INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra." (Öveges József)

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA AZ INFORMATIKAI STRATÉGIA CÉLJA... 2 AZ IKT FEJLESZTÉSEK TARTALMI VONATKOZÁSAI... 5 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI HELYZETELEMZÉS... 5 HARDWARE-ELLÁTOTTSÁG OKTÓBER 1-TŐL... 7 HARDWARE-ELLÁTOTTSÁG OKTÓBER 1-TŐL... 9 SZOFTVER ELLÁTOTTSÁG... 9 PEDAGÓGUSOK ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK INFORMATIKAI VÉGZETTSÉGE INFORMATIKAI HÁLÓZAT IKT ESZKÖZÖK FOGADÁSA, ELHELYEZÉSE TARTALOMSZOLGÁLTATÁS Feladatok A feladatok megoldásának részletezése ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK JÖVŐKÉP MEGFOGALMAZÁSA STRATÉGIAI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ZÁRÓ GONDOLATOK FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA... 23

3 E dokumentum előzménye az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010-ben készült Informatikai stratégiája, az aktuális adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzata, valamint összhangban van az adott tanévek statisztikai adataival. Az Informatikai Stratégia tartalmazza a teljes állapotfelmérést az intézmény informatikai hálózatáról, a rendelkezésre álló IKT eszközeiről, tartalomszolgáltatási lehetőségeiről, adatbiztonsági intézkedéseiről s végül a hozzáadott pedagógiai értékeiről. A SWOT analízist összevetve rögzített értékeinkkel meghatározzuk a célokat és az alájuk rendelt feladatokat. A stratégia kétévente felülvizsgálandó. A célok megvalósításának feltétele, a források rendelkezésre állása.

4 Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. /Szent-Györgyi Albert/ 1.Iskolánk küldetésnyilatkozata Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény neveléscentrikus, differenciált képzést biztosító intézmény. Minőségi nevelő-oktató munkánk lehetővé teszi a szülők elvárásainak és a gyerekek képességeinek megfelelő továbbtanulást, a középfokú intézményekben a helytállást. Intézményünk működési folyamatai szabályozottak, ezzel együtt rugalmasan alkalmazkodnak a változó társadalmi elvárásokhoz. Névadónk nevének szellemében elkötelezettek vagyunk a nemzeti kultúra értékeinek védelme és a hagyományok megtartása mellett. Valljuk, hogy minden ember érték, így eredményes munkánk alapja a gyermek, szülő, pedagógus kölcsönösen elfogadó, toleráns együttműködése. Jelmondatunk: GONDOLKODJATOK, TEVÉKENYKEDJETEK, VALÓSÍTSÁTOK MEG ÖNMAGATOKAT! Ezt tűztük ki célként mindannyiunk elé, mert e felhívás tartalmát tekintjük a személyes boldogulás és közös jövőnk zálogának. Nevelési alapelveink meghatározásában figyelemmel voltunk az iskola hagyományaira, a Nkt. helyi nevelési rendszerünkkel harmonizáló elveire, számunkra is kívánatos értékeire, valamint a kerettantervek ajánlásaira. 1

5 2. Az informatikai stratégia célja Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudás-alapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést. Az oktatás informatikai jövőképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlődnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelő módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén, 2000 tavaszán elfogadott eeurope kezdeményezés, és ennek cselekvési programja kiemelt hangsúlyt helyez az információs társadalom technológiáinak minél szélesebb körű elterjesztésére és fejlesztésre, valamint megfogalmazza az elektronikus tanulás (elearning) fejlesztésének uniós célkitűzését. Az információs és tudásalapú társadalomban fontossá válik a megváltozó munkaerő piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége - lévén a gyorsuló technológiai fejlesztések miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a munkaerő-piaci elvárások, amelyek már egy életen keresztül követelik meg a naprakészséget. A megváltozó munkaerő piaci feltételekhez való alkalmazkodás képességét IKT eszközökkel hatékonyan lehet kialakítani az esélyegyenlőség biztosítása mellett. Az oktatás feladata, hogy a tanulókat felkészítse a munkaerőpiacon való eredményes szerepvállalásra, mely szerepnek fontos eleme az egész életen át való tanulásra való nyitottság valamint az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű ismerete Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak 2

6 meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy keretében kerül sor a formális úton szerzett tudás rendszerezésére, továbbfejlesztésére, a nem formális módon szerzett tudás beépítésére, a felmerülő problémák megoldására. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait kétféle képzési módszerrel érdemes a tanulókkal megismertetni: egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános 3

7 szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen műveletek: a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez. Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 4

8 Az IKT fejlesztések tartalmi vonatkozásai: EU versenyképesség, az információs társadalom kihívásainak megfelelő oktatás; Korszerű, IKT-ra alapozott módszerek meghonosítása az oktatásban; Az emberi erőforrás (pedagógusok, oktatók) felkészítése az IKT alkalmazására, továbbképzések; Az infrastrukturális ellátottság biztosítása; Az oktatásadminisztráció terén szervezetkorszerűsítés, eredményesség javítása. A stratégiai fejlesztés célterületei: Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése az oktatás minden szintjén. A teljes körű tananyag- és kiegészítő tudásbázisok elektronikus hozzáférhetőségének lehetővé tétele Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása. Az oktatási, valamint a hozzá kapcsolódó ellenőrzési, és egyéb adminisztrációs folyamatokat megfelelő minőséggel szolgáltató IT alkalmazások és infrastruktúra folyamatos fejlesztése, biztosítása. 3. Helyzetelemzés Záhony határ menti kisváros Északkelet - Magyarország csücskében, a Tisza folyó partján. Településünkön egy általános iskola működik, intézmény fenntartói társulás keretében fogadja Zsurk és Győröcske kistelepülések gyermekeit. Névadónk történelmi nagysága és szellemisége vezérel bennünket a nevelési- és oktatási tevékenységeinkben, a hagyományok ápolásában, őrzésében. Pedagógiai programunkban fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk tanítványainkban mindazokat az intellektuális emberi és erkölcsi értékeket, amelyek birtokában szűkebb és tágabb közösségük javát szolgálhatják. A nevelés-oktatás preferált területei a matematika, az idegen nyelv (angol, német), valamint az informatika tantárgyak csoportbontásban történő oktatása. A tanítás-tanulási folyamatban különös figyelmet fordítunk a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra és a tanulásban lemaradt tanulóink egyéni felzárkóztatására. A korszerű tudás 5

9 megszerzését garantálja a kompetencia alapú oktatás. Az 1-3. évfolyamon iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik. Tanórán kívül az ismeretek bővítését szolgálják a szakköri foglalkozások. A sportfoglalkozások jó lehetőséget kínálnak a mozgáskultúra fejlesztésére a versenysportra való felkészítésre. Az iskola sajátos arculatában mérföldkő volt a 2003/04-es tanév, képzési profilunk művészetoktatással bővült ben elnyertük a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. A személyiség sokoldalú fejlesztésének tárháza a művészetoktatás négy ágazata: a zene-, a tánc-, a szín- és a képzőművészet, pedagógiai értéke nevelő-oktató tevékenységünk egyik gyöngyszeme. Lehetőséget biztosít a művészetek iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására. A művészetoktatásban tevékenykedő tanulóink, hasznos, örömteli időtöltésre találnak társaikkal az együttes alkotó munkában. A közös fellépések erősítik az egymáshoz, a településhez való tartozás érzését. Hagyományőrző rendezvényeink színvonalát emelik növendékeink és pedagógusaink fellépései: gálaműsorok, hangversenyek, tárlatok, félévi és év végi vizsgák. A képzőművészeti ág évente szervezett nyári alkotó tábora gazdag személyiségformáló műhely. A Festőpalánták alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat. A tantestület innovatív, magasan kvalifikált. Tanítványaink a tanulmányi és művészeti versenyeken évről évre öregbítik iskolánk hírnevét. Intézményünk fokozatosan teremtette meg az anyagi és személyi feltételeit a korszerű informatikai képzésnek 1991/1992-es tanévben alakítottuk ki a számítástechnikai szaktantermünket, mivel korábban egy kisebb helyiség állt csak rendelkezésünkre. A számítógépek megvásárlására minden pályázati lehetőséget kihasználtunk, de a fenntartó is biztosított anyagi fedezetet az éves költségvetésben, a géppark bővítésére, később pedig a karbantartásra. Mára már rendelkezünk két informatika teremmel, korlátlan Internet kapcsolattal, helyi hálózattal, digitális fényképezőgépekkel, digitális videó kamerával, projektorokkal, hordozható számítógépekkel. Valamint ezen eszközöket használni tudó és akaró pedagógusok jellemzik iskolánkat. Mindezekre építjük IKT stratégiánkat. 6

10 egyéb eszközök Hordozható számítógép számítógép konfiguráció Hardware-ellátottság október 1-től Helye Informatika 1.tanterem Informatika 2. tanterem Tantermek (inf.norm.) (TIOP) sel (inf.norm.) (TIOP) sel (inf.norm.) (TIOP) PC I PC II 5 PC III 1 1 PC IV server Össz.: Több mint 5 éves 1 Legfeljebb 1 éves Digitális tábla Nyomtató Fix 1 8 Hordozható 1 f.-f. lézer 1 tintasugaras 1 multifunkciós videókamera 1 fénymásoló projektor (fix) 1 8 projektor (mobil)

11 egyéb eszközök Hordozható számítógép számítógép konfiguráció Helye Tanári Irodák (inf.norm.) (TIOP) (inf.norm.) (TIOP) PC I PC II PC III 2 4 PC IV server Össz. Több mint 5 éves Legfeljebb 1 éves Digitális tábla Nyomtató Fix Hordozható f.-f. lézer 1 1 tintasugaras 1 1 multifunkciós 2 1 videókamera 2 fénymásoló 1 projektor (fix) projektor (mobil) 8

12 egyéb eszközök Hordozható számítógép számítógép konfiguráció Hardware-ellátottság október 1-től Helye Informatika 1.tanterem Informatika 2. tanterem Tantermek Tanári Irodák PC I 20 PC II 19 PC III PC IV 8 server 1 Össz.: Több mint 5 éves 1-3 éves Digitális tábla Nyomtató Fix 1 8 Hordozható 1 f.-f. lézer 1 2 tintasugaras 1 4 multifunkciós 4 videókamera fénymásoló projektor (fix) 1 8 projektor (mobil) 3 Szoftver ellátottság Az iskolában a munkaállomásokon többségében Windows XP operációs rendszer futott, Office2003 irodai szoftvercsomaggal. A 2009/2010-es tanévtől vásárolt számítógépeken Windows7-es operációs rendszer Office 2007, illetve Office 2010 irodai programcsomag lett telepítve. A szoftverek a Tisztaszoftver program keretében állnak az intézmény, és a pedagógusok rendelkezésére. A tantárgyak egy részénél a kiadók ingyenesen biztosítják a digitális tananyagokat, vagy CD-n, vagy a weblapjukról történő online elérhetőség formájában. 9

13 Pedagógusok és technikai dolgozók informatikai végzettsége: Informatika szakos tanár (egyetem), informatika szakirányú pedagógus szakvizsga: 1 fő Számítástechnika tanár (főiskola): 1 fő ECDL Start bizonyítvánnyal rendelkező pedagógusok száma: 10 fő ECDL Full és Számítógép kezelő- használó bizonyítvánnyal rendelkező pedagógusok száma: 8 fő, + 1 fő iskolatitkár Informatikus közgazdász: 1 fő(gazdaságvezető) Az intézmény minden pedagógusa nyitott az IKT eszközök, és a korszerű digitális tartalmak használatának vonatkozásában. Informatikai hálózat: Intézményünk A KözHáló Program keretében Sulinet Internet hozzáféréssel rendelkezik, amelynek sávszélessége letöltés: 4096 kbps feltöltés: 256 kbps Az optimális sávszélesség a következő lenne: letöltés: 30 Mbps feltöltés: 1 Mbps A jelenlegi sávszélesség mellett a párhuzamos informatika órák idején a rendszer lelassulása, időnkénti teljes leállása nagymértékben nehezíti mind az irodai munkát, mind a digitális tartalmakkal tervezett tanítási órák gördülékeny megtartását. A hálózati topológia jelenleg nehezen áttekinthető, mivel a hálózat bővítése több lépcsőben készült, és a hardware-s kiépítéseket különböző szolgáltatók végezték, valamint a rendszergazda személye is változott. A következő időszak fontos feladata lesz a hálózat pontos felülvizsgálata, optimalizálása. Az iskolai informatikai hálózat célja, hogy minél több teremben, lehetőleg minden teremben legyen hálózati elérés vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ez egyrészt a belső hálózat elérését, másrészt internet elérést jelent. Előbbi internetes kapcsolattal is megvalósulhat. Elsődleges, hogy a tanári gépek demonstrációs vagy adminisztrációs céllal kapcsolódjanak. A géptermek kivételével ez elsősorban vezeték nélküli lefedettséget jelent. 10

14 Az internet elérésnek több funkciója van: biztosítani kell az intézményi adminisztráció, beleértve az irodák stabil internet elérését és a tanárok munkájához és adminisztrációjához szükséges internet elérést. Lehetőséget kell adni tanórai internethasználatra a tanári gépeken (prezentációk, online alkalmazások futtatása, akár videók lehívása). Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok órai munkájához is internethasználatra mind differenciált vagy kiscsoportos munkához, mind frontális munkához. Ezen feladatok internet igénye más-más, és különböző prioritást élveznek. Az első funkciót a stabil ADSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A másodiknak a sávszélesség igénye nagyon változó lehet, ezért külön kell választani az elsőtől. A harmadik a legkiszámíthatatlanabb, teljes osztályok online munkájához optikai kábeles, nagyobb sávszélesség szükséges, különösen a feltöltési sebességet kell növelni. Ennek egy speciális esete a géptermi óra, ez jelenleg a sulinetes ADSL kapcsolattal működik, nagyon változó minőségben. Az internet elérés fejlesztése mindenképpen szükséges, egyelőre 40Mbit/10Mbit körüli sávszélesség kielégítő lenne. Az iskolai hálózati szoftver lecserélése szükséges. Olyan hálózatra van szükség, ami alkalmas az informatika mai szintjén kezelni a csatlakozó és csatlakozni kívánó gépeket. Alkalmasnak kell lennie távoli elérésre. Vezeték nélkül is megbízható csatlakozást kell biztosítania, lehetőleg az iskola egész területén, egyben kezelni az így felmerülő feladatokat a sávszélesség egyenletes használata és a biztonság terén. 4. IKT eszközök fogadása, elhelyezése Iskolánk a TIOP / es pályázaton 9 db interaktív táblát, 25 db multimédiás számítógépet és egy darab wifi csomagot nyert. Az egy db wifi egység nem képes lefedni az épület teljes területét, ezért intézményünk saját forrásból plusz egy wifi egység megvásárlása mellett döntött. Ily módon az intézmény minden termében biztosított az Internet hozzáférés a hordozható eszközökkel. Rendelkezünk egy Mimio hordozható interaktív eszközzel, mobil fehér táblával, és projektorral. Ezek az eszközök lehetővé teszik azokban a termekben is az interaktív órák megtartását, 11

15 ahol nincs fixen telepített SMART tábla-rendszer. Természetesen minden osztálynak lehetősége lesz a teremcserére igény szerint. A hálózati belépést jelszó védi, melyet szükség szerint módosíthatunk, hogy megakadályozzuk az illegális fellépést a hálózatra mobiltelefonnal, vagy notebookkal, mivel ezek rendkívül lelassítaná az egyébként is alacsony adatátviteli sebességet. A szállító cégek munkatársaival, a karbantartó és rendszergazda segítségével a következő feladatokat végeztük el: A kijelölt tantermekben a kerámia táblák áthelyezése, hármas hálózati csatlakozók felszerelése, kábelek csatornázása, laptop, hangfal, tábla csatlakozópontok kiépítése, wifi eszközök, helyének bemérése, szerelése, a számítógépek elhelyezése az informatika szaktantermekben, azok hálózaba illesztése, az új szerver beüzemelése. Feladatunk lesz a tantermekbe tároló szekrények készítése, és felszerelése, a laptopok zárhatóságának és egyszerűbb kezelésének érdekében. Az igazgatói irodában, szekrényben tároljuk a hordozható eszközöket, és igény szerint adjuk át a pedagógusoknak, és a használatbavételről nyilvántartási naplót vezetünk. Az új tanulói munkaállomások a két informatika terembe kerülnek elhelyezésre. Az órarend készítésekor figyelembe vesszük, hogy az informatika termek más tantárgyi órákon is igénybe vehetők legyenek. TIOP / es pályázat keretében beszerzett eszközökre a törvény által előírt garanciaidő vonatkozik. A szállító cégek vállalták, ezen időszakon belül az eszközök szervizelését, és az időnkénti ellenőrzését. A rendszergazda feladata a számítógépes hálózat folyamatos felügyelete, és karbantartása. A 2012/13-as tanévben a 386 tanulónak összesen 39 munkaállomást van lehetősége használni. Így minden 9,8 10 tanulóra jut egy számítógép. 5. Tartalomszolgáltatás Jelenleg saját weboldal, tűzfal üzemel intézményünkben. A honlapon tájékoztatást adunk az iskolában folyó projektek megvalósításáról. Az online tartalom feltöltésért Pályka József számítástechnika tanár a felelős. Több kötelezően használt program segíti a központi adatszolgáltatást pl. a KIR rendszer. Jelenleg az iskola többféle tartalomszolgáltatást végez. 12

16 Belső hálózat: itt az iskolai adminisztráció érhető el belső felhasználók számára, különböző jogosultsági szintekkel. Csak az iskolán belül, regisztrált felhasználók számára érhető el. A diákok számára nyilvános felületen el lehet helyezni számukra tananyagokat is, ez elsősorban az informatika oktatás területén történik, mert ott vannak hálózat közelben a diákok. Iskolai honlap nyilvános része: itt egyrészt az iskolai adminisztráció helyez el információkat: beszámolókat az iskolai programokról, hirdetéseket, általános tudnivalókat belső és külső partnereinknek. Megfelelő jogosultsági szintekkel a pedagógusok is el tudnak itt helyezni információkat. Minden pedagógusnak lehetősége van a bemutatkozásra, a diákok számára anyagok feltöltésére. Az osztályok szerkeszthetnek saját weboldalt. Az eseményekről beszámolót minden pedagógus fel tud tenni, de ezek megjelenéséhez az adminisztráció jóváhagyása szükséges. Több pedagógus helyez el itt tananyagokat, feladatokat a diákok számára. Iskolai honlap zárt része: ezen a részen, az iskolai hálózaton kívülről is, bejelentkezés után érhetőek el különböző jogosultsági szinteken tartalmak. Vannak minden diák és szülő számára elérhető tartalmak. A pedagógusok az általuk elhelyezett tartalmakról maguk döntik el, hogy azok bejelentkezés nélkül is elérhetőek legyenek-e. Az iskola honlapja és hivatalos levelezése az domain alatt folyik, és külső szolgáltató tárhelyén van elhelyezve. Ennek oka, hogy így biztosítható a megfelelően biztonságos és gyors, megbízható elérés, különös tekintettel a nagyobb fájlokra, képekre. Az iskolai honlap aktív, a címen érhető el. A honlapot folyamatosan töltjük fel és fejlesztjük. Jelenlegi helyzet: Az intézmény webhelye még nem teljesen felel meg a mai kor elvárásainak. Cél: Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészítése. A fenntartó és a szülők felé a szükséges online információk biztosítása. A diákok tanórán kívüli online IKT tartalomszolgáltatása. A tartalomszolgáltatás alakuljon át: legyen virtuális közösségi tér az esélyegyenlőség biztosításával. 13

17 Feladatok - A közösségi portál megtervezése - A portál fokozatos kialakítása, a megfelelő felhasználói profilokkal ( fenntartó, szülő, diák) - A portál folyamatos karbantartása, aktualitásának biztosítása, a közösségi funkciók moderálása - Online IKT tartalomszolgáltatás kiépítése - Online segítség biztosítása az IKT tartalmak mellé A feladatok megoldásának részletezése Az iskola jelenleg saját honlappal, domain-névvel rendelkezik bérelt tárhelyen. Sulinetes szerver működik, mely az internet-elérést biztosítja az irodán kívül. Az iskola honlapján az alábbi információk szerepelnek aktuális hírek, események a tanév programjai képgaléria fotóarchívum a korábbi programjainkból A következő bővítéseket tervezi az intézmény az online tartalmak közzétételében: Tantárgyi oldalak, melyen a pedagógusok linkeket, üzeneteket helyezhettek el osztályonként és tantárgyanként. A munkaközösségeken belül digitális tananyagok, óravázlatok, kiegészítő, érdekes információkat tartalmazó oldalak linkjei kerülnek majd fel. Otthoni feladatok, online segítségnyújtás adása, fórum a neten keresztül A szülők és a fenntartó tájékoztatására tovább bővítenénk a letölthető dokumentumok listáját. Iskolatörténeti régi fotógyűjtemény kialakítása 14

18 Intézményi statisztikai adatok közzététele Kompetencia- mérés eredményei A honlap feltöltése nem egyszeri feladat, folyamatos fejlesztést és odafigyelést, karbantartást igényel. Fontos a partnerek igényeinek követése, szemmel tartva, hogy elsődleges cél az oktatás hatékonyságának növelése. A pedagógusok az iskola vezetése számára elérhetők elektronikus levélben, ez fontos az információközlésben, a papírmentes kommunikációban. A diákok és szülők számára is sok tanár elérhető ilyen formában, de jelenleg a tanár személyes döntése, hogy milyen módon kíván elérhető lenni. A központi adatszolgáltatást az iskola a Taninform rendszer segítségével is támogatja, ez a fenntartó elvárása is. 6. Adatvédelem és biztonság Az iskolák a tisztaszoftver keretében Windows operációs rendszer használatára jogosultak. Jelenleg a WINDOWS SECURRITY ESENTIAL ingyenes változatát alkalmazzuk a tanulói munkaállomásokon, ugyanakkor az irodai gépekre a NOD32 víruskereső programot vásároltuk meg. Az újonnan beszerzésre kerülő gépek hasonló védelmi rendszerrel rendelkeznek majd. 7. Pedagógiai hozzáadott érték A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, az IKT oktatási módszerek elterjesztésével új nevelési-oktatási módszertan elterjedését várjuk Az egyéni haladási ütem megszervezésével az egyéni fejlesztés biztosítása A kooperatív technikák alkalmazása munkában, a tananyag feldolgozásban A fejlesztés kiterjesztése a tanulásra, gyakorlásra használt feladatok megújítására, a tárgyi feltételek megteremtésére Az új pedagógusszerepek kialakítása, a pedagógiai kultúra átalakítása A szülők bevonása a nevelési folyamat értékelésébe Az informatikai kultúra használata és a digitális munkamódszerek segítik a tanulást motiválóak, szívesebben dolgoznak a tanulók 15

19 közelebb kerülnek a környező valósághoz szórakoztatóak lényeges elem a közös, együttműködő munka tanár-diák, diák-diák között, ezzel segítve a szociális kompetenciák fejlődését is A pedagógustól elvárt szakmai kompetenciák (IKT) szakmai felkészültsége birtokában: tanulói személyiség komplex fejlesztése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése pedagógiai folyamat tervezése tanulók képességeinek, készségeinek fejlesztése tanulási folyamat szervezése-irányítása szakmai elkötelezettség, önművelés szakmai együttműködés és kommunikáció: tanulókkal, szülőkkel, iskolai közösségekkel szakmai elkötelezettség, önművelés Ismerje az elektronikus kommunikáció alapvető fajtáit és használatukat (levelezés, chat, fórum, közösségi oldalak stb.). Tudja használni az iskolai honlapot (külső és belső oldal, hírek, beszámolók elhelyezése, bemutatkozó oldal, osztályoldalak kezelése, tananyagok felrakása). Tudjon prezentációt készíteni egy adott tananyaghoz. Ismerje a szövegszerkesztés alapvető elemeit, tudjon segítségével dolgozatokat, leveleket, tájékoztatókat készíteni. A saját tantárgyában törekedjen az oktatást segítő alkalmazások megismerésére és alkalmazására. Tudja használni az iskolában lévő interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat. Funkcionálisan használja a Taninform rendszerét. Képes legyen önállóan használni a legelterjedtebb IKT eszközöket (nyomtató, szkenner, digitális fényképező ). 16

20 Legyen képes információszerzési céllal használni az internetet és az iskolai honlapot. A tanórákon jelenleg használt technikai berendezések: diavetítők, írásvetítők, televízió, DVD, videomagnó, számítógép, projektor, digitális tábla. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásánál is nagy hangsúlyt kap a vizualitás, képi megjelenítés,. Annál hatékonyabb a szemléltetés, minél közelebb kerül a gyermekhez a megtapasztalható valóság. Az IKT-val kiegészített kulcskompetenciák fejlesztésénél jelentős szerepet kaphat a differenciált oktatás, differenciált feladatok kiválasztása, személyre szóló összeállítása, az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével. Az IKT alapú oktatási módszerek fejlesztésére az alábbi lehetőségek nyílnak: - Mutimédiás prezentáció az oktatásban legelterjedtebb frontális módszertant támogatja a CBT( Computer Based Teaching, számítógéppel segített tanítás) - Interaktív elemekkel teheti hatékonyabbá az oktatást, lehetőséget nyújthat az SNI tanulók fejlesztésére, segítheti új típusú módszertan alkalmazását. - Az inkluzív iskola nem nélkülözheti a számítógépes programok alkalmazását - A kompetencia alapú programcsomagok több programja tudatosan felhasználja a számítógépek, Internet és egyéb digitális technikák lehetőségeit. - Iskolánkban a kompetencia alapú oktatásban részt vevő osztályok éves órakeretének 15 % a IKT eszközökkel támogatott óra. Ennek az aránynak a TIOP / pályázat keretében vállalt indikátornak megfelelően 30%-ra kell emelkednie ig. Ezt a vállalást a tantestület teljesíteni tudta, melynek dokumentálása egyrészt az osztálynaplókban zöld színnel történő IKT jelzés, másrészt a laptopok használatáról vezetett nyilvántartási napló alapján történik. Az IKT eszközökkel támogatott órák arányát az elkövetkezendő tanévekben is célunk fenntartani. Sok lehetőség közül választhatnak kollégáink a számítógéppel támogatott oktatásban: Nagy hatékonysággal egészítik ki a projektoktatás vagy kooperatív foglalkozások eszközrendszerét 17

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben