Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 2 Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Vállalkozások felsorolása... 7 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása Jelzálog kötelezettség: Készfizetõ kezességvállalási kötelezettség: Vezetõi Részvény Opciós Program: Vagyonkezelõi tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások: Eszközök források összetétele Eszközök értékének és összetételének alakulása (eft) Források értékének és összetételének alakulása (eft) III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az árbevétel, bevétel, fõbb piacok és termékek Az elszámolt értékcsökkenési leírás - elszámolási módszer szerinti - alakulása az alábbi: Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Költségek részletezése költségnemenként Rendkívüli bevételek részletezése: IV. Tájékoztató rész Az Igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelõ bizottság tagjai részére járó díjazás Foglalkoztatottak Részvények Társasági adó Cash-Flow kimutatás Kutatás, kísérleti fejlesztés

11 3 I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása A céget egy 24 részvényesbõl álló csoport alapította 1922-ben Magyar Gomb- és Mûanyaggyár Rt. néven. A gyár az akkor még Budapest külterületének számító Nagytétényben kezdte meg mûködését. A társaság gumitermékeket és hõre keményedõ mûanyagból gombokat, sétapálcákat, stb. állított elõ, s 1932-re már 24 országba exportált. A második világháborút követõen a társaságot államosították. Az ötvenes években megkezdõdött a hõre lágyuló mûanyagok, mindenekelõtt a PVC feldolgozása, amit további új mûanyag-feldolgozó technológiák üzemszerû alkalmazása követett. A termelésnövekedés és választékbõvülés következtében a hatvanas évek közepétõl új telephelyek kialakítása is megkezdõdött, ami a különbözõ technológiák racionális elrendezését szolgálta ben Debrecenben, 1968-ban Szombathelyen, 1987-ben pedig Csepelen létesült új gyártelep. A társaság 1984-ben alapította meg elsõ vegyes vállalatát - egyúttal az elsõ magyar-japán vegyes vállalatot - Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft. néven a tekintélyes japán Furukawa Electric és az ITOCHU részvételével. Ez volt az elsõ alkalom, amikor egy új termékcsalád gyártására szakmai partnerrel közös vállalat jött létre. A Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft. értékesítésére 2005-ben került sor a Pannonplast Polifin-A Kft. részére, melyet a Pannonplast Mûanyagipari Rt. ebben az évben alapított. A belga Solvay & Cie és az osztrák Wienerberger Baustoffindustrie AG részvételével 1990-ben alapított Pannonpipe Kft., amely a PANNONPLAST már meglévõ termékeinek - konkrétan a víz és csatorna csõvezetékrendszereknek - a gyártását és forgalmazását folytatta. Az elmúlt idõszakban veszteségesen mûködõ Pannonpipe Kft. értékesítésre került 2005-ben a Pipelife International GmbH és a Pipelife Asset Magement GmbH részére. Az üzletrész értékesítésén a Pannonplast Csoport kis mértékû (konszolidált) nyereséget realizált júliusában 2 millió db részvény kibocsátásával a PANNONPLAST részvénytársasággá alakult, jegyzett tõkéje eft volt közepén az állam a részvények 51 százalékát zártkörûen, külföldi intézményi befektetõk számára értékesítette, 15 százalékot pedig az alkalmazottak vásároltak meg májusában 1 millió darab új részvény részben nyilvános kibocsátásával egyidejûleg az állam értékesítette a még meglévõ részvényeit, és megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értéktõzsdére májusában további 1 millió darab új részvény zártkörû kibocsátására került sor. A folyamat eredményeképpen a PANNONPLAST 1994-tõl stratégiai holdingként, majd 2005-tõl vagyonkezelõ társaságként mûködik, amelynek jelenleg 13 önálló gazdálkodást folytató társasága van. Az önálló gazdasági társaságok döntõ többségében a PANNONPLAST 51%, vagy ennél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik. A és üzleti évek jelentõs veszteségeket eredményeztek a Társaságnak. Ennek elsõdleges forrása az ún. mûszaki mûanyaggyártás sikertelen mûködése volt. A veszteségek a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt.-re (ill. jogelõd társaságaira) és a Dexter Rt.-re vezethetõk vissza. A két leányvállalatban nyilvántartott részesedések értéke jelentõsen csökkent. Ezzel párhuzamosan ezeknél a leányvállalatoknál jelentõs banki hitelállomány halmozódott fel végére. A Társaság ezek ismeretében megkezdte a tagvállalatok átszervezését, bizonyos eszközeinek értékesítését és az elmúlt évek problémáinak felszámolását márciusáig, a mûszaki mûanyaggyártás döntõ hányada kikerült a PANNONPLAST befektetési portfoliójából.

12 ben két tagvállalat alapítására került sor. A Pannonplast Polifin A Kft. bizonyos finanszírozási, míg a Pannonplast Humán Kft. humán erõforrás gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat végez. A Pannonplast Rt végéig és eddig eltelt idõszakában jelentõsen csökkentette gyakorlatilag felszámolta saját és leányvállalatai külsõ (banki) eladósodottságát. Ennek részben forrása volt a Társaság nem használatos ill. nem stratégiai okból tartott tárgyi eszközeinek és részesedéseinek értékesítése. A Pannonplast Rt. jelentõs költségmegtakarítási intézkedés sorozatra szánta el magát. A munkavállalók létszáma végére 11 fõre csökkent. A Társaság elején átköltözött egy a korábbinál sokkal kisebb központi irodába. A folyamat lezárásaként, végén értékesítettük korább nagytétényi székházunkat. A Pannonplast Rt január 1-tõl elsõdleges tevékenységi körére koncentrálva, vagyonkezelõ társaságként mûködik, részesedéseit pénzügyi portfolió-befektetésként kezelve. Ezek közül folyamatosan kijelölésre kerülnek a hosszú távú, ún. stratégiai befektetések. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentõs események A Pannonplast Csoport közel egy milliárd forintos nyereséggel (konszolidált) értékesítette a Pannonplast Polifin A Kft. tulajdonában lévõ 51%-os Polifoam részesedést. A vevõ, a Polifoam kisebbségi tulajdonosaként ismert Trocellen GmbH. A tranzakció zárása és pénzügyi rendezése várhatóan március végéig elhúzódik, a különbözõ nemzetközi versenyhivatali engedélyek beszerzésétõl függõen. A decemberi elõszerzõdés követõen a végleges megállapodás aláírásra került, mely alapján február 13-i fordulónappal a Dunainjection Kft. átveszi a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Zrt. tevékenységét. A tranzakció részeként értékesítésre kerültek a Székesfehérváron található termelõ gépek és berendezések is. A Pannonplast Rt. 25,1%-ra (93,9%-ról) csökkentette részesedését a Dexter Zrt.-ben január 31-i fordulónappal. A társaság neve: A társaság székhelye: Az éves beszámolót aláíró személy neve: Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Szabó Balázs vezérigazgató 9700 Szombathely, Hétvezér u. 5/d. Az összevont éves beszámolót a Pannonplast Rt. készíti el a törvényben meghatározott határidõre, mely megtekinthetõ lesz a BÉT és a Pannonplast Rt. honlapján, valamint a Társaság székhelyén (munkanapon 9-15 óráig). Internetes honlap címe: Könyvvizsgálattal megbízott cég: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Dózsa György út 84/C. Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelõs személy: Pannon Admin Kft. Lovász Zoltán (reg.sz.:165833) 2100 Gödöllõ, Fácán sor 103.

13 5 A társaság tevékenységi köre (TEAOR szerint): 7415 Vagyonkezelés 2521 Mûanyag fólia, csõ gyártása 2522 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása 2523 Mûanyag építõanyag gyártása 2524 Egyéb mûanyag termék gyártása 5119 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 5157 Hulladék nagykereskedelem 5190 Egyéb nagykereskedelem 6311 Rakománykezelés 6312 Tárolás, raktározás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7134 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7230 Adatfeldolgozás 7414 Üzletviteli tanácsadás 7487 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989. (IX.7.) KeM.r. 1. és 2. sz. mellékletében foglaltak kivételével értendõk. A társaság a Kiegészítõ mellékletét a Számviteli törvény erre vonatkozó elõírása szerint állította össze. 2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A társaság a beszámolók készítésénél a tárgyévben érvényes hazai és nemzetközi gyakorlatnak megfelelõ alapelveket érvényesít. Az eszközök és források értékelési eljárása az alábbiakban foglalható össze: - a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvébõl indult ki a társaság és az óvatosság elvét érvényesítette. - az immateriális javak beszerzési, illetve elõállítási költségen kerültek értékelésre, csökkentve a leírásokkal.

14 6 - a tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken - a beszerzési, az elõállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként - szerepelnek. - a befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt. - a vásárolt készletet átlagos beszerzési áron, a saját termelésû készleteket közvetlen önköltségen értékelte a társaság. - a belföldi vevõkövetelés a számlázott, elismert összegben szerepel a mérlegben. - a külföldi pénzértékre szóló követelés a mérlegben a választott hitelintézet által meghirdetett, a szerzõdés szerinti teljesítés napján érvényes deviza vételi és eladási árfolyam átlagán átszámított forintértéken szerepel. Az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozóan a külföldi pénzértékre szóló minden követelést a választott hitelintézet (folyószámlát vezetõ bank) által meghirdetett deviza vételi és eladási árfolyamának átlagán kell értékelni. - a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelése azonos a külföldi vevõknél leírtakkal. - a társaság az üzemi tevékenység eredményét a forgalmi költség eljárással határozza meg. - az amortizációs politikáról általános elvként került meghatározásra, hogy az elõtt beszerzett tárgyi eszközöknél az adótörvényben alkalmazott leírási kulcsok alapján számított értékcsökkenést számolja el a vállalat. Az új beszerzéseknél a társaság a lineáris leírási kulcsokat a tárgyi eszközök és immateriális javak hasznos élettartama alapján állapítja meg. Az immateriális javak között nyilvántartott üzleti vagy cégértéket 10 év alatt számolja el a társaság. Ennek oka a hazai termékek közötti piacvezetõ szerep hosszú távú megléte. - a társaság a 50 ezer forint egyedi beszerzési, elõállítási érték alatti tárgyi eszközöket egyösszegben számolja el értékcsökkenési leírásként. - a társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja és értékcsökkenését a következõ naptól számolja el. A társaság 2005-ben a könyvvezetésénél a fenti számviteli alapelvektõl nem tért el.

15 7 3. Vállalkozások felsorolása Leányvállalatok Jegyzett tõke Részesedés* Részesedés** eft aránya % aránya % Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft ,0 0, Budapest, Táblás u. 32. Almand Kft ,0 100, Budapest, Dunalejáró u. 1. Pannon-Effekt Kft ,0 100, Debrecen, Kishegyesi út 263. Dexter Szerszámgyártó Rt ,9 93, Budapest, Háros u. 7. Pannunion Csomagolóanyag Kft ,0 100, Szombathely, Puskás T. u. 6. TU-PLAST Tubusgyártó Kft ,0 60, Debrecen, Kishegyesi út Kuala Ingatlanhasznosító Kft ,0 37, Budapest, Nagytétényi út 216. FCI Furukawa Kompozit Szigetelõ Kft ,0 58, Budapest, Késmárk u Interagropak Ltd ,0 51,0 Ukrajna, Kijev, ul. Novopirogovskaja 66. Unical SRL ,0 49,0 Románia, SF.Gheorghe, Ciucului 58. Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt ,0 100, Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park Pannonplast Polifin A Vagyonkezelõ Kft ,0 100, Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Pannonplast - Humán Kft ,0 74, Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. * tartalmazza a közvetett részesedéseket is ** csak a közvetlen részesedéseket tartalmazza

16 8 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tõkestruktúra, tõkeellátottság 1. sz. melléklet 1.2. Jövedelmezõségi mutatók 1. sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók 2. sz. melléklet 1.4. Likviditás, fizetõképesség 2. sz. melléklet 2. Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) A Számviteli Törvény évi változása következtében a Társaság szellemi termékei között nyilvántartott szellemi termékek felhasználási jogai átsorolásra kerültek a vagyoni értékû jogokhoz. Ezért a szellemi termékek bruttó értékének csökkenésébõl, illetve a vagyoni értékû jogok bruttó értékének növekedésébõl eft ezen eseménnyel magyarázható. 3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása A Társaság mérlegében nem szerepel tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak. Az Rt.-nek nincs hátrasorolt és tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben. Rövid lejáratú követelések leányvállalattal szemben: Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben: eft eft 4. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása A Társaság hitel kötelezettségeit az OTP Bank Rt.-tõl felvett eft összegû tartós forgóeszközhitel és eft befektetési szolgáltatásokhoz felhasznált rövid lejáratú hitel testesíti meg. (4. sz. melléklet) 4.1. Jelzálog kötelezettség: A Társaság teljes vagyonát jelzálog terheli, az OTP Bank Rt. által - a Pannonplast Csoportnak nyújtott folyamatos átfogó pénzintézeti szolgáltatások fedezetéül Készfizetõ kezességvállalási kötelezettség: A mérlegben meg nem jelenõ, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettsége a társaságnak: eft értékben készfizetõ kezesség vállalás az OTP Bank Rt. által tagvállalatainknak nyújtott folyamatos átfogó pénzintézeti szolgáltatások fedezetéül Vezetõi Részvény Opciós Program: A Társaság 5 tagú Igazgatósága és operatív vezetése számára a évi éves rendes közgyûlés összesen db Pannonplast törzsrészvény megvásárlására hagyott jóvá vételi opciót. A mérleg fordulónapján, az opciókkal kapcsolatos elhatárolt kötelezettség eft.

17 Vagyonkezelõi tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások: A Társaság, a vagyonkezelõi tranzakciók (részesedés-, egyéb eszköz adásvétel) során ésszerû garanciákat vállal a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A vállalt garanciákból eredõen a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható materiális teljesítési kötelezettséget nem valószínûsít. 5. Eszközök források összetétele 5.1. Eszközök értékének és összetételének alakulása (eft) Index (%) I. Immateriális javak ,0 II. Tárgyi eszközök ,1 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,6 A. Befektetett eszközök ,2 I. Készletek II. Követelések ,4 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,5 B. Forgóeszközök összesen ,7 C. Aktív idõbeli elhatárolások ,7 Eszközök összesen , XII. 31. Mérleg 02. sor XII. 31. Mérleg 10. sor Beszerzés év Értékcsökkenés év Értékesítés Selejtezés Beruházásra adott elõleg XII. 31. nettó érték: XII. 31. Mérleg 17. sor Új befektetések év Értékvesztés év Árfolyam miatti átértékelés Értékesítések könyv sz. értéke XII. 31. nettó érték: A társaság befektetett eszközei összesen eft-tal csökkentek. A követelések értéke az elõzõ évhez viszonyítva eft-tal nõttek, valamint a pénzeszköz állomány is gyarapodott, eft-tal.

18 10 Követelések értékvesztése (eft) Nyitó állomány én Növekedés Visszaírás Záró állomány én A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a saját részvényekre kötött opciós ügylet alapletétét képezik, számszerûen 6340 db egyenként Ft névértékû diszkont kincstárjegy Források értékének és összetételének alakulása (eft) Változás I. Jegyzett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény D. Saját tõke E. Céltartalékok I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek F. Kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen A társaság saját tõkéje eft volt december 31-én. Az eredménytartalékba az elõzõ évi veszteség került átvezetésre. A kapcsolt vállalkozások saját tõke alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb követelések és kötelezettségek részletezése az 6. sz. mellékletben találhatóak. Az elhatárolások részletezése az 7. sz. mellékletben találhatók. III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az árbevétel, bevétel, fõbb piacok és termékek A társaság nettó árbevétele eft volt, melynek többsége a központ és a debreceni telep által a társaságoknak nyújtott szolgáltatásokból realizálódott. Az elõzõ évhez viszonyítva az árbevétel 21,2%-kal csökkent. A nettó árbevétel megoszlása: - leányvállalatoktól: eft - közös vezetésû vállalatoktól: eft - egyéb (külsõ) vállalatoktól: eft Összesen: eft

19 11 Az export szolgáltatási tevékenység egyrészt ukrán és román társaságaink felé történt, árbevétele: eft: Ukrajna Euro eft Románia HUF eft Egyéb (külsõ) vállalatoktól 800 eft Az export árbevétel földrajzi bontása a 8. sz. mellékletben szerepel. A társaság egyéb bevételébõl eft tárgyi eszköz eladás volt, amelybõl 175 eft származik leányvállalattól. 2. Az elszámolt értékcsökkenési leírás - elszámolási módszer szerinti - alakulása az alábbi: Terv szerinti eft - lineáris eft - degresszív - - teljesítményarányos - Terven felüli leírás (selejtezés) eft, melynek meghatározó része a mûszaki mûanyag üzletággal kapcsolatos goodwill javak leírása. 3. Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Saját elõállítású eszköz aktivált értéke Saját termelésû készletváltozás Összesen XII eft 0 eft 0 eft 4. Költségek részletezése költségnemenként Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás értéke Egyéb szolgáltatás értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke Tárgyév eft eft eft eft eft 1. Anyagjellegû ráfordítások eft Bérköltség Személy jellegû egyéb kifizetés Bérjárulékok eft eft eft 2. Személyi jellegû ráfordítások eft 3. Értékcsökkenési leírás eft Összesen eft

20 12 Igénybe vett szolgáltatások részletezése: - fuvardíj 932 eft - bérleti díj eft - karbantartási ktg eft - hírdetés, reklám eft - oktatás eft - utazás, kiküldetés eft - tõzsdei jelenlét és adminisztráció ktge eft - egyéb ktgek eft 5. Rendkívüli bevételek részletezése: - a MÜKI Kft. végelszámolását követõen a részesedés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel eft ben térítés nélkül átvett Dexter részvény elhatárolt értékének megszüntetése: eft - fellelt tárgyi eszköz elhatárolt bruttó értékébõl évben visszavezetett összeg: 382 eft A rendkívüli ráfordítások között került kimutatásra: - térítés nélkül nyújtott szolgáltatás értéke eft - leányvállalatok tartozásaiból elengedett hitel és kamat értéke: eft - nem fejlesztési célra adott támogatások értéke: eft IV. Tájékoztató rész 1. Az Igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelõ bizottság tagjai részére tevékenységükért - az üzleti év után - járó díjazás évben Felügyelõ bizottsági tagok díjazása: eft Igazgatósági tagok díjazása: eft Ügyvezetés díjazása: eft 2. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jellegû egyéb kifizetések a 9. sz. mellékletben találhatók. (Központ + debreceni telep) 3. A részvények száma és névértéke A társaság alaptõkéje ,- Ft. A társaság alaptõkéje db, egyenként 100,- Ft, névértékû, névre szóló, egyenlõ és azonos tagsági jogokat megtestesítõ részvénybõl állt. A nyomdai úton elõállított részvények dematerizált részvényekké történõ átalakítása 2004-ben történt. Ennek megfelelõen a Pannonplast Rt. a nyomdai úton elõállított, névre szóló törzsrészvényeit (ISIN: HU ) augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította.

21

22 14 1. sz. melléklet II/1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tõkestruktúra, tõkeellátottság Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Összes eszköz Összes forrás Jegyzett tõke Saját tõke Befektett eszközök Forgóeszközök Kötelezettségek Hosszú.lej.kötelezettségek Rövid lej.kötelezettségek Mutatószámok Saját tõkeellátottság (4/2x100) 93,33% 92,32% Idegen tõke aránya (7/1x100) 6,01% 6,95% Saját tõke/bef.eszk.arány (4/5x100) 118,88% 166,69% Tartós források/bef.eszk.arány ((4+8)/5x100) 118,88% 171,81% Eladósodottsági mutató (7/(7+4)x100) 6,05% 7,00% Idegen tõke/saját tõke arány (7/4x100) 6,44% 7,53% 1.2. Jõvedelmezõségi mutatók Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Jegyzett tõke Adózás elõtti eredmény Üzemi tevékenység eredménye Nettó árbevétel Összes tõke (saját + idegen) Mutatószámok Tõkearányos nyereség (2/1) -577,57% 137,91% 7 Árbevétel arányos eredmény (2/4) -185,49% 56,24% 8 Összestõke jövedelmezõsége (3/5) -1,82% 0,35%

23 15 2. sz. melléklet 1.3.Termelékenységi mutatók Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Nettó árbevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózás elõtti eredmény Átlagos stat.állományi létszám Mutatószámok fõre jutó árbevétel (1/4) EFt/fõ fõre jutó üzemi eredmény (2/4) EFt/fõ fõre jutó eredmény (3/4) EFt/fõ Likviditás, fizetõképesség Mérlegadatok ( ezer Ft-ban) Készletek Követelések Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Értékcsökkenés Hosszú lej.hitel éven belüli törlesztése Mérleg szerinti eredmény Mutatószámok Likviditási mutató ((1+2+3)/4) 3,54 10,59 9 Likviditási gyorsráta ((2+3)/4) 3,54 10,59 10 Adósságszolgálati mutató ((7+5)/6) - -

24 Pannonplast Rt évi adatok Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK eft Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Vagyoni értékû jogok ,7 Üzleti vagy cégérték ,2 Szellemi termékek Kisérleti fejl. aktivált értéke Alapítás-átszervezés Immateriális javak összesen ,0 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Ingatlanok ,6 16 Mûszaki berendezések ,8 Egyéb berendezések ,0 Beruházások ,4 Beruházásokra adott elõleg Tárgyi eszközök összesen ,1 Megnevezés BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK eft Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen sz. melléklet

25 HITELEK December 31-én Hitel összege Hitel HITEL Bank Kamat lejárata jogcíme neve Deviza értéke egys. ezer Ft I. Hosszú lejáratú hitel OTP Bank Rt. változó HUF (Mérleg 68.sor) II. Rövid lejáratú hitel és kölcsön OTP Bank Rt. változó HUF (Mérleg 78.,79.sor) 17 ebbõl: - Folyószámla hitel - Hosszú lejáratú hitel éven belüli része 4. sz. melléklet

26 Pannonplast Rt. kapcsolt vállakozásainak bemutatása december 31. Társaság neve Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tõke Mérleg szerinti eredmény Saját tõke összesen 1 Polifoam Kft FCI Furukawa Kft TU-Plast Kft Pannunion Kft UNICAL Kft Almand Kft Pannon-Effekt Kft Interagropak Kft Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt Dexter Rt Kuala Ingatlanhasznosító Kft Pannonplast Polifin A Vagyonkezelõ Kft Pannonplast - Humán Kft eft sz. melléklet

27 19 6. sz. melléklet Egyéb követelések és kötelezettségek években adatok eft-ban Egyéb követelések Összesen: Egyéb követelések munkavállalókkal szemben Táppénz visszaigénylés 475 Társasági adó ÁFA VPOP Egyéb adók (APEH-tõl) Helyi adók Rövid lejáratra kölcsön adott pénzeszköz Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet köv Dematerizált részvénnyel kapcs. követelés Egyéb követelés adatok eft-ban Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen: Áthúzódó munkabér TB járulék Egyéb kötelezettség munkavállalókkal szemben Társasági adó Személyi jövedelemadó Munkaadói és munkavállalói járulék Szakképzési hozzájárulás 58 Helyi adók (iparûzési, telek, építmény, stb.) ÁFA VPOP Termék díj Fizetendõ osztalék (kapcsolt vállalkozáson kivüli) Rehabilitációs hozzájárulás 39 Egészségügyi hozzájárulás Innovációs járulék Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet köt Dematerizált részvénnyel kapcs. Kötelezettség Egyéb

28 Aktív és passzív idõbeli elhatárolások összetétele - változása ( ) eft Aktív idõbeli elhatárolások Passzív idõbeli elhatárolások Bevételek idõbeli elhatárolása Bevételek idõbeli elhatárolása 0 0 Árbevétel Fejlesztési támogatás Kamat bevétel Deviza követelés és kötelezettség árfolyam nyeresége Bónusz 4000 Egyéb Egyéb Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet árf.nyer Költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolása Ingatlan bérlet Hitel kamat + rendelkezésre tartás jutalék 613 Biztosítás Éves audit elhatárolt része, FB tisztelet díj Elõfizetési díj Munkabér, prémium, jutalom Végkielégítés 173 Szolgáltatási szerzõdések Szolgáltatási díjak 753 Egyéb átmeneti ktg Import szállítói árfolyam elhatárolás Vezetõi Részvény Opciós Program Egyéb Waiver díj Forward ügylet árfolyam vesztesége Halasztott ráfordítások 0 0 Halasztott bevételek Külföldi leányvállalatok áthúzódó adói Fellelt tárgyi eszköz Egyéb Deviza követelés és kötelezettség 2003.XII.31. átért. összevont árfolyam nyeresége Fejlesztési támogatások Térítés nélkül szerzett részesedés elhatárolt értéke 1761 Egyéb 7. sz. melléklet

29 21 8. sz. melléklet ehuf eeuro eusd Egyéb* EU-n kivüli európai államok Bosznia-Hercegovina Bulgária Horvátország Jugoszlávia Oroszország Románia ,6 Svájc Szerbia-Montenegro Ukrajna ,3 81,4 EU-n kivüli európai államok összesen ,9 81,4 0,0 0,0 ehuf eeuro eusd Egyéb* EU országai Ausztria 400,0 Belgium Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Irország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Németország Olaszország 400,0 Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia EU országai összesen 800,0 0,0 0,0 0,0 ehuf eeuro eusd Egyéb Más földrészek országai Amerika Amerikai Egyesült Államok Új-Zéland Pannonplast Rt évi export értékesítése devizában Más földrészek összesen 0,0 0,0 0,0 0, ,3 81,4 0,0 0,0 *

30 22 9. sz. melléklet 16. A Pannonplast Rt évi létszámára, bérekre vonatkozó adatok Létszámadatok (fõ) Átlagos stat.állományi létszám (fõ) Szellemi Fizikai Összesen Bér és bérjellegû kifizetések Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû kifizetések összesen. Ezer Ft Ezer Ft Ezer Ft Közterhek TB járulék (nyugdíj és egészségügyi járulék) Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Közterhek összesen Ezer Ft Ezer Ft Ezer Ft

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben