Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I Összesen: 15 30

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30"

Átírás

1 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önállóan modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudomány rendszerét. 2. A tantárgy tartalma Halmazelméleti alapfogalmak: Alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Halmazműveletek tulajdonságai. Hatványhalmaz, halmazalgebra. A valós számok axiómái. Halmazok Descartes-féle szorzata. Koordinátarendszer. Intervallum, távolság, környezet. Halmazok számossága. Valós függvények: Függvényfogalom. Valós függvények. A középiskolából ismert elemi függvények. Szakaszonként lineáris függvények. Korlátosság, szélsőérték, monotonitás. Páros és páratlan függvények. Függvénytranszformációk. Műveletek valós függvényekkel. Racionális egész függvény. Racionális törtfüggvény. Összetett függvény, inverz függvény. Többváltozós függvények. Számsorozatok és sorok: A sorozat fogalma és megadási módjai. A sorozatok tulajdonságai. Konvergens számsorozatokkal. Tágabb értelemben vett határérték. Végtelen sorok. Függvények határértéke, folytonossága: Függvények határértéke a végesben. Függvények határértéke a végtelenben. Tágabb értelemben vett határérték. Folytonosság. Többváltozós valós függvények folytonossága. Zérushely meghatározása intervallumfelezéssel. Differenciálszámítás: A differenciálhányados fogalma. A deriváltfüggvény. Néhány elemi függvény deriváltja. A folytonosság és a differenciálhatóság kapcsolata. Differenciálási szabályok. Néhány további elemi függvény deriváltja. Többször differenciálható függvények. Egyenlet megoldása iterációval. Többváltozós függvények differenciálása. Magasabb rendű parciális deriváltak. Függvénysorok. Taylor-polinom, Taylor-sor. Differenciálható függvények vizsgálata: Lokális növekedés és fogyás, monotonitás. Szélsőérték. Konvex és konkáv függvények. Függvényvizsgálat. A többváltozós függvények szélsőértéke. A legkisebb négyzetek módszere. Integrálszámítás: Primitív függvény, határozatlan integrál. Elemi függvények határozatlan integráljai. Integrálási szabályok. A határozott integrál fogalma. Határozott integrál numerikus meghatározása. A határozott integrál tulajdonságai. A Newton-Leibniz-szabály. Területszámítás. Improprius integrál. Térfogatszámítás. Kettős integrál. Differenciálegyenletek: Közvetlenül integrálással megoldható egyenletek. Szeparálható változójú egyenletek. Lineáris elsőrendű homogén és inhomogén egyenletek. Másodrendű differenciálegyenletek. Kombinatórika. Permutáció. Variáció. Kombináció. Binomiális- tétel és sor. (A binomiális együtthatók tulajdonságai). Eseményalgebra. Alapfogalmak. Műveletek eseményekkel. Eseményekre vonatkozó fontosabb azonosságok. Eseményalgebra fogalma. Valószínűségszámítás: Valószínűségszámítás alapjai. Valószínűség fogalma, axiómái, valószínűségszámítási tételek. A valószínűség klasszikus kombinatorikus számítási módja. Geom. valószínűség. Feltételes valószínűség és események függetlensége. Valószínűségi változó fogalma. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény és tulajdonságai. Várható érték. Szórás. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Valószínűségeloszlások. Diszkrét eloszlások. Karakterisztikus eloszlás. Az egyenletes, a binominális, a hipergeometrikus, a Possion, a geometriai eloszlás. Folytonos eloszlások. Az egyenletes, az exponenciális. eloszlás, a normális, a lognormális eloszlás Gyakorlat Az előadások anyagának gyakorlása. 2 db Zh. feladat megírása. 1 db kiadott feladat elkészítése és beadása határidőre.

2 Statisztika SÜ1102, SÜ1216 II.-III. Kreditpont: 3-4 Össz óraszám (elm+gyak): II III Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi- gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: - a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, - a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, - a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, - statisztikai adat, mutatószám és modell, A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: - osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, - leszármaztatott számok számítása, (viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek). A szóródás statisztikai vizsgálatának módszere: - szóródási mérőszámok, - empirikus eloszlások, Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, - a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzési, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás, - a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentrációelemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, - vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása - az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, - a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői, A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei, Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata, A statisztikai összefüggés vizsgálatok - a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, - két változós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, - a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, - vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: - trendanalízis, - szezonalitás, - konjuktúra elemzés,

3 - az idősorok összefüggés vizsgálatai. Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására: - számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás és hányadosbecslés különböző minták alapján, - átlagokra, szórásra és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. - gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra a paraméterek értelmezése, - termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, - multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, - gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, 2.2. Gyakorlat - Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. - Esettanulmányok készítése 2 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

4 Üzleti gazdaságtan SÜ1103, SÜ1217 I-II. Kreditpont: 1-2 Össz. óraszám (elm+gyak): I II Összesen: 75 0 Kollokvium Dr. Szénás Ignác főiskolai docens A képzésben résztvevők üzleti tervezéshez kapcsolódó alapfogalmakkal történő megismertetése, a tervezés folyamatának és egyes lépéseinek, a készítés gyakorlati készségszintjének kialakítása. A folyamatos tervezés fontosságának bemutatása. A vállalkozás folyamatának nyomon követése. A vállalkozó, mint erőforrás és mint a vállalkozás meghatározó belső érintettje. A sikeres vállalkozó tulajdonságai és üzleti terv készítéshez kapcsolódó attitűdje. Az üzleti terv fogalma, jelentősége, üzleti terv készítés szemléletmódjai. Elméleti ismeretek az üzleti tervezéshez. Ötlet és üzleti lehetőség felismerése út a realitásig. A rövidített üzleti terv főbb elemei. Marketing terv. Termelési terv. Pénzügyi terv. Az üzleti terv megvalósítása, kockázatelemzés az üzleti terv siker feltételei. A tervezés fogalma, készítésének elméleti megalapozása. A tervezés rendszere. Vállalkozások, települések, kistérségek, régiók, területek stb. stratégiai fejlesztési tervei. Összefüggések a különböző szintű stratégiai fejlesztési tervek között. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiája. Tervezési szemléletek. A tervezés folyamata és szakaszai. A stratégiai tervezés (stratégia menedzsmentje, stratégia, taktika, stratégiai alkotás típusai, a stratégiai tervezés fejlődési iránya, a stratégiai tervezés folyamata.) A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 1 db. zh dolgozat, 1 db házi feladat, a gyakorlati foglalkozásokon megkezdett útmutató szerinti tervező munka folyamatos befejezése. Szemeszter végén az üzleti tervdokumentum leadása. Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók.

5 Közgazdaságtan SÜ1104 I. Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: 30 0 Záróvizsga Dr. Filep Gyula főiskolai docens A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Mikroökonómia: A közgazdaságtan fogalma, tartalma és módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába., a kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet és kereslet rugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete, monopóliumok. Verseny és trösztellenes politika, oligopólium. Közhavak és externáliák Makroökonómia: Makroökonómia céljai és eszközei. Alapfogalmak és alapösszefüggések. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Nemzetgazdasági mérlegek. Makrogazdasági mutatószámrendszer A pénz pénzügyi szféra-infláció. A központi bank monetáris politikája. Az infláció hatásai és okai. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. Makroszintű munkapiac. Munkanélküliség és az infláció. Konjuktúraciklusok. Az állam gazdasági szerepvállalása. Tervgazdálkodás, fiskális politika, monetáris politika, költségvetés. Nemzetközi gazdasági folyamatok. A világgazdaság a világgazdaságot alkotó tényezők. A nemzetközi tőkeáramlás. 1 db. zh dolgozat, 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű). A hallgató által választott szervezeti probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz.

6 Vállalkozások szervezése SÜ1328 III. Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): III Összesen: 45 0 Kollokvium Dr. Kovács László főiskolai docens A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében. A vállalkozás létesítésével, indításával működésével kapcsolatos ismeretek elsajátítsák, gyakorlatban alkalmazni tudják. A vállalkozás fogalma, jellemzői, csoportosítása: vállalkozás folyamata, vállalkozói döntés, vállalkozási személyiség típusok, a vállalkozás célrendszere, környezete, a vállalkozás, mint gazdasági rendszer elemei, jellemzői, gazdasági rendszer alapfogalmai. Gazdasági döntések: vállalkozási formák, vállalkozás menedzsment, vezetési koncepciók, vállalkozás szervezeti struktúrája, szervezeti alapfogalmak. Szervezetek dokemponálása és differenciálódása: Multinacionális vállalatok. Értékteremtő folyamatok a vállalati működésben, értékteremtő folyamat összetevői, Termelési és logisztikai stratégia helye és szerepe, összetevői, Vevő szerepe az értékteremtésben, Innováció folyamatok menedzsmentje, Erőforrás gazdálkodás, Minőség menedzsment, Teljesítménymérés, Stratégia menedzsmentje, Vállalkozás belső működése, Üzleti tervezés szerepe a vállalkozás életében, Környezetgazdálkodás, Vállalkozás környezeti menedzsmentje, Környezeti marketing, A struktúra kialakításának alapelvei, a szervezeti egységek elhatárolása, kapcsolataik rendszere. Vezetők közötti munkamegosztás. A szervezeti típusok, az átszervezés folyamata. A személyiség típusok jellemzése, önbizalom, önmenedzselés, ítéletalkotás, a vállalkozó tárgyalókészsége és kommunikációja. Probléma és konfliktushelyzet, konfliktus kezelés. Időgazdálkodás. Külső és belső vezéreltség. 1 db zh dolgozat félévenként (alapfogalmi rendszerre vonatkozó feladatok megoldása, gazdaságossági számítások). 1 db házi feladat félévenként (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: vállalkozás alapítása, illetve vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése). Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb.

7 Számítástechnika SÜ1106, SÜ1218, SÜ1329 I-II-III. Kreditpont: Össz. óraszám (elm+gyak): I II III Összesen: Gyakorlati jegy Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. 2. A tantárgy tartalma Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. Boole algebra. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok). A számítógép blokk vázlata, a hardver elemek csoportosítása. Az egyes hardver elemek részletes jellemzése, funkciója, legfontosabb technikai paraméterei. Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. Az operációs rendszerek grafikus felületei, általános felépítése, kezelésének jellemzői. Programok indításának lehetőségei. Adattárolás (fájl fogalma, könyvtárstruktúra, névadási szabályok, stb.) Állomány, könyvtár és lemezkezelés grafikus felületen és parancssorban. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Táblázatok a szövegben. A szövegszerkesztők nyújtotta egyéb eszközök, szolgáltatások (nyelvi ellenőrzés, körlevél készítés, stb.) A táblázatkezelő programok feladata, csoportosítása. Egy korszerű táblázatkezelő programmal szemben támasztott követelmények. A prezentáció készítő programok funkciója, csoportosítása, alkalmazásának területei. A hálózatok csoportosítása és jellemzése. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak (topológiák, architektúrák). Hálózati modellek, protokollok, és kapcsolataik. A hálózatok biztonsági kérdései. A hálózatok hardver elemei. A hálózatok szoftver elemei architektúrától függően. Az Internet felépítése, működésének alapjai, szolgáltatásai Levelezés (levelek küldése, fogadása, továbbítása, csatolt állományok kezelése) Böngészés. Információ keresése az Interneten. (Különböző keresési módszerek, hasznos kiinduló pontok, stb.) 2.2. Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával.

8 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer MS-Word 200x/XP szövegszerkesztő program MS-PowerPoint 200x/XP bemutató készítő program Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként) Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok

9 Gazdasági informatika SÜ1107, SÜ1219 I-II. Kreditpont: 4-3 Össz. óraszám (elm+gyak): I II Összesen: III. félév: gyakorlati jegy, IV. félév: kollokvium Szívós József mérnök tanár A hallgatók nyerjenek bepillantást az eddig megismert szakmai és informatikai ismeretek összekapcsolásának lehetőségeibe, a speciális gazdasági és statisztikai programok használatába. 2. A tantárgy tartalma Az informatika alkalmazásának kiemelt területei. Az informatika alkalmazása a vállalkozások pénzügyi rendszerében. Könyvviteli alkalmazás lehetőségei - az egyszeres könyvviteli rendszerhez tartozó analitikai nyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv - a kettős könyvviteli rendszerhez tartozó analitika, főkönyvi könyvelés, naplók, főkönyvi kivonatok, ÁFA-könyvelés, mérlegkészítés, beszámolók készítése. Munkaügy, bér, társadalombiztosítás, jövedelem elszámolási rendszer. Logisztikai rendszerek szoftverei Készletgazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás, befektetett eszközökkel történő gazdálkodás szoftverei. A könyvelési alrendszerek és kapcsolataik vizsgálata. Egyéb gazdasági szoftverek. Bizonylattervezés, irodai rendszerek, irodaautomatizálási rendszerek, informatikai kezelésének lehetőségei. A statisztikai adatfeldolgozás programrendszerei. Az SPSS PC statisztikai programcsomag megismerése. (Adatbevitel, importálás, változók tulajdonságai, egyváltozós statisztikák, többváltozós statisztikák, az SPSS eredményközlése, eredmények értelmezése, szövegszerkesztő programokkal történő tovább feldolgozási lehetősége.) 2.2. Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egy-egy, a szaktanár által kiválasztott, gazdasági-pénzügyi programrendszer rövid megismerése. A SPSS PC statisztikai programcsomag lehetőségeinek megismerése, és készség szintű begyakorlása. 2 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel, illetve 1 db taniroda Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer Irodai programcsomag (Pl. MS-Office 200x/XP) SPSS PC 10 statisztikai programcsomag Ügyviteli és gazdasági szoftverek illetve a futtatásukhoz szükséges egyéb szoftverek Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok, Iratminták

10 Viselkedés kultúra SÜ1108 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): 1 száma I Összesen: 30 0 Kollokvium Dr. Láczay Magdolna főiskolai tanár A viselkedés és viselkedéskultúra pszichológiai alapjainak megismertetése. A protokoll üzleti életben betöltött szerepének és főbb szabályainak elsajátíttatása. 2.1 Elmélet Bevezetés a pszichológiába, rövid történeti áttekintés. A szocializáció kritikus periódusai. A személyiségfejlődés dinamikája, egyensúlyának biztosítása. A kommunikáció pszichológiája. A csoportműködés pszichológiája. Bevezetés a viselkedéstudományba. A viselkedés fogalma az ösztönös és tanult viselkedés. A viselkedés szabályozása, a szabályok kialakulása, változása, és elsajátításuk lehetőségei. A viselkedés értelmezése és prognózisa. A viselkedés mozgató rugói. (Szükségletek és motiváció) Viselkedési normák. Konfliktusok és kezelésük. Főnök és beosztott viszony, férfi és nő kapcsolat, munkatársi alá és fölérendeltségi kapcsolatok, generációs problémák. Munkahelyi feladatok (értekezések szervezése, információáramlás és áramoltatás, az információhordozó eszközök használata) Protokoll fogalma, protokoll szabályok, bemutatkozás, névjegykártya használat, meghívás, visszahívás, vendégfogadás. 1 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladat megoldása pl. vendégfogadás.) 1 db házi feladat, (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett szituációs helyzetet értékelő anyag. Pszichológiai tesztek (készség és viselkedéskultúra fejlesztést elősegítő) A protokoll tárgyi eszközei. Oktatástechnikai eszközök.

11 Készség és személyiségfejlesztés SÜ1109 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: 30 0 Kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a hallgatók társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit. 2.1 Elmélet Fejlődéselmélet alapfogalmak. A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat. A kommunikáció fogalma, fajtái: - a verbális kommunikáció, - az írásbeli és szóbeli kommunikáció, - nonbervális kommunikáció, - testbeszéd és metakommunikáció. Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. Kérdezési technikák. A probléma megoldás. Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege. Az önismeret fejlesztése. A hatékony kommunikáció lényege és eszközei. A kommunikációs stílus meghatározása. Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák. A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése. A probléma feltárása. Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása. A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés. 1 db zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (3-5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag, a tárgyalás előkészítéséről melynek témáját a hallgató maga választja meg. Adatforrások, szaklapok, folyóiratok, tesztek, kérdőívek, számítógépek, korszerű oktatástechnikai felszerelések.

12 Munkaerőpiaci ismeretek, munkavégzési technikák SÜ1220 II. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: 45 0 Kollokvium Kozmáné Petrilla Gréta főiskolai tanársegéd, Ph.D. hallgató A hallgatók ismerjék meg a munkaerőpiac fogalmát, változási tendenciáit, az elhelyezkedési esélyeiket. Alapvető levelezési, ügyiratkezelési szabályok tartalmi és formai kellékeinek megismertetése, az iratkezelés fontosságának felismerése. : Munkaerőpiaci alapismeretek, közgazdasági összefüggések, munkaerőpiaci mutatók és értelmezéseik. A munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete. Foglalkoztatás lehetséges formái és módozatai. A munkaerőpiaci szolgáltatások. (Képzés-tanácsadás-álláskereső klub, vállalkozói válás, támogatása, munkahelyteremtő beruházás támogatása, pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek támogatása, munkanélküliek munkábaállási esélyeinek segítése stb.) Az egyén karriertervezése, munkaerő-piaci megfeleltetés és folyamatos karbantartás. Az egyén önfejlesztési lehetőségei és tervezése. Álláskeresési technikák és forrásaik. (Hirdetés, pályázat, ajánlás, fejvadászat, egyéni érdeklődés stb.). Az állások megszerzési lehetőségeinek információs forrásai.(sajtófigyelés, megyei munkaügyi központok, vállalkozások és egyéb szervezetek humánerőforrás irodái stb.) Jelentkezés az álláspályázatokra. - információ begyűjtés, (személyes, vagy közvetített érdeklődés), pályázatkészítés, önéletrajz készítés, végzettségek dokumentálása, referenciák, kísérőlevél. Megjelenés a felvételi elbeszélgetésen.(viselkedés, öltözködés, tárgyalási mód, légkör alakítás, kiegészítő információk szolgáltatása). A felvétel munkaügyi kérdései. Munkajogi kérdések a munkavállaló érdekében, illetve a munkaadó belső szabályzatai. Az irodai munkafolyamat jellemzői s ennek megfelelően az iroda kialakítása, berendezése a munka hatékonyságát elősegítő technikai eszközök kiválasztása. Az irodai munka szervezése, előkészítése. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. Információ megszerzése, felhasználása: telefon, telefax., rádió, telefon, személyi hívó, , Internet, stb. A levelezéshez szükséges alapismeretek, stilisztika, formai követelmények, hivatali stílus, helyesírás, nyelvhelyességi szabályok. A levelek csoportosítása. A szervek, szervezetek, külső és belső levelezései. Különféle célra készülő dokumentumok. Ügyiratok továbbítási lehetőségei és gyakorlata. Iktatási rendszerek megszervezése. Iktatás hagyományosan és számítógéppel. Ügyiratkezelés. Önálló pályázat készítés. Az álláshirdetési források meghatározott időtartalmon keresztül történő figyelése és erről készített összefoglaló értékelő jelentés. Taniroda pályázati, önéletrajzi, levelezési stb. minták. Videofilm konkrét szituációs gyakorlatok bemutatására. Munkatörvénykönyv.

13 Pénzügyi és banki alapok SÜ1110 I. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: Kollokvium Oroszné Ilcsik Bernadett főiskolai tanársegéd, Ph.D. hallgató A képzésben résztvevők kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerről, annak működéséről, beleértve azok cél és eszközrendszerének megismerését is. Alapozza meg a képzésben résztvevők felkészülését az adózási ismeretek elsajátítására. Ismertesse meg a bank működési rendszerét, elszámolásának sajátosságait. A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az önjáradék, a növekvő önjáradék, az annuitás. A váltó. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok. A hitelintézet fogalma, alapvető fajtái. Banki műveletek. Intézményvédelmi alapok. Banki működés kockázatai Gyakorlat Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. 1 db zh dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat, 5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: beruházás gazdaságossági elemzés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások, közlönyök, hardverek, szoftverek.

14 Vállalkozások pénzügyei SÜ1221, SÜ1330, SÜ1437 II.-III.-IV. Kreditpont: Össz.óraszám (elm+gyak): II III IV Összesen: II-IV. félév: Gyakorlati jegy III. félév: Záróvizsga Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár A modern vállalati pénzügyek forgalomrendszerének áttekintése, és a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerek és technikák megismertetése. - A pénz. A pénz időértéke. - MNB. Pénzügyi szolgáltatás. - Bankügyletek. - Pénzforgalom lebonyolítása. - Valuta-deviza konvertibilitás. - Értékpapírok. - Vállalkozásformák és a vállalkozás vagyona. - Vállalkozás tőkéje. - Finanszírozás leírási bevételekből. - Hosszú távú befektetések reáleszközökbe. - A vállalkozó pénzügyi helyzetének áttekintése. - Pénzügyi döntések a vállalat életciklusban 2.2. Gyakorlat: Az előadáson elhangzott ismeretek gyakorlati számbavétele, különös tekintettel a pénzügyi számításokra. 1 db. zh dolgozat (félévenként). 1 db házi feladat (félévenként), (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett pénzügyi számítások témaköréből)

15 Bankügyletek SÜ1222 II. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: Kollokvium Dr. Almásy Ljudmila főiskolai docens A tantárgy rendszerező jelleggel foglalja össze a hitelintézetek működésének törvényi szabályait és gyakorlatát, elsősorban az intézményi struktúra, ezen belül pedig a hitelintézetek által nyújtott banki szolgáltatások szempontjából. A tantárgy kiemelt figyelmet fordít a szakügyintézők ezen belül a banki szakügyintézők jövőben szükségessé váló feladatainak ellátásához szükséges gyakorlati ismeretekre. Ezért a banki szolgáltatások tartalmát, és az ezek nyújtásánál felmerülő problémákat és gyakorlati megoldásait tárgyalja. A hitelintézeti rendszer elemei: bankok, szakosított hitelintézetek és szövetkezeti hitelintézetek. A végezhető, illetve a jellemzően végzett pénzügyi (kiegészítő pénzügyi) és befektetési szolgáltatások köre. A hitelintézetek működésének főbb szabályai. A hitelintézetek forrásai, passzív bankügyletek (betét-, takarékbetét- szerződés fogalma, szabályai, kötvény és letéti jegy kibocsátása). A bankszámla-szerződés. Pénzforgalmi szolgáltatások: pénzforgalmi számlavezetés, fizetési megbízások teljesítése, a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítása. Kihelyezési v. aktív bankügyletek. Hitelintézetek vagyonkezelési típusú szolgáltatásai (portfolió-kezelés, vagyon-kezelés, befektetési tanácsadás, értékpapír-letétkezelés és letéti őrzés, stb.). Egyes hitelintézeti formák szakosított hitelintézetek, ill. a takarékszövetkezetek sajátosságai. Lakástakarékpénztár (szerepe, tevékenységi köre). Jelzálog-hitelintézet (szerepe, tevékenységi köre, a jelzáloghitelezés és a jelzáloglevél-kibocsátás szabályai). Takarékszövetkezetek. 2.2 Gyakorlat Az előadásokon elhangzott elméleti anyag gyakorlati feldolgozása. A félév elfogadásának feltétele az előadások legalább 75%-án való részvétel. A tantárgy félév végén írásbeli kollokviummal zárul. A dolgozat feleletválasztó kérdésekből és rövid (fogalmi jellegű) kérdésekből áll; megoldása akkor fogadható el, ha a hallgató legalább 60%-os eredményességgel oldotta meg.

16 Számvitel SÜ1111, SÜ1223, SÜ1331, SÜ1438 I-II-III-IV. Kreditpont: Össz.óraszám (elm+gyak): I II III IV Összesen: I-II.-IV. félév: gyakorlati jegy, III. félév: záróvizsga Dr. Kvancz József főiskolai docens A gazdasági események fogalmi rendszerének, bekövetkezésük folyamatának nyomon követése, rögzítésük fontosságának és szabályainak megismertetése. A könyvelés gyakorlati műveleteinek elsajátítása. A számviteli törvény értelmezése. Általános számviteli és könyvviteli alapismeretek (a számvitel tárgya, fogalma, feladata, kialakulásának története). Könyvviteli alapfogalmak. A vállalkozások működésének alapelvei a vállalkozások vagyona. A vagyon számbavétele (eszközök és források). A gazdasági műveletek alaptípusai és kapcsolatuk a mérleggel. A könyvviteli számla fogalma, fajtái. A mérleg és könyvviteli számlák összefüggései. A folyamatos könyvviteli munka. (A bizonylatok rendszere, analitikus és szintetikus könyvelés). A számla keret felépülése, a számlarend. A számviteli törvény (változásainak történetik áttekintése, célja, filozófiája, követelményrendszere). A számviteli alapelvek és azok egymáshoz való kapcsolódása. A számviteli politika (szerepe, tartalma és összefüggése a számlarenddel). A számviteli törvény és a belső, külső információs rendszer. A számviteli beszámolók formái, a könyvvezetés, kapcsolataik, az áttérések szabályai. Az éves, az egyszerűsített éves beszámoló (részei, felépítésük, szerkezetük és egymáshoz való kapcsolódásuk összefüggései). Az egyszerűsített mérleg (felépítése, szerkezete, kapcsolata az egyszeres könyvvitellel, illetve az analitikus nyilvántartásokkal). Az összevont éves beszámoló (részei, a részek tartalma, felépítése, szerkezete, egymással való kapcsolata). A könyvvizsgálat. A könyvvizsgáló és a vállalkozás kapcsolata. A beszámolók nyilvánossága és annak jelentősége Gyakorlat Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése (gazdasági műveletek alaptípusai, hatásuk a mérlegre) készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A számviteli törvény változásai és főbb hatásai a számviteli gyakorlatra. A hatályos számviteli törvény. Számviteli beszámolók készítése. A könyvvezetés.

17 A könyvvizsgálat. Számítógépes könyvelő programok. A könyvelő programok gyakorlati alkalmazása. 1 db. zh dolgozat félévenként (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat félévenként (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: pénzforgalmi terv, illetve beszámoló készítés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok.

18 Elemzés-ellenőrzés-kontrolling SÜ1332, SÜ1439 III.-IV. Kreditpont: 3-4 Össz óraszám (elm+gyak): III IV Összesen: Kollokvium, Gyakorlati jegy Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár A képzésben résztvevők elemzési ismereteinek rendszerbe foglalása, a számvitel, statisztika, pénzügyek, befektetés elemzés tárgykörben tanultak aktivizálása. A modern controlling megértése, módszereinek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban. Bemutatása annak, hogy hogyan járulhat hozzá egy körültekintően kiépített és működtetett controlling rendszerhez. A leendő pénzügyi és számviteli szakemberek megismerjék egyaránt a tulajdonosi és a hatósági ellenőrzést, képesek legyenek önálló ellenőrzés megszervezésére és lefolytatására. 2. A tantárgy tartalma Az elemzés lényege, bázisa, az üzleti jelentés mint információs forrás. A hatékonyság mérése, mutatói. Beszámoló elemzése. Bevezetés a controllingba. Fogalmi alapvetés. Költséggazdálkodási módszerek. Kalkuláció és árképzés. Stratégiai versus operatív controlling. Controlling szervezet és controlling információs rendszerek Ellenőrzéssel kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az ellenőrzés története, kialakulása Magyarország. Magyarország ellenőrzési rendszerének felépítése, az egyes ellenőrzési ágak bemutatása. Az államhatalmi ellenőrzés sajátosságai és az államigazgatási ellenőrzés sajátosságai. Tulajdonosi ellenőrzés jelentősége és területei, a hitelintézeti ellenőrzés Magyarországon. Könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói ellenőrzés. Az ellenőrzés eszközei (általános, közvetlen, közvetett eszközök). Az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása (ellenőrzési terv összeállítása, tartalma. Az ellenőrzés végrehajtása. Az ellenőrzésben részt vevők jogai és kötelezettségei) Gyakorlat A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi mutatók értelmezése a gyakorlatban és elméletben. Likviditási mérleg összeállítása. Költségek tervezése, költséghatékonyság vizsgálata. Egy önálló vizsgálati program összeállítása (konkrét esettanulmány). Zárthelyi dolgozatok az elmélet és gyakorlati anyagokból, önálló esettanulmány elkészítése.

19 Biztosítástan SÜ1102 I. Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Almásy Ljudmila főiskolai docens A biztosítás és a modern élet követelményeinek összefüggése, a biztosítási kultúra és a jövedelemviszonyok kapcsolatának, a biztosítási technikáknak és kockázatoknak megismerése a hallgató által. 2. A tantárgy tartalma A biztosítás lényege. A biztosítási szerződés általános és különös feltételei. A díj fogalma, fajtái, felépítése. A díjkalkuláció elvei.. Az adó és a biztosítás kapcsolata. A biztosító tartalékai, képzésének módja. A viszontbiztosítás lényege, megoldásai Kockázatviselés, annak közvetlen és közvetett tárgya. A biztosítási szolgáltatások köre. Valorizálás. Gazdaságosság és jövedelmezőség a biztosítási gyakorlatban. FSZÁF, mint a biztosítók felügyelete Gyakorlat A hallgatók különböző biztosítóknál megismerkednek a gyakorlati tevékenységgel. Esettanulmány egy konkrét biztosítási eseményről.

20 Számviteli elszámolások SÜ2224, SÜ2333, SÜ2440 II-III-IV. Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): II III IV Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Kvancz József főiskolai docens A hallgatók képesek legyenek a Számvitel, a Pénzügy I-II., a Statisztika tantárgyak keretében elsajátítottak alapján és ennek egységes keretbe foglalásával és szintetizálásával a gazdálkodó szervezetek (vállalatok) éves beszámoló készítési kötelezettségének áttekintésére ill. ennek összeállítására, a beszámoló készítési folyamat gyakorlati munkálatainak elvégzésére és alkalmazására. 2. A tantárgy tartalma A számviteli törvény és annak aktuális változtatásainak áttekintése. Az elméleti ismeretek gyakorlása az egyes mérlegtételek és eredménykategóriák alapján Gyakorlat A beszámoló típusok. Főbb sarokszámaik, jellemzőik, tartalmuk. A letétbe helyezés. A számviteli politika áttekintése, összeállítása a gyakorlatban. A főkönyvi kivonat és a forgalmi kimutatás. Év eleji nyitás főkönyvi kivonat alapján. Nyitómérleg összeállítása főkönyvi kivonat alapján. Befektetett eszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlavázlatokon. Forgóeszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. Forrásokkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. Időszaki főkönyvi kivonat készítése, hitelkérelem elbírálásához. Eredményszámlákkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon. A főkönyvi számlák év végi zárása, záró főkönyvi kivonat és forgalmi kimutatás összeállítása a gyakorlati példa adataiból. Záró mérleg és eredménykimutatás összeállítása a gyakorlati példa adataiból. Kiegészítő melléklet összeállítása a gyakorlatban. Üzleti jelentés összeállítása és tartalma a gyakorlatban. 1 db. zh dolgozat (félévenként), 1 db házi feladat, (félévenként) téma szerinti ügyvitel-szervezési feladat kidolgozása (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag).

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben