A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják"

Átírás

1

2 A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket = az értékesítés nettó árbevételét = az igénybe vett szolgáltatások értékét problémák, amelyek nincsenek szabályozva (bizonylatolás, teljesítési időpont, stb.) 2

3

4 Üzleti év a vállalkozó végelszámolása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. Amennyiben, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól az üzleti év végeként megjelölt napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. 4

5 Bármely vállalkozó USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja. 5

6 Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni. 6

7 Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 7

8 Ha a jóváhagyott osztalék kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Feltétele: - társasági szerződésben kell rendelkezni róla Megjegyzés:nettó árbevétel szabályaiból egyébként következne 8

9 Európai Központi Bank árfolyamán is történhet Mikor célszerű választani? - Devizát meg tudja tartani - Követelés és kötelezettség is devizában áll fenn 9

10 Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. 10

11 A Ptk. 301/A. -a (3) bekezdésének új előírása behajtási költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a kötelezett késedelme esetére. E szerint a késedelembe esett kötelezett - a késedelme kimentésétől és a behajtási költség tényleges felmerülésétől függetlenül - köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank - késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. 11

12 E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei - például a késedelmi kamat, a kártérítés - teljesítése alól. A 40 eurónyi minimális átalányösszeg megfizetésétől eltérő, azt kizáró szerződési kikötés semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. A jogosult a 40 eurót meghaladó behajtási költségét már csak annak tényleges bekövetkeztének és mértékének bizonyítása esetén érvényesítheti. 12

13 Késedelmi kamathoz hasonlóan Mérlegkészítés időpontjáig befolyt, egyéb bevétel 0. számlaosztályban kell nyilvántartani Mérlegkészítés időpontjáig beterhelt és elfogadott egyéb ráfordítás 13

14 Járó behajtási költségátalány számviteli elszámolása: a felmerüléskor (azaz a késedelembe esés időpontjával) T 036. Egyéb követelések K 096. Egyéb bevételek az elengedett behajtási költségátalány elszámolása T 088. Rendkívüli ráfordítások K 036. Egyéb követelések az elévült behajtási költségátalány kivezetése T 086. Egyéb ráfordítások K 036. Egyéb követelések 14

15 a befolyáskor (vagy egyéb más módon történő rendezéskor) T 38. Pénzeszközök K 96. Egyéb bevételek [Kapcsolódó tétel a 0. számlaosztályból a követelés kivezetése: T 096. Egyéb bevételek K 036. Egyéb követelések] 15

16 ha a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között folyik be, de az előző üzleti éve(ke)t illeti, az előző üzleti éve(ke)t illető behajtási költségátalány elszámolása T 39. Aktív időbeli elhatárolás K 96. Egyéb bevételek 16

17 Fizetendő behajtási költségátalány számviteli elszámolása: a felmerüléskor T 86. Egyéb ráfordítások K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az elengedett behajtási költségátalány elszámolása T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 98. Rendkívüli bevételek 17

18 az elévült behajtási költségátalány kivezetése T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 98. Rendkívüli bevételek a behajtási költségátalány megfizetésének elszámolása T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 38. Pénzeszközök. 18

19 a devizahitel kivezetendő könyv szerinti árfolyamon a Ft hitel állományba veendő devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét nem kötelező a visszafizetéshez kapcsolódóan feloldani - három üzleti évben egyenlő részletben feloldható (visszafizetés éve és azt követő két évben oldható fel) Következmény: céltartalék feloldódik 19

20 2012. december 31-én Eur hitele volt a vállalkozásnak. Könyv szerinti Ft értéke eFt. Elhatárolt veszteség 2.100eFt, erre képzett céltartalék 900eFt. Lekötött tartalék 1.200eFt szeptemberben eFt kedvezményes kamatozású (MNB forrásból) Ft hitelt vett fel, melyből a devizahitelt visszafizette. 20

21 A devizahitel kivezetése T 45. Rövid lejáratú hitelek eFt K 479. Elszámolástechnikai számla eFt Ft hitel állományba vétele T 479. Elszámolástechnikai számla eFt K 45. Rövid lejáratú hitelek eFt Árfolyamkülönbözet elszámolása T 87. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 900eFt K 479. Elszámolástechnikai számla 900eFt 21

22 Az elhatárolt árfolyamveszteség 1/3-ának feloldása (2.100eFt:3=700eFt) T 87. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 700eFt K 39. Halasztott ráfordítások A kapcsolódó céltartalék teljes összegének feloldása (hitel futamideje a visszafizetés miatt nulla, ezért az arányszám is nulla) T 42. Céltartalék 900eFt K 96. Egyéb bevételek 900eFt 22

23 Lekötött tartalék számítása (elhatárolt veszteség és a céltartalék különbözetében): 1.400eFt-0=1.400eFt. Nyitó lekötött tartalék 1.200eFt, ezért zárlat keretében 200eFt lekötött tartalékot kell képezni. T 413. Eredménytartalék 200eFt K 414. Lekötött tartalék 200eFt Társasági adóalap része minden ráfordítás és bevétel is (céltartalék feloldása is) 23

24 Nagyságrendi mentesítéssel nem élhet Tárgyévet követő üzleti évtől az a vállalkozó - Ha a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túli lejárt köztartozása van Következmény: mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót sem készíthet 24

25 Megszűntették, de most újra lesz április 1-ig kell felállítani 25

26

27 Mire vonatkozik: Részesedés, értékpapír, követelések és ezek értékvesztései Pénzeszközök Időbeli elhatárolások Kötelezettségek Nem vonatkozik: saját tőke, immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek (ezek mindig a beszámoló pénznemében meghatározottak) 27

28 Átértékelés módszere Egyedi értékelés vevő-szállítói számlákat is egyedileg kell értékelni, összevont értékelés nem alkalmazható Értékvesztést is át kell értékelni Ha az összevont átértékelési egyenleg veszteség, akkor Forgóeszközhitel és beruházási hitel árfolyamvesztesége saját döntés alapján elhatárolható: - ha devizakészlettel nem fedezett - árfolyamnyereséggel nem ellentételezett 28

29 Ha elhatárolásra kerül az árfolyamveszteség Kötelező céltartalékot képezni (arányszám hitelfelvételtől eltelt időtartam vagy beruházás aktiválástól eltelt időtartam/hitel teljes futamidő) Kötelező eredménytartalékból lekötött tartalék képzése (elhatárolt árfolyamveszteség és a céltartalék különbözetében) 29

30 Behajthatatlan követelés (bizonylatoknak mérlegkészítés időpontjáig kell rendelkezésre állni) végrehajtás során nincs fedezet (végrehajtó nemleges jegyzőkönyve) a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett (aláírt megállapodás) a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 30

31 a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (végrehajtás illetéke, fizetéses meghagyás illetéke, bírósági eljárás illetéke ügyvédi díj, közjegyzői díj, végrehajtói díj) 31

32 az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel (cégkivonat, visszajött levélküldemény) bíróság előtt érvényesíteni nem lehet (felszámolásnál, kényszertörlésnél be nem jelentett követelés) a hatályos jogszabályok alapján elévült (5 év). Társasági adóalap: utolsó két jogcím társasági adóalap növelőt tétel 32

33 Behajthatatlanság megállapítása, a korábban elszámolt értékvesztés kivezetése (könyv szerinti értéken) T 318. Vevők értékvesztése K 311. Vevők ezt követően a hitelezési veszteség könyvelése: T 86. Egyéb ráfordítások K 311. Vevők Értékvesztést nem lehet visszaírni 33

34 Egyedi minősítés (adóst kell minősíteni és nem a számlákat): mérlegkészítéskori adatok alapján fordulónapon fennálló, mérlegkészítésig be nem folyt követeléseknél Korosítási listák problémája T 86. Egyéb ráfordítások K 318. Vevők értékvesztése T 318. Vevők értékvesztése K 96. Egyéb bevételek Csak mérlegfordulónapon lehet elszámolni, évközi gazdasági esemény nem lehet 34

35 Nem használt tárgyi eszközök (1 évig): használati körülményváltozást jelent, terv szerinti écs módosítható Éven túl nem használt tárgyi eszközöket kötelező átsorolni Forgóeszközbe (készletbe) kerülnek (anyag vagy áru) Piaci értéken kell átsorolni (piaci érték a kinyerhető anyag értéke, vagy a várható eladási ár) Ha a nettó érték magasabb, mint a készlet piaci értéke, akkor átsorolás előtt terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni 35

36 Forgalomhoz kapcsolódóan: Helyesbítő számlával (eredeti teljesítési időpontra) - Nettó árbevétel korrigál - Eszköz bekerülési értéket korrigál (beszerzőnél) Helyesbítő számla nélkül Mérlegkészítés időpontjáig kiszámolandó szerződés alapján - Egyéb ráfordítás - Egyéb bevétel (beszerzőnél) Társasági adóalap része mind 36

37 Fizetési határidőhöz kapcsolódóan: Helyesbítő számlával (eredeti teljesítési időpontra) - Nettó árbevétel korrigál - Eszköz bekerülési értéket korrigál (beszerzőnél) Helyesbítő számla nélkül - Fizetendő ellenérték (bruttó ár) 3%-áig - pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása - pénzügyi műveletek egyéb bevétel (beszerzőnél) Társasági adóalap része mind 37

38 3% feletti rész Elengedett követelés/elengedett kötelezettség - rendkívüli ráfordítás (kapcsoltnak elengedett társasági adóalap növelő tétel) - rendkívüli bevétel (beszerzőnél) társasági adóalap része 38

39 Fejlesztési támogatások A fejlesztési támogatások elszámolása - függetlenül attól, hogy azok eredmény vagy saját tőke javára kerülnek elszámolásra - csak és kizárólag a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg történhet. Ebből következően: adott üzleti év beszámolójában rendkívüli bevételben, illetve tőketartalékban csak azok a támogatások jelenhetnek meg, amelyek mérlegfordulónapig befolytak 39

40 Jogszabályi rendelkezés alapján a szakképzési alapból kapott fejlesztési (beruházási) támogatások [2003. évi LXXXVI. törvény törvény 17. -ának (1) bekezdése], az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében kapott fejlesztési támogatások [172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet 5/A. -a], az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló beruházásokhoz kapott fejlesztési támogatások [23/2007. (IV.17.) FVM rendelet ának (1) bekezdése 40

41 Amennyiben a támogatást feltételekhez kötötten folyósították, akkor ezzel egyidejűleg a támogatás összegét lekötött tartalékba kell helyezni. A vállalkozás amennyiben a támogatási feltételeket nem teljesíti, akkor a támogatás egy részét, vagy egészét vissza kell fizetnie. Ezen támogatások visszafizetése tőketartalék terhére történik 41

42 Minden fejlesztési támogatást, annak pénzügyi rendezésekor ha az előbb leírtak figyelembevételével tőketartalékba jogszabályi rendelkezés alapján nem kerülhetnek a számviteli törvény 86. -a (4) bekezdésének b) pontja alapján rendkívüli bevételként kell elszámolni. 42

43 ha a támogatás a következő üzleti évben, de a mérlegkészítés időpontja előtt folyik be, de a fejlesztésből megvalósuló eszközt előző év(ek)ben használatba vették (aktiválták) és így értékcsökkenési leírást számoltak már el, akkor sem lehet a támogatást megelőző üzleti évre elszámolni (a költségek, ráfordítások ellentételezése csak a befolyás üzleti évétől kezdődik) 43

44 A rendkívüli bevételként elszámolt támogatást a számviteli törvény 45. -a (1) bekezdésének előírása szerint időbelileg el kell határolni. A támogatásonként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is [számviteli törvény 45. -ának (2) bekezdése]. 44

45 Ingatlan beruházáshoz kapcsolódóan kapott fejlesztési támogatást számvitelben meg kell bontani telekre és épületre Telek nem amortizálódik, ezért csak akkor kerül feloldásra, ha a telek kikerül a könyvekből Épület amortizálódik, ezért terv szerinti écs arányában feloldandó a támogatás Ráaktiválás kezelése feloldásnál (2013-tól) - bruttó érték növekedést figyelmen kívül kell hagyni - használati idő hosszabbítást is figyelmen kívül kell hagyni 45

46 Jogszabály alapján járó támogatások Egyéb bevételként kell elszámolni Megkapott (befolyt), illetve Az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összege Költség még nem merült fel, akkor az egyéb bevételt el kell határolni 46

47 Egyéb támogatások Azon támogatások, amelyek nem tartoznak az előbbi bekezdésbe, és amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódik, a támogatásnak ténylegesen legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig be kell folynia, hogy bevételként elszámolható legyen. (Ezen támogatásoknál a leggyakoribb a pályázat keretében elnyert támogatások.) 47

48 A pályázat útján elnyert támogatásokra az utólagos finanszírozás a jellemző, azaz a költségek, ráfordítások előbb felmerülnek és a hozzá kapcsolódó támogatás későbbi év(ek)ben folyik be. a felmerült költséget nem lehet időbelileg elhatárolni, ha a támogatás nem folyik be Támogatási előleget nem lehet bevételként elszámolni! (bevétel az elszámolás elfogadásakor) 48

49 Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan Mérlegfordulónapig elutalt támogatás jelenhet meg Sporttámogatásokra (kiegészítő sporttámogatásra) is ezt kell alkalmazni, ebből következően: 2014-ben elutalt támogatás a évi eredményt terheli, azt nem lehet 2013-ra elszámolni, akkor sem, ha mérlegkészítés időpontjáig elutalták 49

50 2011. január 1-jén üzembe helyeztek egy gyártósort, bruttó értéke 120 millió Ft, használati idő 10 év, maradványérték 20 millió Ft. A fejlesztési támogatás első részlete - 55 millió Ft március 5-én folyik be, a második részlet január 3-án folyik be, ami 20 millió Ft. A használati idő alatt a fejlesztési támogatás elszámolása a következőképpen alakul: 50

51 2011. év A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 10 millió Ft K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft 51

52 2012. év A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor T 384. Elszámolási betétszámla 55 millió Ft K 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás 55 millió Ft A befolyt fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása T 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás 55 millió Ft K 483. Halasztott bevételek 55 millió Ft 52

53 A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 10 millió Ft K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft A fejlesztési támogatás feloldása zárlat keretében Az eszköz január 1-jei nettó értéke 110 millió Ft, így a támogatási arány 55 millió Ft: 110 millió Ft= 50%. Tárgyévben feloldandó támogatás összege: 10 millió Ft x 50% = 5 millió Ft. 53

54 T 483. Halasztott bevételek 5 millió Ft K 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás, vagy 5 millió Ft K 967. Költségek, ráfordítások ellenételezésére kapott támogatás 5 millió Ft év A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor T 384. Elszámolási betétszámla 20 millió Ft K 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás 20 millió Ft 54

55 A befolyt fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása T 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás 20 millió Ft K 483. Halasztott bevételek 20 millió Ft A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 10 millió Ft K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft 55

56 A fejlesztési támogatás feloldása zárlat keretében A támogatási arányt újra kell számolni. Az eszköz január 1-jei nettó értéke 100 millió Ft, az előző évi támogatás nyitó értéke 50 millió Ft, így a támogatási arány: 70 millió Ft (50+20 millió Ft): 100 millió Ft = 70%. Tárgyévben feloldandó támogatás összege: 10 millió Ft x 70% = 7 millió Ft. 56

57 T 483. Halasztott bevételek 7 millió Ft K 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás, vagy 7 millió Ft K 967. Költségek, ráfordítások ellenételezésére kapott támogatás 7 millió Ft években A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 10 millió Ft K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft 57

58 T 483. Halasztott bevételek 7 millió Ft K 989. Véglegesen fejlesztésre kapott támogatás, vagy 7 millió Ft K 967. Költségek, ráfordítások ellenételezésére kapott támogatás 7 millió Ft 58

59 Így év végén a 483. Halasztott bevételek számlán záró állományában megmarad a 20 millió Ft-os maradványértékre jutó 70%-os arányú támogatás, azaz 14 millió Ft. Ez akkor kerül kivezetésre, hogyha a maradványérték megjelenik költségként ráfordításként (pl. tovább használják az eszközt és folytatódik az értékcsökkenési leírása, vagy az eszközt értékesítik, stb.) 59

60 Az utat használót (azaz a fuvarozó céget) terheli Így nem a fuvart megrendelőt Közvetített szolgáltatás fogalmát nem teljesíti Fuvar árát lehet változtatni (szerződés módosítása) 60

61 Példa: A pénztárgép támogatással nem csökkentett számlázott eladási ára Ft+27% áfa, támogatás összege Ft. Az üzembehelyezéskor a pénztárgép várható használati idejét 4 évben határozták meg, maradványérték nulla. 61

62 a pénztárgép beszerzőjénél (üzemeltetőnél) A beszerzett pénztárgép elszámolása számla alapján T 16. Beruházások Ft T 466. Előzetesen felszámított áfa Ft K 45.Szállítók Ft 62

63 A rendelet alapján igényelhető támogatás elszámolása a beszerzéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Ft K 98. Rendkívüli bevételek Ft A támogatás időbeli elhatárolása T 98. Rendkívüli bevételek Ft K 48. Passzív időbeli elhatárolások Ft 63

64 A támogatás eladóra történő engedményezésének az elszámolása T 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) Ft K 96. Egyéb bevételek Ft T 86. Egyéb ráfordítások Ft K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Ft 64

65 A támogatás összegének beszámítása T 45. Szállítók Ft K 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) Ft A beszámítás után fennmaradó tartozás kifizetése, pénzügyi rendezéskor T 45. Szállítók Ft K 38. Pénzeszközök Ft 65

66 Az üzembehelyezés (aktiválás) elszámolása T 141. Műszaki gépek, berendezések, járművek Ft K 16. Beruházások Ft Az értékcsökkenési leírás elszámolása egy üzleti évre [ x25%= Ft] T 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ft K 149. Műszaki gépek, berendezések, járművek terv szerinti értékcsökkenése Ft 66

67 Az értékcsökkenési leírással arányos támogatás feloldása [támogatási arány: Ft/ Ft= 41,66%, terv szerinti értékcsökkenéssel arányosan feloldandó támogatás összege: Ftx41,66%= Ft] T 48. Passzív időbeli elhatárolások Ft K 98. Rendkívüli bevételek Ft vagy [a számviteli törvény 86. -a (5) bekezdésének az előírása alapján] K 96. Egyéb bevételek Ft 67

68 pénztárgép értékesítőnél Az eladási ár elszámolása T 31. Vevőkövetelések Ft K 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Ft K 467. Fizetendő általános forgalmi adó Ft 68

69 Az értékesítőre (eladóra) engedményezett támogatás elszámolása az értékesítéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Ft K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben) Ft 69

70 A támogatás összegének beszámítása T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben) Ft K 31. Vevőkövetelések Ft A beszámítás után fennmaradó követelés kiegyenlítése, pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök Ft K 31. Vevőkövetelések Ft 70

71 A kiutalt támogatás elszámolása, pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök Ft K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Ft 71

72 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló A számviteli törvény szerint 2013-tól a sajátos egyszerűsített éves beszámoló helyett három mutatóérték közül kettő nem haladja meg a határértéket: a mérlegfőösszeg 100 millió forintot az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt ha nem választható, vissza kell térni 72

73 ha választotta, 3 év után térhet vissza (ha nem kell visszatérnie) Vállalkozásformától függetlenül választható bt., kkt, egyéni cég, kft, zrt is választhatja kizáró ok: a könyvvizsgálati kötelezettség ezért pl. Szt. szerinti anyavállalat nem választhatja A választást sehova sem kell bejelenteni, így a NAV-nak sem! 73

74 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 74

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása 2014. január 1-jétől 1. Újabb könyvvizsgálati

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.március V. évfolyam 3. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.április VII. évfolyam 4. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2014-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Eszközbeszerzésre kapott támogatás

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.április IV. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.november IV. évfolyam 11. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.október V. évfolyam 10. szám Tartalom A hónap témája Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök számviteli elszámolása Olvasói kérdések Vegyen részt rövid

Részletesebben