Hatalom és pénz. II. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatalom és pénz. II. kötet"

Átírás

1 RÁTH-VÉGH ISTVÁN Hatalom és pénz II. kötet 2011

2 Adós fizess! A pénzszerzés egyik ősrégi módja volt a kölcsön. De az adósnak azzal is számolnia kellett, hogy a lepengetett aranyak és tallérok visszakívánkoznak a hitelező pénzes ládájába. És gondolnia kellett arra is, hogy a hitelezőnek van egy hűséges fegyvertársa, a törvény, ez őrt áll mellette, s pallosával irgalmatlanul lesújt a megátalkodott következetességgel nemfizető, konok adósra. Még a kereszténység második ezredévének elején is felsötétlik a római XII. táblás törvény kegyetlen emléke. Fogság, bilincsbe verés, rabszolgamunka és a büntető törvények egész sora várt a nem fizető adósra. 1 S az egyház, nemhogy lefogta volna a törvény kezét, még segített is neki. Megtiltotta, hogy halotti szentségekkel lássanak el, s egyházi temetésben részesítsenek olyan embert, akit halála pillanatában adósság terhel ban a franciaországi Ruffec-ben tartott zsinat még tovább ment és kimondta, hogy ha valamilyen jobb szívű és engedékenyebb pap az ilyen adóst a halálos ágyán mégis feloldozná, köteles az adósságot helyette kifizetni. 2 1 A régi Rómában, ha az adós hivatalos felszólításra sem fizetett, a praetor maga elé idézte és átadta a hitelezőnek hatvannapi szolgaságra. Ez magával vihette, megbilincselhette, kemény házi munkára foghatta. Ha eltelt a hatvan nap és a hitelező nem kapta meg a pénzét, az adós polgárjoga megszűnt. Ez annyit jelentett, hogy a hitelező a boldogtalan embert eladhatta külföldre rabszolgának, vagy akár meg is ölhette, ha akarta. 2 A. Chéruel: Dictionnaire historique des institutions, moeurs el coutumes de la France. (Paris, Dettes címszó.) 7

3 Más szóval: a hívő adósnak a mennyországba is a hitelezőtől kellett belépti jegyet váltania. A NEMES ADÓS KIVÁLTSÁGA A régi germán jog a nemes adósnak módot adott, hogy ha nem bírt fizetni, mégis szabaduljon a címerét megcsúfoló szolgaságtól. Egy furcsa intézményt eszelt ki, ez volt a neve: Einlager. A kölcsönszerződésben kiköthették, hogy ha az adós a lejáratkor nem fizet, köteles bevonulni egy meghatározott vendégfogadóba s onnan ki nem jöhet, amíg a tartozást le nem törlesztette. A cél persze az volt, hogy a fogadói költségek rémképével fenyegetett adós vegye komolyan a dolgot és kövessen el minden lehetőt a hitelező kielégítésére. Mert sokba került a fogadói élet; a nemes urak ott sem engedtek házi szokásaikból, nem mondtak le az asztal örömeiről, s a töltőzésig ettek és ittak. S a költségek gyakran fejére nőttek az egész adósságnak, mert nemcsak maga az adós volt köteles bevonulni a fogadói remeteségbe, hanem a kezes is. Ha többen vállaltak kezességet, egész úri társaság verődött ott össze, s űzte el a fogság unalmát evéssel, ivással, kockajátékkal. Megszökni nem lehetett, mert minden lakatnál biztosabban őrizte őket a lovagi becsületszó. A lovag urak teljesen összeférőnek tartották a lovagi becsülettel, hogy az országutakon védtelen utasokat kiraboljanak, de ha szavukat adták valamire, meg is tartották. Történt, hogy egy nemes úr az Einlager tartama alatt meghalt, de az adóssága még eleven volt. A kötelezvény úgy 8

4 szólt, hogy mindaddig nem lépi át a fogadó küszöbét, amíg adósságát az utolsó fillérig le nem törleszti. Mi lesz most a becsületszóval? Az atyafiság úgy oldotta meg a kérdést, hogy lyukat ásott a küszöb alatt és azon keresetül húzta ki a holttestet. A HERCEG BECSÜLETSZAVA Azt mondtam az imént, hogy nemes ember a szavát megtartotta. Van egy elcsépelt szokás-mondás: a kivétel megerősíti a szabályt. Ilyen kivételre mutatott példát Orleans Lajos herceg, IV. Károly francia király fivére, az esztendőben. Az történt vele, hogy kocsiját a lovak elragadták és majdnem belefordult a Szajnába. Mint ilyenkor jámbor hívőknél szokás, menekülése esetére mindenféle fogadalmat tett, egyebek közt azt is, hogy valamennyi adósságát kifizeti. Nem is esett semmi baja, s mint valódi úriemberhez illik, a kegyes fogadalmat a hitelezők tudtára is adta. Azok hát nagy örvendezéssel gyűltek össze a hercegi palota előtt, szám szerint nyolcszázan. De ekkorra már az életveszedelem emléke a hercegi lélekben elkopott, s maga helyett egy főtisztjét küldte ki hozzájuk, aki ezzel a rövid beszéddel lepte meg a bizakodó gyülekezetet: A herceg úr azt üzeni, hogy rátok nézve már az is nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán tartozhatik nektek. Érjétek be hát azzal a hízelgő tudattal, hogy alkalom adtával rátok gondolt. 9

5 ZÁLOGBA ADOTT FELESÉG Polgárnál, pórnál, más szegény embernél nem számított a becsületszó. Egyéb biztosíték kellett. A vallással táplálkozó középkor kettős erkölcsére jellemző példa volt a feleség, mint zálogtárgy. A férj zálogba adhatta a feleségét és beutalhatta nem rendes vendégfogadóba, hanem abba a nyilvános házba, amelynek gazdájától a pénzt kölcsönvette. Ott a gazda jogi nyelven szólva gyümölcsöző letétként kezelhette, vagyis kötelezhette, hogy vegyen ő is részt a többi bennlakó hivatásának gyakorlásában. A városi tanácsok mégis megszorították a családfői hatalmat, s az erkölcsös jogügylethez az asszony beleegyezését is megkívánták. Azzal azután a törvény nem törődött, hogy a férj milyen eszközökkel csikarta ki a beleegyezést. 3 Az épületes joggyakorlat szépen megfért azzal a felfogással, amely a megesett lányra és a törvénytelen szülöttre rásütötte a becstelenség bélyegét. Még egy idevágó példa. Az osztrák Wilzhut község szokásjoga (Weistum, vagyis falusi bölcsesség) 1400 körül arról az esetről rendelkezett, ha a paraszt nem tudta megfizetni a földesúr által rárótt pénzbírságot. Ilyenkor váltságul át kellett engednie a feleségét a földesúrnak egyszeri alkalomra. A falusi bölcsesség nem feledkezett meg arról a lehetőségről, hogy a földesúr esetleg nem tart igényt a kétes értékű váltságra. Ebben az esetben a jog átszállt a bíróra. Ha a nő ennek sem kellett, a jogosultak sorában a bírósági írnok következett. Ha pedig ez sem kért belőle, a sor- 3 Theodor Hampe: Die fahrenden Leule in der deutschen Vergangenheit. (Leipzig, old.) 10

6 ban utolsónak a törvényszolga maradt. De ez már nem húzhatta ki magát; akár fogyatékos szépségű volt is az asszony. HUNCUT LEGYEN A NEVEM Amikor az erkölcsök úgy-ahogy szelídültek, a nem fizető adósra a megszégyenítés kényszerét alkalmazták. Sok régi adóslevél került elő a német levéltárakból, ezekben maga az adós hatalmazta fel a hitelezőt a megszégyenítésre. Nemfizetés esetére ez volt a szokásos záradék: Du sollst mich einen Spitzbuben heissen. Vagyis, szabadon magyarítva: Ha nem fizetek, huncut legyen a nevem. S hogy ez ne csak írott malaszt maradjon, a hitelező törvényszolgát vehetett igénybe, bejárathatta vele a várost és minden téren, utcasarkon kikiálthatta, hogy adósa nem fizetvén, gazfickónak tekintendő. 4 A SZÉGYENSAPKA Középkori szokás volt a megbélyegzetteket, kitaszítottakat valamilyen külső jellel is ellátni. Ilyen volt a zsidók sárga foltja; 4 Jacob Grimm: Deutsche Rechtsaltertümer. (Göttingen, old.) Közöl egy 1240-ből származó latin nyelvű formulát is. Obligans me quod si contra aliquam praedictorum facero, extunc sim exlex, quod in vulgari dicitur erlos und rechtlos. (Kötelezem magamat arra, hogy ha a fentiek ellenére cselekedném, attól fogva exlex legyek, amint az közönségesen becstelennek és jognélkülinek mondatik.) 11

7 ilyen a züllött leányok jelvénye: Zürichben piros sapka, Bécsben sárga pánt a vállon, Lyonban piros karszalag, Firenzében sárga fátyol stb. A fizetésképtelen adós sem kerülhette el a sorsát. Őreá a zöld sapka várakozott. Ha nem tudott fizetni, a hitelező arra kötelezhette, hogy egész életén át zöld sapkát viseljen. A törvény csak azt a kedvezményt engedélyezte, hogy a sapkát a hitelezőnek kellett beszereznie. Ha az adós nyilvános helyen a zöld sapka nélkül jelent meg, a hitelező kívánságára börtönbe vetették. Még a XVI. század végéről is maradtak ránk zöld sapka hordására kötelező franciaországi ítéletek. Némely helyen azzal fokozta a törvény a szégyent, hogy maga a sapka átnyújtása is megbélyegző módon ment végbe. Az adóst kivezették a pellengér elé, ott be kellett ismernie, hogy fizetésképtelen, mire a hóhér fejébe nyomta az örökös gyalázatot jelentő zöld sapkát. A szokás Itáliából eredt, a bankárok és kereskedők országából. A bankrott kifejezés tulajdonképpen a bukott bankárok szégyenbüntetését jelenti. A bank szó nem egyéb, mint az olasz banco egyértékese. Pultot, üzletasztalt, padot jelent, amely mellett a pénzváltó üzleteit lebonyolította. Ha az ilyen bankár fizetéseit beszüntette, a bankárok sorából kiközösítették és ennek jeléül az üzleti pultját összetörték. Az összetört pult neve olaszul banco rotto; innen a bankrott, vagy népiesen a pankrót kifejezés. A SZÉGYENKŐ A szégyenbüntetéseknek az volt a céljuk, hogy az embereket a gyalázattól való félelem fokozott óvatosságra serkentse az adósságcsinálás körül. A zöld sapka és az összetört pult néha 12

8 nem bizonyult elég hatályosnak, ezért egyes olasz városokban felállították az adósok szégyenkövét. Pietra d infamia, Pietra del Vituperio volt ezeknek a köveknek a neve. Padovában ma is látható egy példányuk; a régi városháza első emeleti nagytermében van felállítva a fal mellett. A kőre ültetés szertartása elég körülményes volt. Rendszerint karnevál idején történt, s így az elrettentő példa egyszersmind szórakozási alkalmat is jelentett. A karnevál egy bizonyos napján összegyűjtötték az elmúlt év vagyonbukottait, kivitték őket a piactérre és odaállították a szégyenkő elé. A nézőközönség köréjük csődült; az első sor az iskolásfiúk részére volt fenntartva, nyilván azzal a pedagógiai céllal, hogy okuljanak az elkövetkezendő látványosságból. Minden egyes vagyonbukott sorra került, a következő módon: elsőbben egy tisztviselő felolvasta adósságainak jegyzékét és a passzív vagyonmérleget. Azután kitűztek egy bizonyos időt, mondjuk percet, ez idő alatt a hitelezőknek joguk volt az adósra tetszés szerinti szóbeli sértéseket és gyalázkodásokat rákiabálni. Képzelhető a vigasság, amivel a tömeg, élén a tanulságszerző ifjúsággal, az ádáz rohamot fogadta. Mikor az idő letelt, megszólalt a hatósági személy csengője és erre a dühöngő kórus nyomban elhallgatott. Tudták, hogy most jön a java. Mindenekelőtt a törvényszolgák lehúzták a nyomorult ember nadrágját. Ez a kellő ünnepélyességgel megtörténvén, két markos legény megragadta a hóna alatt, másik kettő a térdhajlásánál, felemelte jó magasan a levegőbe, s onnan lezuhintotta a kőre. Tizenkétszer mártogatták meg így a boldogtalant, azután mehetett, amerre akart, az adósság le volt törlesztve. 13

Horvátországi Magyarság

Horvátországi Magyarság Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta ISSN 1218 1269 Kiadja a Huncro Sajtó és Nyomdaipari Kft. a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének megbízásából. Fő- és felelős szerkesztő: Andócsi János

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II.

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A MAGYAR JOGÉLET KÖNYVEI Szerkeszti: Dr. BAKONYI PÁL. 21. DR. BUDAY DEZSŐ egyetemi m. tanár, kecskeméti jogtanár

A MAGYAR JOGÉLET KÖNYVEI Szerkeszti: Dr. BAKONYI PÁL. 21. DR. BUDAY DEZSŐ egyetemi m. tanár, kecskeméti jogtanár A MAGYAR JOGÉLET KÖNYVEI Szerkeszti: Dr. BAKONYI PÁL. 21. SZOCIÁLIS CSALÁDJOG DR. BUDAY DEZSŐ egyetemi m. tanár, kecskeméti jogtanár ELŐADÁS A TÁRSADALMI JOGALKOTÁS OR- SZÁGOS SZÖVETSÉGÉBEN 1918 ÁPRILIS

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

Árnyak 1998. á prilis I. évfolyam 4. szám

Árnyak 1998. á prilis I. évfolyam 4. szám 1998. április - I. évfolyam, 4. szám Március 20-án naplementekor három coven tartotta együtt Ostara ünnepét. A hideg időjárás ellenére sok érdeklődő nézte végig a tavaszköszöntő rituálét. Nagyon sajnáltuk,

Részletesebben

KÉT HÉT... Fehér listán Dél-Afrikában. Steve Whiteman Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva ELŐSZÓ

KÉT HÉT... Fehér listán Dél-Afrikában. Steve Whiteman Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva ELŐSZÓ KÉT HÉT... Fehér listán Dél-Afrikában Steve Whiteman Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva ELŐSZÓ Nincs út a boldogsághoz, a boldogság maga az út. Ez a Buddha idézet már akkor is ott volt a falon, amikor

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKEZÉSEI I. BUDAPEST, 1928 ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. DÉLMAGYARORSZÁG HÍRLAP ÉS NYOMDAVÁLLALAT R.-T, NYOMÁSA, SZEGED I. Hogyan vándorolt Szeged városa

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 2014/10 Mi a lényeg? Az egyház dönti el? XXVI. Egyesek évfolyam, szerint 11. a zsinat határozza

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

A földhöz kapcsolódó magyar szólások és közmondások

A földhöz kapcsolódó magyar szólások és közmondások A földhöz kapcsolódó magyar szólások és közmondások Noéh Ferenc egyetemi adjunktus BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Kertész Manó így ír Szokásmondások című, első ízben 1922-ben megjelent könyvének

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA

FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA ALEXANDRE DUMAS A SZAVOJAI HERCEG II. KÖTET FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA TARTALOM MÁSODIK KÖTET ELSŐ FEJEZET Az udvar Franciaországban. MÁSODIK FEJEZET A király vadászata. HARMADIK FEJEZET

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről*

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* z úgynevezett ókor története amaz országokban játszódott le, melyek a Földközi-tenger környékén terülnek el, többékevésbbé benyúlva a szárazföldbe. Az

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben