BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, JANUÁR KÉSZÜLT:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, JANUÁR

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az Euro-Régió Ház megvalósítás alatt levı projektei 2010-ben Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címő projekt Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-elıkészítési és pályázatkészítési tevékenység DMJV Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/B konstrukcióra benyújtandó további város-rehabilitációs pályázatainak elıkészítése Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtott nyertes pályázat szerzıdéskötésének támogatása "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címő projekt (ÉAOP /B1/B2/C) támogatási szerzıdésének megkötése ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat támogatási szerzıdése megkötésének támogatása Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése címő, EAOP A/2 Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra pályázat készítése sz. fıút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között címő, KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra pályázati dokumentáció és hiánypótlás elkészítése ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése címmel benyújtott pályázat és hiánypótlás készítése, valamint értelmezı kérdések megválaszolása A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben cím 2. fordulós pályázat (szerzıdéskötés) elkészítése Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában címmel pályázat és hiánypótlás készítése az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése címő pályázati felhívásra ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása TÁMOP /2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő pályázati felhívásra Természettudományos laboratórium létrehozása a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban címmel pályázat elkészítése KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés címő pályázati felhívásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai zajtérképének és Zajcsökkentési Intézkedési Tervének elkészítése címő, KEOP /Z Stratégia zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek. c. konstrukcióra pályázat készítése Debrecen Megyei Jogú Város részére nemzetközi projektekben végzett tevékenységek URBACT Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ - Középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése címő program A ROP támogatásával folyó, Debrecen-Nagyvárad közötti közös projekt (INFRASTRAT) menedzsmentet segítı tevékenysége, prezentációk, háttéranyagok készítése... 17

3 2. VÁROSFEJLESZTİ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való közremőködés Közremőködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban Kapcsolattartás a Közremőködı Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések győjtése Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekrıl Projekt elırehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása Kapcsolattartás az akcióterületen kapcsolódó magánberuházást megvalósító befektetıvel Akcióterületi tervek elkészítése, DMJV Önkormányzatának következı városrehabilitációs pályázataihoz AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Pályázatírás és projektmenedzsment a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE, RENDEZVÉNYEI... 26

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni évben lezárt, illetve folyamatban lévı pályázatainkról, külsı megbízásból elvégzett projektmenedzsment tevékenységrıl, valamint Debrecen városának végzett pályázatkészítési munkáinkról. 1.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ MEGVALÓSÍTÁS ALATT LEVİ PROJEKTEI 2010-BEN Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Közép-Európa program elsı pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő projekttel. Az Altmarki Regionális Tervezési Hivatal fıpályázó mellett 9 partner alkotja a projekt partneri körét, akik Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából és Magyarországról képviselik a partnerrégiókat. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja regionális értéknövelı hálózat létrehozása a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza minél szélesebb körő felhasználása céljából a partner régiókban és városokban, a területi tervezés eszközeinek felhasználása és fejlesztése által. Mindezt az érintettek (önkormányzatok, mezıgazdasággal, erdıgazdasággal foglalkozó cégek, magánfogyasztók) hálózatba szervezésével, a tervhivatalok bevonásával, kiterjedt regionális menedzsmenttel, tapasztalatcserével, pilóta projektekkel kívánja elérni. szerepe a projektben: A fıpályázó az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. feladataként a következıket jelölte meg: értéknövelı partnerhálózat kiépítése és regionális koncepció kidolgozása. A régióban képzések, workshopok szervezése és pilóta projektek lebonyolítása. Egy szimpózium megszervezése a regionális vállalatok részére, illetve PR tevékenység (konferenciák, kapcsolattartás a regionális média szereplıivel). Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását és a nyitókonferenciát követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Szakértık közremőködésével elkészült egy regionális analízis, amely feltérképezi a régiók terület-felhasználására vonatkozó adatait, az energia újrahasznosításának meglévı gyakorlatait, a lakossági energiafogyasztás (elektromosság és főtés) keresletét és forrásait. Kidolgozásra került az Akciótervhez szükséges koncepciótervezet. Összegyőjtésre és elemzésre kerültek a regionális területgazdálkodást szabályozó formális és informális módszerek és eszközök, valamint a 4/31 oldal

5 Stratégiai tervhez és a Kritériumlistához szükséges anyagok. Az értéknövelı partnerhálózat kiépítésének elsı lépéseként regionális koncepció került kidolgozásra. Lezajlott az 1. és 2. képzési workshop, és elkészült az értéknövelı partnerhálózatról szóló jelentés. Megrendezésre került a RUBIRES iskolai verseny is, amelynek keretében 2 debreceni középiskola csapatai mérték össze tudásukat, kreativitásukat a megújuló energiaforrások, ezen belül is a biomassza hasznosításának terén. A projekt harmadik és negyedik félévére vonatkozó két elırehaladási jelentés benyújtásra került, mely tartalmazza az elvégzett projekttevékenységekrıl szóló szakmai, valamint a pénzügyi jelentéseket. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót önerıként kell biztosítania. A hazai társfinanszírozás mértéke 10%, azaz euró. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl december 31-ig 36 hónap áll rendelkezésre A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címő projekt A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a Bihor Megyei Tanáccsal a Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása címő projekttel. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. vezetı partnerként vesz részt a projektben. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja: a régiós érdekeltek közötti kommunikáció javítása, a Debrecen-Nagyvárad kulturális, gazdasági kohéziójának erısítése; a határ két oldalán élı lakosság, cégek és civil szervezetek határ menti eseményekrıl történı informálása, tematikus mősorok elıállítása, mely hozzájárul a határ menti térség kommunikációjának javulásához, a közösségi tudatformáláshoz, a kulturális, társadalmi, gazdasági koherencia erısítéséhez. A megyei önkormányzatok által generált és felügyelt projektben ennek érdekében a határ mindkét oldalán felállításra kerül egy médiaszakértıkbıl álló csapat, valamint a szükséges high-tech digitális, HD, mobil tartalom-elıállító és -terjesztı infrastruktúra, mellyel a hírügynökség képes lesz arra, hogy három nyelven, ingyenesen informálja a határszakasz mentén élıket. A projektet marketing-disszeminációs tevékenység egészíti ki a hírügynökség és az új kommunikációs felületek megismertetése és népszerősítése érdekében. Konkrét projekttevékenységek: A projektmenedzsment feladata biztosítani a projektben vállalt tevékenységek megfelelı megvalósítását, a feladatok szakmai koordinációját, kontrollját. A tartalom-elıállító infrastruktúra eszközeinek beszerzését a legújabb technológiát képviselı, digitális, HD 5/31 oldal

6 rendszerő mobil eszközök jelentik. A hírügynökség a határ mindkét oldalán, debreceni és nagyváradi székhellyel is üzemeltetne bázist. A tartalomtovábbító infrastruktúra kialakítása az automatizált tartalomkezelı és menedzselı algoritmusokkal felszerelt, biztonságos backoffice rendszer létrehozását jelenti, ahonnan az anyag a hírügynökség front-end rendszerébe továbbítható. A front-end rendszer végzi a tartalmak lakosság felé történı megjelenítését. A tartalomtovábbító rendszer elkészítését a felek közös szakmai felügyelete mellett a debreceni vezetı partner koordinálja. A projekt kommunikációs tevékenységén belül disszeminációs konferenciákra, a stakeholderek bevonásával megrendezett workshopokra, valamint magyar és román nyelvő brosúrák kiadására is sor kerül. Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Nagyváradon megrendezésre került a nyitókonferencia. Szakértık közremőködésével, közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerültek a hírügynökségi tartalom-elıállító eszközök, valamint megtörtént az információs rendszer kidolgozását végzı cég kiválasztása. Az információs rendszer elsı mérföldköveként kidolgozásra került a Rendszerterv, a projekt médiaszakértıinek közremőködésével. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró, amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró jut az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót (mintegy 6 millió Ft) önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl június 30-ig 18 hónap áll rendelkezésre. 1.2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT- ELİKÉSZÍTÉSI ÉS PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ELİZMÉNY: és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án egy évre szóló vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. Az Euro-Régió Ház, mint az Önkormányzat nevében városfejlesztési akciókat végrehajtó Városfejlesztı Társaság a május 26-án kötött újabb egy éves megbízási szerzıdés keretében pályázatírás és projektmenedzsment feladatokat lát el az alábbiak szerint: 1. A funkcióbıvítı városrehabilitációs támogatással megvalósuló projekten kívüli egyéb fejlesztések feltárása, projektfejlesztése és pályáztatása az IVS-ben elfogadott további Akcióterületekre. 2. Eredményes pályázatok menedzsment tevékenységének ellátása. 3. Projektek kezelése az utánkövetési idıszakban. 4. Részvétel az IVS ingatlanhasznosítási, illetve esélyegyenlıségi tervrészleteinek, koncepcióinak felülvizsgálatában, megvalósításában a várospolitikai megalapozottság figyelembe vételével. 6/31 oldal

7 5. Város- és térségfejlesztési koncepciók és politikák véleményezése, figyelemmel a szükséges beruházások támogatási rendszerhez való illeszkedésére és finanszírozhatóságára. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház május 26-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében DMJV Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/B konstrukcióra benyújtandó további város-rehabilitációs pályázatainak elıkészítése Az ÉAOP es akciótervi idıszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrheblitációs pályázat beadására, amelyben kötelezıen szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. Összetettsége miatt a pályázat beadása alapos és hosszadalmas elıkészítést igényel, emiatt már nyarán elkezdıdött a tervezés folyamata, mely 2010-ben tovább folytatódott. A pályázati konstrukció a szociális városrehabilitáció vonatkozásában november 30-án került újra megnyitásra. A DMJV döntése értelmében 3 pályázat kerül majd benyújtásra: a Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációjának 2. üteme, Nagysándortelep-Vulkántelep szociális városrehabilitációja, valamint Nagymacs szociális városrehabilitációja. Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok: Egyeztetés a kötelezıen kijelölt mentorral, a ROP IH és a KSZ képviselıivel a szociális városrerhablititációs pályázatok vonatkozásában (2010. március 24.). A beruházási jellegő projektelemek tartalmának összeállítása és elıkészítése során rendszeres szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával (2010-ben 14 ilyen emlékeztetıkkel dokumentált megbeszélésre került sor). A beruházás jellegő projektelemek potenciális helyszíneinek bejárása, közremőködés az alkalmas helyszín kiválasztásában. A szociális városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódó soft programcsomagok elıkészítése: o Egyeztetések szervezése az akcióterületen mőködı civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Fıosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról (7 alkalommal) o A civil partnerek által készülı programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése. Folyamatos kapcsolattartás a Közremőködı Szervezet munkatársaival a tervezést érintı kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektrıl a KSZ részére stb.). A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új elıírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevıkkel való ismertetése is folyamatosan történik. A /31 oldal

8 november végén jelentısen módosult Tervezési Útmutató számos változást indukált a projekt elıkészítése során Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtott nyertes pályázat szerzıdéskötésének támogatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata TDM szervezetek támogatására kiírt regisztrációs pályázatra sikeresen pályázatot. A regisztrációs pályázatot követıen április 16-án tette közé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívást (kódszám: EAOP ), melyre csak a sikeresen regisztrációs pályázatot benyújtó szervezetek pályázhatnak, az Észak- Alföldi Régióból összesen 17 szervezet. DMJV Önkormányzata július 3-i közgyőlésén döntött arról, hogy teljes jogú tagként részt vesz a Debrecen Turizmusáért Egyesület - ÉAOP/ kódszámmal kiírt, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezéső pályázati kiírás feltételeinek megfelelı - átalakításával létrehozandó helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetben (TDM) Hortobágy településsel együtt. A projekt tartalma: Debrecen-Hortobágy turisztikai desztináció menedzsment szervezetének kialakítása: 2 front office és a back office tevékenység összekapcsolása, azok infokommunikációs eszközökkel való ellátása. Kutatások, stratégiai programok, cselekvési tervek készülnek. Képzések az IT, az E-marketing alkalmazásra. Hagyományos (kiállítások, prospektusok) és online marketingkommunikációs eszközök használatát tervezzük. Információszolgáltatást (touch info), látogató menedzsmentet (turisztikai kártya) alakítunk ki. A pályázat költségvetése: Ft, melyhez sikeres pályázat esetén Ft önerı biztosítása szükséges. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben. A támogatási szerzıdést megkötötte a kedvezményezett Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címő projekt (ÉAOP /B1/B2/C) támogatási szerzıdésének megkötése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 22-i közgyőlésén pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés címő konstrukcióra. A pályázat célja Déri György egyedülálló néprajzi győjtemények méltó elhelyezése, a Rákóczi u. 25. sz. alatt található Magoss György házban. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt tartalma: A projekt keretében megvalósul Debrecenben a Rákóczi u. 25. alatt a Magoss házban, 853,13 m2 össz alapterületen a Déri György néprajzi győjteményének 8/31 oldal

9 elhelyezése és egy önálló néprajzi állandó kiállítás megrendezése. Az Észak-alföldi Régióban mőködı közgyőjtemények sorában, kiemelkedı, egyedülálló hely illeti meg a Déri győjteményt, s ennek a sokrétő értékes győjteménynek egy modern kiállításban való szervezése, megjelenítése igazi turisztikai vonzerıt jelenthet, ezt kihasználva kapcsolódó szolgáltatás: a régió elı kézmővesiparának népszerősítése és termékeinek értékesítése. A győjtemény kiállítása a turisztika célok mellett közmővelıdési célokat is szolgálna. A projekt a fogyatékkal élık számára is kínál programokat, autista gyerekek számára kiscsoportos foglalkozást, vakok és gyengén látók részére un. "tapintott tárlat"-ot. Létrejövı új munkahelyek száma a fenntartási idıszakban 6 fı, a támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése 2017-re eléri a fıt. A pályázat költségvetése Ft, melynek támogatás tartalma(90%) Ft, Ft önerı biztosítása mellett. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben. Debrecen városa a késıbbiek folyamán elállt a támogatási szerzıdés megkötésétıl ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat támogatási szerzıdése megkötésének támogatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő, ÉAOP D2 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel. A projekt Debrecen belterületén, a Lencztelep városrész ÉNy-i része három utcájának, a Pohl Ferenc, a Kisdobos és a Szilva utcáknak a csapadékvíz-elvezetését célozta meg gravitációs csapadékcsatornák megépítésével. A pályázat elkészítését és hiánypótlását az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft ben végezte el. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése címő, EAOP A/2 Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra pályázat készítése. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak- Alföldi Operatív Programban meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése címő, EAOP A/2 kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A projekt tartalma: Debrecenben, a Tessedik Sámuel utcán új korszerő, energiatakarékos, akadálymentesített óvodaépület kerül kialakításra bruttó 813,70 m2-en, mely 3 óvodai csoportban 75 fı gyermek számára biztosít ellátást. A projekt keretében beszerzésre 9/31 oldal

10 kerülnek nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges bútorok, udvari játékok, udvari utcabútorok is. A beruházás megvalósulása az intézmény feladatellátásának bıvülését eredményezi, az eddigi 2 helyett 3 feladatellátási helyen történik óvodáztatás. A bıvülés a közalkalmazotti állomány létszám bıvülésével jár, mely szerint legalább 6 fı óvodapedagógus, 3 fı dajka, 1 fı konyhai kisegítı, 1 fı udvaros és 1 fı óvodai asszisztens felvétele válik szükségessé. A projekt átfogó célja a hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyzető és valamennyi beóvodázási körzetben élı gyermek esélyegyenlıségének növelése, teljes körő integrált nevelésük lehetıségének megteremtése, az óvodai férıhelyek számának bıvítése, új feladatellátási hely létesítésével. A beruházás költsége Ft, melynek támogatás tartalma 100 millió forint. A projekt elıreláthatólag és között valósul meg. A pályázat jelenleg értékelési szakaszban van, eredmény 2011-ben várható sz. fıút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között címő, KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra pályázati dokumentáció és hiánypótlás elkészítése. Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Közlekedési Operatív Programban meghirdetett Kerékpárút-hálózat fejlesztése címő, KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció elkészítésére június 1. és június 15. között került sor. A projekt tartalma: A pályázó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg a jelen projektet Mikepércs Község Önkormányzatával együtt. A konzorcium vezetıje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt közvetlen fı célja Debrecen és Mikepércs települések között hivatásforgalmú kerékpárút megépítése a 47. sz. fıút mellett. A kerékpárút tervezett hossza 4180m. Terv szerinti kezdı szelvénye a 47. sz. fıút Hosszúpályi felé kanyarodó csatlakozásánál véget érı meglévı kerékpárútból indul ki, és Mikepércs belterületén a Rózsás utcáig tart. Hosszútávon a fejlesztés fı célja összefüggı kerékpárhálózat létrehozása Debrecen és Mikepércs között, a kerékpáros utak kialakításával párhuzamosan kerékpártárolók kialakítása, a kerékpárúton közlekedık számának legalább megduplázása. A projekt eredményeként m kerékpárút épül Debrecen és Mikepércs települések között. A kerékpárút napi forgalma eléri a 836 kerékpáros/nap forgalmat. A projekt tervezett összköltsége Ft, az igényelt támogatás Ft. A projekt tervezett megvalósítási ideje: október június 30. A pályázati dokumentáció benyújtása június 15-én határidıre megtörtént. A hiánypótlás augusztus 23-án került postázásra. 10/31 oldal

11 1.2.7 ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése címmel benyújtott pályázat és hiánypótlás készítése, valamint értelmezı kérdések megválaszolása Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP kódszámú, Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel a közöttük április 30-án létrejött vállalkozási szerzıdés értelmében. A projekt tartalma: 14 hónapos futamidejő között megvalósuló projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének (hrsz: 9464), felújításárára, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására kerül sor. A projekt költségei tartalmazzák az épület felújítás, átalakítás, valamint a modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzését is. A projekt költségvetése Ft, melyhez a pályázat keretében max. 90 % támogatás igényelhetı Ft összegben. A pályázatot és hiánypótlását az Euro-Régió Ház elkészítette decemberében pozitív elbírálásban részesült. A támogatói döntésrıl szóló hivatalos értesítést december 20-án kézbesítették A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben cím 2. fordulós pályázat (szerzıdéskötés) elkészítése Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be március 25-én pályázatot nyújtott be a Társadalmi Inftrastruktúra Operatív Program Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP /1 számú konstrukciójára. A pályázat elızetesen pozitív elbírálásban részesült, így az Euro-Régió Ház a 2. fordulós beadáshoz készítette el a pályázat teljes költségvetését, kalkulátort, pályázati adatlapot, mivel az elsı fordulóban csupán az általános-és középiskolák által elızetesen igényelt IT eszközök jelzett mennyiségét kellett jelezni. A projekt tartalma: Debrecen összesen 72 általános és középiskolai feladat-ellátási helyére IT eszközök kerültek igényelt a pályázó DMJV Önkormányzata. A sajátos neveléső tanulók, nagyothallók, siketek, gyengénlátók, vakok, és mozgássérültek oktatását megkönnyítı speciális IT eszközöket tartalmazó csomagok igénylése is lehetséges volt. A pályázat költségvetése: Ft, mely 100%-os támogatási intenzitást tartalmaz. A pályázat támogatásban részesült. 11/31 oldal

12 1.2.9 Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában címmel pályázat és hiánypótlás készítése az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése címő pályázati felhívásra Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra. A pályázat elkészítésére a köztünk lévı szerzıdés értelmében az Euro-Régió Házat kérte fel. A projekt tartalma: A projekt a komplex fejlesztés érdekében 4 önálló megvalósítási helyszínt tartalmaz. a) Borzán Gáspár utcai buszforduló átépítése és hozzá kapcsolódóan a Diószegi út- Borzán Gáspár utca - Gizella utca csomópontjában körforgalmú csomópont kiépítése. A csatlakozó járdákat akadálymentesen alakítjuk ki. b) 35. sz. fıút melletti kerékpárút építése a Vezér utcától a Füredi útig, mely bekötésre kerül a Vezér utcától a Doberdó utcai buszvégállomáshoz, valamint kerékpártárolók építése. c) Debrecen, Egyetem sugárúton buszsáv kiépítése a Nagy Lajos király tértıl az Egyetem térig, és hozzá kapcsolódva az Egyetem tér elıtt körforgalmi csomópont kiépítése. Minden csatlakozásnál a tervezés során akadálymentes közlekedési lehetıséget biztosítottunk. d) Debrecen, Tócóskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba a Segner téri autóbuszfordulóhoz való bekötéssel együtt. Kötelezı projekt elemként könyvvizsgálat és Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentum szerinti tevékenység valósul meg. A projekt elszámolható költségei Ft, mely 90%-os támogatás tartalom mellett Ft összegő önerıbıl és Ft támogatásból tevıdik össze. A projekt összköltségvetése Ft, mely az elszámolható költségeken túl Ft projekten kívüli önerıt is tartalmaz. A pályázat február 25-én benyújtásra került ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel. A projekt keretében a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium mőemlék épületének teljes külsı felújítása, energiatakarékos és környezetbarát korszerősítése, a pinceszint szigetelése, projektarányos komplex akadálymentesítése, IKT eszközök fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint az oktatás-nevelés tartalmi fejlesztését célzó eszközbeszerzések valósulnak meg. 12/31 oldal

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben