TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja"

Átírás

1 Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önállóan modellt alkotn1. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudomány rendszerét. Halmazelméleti alapfogalmak. Valós függvények. Számsorozatok és sorok. Függvények határértéke, folytonossága. Differenciálszámítás. Integrálszámítás. Differenciálegyenletek. Kombinatórika. Eseményalgebra. Valószínűségszámítás. Valószínűségeloszlások. Valószínűségszámítási tételek. Normálisból származtatott eloszlások. Lineáris tér. Mátixaritmetika. Gráfok és alkalmazásaik. 2 db zh. feladat megírása. 1 db kiadott feladat elkészítése és beadása határidőre. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (gyakorlati jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

2 Üzleti gazdaságtan I. PÜ1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens A képzésben résztvevők üzleti tervezéshez kapcsolódó alapfogalmakkal történő megismertetése, a tervezés folyamatának és egyes lépéseinek, a készítés gyakorlati készségszintjének kialakítása. A folyamatos tervezés fontosságának bemutatása. A vállalkozás folyamatának nyomon követése. A vállalkozó, mint erőforrás és mint a vállalkozás meghatározó belső érintettje. A sikeres vállalkozó tulajdonságai és üzleti terv készítéshez kapcsolódó attitűdje. Az üzleti terv fogalma, jelentősége, üzleti terv készítés szemléletmódjai. Elméleti ismeretek az üzleti tervezéshez. Ötlet és üzleti lehetőség felismerése út a realitásig. A rövidített üzleti terv főbb elemei. Marketing terv. Termelési terv. Pénzügyi terv. Az üzleti terv megvalósítása, kockázatelemzés az üzleti terv siker feltételei. 1 db zh. dolgozat, 1 db házi feladat. Vizsgajegy. Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

3 Jogi alapismeretek PÜ1102 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja NK A jogi kultúra alapelemeinek közvetítése a vállalkozói ismeretek és gazdasági tervezés tananyagának jogi megalapozása Általános jogi alapismeretek. A társadalom, az állam és a jog összefüggései, társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma, a jog forrásai, a jogszabály érvényessége és hatálya, a jogrendszer és a jogágak, jog értelmezése, joghézag, a jogviszony, jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség, a jogi személy. Alkotmányjogi ismeretek: az alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben, a Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere, feladatai és hatáskörei, állampolgári jogok és kötelességek, a szuverenitás. Polgári jogi ismeretek: alapfogalmak, Ptk. szerkezete, a polgári jogviszony fogalma és alanyai, a tulajdon jogviszony alanyai, a szorgalom, használati jogok, jogügyletek és érvényességi kellékeik, a szerződés, szerződéskötés, módosítás, teljesítés, szerződésszegés. Munkajogi alapismeretek: Az államigazgatási eljárás általános szabályai. A bírósági eljárás általános szabályai. Jogorvoslati lehetőségek. 1 db zh. dolgozat, 1 db házi feladat, szerződés előkészítése témakörében. Vizsgajegy. Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

4 Számítástechnika I. PÜ1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. Boole algebra. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok). A számítógép blokk vázlata, a hardver elemek csoportosítása. Az egyes hardver elemek részletes jellemzése, funkciója, legfontosabb technikai paraméterei. Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. Az operációs rendszerek grafikus felületei, általános felépítése, kezelésének jellemzői. Programok indításának lehetőségei. Adattárolás (fájl fogalma, könyvtárstruktúra, névadási szabályok, stb.) Állomány, könyvtár és lemezkezelés grafikus felületen és parancssorban. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 9x/2000/XP operációs rendszer, MSWord 200x/XP szövegszerkesztő program, MSPowerPoint 200x/XP bemutató készítő program, Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként), Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

5 Viselkedéskultúra PÜ1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas Orsolya főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja NK A viselkedés és viselkedéskultúra pszichológiai alapjainak megismertetése. A protokoll üzleti életben betöltött szerepének és főbb szabályainak elsajátíttatása. Bevezetés a pszichológiába, rövid történeti áttekintés. A szocializáció kritikus periódusai. A személyiségfejlődés dinamikája, egyensúlyának biztosítása. A kommunikáció pszichológiája. A csoportműködés pszichológiája. Bevezetés a viselkedéstudományba. A viselkedés fogalma az ösztönös és tanult viselkedés. A viselkedés szabályozása, a szabályok kialakulása, változása, és elsajátításuk lehetőségei. A viselkedés értelmezése és prognózisa. A viselkedés mozgató rugói. (Szükségletek és motiváció) Viselkedési normák. Konfliktusok és kezelésük. Főnök és beosztott viszony, férfi és nő kapcsolat, munkatársi alá és fölérendeltségi kapcsolatok, generációs problémák. Munkahelyi feladatok (értekezések szervezése, információáramlás és áramoltatás, az információhordozó eszközök használata) Protokoll fogalma, protokoll szabályok, bemutatkozás, névjegykártya használat, meghívás, visszahívás, vendégfogadás. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladat megoldása pl. vendégfogadás). 1 db házi feladat (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett szituációs helyzetet értékelő anyag. Vizsgajegy. Pszichológiai tesztek (készség és viselkedéskultúra fejlesztést elősegítő). A protokoll tárgyi eszközei. Oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

6 Készség és személyiségfejlesztés PÜ1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja AK A hallgatók fejlődéslélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a hallgatók társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit. Fejlődéselmélet alapfogalmak. A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat. A kommunikáció fogalma, fajtái: a verbális kommunikáció, az írásbeli és szóbeli kommunikáció, nonbervális kommunikáció, testbeszéd és metakommunikáció. Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. Kérdezési technikák. A probléma megoldás. Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege. Az önismeret fejlesztése. A hatékony kommunikáció lényege és eszközei. A kommunikációs stílus meghatározása. Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák. A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése. A probléma feltárása. Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása. A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat (35 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag, a tárgyalás előkészítéséről melynek témáját a hallgató maga választja meg). Vizsgajegy. Adatforrások, szaklapok, folyóiratok, tesztek, kérdőívek, számítógépek, korszerű oktatástechnikai felszerelések. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

7 Számvitel alapjai PÜ1107 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kvancz József főiskolai docens A gazdasági események fogalmi rendszerének, bekövetkezésük folyamatának nyomon követése, rögzítésük fontosságának és szabályainak megismertetése. A könyvelés gyakorlati műveleteinek elsajátítása. A számviteli törvény értelmezése. A gazdálkodás fogalma, a gazdálkodó szervezetek. A számvitel fogalma, lényege, funkciói. A vállalkozások főbb sajátosságai és típusai. Vállalkozási formák típusai. Az eredménymegállapítás két fő módszere (vagyonváltozáson, eredménykimutatás összeállításán alapuló módszer). A számvitel területei. A beszámoló fogalma, tartalma, készítésének fő szabályai, formái. A számviteli törvény alapelvei, összefüggéseik. Az értékelés általános szempontjai, főbb szabályai, értékelési módok. A mérleg fogalma, főbb jellemzői, fajtája, felépítése. Mérlegfőcsoportok jellemzői. Az egyes mérlegcsoportok, mérlegsorok tartalma. A tárgyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök A vásárolt készletek értékelése, évközi nyilvántartása, készlecsökkenések elszámolási lehetőségei. A saját termelésű készletek, a követelés és a pénzeszközök. A forrás főcsoportok, csoportok és mérlegtételek (mérlegsorok) tartalma, mozgásformái, értékelési szabályaik. Az Eredménykimutatás tartalma, formái, eredménykategóriák. A gazdasági esemény fogalma, csoportosításuk. Az alapvető gazdasági események jellemző vonásai, értelmezésük. A könyvvezetés tartalma, formái. A kettős könyvvitel általános jellemzői. A főkönyvi számlák típusai, csoportosításuk. A főkönyvi számlákkal kapcsolatos teendők. Főkönyvi kivonat célja, tartalma, kötelező egyezőségei. A számlaosztályok összefüggései. Az idősoros és a számlasoros elszámolások jellemzői. A számviteli információs rendszer jellemzői, felépítése, számviteli szintek tagolása, a számviteli feladatok munkafázisai. A számvitel jogi szabályozásának összefoglaló jellegű áttekintése. 2 db zárthelyi dolgozat megírása. Gyakorlati jegy. Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

8 Statisztika I. PÜ1323 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell. A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, leszármaztatott számok számítása, (viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek). A szóródás statisztikai vizsgálatának módszere: szóródási mérőszámok, empirikus eloszlások. Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzési, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás, a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentrációelemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása, az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük. 2 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása), 1 db házi feladat, (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Gyakorlati jegy.

9 Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

10 Üzleti gazdaságtan II. PÜ1213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár A képzésben résztvevők üzleti tervezéshez kapcsolódó alapfogalmakkal történő megismertetése, a tervezés folyamatának és egyes lépéseinek, a készítés gyakorlati készségszintjének kialakítása. A folyamatos tervezés fontosságának bemutatása. A tervezés fogalma, készítésének elméleti megalapozása. A tervezés rendszere. Vállalkozások, települések, kistérségek, régiók, területek stb. stratégiai fejlesztési tervei. Összefüggések a különböző szintű stratégiai fejlesztési tervek között. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiája. Tervezési szemléletek. A tervezés folyamata és szakaszai. A stratégiai tervezés (stratégia menedzsmentje, stratégia, taktika, stratégiai alkotás típusai, a stratégiai tervezés fejlődési iránya, a stratégiai tervezés folyamata.). A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 1 db zh. dolgozat, 1 db házi feladat. Vizsgajegy. Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

11 Közgazdaságtan PÜ1324 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KO A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Mikroökonómia: A közgazdaságtan fogalma, tartalma és módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába. a kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet és kereslet rugalmasság. A kínálatikeresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete, monopóliumok. Verseny és trösztellenes politika, oligopólium. Közjavak és externáliák. Makroökonómia: Makroökonómia céljai és eszközei. Alapfogalmak és alapösszefüggések. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Nemzetgazdasági mérlegek. Makrogazdasági mutatószámrendszer. A pénz pénzügyi szférainfláció. A központi bank monetáris politikája. Az infláció hatásai és okai. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. Makroszintű munkapiac. Munkanélküliség és az infláció. Konjuktúraciklusok. Az állam gazdasági szerepvállalása. Tervgazdálkodás, fiskális politika, monetáris politika, költségvetés. Nemzetközi gazdasági folyamatok. A világgazdaság a világgazdaságot alkotó tényezők. A nemzetközi tőkeáramlás. 1 db zh. dolgozat, 1 db házi feladat (58 oldal terjedelmű). A hallgató által választott szervezeti probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Vizsgajegy. Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

12 Számítástechnika II. PÜ1214 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.). A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Táblázatok a szövegben. A szövegszerkesztők nyújtotta egyéb eszközök, szolgáltatások (nyelvi ellenőrzés, körlevél készítés, stb.) A táblázatkezelő programok feladata, csoportosítása. Egy korszerű táblázatkezelő programmal szemben támasztott követelmények. A prezentáció készítő programok funkciója, csoportosítása, alkalmazásának területei. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 9x/2000/XP operációs rendszer, MSWord 200x/XP szövegszerkesztő program, MSPowerPoint 200x/XP bemutató készítő program, Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként), Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

13 Pénzügyi és banki alapok PÜ1106 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Oroszné Ilcsik Bernadett főiskolai adjunktus A képzésben résztvevők kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerről, annak működéséről, beleértve azok cél és eszközrendszerének megismerését is. Alapozza meg a képzésben résztvevők felkészülését az adózási ismeretek elsajátítására. Ismertesse meg a bank működési rendszerét, elszámolásának sajátosságait. A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az önjáradék, a növekvő önjáradék, az annuitás. A váltó. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok. A hitelintézet fogalma, alapvető fajtái. Banki műveletek. Intézményvédelmi alapok. Banki működés kockázatai. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat, 58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: beruházás gazdaságossági elemzés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Vizsgajegy. Adatforrások, közlönyök, hardverek, szoftverek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

14 Pénzügyi számvitel I. PÜ1218 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kvancz József főiskolai docens Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz és forrás tételeire vonatkozó általános szabályokkal, a hatályos Számviteli törvény alapján. A hallgatók képesek legyenek megállapítani az Eszközök és a Források állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatását, adott gazdasági eseménnyel érintett összköltség eljárású eredménykimutatás sorokat és az eredménykategóriákat. Megértetni a hallgatókkal az aktív és passzív időbeli elhatárolások eredményt alakító hatását, fajtáit, mérlegben való megjelenítését A Mérleg Eszköz tételeire vonatkozó általános szabályok, a hatályos Számviteli törvény alapján a kettős könyvvezetés rendszerében az eszközökkel kapcsolatos jellemző állománynövekedési és csökkenési jogcímek főkönyvi elszámolása és analitikus nyilvántartása, az eszközök évközi és évvégi értékelésére vonatkozó szabályok, az értékelés eredményre és vagyonra gyakorolt hatása. Az Eszközökkel kapcsolatos egységes számviteli szabályozás, a számviteli információs rendszer által biztosítható adatok, információk. 2 db zárthelyi dolgozat megírása. Gyakorlati jegy. Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

15 Statisztika II. PÜ1434 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői. A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei. Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata. Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata. A statisztikai összefüggés vizsgálatok a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, két változós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: trendanalízis, szezonalitás, konjuktúra elemzés, az idősorok összefüggés vizsgálatai. Esettanulmányok a matematikaistatisztikai módszerek alkalmazására: számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás és hányadosbecslés különböző minták alapján, átlagokra, szórásra és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra a paraméterek értelmezése, termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, 2 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása), 1 db házi feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Gyakorlati jegy.

16 Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

17 Vállalkozások szervezése PÜ1325 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében. A vállalkozás létesítésével, indításával működésével kapcsolatos ismeretek elsajátítsák, gyakorlatban alkalmazni tudják. A vállalkozás fogalma, jellemzői, csoportosítása: vállalkozás folyamata, vállalkozói döntés, vállalkozási személyiség típusok, a vállalkozás célrendszere, környezete, a vállalkozás, mint gazdasági rendszer elemei, jellemzői, gazdasági rendszer alapfogalmai. Gazdasági döntések: vállalkozási formák, vállalkozás menedzsment, vezetési koncepciók, vállalkozás szervezeti struktúrája, szervezeti alapfogalmak. Szervezetek dokemponálása és differenciálódása: Multinacionális vállalatok. Értékteremtő folyamatok a vállalati működésben, értékteremtő folyamat összetevői, Termelési és logisztikai stratégia helye és szerepe, összetevői, Vevő szerepe az értékteremtésben, Innováció folyamatok menedzsmentje, Erőforrás gazdálkodás, Minőség menedzsment, Teljesítménymérés, Stratégia menedzsmentje, Vállalkozás belső működése Üzleti tervezés szerepe a vállalkozás életében, Környezetgazdálkodás. Vállalkozás környezeti menedzsmentje. Környezeti marketing. A struktúra kialakításának alapelvei, a szervezeti egységek elhatárolása, kapcsolataik rendszere. Vezetők közötti munkamegosztás. A szervezeti típusok, az átszervezés folyamata. A személyiség típusok jellemzése, önbizalom, önmenedzselés, ítéletalkotás, a vállalkozó tárgyalókészsége és kommunikációja. Probléma és konfliktushelyzet, konfliktus kezelés. Időgazdálkodás. Külső és belső vezéreltség. 1 db zh. dolgozat félévenként (alapfogalmi rendszerre vonatkozó feladatok megoldása, gazdaságossági számítások). 1 db házi feladat félévenként (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: vállalkozás alapítása, illetve vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése). Vizsgajegy. Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

18 Számítástechnika III. PÜ1326 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. A hálózatok csoportosítása és jellemzése. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak (topológiák, architektúrák). Hálózati modellek, protokollok, és kapcsolataik. A hálózatok biztonsági kérdései. A hálózatok hardver elemei. A hálózatok szoftver elemei architektúrától függően. Az Internet felépítése, működésének alapjai, szolgáltatásai. Levelezés (levelek küldése, fogadása, továbbítása, csatolt állományok kezelése). Böngészés. Információ keresése az Interneten (Különböző keresési módszerek, hasznos kiinduló pontok stb.). 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 9x/2000/XP operációs rendszer, MSWord 200x/XP szövegszerkesztő program, MSPowerPoint 200x/XP bemutató készítő program, Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként), OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként), Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

19 Gazdasági informatika I. PÜ1327 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók nyerjenek bepillantást az eddig megismert szakmai és informatikai ismeretek összekapcsolásának lehetőségeibe, a speciális gazdasági és statisztikai programok használatába. Az informatika alkalmazásának kiemelt területei. Az informatika alkalmazása a vállalkozások pénzügyi rendszerében. Könyvviteli alkalmazás lehetőségei az egyszeres könyvviteli rendszerhez tartozó analitikai nyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv a kettős könyvviteli rendszerhez tartozó analitika, főkönyvi könyvelés, naplók, főkönyvi kivonatok, ÁFAkönyvelés, mérlegkészítés, beszámolók készítése. Munkaügy, bér, társadalombiztosítás, jövedelem elszámolási rendszer. Logisztikai rendszerek szoftverei Készletgazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás, befektetett eszközökkel történő gazdálkodás szoftverei. 2 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. 1 db lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel, illetve 1 db taniroda. Szükséges szoftverek: MSWindows 9x/2000/XP operációs rendszer, Irodai programcsomag (pl. MSOffice 200x/XP), SPSS PC 10 statisztikai programcsomag, Ügyviteli és gazdasági szoftverek illetve a futtatásukhoz szükséges egyéb szoftverek. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. Iratminták. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

20 Munkaerőpiaci ismeretek PÜ1215 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a munkaerőpiac fogalmát, változási tendenciáit, az elhelyezkedési esélyeiket. Alapvető levelezési, ügyiratkezelési szabályok tartalmi és formai kellékeinek megismertetése, az iratkezelés fontosságának felismerése. Munkaerőpiaci alapismeretek, közgazdasági összefüggések, munkaerőpiaci mutatók és értelmezéseik. A munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete. Foglalkoztatás lehetséges formái és módozatai. A munkaerőpiaci szolgáltatások. (Képzéstanácsadásálláskereső klub, vállalkozói válás, támogatása, munkahelyteremtő beruházás támogatása, pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek támogatása, munkanélküliek munkábaállási esélyeinek segítése stb.) Az egyén karriertervezése, munkaerőpiaci megfeleltetés és folyamatos karbantartás. Az egyén önfejlesztési lehetőségei és tervezése. Álláskeresési technikák és forrásaik. (Hirdetés, pályázat, ajánlás, fejvadászat, egyéni érdeklődés stb.). Az állások megszerzési lehetőségeinek információs forrásai.(sajtófigyelés, megyei munkaügyi központok, vállalkozások és egyéb szervezetek humánerőforrás irodái stb.) Jelentkezés az álláspályázatokra. információ begyűjtés, (személyes, vagy közvetített érdeklődés), pályázatkészítés, önéletrajz készítés, végzettségek dokumentálása, referenciák, kísérőlevél. Megjelenés a felvételi elbeszélgetésen. (Viselkedés, öltözködés, tárgyalási mód, légkör alakítás, kiegészítő információk szolgáltatása). A felvétel munkaügyi kérdései. Munkajogi kérdések a munkavállaló érdekében, illetve a munkaadó belső szabályzatai. Az irodai munkafolyamat jellemzői s ennek megfelelően az iroda kialakítása, berendezése a munka hatékonyságát elősegítő technikai eszközök kiválasztása. Az irodai munka szervezése, előkészítése. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. Információ megszerzése, felhasználása: telefon, telefax., rádió, telefon, személyi hívó, , Internet, stb. A levelezéshez szükséges alapismeretek, stilisztika, formai követelmények, hivatali stílus, helyesírás, nyelvhelyességi szabályok. A levelek csoportosítása. A szervek, szervezetek, külső és belső levelezései. Különféle célra készülő dokumentumok. Ügyiratok továbbítási lehetőségei és gyakorlata. Iktatási rendszerek megszervezése. Iktatás hagyományosan és számítógéppel. Ügyiratkezelés. Önálló pályázat készítés. Az álláshirdetési források meghatározott időtartalmon keresztül történő figyelése és erről készített összefoglaló értékelő jelentés. Vizsgajegy. Taniroda pályázati, önéletrajzi, levelezési stb. minták. Videofilm konkrét szituációs gyakorlatok bemutatására. Munkatörvénykönyv. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (35 db)

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben