EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80."

Átírás

1 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti közösség jóváhagyta: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Érvényességi időtartam:

2 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1. Minőségirányítási program törvényi háttere 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának ismertetése 2.2. A minőségfejlesztési program célja 2.3. Az intézmény minőségpolitikája 3. Önkormányzati MIP intézményünkre vonatkozó feladatai 4. Minőségfejlesztési rendszer 4.1 Az intézményvezetés elkötelezettsége 4.2 Minőségügyi vezető 4.3 Minőségfejlesztési csoport 4.4 Partnerközpontú működés 4.5. A teljes körű intézményi önértékelés 5. Az intézményben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szabályzata 6. A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai 7. Szempontsor a tanítási órák elemzéséhez 8. Mellékletek 1

3 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE Az évi LXXIX törvény évi módosítása már középpontba helyezi egy minőségelvű oktatás- nevelés jogszabályi alapjának megteremtését. E törvény szerint az Oktatási miniszter jogszabályban meghatározottal szerint megteremti a minőségbiztosítás feltételeit, továbbá nagyobb felelősséggel ruházza fel a közoktatási intézmény vezetőjét, a nevelési- oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógia munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért A 3/2002 / II.15./ OM rendelet, amely a közoktatási törvényben megfogalmazott minőségbiztosítási elvek gyakorlati alkalmazását tartalmazza, megnevezve az intézmények feladatait egy közoktatási minőségfejlesztési rendszer kiépítésével. A közoktatásról szóló módosított évi LXV törvény már előírja a fenntartó önkormányzatok és a közoktatás intézményei számára minőségirányítási program készítését. Intézményi minőségirányítási programra vonatkozó paragrafusok a módosított közoktatási törvényből: (10.) bekezdés (11) (12) (1.) bekezdés ( 2. ) bekezdés f, d, (11) bekezdés e, (1.) bekezdés, (4.) bekezdés, (5.) bekezdés (6.) bekezdés / A törvények részletes tartalmát lásd az Oktatási Törvényben! / Az intézményi minőségirányítási program a nevelési program mellett önálló dokumentumként jelenik meg. A programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2.1. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának ismertetése Intézményünkben a Comenius 2000 Közoktatási és Minőségfejlesztési Program I. modelljének a Partnerközpontú működésnek a csoportos kiépítése folyik. A hasonló adottságú gyerekeket foglalkoztató másik három általános iskolával, egy óvodával és egy középfokú intézménnyel nyertük el a pályázatot. A program én kezdődött el és ig tart. A munkát egy 5 tagú minőségfejlesztési csoport irányította, s a munkában a teljes tantestület részt vett. A nem pedagógusokat is sikerült bevonni az őket érintő feladatokba. Elvégeztük a partnerek igényfelméréseit, az irányított önértékelést, melynek eredményeként meghatároztuk a minőségi célokat, melyek megvalósulása a következő időszak feladata lesz. 2

4 2.2. A minőségirányítási program célja Küldetésnyilatkozat: Alapvető feladatunk, hogy a szociokulturális környezetünk figyelembevételével a megfelelő hátránykompenzálás illetve a tehetséggondozás tudatos alkalmazásával a tanulóinknál olyan alapkészségeket, képességeket, ismereteke alakítsunk ki, melyek birtokában képes lesz önálló ismeretszerzésre, eszközképes tudás kialakítására, mely biztos alapokat nyújt a tanulók számára a megfelelő középfokú iskolai felvételihez. Intézményünkben fontos a tudás, az erkölcsi értékek, a hagyományok átadása és ápolása. Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek (egyéni képességeknek) a kibontakoztatása és folytonos javítása. Az intézmény vezetői és pedagógusai elkötelezettek a horizontális tanulás mellett. Közös értékeink, jó gyakorlataink, minta értékű pedagógiai gyakorlatunk széles körű bemutatása, publikálása. Pedagógusaink elkötelezettek a jó gyakorlatok átadása mellett, vonzó számukra a jövőkép fejlesztése, alakítása, a referencia-intézményi működést érintő kihívásoknak való megfelelés. Intézményünk elkötelezett a hálózati tudás, a hálózatban vállalt közös értékek mellett, és aktívan részt vesz a hálózat működésében. Az intézmény minőségirányítási programjának célja annak biztosítása, hogy a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek figyelembe vételével kialakítsuk az intézményben folyó tudatos és tervszerű oktató, nevelő munka feltételeit és biztosítsuk a célkitűzéseknek megfelelő megvalósulásukat. Ezek megvalósításához az iskola minőségirányítási programja folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet tartalmaz. A minőségfejlesztési tevékenységünk a következő elemekből épül fel: Évenkénti partnerazonosítás Partnerek igényeinek, elégedettségének mérése Mérési eredmények alapján a tevékenységek folyamatos fejlesztése A fejlesztési feladatokhoz intézkedési tervek készítése Az intézkedési tervek végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, értékelése Az intézmény adottságainak, eredményeinek rendszeres értékelése az irányított önértékelés keretében Az irányított önértékelés eredményei alapján az intézmény tevékenységének folyamatos fejlesztése 2.3. Az intézmény minőségpolitikája Minőségpolitikai nyilatkozat Az iskolánk Debrecen város legfiatalabb iskolája, így arra törekszünk, hogy a többi iskola között elfoglaljuk a megfelelő helyünket, figyelembe véve az adottságainkat mind a tanulóközösség, mind a felszereltség területén. A családias, szeretetteljes légkörben végzett tevékenységeinkkel törekszünk partnereink igényeinek mindinkább megfelelni. 3

5 Az iskolában olyan légkört teremtünk, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; minden gyermek számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban; az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló-tanuló; nevelő-nevelő; tanulónevelő; szülő-nevelő között. Célunk olyan szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek kialakítása, mely biztosítja tanulóink számára a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését, de egyidejűleg éppen az iskola beiskolázási körzetének szociokultúrális körülményeiből adódóan a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását Minőségpolitikánk segít abban, hogy tanulóink kiegyensúlyozott és a felnőttek világában is társadalmilag hasznos és egyénileg is sikeres emberekké váljanak. Mindezek megvalósulását jól felkészült, szakmailag igényes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal valósítjuk meg Minőségcélok I. szint: Alapvető elvárások I. 1. Formai indikátorok: - A törvényes munkaidő kitöltése. - A tanítási óra pontos kezdése és befejezése. - Az adminisztrációs kötelezettség teljesítése. - Aktív és kreatív részvétel a nevelőtestület munkájában. - Munkakörhöz kapcsolódó megbízások vállalása és következetes közalkalmazotti fegyelemmel való teljesesítése. / munkaközösségi tevékenység, ügyelet / I. 2. Tartalmi indikátorok: - A tantervi anyag megtanítása. - A helyi tanterv és a kerettanterv alapján tanítási program kialakítása, szükség szerint módosítása. - A tanulók tanulmányi teljesítményének pedagógiai program szerinti értékelése. - A szülők rendszeres tájékoztatása. - A munkatervi célok és sikerkritériumok szembesítése. II. szint Specifikációk és igények II. 1. Formai indikátorok: - Részvétel a pedagógiai program összeállításában, folyamatos felülvizsgálatában, módosításában. - Ha szükségeltetik a kerettantervek helyi szintű átdolgozásában való részvétel. - A tanítási- tanulási folyamat minőségbiztosítási igények szerinti dokumentálása. - Saját tevékenység ellenőrizhetővé és értékelhetővé tétele. / pl. nyílt nap, óralátogatások, bemutatóórák / II. 2. Tartalmi indikátorok: - A tanulók pedagógiai program szerinti értékelése. 4

6 - A tananyag és tanítási módszerspecifikáció a tanulócsoport és az egye tanulók igényei szerint. - Tanórán kívüli differenciális foglalkozások szervezése, vezetése. - Bekapcsolódás a minőségbiztosítási rendszer ellenőrzési és értékelési feladataiba. - III. szint Értéktöbblet, fogyasztói megelégedettség III 1. Formai indikátorok - Folyamatos rendelkezésre állás / közalkalmazotti fegyelmezettség / - Kezdeményezőkészség a nevelőtestületben - Az iskola képviselete külső megbízások esetén III 2. Tartami indikátorok: - Szakmai publikációk, előadások, tantervfejlesztés, tankönyvírás. - A tanítványok rendelkezésére állás nem tanári szerepben / a tanítványok igényei szerint / 3. ÖNKORMÁNYZATI MIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATAI 3.1. Hosszú távra szóló stratégiai célrendszer A fenntartó által előírt feladatok: a,- Növelje a felzárkóztatás és tehetséggondozás hatékonyságát. b,- Biztosítsa a 7-8. évfolyamon az idegen nyelv képességek szerinti csoportbontással történő oktatását. c,- környezetvédelmi nevelésre, környezettudatos magatartás elsajátíttatására nevelés, s erre kötelez bennünket az is, hogy elnyertük az Ökoiskola címet 2006 júniusában. d,- pedagógusképzésben és továbbképzésben a módszertani, mérési-értékeléssel kapcsolatos képzéseket kell preferálni A stratégiai megvalósításért: a, A fejlesztő pedagógus részbeni vagy teljes beállításával szeretnénk eredményesebbé tenni a felzárkóztatást. Már van fejlesztőpedagógusunk. A differenciált követelmények, módszerek és tevékenységi alkalmazásával, az egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás hatékony működtetésével elősegítjük a fejlesztést. b, Már elkezdtük a képesség szerinti csoportbontást, viszont a megfelelő végzettségű pedagógusok biztosítása érdekében az álláshelyek betöltésénél előnyben részesül a megfelelő nyelvi végzettséggel rendelkező pedagógus. c, Külön programot állítunk össze az alsó és felső tagozatos tanulóink részére a környezettudatos magatartás elsajátíttatására. Részt veszünk az ökoiskola programjaiban d, A pedagógusok továbbképzésében az 5-6. évfolyam nem szakos oktatásához szükséges továbbképzéseket részesítjük előnyben Éves értékelések Törvényi háttér Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program 5

7 végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz Kt. 99. (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével Az éves értékelés szempontsora: a, Az IMIP-ben meghatározott feladatok időarányos teljesítése b, Az országos mérési eredmények alapján a tanulók egyéni fejlődése, egyes osztályok teljesítményei Szülők tájékoztatása Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, iskolaújság, iskolarádió, stb.) c, Javasolt szakmai és a működéssel kapcsolatos intézkedések 4. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 4.1. Az intézményvezetés elkötelezettsége Az intézményvezetés kinyilvánítja elkötelezettségét a Minőségirányítási Program működtetése mellett. Ennek megfelelően biztosítja a működés rendjéhez a humán és anyagi erőforrásokat. A 3/2002. (II.15.)OM rendelet alapján biztosítja a minőségügyi vezető és minőségfejlesztési csoport munkájához szükséges feltételeket a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően. Az intézmény vezetése az egyértelmű követelmény állításával, a következetes és rendszeres ellenőrzéssel, segítő értékeléssel támogatja a program végrehajtását. Az intézmény vezetése biztosítja elkötelezettségét a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával Minőségirányítási vezető A minőségirányítási vezetőt az igazgató bízza meg a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével. 6

8 A minőségirányítási vezető feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, a minőségirányítási csoport vezetése Feladata: Elkészíteni a minőségirányítási munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembe vételével: Partneri igény, elégedettség vizsgálat eljárásrendje Intézményi teljes körű önértékelés eljárásrendje A mérések eredménye alapján elkészített intézkedési tervek Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását és vezetőségi értekezleten erről tájékoztatást tart. Szervezi a minőségirányítási csoportot alkotó teameket, Feladata csoporton belüli és azon kívüli kapcsolattartás, az információ pontos, gyors áramoltatása, a csoport munkájához szükséges feltételek biztosítása, a csoport üléseinek vezetése, feladatok elosztásának szervezése, feladatok elvégzésének Jogköre: - a csoport tagjainak összehívása, - az ülések napirendjének meghatározása, - a csoport képviselete különböző fórumokon, - a tagok által vállalt feladatok ellenőrzése 4.3. Minőségirányítási csoport Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségirányítási csoport feladata. A csoport három fős, a vezetője a minőségirányítási vezető és még két tag. A team tagok munkájukat meghatározott idejű megbízás alapján végzik. A team vezetője és a tagjai munkájának elismerése a 3/2002. (II. 15) Om rendelet 9. alapján történik. Minőségirányítási csoport feladata: Partneri igény, elégedettség felmérés elvégzése az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően Teljes körű intézményi önértékelés elvégzése az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően Intézkedési tervek készítése, tervek végrehajtása 4.4. Partnerközpontú működés Az intézmény célja, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki a partnerközpontú működést, melynek elemei: az elkészült partnerlista évenkénti frissítése a partnerek igényeinek, elégedettségének évenkénti mérése a mérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása 7

9 A partnerközpontú működés szabályzatát a Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérése című eljárásrend tartalmazza, mely az 1. számú mellékletben található 4.5. A TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Az intézmény a teljes körű intézményi önértékelés című eljárásrendben (2. számú melléklet) megfogalmazott módon és gyakorisággal összegző önértékelést folytat. Célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja az iskola erős és gyenge pontjait, kijelöli a legfontosabb fejlesztési területeket meghatározza a továbbfejlődés irányát 5. AZ INTÉZMÉNYBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 5.1.A szabályozás célja: Az intézményben foglalkoztatottak vezetők, pedagógusok, - munkáját, teljesítményét tervszerűbben és minél sokoldalúbban, objektíven értékelni. erkölcsi és anyagi motivációt adni a minőségi munkavégzéshez 5.2. A szabályozás alapja: a törvényi szabályozók (MT, KJT, KT) az intézmény belső dokumentumai és szabályzatai (PP, SZMSZ, Belső ellenőrzési szabályzás, Munkaköri leírások) jelen szabályzat 5.3. Értékelés alapelvei: tervszerű, rendszeres, többoldalú, tényszerű, objektív, őszinte legyen az önértékelés és az értékelés összhangba kerüljön sikerélményt biztosítson, pozitív motivációt, megerősítést adjon konkrét feladat meghatározással záruljon 5.4. A teljesítmények értékelésének gyakorisága: 2008/09-től évente 5.5. Sikerkritérium: a teljesítmények értékelése az érintettek számára- további motivációul szolgáljon a minőségi munkavégzéshez, biztosítva ezzel az egyén és a szervezet folyamatos fejlesztését az értékelés működésével a dolgozók 80%-a elégedett legyen 5.6. Értékelés lépései: Éves ellenőrzési terv készítése, közzététele az érintettek körében. ( A korábbi tapasztalatokra épülő korrekciós lépéseket be kell építeni az ellenőrzési tervbe.) Felelős: igazgató 8

10 Határidő: szeptember A teljesítményértékelési szabályzatban foglaltak felelevenítése az alkalmazotti értekezleten Felelős: igazgató és minőségirányítási vezető Határidő: szeptember Folyamatos és tervszerű munkavégzés, részellenőrzések a dolgozók munkájának egyéni értékelése a PDCA elv alapján. Felelős: az ellenőrzési tervben foglaltak alapján Határidő: szeptember június Szükség szerinti egyéni korrekciók az észlelt hibák javítására Felelős: az ellenőrzött, ellenőrzést végző Határidő: szept-jún. egyedileg meghatározandó A végzett munka önértékelése, önértékelési lap felhasználásával Felelős: intézmény minden dolgozója Határidő: június Az önértékelő lapok feldolgozása, elemzése, visszacsatolás Felelős: igazgató, minőségirányítási csoport Határidő: június A dolgozók teljesítményértékelése az értékelő lapok szempontsora alapján A vezető és a helyettes illetve a munkaközösség-vezetők munkájának értékelését a pedagógusok évente elvégzik. Az igazgató vezetői munkáját a fentieken túl a vezetői megbízás 5. évében értékelik, minősítik az alkalmazottak. Felelős: igazgató, igazgató h, KT elnöke, munkaközösség-vezetők Határidő: június Az értékelő lapok adatainak feldolgozása, elemzése, összehasonlítása Felelős: igazgató Határidő: jún Minősítés Minősítő lapok elkészítése Pedagógusok munkájának teljesítményértékelése Vezetők munkájának teljesítményértékelése A minősítés a közösen kidolgozott és elfogadott szempontsor alapján történik. A munkaközösség-vezetők illetve a vezetés az alábbi elfogadott %-ok szerint értékel: 0-65% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája nem megfelelő 66-79% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája megfelelő 80-89% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája jó % közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája kiváló Visszacsatolás a dolgozók számára, a munka értékelése 9

11 Az értékelés, tapasztalatok átadása évente értékelő beszélgetés keretében történik. Az értékelő tevékenységet a vezető és a helyettes együtt végzi a munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatásával. Az értékelt dolgozó kérésére a KT elnöke jelen lehet. Az értékelt dolgozó mind szóban, mind írásban lehetőséget kap véleményének kifejtésére. Az egyéni teljesítményértékelés bizalmas személyi anyagként kezelendő, a személyiségjogok betartásával végezhető A fejlesztendő területek kijelölése a következő időszakra Felelős: igazgató, min. vezető Határidő: jún Az értékelési rendszer működésének elégedettségmérése a dolgozók körében fókuszcsoportos interjúval. Felelős: igazgató, min.vez. Határidő: aug A folyamat szükség szerinti korrekciója Felelős: minőségi vezető Határidő: szept A folyamat mérési, ellenőrzési pontjai, módszerei Szervezeti klímateszt eredményei Az önértékelés és teljesítményértékelés összhangjának vizsgálata Elégedettségmérés a dolgozók körében szóbeli interjú alapján 5.8. A folyamat során keletkező dokumentumok kezelése A dokumentumok megőrzéséért a vezető a felelős. A megőrzés ideje 5 év Mellékletek Önértékelő lap Megfigyelési szempontsor a foglalkozásokhoz, tanítási órákhoz A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai (Prioritási sorrend) Vezetői munka értékelő lapja Egyéni minősítő lap A tanév évi ellenőrzési lapja Külön díjazásért ellátandó feladatok ( DSE) 6. A PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 6.1. Szakmai felkészültség, önképzés A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel-e Mobilizálhatósága végzettségei alapján Továbbképzéseken való részvétel Pályázatok megírásában való részvétel Számítástechnikai felhasználói kultúrája 6.2. Tanulásirányítás Megfelelő vezetési formák, módszerek alkalmazása 10

12 Az órák előkészítettsége, szerkezeti formája Motiváció, pozitív támogató környezet Tanulás hatékonysága Szemléltetés a célnak megfelelő 6.3. Tanítványok ismerete Tanulók képességeinek ismerete /adottságok, érdeklődési kör/ Egyéni problémák ismerete /saját osztályban/ A hátrányok leküzdése érdekében végzett segítő tevékenység Szülőkkel való kapcsolattartás 6.4. Ellenőrző, értékelő munka A pedagógiai program értékelési rendszerének, elveinek betartása A szokások alakításának következetessége Ellenőrzés, értékelés rendszeressége, következetessége A tanulók értékelésének, osztályozásának rendszeressége 6.5. Tanórán kívüli tevékenység Részvétele az ügyeleti teendők elvégzésében Részvétele a helyettesítésekben Részvétele az iskolai rendezvényekben Részvétele az iskola szakmai, kulturális és sportéletében 6.6. Adminisztráció Tanügyi dokumentumok vezetése Jelentési kötelezettségének időbeni teljesítése Adatszolgáltatás Formai követelmények betartása 6.7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Differenciált foglalkozás a tanítási órán Versenyekre való felkészítés Felzárkóztatás tervezettsége Szakköri foglalkozások hatékonysága 6.8. Személyes tulajdonságok Megbízhatóság Pontosság Munkatempó Önállóság Következetesség Kiegyensúlyozottság Empátiás készséggel /toleráns, lojális/ rendelkezik 6.9. Együttműködés, kapcsolattartás A rábízott tanulókkal Az osztályban tanító kollégákkal A tantestülettel A szülőkkel A munkáját segítő szakemberekkel Közösségalakító tevékenység Részvétele a mikroközösség (osztály) alakításában Részvétele a makroközösség ( iskola tanulói) alakításában A tantestületben Részvétele a közösség konfliktusainak kezelésében 7. SZEMPONTSOR A TANÍTÁSI ÓRÁK ELEMZÉSÉHEZ: 7.1. Az óra tervezése 11

13 Anyag, összefüggések, fogalmak, koncentráció, feladatok, sajátosságok figyelembe vétele, az elmélet és a gyakorlat egysége, stb Az óra logikai felépítésének vizsgálata Logikai sorrend, indukció- dedukció indokoltsága, kísérlet szemelvény szemléltetés eszközhasználat helyessége, lényegkiemelés, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, szakszerűség stb Az óra pedagógiai szerkezete Oktatásszerkezeti elemek, rendszeresség, arányok tényanyag következtetés általánosítás - alkalmazás, feltárása, rögzítés stb Az órán alkalmazott oktatási módszerek Beszélgetés, magyarázat, tanári előadás, tanulói előadás, bemutatás, frontális kísérlet, önálló problémamegoldás, gyakorlás, ellenőrzés, kombinált módszerek, az önálló tevékenykedtetés aránya, aktivitás, motiváció stb, 7.5. Az óra rendjének szervezettsége: fegyelem / munkafegyelem / Az eszközök biztosítottsága, a házi feladatok ellenőrzése, értékelése, a tanulók magatartása, a figyelem ébrentartása, a házi feladatok előkészítése stb Az órai nevelőmunka Az aktuális, a speciális és a Pedagógiai Programban, illetve az éves munkatervben megfogalmazott nevelési feladatok megoldása, a nevelési lehetőségek megteremtése és felhasználása, lényegre törő v problémamegoldás, gyakorlás, ellenőrzés, kombinált módszerek, az önálló tevékenykedtetés aránya, aktivitás, motiváció stb, 7.7. Az óra rendjének szervezettsége: fegyelem / munkafegyelem / Az eszközök biztosítottsága, a házi feladatok ellenőrzése, értékelése, a tanulók magatartása, a figyelem ébrentartása, a házi feladatok előkészítése stb Az órai nevelőmunka Az aktuális, a speciális és a Pedagógiai Programban, illetve az éves munkatervben megfogalmazott nevelési feladatok megoldása, a nevelési lehetőségek megteremtése és felhasználása, lényegre törő vagy felszínes megoldások, a nevelő állásfoglalása, aktualizálás, téves kérdések megoldása stb. vagy felszínes megoldások, a nevelő állásfoglalása, aktualizálás, téves kérdések megoldása stb A nevelő egyénisége Az óravezetés lendülete, bátorság, megfontoltság, fegyelmezőképesség, a tanulókhoz való viszony, stílus, hangnem, modor, megjelenés, kulturáltság, tekintély stb Az óra eredményei A kitűzött cél elérése, a tanulók tudásának mennyisége és minősége, az óra nevelőhatása 12

14 8. Mellékletek 8.1. Iratkezelési szabályzat A program során keletkezett dokumentáció kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak: A napi posta bontását az igazgató végzi. A kapott leveleket továbbítja az illetékes címzettnek. A levél tartalmától függően a címzett továbbítja az információkat az érintetteknek. Az elektronikus úton érkezett leveleket, anyagokat az igazgató nyomtatott formában vagy lemezre mentve továbbítja a minőségügyi vezetőnek, aki gondoskodik a dokumentum tartalmának közzétételéről, a megőrzéséről. Ezek a dokumentumok: Levelek (elektronikus és nyomtatott) Tájékoztatók Segédanyagok, útmutatók A munka során keletkezett dokumentumok Az iratokba való betekintésre jogosultak: - minőségügyi csoport tagjai - Intézményvezető - A nevelőtestület tagjai az őket érintő dokumentumok esetében, kivéve azokat, melyek a adatvédelmi szabályzata alá esnek. A fent említett dokumentumokat érkezési ill. keletkezési sorrendben, lefűzve, tároljuk a COMENIUS szekrényben Adatvédelmi szabályzat A minőségügyi csoport munkája során védett adatnak nyilvánítja a következőket: Kitöltött kérdőívek Interjúk tartalma Mérések anyagai Ötletrohamok információi Kérdőívek adatbázisai Mindezek kezelése bizalmas. A kérdőívek jelzés nélküli borítékban kerülnek kiosztásra. Begyűjtésük zárt borítékban, gyűjtőládában, hozzáférhető, de biztonságos helyen történik (portával szemben ). Tárolás: Zárt szekrényben, Hozzáférhetőség: A minőségügyi-csoport tagjai és az általuk megbízott személyek. A fent említett bizalmas adatok, információk a minőségügyi csoporton kívüli személynek és más intézménynek az érintett felek beleegyezése nélkül nem adhatók ki. Az adatvédelmi szabályzat alá eső dokumentumok kezelésével foglalkozó valamennyi személy titoktartási kötelezettséggel rendelkezik az adatok felett Az IMIP-nek, mint dokumentumnak a kezelése: A dokumentum megtalálható -az igazgatói irodában -a tanári szobában a zárható szekrényben a többi dokumentummal együtt 13

15 -a könyvtárban -a minőségbiztosítási csoportnál. 14

16 PARTNEREK 1. Tanulók 2. Szülők 3. Pedagógusok KÉPVISELŐK Diákönkormányzat (Kürthy Éva) Szülői Választmány (Széll Margit) Munkaközösség vezetők AZONOSÍTÁSI CIKLUS IGÉNYFELMÉRÉS GYAKORISÁGA 4. Pedagógiai munkát segítő 5.Óvodák Áchim András Úti Ispotály Úti 6.Középiskolák Csokonai Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola, Kollégium Kersekedelmi és Vendég. Szakközép- és Szakképző Iskolatitkár (Bűte Jánosné) Óvodavezetőnő (Kovács Gyuláné) Óvodaveztőnő (Perczéné K Magdolna) Igazgató Igazgatóhelyettes 9. oszt. Osztályfőnök Igazgató 9. oszt. osztályfőnök Évente (szeptember) Évente egyszer (január-február) 7.Fenntartó Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat Oktatási Osztályvezető v. Oktatási Bizottság Területfelelős Évente (szeptember) Évente egyszer (január-február) Pedagógiai Intézet Intézet vezető Oktatási Minisztérium Oktatási Miniszter Partnerlista 1. sz.mellék

17 Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés szabályzata Jelen szabályzat a debreceni Epreskerti Általános Iskolában a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamatát szabályozza. A szabályzat célja, hogy az évente elvégzendő partnerazonosítást az azt követő partneri igényfelmérést segítse. A Minőségügyi csoport dönt a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség vizsgálatának módszereiről. A mintavételi eljárást a Minőségügyi csoport dolgozza ki, meghatározza a felmérésben résztvevők körét, számosságát, eredményességi mutatókat, dokumentumokat, gyakoriságot és a módszereket. (1. tábla) Az igényfelméréshez szempont és kérdésrendszer készül, ez képezi a kérdőívek és az interjúk alapját, az összehasonlíthatóság és az ismételhetőség érdekében. (2. tábla) A Minőségügyi csoport elkészíti az igény, elégedettség, elégedetlenség eljárásrendjének összefoglaló táblázatát. (3. tábla) A Minőségügyi csoport elkészíti az igény, elégedettség, elégedetlenség és felmérés ütemtervét. (4. tábla) A Minőségügyi csoport végzi el az adatok feldolgozását, de a nevelőtestület bármely tagja bevonható az összegzésbe, elemzésbe. A Minőségügyi csoport az elkészített összegzést a nevelőtestület elé viszi, vitára bocsátja, majd legitimálja a végső formát. A Minőségügyi csoport kötelessége tájékoztatni a felmérésben résztvevőket az eredményekről. Ennek módját maga határozza meg. A szabályzat hatálya a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérésében közreműködő valamennyi dolgozóra kiterjed. A szabályzat hatályba lépése:

18 Érvényes: tól a visszavonásig. A visszavonást illetve módosítás történhet a Minőségügyi csoport javaslatára az intézményvezető utasítására a nevelőtestület többségi indítványa alapján. A szabályzatot évente felülvizsgálja a Minőségügyi csoport és az iskola igazgatója. A PARTNEREINKNÉL ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 1.tábla Partnerek megnevezése Mérés módszere Mintavételi eljárás Tanulók Kérdőív 4-7. osztály minden 2. tanulója a napló szerint Minden nyolcadik osztályos tanuló 1.a, 2.b, 3.a osztály befejezetlen mese Mérés gyakorisága időpontja Évente októberben Megfelelési kritériumok 80 %-os értékelhetőség A mérést végző neve, felelőse Minőségügyi csoport Osztályfőnökök Ne pa táj Di at írá ala táj Szülők Kérdőív Minden osztályban az adott tanítási napon megjelent tanulók közül minden második tanuló szülője Évente októberben 60 %-os értékelhetőség Minőségügyi csoport. Osztályfőnökök A Vá táj TS az ala Pedagógusok Kérdőív Teljeskörűen Évente októberben 80 %-os értékelhetőség Minőségügyi csoport. A táj sza elő

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA ELFOGADTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE 2008. május 26. napján.

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben