ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!"

Átírás

1 Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XI. évfolyam 5. szám December, Karácsony Istenünk könyörülõ irgalmáért meglátogat minket a felkelõ fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. (Lukács evangéliuma 1. rész vers) Kedves Testvéreink! A felkelõ fény a sötét éjszaka végét, az új nap kezdetét jelzi. A Biblia Jézus Krisztust felkelõ fényhez hasonlítja, AKI véget vet az életünkben a sötétség és félelem idõszakának, és elhozza a reményteljes új kezdet lehetõségét. Jézus által telhet meg a szívünk békességgel, s Általa válhatunk a békesség nagyköveteivé e békétlen világban. Ne zárkózzunk el a mennyei fény elõl, ne fosszuk meg magunkat és embertársainkat a békesség ajándékától! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkipásztor

2 Bátor asszonyok Sifra és Púá Rendelkezés a gyermekek ellen tettek a gyermekek megmentéséért mbertelen parancs. Egyiptom királya nem elégedett meg azzal, hogy EIzráel fiait kegyetlenül, egyre rosszabb körülmények között dolgoztatta, és igyekezett minden módon megkeseríteni az életüket. A rossz körülményeiket azzal tetézte, hogy parancsot adott a héber bábáknak arra, hogy a fiúgyermeket már születésük pillanatában öljék meg. A fáraó nagyon jól tudta, hogy a gyermek a jövõ záloga egy nép számára. A gyermek születése a család számára öröm, a boldogság pillanata, az istenfélõ házastársak számára a szeretet beteljesedése, és kiteljesedésének a lehetõsége. A legkegyetlenebb rendelkezés az a hatalmasok részérõl, amely a gyermekek életét veszélyezteti, amely az élet lehetõségét vonja meg tõlük. Az egyiptomi fáraó az embertelenség megtestesítõje ezzel a rendelkezésével. A diktátorok félnek az újszülött gyermekektõl: féltik a hatalmukat. - Nagy Heródes, amikor tudomására jutott, hogy a júdeai Betlehemben megszületett a zsidók királya, megparancsolta, hogy Betlehemben és környékén minden kétéves és annál fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg. - Rendelkezések, amelyek gyermekellenesek, különbözõ korokban a világ különbözõ részein voltak és vannak. Gyermekek, akik elhagyottak, vagy lehetetlen körülmények között agyondolgoztatottak, kiszolgáltatottak a különbözõ korszakokban, és a világ különbözõ részein, voltak és vannak. A módszerek lehet, hogy ma már kifinomultabbak, de a gyermekek feláldozása a hatalomféltés, illetve az anyagiasság oltárán, vagy éppen kényelemszeretetbõl, ma sem ismeretlen. Végsõ soron ezek hátterében az önzés, az istentelenség húzódik meg, amely embertelenséget szül. - Vajon mi mondhatjuk-e azt, hogy érintetlenek vagyunk ezekben? Istenfélõ asszonyok emberséges tettei. Sifra és Púa az izráeliták két bábája félte az Istent, és nem hajtották végre a kegyetlen parancsot, életben hagyták a fiúgyermekeket. Két bátor asszony is nagy tetteket vihet véghez, akadálya lehet embertelen tettek megvalósulásának. Ezek az asszonyok tudatában voltak annak, hogy Isten hatalmas, Isten jóságos, Isten a szeretet Istene. Õ él és életet akar. Õ ura nemcsak Izráelnek, hanem a népeknek is. Ura az egyiptomi fáraónak, és minden nép hatalmasainak. Az a gyermek, akit többek között meg kellett volna ölniük: Mózes, aki Izráel szabadítójává lett. Az a gyermek pedig, akit Heródes halálra szánt: Jézus, Izráel királya, a népek szabadítója, aki uraknak Ura és királyok Királya. - Az istenfélelem gyümölcse emberséges tettek sorozata, tettek azért, hogy szülessenek 2

3 Bátor asszonyok Sifra és Púá gyermekek és a születendõ gyermekek ne kallódó, hanem istenfélõ gyermekek legyenek, imádói annak a Jézusnak, akinek a születésnapja Isten minden emberi értelmet meghaladó szeretetének az ünnepe. Õ azért küldte egyszülött Fiát a világba, hogy életünk legyen, és benne hívõ emberekként a gyermekekért és minden kiszolgáltatott emberért a magunk lehetõségei szerint küzdjünk. Legyenek, akik ellenállnak az embertelen rendelkezéseknek. Senki nem mondhatja, amikor embertelen tettek következtében szenvednek, éheznek gyermekek, hogy nekem ehhez semmi közöm, mert valamilyen szinten mindnyájan felelõsek vagyunk a kialakult helyzetért. Imádságainkkal megérinthetjük a világot, emberséges tetteink lehetnek az élet Urával összhangban az ígéretes jövõ elõkészítõi. Isten áldása kísérte a bátor asszonyok tettét. Sifra és Púa példája azt jelzi, hogy az élet minden területén lehet úgy jelen lenni, hogy az az életet és nem a halált, a jót és nem a rosszat, a szeretet Istenét, és nem az önzést, nem a hatalmi érdekeket szolgálja. A nép szaporodásának, megerõsödésének titka minden esetben az istenfélelem, a bátor hit. Isten áldása kíséri azok életét, akik az életet teremtõ, és az emberért, az egész világért önmagát feláldozó, a gonosz erõk hatalmától megszabadító Úr Jézusban hisznek, és útmutatását követik. Õ magához ölelte a gyermekeket. Neki fontos, hogy a gyermekek hangja is ott legyen azok körében, akik születése napján, és minden alkalommal õt dicsõítik. Mi mit tettünk és teszünk azért, hogy ne a gyermekellenes rendelkezések váljanak valóra, hanem az életet ajándékozó Úr jó akarata érvényesüljön. Bátor, istenfélelembõl származó tettek sorozata lehet népünk szaporodásának a feltétele, és megmaradásának eszköze. Isten az életet ajándékozó Úr, aki a boldog életre szóló lehetõséget nemcsak néhány ünnepi napra ajándékozza, még csak nem is földi létünk szakaszára, hanem azon túl is örökre. Az boldog, aki ezt tudja, hiszi, és a jó hírt nemcsak hallja, hanem tovább is adja. Legyünk az egyszülött Fiú áldását elnyerve áldásának eszközei a gyermekekért, mindenkiért. A kicsinyekkel Krisztus Urunk azonosítja önmagát, aki az életben mindenütt jelen van. Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára 3

4 Tabu témák a keresztyénségben: 2. cikk a kárhozatról /folytatás/ A kegyelem z elõzmények: A szeptemberben megjelent gyülekezeti újságba írtam Aegy cikket ezzel a címmel: Tabu témák a keresztyénségben: A kárhozat. A cikk nem jelent meg. Nem azért mert már nem fért be terjedelménél fogva, nem is azért, mert nem állt meg az ige talaján, egyszerûen csak kiverte a biztosítékot. Végül is a tabu téma épp azért tabu, mert valahogy, valamiért nem szabad róla beszélni. De elhangzott egy jogos kritika is a cikkel szemben, miszerint: nem szabad a kárhozatról a kegyelem nélkül beszélni. Ez igaz. Nagyon igaz! De pont olyan igazság az is, hogy a kegyelemrõl sem volna szabad a kárhozat nélkül beszélni. Véleményem szerint azért oly erõtlenek, és eredménytelenek napjaink igehirdetõinek igeszolgálatai, mert a kegyelemrõl még csak-csak beszélnek, de a kárhozat valóságáról mélyen hallgatnak. Már pedig, ahol nincs kárhozat, ott nincs szükség a kegyelemre sem. Senki sem folyamodik kegyelemért, ha csak nincs ellene érvényes halálos ítélet. Na, most nézzük meg, mit tanít a Biblia! És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Ezek szerint a halál után nem automatikusan a mennyország jön, hanem egy ítélet, ahol Isten ül a bírói székben. Jó lenne tudni, hogyan, és mi alapján fog az Isten itt ítélkezni. Jézus Krisztus ezt is világosan megmondja: De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Szeretném, ha ezt nagyon jól megértenék a testvérek! Az ítélet nem ott fog kezdõdni, hogy öltél-e embert? Loptál-e, hazudtál-e, paráználkodtál-e? Nyílván ezekre a kérdésekre is sor kerül majd! De az ítélet ott fog kezdõdni, hogy beszéltél-e feleslegesen? Mondtál-e olyat, amivel másokat megbántottál? És ha igen, akkor bûnös vagy az Isten elõtt! Nos, hamar eljutottunk oda, ami már közhely, hogy minden ember bûnös! Na, és akkor mi van? - mondják sokan -. Napjaink igehirdetéseibõl az egyszerû halandó annyit tudhat meg, hogy Isten minden embert szeret, és mindent megbocsájt! De ennél a féligazságnál nagyobb hazugság nincs! A Biblia valami mást tanít! Egészen pontosan azt, hogy a bûn zsoldja a halál. Szóval, ha Isten bûnösnek ítél, halál vár rám! De abban se legyenek megtévesztve a testvérek, hogy itt a halál a földi elmúlást jelenti. Az a halál, amirõl itt az ige beszél, a kárhozat! Tehát ha tetszik, ha nem, a Biblia egyértelmû, és nagyon világos tanítása ez: Ha Isten bûnösnek talál, akkor halálos ítélet van érvényben velem szemben, ami nem más, mint az örök kárhozat. Amíg ezt a Bibliai igazságot a maga valóságában nem érti meg valaki, sem értékelni, sem igényelni nem fogja a 4

5 A kegyelem kegyelmet, mert sejtelme sincs, mekkora szüksége van rá! De ha valaki most ismerte volna fel, mennyire nincs minden rendben közte és az Isten között, és a földi lét után nem a menny dicsõsége várja, hanem Isten jogos ítéleteként a kárhozat lesz az osztályrésze, és úgy gondolja kegyelemre, megváltásra szorul, annak itt van az evangélium: Bizony bizony mondom néktek: aki halja az én igémet, és hisz abban aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ezt az igét Jézus mondja! Miért hiszek Jézusnak? Mert tûrte, hogy leköpjék, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, csak azért, hogy a szavahihetõsége megmaradjon. Hiszen Jézust nem azért ítélték erre a szörnyû halálra, mert cselekedeteivel ezt érdemelte ki, hanem mert szavaival Istennel egyenlõvé tette magát! És inkább vállalta ezt a rettenetes halált, sem hogy ezt az állítását visszavonja, megtagadja. Ezek után az én szememben Jézusnál szavahihetõbb ember nincs! És a fenti igében nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ha elhiszem, és tényként elfogadom, hogy Õt Isten küldte a földre, akkor örök életem van! És most jön az, ami az evangéliumon belül is evangélium nekem: sõt, ítéletre sem megy ezt háromszor alá kellene húzni! ítéletre sem megy. Emlékeznek még a testvérek? De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján Ez az az ítélet, ami minden emberre vár a halála után, és ahol nekem esélyem sincs, hogy megálljak! De ha hiszek Jézusban, és hiszek Jézusnak, erre az ítéletre nekem nem kell elmennem! Miért? Mert Jézus már elment helyettem! Na ez az evangélium. Horváth Péter Szerdi András segédlelkész zerdi András vagyok január 6-án születtem Sátoraljaújhelyben. SSzülõfalum Karcsa, a karcsai gyülekezet tagja vagyok. Karcsa egy közepes, 2500 lelkes település a Bodrogköz szívében. Közeli nagyobb városok Sátoraljaújhely, Sárospatak és Kisvárda. Szüleim és nagyszüleim is egyaránt reformátusok, a karcsai gyülekezethez több szállal kötõdtek és kötõdnek ma is. Édesapám 8 éve a gyülekezet presbitere, nagybátyám pedig szintén 8 éve a gyülekezet gondnoka. 5

6 Szerdi András segédlelkész Édesapám foglalkozása mezõgazdasági gépszerelõ, édesanyám foglalkozása postafõnök. Egy testvérem van, Eszter, aki jelenleg Budapesten tanul egyetemistaként. Életem fontos részét jelenti Kedvesem, Molnár Mónika, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanul vallástanárnak. Általános iskolába Karcsán jártam, és már elsõ osztályos koromtól fogva járhattam hittan órákra is. Nagyon szerettem a hittant, és e mellett szerettem szombatonként a gyermekek számára rendezett gyülekezeti foglalkozásokra járni, és természetesen vasárnap reggelenként a gyermekistentiszteletekre is. Lelkészeim voltak Iszlai Jenõ és L. Nagy Lajos Kálmán nagytiszteletû urak. Jelenlegi karcsai lelkész Szabó Ágnes. A középiskolák közül a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumát választottam. Elõször szóba sem került, hogy esetleg itt tanulnék, azonban Isten kegyelmes módon vezetett elõre, és elmentem a Refi nyílt napjára is. Addig is voltam már nyílt napokon, de ezen alkalommal rögtön megszerettem az iskolát, és utána már csak egy célom lett, hogy felvegyenek oda. Hála Istennek azért, mert nagyon szépen sikerült megírni a felvételi dolgozatokat, és így bekerültem a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának speciális angol tagozatára. A Gimnáziumba indulásom elõtti nyáron voltam elõször a Hejcei Angol Táborban, amely életem másik legjobb döntésévé vált. Ugyanis az addig megszerzett tudásom és ismeretem a Bibliáról ott vált élõvé és egész életemet-gondolkodásomat irányító, meghatározó tényezõvé. Ott találtam haza mennyei Atyámhoz. Aztán minden nyáron szívesen mentem a Hejcei Angol Táborba, hogy ápoljam és megõrizzem a hit kincsét. Természetesen a Gimnáziumban is megtaláltam azokat a kiscsoportokat, amelyekben mélyen hívõ keresztyén emberekkel lehettem együtt. Ezekre úgy tekintek vissza, mint ajándékokra, amelyeknek kimaradása esetén messze szegényebb lennék a lelkemben. Fejlõdésemre és lelki látásomra különösen nagy hatást gyakoroltak gimnáziumi lelkészeim és tanáraim. Elsõsorban Szabó Mária, vallástanárom, valamint Török István, Örsi Anikó, Victor István, Lipiczki Imre, akikre máig úgy tekintek, hogy életükkel és magatartásukkal krisztusi utat mutattak számomra. Lelkészem és tanáraim tanácsolására jelentkeztem a debreceni Teológiára, ahova felvételt is nyertem. Nagyon szerettem tanulni, és minden tantárgy érdekelt. Hálás vagyok Istennek tanáraimért és azért is, hogy olyan sok mindenre megtanítottak. Isten kegyelmébõl a 2008/2009. tanévben sikeresen letettem az elsõ lelkészképesítõ vizsgámat jeles (4,75) eredménnyel. Életem vezérigéje: Az igaz ember pedig hitbõl fog élni. (Rm 1,17.) Szerdi András segédlelkész 6

7 iért maradt meg évszázad számra egyik-másik ének, amely nem is Mnagyon jó verselésû, nem is könnyû énekelni? Biztosan volt egykor történeti megtapasztalással támogatott és hitvalló oka a gyülekezetnek, ha ragaszkodott ilyen énekekhez. Egészen korán befogadhatták, késõbb is magukénak vallották, elhagyhatatlannak tartották. Vértanúságot szenvedett prédikátor éneke a Buzgó szívbõl te fiaid Szerzõjét hite nyilvános megvallásáért egy fanatikus pápista lelõtte Beregszászon május 8-án. Debrecen város prédikátora volt között Radán Balázs (találgatták régen, hogy neve Rádi vagy Rádai lehetett-e). Protestánsok voltak nagy általánosságban a debreceniek, mondhatni lutheránusok, mikor õ ide került. Egy évig eltávozása után is itt éltek még a kolostorban a ferences barátok. Azután között nem csupán szerzetesek nem voltak Debrecenben többé, de itt más nem települhetett le, csak aki protestáns hitet vallott, késõbb kifejezetten református hitvallást. Radán Balázs idején még nem egészen ez volt a helyzet. Zsinatokon vett részt elõbb mint debreceni, majd beregszászi prédikátor, ott vallotta aztán egyre határozottabban a helvét hitvallású (azaz református) nézeteket, ezt pecsételte meg vére hullásával, ezért fizetett életével. Radán Balázsról szinte semmi mást nem tudunk. Hogyan és mit prédikált? Tudós prédikátor volt, 1545-ben Wittenbergben tanult. Társa, Dézsi András, aki tanár és szintén prédikátor meg énekszerzõ is volt Debrecenben, neki, mint debreceni prédikátornak ajánlotta munkáját, ebbõl tudjuk, hogy csak 1552-tõl mehetett át Beregszászba lelkészkedni, onnan meg Kálmáncsehi Márton jött Debrecenbe. Debrecen prédikátorait jóformán csak 1557-tõl tudjuk összeállítani. A város reformációjának elsõ... Radán Balázs éneke két évtizede teljesen homályos. Nem tudjuk egészen biztosan, hihetõleg debreceni lelkészsége idején szerzette énekét Radán Balázs. Huszár Gál énekeskönyvében megjelent. Ennek 1560-ban Magyaróvárott készült részében kiszedték; tehát már akkor az ország más részein is elterjedt az ének, majd csak Debrecenbe menekítése után, kora tavaszán fejezte be énekeskönyvét Huszár Gál. Azért éppen tizenkét strófás az ének, mert szerzõjük a versfõkbe rejtette nevének latin alakját: BLASIVS RADAN. Ez a régi költõi fogás általános volt, így legalább a nevét tudjuk némelyik ének szerzõjének. Latin ének dallamára (ad notam) utalt (Juste judex Jesu Christe: Igaz bíró Jézus Krisztus, Szenci Molnár szintén kiadta ezt az éneket latinul is). Itt látható másik dallama volt gyakoribb, ez a Thordai Benedek énekével maradt fent (259: Benned bíztam, Uram Isten). Énekelni lehet a 146. zsoltár dallamára (Áldjad én lelkem az Urat) és a Ráday énekére, 210 (Ó, áldandó Szent Háromság). Lehet énekelni, de hogyan? A régi magyar énekek között volt több olyan, amelynek a szótagszáma ingadozott. Nem csináltak gondot belõle, aprózták a ritmust, ahol kellett. Úgy mondták: virguláltak. 7

8 Radán Balázs éneke Ebben a dallamban soronként van hajlítás is, némi ügyeskedéssel megoldhatja, aki énekelni szeretné szótagosak volnának a háromsoros strófák sorai ( ), ez kedvelt régi versforma volt a reformáció idején. Könyörgés, hogy az Úr Istennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék ez volt az ének eredeti felirata. Prédikáláskor énekelték. Késõbb ezt a feliratot adták hozzá (ez tehát nem lehet eredeti, de az egykorú történelmi tapasztalattal összhangban volt:) Háborúságnak idején való könyörgés. Kétféle háborúságot viselt a hitében hûséges magyar: a keresztyénséget támadó török, és a protestánsokat támadó pápai hatalom fenyegette. Mindkettõ megszólal az énekben. Néhány szó, hogy számtalant elvivének, azt jelentette, hogy egy-egy család életében, hogy szeretteik színe virágát, ifjakat és lányokat, elraboltak, eladtak szolgának, meggyaláztak, megnyomorítottak, megöltek. Százezer számra. Mint ahogyan az Afrikából elhurcolt négerek szenvedéseirõl olvassuk késõbbi idõben. 8

9 Radán Balázs éneke 1560-tól 1806-ig megvolt ez az ének a református énekeskönyvben, a debreceniben mindig. Az ének egyes sorain keveset azért változtattak majd, hogy a szótagszámot helyesbítsék, azaz a strófák harmadik sorát rövidítsék. Elképzelhetõ a javítás, minthogy az is, hogy másolgatás közben keletkeztek hosszabb sorok, míg egy jó évtized alatt az ország keleti részébõl a nyugatiban is elterjedt az ének. Megmaradt, mert nagy idõk tanúja volt, hitbeli helytállás nagy példájának maradt meg. Dr. Fekete Csaba Békesség légyen földön embereknek, 315. ének arácsony ünnepe van. Ilyenkor ajándékokat adunk és kapunk. Valljuk Kbe õszintén, ezek az ajándékok nem mindig sikerülnek tökéletesre, van, aminek jobban, van, aminek kevésbé örülünk. Ugyanakkor mindenkiben van vágyakozás olyan ajándékra, amit a lelke szeretne kapni. 9

10 Békesség légyen földön embereknek, 315. ének A karácsony evangéliuma, hogy Krisztus megszületésével ez az ajándékcsomag mindenki számára elérhetõvé vált. Mit tartalmaz ez? Négy b betûs szót: bõség, biztonság, bizalom, békesség. A bõségrõl néha egészen téves elképzeléseink vannak. Elsõsorban anyagi, vagy valamilyen formában tárgyiasult gazdagságról beszélünk. A közbeszédben a bõségnek alig van más értelmezése. Pedig másféle is létezik. Bõvölködni lehet a szeretetben, a jó cselekedetben, gyengédségben, örömben, stb. A gazdagságnak egészen különleges formája ez, és minél többet adunk belõle, annál több marad. De csak az tud ebbõl másnak ajándékozni, aki maga is kapott belõle. Kérjük ezt Jézustól. azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben éljenek. Jn 10,10 A biztonság a mai társadalomban szinte elérhetetlennek tûnik. Bármikor bárkit meglophatnak, kirabolhatnak, megkárosíthatnak, sõt sokaknak az élete is veszélyben van gondoljunk csak a magzatokra és sokan félelemben élnek, testi, lelki bizonytalanságban vergõdnek. Ha az elsõ keresztyének életét szemléljük, biztonságról nem beszélhetünk. Vagy mégis? Azt jegyezték fel a korabeli történetírók, hogy az arénában mosolyogva, énekelve mentek a vadállatok elé, pedig ott a biztos halál várt rájuk. Tudták, hogy csak a testük pusztulhat el, de rájuk az örök élet vár. Jézus bennünket is meg akar ajándékozni ezzel az örök élettel. A bizalom kiveszõben van. Körülbástyázzuk magunkat falakkal és szerzõdésekkel, sokszor a házasságban, családban is az õszinteség hiányától szenvedünk. Magunk sem tudjuk, hogy kivel oszthatnánk meg örömünket, bánatunkat, mert félünk az esetleges pletykálkodástól. Sok esetben korrekt, de fagyos légkör uralkodik a családban, mert tele van olyan titkokkal, amit nem merünk feltárni, és ez méregként hat a kapcsolatokra. Gyermekek nem mernek õszintén szüleikhez fordulni, feleség a férjéhez, mert félnek a következményektõl; a bizalmatlanság átszövi az életünket. Nem így kellene ennek lennie. Jézus Krisztus teljesen a bizalmába fogadott bennünket, annak ellenére, hogy ezt egyáltalán nem érdemeltük meg. Éljünk ezzel a bizalommal, de ne éljünk vele vissza. Ezt a krisztusi bizalmat mi is tovább adhatjuk szeretteinknek, embertársainknak. A békesség iránti vágy idõnként elemi erõvel tör fel bennünk. Ekkor megpróbálkozunk valamiféle békét magunkra vagy másokra erõltetni. A személyes tapasztalatom az, hogy ezek a kísérletek rendre kudarcba fulladnak. 10

11 Békesség légyen földön embereknek, 315. ének A békesség nem a háborúskodás hiánya, esetleg tûzszünet, hanem valami egészen más. A Szentírás szerint a békesség salom az a közeg, amibe Isten az embert teremtette. A halnak a víz a salom, nem pedig a szatyor. A békesség az embernek: Isten közelsége, az Istentõl kapott bõség, a vele megélt biztonság és a belé vetett bizalom. Ebben a békességben teljen ezután minden karácsonyunk. Nyíri Ákos Szamaritánus kerestetik z irgalmas szamaritánus példázatában Lk , az Úr Jézus Aelmondja Istennek a felebaráttal kapcsolatos gondolatait, és azt, hogy felelõsek vagyunk a bajba jutott felebarát sorsáért, ezért segítségére kell sietnünk. De Urunk még ennél is többet akart tanítani ezzel a példázattal. A pap és lévita látták a rablók kezébe esett embert, amint félholtan feküdt az úton, de gyorsan elkerülték. A Úr nyílván másként oszthatta volna ki a szerepet. Úgy, hogy akik részvétlenül elmennek a sebesült mellett, azok lettek volna szamaritánusok, és a pap lett volna irgalmas. Õ azonban nem úgy mondta el az eseményt, mert ezzel a példázattal vádolni is akart. A szamaritánusban láthatjuk annak a hívõnek a képét, aki az igazságból nem sokat ismer, míg a pap és a lévita ábrázolja azokat, akik ismerik az igazságot és helyes alapon állnak. És mit látunk? Hogy az igaz hívõk magatartása szeretetlen, ugyanakkor az, akire a szellemi vezetõk oly lenézõen tekintenek, azt teszi, ami Istennek kedves. Nem hasonlítunk mi is inkább a papra és a lévitára, mint a szamaritánusra? A félhalott emberben láthatjuk azt a testvért, aki talán önhibájából szellemi nyomorúságba került, a papban és a lévitában a tanítókat és a véneket, akikbõl hiányzik az együttérzés, és szívtelenül reagálnak a bajba jutott testvér nyomorúságára. Joggal mondta valaki: Ha Isten letekint a földre, a népére, akkor látja az övéi gyámoltalanságát, látja a könnyeket a nyomorult ember szemében, de látja oly sok vezetõ testvér szívtelenségét is. Ha megtanuljuk e példázat leckéjét, szeretettel fogunk szolgálni a kitaszított, az útfélre került testvéreknek, és nem megyünk el mellettük részvétlenül, szeretõ segítség nélkül, hanem könyörületességre indul szívünk és igazi felebarátokká válunk, akik könyörülünk rajtuk. Tripsó Sándorné 11

12 AZ ADVENTI- KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETI RENDJE: November óra - Adventi istentisztelet - Jenei Zoltán December óra - Adventi istentisztelet - Jenei Zoltán December óra - Adventi istentisztelet - Lakatos Zoltán December óra - Adventi istentisztelet - Jenei Zoltán December óra - Karácsonyi elõkészület - Szerdi András December óra - Szenteste - Jenei Zoltán Énekel: a Halleluja Kórus December óra - Úrvacsorai istentisztelet - Szerdi András December óra - Úrvacsorai istentisztelet - Jenei Zoltán December óra - Ünnepi istentisztelet - Szerdi András December óra - Ünnepi istentisztelet - Dr. Semsey Klára December óra- Ünnepi istentisztelet - Dr. Fekete Csaba December óra - Istentisztelet - Dr. Fekete Csaba December óra - Istentisztelet - Szerdi András December óra - Óévzáró istentisztelet - Jenei Zoltán 2010 Január óra - Újévnyitó istentisztelet - Jenei Zoltán Hívjuk és várjuk Testvéreinket az istentiszteletekre! Kedves Testvéreink! Istennek legyen hála, hogy ez évben felépülhetett a gyülekezet új parókiája. Kérjük, hogy adományaikkal járuljanak hozzá a felvett kölcsön törlesztéséhez! Kérjük Testvéreinket, hogy segítsék gyülekezetünket az elkészített karácsonyi adományaikkal. Isten segítségével igyekezzünk továbbra is szeretetben, köztiszteletben élni, szolgálni! 12 MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! Aranycsengettyû Kiadja a: A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség és a Debrecen-Széchenyi Kerti Templomépítési, Fenntartási, Kulturális és Közmûvelõdési Alapítvány. Készült 350 példányban. Szerkesztette, a grafikai tervet készítette: Török Csaba presbiter Levélcím: 4031 Debrecen, István király tér 2. Telefon/Fax: 52/

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben