Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Jelenlévők és csatlakozók ismeretlen tettes(ek ) ellen büntető feljelentést teszünk kényszerítés gyanúja miatt : II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Jelenlévők és csatlakozók ismeretlen tettes(ek ) ellen büntető feljelentést teszünk kényszerítés gyanúja miatt : II."

Átírás

1 Megjelentek 2740 Abony Újszászi út 90 LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u Budapest, Pf Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Jelenlévők és csatlakozók ismeretlen tettes(ek ) ellen büntető feljelentést teszünk kényszerítés gyanúja miatt : az évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. cím A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények Kényszerítés 174. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény definíciója : A bűncselekmény 10. (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.) és a évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1

2 XVIII. FEJEZET AZ EMBERI SZABADSÁG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Kényszerítés 195. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény definíciója : A bűncselekmény 4. (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.) Az évi Büntető Törvénykönyv és a évi Büntető törvénykönyv egyaránt társadalomra veszélyes cselekményként jelöli meg azt a tevékenységet vagy mulasztást, amely mások jogait sérti. Nekünk mindannyiunknak sérülhet a tulajdonhoz való jogunk, mivel a devizaalapú hitelezés során történő jogtalan követelések miatt az ingatlanjaink és az ingóságaink végrehajtási eljárás keretében elvehetővé válnak A saját tulajdonú bankszámlánkra érkező jövedelmünket is végrehajtás útján terhelhetik meg. A LAKÓINGATLANUNK ELVESZTÉSE MIATT A LAKHATÁSHOZ VALÓ JOGUNK IS SÉRÜL,ÉS HAZÁTLANNÁ VÁLHATUNK. Mi, akik ezt a feljelentést tesszük, mindannyian devizaalapú hitelt vettünk fel, és az ebben vállalt kötelezettségünket közjegyző előtt is megerősítettük. A jelzálogjog bejegyzése mindannyiunk esetében megtörtént a helyileg illetékes Földhivatalokban, amely jelzálogjog bejegyzés a bankkal kötött bankkölcsön szerződéseinken és a jelzálogszerződéseinken alapul. A jelzálogjog bejegyzéshez magára a tartozáselismerő közjegyzői okiratra nem volt szükség, csak azokban az esetekben, amikor a bankkölcsön szerződés eleve közokiratba foglalva köttetett meg. Ezekben az esetekben a kölcsönszerződést és a jelzálogszerződést közjegyző előtt írták alá az Adósok, ezért a közjegyző előtti tartozáselismeréstől a bankkölcsön szerződés és a jelzálogszerződés elválaszthatatlan lett.. 2

3 A jelzálog bejegyzés alapjául a kölcsönszerződés és a jelzálog szerződés szolgált, ellenben a tartozáselismerő közjegyzői okirat az azonnali végrehajthatóságot biztosítja, ha végrehajtási eljárásra kerülne sor XLI. törvény- a közjegyzőkről (1)259 A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, b) a jogosult és a kötelezett nevét, c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, d) a teljesítés módját és határidejét. (2) Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. (3) E alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje letelt [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 21. ]. Az általunk tett tartozáselismerő közjegyzői okirat mindannyiunk esetében tartalmazza a (1) bekezdésének a), b), c), d ) pontja szerintieket, ezért a végrehajthatóság ezen feltételeinek meglétét meg lehet állapítani a tartozáselismerő közjegyzői okiratból. A közjegyzőkről szóló törvény ának (2) bekezdése ellenben egy másik közokirat elkészítésével valósul meg, amely közokirat nem tehet megállapítást más kötelezésről, mint amit a felek vállaltak. A közjegyzők minden esetben meg is jelölik a felmondás készítésekor a szerződéskötéskor aláírt tartozáselismerő közjegyzői okirat ügyszámát. A tartozás elismerésekor az általunk tett kötelezettségvállalásból fennálló tartozásunk összege kizárólag nulla lehetett, mert még nem keletkezett meg a pénzkölcsön. Mivel a felmondást közokiratba foglaló közjegyzők egyetlenegy esetben sem tekintik meg a mi banki bizonylatainkat, nem vetik azokat össze a Bank belső bizonylataival, ezért a végrehajtási záradék kiállításakor záradékot készítő közjegyzők egyetlenegy esetben sem tudják azt, hogy mi, Adósok kaptunk-e pénzkölcsönt, és egyetlenegy esetben sem tudják azt sem, hogy mennyit fizettünk. A közjegyzőkről szóló törvény ának (2) pontja szerinti feltétel, azaz a kölcsönszerződés Bank által történő felmondása közjegyző előtt csak a tartozáselismerő aláírását követően valósulhat meg, miután a kölcsön megkeletkezik. Ezért a felek között a tartozáselismerő aláírását követően a pénzmozgásokat igazoló pénzügyi bizonylatok megvizsgálása nélkül a közjegyzőnek esélye sincs rálátni arra, hogy az Adós által a tartozáselismerőben vállalt kötelezettséggel kapcsolatosan megkeletkezett-e a jogos alapja a Bank követelésének, és esélye sincsen arra rálátni a közjegyzőnek, hogy amennyiben a pénzkölcsön megkeletkezett, milyen mértékű hátraléka lehetett. a felmondás időpontjára az Adósnak. 3

4 Mivel mindannyiunk az évi IV. törvény hatálya alatt kötöttük meg a szerződéseinket és vállaltunk kötelezettséget közjegyző előtt, hogy a tartozásunkat megfizetjük a kötelezettségvállalásunk szerint, ezért álláspontunk szerint ezen törvényben a tartozáselismerésünkkel kapcsolatos rendelkezések nem kerülhetőek meg évi IV. törvény Polgári Törvénykönyv Tartozáselismerés 242. (1) A tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető, vagy a szerződés érvénytelen. (2) A tartozáselismerés a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik. Mindannyiunk esetében bekövetkezett az, hogy a Bank általi felmondáskor a közjegyzőnek nem volt tudomása arról, hogy a tartozásunk jogcíme a tartozáselismerő szerinti kölcsön jogcímen megkeletkezett-e, mert nem vetette össze a folyósított összeget a Bank belső hitelnyilvántartási számlájára felkönyvelt devizaköveteléssel. Továbbá nem tekintette át a felmondást készítő közjegyző a befizetéseinket sem. Mindannyiunk esetében mellőzték a felmondást okiratba foglaló közjegyzők azt, hogy a bank és közöttünk, Adósok között kötött szerződéses jogviszonyra alapozott gazdasági események pénzügyi bizonylatait teljes körűen megtekintsék. Egyoldalúan, kizárólag a Bankok belső, számunkra, Adósokra nézve titkos hitelnyilvántartási számlájába nyertek betekintést, és ezen számlán kölcsön jogcímen nyilvántartott devizakövetelést tényként tanúsították az általuk készített közokiratban mint általuk megtekintett adatot. Álláspontunk szerint ezen a belső hitelnyilvántartási számlán szereplő adat tanúsítása nem szolgálhat végrehajtási záradék kiállításának alapjául a tartozáselismerő közjegyzői okiratot kiállító közjegyző számára, amely záradék ezt követően pénztartozás végrehajtási kényszerrel történő behajtásának alapokirata. Ezen álláspontunkat arra alapozzuk, hogy a felmondás és a végrehajtási záradék a tartozáselismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatunkon kell hogy alapuljon, mert ez az a konkrét jognyilatkozatunk, amelyre a felmondáskor a Bankok hivatkozhatnak, mint általunk aláírt kötelezettségvállalásra. Ezért felmondáskor az ebbe foglalt összeg és jogcím szerint megkeletkezett és abból a felmondáskor fennálló tartozásunkat kérhetik rajtunk számon. 4

5 Mivel az évi IV. törvény, a Ptk ának (1) bekezdése azt a jogát biztosítja a tartozás elismerőjének, hogy "A tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg ", ezért a Bank és az Adós bizonylatainak tételes ellenőrzése nélkül a végrehajtási záradék kiállításának feltételéül megszabott banki felmondás álláspontunk szerint nem készülhet el, mert enélkül nem lehet megbizonyosodni arról, hogy megkeletkezett-e a pénzkölcsön. Mindannyiunk esetében bekövetkezett az, hogy a közjegyző előtt készült banki felmondáskor nem voltunk jelen, a közjegyző a mi bizonylatainkat nem nézte meg, s emiatt a tényként tanúsított banki követelés összegének és jogcímének jogosságáról nem tudott meggyőződni. Ebből következik az, hogy a végrehajtás elrendeléséhez pusztán a közjegyzőkről szóló törvény ának (2) pontját vették figyelembe, azaz elegendőnek tartották a végrehajtási záradékot kiállító közjegyzők azt, hogy a banki felmondás tényét közokirat tanúsítja. Ez azonban álláspontunk szerint nem elegendő, hiszen a tartozáselismerő kötelezettségvállalásunk aláírását követően be kell legyenek tartva azok a jogszabályok is, amelyek a megkeletkezett tartozáselismerésre vonatkoznak. Ezért álláspontunk szerint a végrehajtási záradékot készítő közjegyzőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy - a banki felmondáskor közokiratban lejárttá tett kölcsöntartozás jegyzőkönyvi szintű-e - avagy az évi IV. törvény a, a tartozáselismerésre vonatkozó jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével készült-e el. azaz a tartozáselismerőbe foglalt kötelezettségvállalásból származik-e a banki követelés, amelynek végrehajtási kényszerrel történő behajthatóságát teszi lehetővé a tartozáselismerő közjegyzői okirat záradékkal való ellátása. Álláspontunk szerint a közjegyzőkről szóló törvényt megsértették a felmondást készítő közjegyzők, amikor megkerülték a tartozáselismerésünk aláírásakor hatályos évi IV. törvény (Ptk.) át, és így készítettek közokiratot: 5

6 Közjegyzőkről szóló törvény : 2. (1) A közjegyző az eljárása során csak a törvénynek van alávetve, és nem utasítható. 3. (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen. A végrehajtási záradék kiállítása az ilyen módon készült közjegyző előtti banki felmondásokra alapozottan álláspontunk szerint a felmondáshoz hasonló módon,szintén a törvény megkerülésével történik, mivel a záradékoló közjegyző a banki felmondásból tudomást szerez arról, hogy a banki felmondáskor az Adós nincs jelen, a bizonylatait nem veszi figyelembe a felmondást közokiratba foglaló közjegyző, s ezért a közjegyző előtti felmondás során bizonylatokon alapuló, joggal követelhető kölcsöntartozás igazolására nincs mód. Mindezek alapján azt állíthatjuk, hogy a felmondásaink és a végrehajtási záradékaink a közjegyzőkről szóló törvény 3. (1) bekezdésének megsértésével készülnek, mivel minden esetben megkerülik a polgári törvénykönyv tartozáselismerésre vonatkozó rendelkezését: nem ellenőrzik le azt, hogy a tartozás kölcsön jogcímen fennállhat-e, és nem teszik lehetővé azt, hogy az Adós a bizonyítékaival előálljon. Mi, károsultak ellenben mindannyian tudjuk azt bizonyítani, hogy -kölcsön jogcímen a devizaalapú hitelünk miatt nem tartozhattunk soha a banknak. Bizonyítékunk a folyósítás bizonylata, amely igazolja azt, hogy -devizát számunkra nem folyósított a Bank -devizaváltással devizát nem bocsátott a rendelkezésünkre a Bank. Ezért a Bank által nyilvántartásba vett devizaösszeg nem követelhető az általunk és a közjegyző által kölcsön jogcímen. Ellenben a Bank által nyilvántartásba vett devizatőkét és erre számolt ügyleti kamatot fizettünk emelkedő mértékben a forint árfolyam romlása miatt, miközben a jogügyleteinkben a deviza nem volt jelen. Mivel az ügyleti kamat a kölcsön ára, de kölcsönbe mi semmit nem kaptunk, nem keletkezett meg a jogalapja a Banknak arra nézve, hogy nem létező pénzösszegre, a nyilvántartásba vett devizára kölcsönkamatot számoljon fel. 6

7 A folyósított forintot a Bank nem követelte, a nyilvántartásba vett devizát pedig nem bocsátotta rendelkezésünkre. Mégis folyamatosan kamatot terhelt ki ránk a Bank. Ezt csak arra tudta alapozni, hogy az általa követelt devizaösszeget hiteltartozásként vette nyilvántartásba, miközben kölcsön jogcímen nem történhetett folyósítás a nyilvántartásba vett követelés és a folyósított összeg eltérése miatt. Egyidejűleg fizettünk árfolyam különbözettel terhelten tőkét és kamatot valamint kereskedelmi árrést a soha át nem adott devizára a folyósításkori vételi árfolyam és a törlesztéskori eladási árfolyam alkalmazása miatt. Mindeközben Kásler Árpád perében a Gyulai Városi Bíróság ítéletét helyben hagyva a Szegedi Ítélőtábla másodfokon is jogtalannak ítélte meg a kereskedelmi árrés felszámítását, hivatkozva arra, hogy a jogügyletben nem volt deviza még jogi értelemben sem. Az árfolyamrés felszámítására álláspontunk szerint csak létező, és az adós részére átadott deviza esetén nyílt volna meg a Bankok joga, mert nem lehet kereskedni nemlétező dologgal. A Bank ellenben nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét azaz nem nyújtott pénzkölcsönt, miközben a kölcsönnyújtáskor felszámolható ügyleti kamatot és kétféle pénznem megléte esetén felszámolható kereskedelmi árrést követelt évi IV. törvény Ptk (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. A magánjogi szerződés során történő jogtalan banki követeléseket az árfolyam erősödés miatt nem tudtuk tovább fizetni, mert egyidejűleg voltunk kötelezve a deviza árfolyam erősödésének megfizetésére, a nemlétező devizára felszámolt kamat megfizetésre, és a nemlétező devizára kereskedelmi árrést számoltak fel, ezért a Bankok közjegyző előtt felmondták a szerződést az ellehetetlenülésünk miatti késedelmes teljesítés miatt.. A közjegyzők a fent leírt módon, a törvény megkerülésével azonnali végrehajtást rendeltek el Az árfolyam erősödése által a devizakövetelés forintban kifejezve mindannyiunknál nagyobb, mint a Bank által folyósított összeg. 7

8 Így bekövetkezett az, hogy a jelzálogul felajánlott ingatlan nem biztosítja a banki követelést, a tartozáselismerőben szereplő devizaösszegből még fennálló tartozást, miközben kölcsön jogcímen a tartozás nem jöhetett létre a bank teljesítésének elmaradása miatt. A banki követelés kielégítése emiatt a teljes vagyonunk elvételével zajlik, amely töredék áron kerül mások tulajdonába. A fennmaradó tartozást pedig pénztartozás gyanánt, a végrehajtási kényszerrel évekig, évtizedekig szedhetik az Adósok, Adóstársak, Kezesek béréből, nyugdíjából s egyéb bevételéből. Kérjük a Tisztelt Legfőbb Ügyészséget, indítson büntető eljárást ismeretlen tettes, tettesek felkutatására, aki(k) a közjegyzőket a gyanú szerint kényszerítették, hogy a közjegyzőkről szóló törvény 3. -ának megsértésével az évi IV. törvény (Ptk.) át megkerülve megalapozatlanul foglaljanak közokiratba Bank által követelt kölcsöntartozást és rendeljenek el azonnali végrehajtást. Minden köztörvényes bűncselekménnyel megvádolt személynek joga van ahhoz,, hogy védje magát. Mi nem követtünk el köztörvényes bűncselekményt, ellenben minket kellő bizonyíték nélkül, a növekvő befizetéseink ellenére földönfutóvá fognak tenni. Kérjük a Tisztelt Legfőbb Ügyészséget annak felkutatására, hogy -kiknek lehet indítéka arra, hogy a magyar családokat ellehetetlenítsék -és fűződhet-e bárkiknek ahhoz érdeke, hogy a magyar családok a hazájukat elhagyják. Végezetül emlékeztetni kívánjuk a Tisztelt Legfőbb Ügyészséget arra, hogy a magyar föld mindannyiunké. Tisztelettel : Jelenlévők és Csatlakozók Abony, május 2. 8

9 JELENLÉVŐK ÉS CSATLAKOZÓK:. ssz Név, cím: Aláírás:... Tartozás elismerő ( KJŐ okiratszám ) Felmondás ( iratszám ) Végrehajtási záradék ( iratszám ) Tanú 1:... Tanú 2:.... ssz Név, cím: Aláírás:... Tartozás elismerő ( KJŐ okiratszám ) Felmondás ( iratszám ) Végrehajtási záradék ( iratszám ) Tanú 1:... Tanú 2:... 9

10 JELENLÉVŐK ÉS CSATLAKOZÓK:. ssz Név, cím: Aláírás:... Tartozás elismerő ( KJŐ okiratszám ) Felmondás ( iratszám ) Végrehajtási záradék ( iratszám ) Tanú 1:... Tanú 2:.... ssz Név, cím: Aláírás:... Tartozás elismerő ( KJŐ okiratszám ) Felmondás ( iratszám ) Végrehajtási záradék ( iratszám ) Tanú 1:... Tanú 2:... 10

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a jelenlegi Ptk. XXIII. fejezete

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben