BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK"

Átírás

1 BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK A tanszék által oktatott tantárgyak a következők: - "Bűnügyi szolgálati ismeretek" szaktantárgy: a nappali munkarend bűnügyi igazgatási szak (Bsc.) bűnügyi, gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozó szakirányokon az 1., 4., 5., 6. félévben, a levelező munkarend bűnügyi szakirányon a 3., 4., 5., 6.. félévben (5.,6.,7.,8., félévben a kifutó 4 éves képzésben), a gazdaságvédelmi és a pénzügyi nyomozó szakirányokon a 4., 5., és 6.félévben ( 6., 7., 8. félévben a kifutó 4 éves képzésben) kerül oktatásra, nappali munkarend és levelező munkarend bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányokon záróvizsga tárgy, a pénzügyi nyomozó szakirányon kollokviummal illetve az utolsó félévben beszámolóval záródik. Az oktatott tananyaghoz tartozó kredit értékek: - nappali munkarend bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányos hallgatók: I. félév: 2 IV. félév: 6 V. félév: 7 VI. félév 3 - levelező munkarend bűnügyi szakirány, 4 éves: V. félév 3 VI. félév 6 VII. félév 6 VIII. félév 3 - levelező munkarend bűnügyi szakirány, 3 éves III. félév 3 IV. félév 6 V. félév 6 VI. félév 6 - levelező munkarend gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozó szakirány, 4 éves: VI. félév 6 VII. félév 6 VIII. félév 6 - levelező munkarend gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozó szakirány, 3 éves: IV. félév 6 V. félév 6 VI. félév 6 - Bűnügyi ismeretek tantárgy: a nappali munkarend bűnügyi igazgatási szak határrendészeti szakirányon az 5. és 6. félévben kerül oktatásra és mindkét félévben kollokviummal zárul. Az oktatott tananyaghoz tartozó kredit értékek: - mindkét félévben 3 - "Bűnügyi alapismeretek" tantárgy: a nappali munkarend igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányokon a 4. félévben, a

2 2 levelező munkarend határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti és a közrendvédelmi szakirányokon az 5. félévben kerül oktatásra és beszámolóval zárul. Az oktatott tananyaghoz tartozó kredit értékek: - nappali munkarend: IV. félév: 2 - levelező munkarend: V. félév 2 - Szakmatörténet tantárgy: a nappali munkarendben az 1. félévben a bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányon, valamint a levelező munkarendben a 2. félévben a bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányú hallgatók részére kerül oktatásra és aláírással zárul. - Adat-és titokvédelem tantárgy: a nappali munkarendben a 6. félévben a biztonsági szakirányú, valamint levelező munkarendben a 2. félévben a biztonsági szakirányú hallgatók részére kerül oktatásra és kollokviummal zárul. - Bűnügyi alapismeretek a levelező munkarendben a 2. félévben információ biztonsági szakirányú hallgatók részére kerül oktatásra és beszámolóval zárul. - Szabadon választható szakmai ismeretek tantárgyak 1. A nemzetközi bűnügyi együttműködés alapjai, a nemzetközi bűnüldözés aktuális kérdései, a NEBEK szerepe, jelentősége. 2. A bűnügyi hírszerzés gyakorlata egykor és most.. A három válaszható szaktantárgy: a nappali munkarend bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányokon a 6. félévben 56 órában, illetve a levelező munkarend bűnügyi szakirányon az 5., és 8., félévben, órában kerül oktatásra. A képzés gyakorlati jeggyel zárul. Speciálkollégium: Minden tanévben, amennyiben megfelelő számú érdeklődő (min.: 8, maximum: 25 fő) jelentkezik a nappali munkarend, bűnügyi és gazdaságvédelmi szakirányos II. és III. évfolyamos hallgatók részére speciális kollégiumokat indítunk a tanszék által meghatározott témakörökben. A tanszék által oktatott tantárgyak ismeretanyaga a bűnözés megelőzésében, a felderítésben és a bizonyításban felhasználható titkos erőknek, eszközöknek és módszereknek, a nyílt és a titkos eljárásban való alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Az ismeretanyag elsősorban a bűnügyi tudományokra (büntetőjog, büntetőeljárás jog, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi elme-és orvostan), a szociológiai, pszichológiai és logikai tételekre épül. Ezen ismeretek elengedhetetlenek a szaktantárgyak tananyagának elsajátításához, a bűnüldöző tevékenység törvényes, szakszerű és eredményes műveléséhez. A tantárgyak oktatási céljai:

3 3 A hallgatók ismerjék meg: a bűnügyi szolgálat szervezeti felépítését, feladatait; a társszervek bűnügyi és felderítési tevékenységét, az együttműködés szükségességét és lehetséges területeit, valamint a társadalmi szervezetek (önkormányzatok, civil szerveződések) bevonásának lehetőségeit a bűnüldöző munkába. a bűnügyi munkában felhasználható törvényes és korszerű nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket; sajátítsák el ezek célszerű és szakszerű alkalmazásának követelményeit, szabályait; legyenek képesek az adatszerző, elemző-értékelő és feldolgozó munkára; legyenek tájékozottak szakterületük hazai és nemzetközi szakirodalmában. a bűnözés okait, az aktuális bűnügyi (közbiztonsági) helyzet elemeit; legyenek képesek a struktúrájában, dinamikájában, volumenében és módszereiben állandóan változó bűnözés elleni rendőri fellépés hatékonyabbá tételére. A tanszéken folyó oktató-nevelő munka alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek a megfelelő gyakorlat megszerzése után képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására. Oktatási módszerek: A tanszék az oktatott ismeretanyagot alapvetően előadások, szemináriumok, gyakorlatok, valamint konzultációk keretében ismerteti, gyakoroltatja és dolgoztatja fel a hallgatókkal. Témánként megjelöljük a felkészüléshez szükséges kötelező és ajánlott irodalmat. Az oktatott témákhoz kapcsolódó minősített rendelkezések, tananyagok a főiskolai TÜK könyvtárban találhatók és ott tanulmányozhatók, a titokvédelmi előírások betartásával. Tanulmányi és vizsgakövetelmények A tanszék által oktatott tantárgyak vonatkozásában a Főiskola Tantervében, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak az irányadók. A tantárgyak óraszáma, a számonkérés formája (féléves bontásban) az egyes munkarendeken és szakirányokon: Nappali munkarend: 1. A bűnügyi, gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozó szakirányon: Bűnügyi szolgálati ismeretek" szaktantárgy: oktatása előadások valamint szemináriumok keretében folyik. Az előadásokat általában két óra szeminárium követi, melyen lehetőség van az előadáson elhangzottak értelmezésére és a témához kapcsolódó kérdések megbeszélésére. Az 1. félévben az oktatás 14 órában történik és beszámolóval záródik, 4. félévben 42 órában, a számonkérés formája a félév végén: kollokvium. Az 5. félévben folytatódik, 98 órában, a számonkérés formája: kollokvium. A 6. félévben az oktatás 28 órában történik, a számonkérés formája: beszámoló. Az abszolutórium megszerzését követőn záróvizsgát kell tenni. Az index aláírásának feltételei:

4 4 - a zárthelyi dolgozatok eredményes megírása (a zárthelyi dolgozat időpontját a félév első előadásán, szemináriumán ismertetjük; aki valamilyen igazolt oknál fogva nem ír, illetve elégtelen osztályzat esetén két javítási lehetőséget biztosítunk) - az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, - a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője vagy helyettese engedélyezheti), - az előírt írásos feladatok (szakdolgozat, valamint mintadosszié) elkészítése, - a szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása, félévben, amennyiben a Tanszék az adott félévben szervez, 16 óra, tanórán kívüli gyakorlati foglalkozáson való részvétel (felmentés a fenti szabályok szerint). 2. A határrendészeti szakirányon: Bűnügyi ismeretek tantárgy: oktatása előadások valamint szemináriumok keretében folyik. Az előadásokat általában két óra szeminárium követi, melyen lehetőség van az előadáson elhangzottak értelmezésére és a témához kapcsolódó kérdések megbeszélésére. Az oktatás az 5. és a 6. félévben félévenként 42 órában történik és kollokviummal záródik. Az index aláírásának feltételei: - a zárthelyi dolgozatok eredményes megírása (a zárthelyi dolgozat időpontját a félév első előadásán, szemináriumán ismertetjük; aki valamilyen igazolt oknál fogva nem ír, illetve elégtelen osztályzat esetén két javítási lehetőséget biztosítunk) - az előírt írásos feladatok (szakdolgozat, valamint mintadosszié) elkészítése, - a szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása. 3. Igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányokon: "Bűnügyi alapismeretek" tantárgy: Az oktatás, mely az 4. félévben történik 28 órában előadások, valamint szemináriumok keretében folyik. Minden második előadást két óra szeminárium követ, melyen lehetőség van az előadáson elhangzottak értelmezésére és a témához kapcsolódó kérdések megbeszélésére oktatása A számonkérés formája beszámoló. Az index aláírásának feltétele: - a zárthelyi dolgozatok eredményes megírása (időpontját az első előadáson ismertetjük, aki valamilyen igazolt oknál fogva nem ír, illetve elégtelen osztályzat esetén két javítási lehetőséget biztosítunk). Levelező munkarend: A bűnügyi szakirányon: "Bűnügyi szolgálati ismeretek" szaktantárgy: oktatása a 5. félévben kezdődik 14 órában, a számonkérés formája: beszámoló. A 6. félévben folytatódik 34 órában, a számonkérés formája: kollokvium. A 7. félévben 30 órában folytatódik, a számonkérés formája kollokvium. A 8. félévben 20 óra, a számonkérés formája: beszámoló. Az abszolutórium megszerzését követően záróvizsgát kell tenni. A gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozó szakirányon: Bűnügyi szolgálati ismeretek szaktantárgy:. oktatása a 6. félévben kezdődik 20 órában, a számonkérés formája: kollokvium. A 7. félévben folytatódik 20 órában, a számonkérés formája: kollokvium. A 8. félévben tovább folytatódik 20 órában, a számonkérés formája: beszámoló. Gazdaságvédelmi szakirányon az abszolutórium megszerzését követően záróvizsgát kell tenni.

5 5 Az igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányokon: "Bűnügyi alapismeretek" tantárgy: oktatása az 5. félévben kezdődik, 10 órában, a számonkérés formája: beszámoló. Az index aláírásának feltétele: - a zárthelyi dolgozattok eredményes megírása (időpontját az első előadáson ismertetjük, aki valamilyen igazolt oknál fogva nem ír, illetve elégtelen osztályzat esetén két javítási lehetőséget biztosítunk.) - a tanszék által meghatározott írásbeli feladat teljesítése. A levelező munkarendben az oktatás előadások keretében történik, a tantárggyal kapcsolatos kérdések megvitatására az egyéni konzultációk keretében kerülhet sor. Bűnügyi szolgálati ismeretek szaktantárgy témái, évfolyam-, és szakdolgozati témák jegyzéke a belső hálón és külön kiadványban találhatóak. Szakdolgozat elkészítésének alaki és formai követelményei A szakdolgozat elkészítésének alaki és formai követelményeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. A szakdolgozati téma és a konzulens kiválasztása illetve kijelölése után a hallgatónak minimum kétszer kötelező konzultáción kell részt vennie. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltakon túl figyelemmel kell lenni a minősített iratokra vonatkozó előírásokra is. A szakdolgozat védése során a dolgozatot készítő személy a Rendőrtiszti Főiskola Főigazgató Oktatási Helyettesének 2/2005. számú Intézkedésében foglaltak szerint, percben ismerteti a bizottsággal a dolgozatát témaválasztás okát, a problémát melyre dolgozatában keresete a választ, továbbá javaslatait -, illetve szemlélteti az abban leírtakat, majd válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire.

6 6 Gazdaságvédelmi szakcsoport által oktatott tárgyak alapképzésben (BA): - Gazdasági jogi ismeretek - Társasági jog - Közgazdaságtani alapismeretek - Pénzügyi ismeretek - Gazdaságvédelmi ismeretek tantárgy - Szabadon választható szakmai ismeret o 1. Közgazdasági ismeretek tantárgy o 2. Adójogi ismeretek tantárgy - Rendészeti szervek gazdálkodása tantárgy - Szakmai gyakorlat Gazdaságvédelmi szakcsoport által oktatott tárgyak mesterképzésben (MA): - Statisztika tantárgy - Rendészeti szervek gazdálkodása tantárgy - Pénzügyi jog tantárgy Gazdasági jogi ismeretek tantárgy oktatási programja Tanszék: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék A tantárgy oktatására a bűnügyi igazgatási szakirány - gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán nappali munkarendben 112 órában kerül sor. Kreditértéke 7 pont - pénzügyi nyomozó szakirányán nappali munkarendben 98 órában kerül sor. Kreditértéke 5 pont - gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán levelező munkarendben 38 órában kerül sor. Kreditértéke 7 pont - pénzügyi nyomozó szakirányán levelező munkarendben 32 órában kerül sor. Kreditértéke: 5 pont. A kurzus gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon pénzügyi ismeretek tantárggyal együtt záróvizsga tantárgy. A tantárgy oktatásának célja Mindkét munkarenden (nappali, levelező) ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokban hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

7 7 A tantárgy részletes tematikája nappali és levelező munkarenden 1. téma: A társasági jog alapjai. A magyar társasági jog történeti fejlődése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követő változások. A gazdasági társaságok alapjellemzői, alapelvei. A társasági jog jogforrásai, a szabályozás felépítése. 2. téma: A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok A társaságalapítás szakaszai (létesítő okirat, előtársaság, cégbírósági bejegyzés, a létesítő okiratok módosítása). 3. téma: A gazdasági társaság legfőbb szerve, ügyvezetése, a gazdasági társaság működésének ellenőrzése, képviselet, cégjegyzés Az egyes társasági formák legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok. A felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok. A képviseletre és cégjegyzésre vonatkozó általános szabályok. A vezető tisztségviselők által elkövetett tipikus bűncselekmények és ezek nyomozásának specifikumai.(btk. 289., 290., 297., 297/A., 298/A., 298/B., 299. ) 4. téma: A gazdasági társaság törvényes működésének biztosítékai A könyvvizsgáló. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása bírósági határozattal. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. BTK. 299/B. 5. téma: A gazdasági társaság megszűnése Megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai, kötelezettségei, felelőssége. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség. 6. téma: A közkereseti társaság. A betéti társaság A közkereseti társaság fogalma, jellege és jogképessége, társaság alapítása. A társasági jogviszonyok. A társaság szervezete, üzletvezetés, képviselet. A tagsági jogviszony és a társaság megszűnése. Elszámolási viszonyok, és felelősség. A betéti társaság fogalma, kialakulása és az alanyi kör. A társaság létrejötte, vagyoni viszonyok. A társaság szervezete. A felelősség. A társasági jogviszony módosulásának és megszűnésének speciális szabályai. 7. téma: A korlátolt felelősségű társaság Történeti előzmények. A kft. fogalma és sajátosságai. A társaság létrehozatala. A társaság és a tagok közötti jogviszony. A személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A társaság vagyoni kötelezettségei tagjaival szemben. A tárasági, tagsági jogviszony módosulása. A társaság szervezete. A társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. 8. téma: A részvénytársaság Gazdasági funkció, fogalom. A részvény. A társaság alapítása, a zártkörű és a nyilvános részvénytársaság jellemzői. A részvényes jogi helyzete. A társaság szervezete, vagyonváltozása, a társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes részvénytársaság. 9. téma: Konszernszabályok

8 8 A konszernjog funkciói. Befolyás más társaságban. Jogviszonyok Jelentős befolyás. Többségi befolyás. Közvetlen irányítást biztosító befolyás. Különösen jelentős befolyás. A konszernszabályok hatálya. Felelősségi szabályok. 10. téma: Az egyesülés. Az európai gazdasági egyesülés (ege) Az egyesülés funkciója és sajátos jegyei. A társasági szerződés tartalma. Szervezet, vezetés. A társasági jogviszony módosulása. Elszámolás a kilépő taggal. Az egyesülés megszűnése. Az európai gazdasági egyesülés alapításának és működésének szabályai. 11. téma: Az európai részvénytársaság (SE). Az európai részvénytársaság alapításának és működésének szabályai. 12. téma: Cégnyilvántartás, cégnyilvánosság, bírósági cégeljárás A cégnyilvántartás szabályai. Cégbíróság. Cégjegyzék. A cégbejegyzési és a változásbejegyzési eljárás. A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásnak szabályai. 13. téma: Az egyéni vállalkozás és a szövetkezetek, európai szövetkezetek Az egyéni vállalkozás fogalma, általános szabályai. Az egyéni vállalkozás működési szabályai és megszűnése. Az egyéni vállalkozás, mint egyéni cég. A szövetkezet fogalma, alapítása, cégbejegyzése. Vagyoni viszonyok a szövetkezetben. A szövetkezet önkormányzati szervei. A tag jogai és kötelezettsége, a tagsági viszony és a szövetkezet megszűnése. Az európai szövetkezet jellemzői. 14. téma: A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás A csődeljárás kezdeményezése, elrendelése. Fizetési moratórium. Egyezség a csődeljárásban és az eljárás befejezése. A felszámolási eljárás kezdeményezése és megindítása. A felszámoló feladatai. Egyezség a felszámolási eljárásban. A felszámolási eljárás befejezése, kielégítési sorrend. Egyszerűsített felszámolás. A végelszámolás elhatározása. A végelszámoló feladatai. A végelszámolás befejezése. Egyszerűsített végelszámolás és kényszer-végelszámolás. BTK.310., 15. A tisztességtelen piaci magatartás szabályai A tisztességtelen piaci magatartások fajtái és jellemzésük. A tisztességtelen piaci magatartások tanúsítását követő eljárás. A Gazdasági Versenyhivatal feladatai. A vonatkozó bűncselekmények nyomozásának specifikumai pl.: 296/B. 16. téma: Az értékpapír fogalma, az értékpapírok jogi szabályozása A Polgári Törvénykönyv szerinti értékpapírok. Az Értékpapír-törvény hatálya alá tartozó és e törvény hatálya alá nem tartozó értékpapírok. Az értékpapírok csoportosítása, átruházása, megjelenése és megsemmisítése. BTK. 298/D., 313/C., 313/D., 17. téma: Az értékpapírok fajtái, az egyes értékpapírok jogszabályi kellékei A váltó. A kincstárjegy. A letéti jegy. A kötvény. A részvény. A vagyonjegy. A közraktári jegy. A befektetési jegy. A kárpótlási jegy. Szövetkezeti üzletrész. Jelzáloglevél. 18. téma: Az értékpapírok forgalomba hozatala, a befektetési szolgáltatások és a tőzsde

9 9 Az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatala, befektetések. A tőzsde létrehozása, működésének szabályai és megszűnése. A dematerializált értékpapírok jellemzői.299/b. 19. téma: Az értékpapírok állami felügyelete. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogköre és tevékenysége. Eljárási szabályok. A PSZÁF által alkalmazható szankciók. 20. téma: Gazdasági bűncselekmények nyomozásának elemzése A gyakorlatorientált foglalkozások keretében a hallgatók többek között a Fővárosi Cégbíróság meglátogatásával a szervezet működésével, a jogszabályok gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg. Az egyes kiemelt a gazdaság rendjét sértő bűncselekmények felderítésének, nyomozásának gyakorlati problémáinak ismertetése pl: finanszírozási csalások, biztosítási csalások, csúcstechnológiás bűncselekmények, természet- környezetkárosítás, korrupciós bűncselekmények, stb. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a rendőrség gazdaságvédelemmel foglalkozó szervein belüli együttműködés kérdésével (pl. VVH) illetve a rendőrségen kívüli együttműködés aspektusaival (pl: NAV, MNB, ARTISJUS, Bankszövetség, MABISZ, stb) Kötelező irodalom Társasági törvény, cégtörvény. (szerkesztő: Sárközy Tamás, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó) Az értékpapírjog kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) Liszkayné: Gazdasági jog, I. kötet, RTF Az előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom Fazekas-Harsányi-Miskolczi-Ujváriné: Magyar társasági jog. (Novotni Kiadó, Miskolc) Gál-Vezekényi: Cégjogi útmutató gazdasági társaságok cégügyeiben. (HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó) Sárközi Tamás: A társasági jog nagy kézikönyve, KJK Kerszöv Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog nagy kézikönyve, Novotni Alapítvány, Miskolc, Csőd, felszámolás, végelszámolás (szerkesztő: Csőke Andrea, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) Kaszainé-Miskolczi: Kézikönyv a versenyjogról. (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó) Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin dr. Miklós Irén: Jogi ismeretek mérlegképes könyvelők számára (tankönyv, MKVKOK, 2009.) A tananyag feldolgozásánál alkalmazott módszerek A gazdasági jogi ismeretek oktatásának szervezett formája nappali munkarend keretében az előadás és a szeminárium; az előadásokon történik az új ismeretek adása, a szemináriumokon pedig a hallgatók közreműködésével ezen ismeretek bővítése, illetve az elsajátítás mélységének, hatékonyságának ellenőrzése. A gyakorlati foglalkozásokon példatárak és feladatok megoldására kerül sor.

10 10 A levelező munkarendben tanuló hallgatók csak előadásokat hallgatnak, ezért az egyéni felkészülés nagyobb jelentőséget kap. Az előadásokon az egyes témák lényegét, összefüggéseit mutatjuk be. A tananyag elsajátításához az oktató egyéni és csoportos konzultációval valamint gyakorlati példák bemutatásával és megoldásával nyújt segítséget. A kurzus során szellemi tulajdonvédelmi képzésre kerül sor, melyet alapvetően a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, illetve ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért egyesülethez tartozó külső előadók tartanak. A képzéssel érintett félév során a Gazdasági jog című tantárgy aláírási feltétele a Szellemi tulajdon védelme című kurzus látogatása és a záró számonkérés eredményes teljesítése. Jelentős az oktatás nem szervezett formájának, a konzultációnak a szerepe. A hallgató joga, hogy a tananyag elsajátítása során felmerülő problémája miatt konzultációs lehetőség kérjen. A számonkérés követelményei és módja Mindkét munkarend keretében a félévek végén gyakorlati jeggyel illetve beszámolókkal zárul az adott félév.

11 11 Társasági jog A tantárgy oktatási programja a rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány hallgatói részére Tanszék: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék A tantárgy oktatására nappali munkarend keretében 28 órában, levelező munkarend esetében pedig 14 órában kerül sor. A tantárgy oktatásának célja Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a biztonsági szervezés területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket a munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokban hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére. A tantárgy részletes tematikája 1. téma: A társasági jog alapjai A magyar társasági jogtörténeti fejlődése. A társaság fajai, osztályozása. A társasági jog alapelvei. A gazdaságszervező szerződés jellemzői. 2. téma: A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok A társaságalapítás szakaszai. A létesítő okiratok módosítása. A gazdasági társaságok ügyvezetése. 3. téma: A gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere A könyvvizsgáló. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása bírósági határozattal. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. 4. téma: A gazdasági társaság megszűnése, átalakulása Megszűnési okok. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség. Felelősség-átvitel. Az átalakulás fogalma, általános feltételei. A végelszámolás általános szabályai és megindítása. A gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelezettsége. A végelszámoló jogai és kötelezettségei. A végelszámolás befejezése. A felszámolási eljárás általános és speciális szabályai. 5. téma: A közkereseti társaság. A betéti társaság A közkereseti társaság fogalma, jellege és jogképessége A társaság alapítása. A társasági jogviszonyok. A társaság szervezete. Üzletvezetés, képviselet. A tagsági jogviszony és a társaság megszűnése. Elszámolási viszonyok, felelősség. A betéti társaság fogalma, kialakulása és az alanyi kör. A társaság létrejötte, vagyoni viszonyok. A társaság szervezete. A felelősség. A társasági jogviszony módosulásának és megszűnésének speciális szabályai. 6. téma: Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság

12 12 Az ege létrehozása, működése és megszűnése. Az európai részvénytársaság létrehozása, működése és megszűnése. 7. téma: A korlátolt felelősségű társaság Történeti előzmények. A korlátolt felelősségű társaság fogalma és sajátosságai. A társaság létrehozatala. A társaság és a tagok közötti jogviszony. A személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A társaság vagyoni kötelezettségei tagjaival szemben. a tárasági, tagsági jogviszony módosulása. A társaság szervezete. A társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. 8. téma: A részvénytársaság Gazdasági funkció, fogalom. A részvény. A társaság alapítása. A részvényes jogi helyzete. A társaság szervezete. Vagyonváltozása. a társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes részvénytársaság. 9. téma: Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás létesítésének, működésének és megszűnésének szabályai 10. téma: A szövetkezet és az európai szövetkezet A szövetkezet fogalma, alapítása. A szövetkezeti tagsági viszony. A szövetkezet vagyona. A szövetkezet és tagjának felelősségi szabályai. A szövetkezet megszűnése (átalakulása). Az európai szövetkezet létrehozásának, működésének és megszűnésének szabályai. 11. téma: A csődeljárás, a felszámolási eljárás A csődeljárás elrendelésének szabályai. A csődeljárás lefolytatásának szabályai. A csődeljárás befejezése. A felszámolási eljárás elrendelésének szabályai, a fizetésképtelenség megállapítása. A felszámoló eljárása. Egyezség a felszámolás során. A felszámolás befejezése, a kielégítési sorrend. A tananyag feldolgozásánál alkalmazott módszerek A magyar társaságok joga oktatásának szervezett formája nappali munkarendben az előadás és a szeminárium; az előadásokon történik az új ismeretek adása, a szemináriumokon pedig a hallgatók közreműködésével ezen ismeretek bővítése, illetve az elsajátítás mélységének, hatékonyságának ellenőrzése. A gyakorlati foglalkozásokon példatárak és feladatok megoldására kerül sor. A számonkérés követelményei és módszerei A kurzus a félév végén kollokviummal zárul. Kötelező irodalom Társasági törvény, cégtörvény. (szerkesztő: Sárközy Tamás, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó) Az értékpapírjog kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) Liszkayné: Gazdasági jog, I. kötet, RTF Az előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom Fazekas-Harsányi-Miskolczi-Ujváriné: Magyar társasági jog. (Novotni Kiadó, Miskolc) Gál-Vezekényi: Cégjogi útmutató gazdasági társaságok cégügyeiben. (HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó)

13 13 Sárközi Tamás: A társasági jog nagy kézikönyve, KJK Kerszöv Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog nagy kézikönyve, Novotni Alapítvány, Miskolc, Csőd, felszámolás, végelszámolás (szerkesztő: Csőke Andrea, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) Kaszainé-Miskolczi: Kézikönyv a versenyjogról. (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó) Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin dr. Miklós Irén: Jogi ismeretek mérlegképes könyvelők számára (tankönyv, MKVKOK, 2009.)

14 14 Közgazdaságtani alapismeretek tantárgy A tantárgy oktatására a bűnügyi igazgatási szakon a nappali munkarendben II. félévben kerül sor 14 órában, levelező munkarend esetében pedig VI. félévben kerül sor 6 órában. A kurzus beszámolóval zárul. Kreditértéke: 3 pont. A tantárgy oktatásának célja A tananyag célja hogy diákjaink rendelkezzenek egy a diplomás dolgozóktól elvárható általános műveltséggel. Tisztában legyenek az alapfogalmakkal, lássák az összefüggéseket és azokat szabatos megfogalmazással el is tudják mondani. A gazdasági életben egyre növekvő bűncselekmények száma miatt szükséges a gazdasági folyamatok alapjainak elsajátítása, amelyre a társtudományok (pénzügy, számvitel, jog) támaszkodni tudnak. A tantárgy részletes tematikája: NAPPALI MUNKAREND 1. téma: A közgazdaságtan tárgya, módszerei (mikroökonómia) Pszichológia kontra közgazdaságtan. A racionalitás fogalma. A homo eoconomicus tulajdonságai. Behavioral economics. A framing effect. A modellszerű felépítés 2.téma:A játékelmélet alapjai, játékelméleti alapfogalmak. Korlátozott racionalitás Játékelméleti modellek(fogolydilemma,dollárárverés, héják és galambok). Az optimális stratégiák léte 3.téma: A piac fogalma, csoportosítása (mikroökonómia) A piaci szereplők. Kereslet és kínálat, összefüggésük. A Marshall-kereszt elemzése. Rugalmassági együtthatók, drogpiaci elemzés a Marshall-kereszt segítségével 4. téma: A játékelmélet alkalmazása a közgazdaságtanban A piaci kudarcok elemzése játékelméleti modellekkel. A fogolydilemma és a közlegelők tragédiája. Az oligopóliumok és monopóliumok piaci magatartása. A kartellezés okai és következményei. Versenyjogi szabályozás, a GVH szerepe. Esettanulmányok feldolgozása 5.téma: Az állami beavatkozás szükségessége, piaci kudarcok (mikroökonómia) Externáliák és internalizálásuk. Környezetszennyezés, természetkárosítás, a természetvédelmi rendőrség szükségessége Magánjavak, vegyes javak, közjavak. A közjavak finanszírozása és a potyautas magatartás. Hozzájárulás dilemma és részesedés dilemma, a közlegelők tragédiája 6. téma: A munkanélküliség és az infláció lényege és fajtái A munkakeresletet és kínálatot befolyásoló tényezők. A DMP-modell.Az infláció lényege és fajtái. Az inflációt kiváltó tényezők, hatásuk a makrokeresletre és makrokínálatra. Az infláció és munkanélküliség kapcsolata. Infláció és munkanélküliség Magyarországon.

15 15 7. téma: Az állam feladatai Állami költségvetés szerkezete, felépítése. A költségvetési politika lényege, eszközei, alkalmazásának feltételei. A költségvetési politika eszközeinek hatása a gazdasági folyamatokra. LEVELEZŐ MUNKAREND 1. téma: A közgazdaságtan tárgya, módszerei (mikroökonómia) Pszichológia kontra közgazdaságtan. A racionalitás fogalma. A homo eoconomicus tulajdonságai. Behavioral economics A framing effect A modellszerű felépítés 2.téma:A játékelmélet alapjai, játékelméleti alapfogalmak. Korlátozott racionalitás Játékelméleti modellek(fogolydilemma,dollárárverés, héják és galambok). Az optimális stratégiák léte 3.téma: A piac fogalma, csoportosítása (mikroökonómia) A piaci szereplők. Kereslet és kínálat, összefüggésük. A Marshall-kereszt elemzése. Rugalmassági együtthatók, drogpiaci elemzés a Marshall-kereszt segítségével 4. téma: A játékelmélet alkalmazása a közgazdaságtanban A piaci kudarcok elemzése játékelméleti modellekkel. A fogolydilemma és a közlegelők tragédiája. Az oligopóliumok és monopóliumok piaci magatartása. A kartellezés okai és következményei. Versenyjogi szabályozás, a GVH szerepe. Esettanulmányok feldolgozása 5.téma: Az állami beavatkozás szükségessége, piaci kudarcok (mikroökonómia) Externáliák és internalizálásuk. Környezetszennyezés, természetkárosítás, a természetvédelmi rendőrség szükségessége Magánjavak, vegyes javak, közjavak. A közjavak finanszírozása és a potyautas magatartás. Hozzájárulás dilemma és részesedés dilemma, a közlegelők tragédiája 6. téma: A munkanélküliség és az infláció lényege és fajtái A munkakeresletet és kínálatot befolyásoló tényezők. A DMP-modell.Az infláció lényege és fajtái. Az inflációt kiváltó tényezők, hatásuk a makrokeresletre és makrokínálatra. Az infláció és munkanélküliség kapcsolata. Infláció és munkanélküliség Magyarországon. 7. téma: Az állam feladatai Állami költségvetés szerkezete, felépítése. A költségvetési politika lényege, eszközei, alkalmazásának feltételei. A költségvetési politika eszközeinek hatása a gazdasági folyamatokra. Kötelező irodalom Hauber György: Közgazdaságtan (főiskolai jegyzet, 2010.) Szűrös Mónika: Közgazdaságtan (főiskolai jegyzet, 2002.) Ajánlott irodalom Paul A. Samuelson William D. Nordhaus: Közgazdaságtan (KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft ) Meyer Dietmar Solt Katalin: Makroökonómia (Aula 1999.)

16 16 Solt Katalin: Makroökonómia Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tri Mester, Tatabánya, 1999.) A tananyag feldolgozásánál alkalmazott módszerek A közgazdaságtan tantárgy oktatásának szervezett formája nappali és levelező munkarendben az előadás. Az előadásokon történik az új ismeretek átadása,megbeszélése. A hallgatók kutatási feladatok során szembesülnek a valóságos élethelyzetekkel, illetve a rendőrségi munka szükségességéve. A tananyag elsajátításához az oktató egyéni és csoportos konzultációval valamint gyakorlati példák bemutatásával és megoldásával nyújt segítséget. A számonkérés követelményei és módja Az aláírás feltétele az előadások látogatása, a tantárgy beszámolóval zárul, amely a félév végén megírt teszt legalább 50%-os teljesítése esetén megfelelő.

17 17 Pénzügyi ismeretek tantárgy oktatási programja gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon Nappali és levelező munkarend Tanszék: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék A tantárgy oktatására a bűnügyi igazgatási szakon, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon a nappali munkarend keretében tanulóknál az IV-V-VI. félévben kerül sor 112 órában, levelező munkarend esetében pedig I-VI. félévben kerül sor 54 órában. A kurzus záróvizsgával zárul. Kreditértéke: 3 pont. A tantárgy oktatásának célja A pénzügyi ismeretek tantárgy célja átfogó, alapvető pénzügyi elméleti és gyakorlati ismeretek összefüggések közlése, elsajátítása. A pénzügyi és könyvviteli fogalom rendszer és a szakmai nyelv, valamint az alkalmazott módszerek készségszintű megismerése után a hallgatók áttekintést kapnak a pénzügyi rendszer és a kettős könyvvitel működési mechanizmusáról. A tantárgy részletes tematikája NAPPALI MUNKAREND 1. téma: A könyvvitel alapjai (pénzügyi ismeretek) A könyvvezetési kötelezettség. A kettős könyvvitel jellemzői. Gazdasági esemény fogalma, csoportosítása. Alapvető és összetett gazdasági események, típusai, lényegük, hatásuk a vállalkozó vagyoni, jövedelmi helyzetére (gyakorlati példák). 2.téma: A könyvelési munka alapjai és logikai rendje (pénzügyi ismeretek) A kettős könyvvitel fogalma. a főkönyvi számla fogalma, a számlával kapcsolatos fogalmak. A főkönyvi számlán történő szakkifejezések, illetve az adatállománya. A főkönyvi számlák csoportosítása, az egyes számlatípusokon a könyvelés jellemzői. 3.téma A könyvelés a főkönyvi számlákon (pénzügyi ismeretek) Gyakorlati könyvelési megoldások, szakkifejezések, számlahasználat. Egyszerű gazdasági események könyvviteli elszámolásai. A számlák megnyitása, a nyitás tartalma. Folyamatos könyvelés évközben (gyakorlati példák). A főkönyvi számlák rendezése, év végi zárás, zárlati munkák. Idősoros és számla elszámolások, a napló. A főkönyvi kivonat fogalma, rendeltetése, szerkezete, könyvelési hiba, hibajavítás, javítási módok. 4.téma: A mérleg fogalma, jellemzői (pénzügyi ismeretek) A mérleg fogalma, főbb jellemzői. Mérlegfajták, azok csoportosítása. A mérlegfőcsoportok, mérlegcsoportok, mérlegsorok tartalma, definíciója. Az eszköz és forrás oldal sorainak tartalma, értékelésük a mérlegben.

18 18 5.téma: Az eredménykimutatás (pénzügyi ismeretek) Az eredménykimutatás fogalma, általános jellemzői, fajtái. Az eredmény megállapítás célja, és tartalma. Az eredménykimutatás kategóriák csoportosítása, tartalma. 6. téma: A közgazdaságtan tárgya, módszerei (mikroökonómia) Pszichológia kontra közgazdaságtan. A racionalitás fogalma. A homo eoconomicus tulajdonságai. Behavioral economics A framing effect A modellszerű felépítés 7.téma:A játékelmélet alapjai, játékelméleti alapfogalmak. Korlátozott racionalitás Játékelméleti modellek(fogolydilemma,dollárárverés, héják és galambok). Az optimális stratégiák léte 8.téma: A piac fogalma, csoportosítása (mikroökonómia) A piaci szereplők. Kereslet és kínálat, összefüggésük. A Marshall-kereszt elemzése. Rugalmassági együtthatók, drogpiaci elemzés a Marshall-kereszt segítségével 9.téma: A fogyasztó döntési mechanizmusa (mikroökonómia) A racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban. A költségvetési egyenes és a fogyasztó optimális döntése. Az árváltozások és jövedelemváltozások hatása a fogyasztói döntésre (ICC,PCC). Jövedelemkompenzáció. Intertemporális döntések 10.téma: A vállalat, mint a kínálat forrása (mikroökonómia) Vállalkozás, vállalkozási formák, előnyeik, hátrányaik. A termelés technikai összefüggései, technikai, gazdasági hatékonyság. Az isoquantok és az isocost egyenes kapcsolata. A parciális termelési függvény és szakaszai. A határtermék, átlagtermék fogalma, kapcsolatuk. 11.téma: Árbevétel, költség, profit (mikroökonómia) A költségek csoportosítása elszámolhatóságuk szerint. A költségek és a termelés volumenének kapcsolata. Az átlag-és határköltség függvények és összefüggéseik. 13.téma: Az optimalizációs elv (mikroökonómia) Az optimalizációs elv érvényesülése a vállalatok egyéni kínálatának meghatározásában (gazdasági profitot realizáló, fedezeti pontban termelő, veszteséget minimalizáló, üzemszüneti pontban lévő vállalat magatartása) tökéletesen versenyző piacon. 14.téma: Piaci szerkezetek(mikroökonómia) A piaci szerkezetek fogalma, jellemzői. A monopólium típusai. Az árdiszkriminációs technikák. A monopolisztikus verseny 15.téma: Az oligopóliumok. Az összejátszás mértéke. Fogolydilemma helyzetek. Kartellezés a gazdaságban. A GVH felépítése, szerepe. Versenyjogi szabályozások. Esettanulmányok 16.téma: Az állami beavatkozás szükségessége, piaci kudarcok (mikroökonómia) Externáliák és internalizálásuk. Környezetszennyezés, természetkárosítás, a természetvédelmi rendőrség szükségessége Magánjavak, vegyes javak, közjavak. A közjavak finanszírozása és a potyautas magatartás. Hozzájárulás dilemma és részesedés dilemma, a közlegelők tragédiája

19 téma: Pénzügypolitika, gazdaságpolitika, pénzügyrendszer A pénzügypolitika fogalma, jellemzői, cél és eszköz rendszere. Gazdaságpolitika fogalma, célja, feladatai elemei. Közpénzügyek fogalma. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. A pénzügyi rendszer fogalma és jellemzői. A pénzügyi piac és a pénzügyi rendszer. A pénzügyi piacok rendszerezése. 18. téma: Pénzügyi számítások, pénzügyi közvetítés (pénzügyi ismeretek) A pénz fogalma, fajtái, a pénzteremtés mechanizmusa. A pénz időértéke, a pénz időértékével kapcsolatos számítások. jövőbeli érték (Future value) és a jelenérték (Present value) értelmezése, számítása. A pénzmegtakarítások, a pénzkereslet és a pénzkínálat. A pénzközvetítés módjai. Pénzügyi közvetítő intézmények. 19.téma: A hitelintézeti rendszer (pénzügyi ismeretek) Bank fogalma. Bankrendszer felépítése. A bankok és kockázataik. A bankok működésének alapelvei, banküzem szabályozása 20.téma: Bankműveletek (pénzügyi ismeretek) Passzív és aktív bankműveletek. A fizetési forgalom lebonyolítása. Bankszolgáltatások. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Alap- és vagyonkezelés. Letéti- és széfszolgáltatás. Speciális finanszírozási formák. Garancia és kezességvállalás. 21.téma: Valuta, devizarendszer (pénzügyi ismeretek) Devizapolitika, valuta és devizagazdálkodás. Valuta és deviza fogalma, jellemzői értékelése. Az elszámolás eszközei, azok jellemzői. Valuták, devizák átváltása. Árfolyamok, árfolyamjegyzés és gyakorlata. Deviza átváltási ügyletek. devizaszámla lényege, vezetése, számlatulajdonosok, számlavezetési kondíciók. 22.téma: Értékpapírpiac, tőzsde (pénzügyi ismeretek) Értékpapírok fogalma, fajtái. Pénz-, tőke- és devizapiac. Tőzsde fogalma fajtái, jellemzői. Pénz-, és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői (azonnali spot), határidős (termék) opció, arbitrage, fedezeti (hedge) spekulációs. 23.téma: Nemzetközi monetáris és intézményrendszer (pénzügyi ismeretek) Nemzetközi pénzügyi rendszer jellemzői. Nemzetközi és regionális pénzügyi intézmények. Nemzetközi Valutalap működése. A Világbank szerepe, működése. Az EBRD és EIB. BIS-Nemzetközi Fizetések Bankja. 24.téma: A befektetési és finanszírozási döntések (pénzügyi ismeretek) A befektetési és finanszírozási döntések osztályozása. Finanszírozási stratégiák. Befektetések értékpapírokba. A befektetési döntések megalapozása gazdaságossági számítások. (Statikus szemléletű gazdaságossági számítások. Dinamikus szemléletű gazdaságossági számítások.) 25.téma: Az államháztartás (pénzügyi ismeretek) Az államháztartás fogalma, jellemzői. Az államh ztartási rendszer, alrendszerek. Az államháztartás működésének, gazdálkodásának alapjai. A Magyar Államkincstár jogállása, feladatai. Feladat megosztás az államháztartás alapvető elemei között.

20 20 26.téma: A központi költségvetés (pénzügyi ismeretek) A költségvetési politika. A költségvetés szerepe, tartalma, rendszere. A költségvetés helye a gazdaságban. Költségvetési funkciók. A központi költségvetés bevételei, és kiadásai. A költségvetés elkészítése, elfogadása és végrehajtása. Hatásköri és eljárási szabályok. 27.téma: Költségvetés bevételei részletesen (pénzügyi ismeretek) Adók. Általános forgalmi adó. Társasági adó. Személyi jövedelemadó. Egyéb adók, járulékok. Illetékek. 28.téma: A helyi önkormányzatok költségvetése (pénzügyi ismeretek) A helyi önkormányzatok feladatai, a feladatok finanszírozása. A helyi önkormányzatok szervezetei és forrás-szabályozása. Az önkormányzatok költségvetésének tervezése, gazdálkodása, zárszámadása. Önkormányzatok külső és belső ellenőrzése. Helyi adók. LEVELEZŐ MUNKAREND 1. téma: A könyvvitel és könyvelési munka alapjai (pénzügyi ismeretek) A könyvvezetési kötelezettség. A kettős könyvvitel jellemzői. Gazdasági esemény fogalma, csoportosítása. Főkönyvi számla fogalma. A főkönyvi számlák csoportosítása, az egyes számlatípusokon a könyvelés jellemzői. 2.téma Könyvelés a főkönyvi számlákon, mérleg fogalma, jellemzői (pénzügyi ismeretek) Gyakorlati könyvelési megoldások, szakkifejezések, számlahasználat. Egyszerű gazdasági események könyvviteli elszámolásai. A mérleg fogalma, főbb jellemzői. Mérlegfajták, azok csoportosítása. 3.téma: Az eredménykimutatás (pénzügyi ismeretek) Az eredménykimutatás fogalma, általános jellemzői, fajtái. Az eredmény megállapítás célja, és tartalma. Az eredménykimutatás kategóriák csoportosítása, tartalma. 4. téma: A közgazdaságtan, annak módszerei. A piac fogalma, csoportosítása (mikroökonómia) A szűkösség fogalma, a javak és termelési tényezők csoportosítása. A gazdasági körforgás. A piaci szereplők. Kereslet és kínálat, összefüggésük. A Marshall-kereszt elemzése. 5.téma: A fogyasztási döntést befolyásoló tényezők, mechanizmusok (mikroökonómia) Teljes haszon, határhaszon és kapcsolatuk. A racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban. A költségvetési egyenes és a fogyasztó optimális döntése. Az árváltozások és jövedelemváltozások hatása a fogyasztói döntésre (ICC,PCC). 6. téma: A közgazdaságtan tárgya, módszerei (mikroökonómia) Pszichológia kontra közgazdaságtan. A racionalitás fogalma. A homo eoconomicus tulajdonságai. Behavioral economics A framing effect A modellszerű felépítés A játékelmélet alapjai, játékelméleti alapfogalmak. Korlátozott racionalitás Játékelméleti modellek(fogolydilemma,dollárárverés, héják és galambok). Az optimális stratégiák léte

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelbírálat Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki szakügyintéző hallgatók számára 2011/2012. II. félév Tantárgyi

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben