1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI"

Átírás

1 MELLÉKLETEK 1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI A FEIM modell részletes leírása, dnamzálása A FEIM modell függeléke, a statkus rész leírása

2 A FEIM modell leírása Az üvegházgázok kbocsátásának 2012-g szóló prognózsa számszerűsített általános egyensúly modellel Dr. Révész Tamás Kutatás jelentés Budapest Közgazdaságtudomány és Államgazgatás Egyetem május

3 TARTALOM Az alkalmazott alapmodell bemutatása... 5 A pénzügy modul vázlatos smertetése A modell környezet blokkja Emsszós együtthatók A jólét függvény általánosítása A modell adatbázsa és a paraméterek számszerűsítése ( kalbrálás ) Hozzáadott érték felosztás (a bruttó működés eredményg) Egyéb lakosság jövedelmek és kadások Az ágazat jövedelemelosztás Egyéb pénzügy makromutatók A model egyéb rugalmasság együttható A prognózs-számítás eredményekről Felhasznált források... 45

4 Bevezetés Az üvegházgáz kbocsátások prognózsát a gazdaság különféle technológa sajátosságat, vselkedés egyenletet, valamnt termék- ár- jövedelem-mérleget fgyelembevevő ún. dnamkus számszerűsített általános egyensúly modellel készítettük. Ehhez először s az adekvát modellt kellett kalakítan. Ez a modell a korább FEIM modellnek dnamkussá való továbbfejlesztésével, pénzügy-portfoló modullal való kegészítésével, valamnt az addg nem szerepelt (CO2-n kívül) üvegházgázok emsszójának a modellbe való beépítésével történt. A FEIM modell környezet modulja jelentős részben az EU-ban használatos GEM-E3 modell megfelelő részének adaptálásával történt (Capros et al., 1995b). Ebben a légszennyezést az energahordozók elégetésének függvényében, fx, ágazatonként, energafajtánként és szennyezőanyagonként eltérő emsszós együtthatókkal ábrázoljuk. Feltételezzük, hogy az így keletkezett emsszó egyrésze különféle csővég kárelhárítás technológákkal kküszöbölhető. E technológákat növekvő határköltség jellemz, alkalmazásukra pedg vagy kellőképpen ösztönző emsszóadók, vagy drekt hatóság előírások bevezetése következtében kerül sor. Az ezután megmaradó emsszó éves mennységének változását, a környezet kárt vagy hasznot pénzben kfejezk, hogy a modell felhasználója könnyebben összevethesse a több makrogazdaság mutató alakulásával. Ezt a környezet modult azonban számos új vonással gazdagítottam. Ezek közé sorolhatók a környezet adóbevételek vsszaforgatásának különféle sémá, az emsszós lmtek előírásának lehetővé tétele, az emsszóadó endogenzálása, az exogén vagy endogén energaadók bevezetése, és a környezetmnőség beépítése a háztartások jólét (cél-)függvényébe. A modell gazdaságpoltka alkalmazásának feltétele a megfelelő adatokkal való feltöltése. A gazdaság egy adott dőszak állapotáról a modellhez szükséges adatok összegyűjtése sok dőt vesz génybe. Ezért a modell bázséve általában néhány évvel korább állapotot mutat. Jelen esetben a modellt a évre számszerűsítettem. Ennek az évnek a kválasztását az magyarázza, hogy a modellhez szükséges legátfogóbb adatok a KSH által publkált Nemzet Számlákban (NSz) találhatók,

5 amelyeket legutóbb a évre vonatkozóan publkáltak 1. A modellhez szükséges termékmérleg adatokat a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) tartalmazza. A legfrssebb, a év ÁKM azonban csak 2004 márcusában jelent meg. Ezt a RASmódszerrel kgazítva a Nemzet Számlák év adatahoz a év ÁKM egy becsült változatához jutottam. A becslés a RAS2001.XLS fle-ban történt, amnek használatához egy útmutatót s készítettem (lásd a RASnfo.doc fle-t). A modell adatbázsának tovább blokkjat számos más kadvány kombnált felhasználásával skerült a modellt a évre számszerűsíten. A számszerűsítés folyamatot részletesebben a 2. mellékletben smertjük. A 2001-es bázsból számított eredményeket nem egy az egyben, hanem vszonylagosan kell értelmezn, azaz elsősorban a számított változások összehasonlítására, koeffcensek, rugalmasság és megoszlás mutatók képzésére alkalmasak. Az alkalmazott alapmodell bemutatása Az általános egyensúly modellek a javak forrásának és felhasználásának mennységet, az árakat és jövedelmeket egymással összefüggõen ábrázolják. A kölcsönös meghatározottság egyk oldalával kezdve modellünk logka szerkezete az alábbakban vázolható: Az árak alapvetõen a felhasznált erõforrások költségébõl épülnek fel. Az árak,a jövedelmek, valamnt a jövedelemtulajdonosok megtakarítás-beruházás vselkedése függvényében meghatározható a javak kereslete. Ha a végsõ keresletbõl ndulunk k, akkor rögzített folyó-ráfordítás együtthatók feltételezésével egy ágazat kapcsolat modell segítségével meghatározhatjuk a bruttó termelés lletve az mport ránt jelentkezõ gényt. Az mport és a haza összetevõ arányát feltevésszerûen az árarányuk határozza meg. Így az összes forrásgénybõl elkülöníthetjük a termelés- és az mportgényt. A termelés során keletkezett jövedelmeket az elsõdleges és másodlagos jövedelemelosztás révén a gazdaság egyes szereplõ, a jövedelemtulajdonos ntézmények kapják. 1 heteken belül várható a év adatok megjelenése, de ezekre a szoros határdők matt nem várhattunk.

6 A termeléshez erõforrásokat kell génybevenn, amelyek felhasználás arányat az erõforrásárak aránya határozzák meg. Az erõforrásárak vagy kívülrõl adottak a modellben (reálértékben), vagy olyan egyensúly értékre állnak be, amelyek az egyes erõforrások keresletét összhangba hozzák a kínálatukkal. A fent vázlatos sémából s jól látszk az erõforrások áralakulásának meghatározásában rejlõ körkörösség, amnek az a következménye, hogy az egyensúly erõforrásárak csak terácóval határozhatók meg. Ez vonatkozk a modellben technkalag erõforrásárként ábrázolt devzaárfolyam egyensúly értékére s. A modell részletes struktúráját a következõ alfejezetek fejtk k. Ehhez még annyt érdemes elõrebocsátan, hogy a matematkalag egyenletrendszer formáját öltõ modell egyenlete technkalag tautológkus és elvben emprkusan ellenõrzhetõ összefüggéseket kfejezõ egyenletekre oszthatók. A tautológkus egyenletek lényegében defnícós azonosságok. Az emprkus egyenletek a technológa és vselkedés sajátosságokat kfejezõ, tapasztalatokból közvetlenül vagy közvetve (tovább hpotézsekkel kegészített és logka következtetésekkel) nyert, természetszerûleg leegyszerûsített összefüggéseket tartalmazzák. Az alább leírásban a defnícós egyenletekre nem térünk k, és a vselkedés egyenletek közül s csak a fontosabbakat lletve a szokásostól eltérõeket tárgyaljuk. A modell egyenletenek, paraméterenek és változónak teljeskörû formáls leírása a függelékben található. Az ábrázolt javak, tevékenységek és szereplõk Az általános egyensúlyelmélet modellek anatómájának megfelelõen modellünk különbözõ gazdaság javakat és tevékenységeket ábrázol, az ezeket mûködtetõ, önálló döntés jogkörrel rendelkezõ gazdaság egységeket, és a köztük végbemenõ áru- és jövedelem-transzfereket. Többszektoros makrogazdaság modellrõl lévén szó, a gazdaság javak között megjelennek az egyes ágazatok terméke. Mvel a modell a külkereskedelem szempontjából nytott, ugyanazon ágazat jellegû termékeknek haza és külföld (export, ll. mport) változata egyaránt megjelennek, s ezeket olyan egymástól megkülönböztethetõ, dfferencált termékeknek tekntjük, amelyek mnd a haza, mnd a külföld felhasználásban csak korlátozottan képesek egymást helyettesíten (az ún. Armngton-feltevés).

7 Az egymással versenyzõ javak között helyettesítés lehetõségek ábrázolására CES és CET típusú aggregáló függvényeket alkalmazunk. Ezekkel a függvényekkel azt kívánjuk a modellünkben megjeleníten, hogy a kbocsátás és/vagy felhasználás szerkezetnek a megfgyelthez képest megváltoztatása csak többlet-erõforrások génybevételével lehetséges (romló helyettesítés határarány). Az alkalmazott egyensúly modellek gyakorlatának megfelelõen rendszernt feltesszük, hogy a megfgyelt kbocsátás, lletve ráfordítás szerkezet jövedelemmaxmalzáló, lletve költségmnmalzáló volt, és a modellben bekövetkezõ változások nyomán s az marad. Ez, mnt smeretes, azt jelent, hogy az egymást helyettesítõ összetevõk aránya az árak arányanak (relatív árak) függvénye, éspedg, CES, lletve CET formák alkalmazása esetén, egyszerû hatványfüggvénye, ahol a ktevõt a CES lletve CET függvény rugalmasság paramétere határozzák meg. Esetenként azonban ettõl a feltevéstõl, két lehetséges módon, eltérünk. Az egyk esetben fgyelembe vesszük, hogy az nduló állapot (szervezet) ntézmény korlátok matt nem volt optmáls. Ilyenkor a modellel végzett elemzések során többek között arra a kérdésre s választ keresünk, hogy hogyan hatna a jelzett ntézmény korlátok elmozdítása a gazdaság jellemzõre. A helyettesítés függvények paraméteret lyen esetben a feltételezett egyensúlytalanság fgyelembe vételével kell megbecsüln. Egy másk lehetséges eltérést a szgorúan neoklasszkus megközelítéstõl az optmáls alkalmazkodást lelassító ntézmény korlátok (súrlódás tényezõk) fgyelembe vételének a lehetõsége adja. A relatív árak megváltozása következtében egy adott, optmálsnak tekntett, állapotból az új optmáls állapotba történõ elmozdulás az alkalmazkodást lassító súrlódás erõk (pl. korábban megkötött egyezmények következtében) részleges (nem teljes) lehet csupán. Az lyen fajta részleges alkalmazkodást a neoklasszkus formák módosítása révén ábrázolhatjuk. Konkrétan: a helyettesítés függvény rugalmasság paraméterénél alacsonyabb értékû paramétereket alkalmazunk az elmozdulás mértékét meghatározó kereslet vagy kínálat függvényekben. Ennek következtében az elmozdulás ránya egybeesk az optmáls választás által dktálttal, mértéke vszont elmarad attól. Az ábrázolt gazdaság javak tekntetében a fent helyettesítés lehetõségek azt eredményezk, hogy az egyed (prmér) ágazat javak és elsõdleges erõforrások mellett különbözõ összetett (kompozt) javak s megjelennek modellünkben, amelyek az egymással közvetlen helyettesítés vszonyban álló egyed javak CES, lletve CET aggregátuma. Többszntû, beágyazott helyettesítés függvények alkalmazása folytán

8 számos sznten jelennek meg az lyen kompozt-javak, s azok egységára, amelyeket mndg az összetevõk egyed javak árösszegeként határozunk meg. Optmáls (költségmnmalzáló, lletve jövedelemmaxmalzáló) döntések feltételezése esetén a kompozt-javak egységára az összetevõk egységáranak duáls CES, lletve CET aggregátumaként s meghatározhatók. Ez a tény jelentõs szabadság fokot enged meg a modellspecfkácó konkrét (prmáls, duáls, lletve vegyes) formá között választásban. Vsszatérve az ábrázolt gazdaság javak felsorolására, modellünkben az egyed, egymástól megkülönböztetett, haza, exportált, lletve mportált ágazat termékek mellett fgyelembe vesszük még a makrogazdaság modellek szokásos elsõdleges erõforrásat s: a munkaerõt (aggregáltan, egyenértékes létszámban mérve), a tőkét (az állóeszközökön keresztül) és az árképzés részben technka értelemben (mnt elsõdleges árképzõt) a devzát. Itt jegyezzük meg, hogy a modell környezet-gazdaság kölcsönhatások elemzésére kfejlesztett változatában sajátos erõforrás a tszta környezet, lletve sajátos termékek a környezetet károsító szennyezés különbözõ fgyelembe vett válfaja. A fgyelembe vett gazdaság tevékenységek és döntés egységek elkülönítése ugyancsak a többszektoros makrogazdaság modellek logkáját követ. A termelés ágazatok képvselk a termelõket, lletve a beruházókat a modellünkben (statkus modellben ez utóbbak voltaképpen csak passzív elszámolás egységek szerepét töltk be). A végsõ felhasználás tovább tevékenysége és döntéshozó között a személyes fogyasztást a magán háztartások csoportja képvselk, áraktól és jövedelmektõl függõ kereslet rendszereken keresztül; a közfogyasztást az államháztartás (kormányzat); az exportkereslet, lletve mportkínálat döntéshozókat, továbbá a külföld jövedelemtranszferek lebonyolítót a külföld reprezentálja modellünkben. Ezen egységek között nemcsak áruk és azok átadását ellentételezõ jövedelmek mozognak, hanem tszta jövedelem-transzferek s, amelyek keletkezés mechanzmusát s részletesen ábrázoljuk modellünkben. Import kereslet és kínálat Az nput-output modellekkel szemben, ahol az mport vagy tsztán komplementer, vagy tsztán helyettesíthetõ vszonyban áll a haza termékekkel (esetenként a fent két komponensre bontjuk szét), a CGE modellek a haza és mportált ágazat termékeket

9 egymás tökéletlen helyetteseként kezelk (Armngton-feltevés). Mnd az exportnál, mnd az mportnál megkülönböztethetünk különbözõ relácójú termékeket. E két relácót az egyszerûség kedvéért EU és nem-eu relácóknak hívjuk, de jelenthetnek bármely, az adott elemzés szempontjából célszerû, és statsztka adatokkal ellátható bontást. Mndenesetre jelen értekezésben vzsgált témák esetében a külkereskedelem relácós bontását nem tartottam célszerûnek (fgyelembevéve az adatproblémákat s), ezért a továbbakban a technka smertetésen túlmenõ ezzel kapcsolatos elmélet fejtegetéseket többnyre mellõzöm. Az egyes termékek belföld felhasználásában a haza termelésbõl, valamnt a két mport relácóból származó termékek között helyettesíthetõség van. Konkrétan a haza (XD) és EU mport eredetû összetevõk egy CES függvény zokvantja mentén egymást tökéletlenül helyettesítk, ezek kombnácója pedg tökéletesen helyettesíthetõ a nem- EU mport termékkel. Ez azon a feltevésen alapul, hogy m a két relácó közé esünk a technka-mnõség színvonalban. Képletszerûen az -edk ágazat termékek kínálata az egyes (u ndexszel jelölt) felhasználás területeken a három összetevõ alább aggregátumaként számítható: HTS,u = M,E, u + ( AH,u BÉTA (, u ) BÉTA (, u ) 1/BÉTA (, u ) XD,u + AM,u M,u ) (1) A jelöléseket tt és a továbbakban sem magyarázzuk külön, mvel azok a függelékben összefoglalóan megtalálhatók. Az mportkereslet felhasználás területenként a haza kínálat relatív árától függõ arányokban a M, t, u P MEL(, t, u) = MH, t, u (2) V TXM, t, u PWM, t, u egyenlet írja le. Az mportarány fent MEL árarányrugalmassága eltérhet az optmálstól, azaz a helyettesítés rugalmasságtól (am az elõzõ képletbõl az 1/(1+BÉTA) képlettel számítható). Úgyszntén az mportkereslet volumenének MH konstans szorzótényezõjét s beállíthatjuk az optmálstól eltérõen, amt köztudomásúan (lásd pl. Zala, 1983) a CES függvény részesedés paramétere aránya és a helyettesítés rugalmasság határoz meg.

10 Az mportkínálat a ks ország hpotézsnek megfelelõen végtelenül rugalmas (vagy másképpen fogalmazva az mportárra nncs hatása a m keresletünk változásának), am a modellben az mport devzaárak egzogén megadhatóságát tesz lehetõvé. Termelés függvény A termelés függvényrõl feltesszük, hogy az outputok és az nputok szeparálhatók, azaz a függvény az alakban írható, ahol r az nputok vektorát, y az outputok vektorát, t pedg a termelés szntet jelent. f( r )= g( y )= t A haza pacra termelt termék (XDT ), a 2. exporttermék (Z,W ) és az X - Z,E nettó termelés sznt kapcsolatát egy CET transzformácós függvény írja le, am megmutatja, hogy adott X - Z,E nettó termelés sznt mellett az XDT és Z,W outputok mlyen kombnácó állíthatók elõ. Az export kezelése az mportéhoz hasonló. Kétféle relácó van megkülönböztetve, az egykben a helyettesíthetõség tökéletes, a máskban tökéletlen: X ZBETA( ) ZBETA( ), w 1 ZBETA(, t) = ( AD XDT + AZ Z ) (3) A nem-eu mport és export vázolt addtív kezelésmódja elvleg a tökéletes helyettesíthetõséget feltételez, gyakorlatlag azonban a helyettesítés határarány bzonyos határokon belül való állandónak való feltételezését jelent, hogy a beágyazott CES-függvény számszerûsítésének problémát elkerüljük. Ez a gyakorlat megközelítés természetesen akkor ndokolt, ha a nem-eu export lletve mport részaránya nem nagyon változk. Exportvolumen és exportkínálat A termelésbõl az exportra szánt mennység a haza és az exportár arányának, valamnt a haza értékesítés volumennek az alább függvénye: Z, t TXZ V PZD ZELS (, t ) XDT ZXEL(, t ), t, t = Z0, t P XDT 0 (4)

11 Az export volumene tehát nem feltételenül arányos a termelés sznttel, még a termék haza és export árának arányának változatlansága esetén sem. Sok esetben ugyans éppen a belföld pac összeszûkülése ösztönz a termelõket a nagyobb exportra, szemben a neoklasszkus megoldással, ahol ZXEL=1. Természetesen ez általában bzonyos kapactáskhasználás motívummal függ össze, amt mobl tõke és munkaerõ, valamnt az erõforrásokat csak bérlõ neoklasszkus vállalkozó feltételezése mellett nehéz elméletleg gazoln. Az export kínálat árarányrugalmasságát s eltéríthetjük az optmálstól, am éppen a CET függvény helyettesítés rugalmassága. Hasonló a helyzet az mportarány árarányrugalmasságával s. Mndezeken túlmenõen mnd az exportkínálat mnd az mportkereslet volumenének konstans szorzótényezõjét s beállíthatjuk az optmálstól eltérõen, amt köztudomásúan a CET lletve CES függvények részesedés paramétere aránya és a helyettesítés rugalmasság határoz meg. Exportár és exportkereslet Az export devzaára az alább módon függhet a volumentõl és a relatív áraktól: PZ, t 1 ZDEL(, t) Z, t = PWZ, t ZD (5), t Ennek az nverz-kereslet függvénynek többféle magyarázata s lehet. Hvatkozn lehet például arra, hogy az export termék tökéletlen helyettesítõje a vlágkereskedelemben található hasonló termékeknek, hogy a volumennel növekszk a szállítás távolság és költség, am a határpartásos exportárat csökkent, vagy hogy az új pacokra való bejutás többletköltségekkel jár. Az exportkereslet természetesen nemcsak az export devzaár függvénye, hanem egy konstans szorzóval a külföld fogyasztók preferencának változását és a vlágpac konjunktúra változását s fgyelembe vehetjük (egzogén módon). Termelés ráfordítások technológája Az ágazatok termelés függvénye beágyazott állandó helyettesítés rugalmasságú (CES) függvények. Ez a függvény a homogén lneárs függvények osztályába tartozk. Az nputok és outputok kapcsolódásának struktúráját (elhagyva az export-mport volumenek relácós bontását) az alább ábra szemléltet:

12 Az ábrán alulról felfele haladva a termelés sznt a következőképpen határozódk meg: A haza és mport termékek a már smertetett módon helyettesítk egymást az XHM kompozt képzésénél. A következő lépcsőben az egyes energahordozó kompoztok egy többváltozós CES függvény révén aggregált energamennységet (E) képeznek. Az aggregált energa és a munkaerő szntén közvetlenül helyettesíthető vszonyban van, amt smét egy CES függvény képvsel. Az így kapott kompozt (LE) hasonló módon helyettesíthető a tőke állományával (K) az aggregált erőforrás szntjének (KLE) képzésében. Végül az X termelés sznt eléréséhez rögzített arányban kell felhasználn az egyes anyagokból és az aggregált erőforrásból. Ezen a legfelsőbb aggregált sznten tehát a Leontef-féle technológa érvényesül. Az energaráfordítás fajlagosok változóként, az anyagkoeffcensek exogén ábrázolása átmenetet jelent a hagyományos, Johansen által s használt megoldás és a Jorgenson által defnált ún. KLEM-függvény között (Hudson- Jorgenson, 1974). Amíg azonban Jorgensonék az USA-ban lehetségesnek tartották az anyagok külső és belső helyettesítés lehetőséget leíró függvénye paraméterenek ökonometra becslését, addg a magyar gazdaság anyagkoeffcensenek magyarázatára vonatkozó modellek nem készültek, és jelen (energa-környezet centrkus) elemzésenk szempontjából nem s tartottam ezeket nélkülözhetetlennek. A termelés függvény beágyazásának mént smertetett struktúráját nemcsak ténylegesen megállapítható technológa összefüggések alapján, hanem jelentős

13 részben egyéb megfontolások alapján határoztuk meg. A tőke elkülönített kezelése (és ebből következően potencáls kkapcsolhatósága) például részben a tőke mérés problémával, részben a ma magyar gazdaságban betöltött fölöttébb tsztázatlan szerepével ndokolható. A tőke tulajdonosának kérdésessége, az állóeszköz- és általában tőkepac fejletlensége, a haza munkatermelékenység színvonala és nagymérvű fluktuácó nagyfokú tőkekhasználatlanságra utalnak, am a technológalag szükséges tőkegényt meglehetősen rrelevánsá tesz, vagy legalábbs homályban hagyja. Természetesen a tőke árnyaltabb ábrázolásához elvleg vagy egy évjárat (vntage) modellre lenne szükség, vagy a műszak haladás és a kapactáskhasználás jelenségenek adekvát ábrázolására. Az évjárat modell statsztkalag teljesen megalapozhatatlan, a modellezőt aránytalan mértékben venné génybe, a modellt pedg túlságosan elbonyolítaná. A több említett lehetőségnek az átalakuló magyar gazdaságra való, általánosan elfogadható kdolgozása -különösen többszektoros formában - pedg tudomásom szernt még nem történt meg. A munka és energa közvetlen összekapcsolása azzal magyarázható, hogy számos gépnek egyaránt forgalomban van mechankus és automatzált (elektromos) változata (szállítóeszközök, takarítóeszközök, konyhafelszerelések, építőpar berendezések, szerszámok, mezőgazdaság gépek, stb.). A komplementer jellegű kapcsolódásra s számos példa van (fűtés és vlágítás munkavégzés alatt, járművek üzemeltetése sofőrrel, jelentősebb munkavégzést s génylő elektromos gépek, stb. Az ábra legfelső sorának, azaz a termelés termékösszetételének a magyarázatát már korábban kfejtettük. Termelés döntések (tényezőkereslet) Az ágazatok vselkedését általában költségmnmalzáló vselkedésként ábrázoljuk, de lehetőség van a termelés tényezők és az mport-haza helyettesítés esetében (lásd fentebb) nem költségmnmáló magatartás fgyelembevételére s. Proftmaxmálásról azért nem beszélhetünk, mert mnt smeretes, homogén lneárs technológánál árelfogadó magatartást feltételezve nem keletkezhet extra-proft. Az smertetett technológának megfelelő kereslet függvények a függelék (29)-(33) egyenleteben találhatók.

14 Belföld termékárak Az előbb említett non-proft szabályt a termelő átlagárakra vonatkoztatjuk. Az átlagár a belföld és a külpac értékesítés összbevételének és a termelés szntnek a hányadosa: P = PA X t TXZ XDT, t V PZ, Z (6) Másfelől a termelő átlagár az optmáls (=mnmáls) egységköltség, a beruházás árndexszel valorzált, a termelés egységére vetített haszonkulcs (PROFC mark-up ), valamnt a termelés érték hányadában kfejezett termelés adókulcs (PTX) összege: PA = nen PHM nen, o AHM nen, + ( PE E + PL L 1 PTX + PK K ) / X + PINV PROFC (7) Az alkalmazott egyensúly modellek rodalmában szokásos módon (Major,1999) tehát a tényleges megfgyelésekkel összhangban enyhítünk a sematkus és absztrakt non-proft feltételen, és a rövd távú ngadozásokkal, a tőke meg nem fgyelt részének (föld, ásványkncsek, mmateráls javak, forgótőke, stb.) hozadékaként betudható, valamnt a részleges monopolzáltságból eredő extra-proftot mnt a termeléssel arányos jövedelemelemet ábrázoljuk. Ezen túlmenően a modell negatív mark-up ( mark-down ) létezését s kezeln tudja. Ez a neoklasszkus elmélet mechankus követő által nehezen felfogható negatív jövedelmezőség olyan ágazatokban s fennállhat, amelyek árat az állam, vagy a külső tulajdonos mesterségesen alacsonyan tartja (ez az ún. transzferárak problémája) a termelés szntjét vszont előírja (ellátás kötelezettség). Hasonló, bár elméletleg bonyolultabb jelenséget okoznak a lkvdácós vagy bevezető árak, avagy azon de facto szakszervezet tulajdonban levő vállalatok, ahol s a bérekbe még a tszta jövedelemnél s nagyobb összeg épül be, és így a tőkére negatív nettó hozam jut. Az mport belföld alapára a devzaár, az árfolyam és az ad valorem vámegyüttható (1+vámkulcs) szorzata. Az export termelő árát (fajlagos bevételét) a devzaár, az árfolyam és az ad valorem exporttámogatás együttható (1+exporttámogatás kulcs) szorzata adja.

15 A belföld felhasználó alapár (PHM) a haza termelő ár és az mport belföld alapárának az átlaga (a két forrás kombnácója által meghatározott hasznosság egyenértékre vetítve): PHM, u P XD TXM, u, t, u, t, u, t, u t = (8) HTS V PWM, u M Az átfogóan értelmezett belföld felhasználó ár az mént alapárból képződk a fogyasztás adó, a légszennyezés adó, valamnt az ennek utólagos ( kéményszáj ) csökkentésének fajlagos költségének rárakódásával. E tételek közül azonban a nem energa termékeknél csak a fogyasztás adó, és az s csak a lakosság fogyasztásnál jelentkezk (ambe azonban a lakosság számára éppúgy vssza nem térített általános forgalm adót s beleszámítjuk). A nem-energa termékek termelő-felhasználásán esetleg még meglévő ksebb összegű fogyasztás adókat lletve a (főleg a bruttó dolog költségfnanszírozású költségvetés ntézményeket érntő) ún. bennragadó áfát tehát nem nput termékadóként, hanem a termelés adókkal azonos módon kezeljük. A légszennyezéssel kapcsolatos tételekre a modell környezet modulját bemutató alfejezetben még vsszatérünk. A konkrét képletek s a környezet blokk tárgyalásánál lletve a függelékben találhatók. Erőforrásárak A L. Johansen (1960) által bevezetett eljárást követve a munkaerő ára az ágazatonként különböző nduló bruttó bérsznt és egy egységes bérndex szorzatának a (bérarányos) munkaadó bérjárulékokkal megnövelt összegeként határozódk meg: PL = W WT (1 + WG ) (9) j 0 j j Megjegyezzük, hogy az ágazat bérdfferencák nem csak a munkaerő mobltásának korlátaval magyarázhatók, hanem egyszerűen a nem adekvát munkaerő adatokat homogén munka egyenértékre átszámító koeffcensekként s értelmezhetők (tükrözve a munkadő, a munkantenztás valamnt a munka bonyolultságának ágazat eltéréset). A tőke árát (költségét) az amortzácós hányad és a tőke nettó hozamráta összegének az ágazat beruházás árndexével valorzált értéke képez: PK = PINVS AMR + RS ) (10) j j ( j j

16 Ez egy közgazdaságlag általánosan elfogadott formula, amely a nettó hozam értékében különféle okoknál (elsősorban rövdtávon) jelentkező különbségeket vesz fgyelembe. Az egységes bérndex, valamnt az ágazat tőke hozamkulcsok vagy egyensúly értékükön, vagy valamlyen explct formulával (exogén értékadás, bérndexálás, stb.) határozódnak meg. Egyéb árak A modellben még szerepelnek különféle árndexek (például ágazatonként eltérő beruházás árndexek), valamnt az optmáls vselkedés kszámításához szükséges árnyékárak s (lásd a függelék (47)-(51),(53),(54),(61)-(63) egyenletet). Ezek egyenként szöveges bemutatását nem tartom szükségesnek. Egyéb összesítések és bontások Ebbe a körbe tartoznak a függelék (25),(26),(55)-(59),(79),(80) egyenlete. A termékmérleg azonosságokat a függelék (77) és (78) egyenlete fejezk k. Jövedelemelosztás A jövedelemelosztást a modell meglehetősen részletesen ábrázolja. Nyomon követ a működés eredmény felosztását s, és fgyelembevesz a különféle természetben vagy kötött felhasználású támogatásokat s. Természetesen a részletesebb ábrázolás értelme nem elsősorban az apró részletek ránt érdeklődés, hanem az a nagy számok törvényehez hasonló flozófa meggondolásokra alapozott meggyőződés, hogy ha ugyan az egyes részletekben s lényegesek lehetnek a hbák, az aggregálás során a hbák többé-kevésbé kegyenlítődnek, lletve a nagyobb szntben relatív súlyuk csökken. Mndenesetre végsősoron az aggregáltabb eredmények a fontosabbak. A modell konkrét, természetesen még mndg meglehetősen absztrakt jövedelemelosztás mechanzmusat jövedelem tulajdonosonként az alábbakban foglalhatjuk össze: LAKOSSÁG Az egyes lakosság rétegek rendelkezésére álló jövedelmét a lneárs (de rétegenként különböző) szja és tb-járulékkulcsokkal csökkentett bruttó keresetekből úgy határozzuk meg, hogy hozzáadjuk az összes (fogyasztó árndexszel valorzált)

17 pénzben társadalm juttatásokból adott rétegre jutó (fx részesedés arányokkal számított) részt. Az általában rögzített autonóm vagy folyó nettó pénzügy megtakarítás hányadokat e rendelkezésre álló jövedelem arányában fejezzük k. A teljes nettó pénzügy megtakarítások ezen túlmenően a (szntén fogyasztó árndexszel valorzáltnak feltételezett és fx részesedés arányokkal rétegekre bontott) nettó (forrásadóval csökkentett) kamatjövedelmet (lletve árfolyam-nyereséget) és az esetleges (1991-ben például 80 mllárdra rúgott lakáshtellel kapcsolatos) adósságelengedéseket s magukban foglalják. E tételek megtakarításban való kcsapódását a lakosság tényleges (legalábbs rövdtávú) magatartása alapján tételeztük fel. A pénzügy megtakarításokkal csökkentett rendelkezésre álló jövedelemből a fogyasztásra fordítható összeget úgy kapjuk meg, hogy hozzáadjuk a (szntén fogyasztó árndexszel valorzáltnak feltételezett és fx részesedés arányokkal rétegekre bontott) természetben társadalm juttatásokat, valamnt levonjuk a beruházás árndexszel valorzált, de reálértékben rétegenként fx összegű lakásberuházás kadásokat. A lakásberuházás vselkedés részletesebb és reálsabb leírásával a tudomány nemcsak Magyarországon adós, hanem a külföld statkus CGE modellekben s csak hasonló egyszerű kezelésmóddal találkozhatunk. A lakosság fogyasztás három részből áll: fx alapfogyasztásból (CF g, ), környezet kadásokból és többletfogyasztásból. Az rétegenként és ágazat bontásban rögzített alapfogyasztás a fogyasztásnak az áraktól független részét képvsel. Ez képvselhet a létmnmum szntet, a társadalm juttatásokat, de szntje aszernt s beállítható, hogy a termék összfogyasztásának jövedelemlletve árrugalmassága valamely smertnek tekntett értéket vegyen fel. A többlet- vagy változó fogyasztásban az egyes ágazat termékek között helyettesíthetőséggel s számolunk. Az aggregált változó fogyasztás szntet az egyes ágazat összetevőkből szntén a CES függvény révén határozzuk meg. Az e sznt és az árak függvényében felírt ún. Hcks- kereslet függvényeket tehát a CPIS g CGg CFg ( CLg HENVEX g QEXP) AC, =, + + g, (11) PHMUC, g CEL

18 képlet határozza meg. Mnt látható az egyes rétegek részesedését a környezet kadásokból egyelőre rögzítettnek tekntettem, a környezet kadások termékszerkezetét pedg a többletfogyasztás szerkezetével vettem azonosnak. ÁGAZATOK Az ágazatok jövedelemelosztása az eredet jövedelemből, azaz a tőkehozam és a haszonkulcsos nyereség (markup) összegéből ndul k. Ebből a termeléssel arányos és a fogyasztó árndexszel valorzált (a pénzntézet szektorban egyszerűen rezduumként adódó) nettó kamatkadásokat és fogyasztás transzfereket, a fogyasztó árndexszel valorzált ágazatonként fx reálértékű nettó egyéb transzferkadásokat, valamnt a jövedelemadókat levonva, a beruházáshoz ágazatlag különböző fx arányban kapcsolódó és beruházás árndexszel valorzált állam felhalmozás juttatásokat és a lakásgazdálkodás ágazatnál a kormány (fx arányú) lakástámogatásaval kegészített lakásberuházás kadásokat pedg hozzáadva jutunk el az ágazatok felhalmozásra fordítható saját forrásahoz. A jövedelemadók a beruházás árndexszel valorzált alapszntből és a jövedelemadó alap növekményének a hvatalos normál nyereségadókulccsal való szorzatából tevődk össze. A jövedelemadó alapja a kamatkadásokkal és amortzácóval csökkentett tsztajövedelem. A felhalmozás saját forrásat a nettó htelekkel kegészítve kapjuk a felhalmozás források teljes összegét, am a fx (egyes modellekben a termeléssel arányosnak tekntett) készletfelhalmozásra és a beruházásra bomlk. A modell lezárása dönt el, hogy a htelekre vagy az ágazat beruházásokra adunk explct vselkedés függvényt, míg a másk tétel rezduálsan határozódk meg. Jelenleg az ágazatok részesedés arányát a beruházásokból rögzítjük, de az összes beruházás szntjét a modell más része határozzák meg. KÜLFÖLD A külföld magyar vonatkozású jövedelemfolyamatat a forntra átszámított fzetés mérleg tétele képezk. A külföld nettó kamat- és osztalékjövedelmét, valamnt nettó transzferjövedelmét devzában exogén adottságnak vesszük a predetermnácók és a soktényezős vselkedés leírásának nehézsége matt. A külföld fogyasztása két részből

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre

Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre 1065 Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. december (1065 1081. o.) ZALAI ERNÕ Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai

Részletesebben

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA SOPRONI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR Dr. Szala József egyetem tanár MŰSZAKI MECHANIKA II. SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA (Rugalmasság- és szlárdságtan) Jegyzet fapar-, papírpar-, erdő- és környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

A SZAKÁGAZATI ÉS INTÉZMÉNYI SZEKTOROS BONTÁSÚ MODELLEZÉSI ADATBÁZIS RÉVÉSZ TAMÁS

A SZAKÁGAZATI ÉS INTÉZMÉNYI SZEKTOROS BONTÁSÚ MODELLEZÉSI ADATBÁZIS RÉVÉSZ TAMÁS MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK A SZAKÁGAZATI ÉS INTÉZMÉNYI SZEKTOROS BONTÁSÚ MODELLEZÉSI ADATBÁZIS RÉVÉSZ TAMÁS A többszektoros makroökonómiai modellek megkövetelik az átfogó, részletes és konzisztens adatok

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN GZDSÁGI ÉS NURÁLIS ÉLFÜGGVÉNY OMINÁL LLMZÁS GY GYSZRŰ LOGISZII PÉLDÁN Pokornyk Norbert aposvár gyetem Gazdaságtudomány ar, aposvár Informatka anszék onzulens: Dr. sukás éla, tanszékvezető, egyetem docens

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tanár Társ-témavezető: DR. PARÁDI-DOLGOS

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890

Részletesebben

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Az adó mint a magánszektorok és az állam közötti jövedelem- és vagyonosztozkodás mértékének és módjának kifejeződése, fontosságának megfelelően a gazdasági elemzések

Részletesebben

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR MNB-tanulmányok 61. 2007 P. KISS GÁBOR Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. Kiss Gábor: Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Analysis of Hungarian household

Részletesebben

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya Közgazdasági Szemle, L. évf., 3. november (964987. o.) RADÓ MÁRK Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya A várható infláció és az elvárt hozamok közti viszony leírására általánosan

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról 2009. augusztus 18. 1 Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Fehér Csaba, Gerner Viktória, Gyöngyösi Zsolt,

Részletesebben

Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája

Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája Erdős Tibor Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája Az adóztatás és ennek közgazdaság-elméleti összefüggései hatalmas téma. Tárgyalása 30 40 szerzői ív

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék. Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella

Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék. Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella MEZŐSI ANDRÁS Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella Mezősi András BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA A SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK RENGETEGÉBEN A

Részletesebben