Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 2 Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Vállalkozások felsorolása... 7 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása Jelzálog kötelezettség: Készfizetõ kezességvállalási kötelezettség: Vezetõi Részvény Opciós Program: Vagyonkezelõi tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások: Eszközök források összetétele Eszközök értékének és összetételének alakulása (eft) Források értékének és összetételének alakulása (eft) III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az árbevétel, bevétel, fõbb piacok és termékek Az elszámolt értékcsökkenési leírás - elszámolási módszer szerinti - alakulása az alábbi: Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Költségek részletezése költségnemenként Rendkívüli bevételek részletezése: IV. Tájékoztató rész Az Igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelõ bizottság tagjai részére járó díjazás Foglalkoztatottak Részvények Társasági adó Cash-Flow kimutatás Kutatás, kísérleti fejlesztés

11 3 I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása A céget egy 24 részvényesbõl álló csoport alapította 1922-ben Magyar Gomb- és Mûanyaggyár Rt. néven. A gyár az akkor még Budapest külterületének számító Nagytétényben kezdte meg mûködését. A társaság gumitermékeket és hõre keményedõ mûanyagból gombokat, sétapálcákat, stb. állított elõ, s 1932-re már 24 országba exportált. A második világháborút követõen a társaságot államosították. Az ötvenes években megkezdõdött a hõre lágyuló mûanyagok, mindenekelõtt a PVC feldolgozása, amit további új mûanyag-feldolgozó technológiák üzemszerû alkalmazása követett. A termelésnövekedés és választékbõvülés következtében a hatvanas évek közepétõl új telephelyek kialakítása is megkezdõdött, ami a különbözõ technológiák racionális elrendezését szolgálta ben Debrecenben, 1968-ban Szombathelyen, 1987-ben pedig Csepelen létesült új gyártelep. A társaság 1984-ben alapította meg elsõ vegyes vállalatát - egyúttal az elsõ magyar-japán vegyes vállalatot - Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft. néven a tekintélyes japán Furukawa Electric és az ITOCHU részvételével. Ez volt az elsõ alkalom, amikor egy új termékcsalád gyártására szakmai partnerrel közös vállalat jött létre. A Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft. értékesítésére 2005-ben került sor a Pannonplast Polifin-A Kft. részére, melyet a Pannonplast Mûanyagipari Rt. ebben az évben alapított. A belga Solvay & Cie és az osztrák Wienerberger Baustoffindustrie AG részvételével 1990-ben alapított Pannonpipe Kft., amely a PANNONPLAST már meglévõ termékeinek - konkrétan a víz és csatorna csõvezetékrendszereknek - a gyártását és forgalmazását folytatta. Az elmúlt idõszakban veszteségesen mûködõ Pannonpipe Kft. értékesítésre került 2005-ben a Pipelife International GmbH és a Pipelife Asset Magement GmbH részére. Az üzletrész értékesítésén a Pannonplast Csoport kis mértékû (konszolidált) nyereséget realizált júliusában 2 millió db részvény kibocsátásával a PANNONPLAST részvénytársasággá alakult, jegyzett tõkéje eft volt közepén az állam a részvények 51 százalékát zártkörûen, külföldi intézményi befektetõk számára értékesítette, 15 százalékot pedig az alkalmazottak vásároltak meg májusában 1 millió darab új részvény részben nyilvános kibocsátásával egyidejûleg az állam értékesítette a még meglévõ részvényeit, és megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értéktõzsdére májusában további 1 millió darab új részvény zártkörû kibocsátására került sor. A folyamat eredményeképpen a PANNONPLAST 1994-tõl stratégiai holdingként, majd 2005-tõl vagyonkezelõ társaságként mûködik, amelynek jelenleg 13 önálló gazdálkodást folytató társasága van. Az önálló gazdasági társaságok döntõ többségében a PANNONPLAST 51%, vagy ennél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik. A és üzleti évek jelentõs veszteségeket eredményeztek a Társaságnak. Ennek elsõdleges forrása az ún. mûszaki mûanyaggyártás sikertelen mûködése volt. A veszteségek a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt.-re (ill. jogelõd társaságaira) és a Dexter Rt.-re vezethetõk vissza. A két leányvállalatban nyilvántartott részesedések értéke jelentõsen csökkent. Ezzel párhuzamosan ezeknél a leányvállalatoknál jelentõs banki hitelállomány halmozódott fel végére. A Társaság ezek ismeretében megkezdte a tagvállalatok átszervezését, bizonyos eszközeinek értékesítését és az elmúlt évek problémáinak felszámolását márciusáig, a mûszaki mûanyaggyártás döntõ hányada kikerült a PANNONPLAST befektetési portfoliójából.

12 ben két tagvállalat alapítására került sor. A Pannonplast Polifin A Kft. bizonyos finanszírozási, míg a Pannonplast Humán Kft. humán erõforrás gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat végez. A Pannonplast Rt végéig és eddig eltelt idõszakában jelentõsen csökkentette gyakorlatilag felszámolta saját és leányvállalatai külsõ (banki) eladósodottságát. Ennek részben forrása volt a Társaság nem használatos ill. nem stratégiai okból tartott tárgyi eszközeinek és részesedéseinek értékesítése. A Pannonplast Rt. jelentõs költségmegtakarítási intézkedés sorozatra szánta el magát. A munkavállalók létszáma végére 11 fõre csökkent. A Társaság elején átköltözött egy a korábbinál sokkal kisebb központi irodába. A folyamat lezárásaként, végén értékesítettük korább nagytétényi székházunkat. A Pannonplast Rt január 1-tõl elsõdleges tevékenységi körére koncentrálva, vagyonkezelõ társaságként mûködik, részesedéseit pénzügyi portfolió-befektetésként kezelve. Ezek közül folyamatosan kijelölésre kerülnek a hosszú távú, ún. stratégiai befektetések. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentõs események A Pannonplast Csoport közel egy milliárd forintos nyereséggel (konszolidált) értékesítette a Pannonplast Polifin A Kft. tulajdonában lévõ 51%-os Polifoam részesedést. A vevõ, a Polifoam kisebbségi tulajdonosaként ismert Trocellen GmbH. A tranzakció zárása és pénzügyi rendezése várhatóan március végéig elhúzódik, a különbözõ nemzetközi versenyhivatali engedélyek beszerzésétõl függõen. A decemberi elõszerzõdés követõen a végleges megállapodás aláírásra került, mely alapján február 13-i fordulónappal a Dunainjection Kft. átveszi a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Zrt. tevékenységét. A tranzakció részeként értékesítésre kerültek a Székesfehérváron található termelõ gépek és berendezések is. A Pannonplast Rt. 25,1%-ra (93,9%-ról) csökkentette részesedését a Dexter Zrt.-ben január 31-i fordulónappal. A társaság neve: A társaság székhelye: Az éves beszámolót aláíró személy neve: Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Szabó Balázs vezérigazgató 9700 Szombathely, Hétvezér u. 5/d. Az összevont éves beszámolót a Pannonplast Rt. készíti el a törvényben meghatározott határidõre, mely megtekinthetõ lesz a BÉT és a Pannonplast Rt. honlapján, valamint a Társaság székhelyén (munkanapon 9-15 óráig). Internetes honlap címe: Könyvvizsgálattal megbízott cég: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Dózsa György út 84/C. Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelõs személy: Pannon Admin Kft. Lovász Zoltán (reg.sz.:165833) 2100 Gödöllõ, Fácán sor 103.

13 5 A társaság tevékenységi köre (TEAOR szerint): 7415 Vagyonkezelés 2521 Mûanyag fólia, csõ gyártása 2522 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása 2523 Mûanyag építõanyag gyártása 2524 Egyéb mûanyag termék gyártása 5119 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 5157 Hulladék nagykereskedelem 5190 Egyéb nagykereskedelem 6311 Rakománykezelés 6312 Tárolás, raktározás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7134 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7230 Adatfeldolgozás 7414 Üzletviteli tanácsadás 7487 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989. (IX.7.) KeM.r. 1. és 2. sz. mellékletében foglaltak kivételével értendõk. A társaság a Kiegészítõ mellékletét a Számviteli törvény erre vonatkozó elõírása szerint állította össze. 2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A társaság a beszámolók készítésénél a tárgyévben érvényes hazai és nemzetközi gyakorlatnak megfelelõ alapelveket érvényesít. Az eszközök és források értékelési eljárása az alábbiakban foglalható össze: - a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvébõl indult ki a társaság és az óvatosság elvét érvényesítette. - az immateriális javak beszerzési, illetve elõállítási költségen kerültek értékelésre, csökkentve a leírásokkal.

14 6 - a tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken - a beszerzési, az elõállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként - szerepelnek. - a befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt. - a vásárolt készletet átlagos beszerzési áron, a saját termelésû készleteket közvetlen önköltségen értékelte a társaság. - a belföldi vevõkövetelés a számlázott, elismert összegben szerepel a mérlegben. - a külföldi pénzértékre szóló követelés a mérlegben a választott hitelintézet által meghirdetett, a szerzõdés szerinti teljesítés napján érvényes deviza vételi és eladási árfolyam átlagán átszámított forintértéken szerepel. Az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozóan a külföldi pénzértékre szóló minden követelést a választott hitelintézet (folyószámlát vezetõ bank) által meghirdetett deviza vételi és eladási árfolyamának átlagán kell értékelni. - a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelése azonos a külföldi vevõknél leírtakkal. - a társaság az üzemi tevékenység eredményét a forgalmi költség eljárással határozza meg. - az amortizációs politikáról általános elvként került meghatározásra, hogy az elõtt beszerzett tárgyi eszközöknél az adótörvényben alkalmazott leírási kulcsok alapján számított értékcsökkenést számolja el a vállalat. Az új beszerzéseknél a társaság a lineáris leírási kulcsokat a tárgyi eszközök és immateriális javak hasznos élettartama alapján állapítja meg. Az immateriális javak között nyilvántartott üzleti vagy cégértéket 10 év alatt számolja el a társaság. Ennek oka a hazai termékek közötti piacvezetõ szerep hosszú távú megléte. - a társaság a 50 ezer forint egyedi beszerzési, elõállítási érték alatti tárgyi eszközöket egyösszegben számolja el értékcsökkenési leírásként. - a társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja és értékcsökkenését a következõ naptól számolja el. A társaság 2005-ben a könyvvezetésénél a fenti számviteli alapelvektõl nem tért el.

15 7 3. Vállalkozások felsorolása Leányvállalatok Jegyzett tõke Részesedés* Részesedés** eft aránya % aránya % Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft ,0 0, Budapest, Táblás u. 32. Almand Kft ,0 100, Budapest, Dunalejáró u. 1. Pannon-Effekt Kft ,0 100, Debrecen, Kishegyesi út 263. Dexter Szerszámgyártó Rt ,9 93, Budapest, Háros u. 7. Pannunion Csomagolóanyag Kft ,0 100, Szombathely, Puskás T. u. 6. TU-PLAST Tubusgyártó Kft ,0 60, Debrecen, Kishegyesi út Kuala Ingatlanhasznosító Kft ,0 37, Budapest, Nagytétényi út 216. FCI Furukawa Kompozit Szigetelõ Kft ,0 58, Budapest, Késmárk u Interagropak Ltd ,0 51,0 Ukrajna, Kijev, ul. Novopirogovskaja 66. Unical SRL ,0 49,0 Románia, SF.Gheorghe, Ciucului 58. Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt ,0 100, Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park Pannonplast Polifin A Vagyonkezelõ Kft ,0 100, Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Pannonplast - Humán Kft ,0 74, Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. * tartalmazza a közvetett részesedéseket is ** csak a közvetlen részesedéseket tartalmazza

16 8 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tõkestruktúra, tõkeellátottság 1. sz. melléklet 1.2. Jövedelmezõségi mutatók 1. sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók 2. sz. melléklet 1.4. Likviditás, fizetõképesség 2. sz. melléklet 2. Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) A Számviteli Törvény évi változása következtében a Társaság szellemi termékei között nyilvántartott szellemi termékek felhasználási jogai átsorolásra kerültek a vagyoni értékû jogokhoz. Ezért a szellemi termékek bruttó értékének csökkenésébõl, illetve a vagyoni értékû jogok bruttó értékének növekedésébõl eft ezen eseménnyel magyarázható. 3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása A Társaság mérlegében nem szerepel tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak. Az Rt.-nek nincs hátrasorolt és tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben. Rövid lejáratú követelések leányvállalattal szemben: Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben: eft eft 4. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása A Társaság hitel kötelezettségeit az OTP Bank Rt.-tõl felvett eft összegû tartós forgóeszközhitel és eft befektetési szolgáltatásokhoz felhasznált rövid lejáratú hitel testesíti meg. (4. sz. melléklet) 4.1. Jelzálog kötelezettség: A Társaság teljes vagyonát jelzálog terheli, az OTP Bank Rt. által - a Pannonplast Csoportnak nyújtott folyamatos átfogó pénzintézeti szolgáltatások fedezetéül Készfizetõ kezességvállalási kötelezettség: A mérlegben meg nem jelenõ, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettsége a társaságnak: eft értékben készfizetõ kezesség vállalás az OTP Bank Rt. által tagvállalatainknak nyújtott folyamatos átfogó pénzintézeti szolgáltatások fedezetéül Vezetõi Részvény Opciós Program: A Társaság 5 tagú Igazgatósága és operatív vezetése számára a évi éves rendes közgyûlés összesen db Pannonplast törzsrészvény megvásárlására hagyott jóvá vételi opciót. A mérleg fordulónapján, az opciókkal kapcsolatos elhatárolt kötelezettség eft.

17 Vagyonkezelõi tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások: A Társaság, a vagyonkezelõi tranzakciók (részesedés-, egyéb eszköz adásvétel) során ésszerû garanciákat vállal a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A vállalt garanciákból eredõen a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható materiális teljesítési kötelezettséget nem valószínûsít. 5. Eszközök források összetétele 5.1. Eszközök értékének és összetételének alakulása (eft) Index (%) I. Immateriális javak ,0 II. Tárgyi eszközök ,1 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,6 A. Befektetett eszközök ,2 I. Készletek II. Követelések ,4 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,5 B. Forgóeszközök összesen ,7 C. Aktív idõbeli elhatárolások ,7 Eszközök összesen , XII. 31. Mérleg 02. sor XII. 31. Mérleg 10. sor Beszerzés év Értékcsökkenés év Értékesítés Selejtezés Beruházásra adott elõleg XII. 31. nettó érték: XII. 31. Mérleg 17. sor Új befektetések év Értékvesztés év Árfolyam miatti átértékelés Értékesítések könyv sz. értéke XII. 31. nettó érték: A társaság befektetett eszközei összesen eft-tal csökkentek. A követelések értéke az elõzõ évhez viszonyítva eft-tal nõttek, valamint a pénzeszköz állomány is gyarapodott, eft-tal.

18 10 Követelések értékvesztése (eft) Nyitó állomány én Növekedés Visszaírás Záró állomány én A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a saját részvényekre kötött opciós ügylet alapletétét képezik, számszerûen 6340 db egyenként Ft névértékû diszkont kincstárjegy Források értékének és összetételének alakulása (eft) Változás I. Jegyzett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény D. Saját tõke E. Céltartalékok I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek F. Kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen A társaság saját tõkéje eft volt december 31-én. Az eredménytartalékba az elõzõ évi veszteség került átvezetésre. A kapcsolt vállalkozások saját tõke alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb követelések és kötelezettségek részletezése az 6. sz. mellékletben találhatóak. Az elhatárolások részletezése az 7. sz. mellékletben találhatók. III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az árbevétel, bevétel, fõbb piacok és termékek A társaság nettó árbevétele eft volt, melynek többsége a központ és a debreceni telep által a társaságoknak nyújtott szolgáltatásokból realizálódott. Az elõzõ évhez viszonyítva az árbevétel 21,2%-kal csökkent. A nettó árbevétel megoszlása: - leányvállalatoktól: eft - közös vezetésû vállalatoktól: eft - egyéb (külsõ) vállalatoktól: eft Összesen: eft

19 11 Az export szolgáltatási tevékenység egyrészt ukrán és román társaságaink felé történt, árbevétele: eft: Ukrajna Euro eft Románia HUF eft Egyéb (külsõ) vállalatoktól 800 eft Az export árbevétel földrajzi bontása a 8. sz. mellékletben szerepel. A társaság egyéb bevételébõl eft tárgyi eszköz eladás volt, amelybõl 175 eft származik leányvállalattól. 2. Az elszámolt értékcsökkenési leírás - elszámolási módszer szerinti - alakulása az alábbi: Terv szerinti eft - lineáris eft - degresszív - - teljesítményarányos - Terven felüli leírás (selejtezés) eft, melynek meghatározó része a mûszaki mûanyag üzletággal kapcsolatos goodwill javak leírása. 3. Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Saját elõállítású eszköz aktivált értéke Saját termelésû készletváltozás Összesen XII eft 0 eft 0 eft 4. Költségek részletezése költségnemenként Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás értéke Egyéb szolgáltatás értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke Tárgyév eft eft eft eft eft 1. Anyagjellegû ráfordítások eft Bérköltség Személy jellegû egyéb kifizetés Bérjárulékok eft eft eft 2. Személyi jellegû ráfordítások eft 3. Értékcsökkenési leírás eft Összesen eft

20 12 Igénybe vett szolgáltatások részletezése: - fuvardíj 932 eft - bérleti díj eft - karbantartási ktg eft - hírdetés, reklám eft - oktatás eft - utazás, kiküldetés eft - tõzsdei jelenlét és adminisztráció ktge eft - egyéb ktgek eft 5. Rendkívüli bevételek részletezése: - a MÜKI Kft. végelszámolását követõen a részesedés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel eft ben térítés nélkül átvett Dexter részvény elhatárolt értékének megszüntetése: eft - fellelt tárgyi eszköz elhatárolt bruttó értékébõl évben visszavezetett összeg: 382 eft A rendkívüli ráfordítások között került kimutatásra: - térítés nélkül nyújtott szolgáltatás értéke eft - leányvállalatok tartozásaiból elengedett hitel és kamat értéke: eft - nem fejlesztési célra adott támogatások értéke: eft IV. Tájékoztató rész 1. Az Igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelõ bizottság tagjai részére tevékenységükért - az üzleti év után - járó díjazás évben Felügyelõ bizottsági tagok díjazása: eft Igazgatósági tagok díjazása: eft Ügyvezetés díjazása: eft 2. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jellegû egyéb kifizetések a 9. sz. mellékletben találhatók. (Központ + debreceni telep) 3. A részvények száma és névértéke A társaság alaptõkéje ,- Ft. A társaság alaptõkéje db, egyenként 100,- Ft, névértékû, névre szóló, egyenlõ és azonos tagsági jogokat megtestesítõ részvénybõl állt. A nyomdai úton elõállított részvények dematerizált részvényekké történõ átalakítása 2004-ben történt. Ennek megfelelõen a Pannonplast Rt. a nyomdai úton elõállított, névre szóló törzsrészvényeit (ISIN: HU ) augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította.

21

22 14 1. sz. melléklet II/1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tõkestruktúra, tõkeellátottság Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Összes eszköz Összes forrás Jegyzett tõke Saját tõke Befektett eszközök Forgóeszközök Kötelezettségek Hosszú.lej.kötelezettségek Rövid lej.kötelezettségek Mutatószámok Saját tõkeellátottság (4/2x100) 93,33% 92,32% Idegen tõke aránya (7/1x100) 6,01% 6,95% Saját tõke/bef.eszk.arány (4/5x100) 118,88% 166,69% Tartós források/bef.eszk.arány ((4+8)/5x100) 118,88% 171,81% Eladósodottsági mutató (7/(7+4)x100) 6,05% 7,00% Idegen tõke/saját tõke arány (7/4x100) 6,44% 7,53% 1.2. Jõvedelmezõségi mutatók Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Jegyzett tõke Adózás elõtti eredmény Üzemi tevékenység eredménye Nettó árbevétel Összes tõke (saját + idegen) Mutatószámok Tõkearányos nyereség (2/1) -577,57% 137,91% 7 Árbevétel arányos eredmény (2/4) -185,49% 56,24% 8 Összestõke jövedelmezõsége (3/5) -1,82% 0,35%

23 15 2. sz. melléklet 1.3.Termelékenységi mutatók Mérlegadatok (ezer Ft-ban) Nettó árbevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózás elõtti eredmény Átlagos stat.állományi létszám Mutatószámok fõre jutó árbevétel (1/4) EFt/fõ fõre jutó üzemi eredmény (2/4) EFt/fõ fõre jutó eredmény (3/4) EFt/fõ Likviditás, fizetõképesség Mérlegadatok ( ezer Ft-ban) Készletek Követelések Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Értékcsökkenés Hosszú lej.hitel éven belüli törlesztése Mérleg szerinti eredmény Mutatószámok Likviditási mutató ((1+2+3)/4) 3,54 10,59 9 Likviditási gyorsráta ((2+3)/4) 3,54 10,59 10 Adósságszolgálati mutató ((7+5)/6) - -

24 Pannonplast Rt évi adatok Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK eft Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Vagyoni értékû jogok ,7 Üzleti vagy cégérték ,2 Szellemi termékek Kisérleti fejl. aktivált értéke Alapítás-átszervezés Immateriális javak összesen ,0 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Ingatlanok ,6 16 Mûszaki berendezések ,8 Egyéb berendezések ,0 Beruházások ,4 Beruházásokra adott elõleg Tárgyi eszközök összesen ,1 Megnevezés BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK eft Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen sz. melléklet

25 HITELEK December 31-én Hitel összege Hitel HITEL Bank Kamat lejárata jogcíme neve Deviza értéke egys. ezer Ft I. Hosszú lejáratú hitel OTP Bank Rt. változó HUF (Mérleg 68.sor) II. Rövid lejáratú hitel és kölcsön OTP Bank Rt. változó HUF (Mérleg 78.,79.sor) 17 ebbõl: - Folyószámla hitel - Hosszú lejáratú hitel éven belüli része 4. sz. melléklet

26 Pannonplast Rt. kapcsolt vállakozásainak bemutatása december 31. Társaság neve Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tõke Mérleg szerinti eredmény Saját tõke összesen 1 Polifoam Kft FCI Furukawa Kft TU-Plast Kft Pannunion Kft UNICAL Kft Almand Kft Pannon-Effekt Kft Interagropak Kft Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt Dexter Rt Kuala Ingatlanhasznosító Kft Pannonplast Polifin A Vagyonkezelõ Kft Pannonplast - Humán Kft eft sz. melléklet

27 19 6. sz. melléklet Egyéb követelések és kötelezettségek években adatok eft-ban Egyéb követelések Összesen: Egyéb követelések munkavállalókkal szemben Táppénz visszaigénylés 475 Társasági adó ÁFA VPOP Egyéb adók (APEH-tõl) Helyi adók Rövid lejáratra kölcsön adott pénzeszköz Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet köv Dematerizált részvénnyel kapcs. követelés Egyéb követelés adatok eft-ban Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen: Áthúzódó munkabér TB járulék Egyéb kötelezettség munkavállalókkal szemben Társasági adó Személyi jövedelemadó Munkaadói és munkavállalói járulék Szakképzési hozzájárulás 58 Helyi adók (iparûzési, telek, építmény, stb.) ÁFA VPOP Termék díj Fizetendõ osztalék (kapcsolt vállalkozáson kivüli) Rehabilitációs hozzájárulás 39 Egészségügyi hozzájárulás Innovációs járulék Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet köt Dematerizált részvénnyel kapcs. Kötelezettség Egyéb

28 Aktív és passzív idõbeli elhatárolások összetétele - változása ( ) eft Aktív idõbeli elhatárolások Passzív idõbeli elhatárolások Bevételek idõbeli elhatárolása Bevételek idõbeli elhatárolása 0 0 Árbevétel Fejlesztési támogatás Kamat bevétel Deviza követelés és kötelezettség árfolyam nyeresége Bónusz 4000 Egyéb Egyéb Saját részvényre vonatkozó határidõs ügylet árf.nyer Költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolása Ingatlan bérlet Hitel kamat + rendelkezésre tartás jutalék 613 Biztosítás Éves audit elhatárolt része, FB tisztelet díj Elõfizetési díj Munkabér, prémium, jutalom Végkielégítés 173 Szolgáltatási szerzõdések Szolgáltatási díjak 753 Egyéb átmeneti ktg Import szállítói árfolyam elhatárolás Vezetõi Részvény Opciós Program Egyéb Waiver díj Forward ügylet árfolyam vesztesége Halasztott ráfordítások 0 0 Halasztott bevételek Külföldi leányvállalatok áthúzódó adói Fellelt tárgyi eszköz Egyéb Deviza követelés és kötelezettség 2003.XII.31. átért. összevont árfolyam nyeresége Fejlesztési támogatások Térítés nélkül szerzett részesedés elhatárolt értéke 1761 Egyéb 7. sz. melléklet

29 21 8. sz. melléklet ehuf eeuro eusd Egyéb* EU-n kivüli európai államok Bosznia-Hercegovina Bulgária Horvátország Jugoszlávia Oroszország Románia ,6 Svájc Szerbia-Montenegro Ukrajna ,3 81,4 EU-n kivüli európai államok összesen ,9 81,4 0,0 0,0 ehuf eeuro eusd Egyéb* EU országai Ausztria 400,0 Belgium Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Irország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Németország Olaszország 400,0 Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia EU országai összesen 800,0 0,0 0,0 0,0 ehuf eeuro eusd Egyéb Más földrészek országai Amerika Amerikai Egyesült Államok Új-Zéland Pannonplast Rt évi export értékesítése devizában Más földrészek összesen 0,0 0,0 0,0 0, ,3 81,4 0,0 0,0 *

30 22 9. sz. melléklet 16. A Pannonplast Rt évi létszámára, bérekre vonatkozó adatok Létszámadatok (fõ) Átlagos stat.állományi létszám (fõ) Szellemi Fizikai Összesen Bér és bérjellegû kifizetések Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû kifizetések összesen. Ezer Ft Ezer Ft Ezer Ft Közterhek TB járulék (nyugdíj és egészségügyi járulék) Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Közterhek összesen Ezer Ft Ezer Ft Ezer Ft

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben