Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vállalk.-nak Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III.ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III.TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalékok a várható kötelezettségekre Céltartalékok a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN( sor) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktívált értéke 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek 0 ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 200 IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás 34 VII. Egyéb ráfordítások 100 ebbıl: értékvesztés 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-VIII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 1 2 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 11 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 10 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVİSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK II./5. SAJÁT TİKE ALAKULÁSA II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL II./9. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK II./10. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK II./11. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III./1. III./1. III./3. III./4. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER CASH FLOW a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA A DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. alapításának idıpontja szeptember 20. A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon vette nyilvántartásba. Székhelye: Budapest, Sánc u. 7. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre: Fıtevékenység: 6630 Alapkezelés PSZÁF engedély száma: EN-III-325/2011, dátuma: 2011.március 23. A képviseletre jogosultak: Képviselet módja: önálló - Straub Elek 1022 Budapest, Tövis u. 3/b - Simó György 1122 Budapest, Bíró u. 6/a - Kákosy Csaba 1024 Budapest, Keleti Károly u Molnár András 1137 Budapest, Szent István park 23. VI/3. A részvénytársaság mőködési módja: zártkörő Részvényfajta: törzsrészvény 1000 db Ft, azaz ötezer Ft névértékő részvény. A cég jegyzett tıkéje a beszámoló fordulónapján Ft. Közlemény közzétételének módja és helye: - a Cégközlönyben. 1

7 A könyvvizsgáló adatai: Név: Jákói Balázs Cím: 1037 Budapest, Menedékház u Regisztrációs szám: MKVK A évi éves beszámoló könyvvizsgálatának bruttó díja: Ft I/ 2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI A Társaság az alábbi fıbb törvények, és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait: évi IV. Törvény a gazdasági társaságokról évi C. Törvény a számvitelrıl évi CXX. törvény (Tpt.) 216/2000. (XII.11.) Kormány rendelet A Társaság Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül. a.) Az üzleti év, a mérlegkészítés idıpontja A 2011-es üzleti év ig tartott. A mérlegkészítés idıpontja: április 15. b.) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum A Társaság egyszerősített éves beszámolót készít. A Társaság az A mérlegformátum-változatot készíti el, a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább. A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, levezetésszerő formában (Összköltség-eljárás A változat), a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább. c.) Jelentıs hibák kimutatása A Számviteli Politikának megfelelıen az ellenırzés, önellenırzés során feltárt hibák akkor jelentısek a Társaság számára, amennyiben az elıjel nélküli együttes hatásuk a Társaság eredményének, saját tıkét növelı-csökkentı értékét a mérlegfıösszeg 2%-ánál nagyobb mértékben változtatja meg, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió Ft-ot, akkor 100 millió Ft. d.) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét és várható maradványértéket figyelembe véve kialakított leírási kulcsokkal számítják. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napját követı naptól, kivezetéskor, pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az értékcsökkenési leírás havonta történik. 2

8 Az értékcsökkenési leírás alapja az eszköz bekerülési értékének és maradványértékének különbözete (korrigált bruttó érték). A maradványérték és az éves leírási kulcsok eszközcsoportonként: Eszközcsoport Maradványérték (a bekerülési érték %-ban) a) Vagyoni értékő jogok 0% Értékcsökkenési leírás a számviteli törvény szerint a VÉJ lejárati idejére lineárisan, de minimum 15% Értékcsökkenési leírás a társasági adó törvény szerint a VÉJ lejárati idejére lineárisan, de minimum 15% b) Szellemi termékek 0% 33% 33% c) Cégérték 0% 20% 20% d) Kísérleti fejlesztés a.é. 0% 20% 20% e) Alapítás-átszervezés a.é. 0% 20% 20% f) Jármővek 20% 20% 20% g) Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök h) Mőhelybeli és irodai egyéb eszközök, felszerelések, bútorok 0% 33% 33% egyedi meghatározás 14,5% 14,5% i) Bérelt eszközön végzett beruházás ingatlan egyedi meghatározás 6% 6% ingó 0% j) 0-ra írt eszközön végzett felújítás, bıvítés, egyéb ráaktiválás az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs az ingó besorolása szerinti kulcs az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs az ingó besorolása szerinti kulcs az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök, valamint vagyoni értékő jogok és szellemi termékek beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. e.) A Társaság nem számolja el az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítést. f.) Készletek A Társaság a vásárolt készleteket FIFO módszerével meghatározott beszerzési költségeken, vagy pedig piaci értéken szerepelteti ha az utóbbi alacsonyabb mint a beszerzési ár. g.) Értékpapírok A Társaság a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a könyveiben. h.) A tényleges tevékenység év végén indult, így erre való tekintettel a Társaság elızı évi és tárgyévi adatai korlátozottan összehasonlítóak. 3

9 I/3. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB JELENTİSEBB ESEMÉNYEK A tárgyévben a társaság gazdálkodását befolyásoló egyéb jelentısebb esemény nem volt. I/4. A TÁRSASÁGNÁL A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELİS SZEMÉLY NYILVÁNOS ADATAI Név: Ivanov Emil Cím: Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrációs szám: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

10 II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK Immateriális Ingatlanok és a Müszaki Egyéb Beruházások, Összesen javak kapcsolódó vagyo- berendezések, berendezések, felújítások ni értékő jogok gépek, jármüvek felsz., jármüvek Bruttó érték Nyitóegyenleg 0 0 Növekedés Növekedés (kisértékő) 0 Csökkenés 0 Záróegyenleg Értékcsökkenés Nyitóegyenleg Növekedés terv szerint Növekedés (kisértékő) 0 Növekedés terven felüli 0 Csökkenés kivezetés miatt 0 Csökkenés visszaírás 0 Záróegyenleg Nettó érték Nyitóegyenleg Változás Záróegyenleg eft

11 II./2. Elızı év Tárgyév eft Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.al szemben 0 0 Váltókövetelések 0 0 Egyéb követelések 0 0 Összes követelés Jelentısebb tételek, változások magyarázata: KÖVETELÉSEK

12 II./3. KÉTES KINTLÉVİSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS Számvitelben elszámolt értékvesztés Tárgyévben és a korábbi években nem került elszámolásra Nyitó Növekedés Csökkenés Záró eft

13 II./4. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK eft Elızı év Tárgyév 1. 0 Ft 0 Ft Aktív idıbeli elhatárolások összesen: 0 Ft 0 Ft Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

14 II./5. SAJÁT TİKE ALAKULÁSA eft Megnevezés Nyitó érték Növekedés Évközi Csökkenés Záró érték Jegyzett tıke Jegyzett, de még be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TİKE Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

15 II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK Elızı év Tárgyév Eltérés eft eft eft % Nem v. korlátozottan forgalomképes eszközök értéke 0 0% Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék 0 0% Összes tıketartalék terhére lekötött tartalék % Visszavás. saját rv., ür. értéke, de min. a névérték 0 0% Átalakulási vagyonfelért. miatt fizetendı társ. adó 0 0% Alap.-átszerv. és kísérleti fejl. akt. értéke (nettó) 0 0 0% A Számtv. 33. (2) és 41. (4) különbözete 0 0% A tıketart-ból lekötendı tart., ha a tıketart. nem elég 0 0% A tulajdonosként fizetendı pótbefizetés összege 0 0% Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék 0 0% Összes eredménytartalék terhére lekötött tartalék % Pótbefizetés a veszteségek fedezetére 0 0% Összesen % Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

16 II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elızı év Tárgyév eft Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 Átváltoztatható kötvények 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 Jelentısebb tételek, változások magyarázata: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elızı év Tárgyév eft Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények 0 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 Vevıktıl kapott elılegek 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összes rövid lejáratú kötelezettség Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

17 II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL Tartozik eft Követel eft Általános forgalmi adó ,00 0,00 Átcsoportosítás az egyéb követelések közé összesen: 0,00 Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: 0,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek közül átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé eft Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0,00

18 II./9. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK eft Elızı év Tárgyév Könyvelési díj Könyvvizsálói díj Telefon költség 10 Passzív idıbeli elhatárolások összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

19 II./10. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK A társasági adó összegének megállapítása kerekítve Ft eft Adózás elıtti eredmény Ft Adózás elıtti eredményt csökkentı 0 Ft 0 Adózás elıtti eredményt növelı Ft 99 Társasági adó alap Ft 100 Társasági adó Ft 0 Adókedvezmények 0 Ft 0 A adókötelezettség Ft 10 Az adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek b) Ft b) eft a) FT 7. (1) a) Elhatárolt veszteségbıl az adóévben leírt összeg 0 b) Várható köt-re és jövıbeni ktgre képz.céltart.felh.miatt az adóévben bev-ként elsz.össz. 0 cs) Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege (kivéve 1.sz. mell. 10. ) 0 d) Az adótörvény szerinti ÉCS + kivezetett nyilvántartási érték 0 dz) A bejelentett részesedés ért. adóévi árf.nyeresége, adóévben visszaírt értékvesztés 0 f) Tárgyévi fejlesztési tartalék (lekötött tartalékba helyezett összeg) 0 0 Ft g) Kapott osztalék, részesedés (kivéve ellenırzött külf. társaságtól) 0 gy) Megszőnés miatt kivezetett részesedés bevétele bekezdés szerinti érték 0 j) Korábban munkanélküli személy után befizetett tb. járulék 0 m) Visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény bevonásának nyeresége 0 n) Behajthatatlan köv.(bh), korábbi BH-ra befolyt összeg, visszaírt értékvesztés 0 q) Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés (ha az már el volt számolva növelıként) 0 r) Jogerıs bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék) elengedése miatt 0 s) Kapott jogdíj bevétel 50%-a 0 0 Ft u) Adóell., önell. miatti bevételként v. ráfordítás csökkenésként elszámolt összeg 0 v) Legalább 50%-ban megvált. munkaképességő munkabére (max minimálbér, 20 fı alatt) 0 y) Mikrovállalkozás foglalkoztatás növekménye (megelızı évi fogl.létszám legfelj. 5 fı) 0 z) Kiemelkedıen közhasznú szervezet támogatás 50 %-a 0 z) Közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezet tartós adomány 20 %-a 0 0 Ft zs) Kis- és középvállalkozás adóévi beruházási érték (korlátozásokkal) 0 0 Ft Összes csökkentı tétel 0 Ft 0 Az adózás elıtti eredményt növelı jogcímek b) Ft b) eft 8. (1) a) Várható köt-re és jövıbeni ktgre képzett céltartalék 0 b) Számviteli tv. szerinti écs és t.f. écs + kivezetett nyilvántartási érték 0 d) Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség (3. sz. melléklet) Ft 99 e) Jogerıs bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék) 0 gy) Követelésre elszámolt értékvesztés 0 h) Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés 0 j) Alultıkésítettség miatt (saját tıke 3*át megh. köt-re jutó kamatktg) 0 p) adóell., önell. miatti ráfordításként v. bevétel csökkenésként elszámolt összeg 0 r) 7 (1) gy) összegébıl a részesedés csökkenéseként elsz. összeg 0 u) 7 (1) zs) összegébıl a nem teljesített rész 2-szerese 0 v) Átlagos áll. Létszám elızı adóévhez viszonyított csökkenése Összes növelı tétel Ft 99 Az adókedvezmények részletezése Éves feltöltés (elıleggel együtt) %-os arány adóbírság Még fizetendı adó Ft 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Ft

20 JÖVEDELEM- (NYERESÉG-) MINIMUM ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA II./10.A. Megnevezés Összeg Ft Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívőli bevételek 0 Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Korrekciók 0 Korrigált összes bevétel Nyereség minimum Adózás elıtti eredmény: Társasági adó alapja: Fizetendı tásasági adó alapja: Minimumadó korrekciók 6. Ft (8) b) A jogelıd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel (8) c) Az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel (8) d) A megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség. (9) a) 1. Kedvezményezett átalakulás esetén a jogelıd tagjánál, részvényesénél az általa csökkentı tételként figyelembe vett összegbıl a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely (9) a) 2. Kedvezményezett részesedéscsere esetén a megszerzett társaság tagjánál részvényesénél az általa csökkentı tételként figyelembe vett összegbıl a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke (9) b) Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevı társaságnál, az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegbıl az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli elıírás alapján elszámolt

21 II./11. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE eft Tevékenységenkénti összetétel Elızı év Tárgyév Alapkezelıi díj 0 Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata: Földrajzi területenkénti összetétel Elızı év Tárgyév 1. belföldi terület Értékesítés nettó árbevétele összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

22 III./1. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Fizikai Szellemi Összesen eft eft eft Munkavállalók bére, prémiuma, jutalma Személyesen közremőködı tagok kivétje 0 Tiszteletdíjak 0 Megbízási díjak Bérköltség összesen Személyi jellegő egyéb kifizetések Adóköteles természetbeni juttatás Nem adóköteles személyi jellegő kifizetés Természetbeni juttatás adója 4 Szerzıi jogdíj 99 Reprezentáció Napidíjak Betegszabadság, táppénz Személyi jellegő egyéb kifizetések összesen 103 Bérjárulékok Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás 6 Munkaadói hozzájárulás 0 Szakképzési hozzájárulás 74 Rehabilitációs hozzájárulás 0 Egyéb bérjárulék Bérjárulékok összesen Mindösszesen Átlagos állományi létszám fı 0 A társaság ügyvezetıje: 1. Név: Kákosy Csaba Lakcíme: 1024 Budapest Keleti Károly u.48 Anyja neve: Konczér Zita 2. Név: Straub Elek Lakcíme: 1022 Budapest Tövis u. 3/b Anyja neve: Szemerjay-Petrán Mária

23 III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövıbeni környezetvédelmi kötelezettségek Jövıbeni nyugdíjfizetési kötelezettség Jövıbeni végkielégítés-fizetési kötelezettség Jövıbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) Egyéb mérlegen kívüli tételek Opciós ügyletek Határidıs ügyletek SWAP ügyletek eft nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs Folyamatban lévı peres ügyek nincs

24 III./3. ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER Megnevezés Mutató számítása érték eft-ban % érték eft-ban % A. Vagyonstruktúra Tárgyi eszközök tárgyi eszközök x100 0 = 0,0% 724 = 23,4% aránya összes eszköz Immateriális immateriális javak x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% javak aránya befektett eszközök Részesedések részesedések x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% aránya befektett eszközök Forgóeszközök forgóeszközök x = 100,0% = 76,6% aránya összes eszköz Likvid. eszközök pénzeszközök x100 0 = 0,0% = 91,5% aránya forgóeszközök Készletek készletek x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% aránya forgóeszközök B. Tıkestruktúra 5. Saját töke saját töke x100 0 = 0,0% = -140,2% aránya összes forrás Idegen töke idegen töke x100 0 = 0,0% = 240,2% aránya összes forrás C. Jövedelmezıségi mutatók 7. Bevételarányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = -174,9% nyereség értékesítés nettó árbevétele Eszközarányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = -295,1% nyereség összes eszköz Saját tıke arányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = 210,5% nyereség saját töke D. Egyéb mutatók 10. Vagyon fedezeti saját töke x100 0 = 0,0% = -598,1% mutató befektetett eszközök Likviditási forgóeszközök x100 0 = 0,0% = 33,8% mutató rövid lejáratu kötelez Jelentısebb változások magyarázata:

25 CASH FLOW III./4. Elızı év Tárgyév 01. Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és terven felüli ÉCS + és visszaírás Céltartalékok állomány változása Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek állományváltozása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása Készletek állományváltozása Vevıkövetelések állományváltozása Egyéb követelések állományváltozása Értékpapírok állományváltozása Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása Fizetett, fizetendı adó Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 0 I. Mőködési cash flow ( sorok ) Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése Befektetett pénzügyi eszközök eladása Kapott osztalék + 0 II. Befektetési cash flow ( sorok ) Jegyzett tıke emelés bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejárarú adott kölcsön, bankbetét állománycsökkenése Véglegesen kapott pénzeszköz Jegyzett tıke leszállítása Kötvény visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése Hosszú lejárarú adott kölcsön, bankbetét állománynövekedése Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni ill. egyéb kötelezettségek változása +- 0 III. Finanszírozási cash flow ( sorok ) IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) Budapest, április 27.

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben