MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Computational Techniques of the Simplex Method. Írta: Maros István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Computational Techniques of the Simplex Method. Írta: Maros István"

Átírás

1 MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Computational Techniques of the Simplex Method Írta: Maros István Budapest, 2004

2

3 1. fejezet Az értekezés célkitűzései, tudományos előzmények A benyújtott értekezés egy kutatási monográfia, amely a Kluwer Academic Publishers kiadásában jelent meg Computational Techniques of the Simplex Method címmel 2003-ban [26]. A könyv a címben megjelölt témakör átfogó tárgyalását adja, amely a szerző idevágó saját tudományos eredményein kívül tartalmazza mások hozzájárulását is. Az új eredmények felsorolásánál (jelen tézisek 3. fejezete) természetesen csak a saját eredmények szerepelnek. Az értekezés fő célja olyan algoritmusok és algoritmikus technikák kidolgozása, amelyek lehetővé teszik igen nagyméretű és nehéz lineáris programozási feladatok megbízható és hatékony megoldását a szimplex módszer segítségével. A lineáris programozási feladatok megoldására először Dantzig adott a gyakorlatban is használható algoritmust, amely a szimplex módszer néven vált ismertté 1951-ben [4]. Ez valójában egy algoritmus család, amelynek számos konkrét realizációját lehet elkészíteni. Ezek közös tulajdonsága, hogy a nagy számításigény miatt csak számítógépre kidolgozott implementációjuk alkalmas a triviálisnál nagyobb méretű feladatok megoldására. Ma már történelmi tény, hogy a számítógépek fejlődését a korai időszakban a lineáris programozás (LP) igényei erősen motiválták. Általánosan elfogadott nézet szerint még az 1980-as évek elején is nemzetközi szinten a gépidő 40 százalékában LP feladatok megoldása folyt. Miután Dantzig módszere a ciklizálás elkerülésére kidolgozott elméleti eljárás után elvileg bármilyen LP feladat megoldására képes, világos, hogy a szimplex módszer további fejlődését elsősorban a magasszintű gyakorlati igények vezérelték. Ennek a tevékenységnek a során azonban igen szép elméleti eredmények, új algoritmusok és algoritmikus technikák születtek. Jelen tézisek szerzője 1970-től kapcsolódott be ebbe a kutatómunkába és elért eredményei 1

4 MAROS Doktori tézisek 2 of 18 alapján 1981-ben kandidátusi fokozatot szerzett. A szakmai közvélemény ekkorra a szimplex módszert érettnek tekintette és a kutatás intenzitása egy időre alábbhagyott. Az 1980-as évek második felében azonban két lényeges dolog történt. Egyrészt, megjelentek a gyakorlatilag is hatékony belsőpontos algoritmusok, másrészt tért hódítottak az egyre jobb és nagyobb kapacitású személyi számítógépek. Ezzel egyidejűleg fontos új alkalmazási területek egyre nagyobb és bonyolultabb LP feladatokkal álltak elő. A kevert egészértékű problémák (MIP) megoldásához LP feladatok sorozatos megoldásán keresztül vezet az út. Itt elsősorban az LP megoldások sebessége és megbízhatósága a követelmény. Nagyméretű LP feladatoknak gyakran van jól definiált struktúrája, főleg azoknak, amelyek dinamikus vagy térben elosztott rendszereket reprezentálnak, illetve amelyek a bizonytalanságot modellezik (sztochasztikus programozás). Az ezeknél használatos dekompozíciós eljárások is LP feladatok sokaságának megoldását igénylik. Ezek mellett sorra jelentek meg az igazi, nem dekomponálható hatalmas méretű feladatok, elsősorban az ipari alkalmazásoknál, de olyan újabb területeken is, mint például távközlés és pénzügyi számítások. Mindezek együttes hatásaként, de elsősorban a belsőpontosokkal való verseny és a MIP feladatok miatt, felélénkült a kutatási tevékenység a szimplex módszer körül. Egy sikeresen működő számítógépes optimalizáló rendszer receptje viszonylag egyszerű: jó algoritmust kell jól implementálni. Mindezt elérni viszont már korántsem ilyen egyszerű. Az implementációs technológia tele van komoly elméleti meggondolásokkal és eredményes művelése több tudományterület tevékeny ismeretét igényli. Ebben rejlik a nagy kihívás. A szerző érdeklődését hamar felkeltették a személyi számítógépekben (PC-kben, vagy ahogy eleinte hívták: mikro számítógépekben) rejlő potenciális lehetőségek az LP szempontjából. Korábbi implementációs ismereteit felhasználva, kidolgozott egy MILP nevű, PC-n működő szimplex alapú LP rendszert. Ennek a munkának sok következménye lett, amelyek bő forrása volt a megvalósítás során szerzett rengeteg tapasztalat. Egy Bokor Józseffel közös cikkben az Alkalmazott Matematikai Lapokban áttekintették a PC-k szerepét az operációkutatásban [27]. Megállapításaikat a későbbi események szépen igazolták ban a MILP részt vett egy nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban és egy professzionális rendszer (XPRESS-LP) mögött a második legjobbnak bizonyult, megelőzve a többi kereskedelmi és egyetemi kutatási programcsomagot [36; 35]. MILP felkerült különféle listákra és a róla szóló kutatási beszámolókat [16; 17; 18] több helyen (köztük a Mathematical Reviewsban) is idézték. A MILP-en végzett kutatás-fejlesztés mintegy mellékterméke -ként a szerző elkészítette a MINET jelű hálózati szimplex programrendszerét, amely résztvett a DIMACS és az American Mathematical Society által 1992-ben rendezett International Implementation Challenge-en és

5 MAROS Doktori tézisek 3 of 18 ott szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint az akkor legjobbnak tartott NETFLO program [20]. A fenti sikerek több összetevőnek voltak köszönhetők. Ebben az időben a szerző a szimplex iteráció két mozzanatát vizsgálta: a belépő változó megválasztását (pricing) és a degeneráció elleni stratégiákat. Először a hálózati szimplex esetére dolgozott ki 1991-ben egy olyan általános pricing eljárást [19], amely az addig ismert eljárásokat speciális esetként tartalmazta, ugyanakkor lehetőséget teremtett tetszőleges, akár a hálózat struktúráját is figyelembevevő új kiválasztási stratégiák megvalósítására. Ezt az eljárást később MILP-ben is adaptálta, amelyről a publikáció azonban csak 2003-ban jelent meg önállóan [23] és a jelen tézisek alapját szolgáló monográfiában [26] is. Ez utóbbiban SIMPRI néven szerepel. A módszer 1995-ben beépült a Mitra által vezetett kutatócsoportnál kidolgozott FortMP [28] programcsomagba is. A degeneráció káros hatásának kiküszöbölésére tett erőfeszítések általában a kilépő vektor (pivot sor) meghatározására koncentráltak, mint például Gal és Geue [7] 1986-ban, valamint Gill és társai [8] 1989-ben. A szerző, Greenberg [11] korábbi gondolataihoz kapcsolódva, azt vizsgálta, hogy lehet eleve olyan belépő vektorokat felismerni, amelyek jobb esélyt jelentenek nem-degenerált iterációk végzésére. Az 1986-ban publikált eredmény [14] negatív, vagyis azokat a vektorokat könnyebb jellemezni amelyekkel csak degenerált lépést lehet megtenni. Ez az ismeret azonban jól hasznosítható, mert amíg van más választás, addig ezeket az oszlopokat el lehet kerülni, mégpedig viszonylag elviselhető számítási többletmunka árán. A hálózati szimplex módszernél viszont a szerző alkalmazott először degeneráció ellenes kilépő eljárást ban [21], ami különösen az első fázisban bizonyult nagyon hatásosnak, lényegében számítási többletmunka nélkül. Ez egy fontos tényező volt a MINET sikeres szereplésében a DIMACS Challenge-en. Ezt követően a szerző az általános szimplex számára kidolgozott ismert degeneráció ellenes pivot meghatározó eljárásokat vetette vizsgálat alá, majd sorra helyezte azokat általános környezetbe és eszközölt javításokat rajtuk. Ezek: Wolfe nagyon fontos, noha többnyire figyelmen kívül hagyott ad hoc módszere 1963-ból [37], Benichou és társai perturbációs módszere 1977-ben az IBM MPSX rendszerben [1], valamint Gill és társai EXPAND eljárása 1989-ben [8]. Mindezek a javítások az értekezésben vannak publikálva először. A szerző 1993 és 1996 között Mitra-val dolgozott a fentebb már idézett ForMP programrendszer fejlesztésén. Ennek keretén belül került sor az induló bázist meghatározó eljárások revíziójára. Egy valamilyen szempontból jó kezdő megoldás jelentősége igen nagy, hiszen az kihatással van a megoldás hatékonyságára. Érdekes módon Orchard-Hays (1968) [34] óta sokáig nem történt lényeges előrelépés ezen a területen. Sőt, Gould és Reid 1989-as, egyébként szépen átgondolt munkája [10] is visszhang nélkül maradt és nem ismeretes, hogy valahol is használnák. Bixby 1993-ben publikálta a CPLEX programcsomagban alkalmazott induló el-

6 MAROS Doktori tézisek 4 of 18 járást, ami máig is szinte az egyetlen részlet, amit erről a programcsomagról tudni lehet. Maros kidolgozott egy szimbolikus triangularizáción alapuló eljárás családot, amit Mitrával több közös publikációban közölt [30; 31; 33]. A módszer lényege egy lehető legnagyobb és ugyanakkor legmegengedettebb, struktúrális oszlopokból álló trianguláris bázis megtalálása. Már az eljárás legegyszerűbb változata is hatásosságban felülmúlta a CPLEX bázist. Maros [33]-ben az eljárás család egy másik lehetséges tagját is kidolgozta, amikoris a triangularitáson kívül a degeneráltság csökkentése a cél. A társszerző hozzájárulása ezekhez a cikkekhez egy successive overrelaxation (SOR) elven alapuló iteratív eljárás, ami numerikusan nehéz feladatok esetén kecsegtet sikerrel egy induló bázis meghatározására. Az 1990-es évek elején a szerző több ízben beszélgetett Terlaky Tamással a duál szimplex módszerről és közösen úgy találták, hogy az el van maradva a primál mögött kidolgozottság és hatásosság szempontjából. Ez a nézet tovább erősödött a FortMP munka kezdeti időszakában amikor a kevert egészértékű feladatok Branch-and-Bound (B&B) módszerrel történő megoldó algoritmusának megtervezése és implementálása került napirendre. A szimplex módszer egyik legerősebb oldala a warm start képesség (indulás tetszőleges bázisról) ami primálra és duálra egyaránt igaz. B&B esetén az egy csomópontban megoldott feladat (node problem) optimális bázisa duál megengedett bázis a két al-feladat (subproblem) számára, így erről indulva rögtön duál második fázissal lehet az al-feladatokat megoldani. Miután ezek csak nagyon kicsit különböznek az aktuális csomóponti feladattól, várhatóan kevés iterációt kell elvégezni, ha a duál módszerrel oldjuk meg a feladatot. A primál módszer használata esetén erre nem lehet számítani, mert ekkor a számítások az első fázisban kezdődnek. A megoldandó feladatok jellemzője, hogy az integritás relaxációja miatt általában nagyon sok egyedi felsőkorlátos változó van bennük. A megoldásra akkoriban a Chvatal által publikált [3] felsőkorlátos duál algoritmust használták. Miután ez elég jól működött, sokáig nem látszott fontosnak egy új duál második fázis algoritmus kidolgozása. Fourer 1994-es keltezésű nem publikált megjegyzései a duálról továbblépést jelentettek volna a Chvatal platformról, de azok kidolgozatlanok voltak és a matematikai programozó közösségnek hosszú ideig nem is volt tudomása róluk. Jelen értekezés szerzője alapos vizsgálatnak vetette alá a duált és először a Chvatal változaton egy kisebb általánosítást hajtott végre (Dual-G [26]-ban), hogy az bármilyen típusú változó esetén helyesen működjön. Ezt követően kidolgozott egy olyan új duál algoritmust (BSD [24]- ben, illetve Dual-GX [26]-ban), amely a drágán előállított transzformált pivot sor többszörös felhasználásán alapul. Ez nemcsak tetszőleges típusú változókat tud algoritmikusan kezelni, hanem minden egyes iterációban a lehető legnagyobb célfüggvény javulást éri el, ami az előzetesen kiválasztott kilépő változó esetén egyáltalán lehetséges. Az algoritmusnak, amellett, hogy

7 MAROS Doktori tézisek 5 of 18 rendkívül hatásosan képes működni, van néhány egyéb kedvező tulajdonsága: igen eredményes tud lenni duál degenerált bázisok esetén és nagyobb numerikus stabilitást tud biztosítani a flexibilis pivot választási lehetőségnek köszönhetően. Az iterációnkénti többletmunka nem jelentős, ha a helyzethez hangolt transzformáló, rendező és listakezelő algoritmusokat használunk az implementáció során. Az idézett publikációkban, de főleg az értekezésben ezek az eljárások pontosan specifikálva vannak. Mindezek alapján az új algoritmus eredményesen használható nemcsak a B&B-n belül, hanem általánosan is, amennyiben ismeretes egy duál megengedett bázis. Nemzetközi fórumon először az 1996 márciusában Mátraházán tartott XIII International Conference on Mathematical Programming találkozón ismertette a szerző az BFD első változatát, ami a B&B-re volt kihegyezve, és ami 1998-ban jelent meg a konferencia proceedingsben [22]. A későbbi változatok több fórum elé kerültek és jelentek meg Research Report-ként mielőtt a szerző publikálta a legutolsó változatot 2003-ban [24], ami az értekezésben is szerepel. Az új duál második fázis eljárás nagy érdeklődést váltott ki és nemcsak FortMP-be és a MILP utódjaként létező HIPLEX-be épült be, hanem, a sok megkeresés tanúsága szerint, jó néhány egyetemi kutatási programba is. A fejlesztők minden esetben igen sikeresnek találták az algoritmust. Közvetett információk szerint a kereskedelmi rendszerek közül is többen átvették ezt az eljárást. Dual-GX sikere kapcsán felmerült a kérdés, lehet-e hasonlóan hatásos duál első fázist kidolgozni egy duál megengedett megoldás megkeresésére? Ez esetben ugyanis a duált a primállal szemben egy teljes értékű, vagy annál akár jobb alternatív algoritmusként lehetne használni tetszőleges típusú feladat esetén. A duál első fázis vizsgálatának a kiindulási pontja ugyanaz volt mint a duál második fázisé: maximálisan kihasználni a drágán meghatározott transzformált pivot sort. Ez előtt viszont még azt is tisztázni kellett, hogy az általánosan felírt feladat esetén mi jellemzi azokat a kilépő jelölteket, amelyekkel a duál megengedettség irányába lehet lépni. Több lehetőség végiggondolása után a szerző kidolgozta a GDPO (General Dual Phase One) algoritmusát, ami az összes felvetésre pozitív választ ad és főbb jellemzői hasonlítanak Dual-GX-re. GDPO minden iterációban a kiválasztott kilépő változóval a lehető legnagyobb előrehaladást teszi meg a duál megengedettség felé. Ez persze nem jelenti azt, hogy esetleg egy másik kilépő esetén nem tudna nagyobb javulást elérni. Éppen ezért fontos egy jó kilépő változó meghatározása, ami az ismert normalizáló pricing módszerekkel érhető el. GDPO is hatásos tud lenni duál degeneráció, illetve numerikusan nehéz feladatok esetén. Lényeges különbség Dual-GX és GDPO között az, hogy míg az előbbi előnyös tulajdonságai akkor mutatkoznak meg látványosan, ha a feladatban

8 MAROS Doktori tézisek 6 of 18 sok egyedi korlátos változó van, addig az utóbbinál ezek akkor jelentkeznek, ha a hagyományos nem-negatív és szabad változókból van sok. GDPO első változatai 1998-ban kezdtek működni és a legutolsó változatot a szerző 2003-ban publikálta [25]. Az értekezésben levő változat az utolsó előtti és csak annyival kevesebb, hogy nem tartalmazza a duál első fázisú árnyékárak transzformációjának opcióját, ami bizonyos körülmények közt előnyösebb lehet, mint az újraszámolás. A GDPO-vel elvégzett kisebb számítási tanulmány [25] jó egyezést mutat az elméleti elvárásokkal. Az eddig ismertetett fő csapás mellett a szerző az algoritmusok számítógépes implementációjának számos egyéb elemét is vizsgálta. A matematikai programozási algoritmusok implementációjának követelményeit először egy Mitra-val közös cikkben tárgyalta [31], amit aztán PhD hallgatójával, Khaliq-kal együtt kibővített és megfogalmazta az optimalizációs software implementációs technológiájának alapjait. Ez volt a XVII EURO konferencián 2000-ben elhangzott semi-plenary előadásának a témája, ami cikk formában is megjelent [29] és részét képezi az értekezésnek is. A szimplex algoritmusban nagyon sok pricing módszer ismeretes. Ezek különböző hatásossággal működnek különféle feladatok esetén. A szerző kidolgozott egy kooperatív parallel keret-algoritmust, aminek segítségével el lehet végezni a pricing módszerek vizsgálatát. A Mitra által biztosított háttér segítségével lefolytatott kísérletek igen érdekes eredményeket hoztak [32]. Az derült ki, hogy egy önmagában egyébként igen szerényen működő pricing módszer is képes a megoldás bizonyos szakaszaiban az összes többinél hatásosabban működni. Ez az észrevétel indokolta, hogy az értekezésbe belekerüljön gyakorlatilag minden pricing technika. A nagyméretű LP feladatok legfontosabb jellemzője a ritkásság. A nem-nullák aránya gyakran jóval 0.1% alatt van. Ezen tulajdonság kihasználása képezi az implementációk hatékonyságának az egyik alapját. Ennek elérésére jól megtervezett adatstruktúrákra és rajtuk definiált műveletekre van szükség. Ehhez a számítástudomány bizonyos eredményeinek újragondolásán és adaptálásán keresztül vezet az út. A fentebb említett, legnagyobb előrehaladást biztosító algoritmusok speciális igényei számára a szerző egy priority queue alapján működő rendező eljárást dolgozott ki és alkalmazott a programjaiban. A kétszeresen láncolt listáknak is elkészítette egy olyan változatát, amely a szimplexben előforduló igények legjobb kielégítésére van hangolva. Ez utóbbi sok algoritmikus elemben is kulcsszerepet játszik és az értekezésben részletesen tárgyalva van. A gyorsítás mértéke könnyen lehet százszoros vagy még annál is több. Megfigyelések azt mutatják, hogy gyakran bizonyos transzformált vektorok is elég ritkásak maradnak. Ezt szintén igen jól ki lehet használni például a transzformált pivot sor meghatározásának felgyorsítására, illetve az árnyékárak transzformálására, amiknek egyébként

9 MAROS Doktori tézisek 7 of 18 nagy a számításigénye. Mindezek feltétele, hogy legyen elegendő hely a feltételi mátrix sor- és oszlopfolytonos tárolására. A gyorsulás mértéke itt is elérheti a harminctól ötvenszerest. A szimplex módszer gyakorlati hatékonyságát, jobb híján, a megoldási idővel szokás jellemezni. Ez persze feltételezi, hogy a feladatot egyáltalán meg tudja oldani, ami nem is mindig nyilvánvaló. Ebből a szempontból mindegy, hogy sok olcsó, vagy kevés drága iterációval sikerült egy megoldást elérni. Miután az algoritmikus elemek legcélravezetőbb kombinációja feladatonként változhat, egy korszerű programcsomagban nagy algoritmikus gazdagságra van szükség, hogy a felmerülő feladatok széles körét hatékonyan tudja megoldani. Ez tette indokolttá, hogy az értekezés mindezekre kitérjen.

10 2. fejezet A tudományos kutatások során alkalmazott módszerek Miután az értekezés fő célja a szimplex módszer olyan változatainak a kidolgozása, amelyek lehetővé teszik igen nagyméretű és nehéz lineáris programozási feladatok megbízható és hatékony megoldását, szükséges volt a módszer minden egyes elemének az alapos vizsgálatára és revíziójára. Valójában még ennél is többről volt szó, hiszen olyan elemeket is meg kellett vizsgálni, amelyek a szimplex módszer elméleti változatában nem is szerepelnek, mint például LP előfeldolgozás (presolve), normálás, jó kezdő megoldás meghatározása. Noha az ma már általánosan elfogadott tény, hogy egy elméleti algoritmus számítógépes implementációja igen komoly intellektuális erőfeszítést igényel, az már korántsem nyilvánvaló, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. A kutatás során az derült ki, hogy a sikerhez az LP esetén a következő szakterületek mély ismerete és alkotó továbbművelése vagy adaptációja szükséges: (a) matematikai algoritmusok, (b) a számítástudomány néhány területe, (c) modern software engineering, (d) numerikus analízis és (e) a modern számítógépek architektúrája. A kutatás során alkalmazott vizsgálati módszerek az operációkutatás és az informatika tudományok által használt módszertant követték. Az eredmények kisebb része született deduktív úton, nagyobb részük pedig induktív módon a tapasztalat következtetés paradigma alapján, azonban ilyenkor is minden esetben matematikailag korrekt algoritmusok születtek. A vizsgálatok elvégzéséhez a szerző kifejlesztett egy MILP nevű, szimplex alapú LP programcsomagot. Ez volt az algoritmusok kipróbálásának az környezete. Az itt szerzett tapasztalatok felhasználásával fejlesztette tovább az algoritmusokat és ellenőrizte, hogy azok milyen mértékű javulást eredményeznek a korábban használt eljárásokkal szemben. A kísérleteket elsősorban az általánosan elfogadottò ØлÐÔ» Ø ésò ØлÐÔ» Ø» ÒÒ Ò ØÓÒLP teszt 8

11 MAROS Æ Ñ ÊÓÛ ÓÐ ÆÓÒÞ ÖÓ Doktori Ê tézisek ÇÔØ Ñ ÐÎ ÐÙ 9 of 18 feladattárak nagyméretű feladatain, valamint számos egyéb feladaton végezte. Ê Æ ¼ Í Æ ¾¾ ½ ¼ Néhány adat ¾ ½ ½ ¾ ¼ º ¾ ¾½ ¼ ¾ ¼ a nagyobbò ØлÐÔ» Ø feladatok ¼ ¾ ¾ ¼ ½ ¹ º¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¹ º ¾ ¼¼¼¼¼ ¼¾ méretének az érzékeltetésére: ÁÌ¾È Å ÊÇË¹Ê ÈÁÄÇÌ ËÌÇ ÇÊ ½ ½ ¼¼½½ ¾ ½ ¾¼ ½ ¼ ½ ½½¾¼ ¼ ¼¼ ¼ ¹ º ½ ¼ º ¾ ¾ ¾ ¼ º¼½ ½¼ ¾ ¾ ¼¾ ½º ½ ½ ¼ Æ Ñ ÖÓÛ ÓÐÙÑÒ ÒÓÒÞ ÖÓ ÓÙÒ ÓÔØ Ñ ÐÚ ÐÙ illetve à ƹ½ Ê ¹ Ê ¹ ¾ ¼ ¾ ½¾ ¾ ¾ ¾ ¾º ¼ ¼ ¾º ½¾ ¼ ¼ néhány ¾ aò ØлÐÔ» Ø» ÒÒ Ò ØÓÒfeladattárból: ÇË ¹ ¼ È Ë¹½¼ È Ë¹¾¼ ½¼¾ ½¾ ¾ ½ ½¼ ¾ ¾ ½ ¼ ½ ½ ¼¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ¹½º¼¾ ½¼ º¼ ¼ ¾ ¼ ¾º ¾ ¼ ½¼ ¾º ¾½ ½¼ Ez utóbbiak nagyobb méretűek, de algoritmikusan valamivel könnyebbek. A vizsgálatok kiterjedtek az új matematikai algoritmusokra (operációkutatás), az adaptált rendező eljárásokra, célirányosan kifejlesztett listakezelő algoritmusokra (számítástudomány), programozástechnikai alternatívákra (software engineering), numerikus tulajdonságok ellenőrzésére (numerikus analízis), valamint a hardware lehetőségek kihasználására (hardware). A fentiek közül egyedül a speciális rendező eljárások nem szerepelnek explicit módon tárgyalva az értekezésben. A felsorolt eredmények nagy többségét a szerző egyedül érte el. Ettől eltérő esetben a társszerzők meg vannak nevezve.

12 3. fejezet Az értekezésben közölt új tudományos eredmények tételes listája A könyv a címben megjelölt témakör átfogó vizsgálatát tűzte ki célul. Ez egy új megközelítés, mivel ilyen jellegű mű, a könyvről eddig megjelent recenziók tanúsága szerint, még nem állt rendelkezésre a szakirodalomban. Az átfogó jelleg miatt szerepelnek benne olyan eredmények is, amelyeket nem a szerző ért el. Ezek nincsenek feltüntetve az alábbi felsorolásban. Vannak továbbá olyan eredmények is, amelyeket ugyan a szerző ért el, de ezek a kandidátusi fokozat megszerzésével kapcsolatosak. Ezen eredmények azonban vagy továbbfejlesztve, vagy újszerű megvilágításban jelennek meg a könyvben. Az egyértelműség érdekében ezek külön felsorolásban szerepelnek. A könyv első részében, az elméleti háttér tárgyalásakor számos tétel és bizonyítás szerepel. Ezek nem tartalmaznak új eredményeket. Ugyanakkor ezek egységes keretbe foglalása újszerű és a későbbi vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen. Az új eredmények, amelyek nagyrészt (de nem kizárólagosan) algoritmusok formájában jelennek meg, többségében a mű második részében találhatók Új tudományos eredmények 1. A szerző eredménye a legáltalánosabban felírt LP feladatnak a számítási célokra alkalmas alakjai közül a Computational form #2 bevezetése (1.2.2 szakasz, oldal), a Computational form #1 Orchard-Hays-től eltérő definiálása (1.2.1 szakasz, 5 13 oldal) és a Yet another formulation (1.3.2 szakasz, oldal) számítástechnikai tulajdonságainak elemzése. 10

13 MAROS Doktori tézisek 11 of A szerző eredménye az Artificial Elimination Procedure (2.2.4 szakaszban, oldal), amely egy algoritmust ad arra, hogy a standard LP feladat módosított szimplex módszerrel történő megoldása során, degeneráció esetén, hogyan lehet a mesterséges változókat eliminálni a bázisból. 3. A szerző fogalmazza meg először a lineáris programozási software kívánatos tulajdonságait, amelyek azonban messze túlmutatnak ezen a körön és tetszőleges optimalizációs software esetére érvényesek (4. fejezet bevezetése és 4.1 szakasz, oldal). 4. A szerző, M. H. Khaliq PhD hallgatójával közösen [29] megmutatja, hogy néhány fontos hardware tulajdonságot hogyan lehet kihasználni az LP software hatékonyságának növelésére (cache memory, pipelining, branch prediction) és tárgyal néhány programozástechnikai megoldást is (4.2 szakasz, oldal). 5. A láncolt listák (linked lists) alapvető szerepet tudnak játszani a szimplex módszer különböző részeinek a hatékonyságában. A szerző kidolgozott és részletesen bemutat egy olyan eljárást a kétszeresen láncolt listák kezelésére, amelyet a szimplex módszeren belül (de számos egyéb optimalizáló eljárásban is) igen előnyösen lehet használni és ami egyben alapját képezi számos későbbi LP algoritmus és algoritmikus elem rendkívül gyors működésének (5.5 szakasz, oldal). 6. Az előző részekben kidolgozott technikák alapján a szerző megmutatja, hogyan lehet az inverz szorzatalakját (product form of the inverse, PFI) meghatározó algoritmust hatékonyan implementálni (8.1.3 szakasz, oldal). Ugyanez a gondolat könnyen adaptálható az inverz LU formáját meghatározó algoritmus esetére is. 7. A szakasz ( oldal) egy fontos észrevételt tartalmaz a BTRAN műveletre vonatkozóan, amely a használatával kapcsolatos számítási munka becslésének az alapjául szolgál. A szerző ennek az észrevételnek alapján a később bevezetett algoritmusokban a transzformálandó vektor ritkásságának mértékét figyelembevevő alternatív megoldásokat mutat be. 8. A szerző új tárgyalást ad a CF#1-nek megfelelő általános LP feladat optimalitási kritériumára és annak bizonyítására (9.2 szakasz, oldal). 9. A szerző új tárgyalást és algoritmikus leírást ad a primál szimplex második fázisának hányadostesztjére CF#1 esetén, majd ezt általánosítja CF#2-re (9.3, és szakaszok, oldal).

14 MAROS Doktori tézisek 12 of A primál második fázis hányadostesztjének számítástechnikai elemzése során megadja a Harris-féle hányadosteszt egy módosítását, amely numerikusan ugyanolyan kedvező, de algoritmikusan hatékonyabb (9.3.4 szakasz, oldal). 11. A szerző részletesen tárgyalja az árnyékárak transzformációjának ismert módjait, de azok számítástechnikai elemzését is megadja, majd megmutatja, hogy a műveletben szereplő vektorok gyakori ritkásságát kihasználva hogyan lehet a transzformációt jelentősen felgyorsítani (9.4.2 szakasz, oldal). 12. A szerző eddig nem publikált részletekbe menően tárgyalja a Goldfarb és Reid által javasolt, majd Forrest és Goldfarb által továbbfejlesztett steepest edge [9; 5] oszlopkiválasztási technikát. Ezáltal nemcsak a jobb megértést segíti elő, hanem jól megvilágítja a technika hasznossági feltételeit. Végül a szerző megadja a módszer számítástechnikai elemzését, ami a hatékony implemetáció alapjául szolgál ( szakasz, oldal). 13. A szakaszban a szerző egy új általános oszlopkiválasztási algoritmust (SIMPRI) mutat be, amely számos ismert oszlopkiválasztási módszert speciális esetként tartalmaz és amelynek a segítségével újabb stratégiák tervezhetők. Megadja az algoritmus helyességének a bizonyítását is ( oldal). 14. A szerző a szakaszban általánosítja és módosítja Wolfe ad hoc módszerét a degenerációs ciklizálás és stalling elkerülésére. A módosítás eredményeként a későbbi degenerált lépések valószínűsége csökken ( oldal). 15. A szakaszban a szerző általánosítja és módosítja, ezáltal hatékonyabbá teszi a Gill és társai által javasolt EXPAND eljárást [8] a degenerációs ciklizálás és stalling elkerülésére ( oldal). 16. A szakaszban a szerző megfogalmaz egy általános perturbációs sémát (242 oldal). 17. A Benichou és társai által publikált perturbációs technikát [1], amely az IBM MPSX programcsomagja számára készült, a szerző a szakaszban módosítja, ami az eljárás hatékonyságának növekedését eredményezi ( oldal). 18. A szakaszban a szerző egy új induló-bázis meghatározó algoritmust mutat be (CRASH(LTSF)), ami nemcsak a bázis triangularitására, hanem annak minél nagyobb fokú megengedettségére is törekszik. Az algoritmus rendkívül nagy sebességgel tud működni a korábban bevezetett kétszeresen láncolt listák segítségével ( oldal).

15 MAROS Doktori tézisek 13 of 18 Különféle (a műben nem részletezett) módosításokkal ez egy algoritmus családnak tekinthető, amely még a legegyszerűbb változatában is eredményesebbnek bizonyult az ún. CPLEX bázisnál, amint az a szerző Mitra-val közös cikkéből kiderül [33]. 19. A szerző újszerű, eddig még nem publikált módon tárgyalja a duál megengedettséget CF#1-re és CF#2-re (10.1 szakasz, oldal). 20. A szerző egy egyszerű általánosítását adja Chvatal felsőkorlátos duál algoritmusának, aminek eredménye a Dual-G algoritmus ( szakasz, oldal). 21. A szerző a szakaszokban ( oldal) megfogalmaz egy duál második fázis eljárást, amelyre DUAL-GX néven hivatkozik. Ez akár CF#1-re és CF#2-re is alkalmazható és a hagyományosan használt algoritmusok általánosításának tekinthető. A szerző megadja a hatékony implementáció feltételeit is. Az algoritmus jellemzője, hogy egy iterációban sok hagyományos iterációt tud elvégezni minimális számítási többlet munka árán. Sokkal hatékonyabb tud lenni duál degenerált bázisok és numerikusan nehéz feladatok esetén. Különösen a kevert egészértékű feladatok branch-and-bound típusú eljárásokkal történő megoldása esetén mutatkoznak meg előnyös tulajdonságai (amikoris sok felsőkorlátos változó van a feladatban), azonban egyéb feladatok megoldása során is rendszeresen és lényegesen felülmúlja a hagyományos verziókat. Erre vonatkozó néhány tapasztalat [24]-ben található. Az algoritmus alapjai a szerző egy korábbi cikkében [22] fogalmazódtak meg. 22. Az egész 10.4 szakasz a szerző által kidolgozott új duál első fázis eljárás részletes tárgyalásának van szentelve ( oldal). Az algoritmus, amely GDPO néven szerepel, egyaránt alkalmas CF#1-re és a bemutatott minimális kiegészítéssel CF#2-re is. A hatékony implementáció feltételei is meg vannak adva. Bár GDPO alapjaiban más, mint DUAL-GX, mégis sok hasonló tulajdonsága van. Ugyanúgy sok hagyományos iterációt tud végrehajtani egyetlen iteráció során (kevés többlet munka árán), adaptív módon képes hatékonyan működni duál degenerált, illetve numerikusan nehéz feladatok esetén. Lényeges különbség, hogy GDPO igazi ereje akkor mutatkozik meg amikor a feladatban a kevéssé korlátozott változók vannak többségben. A korlátozott változók aò ØлÐÔ» Ø kezelése ugyanis triviális a duál első fázisban. Néhány számítási tapasztalat a szerző [25] cikkében található, amelyek jó egyezésben vannak az elméleti elvárásokkal. 23. Optimalizáló algoritmusok eredményes fejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy jó tesztfeladatok álljanak rendelkezésre. A szerző nemcsak használta

16 MAROS Doktori tézisek 14 of 18 feladatárat, hanem hozzá is járult annak tanulságos feladatokkal való bővítéséhez. Ezek a feladatokñ ÖÓ ºÑÔ,Ñ ÖÓ ¹Ö ºÑÔ ésñó Þ ½ºÑÔ néven kerültek bele a tárba és számos fejlesztő tudott javítani a rendszerén ezeknek a feladatoknak a segítségével. Néhány figyelemreméltó példa: CPLEX [2], AMPL [6], LINPROG [12]. Mindhárom feladat rendszeresen szerepel az újabb publikációk tesztelési eredményeket bemutató táblázataiban. 24. A kísérletekhez és az új eljárások ellenőrzéséhez szükség volt egy komoly programrendszer létrehozására. A szerző által kifejlesztett szimplex implementáció 1985-től 1996-ig MILP néven szerepelt, majd egy jelentősebb átdolgozás után 1996 óta HIPLEX néven ismeretes. MILP a második legjobbnak bizonyult egy R. Sharda által lefolytatott összehasonlító vizsgálat [36] eredményeként. A vizsgálatban az akkor létező minden komolyabb, PC-re készült LP programcsomag részt vett. Az eredményeket Thiriez is idézi. [35]. A MILP-pel kapcsolatos fejlesztés mintegy mellékterméke -ként készült el a MINET nevű hálózati szimplex algoritmus és program, amely a DIMACS és a American Mathematical Society által 1992-ben rendezett International Implementation Challenge-en szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint az akkor legjobbnak tartott NETFLO program [20] Korábbi eredmények továbbfejlesztése 1. A szerző az általa korábban javasolt primal első fázis eljárást [14] a 9.6 szakaszban továbbfejleszti és általánosítja CF#2-re, részletesen bemutatja az eljárás előnyös számítástechnikai tulajdonságait és megadja a hatékony működéshez szükséges implementációs feltételeket ( oldal). 2. A szerző korábbi eredménye egy adaptíve composite első fázis eljárás [14], aminek kidolgozta egy alternatív változatát [15] és amely az értekezés szakaszában található ( oldal). 3. A szerző korábbi eredménye [13] az a degeneráció ellenes trianguláris indulóbázis meghatározó algoritmus, amely most CRASH(ADG) néven van hivatkozva. Az algoritmuson végrehajtott néhány módosítás és a használati feltételek tisztázása tekinthető újdonságnak ([33] és az értekezés szakasza, oldal).

17 Irodalomjegyzék [1] M. BENICHOU, J. GAUTIER, G. HENTGES, AND G. RIBIERE, The efficient solution of large-scale linear programming problems, Mathematical Programming, 13 (1977), pp [2] R. E. BIXBY, Private communications, [3] V. CHVÁTAL, Linear Programming, Freeman Press, New York, [4] G. DANTZIG, Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities, in Activity analysis of production and allocation, T. Koopmans, ed., Wiley, New York, 1951, pp [5] J. FORREST AND D. GOLDFARB, Steepest edge simplex algorithms for linear programming, Mathematical Programming, 57 (1992), pp [6] R. FOURER AND D. GAY, Experience with a Primal Presolve Algorithm, Numerical Analysis Manuscript 93 06, AT&T Bell Laboratiories, Murray Hill, NJ, USA, April [7] T. GAL AND F. GEUE, A new pivoting rule for various degeneracy problems, Operations Research Letters, 11 (1992), pp [8] P. GILL, W. MURRAY, M. SAUNDERS, AND M. WRIGHT, A Practical Anti Cycling Procedure for Linearly Constrained Optimization, Mathematical Programming, 45 (1989), pp [9] D. GOLDFARB AND J. REID, A Practicable Steepest-Edge Simplex Algorithm, Mathematical Programming, 12 (1977), pp [10] N. GOULD AND J. REID, New crash procedures for large systems of linear constraints, Mathematical Programming, 45 (1989), pp

18 MAROS Doktori tézisek 16 of 18 [11] H. GREENBERG, Pivot selection tactics, in Design and Implementation of Optimization Software, H. Greenberg, ed., NATO ASI, Sijthoff and Nordhoff, 1978, pp [12] P. KIRKEGAARD AND P. E. GRONHEIT, LINPROG A Linear Programming Solver, Research Report Risø R 707(EN), Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark, June [13] I. MAROS, Adaptív módszerek a lineáris programozásban, II., Alkalmazott Matematikai Lapok, 7 (1981), pp [14], A general Phase I method in linear programming, European Journal of Operational Research, 23 (1986), pp [15], A multicriteria decision problem within the simplex method, in Mathematical Models for Decision Support, G. Mitra, ed., Springer Verlag, 1988, pp [16], MILP linear programming optimizer for personal computers under DOS, Preprints in Optimization, tech. report, Institute of Applied Mathematics, Braunschweig University of Technology, Braunschweig, Germany, September pages. [17], MILP Linear Programming System, User s Guide for Version V3.40, Computer and Automation Institute (MTA SZTAKI), Budapest, Hungary, January In Hungarian. [18], MILP linear programming optimizer for personal computers under DOS, Research Report 41, Computer and Automation Institute (MTA SZTAKI), Budapest, Hungary, pages. [19], A structure exploiting pricing procedure for network linear programming, Research Report 18 91, RUTCOR, Rutgers University, NJ, USA, May pages. [20], Performance evaluation of the MINET minimum cost netflow solver, in Network Flows and Matching: DIMACS Implementation Challenge, D. Johnson and C. McGeogh, eds., American Mathematical Society, 1993, pp [21], A practical anti-degeneracy row selection technique in network linear programming, Annals of Operations Research, 47 (1993), pp [22], A Piecewise Linear Dual Procedure in Mixed Integer Programming, in New Trends in Mathematical Programming, R. S. F. Giannesi and S. Komlosi, eds., Kluwer Academic Publishers, 1998, pp

19 MAROS Doktori tézisek 17 of 18 [23], A General Pricing Scheme for the Simplex Method, Annals of Operations Research, 124 (2003), pp [24], A Generalized Dual Phase-2 Simplex Algorithm, European Journal of Operational Research, 149 (2003), pp [25], A Piecewise Linear Dual Phase-1 Algorithm for the Simplex Method, Computational Optimization and Applications, 26 (2003), pp [26], Computational Techniques of the Simplex Method, vol. 61 of International Series in Operations Research and Management, Kluwer Academic Publishers, Boston, xx pages, Research monograph. [27] I. MAROS AND J. BOKOR, Személyi számítógépek hatása az operációkutatásra, Alkalmazott Matematikai Lapok, 14 (1989), pp [28] I. MAROS, E. ELLISON, M. HAJIAN, R. LEVKOVITZ, G. MITRA, AND D. SAYERS, FortMP Manual, Department of Mathematics and Statistics, Brunel University, London and NAG, Oxford, May Latest revised version: V3.0 in June [29] I. MAROS AND M. H. KHALIQ, Advances in Design and Implementation of Optimization Software, European Journal of Operational Research, 140 (2002), pp [30] I. MAROS AND G. MITRA, Finding Better Starting Bases for the Simplex Method, in Operations Research Proceedings 1995, P. K. et al., ed., Springer Verlag, 1996, pp [31], Simplex Algorithms, in Advances in Linear and Integer Programming, J. Beasley, ed., Oxford University Press, 1996, pp [32], Investigating the Sparse Simplex Algorithm on a Distributed Memory Multiprocessor, Parallel Computing, 26 (2000), pp [33], Strategies for creating advanced bases for large-scale linear programming problems, INFORMS Journal on Computing, 10 (Spring 1998), pp [34] W. ORCHARD-HAYS, Advanced Linear-Programming Computing Techniques, McGraw- Hill, New York, [35] H. THIRIEZ, OR Software, European Journal of Operational Research, 39 (1989), pp

20 MAROS Doktori tézisek 18 of 18 [36] E. WASIL, B. GOLDEN, AND R. SHARDA, Mathematical Programming Software on Microcomputers: Recent Advances, Directions and Trends, in Impact of Recent Advances in Computers on Operations Research, R. Sharda, B. Golden, E. Wasil, O. Balci, and W. Stewart, eds., Elsevier, 1989, pp [37] P. WOLFE, A technique for resolving degeneracy in linear programming, SIAM Journal of Applied Mathematics, 11 (1963), pp

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN Alkalmazott Matematikai Lapok 3 (213), 1-21. A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN ILLÉS TIBOR, NAGY ADRIENN Dolgozatunkban bebizonyítjuk a kvadratikus

Részletesebben

2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET

2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET Alkalmazott matematikai lapok 2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS MATEMATIKAI OSZTÁLYÁNAK AKADÉMIA

Részletesebben

XXX. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA. Program és előadáskivonatok

XXX. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA. Program és előadáskivonatok XXX. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA Program és előadáskivonatok Program Bizottság: Szántai Tamás Fábián Csaba Komlósi Sándor Imreh Csanád Pintér Miklós Maros István Horváth Zoltán Frank András Páles

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK?

KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK? PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA RÓZSA ANDREA KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK? A stratégiai és pénzügyi szempontok egyeztetésének lehetőségei és korlátai, különös

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Csutorás Zoltán, Árvai Zoltán, Novák István. A Scrum keretrendszer és agilis módszerek használata a Visual Studióval

Csutorás Zoltán, Árvai Zoltán, Novák István. A Scrum keretrendszer és agilis módszerek használata a Visual Studióval Csutorás Zoltán, Árvai Zoltán, Novák István A Scrum keretrendszer és agilis módszerek használata a Visual Studióval Minden jog fenntartva. A szerzők a könyv írása során törekedtek arra, hogy a leírt tartalom

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Nagy Ádám Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes TDK-dolgozat Sándor Ágnes 2013 Szolgáltatási folyamatok logisztizálása Kézirat lezárása: 2013. november 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 KUTATÁSMÓDSZERTAN... 4 IRODALOM FELDOLGOZÁS... 7 SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN.

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN. Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar VARJASI NORBERT NAGY SZÁMÍTÁSIGÉNYŰ FELADATOK MEGOLDÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN doktori tézisek témavezető:

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Csató László Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 2011. október 14. Összefoglaló A tanulmány

Részletesebben