Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vállalk.-nak Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III.ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III.TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalékok a várható kötelezettségekre Céltartalékok a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN( sor) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktívált értéke 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek 0 ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 200 IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás 34 VII. Egyéb ráfordítások 100 ebbıl: értékvesztés 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-VIII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 1 2 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 11 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 10 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Budapest, április 27. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVİSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK II./5. SAJÁT TİKE ALAKULÁSA II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL II./9. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK II./10. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK II./11. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III./1. III./1. III./3. III./4. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER CASH FLOW a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA A DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. alapításának idıpontja szeptember 20. A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon vette nyilvántartásba. Székhelye: Budapest, Sánc u. 7. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre: Fıtevékenység: 6630 Alapkezelés PSZÁF engedély száma: EN-III-325/2011, dátuma: 2011.március 23. A képviseletre jogosultak: Képviselet módja: önálló - Straub Elek 1022 Budapest, Tövis u. 3/b - Simó György 1122 Budapest, Bíró u. 6/a - Kákosy Csaba 1024 Budapest, Keleti Károly u Molnár András 1137 Budapest, Szent István park 23. VI/3. A részvénytársaság mőködési módja: zártkörő Részvényfajta: törzsrészvény 1000 db Ft, azaz ötezer Ft névértékő részvény. A cég jegyzett tıkéje a beszámoló fordulónapján Ft. Közlemény közzétételének módja és helye: - a Cégközlönyben. 1

7 A könyvvizsgáló adatai: Név: Jákói Balázs Cím: 1037 Budapest, Menedékház u Regisztrációs szám: MKVK A évi éves beszámoló könyvvizsgálatának bruttó díja: Ft I/ 2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI A Társaság az alábbi fıbb törvények, és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait: évi IV. Törvény a gazdasági társaságokról évi C. Törvény a számvitelrıl évi CXX. törvény (Tpt.) 216/2000. (XII.11.) Kormány rendelet A Társaság Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül. a.) Az üzleti év, a mérlegkészítés idıpontja A 2011-es üzleti év ig tartott. A mérlegkészítés idıpontja: április 15. b.) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum A Társaság egyszerősített éves beszámolót készít. A Társaság az A mérlegformátum-változatot készíti el, a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább. A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, levezetésszerő formában (Összköltség-eljárás A változat), a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább. c.) Jelentıs hibák kimutatása A Számviteli Politikának megfelelıen az ellenırzés, önellenırzés során feltárt hibák akkor jelentısek a Társaság számára, amennyiben az elıjel nélküli együttes hatásuk a Társaság eredményének, saját tıkét növelı-csökkentı értékét a mérlegfıösszeg 2%-ánál nagyobb mértékben változtatja meg, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió Ft-ot, akkor 100 millió Ft. d.) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét és várható maradványértéket figyelembe véve kialakított leírási kulcsokkal számítják. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napját követı naptól, kivezetéskor, pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az értékcsökkenési leírás havonta történik. 2

8 Az értékcsökkenési leírás alapja az eszköz bekerülési értékének és maradványértékének különbözete (korrigált bruttó érték). A maradványérték és az éves leírási kulcsok eszközcsoportonként: Eszközcsoport Maradványérték (a bekerülési érték %-ban) a) Vagyoni értékő jogok 0% Értékcsökkenési leírás a számviteli törvény szerint a VÉJ lejárati idejére lineárisan, de minimum 15% Értékcsökkenési leírás a társasági adó törvény szerint a VÉJ lejárati idejére lineárisan, de minimum 15% b) Szellemi termékek 0% 33% 33% c) Cégérték 0% 20% 20% d) Kísérleti fejlesztés a.é. 0% 20% 20% e) Alapítás-átszervezés a.é. 0% 20% 20% f) Jármővek 20% 20% 20% g) Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök h) Mőhelybeli és irodai egyéb eszközök, felszerelések, bútorok 0% 33% 33% egyedi meghatározás 14,5% 14,5% i) Bérelt eszközön végzett beruházás ingatlan egyedi meghatározás 6% 6% ingó 0% j) 0-ra írt eszközön végzett felújítás, bıvítés, egyéb ráaktiválás az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs az ingó besorolása szerinti kulcs az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs az ingó besorolása szerinti kulcs az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök, valamint vagyoni értékő jogok és szellemi termékek beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. e.) A Társaság nem számolja el az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítést. f.) Készletek A Társaság a vásárolt készleteket FIFO módszerével meghatározott beszerzési költségeken, vagy pedig piaci értéken szerepelteti ha az utóbbi alacsonyabb mint a beszerzési ár. g.) Értékpapírok A Társaság a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a könyveiben. h.) A tényleges tevékenység év végén indult, így erre való tekintettel a Társaság elızı évi és tárgyévi adatai korlátozottan összehasonlítóak. 3

9 I/3. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB JELENTİSEBB ESEMÉNYEK A tárgyévben a társaság gazdálkodását befolyásoló egyéb jelentısebb esemény nem volt. I/4. A TÁRSASÁGNÁL A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELİS SZEMÉLY NYILVÁNOS ADATAI Név: Ivanov Emil Cím: Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrációs szám: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

10 II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK Immateriális Ingatlanok és a Müszaki Egyéb Beruházások, Összesen javak kapcsolódó vagyo- berendezések, berendezések, felújítások ni értékő jogok gépek, jármüvek felsz., jármüvek Bruttó érték Nyitóegyenleg 0 0 Növekedés Növekedés (kisértékő) 0 Csökkenés 0 Záróegyenleg Értékcsökkenés Nyitóegyenleg Növekedés terv szerint Növekedés (kisértékő) 0 Növekedés terven felüli 0 Csökkenés kivezetés miatt 0 Csökkenés visszaírás 0 Záróegyenleg Nettó érték Nyitóegyenleg Változás Záróegyenleg eft

11 II./2. Elızı év Tárgyév eft Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.al szemben 0 0 Váltókövetelések 0 0 Egyéb követelések 0 0 Összes követelés Jelentısebb tételek, változások magyarázata: KÖVETELÉSEK

12 II./3. KÉTES KINTLÉVİSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS Számvitelben elszámolt értékvesztés Tárgyévben és a korábbi években nem került elszámolásra Nyitó Növekedés Csökkenés Záró eft

13 II./4. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK eft Elızı év Tárgyév 1. 0 Ft 0 Ft Aktív idıbeli elhatárolások összesen: 0 Ft 0 Ft Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

14 II./5. SAJÁT TİKE ALAKULÁSA eft Megnevezés Nyitó érték Növekedés Évközi Csökkenés Záró érték Jegyzett tıke Jegyzett, de még be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TİKE Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

15 II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK Elızı év Tárgyév Eltérés eft eft eft % Nem v. korlátozottan forgalomképes eszközök értéke 0 0% Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék 0 0% Összes tıketartalék terhére lekötött tartalék % Visszavás. saját rv., ür. értéke, de min. a névérték 0 0% Átalakulási vagyonfelért. miatt fizetendı társ. adó 0 0% Alap.-átszerv. és kísérleti fejl. akt. értéke (nettó) 0 0 0% A Számtv. 33. (2) és 41. (4) különbözete 0 0% A tıketart-ból lekötendı tart., ha a tıketart. nem elég 0 0% A tulajdonosként fizetendı pótbefizetés összege 0 0% Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék 0 0% Összes eredménytartalék terhére lekötött tartalék % Pótbefizetés a veszteségek fedezetére 0 0% Összesen % Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

16 II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elızı év Tárgyév eft Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 Átváltoztatható kötvények 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 Jelentısebb tételek, változások magyarázata: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elızı év Tárgyév eft Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények 0 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 Vevıktıl kapott elılegek 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összes rövid lejáratú kötelezettség Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

17 II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNÉL Tartozik eft Követel eft Általános forgalmi adó ,00 0,00 Átcsoportosítás az egyéb követelések közé összesen: 0,00 Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: 0,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek közül átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé eft Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0,00

18 II./9. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK eft Elızı év Tárgyév Könyvelési díj Könyvvizsálói díj Telefon költség 10 Passzív idıbeli elhatárolások összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

19 II./10. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK A társasági adó összegének megállapítása kerekítve Ft eft Adózás elıtti eredmény Ft Adózás elıtti eredményt csökkentı 0 Ft 0 Adózás elıtti eredményt növelı Ft 99 Társasági adó alap Ft 100 Társasági adó Ft 0 Adókedvezmények 0 Ft 0 A adókötelezettség Ft 10 Az adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek b) Ft b) eft a) FT 7. (1) a) Elhatárolt veszteségbıl az adóévben leírt összeg 0 b) Várható köt-re és jövıbeni ktgre képz.céltart.felh.miatt az adóévben bev-ként elsz.össz. 0 cs) Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege (kivéve 1.sz. mell. 10. ) 0 d) Az adótörvény szerinti ÉCS + kivezetett nyilvántartási érték 0 dz) A bejelentett részesedés ért. adóévi árf.nyeresége, adóévben visszaírt értékvesztés 0 f) Tárgyévi fejlesztési tartalék (lekötött tartalékba helyezett összeg) 0 0 Ft g) Kapott osztalék, részesedés (kivéve ellenırzött külf. társaságtól) 0 gy) Megszőnés miatt kivezetett részesedés bevétele bekezdés szerinti érték 0 j) Korábban munkanélküli személy után befizetett tb. járulék 0 m) Visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény bevonásának nyeresége 0 n) Behajthatatlan köv.(bh), korábbi BH-ra befolyt összeg, visszaírt értékvesztés 0 q) Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés (ha az már el volt számolva növelıként) 0 r) Jogerıs bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék) elengedése miatt 0 s) Kapott jogdíj bevétel 50%-a 0 0 Ft u) Adóell., önell. miatti bevételként v. ráfordítás csökkenésként elszámolt összeg 0 v) Legalább 50%-ban megvált. munkaképességő munkabére (max minimálbér, 20 fı alatt) 0 y) Mikrovállalkozás foglalkoztatás növekménye (megelızı évi fogl.létszám legfelj. 5 fı) 0 z) Kiemelkedıen közhasznú szervezet támogatás 50 %-a 0 z) Közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezet tartós adomány 20 %-a 0 0 Ft zs) Kis- és középvállalkozás adóévi beruházási érték (korlátozásokkal) 0 0 Ft Összes csökkentı tétel 0 Ft 0 Az adózás elıtti eredményt növelı jogcímek b) Ft b) eft 8. (1) a) Várható köt-re és jövıbeni ktgre képzett céltartalék 0 b) Számviteli tv. szerinti écs és t.f. écs + kivezetett nyilvántartási érték 0 d) Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség (3. sz. melléklet) Ft 99 e) Jogerıs bírság, ART. és TB jogkövetkezmény (kivéve ÖE pótlék) 0 gy) Követelésre elszámolt értékvesztés 0 h) Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés 0 j) Alultıkésítettség miatt (saját tıke 3*át megh. köt-re jutó kamatktg) 0 p) adóell., önell. miatti ráfordításként v. bevétel csökkenésként elszámolt összeg 0 r) 7 (1) gy) összegébıl a részesedés csökkenéseként elsz. összeg 0 u) 7 (1) zs) összegébıl a nem teljesített rész 2-szerese 0 v) Átlagos áll. Létszám elızı adóévhez viszonyított csökkenése Összes növelı tétel Ft 99 Az adókedvezmények részletezése Éves feltöltés (elıleggel együtt) %-os arány adóbírság Még fizetendı adó Ft 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Ft

20 JÖVEDELEM- (NYERESÉG-) MINIMUM ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA II./10.A. Megnevezés Összeg Ft Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívőli bevételek 0 Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Korrekciók 0 Korrigált összes bevétel Nyereség minimum Adózás elıtti eredmény: Társasági adó alapja: Fizetendı tásasági adó alapja: Minimumadó korrekciók 6. Ft (8) b) A jogelıd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel (8) c) Az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel (8) d) A megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség. (9) a) 1. Kedvezményezett átalakulás esetén a jogelıd tagjánál, részvényesénél az általa csökkentı tételként figyelembe vett összegbıl a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely (9) a) 2. Kedvezményezett részesedéscsere esetén a megszerzett társaság tagjánál részvényesénél az általa csökkentı tételként figyelembe vett összegbıl a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke (9) b) Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevı társaságnál, az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegbıl az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli elıírás alapján elszámolt

21 II./11. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE eft Tevékenységenkénti összetétel Elızı év Tárgyév Alapkezelıi díj 0 Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata: Földrajzi területenkénti összetétel Elızı év Tárgyév 1. belföldi terület Értékesítés nettó árbevétele összesen: Jelentısebb tételek, változások magyarázata:

22 III./1. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Fizikai Szellemi Összesen eft eft eft Munkavállalók bére, prémiuma, jutalma Személyesen közremőködı tagok kivétje 0 Tiszteletdíjak 0 Megbízási díjak Bérköltség összesen Személyi jellegő egyéb kifizetések Adóköteles természetbeni juttatás Nem adóköteles személyi jellegő kifizetés Természetbeni juttatás adója 4 Szerzıi jogdíj 99 Reprezentáció Napidíjak Betegszabadság, táppénz Személyi jellegő egyéb kifizetések összesen 103 Bérjárulékok Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás 6 Munkaadói hozzájárulás 0 Szakképzési hozzájárulás 74 Rehabilitációs hozzájárulás 0 Egyéb bérjárulék Bérjárulékok összesen Mindösszesen Átlagos állományi létszám fı 0 A társaság ügyvezetıje: 1. Név: Kákosy Csaba Lakcíme: 1024 Budapest Keleti Károly u.48 Anyja neve: Konczér Zita 2. Név: Straub Elek Lakcíme: 1022 Budapest Tövis u. 3/b Anyja neve: Szemerjay-Petrán Mária

23 III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövıbeni környezetvédelmi kötelezettségek Jövıbeni nyugdíjfizetési kötelezettség Jövıbeni végkielégítés-fizetési kötelezettség Jövıbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) Egyéb mérlegen kívüli tételek Opciós ügyletek Határidıs ügyletek SWAP ügyletek eft nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs Folyamatban lévı peres ügyek nincs

24 III./3. ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER Megnevezés Mutató számítása érték eft-ban % érték eft-ban % A. Vagyonstruktúra Tárgyi eszközök tárgyi eszközök x100 0 = 0,0% 724 = 23,4% aránya összes eszköz Immateriális immateriális javak x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% javak aránya befektett eszközök Részesedések részesedések x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% aránya befektett eszközök Forgóeszközök forgóeszközök x = 100,0% = 76,6% aránya összes eszköz Likvid. eszközök pénzeszközök x100 0 = 0,0% = 91,5% aránya forgóeszközök Készletek készletek x100 0 = 0,0% 0 = 0,0% aránya forgóeszközök B. Tıkestruktúra 5. Saját töke saját töke x100 0 = 0,0% = -140,2% aránya összes forrás Idegen töke idegen töke x100 0 = 0,0% = 240,2% aránya összes forrás C. Jövedelmezıségi mutatók 7. Bevételarányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = -174,9% nyereség értékesítés nettó árbevétele Eszközarányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = -295,1% nyereség összes eszköz Saját tıke arányos adózás elıtti eredmény x100 0 = 0,0% = 210,5% nyereség saját töke D. Egyéb mutatók 10. Vagyon fedezeti saját töke x100 0 = 0,0% = -598,1% mutató befektetett eszközök Likviditási forgóeszközök x100 0 = 0,0% = 33,8% mutató rövid lejáratu kötelez Jelentısebb változások magyarázata:

25 CASH FLOW III./4. Elızı év Tárgyév 01. Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és terven felüli ÉCS + és visszaírás Céltartalékok állomány változása Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek állományváltozása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása Készletek állományváltozása Vevıkövetelések állományváltozása Egyéb követelések állományváltozása Értékpapírok állományváltozása Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása Fizetett, fizetendı adó Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 0 I. Mőködési cash flow ( sorok ) Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése Befektetett pénzügyi eszközök eladása Kapott osztalék + 0 II. Befektetési cash flow ( sorok ) Jegyzett tıke emelés bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejárarú adott kölcsön, bankbetét állománycsökkenése Véglegesen kapott pénzeszköz Jegyzett tıke leszállítása Kötvény visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése Hosszú lejárarú adott kölcsön, bankbetét állománynövekedése Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni ill. egyéb kötelezettségek változása +- 0 III. Finanszírozási cash flow ( sorok ) IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) Budapest, április 27.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2010. évi KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

2010. évi KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVİSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. Éves beszámoló

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. Éves beszámoló 1 4 0 9 6 3 3 0 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 8 0 3 Cégjegyzék száma Primus Capital Kockázat Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1012 Budapest, Márvány utca 16. a vállalkozás

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben