PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET"

Átírás

1 PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL AKCIÓS LAKÁSCÉLÚ HITEL ( ) A jelen Ügyféltájékoztató szerinti akciós feltételű hitelt kizárólag lakáscélra lehet igénybe venni. A hitel Családok Otthonteremtési Kedvezménye mellett, és Családok Otthonteremtési Kedvezménye nélkül is igényelhető. Hatály: július 20. napjától. 1

2 Tisztelt Ügyfelünk A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet ) a jelen ügyféltájékoztatóval tesz eleget a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv. (a továbbiakban: Fhtv. ) hatálya alá tartozó termékek esetében a szerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettségének. Az ügyféltájékoztató részét képezi az egyes hitelés kölcsönszerződés típusok szerint elkülönített tájékoztató. A Takarékszövetkezet és az ügyfél között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződés megkötését megelőző ügyféltájékoztató egészét az ügyféltájékoztató és annak mellékletei együttesen alkotják. Az ügyféltájékoztató célja olyan felvilágosítás nyújtása, amely alapján az ügyfelek felmérhetik, hogy az igénybe venni tervezett hitel vagy pénzkölcsön megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességüknek. Kérjük, hogy az ügyféltájékoztatót a hitel- vagy kölcsönszerződés megkötését megelőzően alaposan tanulmányozza át. Az ügyféltájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdés, észrevétel esetében a munkatársaink készséggel állnak a szíves rendelkezésükre! Tisztelettel: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet vezetősége 2

3 1. Hitel- és kölcsönszerződések megkötésére vonatkozó ajánlatok összehasonlítása A hitel- és kölcsönszerződés megkötése felelősségteljes, az ügyfél és családjának mindennapi életét és kiadásait adott esetben hosszú évekre befolyásoló döntés. A Takarékszövetkezet és az ügyfél szerződéses kapcsolata alatt az ügyfél oldalán bekövetkezhetnek olyan nem várt események (közeli hozzátartozó elveszítése, munkaképesség megváltozása, munkahely elveszítése, váratlan, előre nem tervezhető kiadások felmerülése, stb.), amelyek a hitel- vagy kölcsönszerződés szerint fennálló fizetési kötelezettség teljesítését hátrányosan befolyásolhatják. Az elkülönített egyedi ügyféltájékoztatók a hiteltermékek legfontosabb jellemzőit tartalmazzák és iránymutatását adnak az ügyfél pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásukra. 2. Következmények késedelmes fizetés vagy a fizetés elmulasztásának esetére Valamennyi hitel- és kölcsönszerződésre jellemző, hogy a Takarékszövetkezet az ügyfél oldalán felmerült fizetési nehézségek esetében az ügyféllel együtt megpróbál megoldást találni a kialakult helyzet kezelésére. Fontos hangsúlyozni, hogy fizetési nehézség esetén ajánlott a Takarékszövetkezettel minél előbb felvenni a kapcsolatot, mert csak így van mód olyan közös megállapodás kidolgozására, amely az ügyfelet a késedelem vagy nemteljesítés miatti hátrányos következmények alól mentesítheti. Amennyiben a Takarékszövetkezetnek és az ügyfélnek a fizetési nehézség esetében nem sikerül megállapodniuk vagy az ügyfél a megállapodást nem tartja be, a Takarékszövetkezet a késedelem idejére az ügyleti kamat mellett késedelmi kamatot is felszámíthat a szerződésben rögzített mértékben. A késedelmi kamat az ügyfél fizetési kötelezettségének mértékét megnöveli, ezért a késedelmi kamat esedékessé válását lehetőség szerint el kell kerülni. Az ügyfél jelentősebb ideje fennálló késedelme vagy egyéb szerződésszegése esetén a Takarékszövetkezet a hitel- vagy kölcsönszerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti. Ebben az esetben a pénzkölcsön tőkeösszegének visszafizetése is esedékessé válik, amely sokkal nagyobb terhet jelent az ügyfélnek, mint az időszaki törlesztőrészletek teljesítése. Amennyiben a Takarékszövetkezet a szerződést rendkívüli felmondással megszűntette és az ügyfél az így esedékessé váló kölcsöntőke összeget, valamint annak szerződés szerinti járulékait nem fizette vissza, a Takarékszövetkezetnek jogában áll az ügyfél fizetési kötelezettségének biztosítékait érvényesíteni, így például kielégítést kereshet a fedezetül szolgáló zálogtárgyból vagy igényt érvényesíthet az ügyfél adóstársával, illetve a rá tekintettel kezességet vállaló személlyel szemben. A biztosítékok érvényesítése harmadik személyt is érinthet, ha azokat nem az ügyfél szolgáltatta és jelentősen megnöveli az ügyfél költségeit, hiszen a biztosítékok érvényesítéséhez a 3

4 Takarékszövetkezetnek adott esetben ügyvédet, közjegyzőt vagy bírósági végrehajtót kell igénybe vennie. 3. Hitel- és jelzáloghitel, illetve kölcsönszerződések szövege A Takarékszövetkezet az általa kötött hitel-, jelzáloghitel és kölcsönszerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét az ügyfelek előzetes tájékozódása érdekében az internetes honlapján (www.pilistak.hu) hozzáférhetővé teszi. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet tájékoztatása alapján kiválasztotta a megfelelőnek ítélt terméket, a Takarékszövetkezet az ügyfél kérésére a szerződés tervezetét díj- és költségmentesen rendelkezésre bocsátja. 4. Általános tájékoztatás a hitelszerződés megkötését megelőzően A Fhtv. mellékletét képező, általános és személyes szerződési tájékoztató, valamint az Akciós lakáscélú hitel termékre, a fizetési számla termékre vonatkozó Hirdetmény, a jelen ügyféltájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi A szerződés megkötésének és a pénzkölcsön lehívásának feltételei A Takarékszövetkezet a kölcsönt a lakás vagy lakóépület felújítása, korszerűsítése céljából nyújtja. Szerződéskötési feltétel a Takarékszövetkezetnél lakossági bankszámla nyitása és a munkabér, rendszeres jövedelem Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlára utaltatása. Ha a munkabért más banknál vezetett számlára utalják, akkor minimálbérnek megfelelő összegről, illetve ha a törlesztő részlet ennél magasabb, akkor a mindenkor esedékes törlesztő részletnek megfelelő összegről szóló átutalási megbízás másolatának bemutatása A hitel biztosítékául olyan ingatlan fogadható el, amely per-, teher- és igénymentes, tulajdonjoga rendezett, a Takarékszövetkezet jelzálogjoga az ingatlan nyilvántartásba első ranghelyre bejegyezhető. Az ingatlan piaci értékét a Takarékszövetkezet által elfogadott hivatalos értékbecslő határozza meg. Az értékbecslés költségét az ügyfél viseli, az harmadik félnek fizetendő. A hitelfolyósítás feltételei: a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdoni lapjára a Takarékszövetkezet jelzálogjogának határozatként való bejegyeztetése az ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítás megkötése, a biztosító igazolása a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának előjegyezéséről a biztosítási díj Takarékszövetkezeti bankszámláról történő utalására adott állandó megbízás bemutatása 4

5 a kölcsön és jelzálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása. A folyósítás módja: 5 millió Ft hitelösszegig egy összegben, 5 millió Ft összeg felett szakaszosan, Takarékszövetkezet műszaki ellenőre által meghatározott készültségi foknak megfelelően. A készültségi fok megállapításának költsége a hitelfelvevőt. A hiteltermékekkel kapcsolatos további információkat a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet honlapján (www.pilistak.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat (www.mnb.hu) A hitelkamat módosításának gyakorisága, feltételei és eljárási szabályai A fogyasztónak minősülő Ügyfél számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy a Fhtv. törvény ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan nem módosítható. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Ügyfél javára érvényesíteni kell. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Ügyfél a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést a felek határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Ügyfél a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Takarékszövetkezetnek visszafizeti. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású szerződés esetén a referenciakamatláb mértékét a szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A Takarékszövetkezet a hitel (kölcsön) futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. 5

6 Az éves ügyleti kamat referencia kamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat a 3 havi BUBOR. Az éves ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév első napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelőző hónap utolsó munkanapját megelőzően két nappal érvényes BUBOR mérték figyelembevételével kerül meghatározásra. A kamatfelár mértéke változtatható. A kamatfelár változása szerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén: Az aktuális kamatfelár 1,0%-kal növekszik abban az esetben, ha az Adós egy havi törlesztő részlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, és/vagy az Adós a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Takarékszövetkezetre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton történő értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. A fizetési elmaradások teljesítésének igazolását követően 120 nappal a Takarékszövetkezet a 1,0%-kal megemelt kamatfelárat 1,0%-kal visszacsökkenti, amennyiben ezen időszak alatt nem keletkezik egyik kötelezettség esetében sem 30 napot elérő fizetési késedelem. A kamatfelár változása A kamatfelár változása 5-9 éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 3 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 4. naptári év első napján változik, majd minden 3. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása 9-16 éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 4 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 5. naptári év első napján változik, majd minden 4. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F4 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F4 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 5 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 6. naptári év első napján változik, majd minden 5. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által 6

7 közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. Ha a Takarékszövetkezet a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. A felek az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a szerződésben határozzák meg és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat Az ügyfél által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összeg ld. melléklet 4.5. Az ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, és a törlesztés gyakorisága ld. melléklet 4.6. A fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó jutalékok, díjak és költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségek ld. melléklet 4.7. A hitelhez (kölcsönhöz) kapcsolódó hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatások (díj, jutalék, költség, stb.) és módosításuk feltételei 7

8 Hitelfolyósítási díj Zárlati díj Rendkívüli ügyintézési díj Szerződésmódosítási díj Előtörlesztési díj Hitelfigyelési díj Felszólítási díj 1%, max ,- Ft 1.280,- Ft 4.830,- Ft Ft az előtörlesztett összeg 1 %-a (Amennyiben az előtörlesztés részben, vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik: 2 %) Ft/hó 1.180,- Ft folyósításkor kerül felszámításra Az Akció keretében nem kell megfizetni. a kölcsönszámlák éves zárásakor és a kölcsön lejáratakor kerül felszámításra ügyfél kérésére a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatok ellátásáért (pl.kalkuláció, igazolások, hozzájárulások, iratmásolás, Takarnetről tulajdoni lap lekérés) Az Akció keretében nem kell megfizetni egy ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lap lekérés költségeit ügyfél kérelem alapján, döntés után a szerződésmódosítás aláírása előtt A futamidő meghosszabbítása díjmentes, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. a fennálló hitelösszeg részbeni, vagy teljes összegű előtörlesztése esetén fizetendő nem kell megfizetni, ha - a többletbefizetés(ek) összege nem éri el a 3 havi törlesztő részlet összegét, - a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 M Ft-ot és a megelőző 12 hónapban nem történt előtörlesztés, - a Takarékszövetkezet által kötelezően előírt előtörlesztés történt, - az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, - a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első előtörlesztés alkalmával, amennyiben az előtörlesztés nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik (részben sem), és az előtörlesztett összeg nem haladja meg a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. hátralékos hitelek behajtásával kapcsolatos tevékenységnél (pl. felszólítás, telefonos információs kérés) esedékes és mindaddig felszámítandó, amíg a hitel hátralékos a törlesztőrészlet elmaradásakor, felszólító levelenként kerül felszámításra KHR tudakozvány díja díjmentes ügyfél írásbeli kérelme alapján KHR levelezési díj Műszaki ellenőrzés díja Földhivatali eljárási dij 370,- Ft ,-Ft/alkalom TKSZ vonzáskörzetében, egyéb területen alapdíj + 120,- Ft/km ,- Ft jelzálogjog bejegyzésnél, 6.600,- Ft jelzálogjog törlésnél KHR rendszer részére történt adatszolgáltatásra vonatkozó kötelező ügyfél értesítés postai kiküldése esetén kerül felszámításra helyszíni szemlék díja az építkezés készültségi fokának megállapításakor fizetendő földhivatali díjszabás szerint, az ingatlan nyilvántartási eljárást érintő kérelmek benyújtása előtt, (pl. szerződéskötéskor, végtörlesztéskor) fizetendő Az Akció keretében nem kell megfizetni egy ingatlan vonatkozásában a bejegyzési díjat. 8

9 Az akciós kedvezmények igénybevételének feltétele min. 2,5 MFt kölcsönösszeg, és a Takarékszövetkezetnél nyitott fizetési számlára vonatkozóan két csoportos beszedés megbízás megadása. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül a fogyasztónak minősülő ügyfél terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan az ügyfél számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az ügyféllel való kapcsolattartás során közvetlenül az ügyfél érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az ügyfélre áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a kölcsön folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az ügyfél általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a Fhtv. szerint megállapítható díjat - a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja Közjegyzői díj Egy 5 MFt összegű hitelszerződés esetében a jellemző közjegyzői költség mértéke eft Járulékos szolgáltatások, amelyek a szerződés megkötéséhez szükségesek Ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges. A biztosítás díját a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról, csoportos beszedési megbízással kell fizetni Szükséges biztosítékok A hitel biztosítékául olyan ingatlan fogadható el, amely per-, teher- és igénymentes, tulajdonjoga rendezett, a Takarékszövetkezet jelzálogjoga az ingatlan nyilvántartásba első ranghelyre bejegyezhető. Az ingatlan piaci értékét a Takarékszövetkezet által elfogadott hivatalos értékbecslő határozza meg. Az értékbecslés költségét az ügyfél viseli Előtörlesztés és annak költségei Az ügyfél a szerződés hatálya alatt bármikor jogosult előtörlesztéssel élni. Az előtörlesztés jelenleg hatályos költsége: ld. fentebbi táblázat. 9

10 4.12. Tájékoztatás hitelreferencia-szolgáltatás eredményéről Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján az ügyféllel nem kíván szerződést kötni, az ügyfelet a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja Törlesztőrészletek megfizetésének hatása a fennálló tartozás összegére A részletek megfizetése automatikusan eredményezi a hitel teljes összegének visszafizetését Törlesztő részletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának változása ld. mellékelt az 56/2014 (XII.31.) NGM Rendelet szerinti táblázat Egyéb mellékletek Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló MNB tájékoztató. 5. Ügyféltájékoztató aláírása Az ügyfél az ügyféltájékoztató aláírásával igazolja, hogy az ügyféltájékoztatót és annak mellékleteit kézhez vette és a fogyasztói hitelről szóló évi CLXII. tv szerinti tájékoztatást megkapta. A jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, kötelezettségvállalásnak a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet részéről. Pilisvörösvár, Ügyfél aláírása 10

11 Akciós lakáshitel ( ) 3 havi BUBOR 1,42% Átlagos havi nettó jövedelem (KSH): Kamatfelár 3,25% Hitelösszeg: Futamidő (hónap): 240 Reprezentatív kamat: 4,67% A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében A hitel típusa : Fogyasztási hitel A hitel összege: A hitel futamideje (hónap): A hitel kamata: 4,67% Ft 240 Kamat emelkedése Rendszeres jövedelem változása 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% -30% Ft 29,44% 32,00% 34,66% 37,43% -20% Ft 25,76% 28,00% 30,33% 32,75% -10% Ft 22,90% 24,89% 26,96% 29,11% 0% Ft 20,61% 22,40% 24,26% 26,20% 10% Ft 18,74% 20,36% 22,06% 23,82% 20% Ft 17,17% 18,66% 20,22% 21,84% 30% Ft 15,85% 17,23% 18,66% 20,16% 11

12 12

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. A Tiszakécskei Takarékszövetkezet Üzletszabályzat alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe, mint általános jogutódba 2008. november 30. napján beolvadt

Részletesebben