EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80."

Átírás

1 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti közösség jóváhagyta: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Érvényességi időtartam:

2 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1. Minőségirányítási program törvényi háttere 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának ismertetése 2.2. A minőségfejlesztési program célja 2.3. Az intézmény minőségpolitikája 3. Önkormányzati MIP intézményünkre vonatkozó feladatai 4. Minőségfejlesztési rendszer 4.1 Az intézményvezetés elkötelezettsége 4.2 Minőségügyi vezető 4.3 Minőségfejlesztési csoport 4.4 Partnerközpontú működés 4.5. A teljes körű intézményi önértékelés 5. Az intézményben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szabályzata 6. A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai 7. Szempontsor a tanítási órák elemzéséhez 8. Mellékletek 1

3 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE Az évi LXXIX törvény évi módosítása már középpontba helyezi egy minőségelvű oktatás- nevelés jogszabályi alapjának megteremtését. E törvény szerint az Oktatási miniszter jogszabályban meghatározottal szerint megteremti a minőségbiztosítás feltételeit, továbbá nagyobb felelősséggel ruházza fel a közoktatási intézmény vezetőjét, a nevelési- oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógia munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért A 3/2002 / II.15./ OM rendelet, amely a közoktatási törvényben megfogalmazott minőségbiztosítási elvek gyakorlati alkalmazását tartalmazza, megnevezve az intézmények feladatait egy közoktatási minőségfejlesztési rendszer kiépítésével. A közoktatásról szóló módosított évi LXV törvény már előírja a fenntartó önkormányzatok és a közoktatás intézményei számára minőségirányítási program készítését. Intézményi minőségirányítási programra vonatkozó paragrafusok a módosított közoktatási törvényből: (10.) bekezdés (11) (12) (1.) bekezdés ( 2. ) bekezdés f, d, (11) bekezdés e, (1.) bekezdés, (4.) bekezdés, (5.) bekezdés (6.) bekezdés / A törvények részletes tartalmát lásd az Oktatási Törvényben! / Az intézményi minőségirányítási program a nevelési program mellett önálló dokumentumként jelenik meg. A programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2.1. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának ismertetése Intézményünkben a Comenius 2000 Közoktatási és Minőségfejlesztési Program I. modelljének a Partnerközpontú működésnek a csoportos kiépítése folyik. A hasonló adottságú gyerekeket foglalkoztató másik három általános iskolával, egy óvodával és egy középfokú intézménnyel nyertük el a pályázatot. A program én kezdődött el és ig tart. A munkát egy 5 tagú minőségfejlesztési csoport irányította, s a munkában a teljes tantestület részt vett. A nem pedagógusokat is sikerült bevonni az őket érintő feladatokba. Elvégeztük a partnerek igényfelméréseit, az irányított önértékelést, melynek eredményeként meghatároztuk a minőségi célokat, melyek megvalósulása a következő időszak feladata lesz. 2

4 2.2. A minőségirányítási program célja Küldetésnyilatkozat: Alapvető feladatunk, hogy a szociokulturális környezetünk figyelembevételével a megfelelő hátránykompenzálás illetve a tehetséggondozás tudatos alkalmazásával a tanulóinknál olyan alapkészségeket, képességeket, ismereteke alakítsunk ki, melyek birtokában képes lesz önálló ismeretszerzésre, eszközképes tudás kialakítására, mely biztos alapokat nyújt a tanulók számára a megfelelő középfokú iskolai felvételihez. Intézményünkben fontos a tudás, az erkölcsi értékek, a hagyományok átadása és ápolása. Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek (egyéni képességeknek) a kibontakoztatása és folytonos javítása. Az intézmény vezetői és pedagógusai elkötelezettek a horizontális tanulás mellett. Közös értékeink, jó gyakorlataink, minta értékű pedagógiai gyakorlatunk széles körű bemutatása, publikálása. Pedagógusaink elkötelezettek a jó gyakorlatok átadása mellett, vonzó számukra a jövőkép fejlesztése, alakítása, a referencia-intézményi működést érintő kihívásoknak való megfelelés. Intézményünk elkötelezett a hálózati tudás, a hálózatban vállalt közös értékek mellett, és aktívan részt vesz a hálózat működésében. Az intézmény minőségirányítási programjának célja annak biztosítása, hogy a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek figyelembe vételével kialakítsuk az intézményben folyó tudatos és tervszerű oktató, nevelő munka feltételeit és biztosítsuk a célkitűzéseknek megfelelő megvalósulásukat. Ezek megvalósításához az iskola minőségirányítási programja folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet tartalmaz. A minőségfejlesztési tevékenységünk a következő elemekből épül fel: Évenkénti partnerazonosítás Partnerek igényeinek, elégedettségének mérése Mérési eredmények alapján a tevékenységek folyamatos fejlesztése A fejlesztési feladatokhoz intézkedési tervek készítése Az intézkedési tervek végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, értékelése Az intézmény adottságainak, eredményeinek rendszeres értékelése az irányított önértékelés keretében Az irányított önértékelés eredményei alapján az intézmény tevékenységének folyamatos fejlesztése 2.3. Az intézmény minőségpolitikája Minőségpolitikai nyilatkozat Az iskolánk Debrecen város legfiatalabb iskolája, így arra törekszünk, hogy a többi iskola között elfoglaljuk a megfelelő helyünket, figyelembe véve az adottságainkat mind a tanulóközösség, mind a felszereltség területén. A családias, szeretetteljes légkörben végzett tevékenységeinkkel törekszünk partnereink igényeinek mindinkább megfelelni. 3

5 Az iskolában olyan légkört teremtünk, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; minden gyermek számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban; az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló-tanuló; nevelő-nevelő; tanulónevelő; szülő-nevelő között. Célunk olyan szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek kialakítása, mely biztosítja tanulóink számára a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését, de egyidejűleg éppen az iskola beiskolázási körzetének szociokultúrális körülményeiből adódóan a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását Minőségpolitikánk segít abban, hogy tanulóink kiegyensúlyozott és a felnőttek világában is társadalmilag hasznos és egyénileg is sikeres emberekké váljanak. Mindezek megvalósulását jól felkészült, szakmailag igényes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal valósítjuk meg Minőségcélok I. szint: Alapvető elvárások I. 1. Formai indikátorok: - A törvényes munkaidő kitöltése. - A tanítási óra pontos kezdése és befejezése. - Az adminisztrációs kötelezettség teljesítése. - Aktív és kreatív részvétel a nevelőtestület munkájában. - Munkakörhöz kapcsolódó megbízások vállalása és következetes közalkalmazotti fegyelemmel való teljesesítése. / munkaközösségi tevékenység, ügyelet / I. 2. Tartalmi indikátorok: - A tantervi anyag megtanítása. - A helyi tanterv és a kerettanterv alapján tanítási program kialakítása, szükség szerint módosítása. - A tanulók tanulmányi teljesítményének pedagógiai program szerinti értékelése. - A szülők rendszeres tájékoztatása. - A munkatervi célok és sikerkritériumok szembesítése. II. szint Specifikációk és igények II. 1. Formai indikátorok: - Részvétel a pedagógiai program összeállításában, folyamatos felülvizsgálatában, módosításában. - Ha szükségeltetik a kerettantervek helyi szintű átdolgozásában való részvétel. - A tanítási- tanulási folyamat minőségbiztosítási igények szerinti dokumentálása. - Saját tevékenység ellenőrizhetővé és értékelhetővé tétele. / pl. nyílt nap, óralátogatások, bemutatóórák / II. 2. Tartalmi indikátorok: - A tanulók pedagógiai program szerinti értékelése. 4

6 - A tananyag és tanítási módszerspecifikáció a tanulócsoport és az egye tanulók igényei szerint. - Tanórán kívüli differenciális foglalkozások szervezése, vezetése. - Bekapcsolódás a minőségbiztosítási rendszer ellenőrzési és értékelési feladataiba. - III. szint Értéktöbblet, fogyasztói megelégedettség III 1. Formai indikátorok - Folyamatos rendelkezésre állás / közalkalmazotti fegyelmezettség / - Kezdeményezőkészség a nevelőtestületben - Az iskola képviselete külső megbízások esetén III 2. Tartami indikátorok: - Szakmai publikációk, előadások, tantervfejlesztés, tankönyvírás. - A tanítványok rendelkezésére állás nem tanári szerepben / a tanítványok igényei szerint / 3. ÖNKORMÁNYZATI MIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATAI 3.1. Hosszú távra szóló stratégiai célrendszer A fenntartó által előírt feladatok: a,- Növelje a felzárkóztatás és tehetséggondozás hatékonyságát. b,- Biztosítsa a 7-8. évfolyamon az idegen nyelv képességek szerinti csoportbontással történő oktatását. c,- környezetvédelmi nevelésre, környezettudatos magatartás elsajátíttatására nevelés, s erre kötelez bennünket az is, hogy elnyertük az Ökoiskola címet 2006 júniusában. d,- pedagógusképzésben és továbbképzésben a módszertani, mérési-értékeléssel kapcsolatos képzéseket kell preferálni A stratégiai megvalósításért: a, A fejlesztő pedagógus részbeni vagy teljes beállításával szeretnénk eredményesebbé tenni a felzárkóztatást. Már van fejlesztőpedagógusunk. A differenciált követelmények, módszerek és tevékenységi alkalmazásával, az egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás hatékony működtetésével elősegítjük a fejlesztést. b, Már elkezdtük a képesség szerinti csoportbontást, viszont a megfelelő végzettségű pedagógusok biztosítása érdekében az álláshelyek betöltésénél előnyben részesül a megfelelő nyelvi végzettséggel rendelkező pedagógus. c, Külön programot állítunk össze az alsó és felső tagozatos tanulóink részére a környezettudatos magatartás elsajátíttatására. Részt veszünk az ökoiskola programjaiban d, A pedagógusok továbbképzésében az 5-6. évfolyam nem szakos oktatásához szükséges továbbképzéseket részesítjük előnyben Éves értékelések Törvényi háttér Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program 5

7 végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz Kt. 99. (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével Az éves értékelés szempontsora: a, Az IMIP-ben meghatározott feladatok időarányos teljesítése b, Az országos mérési eredmények alapján a tanulók egyéni fejlődése, egyes osztályok teljesítményei Szülők tájékoztatása Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, iskolaújság, iskolarádió, stb.) c, Javasolt szakmai és a működéssel kapcsolatos intézkedések 4. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 4.1. Az intézményvezetés elkötelezettsége Az intézményvezetés kinyilvánítja elkötelezettségét a Minőségirányítási Program működtetése mellett. Ennek megfelelően biztosítja a működés rendjéhez a humán és anyagi erőforrásokat. A 3/2002. (II.15.)OM rendelet alapján biztosítja a minőségügyi vezető és minőségfejlesztési csoport munkájához szükséges feltételeket a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően. Az intézmény vezetése az egyértelmű követelmény állításával, a következetes és rendszeres ellenőrzéssel, segítő értékeléssel támogatja a program végrehajtását. Az intézmény vezetése biztosítja elkötelezettségét a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával Minőségirányítási vezető A minőségirányítási vezetőt az igazgató bízza meg a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével. 6

8 A minőségirányítási vezető feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, a minőségirányítási csoport vezetése Feladata: Elkészíteni a minőségirányítási munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembe vételével: Partneri igény, elégedettség vizsgálat eljárásrendje Intézményi teljes körű önértékelés eljárásrendje A mérések eredménye alapján elkészített intézkedési tervek Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását és vezetőségi értekezleten erről tájékoztatást tart. Szervezi a minőségirányítási csoportot alkotó teameket, Feladata csoporton belüli és azon kívüli kapcsolattartás, az információ pontos, gyors áramoltatása, a csoport munkájához szükséges feltételek biztosítása, a csoport üléseinek vezetése, feladatok elosztásának szervezése, feladatok elvégzésének Jogköre: - a csoport tagjainak összehívása, - az ülések napirendjének meghatározása, - a csoport képviselete különböző fórumokon, - a tagok által vállalt feladatok ellenőrzése 4.3. Minőségirányítási csoport Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségirányítási csoport feladata. A csoport három fős, a vezetője a minőségirányítási vezető és még két tag. A team tagok munkájukat meghatározott idejű megbízás alapján végzik. A team vezetője és a tagjai munkájának elismerése a 3/2002. (II. 15) Om rendelet 9. alapján történik. Minőségirányítási csoport feladata: Partneri igény, elégedettség felmérés elvégzése az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően Teljes körű intézményi önértékelés elvégzése az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően Intézkedési tervek készítése, tervek végrehajtása 4.4. Partnerközpontú működés Az intézmény célja, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki a partnerközpontú működést, melynek elemei: az elkészült partnerlista évenkénti frissítése a partnerek igényeinek, elégedettségének évenkénti mérése a mérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása 7

9 A partnerközpontú működés szabályzatát a Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérése című eljárásrend tartalmazza, mely az 1. számú mellékletben található 4.5. A TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Az intézmény a teljes körű intézményi önértékelés című eljárásrendben (2. számú melléklet) megfogalmazott módon és gyakorisággal összegző önértékelést folytat. Célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja az iskola erős és gyenge pontjait, kijelöli a legfontosabb fejlesztési területeket meghatározza a továbbfejlődés irányát 5. AZ INTÉZMÉNYBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 5.1.A szabályozás célja: Az intézményben foglalkoztatottak vezetők, pedagógusok, - munkáját, teljesítményét tervszerűbben és minél sokoldalúbban, objektíven értékelni. erkölcsi és anyagi motivációt adni a minőségi munkavégzéshez 5.2. A szabályozás alapja: a törvényi szabályozók (MT, KJT, KT) az intézmény belső dokumentumai és szabályzatai (PP, SZMSZ, Belső ellenőrzési szabályzás, Munkaköri leírások) jelen szabályzat 5.3. Értékelés alapelvei: tervszerű, rendszeres, többoldalú, tényszerű, objektív, őszinte legyen az önértékelés és az értékelés összhangba kerüljön sikerélményt biztosítson, pozitív motivációt, megerősítést adjon konkrét feladat meghatározással záruljon 5.4. A teljesítmények értékelésének gyakorisága: 2008/09-től évente 5.5. Sikerkritérium: a teljesítmények értékelése az érintettek számára- további motivációul szolgáljon a minőségi munkavégzéshez, biztosítva ezzel az egyén és a szervezet folyamatos fejlesztését az értékelés működésével a dolgozók 80%-a elégedett legyen 5.6. Értékelés lépései: Éves ellenőrzési terv készítése, közzététele az érintettek körében. ( A korábbi tapasztalatokra épülő korrekciós lépéseket be kell építeni az ellenőrzési tervbe.) Felelős: igazgató 8

10 Határidő: szeptember A teljesítményértékelési szabályzatban foglaltak felelevenítése az alkalmazotti értekezleten Felelős: igazgató és minőségirányítási vezető Határidő: szeptember Folyamatos és tervszerű munkavégzés, részellenőrzések a dolgozók munkájának egyéni értékelése a PDCA elv alapján. Felelős: az ellenőrzési tervben foglaltak alapján Határidő: szeptember június Szükség szerinti egyéni korrekciók az észlelt hibák javítására Felelős: az ellenőrzött, ellenőrzést végző Határidő: szept-jún. egyedileg meghatározandó A végzett munka önértékelése, önértékelési lap felhasználásával Felelős: intézmény minden dolgozója Határidő: június Az önértékelő lapok feldolgozása, elemzése, visszacsatolás Felelős: igazgató, minőségirányítási csoport Határidő: június A dolgozók teljesítményértékelése az értékelő lapok szempontsora alapján A vezető és a helyettes illetve a munkaközösség-vezetők munkájának értékelését a pedagógusok évente elvégzik. Az igazgató vezetői munkáját a fentieken túl a vezetői megbízás 5. évében értékelik, minősítik az alkalmazottak. Felelős: igazgató, igazgató h, KT elnöke, munkaközösség-vezetők Határidő: június Az értékelő lapok adatainak feldolgozása, elemzése, összehasonlítása Felelős: igazgató Határidő: jún Minősítés Minősítő lapok elkészítése Pedagógusok munkájának teljesítményértékelése Vezetők munkájának teljesítményértékelése A minősítés a közösen kidolgozott és elfogadott szempontsor alapján történik. A munkaközösség-vezetők illetve a vezetés az alábbi elfogadott %-ok szerint értékel: 0-65% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája nem megfelelő 66-79% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája megfelelő 80-89% közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája jó % közötti teljesítményt nyújtó dolgozó munkája kiváló Visszacsatolás a dolgozók számára, a munka értékelése 9

11 Az értékelés, tapasztalatok átadása évente értékelő beszélgetés keretében történik. Az értékelő tevékenységet a vezető és a helyettes együtt végzi a munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatásával. Az értékelt dolgozó kérésére a KT elnöke jelen lehet. Az értékelt dolgozó mind szóban, mind írásban lehetőséget kap véleményének kifejtésére. Az egyéni teljesítményértékelés bizalmas személyi anyagként kezelendő, a személyiségjogok betartásával végezhető A fejlesztendő területek kijelölése a következő időszakra Felelős: igazgató, min. vezető Határidő: jún Az értékelési rendszer működésének elégedettségmérése a dolgozók körében fókuszcsoportos interjúval. Felelős: igazgató, min.vez. Határidő: aug A folyamat szükség szerinti korrekciója Felelős: minőségi vezető Határidő: szept A folyamat mérési, ellenőrzési pontjai, módszerei Szervezeti klímateszt eredményei Az önértékelés és teljesítményértékelés összhangjának vizsgálata Elégedettségmérés a dolgozók körében szóbeli interjú alapján 5.8. A folyamat során keletkező dokumentumok kezelése A dokumentumok megőrzéséért a vezető a felelős. A megőrzés ideje 5 év Mellékletek Önértékelő lap Megfigyelési szempontsor a foglalkozásokhoz, tanítási órákhoz A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai (Prioritási sorrend) Vezetői munka értékelő lapja Egyéni minősítő lap A tanév évi ellenőrzési lapja Külön díjazásért ellátandó feladatok ( DSE) 6. A PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 6.1. Szakmai felkészültség, önképzés A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel-e Mobilizálhatósága végzettségei alapján Továbbképzéseken való részvétel Pályázatok megírásában való részvétel Számítástechnikai felhasználói kultúrája 6.2. Tanulásirányítás Megfelelő vezetési formák, módszerek alkalmazása 10

12 Az órák előkészítettsége, szerkezeti formája Motiváció, pozitív támogató környezet Tanulás hatékonysága Szemléltetés a célnak megfelelő 6.3. Tanítványok ismerete Tanulók képességeinek ismerete /adottságok, érdeklődési kör/ Egyéni problémák ismerete /saját osztályban/ A hátrányok leküzdése érdekében végzett segítő tevékenység Szülőkkel való kapcsolattartás 6.4. Ellenőrző, értékelő munka A pedagógiai program értékelési rendszerének, elveinek betartása A szokások alakításának következetessége Ellenőrzés, értékelés rendszeressége, következetessége A tanulók értékelésének, osztályozásának rendszeressége 6.5. Tanórán kívüli tevékenység Részvétele az ügyeleti teendők elvégzésében Részvétele a helyettesítésekben Részvétele az iskolai rendezvényekben Részvétele az iskola szakmai, kulturális és sportéletében 6.6. Adminisztráció Tanügyi dokumentumok vezetése Jelentési kötelezettségének időbeni teljesítése Adatszolgáltatás Formai követelmények betartása 6.7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Differenciált foglalkozás a tanítási órán Versenyekre való felkészítés Felzárkóztatás tervezettsége Szakköri foglalkozások hatékonysága 6.8. Személyes tulajdonságok Megbízhatóság Pontosság Munkatempó Önállóság Következetesség Kiegyensúlyozottság Empátiás készséggel /toleráns, lojális/ rendelkezik 6.9. Együttműködés, kapcsolattartás A rábízott tanulókkal Az osztályban tanító kollégákkal A tantestülettel A szülőkkel A munkáját segítő szakemberekkel Közösségalakító tevékenység Részvétele a mikroközösség (osztály) alakításában Részvétele a makroközösség ( iskola tanulói) alakításában A tantestületben Részvétele a közösség konfliktusainak kezelésében 7. SZEMPONTSOR A TANÍTÁSI ÓRÁK ELEMZÉSÉHEZ: 7.1. Az óra tervezése 11

13 Anyag, összefüggések, fogalmak, koncentráció, feladatok, sajátosságok figyelembe vétele, az elmélet és a gyakorlat egysége, stb Az óra logikai felépítésének vizsgálata Logikai sorrend, indukció- dedukció indokoltsága, kísérlet szemelvény szemléltetés eszközhasználat helyessége, lényegkiemelés, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, szakszerűség stb Az óra pedagógiai szerkezete Oktatásszerkezeti elemek, rendszeresség, arányok tényanyag következtetés általánosítás - alkalmazás, feltárása, rögzítés stb Az órán alkalmazott oktatási módszerek Beszélgetés, magyarázat, tanári előadás, tanulói előadás, bemutatás, frontális kísérlet, önálló problémamegoldás, gyakorlás, ellenőrzés, kombinált módszerek, az önálló tevékenykedtetés aránya, aktivitás, motiváció stb, 7.5. Az óra rendjének szervezettsége: fegyelem / munkafegyelem / Az eszközök biztosítottsága, a házi feladatok ellenőrzése, értékelése, a tanulók magatartása, a figyelem ébrentartása, a házi feladatok előkészítése stb Az órai nevelőmunka Az aktuális, a speciális és a Pedagógiai Programban, illetve az éves munkatervben megfogalmazott nevelési feladatok megoldása, a nevelési lehetőségek megteremtése és felhasználása, lényegre törő v problémamegoldás, gyakorlás, ellenőrzés, kombinált módszerek, az önálló tevékenykedtetés aránya, aktivitás, motiváció stb, 7.7. Az óra rendjének szervezettsége: fegyelem / munkafegyelem / Az eszközök biztosítottsága, a házi feladatok ellenőrzése, értékelése, a tanulók magatartása, a figyelem ébrentartása, a házi feladatok előkészítése stb Az órai nevelőmunka Az aktuális, a speciális és a Pedagógiai Programban, illetve az éves munkatervben megfogalmazott nevelési feladatok megoldása, a nevelési lehetőségek megteremtése és felhasználása, lényegre törő vagy felszínes megoldások, a nevelő állásfoglalása, aktualizálás, téves kérdések megoldása stb. vagy felszínes megoldások, a nevelő állásfoglalása, aktualizálás, téves kérdések megoldása stb A nevelő egyénisége Az óravezetés lendülete, bátorság, megfontoltság, fegyelmezőképesség, a tanulókhoz való viszony, stílus, hangnem, modor, megjelenés, kulturáltság, tekintély stb Az óra eredményei A kitűzött cél elérése, a tanulók tudásának mennyisége és minősége, az óra nevelőhatása 12

14 8. Mellékletek 8.1. Iratkezelési szabályzat A program során keletkezett dokumentáció kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak: A napi posta bontását az igazgató végzi. A kapott leveleket továbbítja az illetékes címzettnek. A levél tartalmától függően a címzett továbbítja az információkat az érintetteknek. Az elektronikus úton érkezett leveleket, anyagokat az igazgató nyomtatott formában vagy lemezre mentve továbbítja a minőségügyi vezetőnek, aki gondoskodik a dokumentum tartalmának közzétételéről, a megőrzéséről. Ezek a dokumentumok: Levelek (elektronikus és nyomtatott) Tájékoztatók Segédanyagok, útmutatók A munka során keletkezett dokumentumok Az iratokba való betekintésre jogosultak: - minőségügyi csoport tagjai - Intézményvezető - A nevelőtestület tagjai az őket érintő dokumentumok esetében, kivéve azokat, melyek a adatvédelmi szabályzata alá esnek. A fent említett dokumentumokat érkezési ill. keletkezési sorrendben, lefűzve, tároljuk a COMENIUS szekrényben Adatvédelmi szabályzat A minőségügyi csoport munkája során védett adatnak nyilvánítja a következőket: Kitöltött kérdőívek Interjúk tartalma Mérések anyagai Ötletrohamok információi Kérdőívek adatbázisai Mindezek kezelése bizalmas. A kérdőívek jelzés nélküli borítékban kerülnek kiosztásra. Begyűjtésük zárt borítékban, gyűjtőládában, hozzáférhető, de biztonságos helyen történik (portával szemben ). Tárolás: Zárt szekrényben, Hozzáférhetőség: A minőségügyi-csoport tagjai és az általuk megbízott személyek. A fent említett bizalmas adatok, információk a minőségügyi csoporton kívüli személynek és más intézménynek az érintett felek beleegyezése nélkül nem adhatók ki. Az adatvédelmi szabályzat alá eső dokumentumok kezelésével foglalkozó valamennyi személy titoktartási kötelezettséggel rendelkezik az adatok felett Az IMIP-nek, mint dokumentumnak a kezelése: A dokumentum megtalálható -az igazgatói irodában -a tanári szobában a zárható szekrényben a többi dokumentummal együtt 13

15 -a könyvtárban -a minőségbiztosítási csoportnál. 14

16 PARTNEREK 1. Tanulók 2. Szülők 3. Pedagógusok KÉPVISELŐK Diákönkormányzat (Kürthy Éva) Szülői Választmány (Széll Margit) Munkaközösség vezetők AZONOSÍTÁSI CIKLUS IGÉNYFELMÉRÉS GYAKORISÁGA 4. Pedagógiai munkát segítő 5.Óvodák Áchim András Úti Ispotály Úti 6.Középiskolák Csokonai Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola, Kollégium Kersekedelmi és Vendég. Szakközép- és Szakképző Iskolatitkár (Bűte Jánosné) Óvodavezetőnő (Kovács Gyuláné) Óvodaveztőnő (Perczéné K Magdolna) Igazgató Igazgatóhelyettes 9. oszt. Osztályfőnök Igazgató 9. oszt. osztályfőnök Évente (szeptember) Évente egyszer (január-február) 7.Fenntartó Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat Oktatási Osztályvezető v. Oktatási Bizottság Területfelelős Évente (szeptember) Évente egyszer (január-február) Pedagógiai Intézet Intézet vezető Oktatási Minisztérium Oktatási Miniszter Partnerlista 1. sz.mellék

17 Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés szabályzata Jelen szabályzat a debreceni Epreskerti Általános Iskolában a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamatát szabályozza. A szabályzat célja, hogy az évente elvégzendő partnerazonosítást az azt követő partneri igényfelmérést segítse. A Minőségügyi csoport dönt a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség vizsgálatának módszereiről. A mintavételi eljárást a Minőségügyi csoport dolgozza ki, meghatározza a felmérésben résztvevők körét, számosságát, eredményességi mutatókat, dokumentumokat, gyakoriságot és a módszereket. (1. tábla) Az igényfelméréshez szempont és kérdésrendszer készül, ez képezi a kérdőívek és az interjúk alapját, az összehasonlíthatóság és az ismételhetőség érdekében. (2. tábla) A Minőségügyi csoport elkészíti az igény, elégedettség, elégedetlenség eljárásrendjének összefoglaló táblázatát. (3. tábla) A Minőségügyi csoport elkészíti az igény, elégedettség, elégedetlenség és felmérés ütemtervét. (4. tábla) A Minőségügyi csoport végzi el az adatok feldolgozását, de a nevelőtestület bármely tagja bevonható az összegzésbe, elemzésbe. A Minőségügyi csoport az elkészített összegzést a nevelőtestület elé viszi, vitára bocsátja, majd legitimálja a végső formát. A Minőségügyi csoport kötelessége tájékoztatni a felmérésben résztvevőket az eredményekről. Ennek módját maga határozza meg. A szabályzat hatálya a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérésében közreműködő valamennyi dolgozóra kiterjed. A szabályzat hatályba lépése:

18 Érvényes: tól a visszavonásig. A visszavonást illetve módosítás történhet a Minőségügyi csoport javaslatára az intézményvezető utasítására a nevelőtestület többségi indítványa alapján. A szabályzatot évente felülvizsgálja a Minőségügyi csoport és az iskola igazgatója. A PARTNEREINKNÉL ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 1.tábla Partnerek megnevezése Mérés módszere Mintavételi eljárás Tanulók Kérdőív 4-7. osztály minden 2. tanulója a napló szerint Minden nyolcadik osztályos tanuló 1.a, 2.b, 3.a osztály befejezetlen mese Mérés gyakorisága időpontja Évente októberben Megfelelési kritériumok 80 %-os értékelhetőség A mérést végző neve, felelőse Minőségügyi csoport Osztályfőnökök Ne pa táj Di at írá ala táj Szülők Kérdőív Minden osztályban az adott tanítási napon megjelent tanulók közül minden második tanuló szülője Évente októberben 60 %-os értékelhetőség Minőségügyi csoport. Osztályfőnökök A Vá táj TS az ala Pedagógusok Kérdőív Teljeskörűen Évente októberben 80 %-os értékelhetőség Minőségügyi csoport. A táj sza elő

19 Partnerek megnevezése Pedagógiai munkát segítő munkatársak Mérés módszere Kérdőív Fókuszcsopo rtos beszélget Mintavételi eljárás Teljeskörűen Mérés gyakorisága időpontja Évente Októberben Megfelelési kritériumok 60%-os értékelhetőség A mérést végző neve, felelőse Minőségügyi csoport Ne pa táj A mu let Megelőző és következő oktatási szint Fenntartó Kérdőív Interjú A megnevezett partnerektől egy-egy kérdőív 1 fő Évente januárban Évente január 60%-os értékelhetőség Minőségügyi csoport 100 % Minőségügyi csoport Iga TS Írá táj Iga ve Gyermekjóléti szolgálat Interjú 1 fő évente, november-ben 100%-os Minőségügyi csoport TS Pedagógiai Intézet Dokumentu mok elemzése -aktuális nyomonkövetés igazgató Partnerek kérdéscsoportjai Gyermek Pedagógus Szülő Ped. munkát segítők Óvodák Középfokú i A: A tanítás, nevelés minősége 1. Tanárok felkészültsége x x x x x 2. Egyéni fejlesztés x x x x 3. Programkínálat x x x x 4. Értékelési rendszer x x x x 5. Iskola vezetés x x x B: Nevelési, oktatási eredmények 1. Jó tudásalap x x x x x

20 2. Neveltség x x x x x x 3. Hangulat, klíma x x x x x C: Iskolai környezet 1. Felszereltség x x x x x 2. Otthonosság x x x x x x 3. Tisztaság x x x x x x 4. Étkezés x x x x D: Kapcsolattartás 1. Információáramlás x x x x x x 2. Vélemény nyilvánítása x x x x 3. Partneri viszony x x x x x x A partneri igényfelmérés eljárásrendjének összefoglaló táblázata 3. tábla Folyamat Lépések Felelősök Dokumentum Gyakoriság 1. Tervezés / P / 2. Végrehajtás / D / 1. Tájékoztatás 2. Módszer és minta meghatározása 3. Technikai és pénzügyi feltételek számbavétele 4. Mérőeszközök tartalmi, formai megtervezése 1. kérdőívek elkészítése, kipróbálása Minőségügyi csoport Szakértő Igazgató Minőségügyi csoport Iskolatitkár, Minőségügyi csoport Jelenléti ív Módszertani tábla Költségvetés Mérőeszközök Kérdőívek Évente Évente 2. Kérdőívek eljuttatása 3. Kérdőívek begyűjtése Megbízott Minőségügyi csoporttag, Oszt. Főnökök Átvétel feljegyzés Átvétel feljegyzés 4. Interjúk elkészítése 5. Kérdőívek feldolgozása Megbízott Minőségügyi csoport tag, Oszt. Főnökök Lejegyzés Táblázat

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 2007. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva Igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 5310, Kisújszállás, Széchenyi u. 4. KÖSZ A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010.

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben