Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre augusztus 1. apjától, visszavoásig.

2 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvéy 3. (1) bekezdés b) potja szeriti hitel- és pézkölcsö yújtása pézügyi szolgáltatást az Állami Péz- és Tőkepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata alapjá jogosult végezi. 1. Az Általáos Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. (a továbbiakba: ERSTE LEASING) és a vele szerződő fél (a továbbiakba: Adós) (a továbbiakba együttese: Felek) mide olya üzleti kapcsolatára, amelyek keretébe az ERSTE LEASING magyar forit vagy külföldi deviza alapo hitelt (kölcsöt) yújt, jogszabály kötelező redelkezése vagy a Felek kifejezette eltérő tartalmú szerződési kikötése hiáyába a jele Általáos Szerződési Feltételeket (a továbbiakba: ÁSZF) kell alkalmazi. Adós az ERSTE LEASING midekor hatályos fiaszírozási feltételeiek megfelelő bármely agykorú és cselekvőképes, magyar állampolgár természetes személy, a Magyar Köztársaságba székhellyel redelkező jogi személy, jogi személyiséggel em redelkező gazdasági társaság lehet. Az ERSTE LEASING valameyi Adós vagy Adóssá váli kíváó jogalay esetébe fetartja az egyedi hitelbírálat, aak alapjá a hitelkérelem idokolás élküli elutasításáak jogát. Az ERSTE LEASING midekor hatályos fiaszírozási feltételei részletese tartalmazzák azokat a feltételeket, beyújtadó okiratokat, melyek alapjá valamely jogalay Adóssá válhat, továbbá az igéybevehető maximális fiaszírozási (hitel-) összeget. A Havi Fix deviza alapú hitel kostrukció az ERSTE LEASING midekor hatályos fiaszírozási feltételei alapjá választható Az egyes hitelügyletekre elsősorba az adott ügyletek az egyedi feltételeit tartalmazó Hitelszerződés (a továbbiakba: Hitelszerződés) redelkezései az iráyadóak. Azokba a kérdésekbe, amelyeket a Hitelszerződés em szabályoz, a Hitelszerződés szerves részét képező ÁSZF redelkezései az iráyadóak. Az ÁSZF-be sem szabályozott kérdésekbe az ERSTE LEASING Üzletszabályzatáak (Üzletszabályzat) redelkezései az iráyadóak ERSTE LEASING a midekor hatályos jogszabályi keretek között jogosult a Hitelszerződést, az ÁSZF-et egyoldalúa módosítai, illetve kiegészítei. Az Adós számára kedvezőtle egyoldalú módosításra ERSTE LEASING külööse a bel- és külföldi pézügyi piaci viszoyok, a jogszabályok, hatósági előírások, az ERSTE LEASING üzletpolitikája, vagy a szerződésbe foglalt szolgáltatásra voatkozó kockázat megváltozása eseté jogosult, a midekor hatályos jogszabályi keretek között. A midekor hatályos jogszabályok szerit fogyasztóak vagy mikrovállalkozásak miősülő Adóssal kötött Hitelszerződés eseté, ERSTE LEASING kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget módosíthatja egyoldalúa (az Adós számára kedvezőtleül) abba az esetbe, ha a Hitelszerződés ezt a módosítadó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére lehetővé teszi. Aak bizoyítása, hogy a módosítást a Hitelszerződés lehetővé teszi az ERSTE LEASINGet terheli. Ha a módosítás alapját képező feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökketését teszi idokolttá, azt is érvéyesítei kell. Ugyaazo feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását idokolhatja. A midekor hatályos jogszabályok szerit fogyasztóak vagy mikrovállalkozásak em miősülő Adóssal kötött Hitelszerződés eseté, kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúa, az Adós számára kedvezőtleül módosítai, ha a midekor hatályos jogszabályi redelkezések lehetővé teszik és olya keretek között, ahogya azt az erre voatkozó, midekor hatályos jogszabályok meghatározzák Ameyibe ERSTE LEASING a Hitelszerződés és/vagy a hatályos ÁSZF redelkezéseit az Adós számára kedvezőtleül módosítja, a módosítás hatálybalépését 15 appal megelőzőe a módosítás téyéről az Adóst Hirdetméy közzétételével és közvetleül postai úto is értesíti. A midekor hatályos jogszabályok szerit fogyasztóak vagy mikrovállalkozásak miősülő Adóssal kötött Hitelszerződés eseté, a kamatot, díjat vagy költséget éritő, egyoldalú, az Adós számára kedvezőtle módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzőe legalább 60 appal Hirdetméybe közzé kell tei, a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról pedig az Adóst legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatva appal megelőzőe postai úto értesítei kell Ha az Adós a Hitelszerződés és/vagy az ÁSZF módosítását em fogadja el, ERSTE LEASING úgy tekiti, hogy az Adós ERSTE LEASINGgel kötött szerződését a módosítás hatálybalépéséek apjával felmodta, mely felmodással a teljes tartozás esedékessé válik és ERSTE LEASING jogosult vételi jogát valamit beszámítási jogát Adóssal szembe gyakoroli. Ebbe az esetbe ERSTE LEASING és az Adós haladéktalaul kötelesek elszámoli, és az Adós köteles a feálló teljes tartozását ERSTE LEASINGek haladéktalaul, hiáytalaul megfizeti. Ha az Adós a módosítás elle, aak hatálybalépéséig írásba em tiltakozik, azt általa elfogadottak kell tekitei. A midekor hatályos jogszabályok szerit fogyasztóak vagy mikrovállalkozásak miősülő Adóssal kötött Hitelszerződés eseté, a kamatot, díjat vagy költséget éritő, egyoldalú, az Adós számára kedvezőtle módosítás esetébe az Adós a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Hitelszerződés díjmetes felmodására, mely felmodással a teljes tartozás esedékessé válik és ERSTE LEASING jogosult vételi jogát valamit beszámítási jogát Adóssal szembe gyakoroli. Ha az Adós felmodási jogával a módosítás hatálybalépéséig em él, a módosítást az Adós által elfogadottak kell tekitei. A jele pot alkalmazása eseté, a Felek közötti elszámolásra az előtörlesztés szabályai értelemszerűe alkalmazadók A midekori Üzletszabályzat redelkezései szerit, a Hirdetméybe közzétett módo és mértékbe, a Hitelszerződés szeriti Ügyleti Kamatláb és/vagy (ameyibe a fiaszírozási kostrukcióba szerepel) az árfolyam-külöbözetek Ügyleti Kamatlába a Hitelszerződés hatályba léte alatt a Hitelszerződés szerves részét képező ÁSZF-be foglalt feltételeke kívül megváltoztatásra kerülhet a Hitelszerződésbe meghatározott módo és feltételekkel, valamit az Üzletszabályzat 1.4. potjáak redelkezései alapjá! 2

3 A Hitelszerződés egyoldalúa em módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak Hitelszerződésbe meghatározott számítási módja, kokrét összege vagy felső határa egyoldalúa, az Adós számára kedvezőtleül em módosítható. A midekor hatályos jogszabályok szerit fogyasztóak vagy mikrovállalkozásak miősülő Adóssal kötött Hitelszerződés eseté az ÁSZF módosításáról, legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor, az illetékes felügyeleti hatóságot tájékoztati kell. 2. A hitel célja 2.1. A Hitelszerződés megkötésével az ERSTE LEASING a Hitelszerződésbe meghatározott összegű hitel yújtását vállalja az Adós részére az Adós által kiválasztott és a Hitelszerződésbe megjelölt eszköz(ök)ek (a továbbiakba: Eszköz) a Hitelszerződésbe megjelölt eladótól, bizomáyostól, szállítótól (a továbbiakba: Szállító) törtéő megvásárlásához. Az Adós a hitelt kizárólag az Eszközek a Szállítótól törtéő megvásárlására haszálhatja fel. Ameyibe az Adós ettől eltérőe em yilatkozik, yilatkozatáak hiáyát úgy kell tekitei, hogy az Adós a Hitelszerződést saját evébe köti meg. 3. Az Eszköz kiválasztása, megvásárlása, a szavatossági jogok Az Eszközt az Adós választja ki, és a Szállítóval kötött adásvételi szerződéssel vásárolja meg. Az Eszköz vételára, szállítási feltételei, felszereltsége, műszaki és egyéb jellemzői, a szavatossági és a jótállási feltételek, továbbá mide, az Eszköz adásvételére voatkozó egyéb feltétel az adásvételi szerződésbe kerül rögzítésre. Az adásvételi szerződés tartalmáért, hiáyos, vagy az Adós számára előytele feltételekkel törtéő megkötéséek következméyeiért az ERSTE LEASINGet semmilye felelősség em terheli Tekitettel arra, hogy az Eszközt és a Szállítót az Adós választotta ki, és a Szállítóval az Adós kötötte meg az adásvételi szerződést, az ERSTE LEASING em felel az adásvételi szerződés em-teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért, ideértve az Eszköz bármely rejtett vagy egyéb hibáját, illetve a redeltetésszerű haszálatra való alkalmatlaságát. Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapjá feálló igéyét közvetleül a Szállítóval, vagy a jogszabályba meghatározott harmadik személlyel szembe érvéyesítheti, ilye igéyekért az ERSTE LEASINGet semmilye felelősség em terheli. Az Adósak és a Szállítóak az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitája vagy az Eszköz esetleges hibája az Adósak az ERSTE LEASINGgel szembe a Hitelszerződés alapjá feálló kötelezettségeit semmilye módo em ériti. 4. A hitel pézügyi feltételei 4.1. A hitel feltételeiek meghatározása A hitel összege euróba, svájci frakba, vagy magyar foritba kerül meghatározásra, azoba a folyósítás és a hitel visszafizetése (törlesztése) mide esetbe magyar foritba törtéik. Az euróba, vagy a svájci frakba meghatározott hitel (a továbbiakba együtt: Deviza Alapú Hitel) foritba kifejezett összege, devizaeme (a továbbiakba: Devizaem) és futamideje a Hitelszerződésbe kerül rögzítésre A Deviza Alapú Hitel foritba kifejezett összege a hitel Devizaeméek megfelelőe az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, a Hitelszerződés hatálybalépése apjá érvéyes hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza vételi árfolyam (a továbbiakba: Bázis Devizaárfolyam) alapjá kerül meghatározásra. Ameyibe a Hitelszerződés hatályba lépéséek apja em árfolyamjegyzési ap, akkor a számítás sorá a hatálybalépést megelőző legközelebbi árfolyamjegyzési apo érvéyes árfolyamot kell figyelembe vei Az Adós a részére folyósított hitel kamattal övelt összegét a Hitelszerződésbe rögzített számú, összegű és esedékességű törlesztő részlet (a továbbiakba: Törlesztő Részlet) megfizetésével köteles visszafizeti. Az Adós a yújtott (a Törlesztő Részletek meghatározásakor feálló) hitel (tőke) összegét az utolsó Törlesztő Részlet keretébe fizeti meg. A Törlesztő Részletek összege az alábbi képlet szerit kerül meghatározásra: ahol H d k d 0 P k H = Pk ( + ) d 1 r k = 1 api a yújtott (ill. a Törlesztő Részletek meghatározásakor feálló) hitel (Deviza Alapú Hitel eseté foritba kifejezett) összege; a Törlesztő Részletek száma; a k-adik Törlesztő Részlet esedékessége; a hitelfolyósítás a) pot szeriti tervezett időpotja, illetve az Ügyleti Kamatláb-változás időpotja; a k-adik Törlesztő Részlet összege; r api az alábbi összefüggéssel meghatározott api kamatráta: r r api k d0 r = a hitelszerződésbe rögzített éves kamatláb (a továbbiakba: Ügyleti Kamatláb) Deviza Alapú Hitel eseté a Törlesztő Részletek összege a pot szerit meghatározott Törlesztő Részletek alapjá kerül megállapításra a következő számítási módszerrel: P k a téylegese fizetedő k-adik Törlesztő Részlet; ak Pk = Pdk a 0 P dk a Hitelszerződésbe rögzített k-adik eredeti Törlesztő Részlet; 1 3

4 a k a 0 az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, a k-adik Törlesztő Részlet esedékessége hóapját megelőző hóap utolsó árfolyamjegyzési apjá érvéyes hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza eladási árfolyam (a továbbiakba: Aktuális Devizaárfolyam); a pot szeriti Bázis Devizaárfolyam Az ERSTE LEASING az Adós részére értesítést küld a hitel összegéről, az eredeti Törlesztő Részletek összegéről, valamit a törlesztő részletek tőke és kamattartalmáról a Hitelszerződések megfelelő Devizaembe és foritba is kifejezve. Az ERSTE LEASING az egyes Törlesztő Részletek téylegese fizetedő összegéről azok esedékességét legalább 5 aptári appal megelőzőe értesíti az Adóst, mellyel együtt megküldi az esedékes Törlesztő Részlet kamattartalmáról kiállított számlát is A hitel kamata és kamatlába Az Adós a hitel összege utá a Törlesztő Részletekbe kamatot fizet az ERSTE LEASINGek. Az egyes Törlesztő Részletekbe megfizetedő kamat a pot szeriti Kamatidőszakokba a Hitelszerződések megfelelő Devizaembe feálló tőketartozás és a Hitelszerződésbe meghatározott Ügyleti Kamatláb alapjá kerül megállapításra az alábbiak szerit: I k H k I k d [( 1 + ) k d r k 1 api 1] = H k a [d k 1;d k] időszak (a k-adik Kamatidőszak) kamata a Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezve mely I k az utolsó Törlesztő Részlet kivételével megegyezik a potba foglalt k-adik Törlesztő Részlet P k összegével, továbbá az utolsó Törlesztő Részlet kivételével megegyezik a potba foglalt téylegese fizetedő k-adik Törlesztő Részlet P k összegével ; a k adik Kamatidőszakba feálló tőketartozás összege a Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezve; d k-1 a k 1-edik Törlesző Részlet esedékessége; d k a k-adik Törlesző Részlet esedékessége; r api az alábbi összefüggéssel meghatározott api kamatráta: r az Ügyleti Kamatláb. r api r = Deviza Alapú Hitel eseté az egyes Törlesztő Részletekbe foglalt foritba megfizetedő kamat a potba meghatározott kamat alapjá az alábbiak szerit kerül megállapításra: I k I dk a k I k = Idk ak a pot szeriti k-adik Kamatidőszak kamata foritba kifejezve; a pot szeriti k-adik Kamatidőszak kamata a Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezve; a pot szeriti Aktuális Devizaárfolyam A kamatidőszak (a továbbiakba: Kamatidőszak) két egymást követő Törlesztő Részlet megfizetéséek esedékessége közötti időszak, az alábbiak figyelembe vételével: a) a hitelfolyósítás tervezett időpotja a Hitelszerződés hatálybalépéséek aptári hóapja 15. apja, ezért az első Kamatidőszak ettől a aptól az első Törlesztő Részlet esedékességét megelőző aptári apig tart; b) az első Kamatidőszakot követő Kamatidőszakok redre az egyes Törlesztő Részletek esedékességéek apjá kezdődek, és az utolsó Kamatidőszak kivételével az azokat közvetleül követő Törlesztő Részlet esedékességét megelőző apo fejeződek be; c) az utolsó Kamatidőszak záró apja a hitel tőkeösszege maradéktala visszafizetéséek apját megelőző aptári ap Az Ügyleti Kamatláb és a Törlesztő Részletek változása Jele ÁSZF alkalmazásába a BUBOR midekori értéke megegyezik a Magyar Nemzeti Bak által közzétett 6 hóapos Budapesti Bakközi Forit Hitelkamatláb értékével; a CHF LIBOR midekori értéke megegyezik a Reuters Moitoro közzétett 6 hóapos CHF LIBOR 360 (360 apos alapo számított svájci frak bakközi kíálati kamatláb) értékével; az EURIBOR midekori értéke megegyezik a Reuters Moitoro közzétett 6 hóapos EURIBOR 360 (360 apos alapo számított euró bakközi kíálati kamatláb) értékével. Jele ÁSZF alkalmazásába a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR midekori értéke közzétételéek időpotja a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR jegyzési ap. Jele ÁSZF alkalmazásába egy adott időpotba az a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR tekitedő alkalmazadóak, amely két jegyzési appal korábbi, mit az adott időpot Az Ügyleti Kamatláb mide aptári év jauár 1-é és július 1-é a potba foglaltakra tekitettel kerül újra-meghatározásra. a) Ha a hitel Hitelszerződésbe rögzített Devizaeme forit, akkor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépésekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamit az újra-megállapítás időpotjába érvéybe lévő, de a potra figyelemmel meghatározott BUBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséek időpotja szeriti aptári félév első baki mukaapjá érvéybe levő, de a potra figyelemmel meghatározott BUBOR külöbségéek, továbbá a Hitelszerződésbe az újra-megállapítás időpotját megelőzőe végrehajtott (redkívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(ok)ak az összege; b) Ha a hitel Hitelszerződésbe rögzített Devizaeme svájci frak, akkor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépésekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamit az újra-megállapítás időpotjába 1 4

5 érvéybe lévő, de a potra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséek időpotja szeriti aptári félév első baki mukaapjá érvéybe levő, de a potra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR külöbségéek, továbbá a Hitelszerződésbe az újra-megállapítás időpotját megelőzőe végrehajtott (redkívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(ok)ak az összege; c) Ha a hitel Hitelszerződésbe rögzített Devizaeme euró, akkor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépésekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamit az újra-megállapítás időpotjába érvéybe lévő, de a potra figyelemmel meghatározott EURIBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséek időpotja szeriti aptári félév első baki mukaapjá érvéybe levő, de a potra figyelemmel meghatározott EURIBOR külöbségéek, továbbá a Hitelszerződésbe az újra-megállapítás időpotját megelőzőe végrehajtott (redkívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(ok)ak az összege Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté automatikusa megváltozik a Törlesztő Részletek összege. A még esedékessé em vált Törlesztő Részletek összegei a feálló, még esedékessé em vált tőketartozás és az újra-megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével a , illetve potba meghatározott módszerrel kerülek kiszámításra, az 1.6. potba foglaltakra is tekitettel. A Törlesztő Részletek módosult összegeiről az ERSTE LEASING az első módosult Törlesztő Részlet esedékességét legalább 5 aptári appal megelőzőe értesíti az Adóst, mellyel együtt megküldi az adott Törlesztő Részlet kamattartalmáról kiállított számlát is Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté változhat a Törlesztő Részlet tőketartalma, de a még esedékessé em vált tőketartozás teljes összege em A feálló tőketartozás Az Adós Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezett feálló (em lejárt) tőketartozása a Hitelszerződés időtartama alatt bármikor megállapítható az alábbi számítási módszer alkalmazásával: ahol H j d k d j P k a j időpotbeli tőketartozás összege; a Törlesztő Részletek száma; a k-adik Törlesző Részlet esedékessége; a j időpot; a k-adik Törlesztő Részlet összege; H j = Pk ( + ) d r 1 k = j + 1 r api az alábbi összefüggéssel meghatározott api kamatráta: r az Ügyleti Kamatláb. r api api r = Deviza Alapú Hitel eseté az ERSTE LEASING az Adós részére megküldött esedékes értesítése tájékoztatásul feltüteti az Adósak az esedékes törlesztés kifizetése utá feálló tőketartozását a Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezve. A Hitelszerződésbe rögzített Devizaembe kifejezett tőketartozás forit elleértéke az alábbi számítási módszerrel állapítható meg: H H d a k a 0 a tőketartozás foritba kifejezve; a potba meghatározott tőketartozás; a pot szeriti Aktuális Devizaárfolyam; a pot szeriti Bázis Devizaárfolyam Refiaszírozási Kamatfelár H = ak Hd a 0 Az ERSTE LEASING mide aptári egyedév 1. mukaapjá kiszámítja devizaemekét a refiaszírozási kamatfelárat, az alábbiak szerit: k d j 1 F j = i i= 1 T R i= 1 T i i L j ahol F j T i R i L j a refiaszírozási kamatfelár j időpotba a j időpotba feálló (Devizaem szerit) forit/svájci frak/euró alapú, az Üzletszabályzatba meghatározott defiíció szeriti refiaszírozási hitelek száma az i-edik refiaszírozási hitel tőketartozása j időpotba az i-edik refiaszírozási hitel kamatlába j időpotba a j időpot aptári félévéek 1. apjá érvéybe levő, a potra figyelemmel meghatározott (Devizaem szerit) BUBOR/CHF LIBOR/EURIBOR értéke 5

6 Refiaszírozási Kamatfelár-változás Az ERSTE LEASING mide aptári egyedévbe Hirdetméybe közzéteszi Devizaemekét a refiaszírozási kamatfelár előző egyedévhez viszoyított változásáak mértékét százalékpotba kifejezve (a továbbiakba: refiaszírozási kamatfelárváltozás). Ha a refiaszírozási kamatfelár-változás bármely iráyba meghaladja a 0,50 százalékpotot, akkor az ERSTE LEASING megváltoztatja (öveli vagy csökketi) az adott Devizaem szeriti Hitelszerződés Ügyleti Kamatlábát a refiaszírozási kamatfelár-változás értékével, mely megváltozott Ügyleti Kamatláb először a következő aptári egyedévbe esedékes első Törlesztő Részletbe kerül érvéyesítésre A teljes hiteldíj mutató Az ERSTE LEASING az éves százalékba kifejezett teljes iduló hiteldíj mutatót a Hitelszerződésbe állapítja meg. A teljes iduló hiteldíj mutató az alábbi potba foglalt számítási módszerrel az Ügyleti Kamatláb, valamit a szerződéskötéskor ismert, az Adós által fizetedő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra A teljes iduló hiteldíj mutató kiszámítása a hitel devizaemébe meghatározott Törlesztő Részletek (Deviza Alapú Hitel eseté foritba kifejezett, a Hitelszerződés hatálybalépéséek apját megelőző árfolyamjegyzési apo érvéyes számlakoverziós deviza eladási árfolyam figyelembevételével átszámított Törlesztő Részletek) és a következő képlet alapjá törtéik: H = Pk ( ) t i 1 + k = 1 H a hitel összege, csökketve a hitel felvételével összefüggő ERSTE LEASINGek fizetedő költségekkel; P k a k-adik Törlesztő Részlet összege; a Törlesztő Részletek száma; t k a k-adik Törlesztő Részlet évekbe vagy töredékévekbe kifejezett időpotja; i a teljes hiteldíj mutató századrésze A teljes hiteldíj mutató megváltozik (i) az Ügyleti Kamatláb megváltozásával, (ii) a Törlesztő Részletek téylegese fizetedő összegéek változásával, valamit (iii) ha a Hitelszerződés hatálya alatt olya hatósági redelkezés, pézügyi (pézpiaci), emzetgazdasági vagy világgazdasági jeleség (folyamat), devizapolitikai változás vagy változtatás, vagy jogszabályváltozás következik be, melyek eredméyekét az ERSTE LEASINGek igazolható többletköltségei merülek fel, s ezeket a Hitelszerződés és/vagy az Üzletszabályzat 1.4. potjáak redelkezései alapjá az ERSTE LEASING továbbhárítja az Adósra. A(z) (iduló) teljes hiteldíj mutató Hitelszerződésbe törtéő meghatározása a Hitelszerződésbe foglalt aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével törtét és a feltételek változása eseté mértéke módosulhat. A(z) (iduló) teljes hiteldíj mutató értéke em tükrözi a hitel árfolyam- vagy/és kamatkockázatát A késedelmi kamat Ameyibe az Adós a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelembe eséstől kezdődőe a Hitelszerződésbe meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizeti az ERSTE LEASING részére Díjak, Költségek Az ERSTE LEASING által felszámított valameyi díjat és költséget, azok számítási alapját és módszerét a midekori Díjjegyzék tartalmazza. A midekori Díjjegyzék a midekori Hirdetméy részét képezi. Az Adós szerződésmódosítás eseté külööse szerződésmódosítási díjat, a Hitelszerződés felmodása eseté ebből a célból meghatározásra kerülő költséget, és a (i)-(ii)-(iii) pot szeriti esetbe az ugyaeze potba meghatározott költséget köteles megfizeti. A szerződésmódosítási díj és a Hitelszerződés felmodása esetére voatkozó költség összegét is az ERSTE LEASING Díjjegyzéke (Díjjegyzék) tartalmazza. A Díjjegyzék eltérő redelkezése hiáyába a Hitelszerződés felmodása esetére voatkozó költség a Díjjegyzékbe a szerződés (Hitelszerződés) eredeti lejárat előtti lezárása esetére meghatározott díjjal egyelő. Jogszabályba biztosított díjmetesség és/vagy költségmetesség esetébe díj és/vagy költség felszámítására értelemszerűe em kerül sor. 5. A hitel folyósítása 5.1. Az ERSTE LEASING a hitelt az 5.2. potba megjelölt dokumetumok kézhezvételét követő 3 baki mukaapo belül folyósítja. A hitelfolyósítás időpotja az az értékap, amelye az ERSTE LEASING számlavezető bakja a hitel összegével megterhelte az ERSTE LEASING bakszámláját Az ERSTE LEASING az alábbi, megfelelőe aláírt dokumetumok hiáytala átvételét követőe folyósítja a hitelt: a) az Adós által fizetedő vételárrész (a teljes vételárak a hitel összegé felüli része) Szállító részére törtét megfizetéséek igazolása (a Szállító bevételi péztárbizoylatával vagy egyéb írásbeli dokumetummal); b) a potosa és maradéktalaul kitöltött, valamit a Szállító és az Adós által aláírt Hitelszerződés; c) az Adós és/vagy a biztosítékot yújtó személy (zálogtárgy tulajdoosa, kezes) által aláírt biztosítéki szerződés(ek); d) adásvételi szerződés (megredelés) és az Adós evére szóló, az Eszköz vételáráról kiállított szállítói számla; vagy ameyibe az adásvételi szerződést (megredelést) em foglalták írásba, az Adós evére szóló, az Eszköz vételáráról kiállított, az Adós által az eredeti példáyo aláírásával igazolta átvett szállítói számla másodpéldáya, vagy hiteles másolata; vagy ameyibe a Szállító természetes személy az Eszköz vételárát rögzítő adásvételi szerződés; e) ameyibe az Eszköz haszált gépjármű, abba az esetbe a gépjármű szervizköyve, vagy a magyarországi első üzembehelyezést igazoló egyéb okmáy másolata, a szabályosa kitöltött és aláírt ERSTE k 6

7 LEASING által redszeresített gépjármű állapotfelmérő lap, érvéyes eredetvizsgálati jegyzőköyv, az érvéyes Forgalmi Egedély, illetve Törzsköyv másolata; f) ameyibe az Eszköz import gépjármű, a gépjárműre a Magyar Köztársaságba hatályos jogszabályok által előírt gépjármű Forgalmi Egedélyek és gépjármű Törzsköyvek megfelelő külföldi forgalmi egedély, törzsköyv, egyéb okirat (import gépjárműek miősül mide olya gépjármű, melyek a Hitelszerződés megkötését megelőző első forgalomba helyezése em a Magyar Köztársaságba törtét és a gépjárművet a Magyar Köztársaságba még em helyezték forgalomba) másolata, a Magyar Köztársaságba törtét vámkezelés megtörtétét igazoló okirat (ameyibe a hatályos jogszabályi előírásokak megfelelőe az import gépjárműre voatkozó ilye okiratot ki kell állítai), a Magyar Köztársaságba törtéő forgalomba helyezéshez szükséges hatósági határozat, a gépjármű per-, teher- és igéymetességét igazoló okmáyok, a gépjármű járműkísérő lapja (ameyibe azzal redelkezik, vagy a hatályos jogszabályok előírásai szerit azzal redelkezie kell); g) a Hitelszerződésbe és az ERSTE LEASING midekori fiaszírozási feltételeibe meghatározott egyéb feltételek Az Adós részéről megfelelőe aláírtak miősül az a dokumetum, amelyet (i) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel em redelkező gazdasági társaság képviseletére jogosult személy a képviseletre iráyadó szabályokak megfelelőe írt alá, (ii) természetes személy esetébe pedig az, amelyet az Adós két taú jelelétébe írt alá, vagy aláírását két taú jelelétébe sajátjáak ismerte el, és midkét esetbe ezt a téyt a taúk a dokumetum aláírásával taúsítják. Ugyaezt a szabályt kell alkalmazi az adásvételi szerződése szereplő Szállítói aláírásra is Az ERSTE LEASING az 5.2., illetve 5.3. potba megjelölt feltételek élkül is jogosult a hitelt folyósítai. Az ERSTE LEASING fetartja a jogot arra ézve, hogy a Hitelszerződés megkötését, a hitel folyósítását bármely Adóssal szembe idokolás élkül megtagadja. 6. Értesítés a hitel folyósításáról 6.1. Az ERSTE LEASING a hitel folyósításáak időpotjáról és összegéről a folyósítást követő 30 apo belül értesíti az Adóst. 7. Az Eszköz átvétele 7.1. Az Adós az Eszközt az alábbi feltételek midegyikéek teljesülését követőe veheti át a Szállítótól: a) a jele ÁSZF 5.2. potjába megjelölt dokumetumokat az ERSTE LEASING hiáytalaul kézhez vette, és erről a Szállítót értesítette; b) az Eszközre a potba előírt Vagyobiztosítási Szerződés hatályba lépett, és az Eszközek az Adós részére törtéő átadásával a biztosító kockázatviselése beáll, vagy az Adós a biztosítási fedezetleségre tekitettel az ERSTE LEASING részére megfelelő biztosítékot yújtott; c) az ÁSZF-be meghatározott életbiztosítás hatályba lépett; d) az Eszköz átadásáak a Hitelszerződésbe előírt egyéb feltételei megvalósultak. 8. A hitel törlesztése 8.1. Törlesztés Az Adós a hitelt Törlesztő Részletekbe, a Törlesztő Részletek esedékességekor köteles az ERSTE LEASINGek törlesztei. A Törlesztő Részletek esedékessége a Hitelszerződés hatálybalépéséek aptári hóapját követő mide aptári hóap tizeötödike Előtörlesztés, túlfizetés Ameyibe az Adósak semmilye, a Hitelszerződés alapjá feálló, már esedékessé vált tartozása ics, az Adós szerződésmódosítási díj megfizetése mellett élhet a lejárat előtti részleges vagy teljes teljesítés (előtörlesztés) jogával. Az Adós köteles az ERSTE LEASINGet az előtörlesztési szádékáról előzetese, legalább 15 aptári appal korábba írásba értesítei. a) Részleges előtörlesztés eseté: az ERSTE LEASING az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít fel kamatot. Ameyibe a Felek másképpe em redelkezek, előtörlesztés eseté a még esedékessé em vált Törlesztő Részletek összege csökke, esedékességük em módosul, a még esedékessé em vált Törlesztő Részletek összegéek meghatározása a 4.1. fejezetbe meghatározott módszerrel törtéik. b) Teljes előtörlesztés eseté: az ERSTE LEASING előtörlesztési ajálatot készít. Az előtörlesztés előzetes összege az alábbi képlet szerit kerül meghatározásra: P H d 0 d k a 0 a k az előtörlesztés előzetes összege; a feálló tőketartozás; P = H ( 1 + r ) api d k d 0 a a az előtörlesztési ajálat előtti utolsó Törlesztő Részlet esedékessége; az előtörlesztési ajálat kiállításától számított 10. aptári ap; a pot szeriti Bázis Devizaárfolyam; az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztési ajálatba megjelölt árfolyamjegyzési apo érvéyes, hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza eladási árfolyam; r api az alábbi összefüggéssel meghatározott api kamatráta: k 0 7

8 r az aktuális Ügyleti Kamatláb. r api r = Az előtörlesztés előtörlesztési ajálatba szereplő feltételekek megfelelő (Adós általi) pézügyi teljesítése utá az ERSTE LEASING meghatározza az előtörlesztés újrakalkulált összegét az alábbi képlet szerit: P H d 0 d p a 0 a p P = H az előtörlesztés újrakalkulált összege; a feálló tőketartozás; ( 1 + r ) api d p d 0 a a az előtörlesztési ajálat előtti utolsó Törlesztő Részlet esedékessége; az előtörlesztés pézügyi teljesítéséek apja; a pot szeriti Bázis Devizaárfolyam; az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztés pézügyi teljesítéséek apjá érvéyes, hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza eladási árfolyam; r api az alábbi összefüggéssel meghatározott api kamatráta: r az aktuális Ügyleti Kamatláb. r api r = p 0 Az előtörlesztés előtörlesztési ajálatba szereplő feltételekek megfelelő (Adós általi) pézügyi teljesítése utá az ERSTE LEASING az előtörlesztés előzetes és újrakalkulált összegéek külöbségével elszámol az Adóssal abba az esetbe, ha az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztés pézügyi teljesítéséek apjá érvéyes, hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza eladási árfolyam az ERSTE LEASING Díjjegyzékébe közzétett mértékél agyobb mértékbe változott meg az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztési ajálatba megjelölt árfolyamjegyzési apo érvéyes, hivatalos HUF/Devizaem számlakoverziós deviza eladási árfolyamhoz képest Ameyibe az Adós az összes lejárt fizetési kötelezettségéek teljesítéséhez szükségesél agyobb összeget fizet meg az ERSTE LEASING részére, és az előtörlesztési szádékáról em értesíti előzetese az ERSTE LEASINGet (túlfizetés), az ERSTE LEASING a túlfizetés összegét em előtörlesztéskét kezeli, haem a túlfizetés teljes összegét a) az Adós ezzel elletétes írásbeli redelkezése hiáyába beszámítja a következő Törlesztő Részletbe, ameyibe a túlfizetés összege em haladja meg a túlfizetést követő első Törlesztő Részlet összegét, vagy b) harmic (30) aptári apo belül visszafizeti az Adósak, ameyibe a túlfizetés összege meghaladja a túlfizetést követő első Törlesztő Részlet összegét Ameyibe az összes lejárt fizetési kötelezettségéek teljesítéséhez szükségese felül az Adós által előtörlesztési értesítés élkül megfizetett összeg eléri az Adós teljes feálló, még esedékessé em vált tartozásáak és a szerződésmódosítási díjak az összegét, az ERSTE LEASING a potba foglaltaktól eltérőe a túlfizetést automatikusa előtörlesztéskét számolja el egyebekbe a pot szerit. 9. A Hitelszerződés megszűése 9.1. A Hitelszerződés megszűik a) az Adós teljesítésével, amikor az Adós a Hitelszerződésbe meghatározott valameyi kötelezettségéek maradéktalaul eleget tett; b) felmodás eseté a felmodásba meghatározott időtartam elteltével, illetve azoali hatállyal; c) a Felek ilye értelmű közös írásbeli megegyezésével, az abba megjelölt időpotba; d) az Adós halálával, ameyibe az Adós örököse(i) és az ERSTE LEASING között a halálesetet követő 45 apo belül em születik megállapodás a Hitelszerződés örökös(ök) általi folytatása tárgyába Az Adós a Hitelszerződést (ameyibe az ÁSZF eltérőe em redelkezik) em modhatja fel. Az ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződést az Adóshoz itézett egyoldalú írásbeli yilatkozattal azoali hatállyal felmodai, ha a) a Szállító az általa vállalt szállítási határidőt 15 appal túllépte; b) a hitelek a Hitelszerződésbe meghatározott célra fordítása lehetetle (külööse, ha az Eszköz em létezik vagy helyébe más dolog lépett); c) az Adós a hitelt a Hitelszerződésbe meghatározott céljától eltérőe haszálja (az Adós külööse akkor haszálja a hitelt a Hitelszerződésbe meghatározott céltól eltérőe, ha a folyósításra kerülő Hitel összeg em az Eszköz tulajdojogáak Adós általi megszerzésére fordítódik); d) a hitelhez yújtott biztosíték értéke (az Üzletszabályzatba meghatározottak szerit) jeletőse csökket, és azt az Adós az ERSTE LEASING felszólítására em egészíti ki; e) az Adós vagyoi helyzetéek romlása vagy a fedezet elvoására iráyuló magatartása veszélyezteti a hitel visszafizetéséek lehetőségét; 8

9 f) az Adós más súlyos szerződésszegést követett el; g) az Adós hitelképteleé válik (külööse az Üzletszabályzatba az Adós vagyoi helyzetéek kedvezőtle változásával kapcsolatba szabályozott esetkörökbe); h) az Adós az ERSTE LEASINGet a hitel összegéek megállapításáál valótla téyek közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módo megtévesztette, ameyibe ez a hitel összegéek a megállapítását befolyásolta; i) az Adós az Üzletszabályzatba meghatározott tájékoztatási kötelezettségéek em tesz megfelelő módo eleget; j) az Adós a hitel fedezetével, biztosítékával vagy céljáak megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés elleére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Hitelszerződésbe vállalt vagy jogszabályba előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi (a vizsgálat a voatkozó hatályos jogszabályok betartásával, az Adós előzetes tájékoztatása mellett törtéhet és em járhat az Adós jogaiak és törvéyes érdekeiek csorbításával, az Adós idokolatla zavarásával); k) az Adós em kötötte meg az Eszközre az ÁSZF potja szeriti Vagyobiztosítási Szerződést, ameyibe a Hitelszerződés alapjá ilye kötelezettség terheli; l) a biztosítók megtagadták a Vagyobiztosítási Szerződés megkötését az Eszközre; m) az Adós az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása élkül a pot szeriti biztosítóval kötötte meg a Vagyobiztosítási Szerződést; ) az Eszközt ellopták vagy megsemmisült (totálkáros lett); o) a hitel folyósítására a Hitelszerződés hatályba lépését követő 30 apo belül em került sor; p) az Adós a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződés megkötésére kiválasztott biztosító előírásaiak megfelelő vagyovédelmi beredezések beszereléséek em tett eleget; q) az Adós a Hitelszerződése feltütetett adataiba bekövetkezett változást az ERSTE LEASINGgel határidőbe az Üzletszabályzatba meghatározott módo em közölte; r) az Adós az Eszközt em redeltetésszerűe haszálja (az Adós külööse em az Eszköz redeletetéséek megfelelő célra haszálja az Eszközt, ha a haszálat eltér az Eszköz jellegétől, terméksajátosságaitól, működéséek, működtetéséek a gyártó által meghatározott céljától /például: személygépjármű teherszállításra vagy verseyzésre való alkalmazása/); s) az Adós tulajdoosi körébe változás következik be, mely változás az Adós Hitelképességét kedvezőtleül befolyásolja; t) az Adóssal szembe csődeljárás vagy felszámolási eljárás idult, vagy végelszámolását határozták el; u) az Adóssal szembe bütetőeljárás vagy végrehajtási eljárás idult, mely változás az Adós hitelképességét kedvezőtleül befolyásolja; v) az Adós bármely, a Hitelszerződésbe, a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződésbe vagy a biztosítéki szerződés(ek)be meghatározott kötelezettségét részbe vagy egészbe megszegi, így külööse, ha a Hitelszerződésből vagy a Vagyobiztosítási Szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéek teljesítésével legalább 15 apos késedelembe esik; w) a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés bármilye okból megszűik és a megszűés időpotjától, a megszűéssel egyidejűleg em lép hatályba más, azoos tartalmú Vagyobiztosítási Szerződés A Hitelszerződés felmodásával, megszűésével, megszütetésével az Adós összes, még feálló fizetési kötelezettsége egy összegbe azoal esedékessé válik. Ameyibe az Adós a fizetési kötelezettségéek em tesz eleget, az ERSTE LEASING jogosult a biztosítéki szerződés(ek)be biztosított jogait gyakoroli. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával meg- és felhatalmazza az ERSTE LEASINGet, hogy az Eszköz visszavételével kapcsolatba; újraértékesítésével kapcsolatba; az Adóssal szembei követeléseiek behajtásával kapcsolatba (a Hitelszerződés felmodását, megszűését, megszütetését megelőzőe is) harmadik személy(ek) közreműködését vegye igéybe, ezzel kapcsolatba az Adós Hitelszerződéssel kapcsolatos adatait a közreműködő harmadik személy(ek) részére átadja. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelszerződés felmodása, megszűése, megszütetése eseté az ERSTE LEASING a Gépjárművet elszállítsa. 10. A Hitelszerződés átruházása Az ERSTE LEASING a Hitelszerződés alapjá feálló jogait és kötelezettségeit az Adós hozzájárulása élkül jogosult harmadik személyre átruházi. Az átruházás az Adós jogait em csorbíthatja, és az Adós számára em eredméyezhet többletkötelezettséget. A Hitelszerződés átruházásáról az ERSTE LEASING utólag értesíti az Adóst Az Adós a Hitelszerződés alapjá feálló jogait és kötelezettségeit em ruházhatja át. 11. Egyedi redelkezések Az egyedi redelkezések célja Tekitettel arra, hogy a Hitelszerződés alapjá az ERSTE LEASING a Hitelszerződésbe meghatározott Eszköz megvásárlásához yújtja a hitelt, a Hitelszerződésre a jele fejezetbe meghatározott egyedi redelkezések is érvéyesek Az Adós üzemeltetői felelőssége A megvásárolt Eszközt az Adós saját költségé és kockázatára üzemelteti, és godoskodik aak redeltetésszerű haszálatáról. Az Adós köteles godoskodi az Eszköz kezelési utasításába foglaltak betartásáról. Az Adós köteles a Hitelszerződés hatálya alatt az Eszköz szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpotokba, illetve az Eszköz egyéb redszeres karbatartását és az esetleges meghibásodások kijavítását a jótállási jegye feltütetett, vagy az Eszköz forgalmazója által megjelölt márkaszervizek valamelyikébe saját költségé elvégezteti. 9

10 Az Adós köteles (i) az Eszközt épségbe megőrizi, (ii) azt em idegeítheti el, (iii) em terhelheti meg, (iv) aak tulajdojogával em hagyhat fel, (v) azt em egyesítheti és em vegyítheti más dologgal akkor, ha azok azt követőe em vagy csak aráytala költekezéssel választhatók szét, (vi) az ERSTE LEASING előzetes hozzájárulása hiáyába tartózkodi köteles az Eszköz mide olya, a szokásos karbatartást meghaladó átalakításától, redeltetéséek megváltoztatásától (például gépjármű eseté: gázüzemre törtéő átállítás, a gépjármű jellegét, fajtáját éritő átalakítás [külööse személygépkocsiból haszogépjárművé, illetve haszogépjárműből személygépkocsivá törtéő átalakítás], taxizás, oktatás, sport céljára törtéő átalakítás), ami aak értékét csökketheti Az Eszköz meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő kár, vagy az Adós és a Szállító között felmerülő esetleges vita az Adósak az ERSTE LEASINGgel szembe feálló kötelezettségeit em ériti Az Adós az Eszközt lízigbe-, bérbe-, haszobérbe, kölcsöbe vagy haszokölcsöbe csak az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja Az Adós vagy az általa az ÁSZF potjáak figyelembe vételével az Eszköz haszálatára feljogosított személy az Eszközt kizárólag olya országokba viheti ki, amelyekre a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés hatálya kiterjed Az Eszköz üzemeltetésével okozott kárért az Adós a polgári jog szabályai szerit felel, az ilye károkért az ERSTE LEASINGet semmilye felelősség em terheli Biztosítás Kötelező felelősségbiztosítás Az Adós köteles az Eszközre a jogszabályba előírt kötelező felelősségbiztosítást saját evébe megköti, és a biztosítási díjat a Hitelszerződésbe meghatározott fizetési kötelezettségé felül a biztosítóak megfizeti Vagyobiztosítás, Életbiztosítás A Hitelszerződés hatályba léte sorá az Eszköz tekitetébe olya vagyobiztosítási szerződések kell feállia, amely (i) az Adós által megfizetett vételárrész 90%-áál em agyobb örészt ír elő, ameyibe a Hitelszerződés máskét em redelkezik, (ii) teljes körű vagyobiztosítást yújt (alap- és kiegészítő biztosítás), és (iii) úgy redelkezik, hogy a biztosító által biztosítási eseméy bekövetkeztekor fizetedő biztosítási összeg egedméyesi /kedvezméyezetti/ jogcíme az ERSTE LEASINGet illeti meg (a továbbiakba: Vagyobiztosítási Szerződés). Az alábbi potokba foglalt feltételekkel az Adós választja ki a Hitelszerződésbe, hogy mely biztosítóak tesz ajálatot a Vagyobiztosítási Szerződés megkötésére. Ameyibe az Adós a Hitelszerződésbe Vagyobiztosítási Szerződés megkötésére vállal kötelezettséget és az aak megfelelő Vagyobiztosítási Szerződést Adós bármely okból em köti meg, vagy a Vagyobiztosítási Szerződés bármely okból a Hitelszerződés időtartama alatt ics hatályba, ERSTE LEASING automatikusa jogosult a Hitelszerződés szerit fizetedő, hátralévő Törlesztő Részleteket a megövekedett kockázatak megfelelő mértékbe az Adós terhére megváltoztati és erről az Adóst értesítei. Ameyibe az Adós ERSTE LEASING felhívására (a Hitelszerződés előírásai szeriti) Vagyobiztosítási Szerződés hatályba létéről em godoskodik és emellett a megváltoztatott Törlesztő Részleteket em fogadja el, úgy ERSTE LEASING külööse jogosult a Hitelszerződést a felmodásra voatkozó szabályok szerit, azoali hatállyal felmodai Az Adós az Eszköz vagyobiztosítására a potba meghatározott eset kivételével azo biztosítók közül választhat, amelyekkel az ERSTE LEASINGek biztosítási keretszerződése (a továbbiakba: Biztosítási Keretszerződés) va. Az Adós az Eszköz vagyobiztosításáak megkötéséhez kérheti az ERSTE LEASING Biztosítási Megbízottjáak (a továbbiakba: Biztosítási Megbízott) közreműködését, illetve azt boyolíthatja egyéileg vagy más közreműködők (biztosításközvetítő) segítségével is a potba foglaltak figyelembe vételével A Felekek az Eszköz biztosítása tekitetébe feálló jogai és kötelezettségei az alábbiak szerit alakulak: Az Adós a Hitelszerződés aláírásával ellekező tartalmú yilatkozata hiáyába visszavohatatlaul meghatalmazza az ERSTE LEASING midekori Hirdetméyébe megjelölt Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és evébe a Vagyobiztosítási Szerződést, valamit az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítást az Átadás-átvételi jegyzőköyvbe az Adós által megjelölt Biztosító Társasággal, a jegyzőköyvbe megjelölt feltételekkel megkösse. Az ERSTE LEASING kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyobiztosítási Szerződésbe az Adós szerepel szerződő és díjfizetőkét, az ERSTE LEASINGet egedméyeskét /kedvezméyezettkét/ kell feltüteti. Az Adós a Vagyobiztosítási Szerződésbe más egedméyest /kedvezméyezettet/ em jelölhet meg. Az Adós köteles a Vagyobiztosítási Szerződést a Hitelszerződés időtartama alatt hatályába fetartai, azt fel em modhatja, és az abba foglalt kötelezettségeiek köteles maradéktalaul eleget tei, a Vagyobiztosítási Szerződésbe bármilye módosítást csak az ERSTE LEASING előzetes írásbeli egedélyével kezdeméyezhet. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszerződés hatálya alatt a Vagyobiztosítási Szerződéssel és az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítással kapcsolatos yilvátartást az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, a Biztosító végzi, és a Biztosító vagy a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Adóst a Vagyobiztosítási Szerződéssel és az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítással kapcsolatos mide körülméyről. A Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilye iráyú megállapodása eseté a Biztosítási Megbízott küldi meg az Adós részére a Vagyobiztosítási Szerződés és az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítás egy példáyát, a Biztosító Társaság szabályzatát (módozati /általáos szerződési/ feltételek), valamit a biztosítási díjról szóló számlákat a Vagyobiztosítási Szerződésbe és az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosításba megjelölt díjfizetési gyakorisággal (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilye iráyú megállapodásáak hiáyába midezeket a Biztosító közli), melyek alapjá a biztosítási díjakat az Adós (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilye iráyú megállapodása eseté) a Biztosítási Megbízott részére (eek hiáyába közvetleül a Biztosítóak) fizeti meg. A Biztosítási Megbízotto kívüli biztosításközvetítő választása eseté, jogszabályba meghatározott kötelezettségeiek az Adós által választott Biztosítási Megbízotto kívüli biztosításközvetítő tesz eleget. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, az egyéb biztosításközvetítő (közreműködő), a Biztosító a Vagyobiztosítási Szerződéssel és az Eszközre a jogszabályba előírt kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel, az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítással, valamit a Hitelszerződéssel kapcsolatos mide olya adatról, téyről, körülméyről egymást tájékoztassák, amelyek a Hitelszerződésbe, biztosítási szerződésbe, biztosításközvetítésre szóló megbízásba foglalt kötelezettségeik 10

11 teljesítéséhez szükségesek, eze kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valameyi adatot egymás részére átadják A Biztosítási Keretszerződések hatálya alá tartozó Vagyobiztosítási Szerződéssel kapcsolatba a Felek kötelezettségvállalásai: a) Az Adós köteles az ERSTE LEASINGet, illetve a Biztosítási Megbízottat írásba tájékoztati mide, a Vagyobiztosítási Szerződés megkötéséhez szükséges körülméyről, így külööse: az Eszköz tulajdoságairól és felszereltségéről. Az Adós a tájékoztatást az Eszköz átvételekor felvett átvételi jegyzőköyv potos kitöltésével és aláírásával yújtja. Az Adós felel a tájékoztatás elmaradása vagy potatlasága miatti alulbiztosításból származó károkért. b) Az Adós köteles az Eszközt a vagyobiztosítás megkötésére az Adós által kiválasztott biztosító egyedi előírásaiba meghatározott lopás ellei védelmi Eszközökkel, illetve vagyovédelmi megoldásokkal ellát(tat)i, és azok beszerelését a beszerelést taúsító számláak vagy a Szállító által az Eszközek az előírt védelmi Eszközökkel, illetve vagyovédelmi megoldásokkal való ellátottságáról kiállított írásbeli yilatkozatak a Biztosítási Megbízott részére törtéő megküldésével igazoli. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Adóst. c) Az Adós vállalja, hogy a Hitelszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásba tájékoztatja a Vagyobiztosítási Szerződéssel kapcsolatos mide körülméyről Ameyibe az Adós egyéileg (más közreműködő /biztosításközvetítő/ segítségével) köti meg a vagyobiztosítási szerződést, úgy a vagyobiztosítási szerződések eleget kell teie a potba részletezett feltételekek. Adós köteles az ERSTE LEASINGet tájékoztati a Vagyobiztosítási Szerződés megkötéséről, mely tájékoztatást az Eszköz átvételekor kitöltött Vagyobiztosítási Szerződés (Biztosítási ajálat, Kötvéy) másolatáak bemutatásával yújtja. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító társaság a Vagyobiztosítási Szerződés és az Általáos Szerződési Feltételek szeriti Életbiztosítás adatait kiadja az ERSTE LEASING, illetve az ERSTE LEASING által megbízott Biztosítási Megbízott részére Az Adós a Vagyobiztosítási Szerződést olya biztosítóval, amellyel az ERSTE LEASINGek em áll fe Biztosítási Keretszerződése, csak az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása eseté kötheti meg. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását akkor adja meg, ha (i) a kiválasztott biztosítóval kötedő biztosítási szerződés megfelel a Vagyobiztosítási Szerződés feti, potba foglalt feltételeiek, (ii) a Vagyobiztosítási Szerződésbe az Adós egedméyeskét /kedvezméyezettkét/ megjelöli az ERSTE LEASINGet, (iii) a Vagyobiztosítási Szerződésbe ics más részére kedvezméyezett-jelölés, és (iv) a biztosító a Vagyobiztosítási Szerződésbe vállalja, hogy ameyibe az Adós a biztosítási díjat esedékességkor em fizeti meg, erről haladéktalaul értesíti az ERSTE LEASINGet, a Vagyobiztosítási Szerződést az értesítés megküldésétől számított legalább 30 apig hatályosak tekiti, és lehetőséget ad arra, hogy az ERSTE LEASING a biztosítási díjat az Adós helyett megfizesse. Továbbá az Adós köteles megküldei az ERSTE LEASING részére a biztosítási szerződés másolatát, valamit a folyamatos díjfizetést igazoló dokumetum (csekkszelvéy, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyakoriságáak megfelelő időközökét. A fetiek elmulasztása a Hitelszerződés felmodását vohatja maga utá. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását az itt leírt feltételek teljesülése eseté sem köteles megadi Ameyibe a Vagyobiztosítási Szerződés megkötésére tett ajálatot a Hitelszerződésbe kiválasztott biztosító em fogadja el, és más, a , illetve a potba foglalt feltételekek megfelelő biztosító sem köt Vagyobiztosítási Szerződést az Eszközre, az Adós csak azt követőe jogosult az Eszközt a Szállítótól átvei, ha az ERSTE LEASING részére olya megfelelő biztosítékot adott, amely a biztosítási fedezetleség miatt megövekedett kockázatára is fedezetet yújt Ameyibe a Vagyobiztosítási Szerződés szeriti fizetési kötelezettségét az Adós em teljesíti, akkor az ERSTE LEASING kármegelőzés céljából azt jogosult a biztosító részére az Adós helyett megfizeti, és azt az Adóstól a kamataival, valamit a kármegelőzéssel kapcsolatos egyéb költségeivel együtt követeli. Az Adós helyett megfizetett biztosítási díjak kamatáak mértéke a 4.6. pot szeriti késedelmi kamat mértékével egyezik meg Az életbiztosítást (a fetiekbe és a továbbiakba: Életbiztosítás) a(z) ERSTE SPARKASSEN ZRt. (a továbbiakba: Biztosító), ERSTE Globe Bak & Leasig (HUF 72) megevezésű módozati feltételei (a továbbiakba: Módozati Feltételek) szerit szolgáltatja az Adós részére a Hitelszerződésbe foglalt kiegészítésekkel. Az Adós az ERSTE LEASING Hirdetméyébe közzétett biztosítók közül is választhat az Életbiztosítás megkötésére biztosítót, mely esetbe az Életbiztosításak meg kell felelie a Hitelszerződésbe írt feltételekek. A(z) ERSTE SPARKASSEN ZRt. és valameyi biztosító a továbbiakba együtt: Biztosító. Ameyibe az Adós a Hitelszerződésbe ettől eltérőe em yilatkozik, úgy kell tekitei, hogy az Életbiztosítást a Biztosítási Megbízott közreműködésével az ERSTE SPARKASSEN ZRt-vel köti meg. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE SPARKASSEN Zrt., vagy bármely Biztosító az Adós biztosítási titkot képező személyes, eze belül külöleges adatait, a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, yilvátartásával, a szolgáltatások yújtásával összefüggő összes léyeges téyt és körülméyt kezelje, azokat adatfeldolgozás, továbbá esetleges közös kockázat, illetve viszotbiztosítási fedezet miatt az ERSTE-Csoport tagvállalatai, ayavállalata, a viszotbiztosító (így külööse: ERSTE BANK Nyrt., ERSTE Bak Alapkezelő Zrt., SPARKASSEN-Versicherug AG., GeeralCologe Re Rückversicherugs-AG.), adott esetbe külföldi adatkezelő számára is szükség eseté átadja Az Életbiztosítás előzetese kalkulált lejárati vagy visszavásárlási összege (értéke) a Hitelszerződés lejáratáak időpotjába megegyezik az ERSTE LEASING által a Hitelszerződés alapjá az Adós részére folyósított Hitel tőkeösszegével. Az Életbiztosítást a Hitelszerződés megszűéséig vagy megszütetéséig, ameyibe pedig az Adós Hitelszerződése alapuló teljesítési kötelezettségéek az Adós a Hitelszerződés előírásai szerit em tett eleget, úgy a Hitelszerződése alapuló teljes Adósi tartozás redezéséig, az Adós a biztosítási díjak Életbiztosítási feltételek szeriti megfizetésével köteles hatályába fetartai, az Életbiztosítást az Adós eze időszak alatt fel em modhatja, az Életbiztosítás kizárólagos egedméyese/kedvezméyezettje eze időszak alatt az ERSTE LEASING. Az Életbiztosítás szerződője és biztosítottja a Hitelszerződés megkötésekor az Adós. Ameyibe a Hitelszerződés megszűik vagy megszütetésre kerül és az Adós Hitelszerződése alapuló teljesítési kötelezettségéek eleget tett, úgy az ERSTE LEASING kizárólagos egedméyesi /kedvezméyezetti/ joga az Adós Hitelszerződése alapuló kötelezettségeiek teljesítése apjá megszűik, az Adós pedig választása szerit döthet úgy, hogy az Életbiztosítás kedvezméyezettjekét az ERSTE LEASINGe kívüli más személyt jelöl meg. Ameyibe az Életbiztosítás szeriti fizetési kötelezettségét az Adós em teljesíti, akkor az ERSTE LEASING kármegelőzés céljából azt jogosult a Biztosító részére az Adós helyett megfizeti, és 11

12 azt az Adóstól a kamataival, valamit a kármegelőzéssel kapcsolatos egyéb költségeivel együtt követeli. Az Adós helyett megfizetett biztosítási díjak kamatáak mértéke a 4.6. pot szeriti késedelmi kamat mértékével egyezik meg. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszerződés felmodása vagy aak bármely okból törtéő megszűése, megszütetése eseté, ameyibe ERSTE LEASINGek bármilye feálló követelése va Adóssal szembe, úgy ERSTE LEASING kezdeméyezi az Életbiztosítás megszütetését, mely esetbe Biztosító az Életbiztosítás keretébe felhalmozódott fedezeti összeget ERSTE LEASING mit Kedvezméyzett/Egedméyes részére fizeti ki. A Hitelszerződés hatályba léte alatt, továbbá a Hitelszerződés bármely okból törtéő megszűése, megszütetése eseté, Biztosító az ERSTE LEASING ellekező tartalmú írásbeli yilatkozatáak hiáyába az Életbiztosítás alapjá Adós részére kifizetést em teljesíthet, melyet Adós kifejezette tudomásul vesz. Ameyibe a Hitelszerződés a futamidő elteltével megszűik ERSTE LEASING, az Életbiztosítás megszütetéséek kezdeméyezése élkül, kérheti a Biztosítótól az Életbiztosítás keretébe felhalmozódott fedezeti összeg kifizetését, mely összeggel Adós Hitelszerződése alapuló tartozásai figyelembevételével, Adóssal elszámol. ERSTE LEASING Adóssal szembei követelésébe a Biztosító által kifizetett összeget beszámíthatja Az Adós a Hitelszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Életbiztosítással kapcsolatos esetleges adókedvezméy(ek) igéybevétele az Adós saját kizárólagos ügyleti kockázatát képezi, az adókedvezméy(ek) igéybevételéek elmaradásából, az adókedvezméy(ek) igéybevétele teljes vagy részleges kizártságából fakadóa az Adós az ERSTE LEASINGgel és a Biztosítóval szembe semmilye természetű igéyérvéyesítésre em jogosult. Jele potba foglaltak arra az esetre is iráyadók, ha Adós a Hitelszerződést megszüteti vagy a Hitelszerződés bármely okból megszűik vagy a Hitelszerződés redelkezései alapjá olya téy, körülméy következik be, ami a biztosítási adókedvezméy igéybevételét kizárja vagy a biztosítási adókedvezméy korábbi igéybevételére tekitettel közteher fizetési kötelezettséget alapoz meg Felek kötelezettségvállalásai: a) Az Adós köteles az ERSTE LEASINGet, a Biztosítót, illetve a Biztosítási Megbízottat írásba tájékoztati mide, az Életbiztosítás megkötéséhez szükséges adatról, körülméyről, így külööse: az Adós, mit Szerződő és Biztosított biztosítási szempotból léyeges adatairól. Az Adós a tájékoztatást az alkuszi megbízás potos kitöltésével és aláírásával yújtja. Az Adós vállalja, hogy a Hitelszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat (Biztosítót, ERSTE LEASINGet) írásba tájékoztatja az Életbiztosítással kapcsolatos mide jeletős körülméy megváltozásáról. b) az Adós az Életbiztosítást biztosításközvetítő útjá köteles megköti Az Életbiztosítással és a Hitelszerződéssel kapcsolatos szabályok a feálló tőketartozás Adós általi előtörlesztése esetére a következők (Az alábbiakba visszavásárlási érték: Az az összeg, amit az Életbiztosítás futamidő előtti megszűése, megszütetése esetébe az Életbiztosítás kedvezméyezettje/egedméyes megkap; lejárati érték: Az az összeg, amit az Életbiztosítás futamidő végé törtéő megszűése, megszütetése esetébe az Életbiztosítás kedvezméyezettje/egedméyese megkap): Ameyibe az előtörlesztés időpotjába, az előtörlesztést követőe a feálló (árfolyamváltozással korrigált) Adósi tőketartozás meghaladja a visszavásárlási értéket, úgy mid a Hitelszerződés, mid az Életbiztosítás havidíja módosul, egyebekbe változás em törtéik. A Hitelszerződés alapjá feálló tőketartozás az előtörlesztett tőke összegével csökke. A Törlesztő Részletek összege az alábbi képlet szerit kerül meghatározásra: ahol H d k d 0 P k H = Pk ( + ) d 1 r k = 1 api az előtörlesztés utá a szerződés-módosítás apjá feálló (ill. a Törlesztő Részletek meghatározásakor feálló) tőketartozás (Deviza Alapú Hitel eseté foritba kifejezett) összege; a hátralévő Törlesztő Részletek száma; a k-adik Törlesztő Részlet esedékessége; a szerződésmódosítás időpotja; a k-adik Törlesztő Részlet összege; r api a pot alapjá meghatározott api kamatráta. k d Ameyibe az előtörlesztés időpotjába, az előtörlesztést követőe a feálló (árfolyamváltozással korrigált) Adósi tőketartozás em haladja meg a visszavásárlási értéket, úgy Adós az alábbi lehetőségek közül választhat: a) Adós az Életbiztosításba felhalmozódott visszavásárlási értéket em haszálja fel. Felek már a Hitelszerződés aláírásával megállapodak abba, hogy ilye esetbe a Hitelszerződés módosul olya módo, hogy Adós a feálló tőketartozásra eső kamatot egyösszegbe, a teljes feálló tőketartozás megfizetésekor köteles ERSTE LEASING részére. Adós ez esetbe köteles hatályába fetartai az Életbiztosítást midaddig, amíg ERSTE LEASING-gel szembe tartozása áll fe vagy ERSTE LEASING ezzel elletétes tartalmú yilatkozatot em ad. b) Adós az Életbiztosításba felhalmozódott visszavásárlási értéket felhaszálja, amivel az Életbiztosítás és a Hitelszerződés is megszütetésre kerül A feálló (árfolyamváltozással korrigált) teljes Adósi tőketartozás előtörlesztése eseté a Hitelszerződés megszűik, az Életbiztosítással pedig az Adós szabado redelkezik. ERSTE LEASING ilye esetbe hozzájárul az Életbiztosítással kapcsolatos kedvezméyezetti/egedméyesi státuszáak törléséhez A Hitelszerződés futamidejéek elteltével, ameyibe az Adósi tőketartozás összege meghaladja az Életbiztosítás visszavásárlási / lejárati értékét, úgy Adós köteles a külöbözetet ERSTE LEASING részére befizeti. Ameyibe az Életbiztosítás visszavásárlási / lejárati értéke meghaladja az Adósi tőketartozást, úgy az Adós az alábbi lehetőségek közül választhat: a) Ameyibe az Életbiztosítás futamideje a Hitelszerződés futamidejéek vége előtt lejár, úgy a Biztosító a lejárati értéket átutalja ERSTE LEASING részére, mely összeggel ERSTE LEASING az Adóssal -Adós Hitelszerződése alapuló tartozásai figyelembevételével- elszámol. ERSTE LEASING Adóssal szembei 12

13 követelésébe a Biztosító által kifizetett összeget beszámíthatja. Ameyibe Adós az ERSTE LEASING felé feálló kötelezettségeiek midebe eleget tett, úgy a Hitelszerződés megszütetésre kerül, b) Ameyibe az Életbiztosítás futamideje még em járt le a Hitelszerződés futamidejéek végé, úgy Adós a illetve potokba részletezett lehetőségek közül választhat Káreseméy bekövetkezése eseté iráyadó közös szabályok A Hitelszerződés és a biztosítéki szerződés(ek) alkalmazásába káreseméyek (a továbbiakba: Káreseméy) miősül mide olya eseméy, amelyet az Eszközre voatkozó Vagyobiztosítási Szerződés vagy Életbiztosítás biztosítási eseméyek miősít, vagy amely egyébkét az Eszközbe a redeltetésszerű haszálattal járó elhaszálódáso túlmeő károsodást idéz elő. A Káreseméy bekövetkezése az Adóst az ERSTE LEASING felé feálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól em metesíti. A vagyobiztosítás keretébe az örészt az Adós viseli Káreseméy, biztosítási eseméy bekövetkezése eseté az Adós (igéyérvéyesítő) (vétkességtől függetleül) köteles erről az ERSTE LEASINGet és biztosítási eseméy bekövetkezése eseté a Biztosítási Megbízottat haladéktalaul értesítei, továbbá a kárfelvételi jegyzőköyv (vagy a feljeletés, valamit a redőrségi határozat, Életbiztosítás eseté a Módozati Feltételekbe meghatározott okirat(ok)) egy példáyát legkésőbb az aak felvételét követő mukaapo eljuttati, illetve az előbbiek hiáyába a biztosítási eseméyről írásba tájékoztatást adi A Káreseméy következtébe az Eszközbe beállott értékcsökkeésre, vagy az Életbiztosításba meghatározott biztosítási eseméyre tekitettel fizetett Kártérítés (a továbbiakba: Kártérítés), Biztosítási szolgáltatás illetve a biztosítási összeg az ERSTE LEASINGet illeti meg. A Kártérítésből, Biztosítási szolgáltatásból, illetve biztosítási összegből az ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződés alapjá feálló, esedékessé vált követeléseit kielégítei, ideértve a Hitelszerződések az Eszköz ellopása, megsemmisülése, vagy olya mértékű sérülése miatti felmodásából keletkezett követelését is, amely esetébe a gazdaságos javítás em lehetséges (totálkár). Ameyibe az ERSTE LEASINGek esedékessé vált követelése ics, az ERSTE LEASING a potba szabályozott esetet kivéve a teljes Kártérítést, Biztosítási szolgáltatást, illetve biztosítási összeget a számlájá törtét jóváírást követő 8 apo belül kifizeti az Adósak, feltéve, hogy eze határidő lejártáig em keletkezik lejárt követelése az Adóssal szembe. Ameyibe az ERSTE LEASINGek esedékessé vált követelése va, az ERSTE LEASING a követelések a Kártérítésbe, Biztosítási szolgáltatásba, illetve a biztosítási összegbe való beszámítását követőe femaradó Kártérítést, Biztosítási szolgáltatást, illetve a biztosítási összeget a Felek elszámolását követő 8 apo belül kifizeti az Adósak, kivéve a potba szabályozott esetet Ameyibe a Káreseméy következtébe megsérült Eszköz javítása szükséges és lehetséges, az ERSTE LEASING az Adós részére a Vagyobiztosítási Szerződés alapjá járó összeget az Eszköz szakszervize által kiállított, a javítás költségeit tartalmazó számla bemutatását és a Kártérítés, illetve a biztosítási összeg kézhez vételét követőe kifizeti az Adós részére. Az ERSTE LEASING az előző modatba foglaltaktól eltérőe úgy is eleget tehet az Adós felé feálló, a Vagyobiztosítási Szerződés alapjá fizetett Kártérítés vagy biztosítási összeg átadására voatkozó kötelezettségéek, hogy meghatalmazást ad az Adósak, vagy az Adós felhatalmazása alapjá az Eszköz javítását végző szervizek, hogy az ERSTE LEASINGet illető Kártérítést vagy biztosítási összeget a biztosítótól átvegye. Az Adós köteles a Vagyobiztosítási Szerződés alapjá járó Kártérítést és a biztosítási összeget az Eszköz helyreállítására fordítai. Ameyibe a Káreseméy következtébe az Eszköz értékébe jeletős értékvesztés következik be, úgy az ERSTE LEASING jogosult az Adóstól a Káreseméyre tekitettel fedezetet (biztosítékot) kéri. Jeletős értékvesztések miősül külööse, ha az Eszköz értéke a Káreseméy következtébe em éri el az Adós Hitelszerződése alapuló, a Káreseméy időpotjába feálló tartozását. 12. Biztosítékok, Vételi jog Az Adós a Hitelszerződés alapjá feálló tartozása fedezetéül köteles biztosítékot yújtai az ERSTE LEASINGek. A biztosítékok redszerét, alkalmazásuk feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza szeptember 1. apjától kezdődőe, a Hitelszerződések keretébe fiaszírozott gépjárművek esetébe általáosságba előírásra kerül(het) a Gépjármű, mit Eszköz igó (jel)zálogjoggal való megterheléséek kötelezettsége, ahol a zálogtárgy az Eszköz, a Zálogkötelezett pedig az Adós. A zálogjog jogosultja az ERSTE LEASING. Az igó (jel)zálogjog midaddig terheli az Eszközt, amíg az Adósak a Hitelszerződés alapjá bármilye tartozása áll fe ERSTE LEASING felé. Az igó (jel)zálogjog részletes feltételeit az erre voatkozó Zálogszerződés tartalmazza Vételi jog A vételi jog alapítása Ameyibe az Eszköz gépjármű, a Felek vételi jogot (opció) alapítaak a Hitelszerződésbe meghatározott gépjárműre (a továbbiakba: Gépjármű) az alábbi feltételek szerit. a) A Szállító és az Adós a közöttük a Gépjármű adásvételére létrejött adásvételi szerződés kiegészítésekét az ERSTE LEASINGet megillető vételi jog biztosítására a Hitelszerződés hatályba lépésével a Polgári Törvéyköyv 114. (2) bekezdése alapjá a Gépjárműre elidegeítési és terhelési tilalmat alapítaak A vételi jog bejegyzése a) Az ERSTE LEASINGet megillető vételi jogot, valamit az aak biztosítására szolgáló elidegeítési és terhelési tilalmat az Adós saját költségé köteles bejegyezteti a Gépjármű törzsköyvébe, valamit a hatósági Gépjármű-yilvátartásba. b) Az Adós a feti bejegyeztetésről midayiszor köteles godoskodi, aháyszor bármely okból új Forgalmi Egedély, illetve Törzsköyv kerül kiállításra. c) Az Adós tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING javára feálló vételi jog, valamit elidegeítési és terhelési tilalom következtébe az illetékes hatóság a Gépjármű törzsköyvét közvetleül az ERSTE LEASINGek szolgáltatja ki. A Felek megállapodak abba, hogy az ERSTE LEASING a vételi jog hatálya alatt a Gépjármű törzsköyvét letétkét tartja birtokába. A letét határozott időre, az ERSTE LEASINGet megillető vételi jog időtartamára jö létre. Az Adós, mit letevő, az ERSTE LEASING vételi jogáak a potba megjelölt időtartama alatt em követelheti vissza a letétet. Az ERSTE LEASING a törzsköyvet a 13

14 vételi joga megszűését követőe haladéktalaul átadja az Adósak. Az ERSTE LEASINGet a Gépjármű törzsköyvéek letéti őrzéséért díjazás em illeti meg. d) Az Adós tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING a c) potba foglaltaktól eltérőe a Gépjármű törzsköyvéek az Adós evére törtéő kiállítása előtt döthet úgy is, hogy kezdeméyezi a Gépjármű törzsköyve kiadásáak felfüggesztését a vételi joga feállásáak időtartamára. Ameyibe az ERSTE LEASING a Gépjármű törzsköyve kiadásáak felfüggesztését kezdeméyezi, erről haladéktalaul értesíti az Adóst. Ha az illetékes hatóság elutasítja a törzsköyv kiadásáak felfüggesztésére előterjesztett kérelmet, a Felekek a Gépjármű törzsköyvével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az a) és b) potba foglaltak iráyadók. Az Adós a Polgári Törvéyköyv 221. (3) bekezdésére is tekitettel ezeel visszavohatatlaul felhatalmazta az ERSTE LEASINGet, hogy vételi joga gyakorlása eseté a Gépjármű forgalmi egedélyébe az üzembetartói oldalt, illetve a bejelető oldalt az Adós helyett és evébe aláírja, és az illetékes hatóság felé a szükséges bejeletést megtegye A vételi jog időtartama A vételi jog az ERSTE LEASINGet a Hitelszerződés létrejöttét követő 5 éve át illeti meg, kivéve ha a vételi jog eze időtartam letelte előtt a potak megfelelőe megszűik. A midekor hatályos jogszabályi redelkezések szerit, a vételi jog megszűésével, új vételi jog alapítására kerülhet sor az Adós és ERSTE LEASING erre iráyuló megállapodása alapjá A vételi jog gyakorlása Az ERSTE LEASING a vételi jogával akkor jogosult éli, ha az ERSTE LEASING a Hitelszerződést az ÁSZF szerit azoali hatállyal felmodja. A vételi jog gyakorlásáak elmaradása az Adós Hitelszerződése alapuló tartozását em ériti, azzal kapcsolatba az Adós az ERSTE LEASINGgel szembe követelést em érvéyesíthet. Az ERSTE LEASING a vételi jogát az Adóshoz itézett egyoldalú írásbeli yilatkozatával gyakorolhatja. a) Az ERSTE LEASING vételi jogáak gyakorlásával az Adósak a Gépjárművö feálló tulajdojoga megszűik, az ERSTE LEASING és az Adós ellekező tartalmú írásbeli megállapodásáak hiáyába, az ERSTE LEASING a Gépjárművö a vételi jog gyakorlásával tulajdojogot szerez, a Gépjárművet a tulajdojog megszerzése tekitetébe a vételi jog gyakorlásával egyidőbe átadottak kell tekitei. Az Adós köteles a Gépjárművet, aak mide okmáyával és tartozékával együtt az ERSTE LEASING által meghatározott helye és időbe az ERSTE LEASINGek vagy az általa megjelölt személyek átadi. Ameyibe az Adós az átadási kötelezettségéek határidőbe em tesz eleget, köteles tűri, hogy az ERSTE LEASING a Gépjárművet birtokba vegye. b) Az opciós vételár a Gépjárműek a vételi jog gyakorlása alapjá a Gépjármű téyleges birtokbaadása apjá feálló, igazságügyi szakértő által megállapított forgalmi értéke, de legalább a Gépjármű Eurotax Autóérték Program, (Eurotax árjegyzés) szeriti vételi áráak 20%-kal csökketett összege, igazságügyi szakértő által megállapított forgalmi érték hiáyába a Gépjármű Eurotax Autóérték Program, (Eurotax árjegyzés) szeriti vételi áráak összege. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával az ERSTE LEASING által felkért igazságügyi szakértő értékmeghatározását elfogadja. Az ERSTE LEASING az általa fizetedő vételárba jogosult beszámítai az Adóssal szembe a Hitelszerződés alapjá feálló követelését. c) Az opciós vételárat az Adós tartozásaiba ERSTE LEASING beszámítja. A Gépjármű ERSTE LEASING részére törtéő átadását követő 15 apo belül az ERSTE LEASING elvégzi az opciós vételár és az Adós összes tartozása közötti elszámolást, és aak egyelegéről értesíti az Adóst. Az egyelegközlést követőe az Adós részére kifizetésre em kerül sor a Gépjármű újraértékesítéséig. Az ERSTE LEASINGet megillető vételi jog (a Hitelszerződés létrejöttét követő 5 éve belül) automatikusa hatályba lép és az ERSTE LEASING által gyakoroltak tekitedő a Gépjármű bármely hatóság általi lefoglalását megelőző mukaapo, mely hatálybalépési időpotba az ERSTE LEASING Gépjárműre voatkozó vételi jogát mide külö jogyilatkozat megtétele élkül gyakoroltak, a Hitelszerződést pedig az ERSTE LEASING által a Gépjármű bármely hatóság általi lefoglalását megelőző mukaapo felmodottak kell tekitei Elszámolás a Gépjármű értékesítésével kapcsolatba Az ERSTE LEASING vételi jogáak gyakorlása sorá a Gépjárművet abból a célból vásárolja meg, hogy a vételárak a Hitelszerződés alapjá feálló követelésébe törtéő beszámításával a Hitelszerződés alapjá feálló követelését csökketse vagy kielégítse. Az ERSTE LEASING a birtokba kerülést követőe haladéktalaul megkezdi a Gépjármű értékesítését, ameyibe aak műszaki állapota és jogi helyzete ezt lehetővé teszi. Az Adós jogosult az újraértékesítés megkezdésétől számított 7 apo belül vevő kijelölésre, ameyibe az általa közvetített vevő magasabb vételárat ajál, mit bármely más ajálattevő. Az ERSTE LEASING a Gépjármű eladása révé hozzá befolyt továbbértékesítési vételárral az Adós felé elszámol. Az elszámolás keretébe a befolyt továbbértékesítési vételárból ERSTE LEASING levoja a Gépjármű tulajdojogáak megszerzésével, értékesítésével kapcsolatos költségeit (így külööse: vagyoátruházási illeték, szállítási költség, javítási, karbatartási költség, tárolási, őrzési díj, bizomáyosi díj), valamit ha az Adós a megjelölt helye és időpotba em adja a Gépjárművet az ERSTE LEASING birtokába a birtokbavétellel kapcsolatos költségeit, és ameyibe az eze költségekkel csökketett továbbértékesítési vételár meghaladja a /b potba meghatározott opciós vételárat, úgy ERSTE LEASING az e szerit adódó külöbözetből a beszámítást követőe esetlegese még femaradt követelését kielégíti, és - ameyibe így a beszámítást követőe femaradt teljes követeléséek összege kielégítésre kerül - a femaradó összeget megfizeti az Adósak. Ameyibe a Gépjármű értékesítéséből befolyt és a feti költségekkel csökketett továbbértékesítési vételár em éri el a /b potba meghatározott opciós vételárat, a külöbözetet az Adós kártérítéskét köteles megfizeti az ERSTE LEASING részére. Ameyibe a Gépjármű bármely okból em értékesíthető, a Gépjárművel kapcsolatos költségeket (így külööse szállítási költség, javítási, karbatartási költség, tárolási, őrzési díj) az Adós köteles haladéktalaul az ERSTE LEASING részére megfizeti. Az elszámolást az ERSTE LEASING a Gépjármű értékesítését követő 30 apo belül elvégzi, majd aak egyelegéről haladéktalaul értesíti Adóst. Az elszámolás egyelege szerit fizetési kötelezettséggel redelkező fél aak összegét 8 aptári apo belül köteles a másik félek megfizeti.. 14

15 A vételi jog megszűése Az ERSTE LEASING vételi joga megszűik, ha az Adós Hitelszerződésbe meghatározott valameyi fizetési kötelezettségéek eleget tett, vagy a vagy vagy potak megfelelőe részleges előtörlesztést hajtott végre, és ezt az ERSTE LEASING írásba megerősíti. A vételi jog megszűésekor az ERSTE LEASING írásba hozzájárul a vételi jogak, valamit az elidegeítési és terhelési tilalomak a törzsköyvből való törléséhez Egyéb feltételek Ameyibe a Felek között a vételi jog hatálya alatt a Gépjárműre harmadik személy pert kezdeméyeze, végrehajtást vezete, zár alá veé, Forgalmi Egedélyét bevoá, vagy az ERSTE LEASING jogait bármely más módo sérteé, illetve veszélyezteté, az Adós köteles az ERSTE LEASINGet erről haladéktalaul értesítei és az ERSTE LEASING jogaiak megóvása érdekébe, a saját költségé mide szükséges itézkedést megtei. Az Adósra voatkozó redelkezések (az Adós halálára voatkozó redelkezések kivételével) a Társadósra is iráyadók. A Hitelszerződésből származó jogviták esetére a Felek (az iráyadó hatásköri szabályokra is tekitettel) kikötik a Pesti Közpoti Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét További biztosítékok A további biztosítékok formáját és feltételeit a Felek külö szerződésbe határozzák meg (biztosítéki szerződés). Budapest, július 2. Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. az ERSTE Bakcsoport tagja 1138 Budapest, Népfürdő u Telefo: , fax:

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010 február 28-ig ötött Pézügyi Lízig Szerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011.március 1. apjától,

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A PANNONLÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINT (HUF ALAPON KAMATOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÉRVÉNYES A 2002. MÁRCIUS 18-TÓL A VISSZAVONÁSÁIG KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE A Paolízig

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010. júius 11-től ötött Pézügyi Lízigszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011. március 1. apjától,

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eszközfinanszírozási célból (a Hitelszerződésben egyedileg meghatározott Gépjármű, mint eszköz, vagy Gépjármű használatával kapcsolatban a Hitelszerződésben egyedileg meghatározott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben