Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I Összesen: 15 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30"

Átírás

1 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önállóan modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudomány rendszerét. 2. A tantárgy tartalma Halmazelméleti alapfogalmak: Alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Halmazműveletek tulajdonságai. Hatványhalmaz, halmazalgebra. A valós számok axiómái. Halmazok Descartes-féle szorzata. Koordinátarendszer. Intervallum, távolság, környezet. Halmazok számossága. Valós függvények: Függvényfogalom. Valós függvények. A középiskolából ismert elemi függvények. Szakaszonként lineáris függvények. Korlátosság, szélsőérték, monotonitás. Páros és páratlan függvények. Függvénytranszformációk. Műveletek valós függvényekkel. Racionális egész függvény. Racionális törtfüggvény. Összetett függvény, inverz függvény. Többváltozós függvények. Számsorozatok és sorok: A sorozat fogalma és megadási módjai. A sorozatok tulajdonságai. Konvergens számsorozatokkal. Tágabb értelemben vett határérték. Végtelen sorok. Függvények határértéke, folytonossága: Függvények határértéke a végesben. Függvények határértéke a végtelenben. Tágabb értelemben vett határérték. Folytonosság. Többváltozós valós függvények folytonossága. Zérushely meghatározása intervallumfelezéssel. Differenciálszámítás: A differenciálhányados fogalma. A deriváltfüggvény. Néhány elemi függvény deriváltja. A folytonosság és a differenciálhatóság kapcsolata. Differenciálási szabályok. Néhány további elemi függvény deriváltja. Többször differenciálható függvények. Egyenlet megoldása iterációval. Többváltozós függvények differenciálása. Magasabb rendű parciális deriváltak. Függvénysorok. Taylor-polinom, Taylor-sor. Differenciálható függvények vizsgálata: Lokális növekedés és fogyás, monotonitás. Szélsőérték. Konvex és konkáv függvények. Függvényvizsgálat. A többváltozós függvények szélsőértéke. A legkisebb négyzetek módszere. Integrálszámítás: Primitív függvény, határozatlan integrál. Elemi függvények határozatlan integráljai. Integrálási szabályok. A határozott integrál fogalma. Határozott integrál numerikus meghatározása. A határozott integrál tulajdonságai. A Newton-Leibniz-szabály. Területszámítás. Improprius integrál. Térfogatszámítás. Kettős integrál. Differenciálegyenletek: Közvetlenül integrálással megoldható egyenletek. Szeparálható változójú egyenletek. Lineáris elsőrendű homogén és inhomogén egyenletek. Másodrendű differenciálegyenletek. Kombinatórika. Permutáció. Variáció. Kombináció. Binomiális- tétel és sor. (A binomiális együtthatók tulajdonságai). Eseményalgebra. Alapfogalmak. Műveletek eseményekkel. Eseményekre vonatkozó fontosabb azonosságok. Eseményalgebra fogalma. Valószínűségszámítás: Valószínűségszámítás alapjai. Valószínűség fogalma, axiómái, valószínűségszámítási tételek. A valószínűség klasszikus kombinatorikus számítási módja. Geom. valószínűség. Feltételes valószínűség és események függetlensége. Valószínűségi változó fogalma. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény és tulajdonságai. Várható érték. Szórás. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Valószínűségeloszlások. Diszkrét eloszlások. Karakterisztikus eloszlás. Az egyenletes, a binominális, a hipergeometrikus, a Possion, a geometriai eloszlás. Folytonos eloszlások. Az egyenletes, az exponenciális. eloszlás, a normális, a lognormális eloszlás Gyakorlat Az előadások anyagának gyakorlása. 2 db Zh. feladat megírása. 1 db kiadott feladat elkészítése és beadása határidőre.

2 Statisztika SÜ1102, SÜ1216 II.-III. Kreditpont: 3-4 Össz óraszám (elm+gyak): II III Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi- gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: - a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, - a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, - a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, - statisztikai adat, mutatószám és modell, A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: - osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, - leszármaztatott számok számítása, (viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek). A szóródás statisztikai vizsgálatának módszere: - szóródási mérőszámok, - empirikus eloszlások, Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, - a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzési, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás, - a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentrációelemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, - vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása - az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, - a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői, A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei, Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata, A statisztikai összefüggés vizsgálatok - a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, - két változós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, - a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, - vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: - trendanalízis, - szezonalitás, - konjuktúra elemzés,

3 - az idősorok összefüggés vizsgálatai. Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására: - számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás és hányadosbecslés különböző minták alapján, - átlagokra, szórásra és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. - gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra a paraméterek értelmezése, - termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, - multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, - gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, 2.2. Gyakorlat - Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. - Esettanulmányok készítése 2 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

4 Üzleti gazdaságtan SÜ1103, SÜ1217 I-II. Kreditpont: 1-2 Össz. óraszám (elm+gyak): I II Összesen: 75 0 Kollokvium Dr. Szénás Ignác főiskolai docens A képzésben résztvevők üzleti tervezéshez kapcsolódó alapfogalmakkal történő megismertetése, a tervezés folyamatának és egyes lépéseinek, a készítés gyakorlati készségszintjének kialakítása. A folyamatos tervezés fontosságának bemutatása. A vállalkozás folyamatának nyomon követése. A vállalkozó, mint erőforrás és mint a vállalkozás meghatározó belső érintettje. A sikeres vállalkozó tulajdonságai és üzleti terv készítéshez kapcsolódó attitűdje. Az üzleti terv fogalma, jelentősége, üzleti terv készítés szemléletmódjai. Elméleti ismeretek az üzleti tervezéshez. Ötlet és üzleti lehetőség felismerése út a realitásig. A rövidített üzleti terv főbb elemei. Marketing terv. Termelési terv. Pénzügyi terv. Az üzleti terv megvalósítása, kockázatelemzés az üzleti terv siker feltételei. A tervezés fogalma, készítésének elméleti megalapozása. A tervezés rendszere. Vállalkozások, települések, kistérségek, régiók, területek stb. stratégiai fejlesztési tervei. Összefüggések a különböző szintű stratégiai fejlesztési tervek között. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiája. Tervezési szemléletek. A tervezés folyamata és szakaszai. A stratégiai tervezés (stratégia menedzsmentje, stratégia, taktika, stratégiai alkotás típusai, a stratégiai tervezés fejlődési iránya, a stratégiai tervezés folyamata.) A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 1 db. zh dolgozat, 1 db házi feladat, a gyakorlati foglalkozásokon megkezdett útmutató szerinti tervező munka folyamatos befejezése. Szemeszter végén az üzleti tervdokumentum leadása. Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók.

5 Közgazdaságtan SÜ1104 I. Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: 30 0 Záróvizsga Dr. Filep Gyula főiskolai docens A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Mikroökonómia: A közgazdaságtan fogalma, tartalma és módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába., a kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet és kereslet rugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete, monopóliumok. Verseny és trösztellenes politika, oligopólium. Közhavak és externáliák Makroökonómia: Makroökonómia céljai és eszközei. Alapfogalmak és alapösszefüggések. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Nemzetgazdasági mérlegek. Makrogazdasági mutatószámrendszer A pénz pénzügyi szféra-infláció. A központi bank monetáris politikája. Az infláció hatásai és okai. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. Makroszintű munkapiac. Munkanélküliség és az infláció. Konjuktúraciklusok. Az állam gazdasági szerepvállalása. Tervgazdálkodás, fiskális politika, monetáris politika, költségvetés. Nemzetközi gazdasági folyamatok. A világgazdaság a világgazdaságot alkotó tényezők. A nemzetközi tőkeáramlás. 1 db. zh dolgozat, 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű). A hallgató által választott szervezeti probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz.

6 Vállalkozások szervezése SÜ1328 III. Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): III Összesen: 45 0 Kollokvium Dr. Kovács László főiskolai docens A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében. A vállalkozás létesítésével, indításával működésével kapcsolatos ismeretek elsajátítsák, gyakorlatban alkalmazni tudják. A vállalkozás fogalma, jellemzői, csoportosítása: vállalkozás folyamata, vállalkozói döntés, vállalkozási személyiség típusok, a vállalkozás célrendszere, környezete, a vállalkozás, mint gazdasági rendszer elemei, jellemzői, gazdasági rendszer alapfogalmai. Gazdasági döntések: vállalkozási formák, vállalkozás menedzsment, vezetési koncepciók, vállalkozás szervezeti struktúrája, szervezeti alapfogalmak. Szervezetek dokemponálása és differenciálódása: Multinacionális vállalatok. Értékteremtő folyamatok a vállalati működésben, értékteremtő folyamat összetevői, Termelési és logisztikai stratégia helye és szerepe, összetevői, Vevő szerepe az értékteremtésben, Innováció folyamatok menedzsmentje, Erőforrás gazdálkodás, Minőség menedzsment, Teljesítménymérés, Stratégia menedzsmentje, Vállalkozás belső működése, Üzleti tervezés szerepe a vállalkozás életében, Környezetgazdálkodás, Vállalkozás környezeti menedzsmentje, Környezeti marketing, A struktúra kialakításának alapelvei, a szervezeti egységek elhatárolása, kapcsolataik rendszere. Vezetők közötti munkamegosztás. A szervezeti típusok, az átszervezés folyamata. A személyiség típusok jellemzése, önbizalom, önmenedzselés, ítéletalkotás, a vállalkozó tárgyalókészsége és kommunikációja. Probléma és konfliktushelyzet, konfliktus kezelés. Időgazdálkodás. Külső és belső vezéreltség. 1 db zh dolgozat félévenként (alapfogalmi rendszerre vonatkozó feladatok megoldása, gazdaságossági számítások). 1 db házi feladat félévenként (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: vállalkozás alapítása, illetve vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése). Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb.

7 Számítástechnika SÜ1106, SÜ1218, SÜ1329 I-II-III. Kreditpont: Össz. óraszám (elm+gyak): I II III Összesen: Gyakorlati jegy Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. 2. A tantárgy tartalma Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. Boole algebra. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok). A számítógép blokk vázlata, a hardver elemek csoportosítása. Az egyes hardver elemek részletes jellemzése, funkciója, legfontosabb technikai paraméterei. Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. Az operációs rendszerek grafikus felületei, általános felépítése, kezelésének jellemzői. Programok indításának lehetőségei. Adattárolás (fájl fogalma, könyvtárstruktúra, névadási szabályok, stb.) Állomány, könyvtár és lemezkezelés grafikus felületen és parancssorban. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Táblázatok a szövegben. A szövegszerkesztők nyújtotta egyéb eszközök, szolgáltatások (nyelvi ellenőrzés, körlevél készítés, stb.) A táblázatkezelő programok feladata, csoportosítása. Egy korszerű táblázatkezelő programmal szemben támasztott követelmények. A prezentáció készítő programok funkciója, csoportosítása, alkalmazásának területei. A hálózatok csoportosítása és jellemzése. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak (topológiák, architektúrák). Hálózati modellek, protokollok, és kapcsolataik. A hálózatok biztonsági kérdései. A hálózatok hardver elemei. A hálózatok szoftver elemei architektúrától függően. Az Internet felépítése, működésének alapjai, szolgáltatásai Levelezés (levelek küldése, fogadása, továbbítása, csatolt állományok kezelése) Böngészés. Információ keresése az Interneten. (Különböző keresési módszerek, hasznos kiinduló pontok, stb.) 2.2. Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával.

8 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer MS-Word 200x/XP szövegszerkesztő program MS-PowerPoint 200x/XP bemutató készítő program Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként) Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok

9 Gazdasági informatika SÜ1107, SÜ1219 I-II. Kreditpont: 4-3 Össz. óraszám (elm+gyak): I II Összesen: III. félév: gyakorlati jegy, IV. félév: kollokvium Szívós József mérnök tanár A hallgatók nyerjenek bepillantást az eddig megismert szakmai és informatikai ismeretek összekapcsolásának lehetőségeibe, a speciális gazdasági és statisztikai programok használatába. 2. A tantárgy tartalma Az informatika alkalmazásának kiemelt területei. Az informatika alkalmazása a vállalkozások pénzügyi rendszerében. Könyvviteli alkalmazás lehetőségei - az egyszeres könyvviteli rendszerhez tartozó analitikai nyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv - a kettős könyvviteli rendszerhez tartozó analitika, főkönyvi könyvelés, naplók, főkönyvi kivonatok, ÁFA-könyvelés, mérlegkészítés, beszámolók készítése. Munkaügy, bér, társadalombiztosítás, jövedelem elszámolási rendszer. Logisztikai rendszerek szoftverei Készletgazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás, befektetett eszközökkel történő gazdálkodás szoftverei. A könyvelési alrendszerek és kapcsolataik vizsgálata. Egyéb gazdasági szoftverek. Bizonylattervezés, irodai rendszerek, irodaautomatizálási rendszerek, informatikai kezelésének lehetőségei. A statisztikai adatfeldolgozás programrendszerei. Az SPSS PC statisztikai programcsomag megismerése. (Adatbevitel, importálás, változók tulajdonságai, egyváltozós statisztikák, többváltozós statisztikák, az SPSS eredményközlése, eredmények értelmezése, szövegszerkesztő programokkal történő tovább feldolgozási lehetősége.) 2.2. Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egy-egy, a szaktanár által kiválasztott, gazdasági-pénzügyi programrendszer rövid megismerése. A SPSS PC statisztikai programcsomag lehetőségeinek megismerése, és készség szintű begyakorlása. 2 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel, illetve 1 db taniroda Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer Irodai programcsomag (Pl. MS-Office 200x/XP) SPSS PC 10 statisztikai programcsomag Ügyviteli és gazdasági szoftverek illetve a futtatásukhoz szükséges egyéb szoftverek Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok, Iratminták

10 Viselkedés kultúra SÜ1108 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): 1 száma I Összesen: 30 0 Kollokvium Dr. Láczay Magdolna főiskolai tanár A viselkedés és viselkedéskultúra pszichológiai alapjainak megismertetése. A protokoll üzleti életben betöltött szerepének és főbb szabályainak elsajátíttatása. 2.1 Elmélet Bevezetés a pszichológiába, rövid történeti áttekintés. A szocializáció kritikus periódusai. A személyiségfejlődés dinamikája, egyensúlyának biztosítása. A kommunikáció pszichológiája. A csoportműködés pszichológiája. Bevezetés a viselkedéstudományba. A viselkedés fogalma az ösztönös és tanult viselkedés. A viselkedés szabályozása, a szabályok kialakulása, változása, és elsajátításuk lehetőségei. A viselkedés értelmezése és prognózisa. A viselkedés mozgató rugói. (Szükségletek és motiváció) Viselkedési normák. Konfliktusok és kezelésük. Főnök és beosztott viszony, férfi és nő kapcsolat, munkatársi alá és fölérendeltségi kapcsolatok, generációs problémák. Munkahelyi feladatok (értekezések szervezése, információáramlás és áramoltatás, az információhordozó eszközök használata) Protokoll fogalma, protokoll szabályok, bemutatkozás, névjegykártya használat, meghívás, visszahívás, vendégfogadás. 1 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladat megoldása pl. vendégfogadás.) 1 db házi feladat, (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett szituációs helyzetet értékelő anyag. Pszichológiai tesztek (készség és viselkedéskultúra fejlesztést elősegítő) A protokoll tárgyi eszközei. Oktatástechnikai eszközök.

11 Készség és személyiségfejlesztés SÜ1109 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: 30 0 Kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a hallgatók társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit. 2.1 Elmélet Fejlődéselmélet alapfogalmak. A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat. A kommunikáció fogalma, fajtái: - a verbális kommunikáció, - az írásbeli és szóbeli kommunikáció, - nonbervális kommunikáció, - testbeszéd és metakommunikáció. Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. Kérdezési technikák. A probléma megoldás. Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege. Az önismeret fejlesztése. A hatékony kommunikáció lényege és eszközei. A kommunikációs stílus meghatározása. Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák. A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése. A probléma feltárása. Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása. A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés. 1 db zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (3-5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag, a tárgyalás előkészítéséről melynek témáját a hallgató maga választja meg. Adatforrások, szaklapok, folyóiratok, tesztek, kérdőívek, számítógépek, korszerű oktatástechnikai felszerelések.

12 Munkaerőpiaci ismeretek, munkavégzési technikák SÜ1220 II. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: 45 0 Kollokvium Kozmáné Petrilla Gréta főiskolai tanársegéd, Ph.D. hallgató A hallgatók ismerjék meg a munkaerőpiac fogalmát, változási tendenciáit, az elhelyezkedési esélyeiket. Alapvető levelezési, ügyiratkezelési szabályok tartalmi és formai kellékeinek megismertetése, az iratkezelés fontosságának felismerése. : Munkaerőpiaci alapismeretek, közgazdasági összefüggések, munkaerőpiaci mutatók és értelmezéseik. A munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete. Foglalkoztatás lehetséges formái és módozatai. A munkaerőpiaci szolgáltatások. (Képzés-tanácsadás-álláskereső klub, vállalkozói válás, támogatása, munkahelyteremtő beruházás támogatása, pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek támogatása, munkanélküliek munkábaállási esélyeinek segítése stb.) Az egyén karriertervezése, munkaerő-piaci megfeleltetés és folyamatos karbantartás. Az egyén önfejlesztési lehetőségei és tervezése. Álláskeresési technikák és forrásaik. (Hirdetés, pályázat, ajánlás, fejvadászat, egyéni érdeklődés stb.). Az állások megszerzési lehetőségeinek információs forrásai.(sajtófigyelés, megyei munkaügyi központok, vállalkozások és egyéb szervezetek humánerőforrás irodái stb.) Jelentkezés az álláspályázatokra. - információ begyűjtés, (személyes, vagy közvetített érdeklődés), pályázatkészítés, önéletrajz készítés, végzettségek dokumentálása, referenciák, kísérőlevél. Megjelenés a felvételi elbeszélgetésen.(viselkedés, öltözködés, tárgyalási mód, légkör alakítás, kiegészítő információk szolgáltatása). A felvétel munkaügyi kérdései. Munkajogi kérdések a munkavállaló érdekében, illetve a munkaadó belső szabályzatai. Az irodai munkafolyamat jellemzői s ennek megfelelően az iroda kialakítása, berendezése a munka hatékonyságát elősegítő technikai eszközök kiválasztása. Az irodai munka szervezése, előkészítése. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. Információ megszerzése, felhasználása: telefon, telefax., rádió, telefon, személyi hívó, , Internet, stb. A levelezéshez szükséges alapismeretek, stilisztika, formai követelmények, hivatali stílus, helyesírás, nyelvhelyességi szabályok. A levelek csoportosítása. A szervek, szervezetek, külső és belső levelezései. Különféle célra készülő dokumentumok. Ügyiratok továbbítási lehetőségei és gyakorlata. Iktatási rendszerek megszervezése. Iktatás hagyományosan és számítógéppel. Ügyiratkezelés. Önálló pályázat készítés. Az álláshirdetési források meghatározott időtartalmon keresztül történő figyelése és erről készített összefoglaló értékelő jelentés. Taniroda pályázati, önéletrajzi, levelezési stb. minták. Videofilm konkrét szituációs gyakorlatok bemutatására. Munkatörvénykönyv.

13 Pénzügyi és banki alapok SÜ1110 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: Kollokvium Oroszné Ilcsik Bernadett főiskolai tanársegéd, Ph.D. hallgató A képzésben résztvevők kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerről, annak működéséről, beleértve azok cél és eszközrendszerének megismerését is. Alapozza meg a képzésben résztvevők felkészülését az adózási ismeretek elsajátítására. Ismertesse meg a bank működési rendszerét, elszámolásának sajátosságait. A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az önjáradék, a növekvő önjáradék, az annuitás. A váltó. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok. A hitelintézet fogalma, alapvető fajtái. Banki műveletek. Intézményvédelmi alapok. Banki működés kockázatai Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. 1 db zh dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat, 5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: beruházás gazdaságossági elemzés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások, közlönyök, hardverek, szoftverek.

14 Vállalkozások pénzügyei SÜ1221, SÜ1330, SÜ1437 II.-III.-IV. Kreditpont: Össz.óraszám (elm+gyak): II III IV Összesen: II-IV. félév: Gyakorlati jegy III. félév: Záróvizsga Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár A modern vállalati pénzügyek forgalomrendszerének áttekintése, és a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerek és technikák megismertetése. - A pénz. A pénz időértéke. - MNB. Pénzügyi szolgáltatás. - Bankügyletek. - Pénzforgalom lebonyolítása. - Valuta-deviza konvertibilitás. - Értékpapírok. - Vállalkozásformák és a vállalkozás vagyona. - Vállalkozás tőkéje. - Finanszírozás leírási bevételekből. - Hosszú távú befektetések reáleszközökbe. - A vállalkozó pénzügyi helyzetének áttekintése. - Pénzügyi döntések a vállalat életciklusban 2.2. Gyakorlat: Az előadáson elhangzott ismeretek gyakorlati számbavétele, különös tekintettel a pénzügyi számításokra. 1 db. zh dolgozat (félévenként). 1 db házi feladat (félévenként), (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett pénzügyi számítások témaköréből)

15 Bankügyletek SÜ1222 II. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: Kollokvium Dr. Almásy Ljudmila főiskolai docens A tantárgy rendszerező jelleggel foglalja össze a hitelintézetek működésének törvényi szabályait és gyakorlatát, elsősorban az intézményi struktúra, ezen belül pedig a hitelintézetek által nyújtott banki szolgáltatások szempontjából. A tantárgy kiemelt figyelmet fordít a szakügyintézők ezen belül a banki szakügyintézők jövőben szükségessé váló feladatainak ellátásához szükséges gyakorlati ismeretekre. Ezért a banki szolgáltatások tartalmát, és az ezek nyújtásánál felmerülő problémákat és gyakorlati megoldásait tárgyalja. A hitelintézeti rendszer elemei: bankok, szakosított hitelintézetek és szövetkezeti hitelintézetek. A végezhető, illetve a jellemzően végzett pénzügyi (kiegészítő pénzügyi) és befektetési szolgáltatások köre. A hitelintézetek működésének főbb szabályai. A hitelintézetek forrásai, passzív bankügyletek (betét-, takarékbetét- szerződés fogalma, szabályai, kötvény és letéti jegy kibocsátása). A bankszámla-szerződés. Pénzforgalmi szolgáltatások: pénzforgalmi számlavezetés, fizetési megbízások teljesítése, a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítása. Kihelyezési v. aktív bankügyletek. Hitelintézetek vagyonkezelési típusú szolgáltatásai (portfolió-kezelés, vagyon-kezelés, befektetési tanácsadás, értékpapír-letétkezelés és letéti őrzés, stb.). Egyes hitelintézeti formák szakosított hitelintézetek, ill. a takarékszövetkezetek sajátosságai. Lakástakarékpénztár (szerepe, tevékenységi köre). Jelzálog-hitelintézet (szerepe, tevékenységi köre, a jelzáloghitelezés és a jelzáloglevél-kibocsátás szabályai). Takarékszövetkezetek. 2.2 Gyakorlat Az előadásokon elhangzott elméleti anyag gyakorlati feldolgozása. A félév elfogadásának feltétele az előadások legalább 75%-án való részvétel. A tantárgy félév végén írásbeli kollokviummal zárul. A dolgozat feleletválasztó kérdésekből és rövid (fogalmi jellegű) kérdésekből áll; megoldása akkor fogadható el, ha a hallgató legalább 60%-os eredményességgel oldotta meg.

16 Számvitel SÜ1111, SÜ1223, SÜ1331, SÜ1438 I-II-III-IV. Kreditpont: Össz.óraszám (elm+gyak): I II III IV Összesen: I-II.-IV. félév: gyakorlati jegy, III. félév: záróvizsga Dr. Kvancz József főiskolai docens A gazdasági események fogalmi rendszerének, bekövetkezésük folyamatának nyomon követése, rögzítésük fontosságának és szabályainak megismertetése. A könyvelés gyakorlati műveleteinek elsajátítása. A számviteli törvény értelmezése. Általános számviteli és könyvviteli alapismeretek (a számvitel tárgya, fogalma, feladata, kialakulásának története). Könyvviteli alapfogalmak. A vállalkozások működésének alapelvei a vállalkozások vagyona. A vagyon számbavétele (eszközök és források). A gazdasági műveletek alaptípusai és kapcsolatuk a mérleggel. A könyvviteli számla fogalma, fajtái. A mérleg és könyvviteli számlák összefüggései. A folyamatos könyvviteli munka. (A bizonylatok rendszere, analitikus és szintetikus könyvelés). A számla keret felépülése, a számlarend. A számviteli törvény (változásainak történetik áttekintése, célja, filozófiája, követelményrendszere). A számviteli alapelvek és azok egymáshoz való kapcsolódása. A számviteli politika (szerepe, tartalma és összefüggése a számlarenddel). A számviteli törvény és a belső, külső információs rendszer. A számviteli beszámolók formái, a könyvvezetés, kapcsolataik, az áttérések szabályai. Az éves, az egyszerűsített éves beszámoló (részei, felépítésük, szerkezetük és egymáshoz való kapcsolódásuk összefüggései). Az egyszerűsített mérleg (felépítése, szerkezete, kapcsolata az egyszeres könyvvitellel, illetve az analitikus nyilvántartásokkal). Az összevont éves beszámoló (részei, a részek tartalma, felépítése, szerkezete, egymással való kapcsolata). A könyvvizsgálat. A könyvvizsgáló és a vállalkozás kapcsolata. A beszámolók nyilvánossága és annak jelentősége Gyakorlat Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése (gazdasági műveletek alaptípusai, hatásuk a mérlegre) készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A számviteli törvény változásai és főbb hatásai a számviteli gyakorlatra. A hatályos számviteli törvény. Számviteli beszámolók készítése. A könyvvezetés.

17 A könyvvizsgálat. Számítógépes könyvelő programok. A könyvelő programok gyakorlati alkalmazása. 1 db. zh dolgozat félévenként (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat félévenként (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: pénzforgalmi terv, illetve beszámoló készítés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok.

18 Elemzés-ellenőrzés-kontrolling SÜ1332, SÜ1439 III.-IV. Kreditpont: 3-4 Össz óraszám (elm+gyak): III IV Összesen: Kollokvium, Gyakorlati jegy Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár A képzésben résztvevők elemzési ismereteinek rendszerbe foglalása, a számvitel, statisztika, pénzügyek, befektetés elemzés tárgykörben tanultak aktivizálása. A modern controlling megértése, módszereinek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban. Bemutatása annak, hogy hogyan járulhat hozzá egy körültekintően kiépített és működtetett controlling rendszerhez. A leendő pénzügyi és számviteli szakemberek megismerjék egyaránt a tulajdonosi és a hatósági ellenőrzést, képesek legyenek önálló ellenőrzés megszervezésére és lefolytatására. 2. A tantárgy tartalma Az elemzés lényege, bázisa, az üzleti jelentés mint információs forrás. A hatékonyság mérése, mutatói. Beszámoló elemzése. Bevezetés a controllingba. Fogalmi alapvetés. Költséggazdálkodási módszerek. Kalkuláció és árképzés. Stratégiai versus operatív controlling. Controlling szervezet és controlling információs rendszerek Ellenőrzéssel kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az ellenőrzés története, kialakulása Magyarország. Magyarország ellenőrzési rendszerének felépítése, az egyes ellenőrzési ágak bemutatása. Az államhatalmi ellenőrzés sajátosságai és az államigazgatási ellenőrzés sajátosságai. Tulajdonosi ellenőrzés jelentősége és területei, a hitelintézeti ellenőrzés Magyarországon. Könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói ellenőrzés. Az ellenőrzés eszközei (általános, közvetlen, közvetett eszközök). Az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása (ellenőrzési terv összeállítása, tartalma. Az ellenőrzés végrehajtása. Az ellenőrzésben részt vevők jogai és kötelezettségei) Gyakorlat A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi mutatók értelmezése a gyakorlatban és elméletben. Likviditási mérleg összeállítása. Költségek tervezése, költséghatékonyság vizsgálata. Egy önálló vizsgálati program összeállítása (konkrét esettanulmány). Zárthelyi dolgozatok az elmélet és gyakorlati anyagokból, önálló esettanulmány elkészítése.

19 Biztosítástan SÜ1102 I. Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Almásy Ljudmila főiskolai docens A biztosítás és a modern élet követelményeinek összefüggése, a biztosítási kultúra és a jövedelemviszonyok kapcsolatának, a biztosítási technikáknak és kockázatoknak megismerése a hallgató által. 2. A tantárgy tartalma A biztosítás lényege. A biztosítási szerződés általános és különös feltételei. A díj fogalma, fajtái, felépítése. A díjkalkuláció elvei.. Az adó és a biztosítás kapcsolata. A biztosító tartalékai, képzésének módja. A viszontbiztosítás lényege, megoldásai Kockázatviselés, annak közvetlen és közvetett tárgya. A biztosítási szolgáltatások köre. Valorizálás. Gazdaságosság és jövedelmezőség a biztosítási gyakorlatban. FSZÁF, mint a biztosítók felügyelete Gyakorlat A hallgatók különböző biztosítóknál megismerkednek a gyakorlati tevékenységgel. Esettanulmány egy konkrét biztosítási eseményről.

20 Számviteli elszámolások SÜ2224, SÜ2333, SÜ2440 II-III-IV. Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): II III IV Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Kvancz József főiskolai docens A hallgatók képesek legyenek a Számvitel, a Pénzügy I-II., a Statisztika tantárgyak keretében elsajátítottak alapján és ennek egységes keretbe foglalásával és szintetizálásával a gazdálkodó szervezetek (vállalatok) éves beszámoló készítési kötelezettségének áttekintésére ill. ennek összeállítására, a beszámoló készítési folyamat gyakorlati munkálatainak elvégzésére és alkalmazására. 2. A tantárgy tartalma A számviteli törvény és annak aktuális változtatásainak áttekintése. Az elméleti ismeretek gyakorlása az egyes mérlegtételek és eredménykategóriák alapján Gyakorlat A beszámoló típusok. Főbb sarokszámaik, jellemzőik, tartalmuk. A letétbe helyezés. A számviteli politika áttekintése, összeállítása a gyakorlatban. A főkönyvi kivonat és a forgalmi kimutatás. Év eleji nyitás főkönyvi kivonat alapján. Nyitómérleg összeállítása főkönyvi kivonat alapján. Befektetett eszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlavázlatokon. Forgóeszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. Forrásokkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. Időszaki főkönyvi kivonat készítése, hitelkérelem elbírálásához. Eredményszámlákkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. A főkönyvi számlák év végi zárása, záró főkönyvi kivonat és forgalmi kimutatás összeállítása a gyakorlati példa adataiból. Záró mérleg és eredménykimutatás összeállítása a gyakorlati példa adataiból. Kiegészítő melléklet összeállítása a gyakorlatban. Üzleti jelentés összeállítása és tartalma a gyakorlatban. 1 db. zh dolgozat (félévenként), 1 db házi feladat, (félévenként) téma szerinti ügyvitel-szervezési feladat kidolgozása (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag).

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Gazdasági matematika SÜ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Készség- és személyiségfejlesztés Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Készség- és személyiségfejlesztés Tantárgy kódja Tantárgy neve Készség és személyiségfejlesztés IT1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1 2. Halmazok, relációk, függvények 3 2.1. Halmazok, relációk, függvények A............... 3 2.1.1. Halmazok és relációk................... 3 2.1.2. Relációk inverze és kompozíciója............

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 12 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév Matematika gyógyszerészhallgatók számára A kollokvium főtételei 2015-2016 tanév A1. Függvénytani alapfogalmak. Kölcsönösen egyértelmű függvények és inverzei. Alkalmazások. Alapfogalmak: függvény, kölcsönösen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vállalkozási és bérügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 344 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek Megegyeznek az 1. és 2. félévben

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 Szakmai konferencia 1 TARTALOM 1. A felügyelet és a könyvvizsgáló kapcsolata 2. Vizsgálati irányok 3. A számviteli feladatok változása

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

Számviteli alapismeretek

Számviteli alapismeretek Számviteli alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 1. A tantárgy tanításának célja: Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben