FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság éves beszámolója a december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés április 3. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft Nyrt. Tel.: Fax: oldal

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma FreeSoft Nyrt Budapest, Montevideo u Éves mérleg és eredménykimutatás Keltezés: február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 2. oldal

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b e d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3. oldal

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b e d e 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 4. oldal

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b e d e 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 5. oldal

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b e d e 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 6. oldal

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 7. oldal

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 8. oldal

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Változás a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) n.a. 1 Adózás előtti eredmény ± n.a. 2 Elszámolt amortizáció % 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± % 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± n.a. 6 Szállítói kötelezettség változása ± n.a. 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± n.a. 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± % 9 Vevőkövetelés változása ± n.a. 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± n.a. 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± n.a. 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) % 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok) n.a. 14 Befektetett eszközök beszerzése % 15 Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés % III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) n.a. 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0 n.a. 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele % 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése % 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± n.a. Keltezés: február 28. P.H. a vállalkozás vezetője 9. oldal

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a FreeSoft Nyrt december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről február 28. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft Nyrt. Tel.: Fax: oldal

11 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÓ A FREESOFT BEMUTATÁSA A FREESOFT CSOPORT ÁLTALÁNOS ADATOK TISZTSÉGVISELŐK, ELLENŐRZÖTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA PÉNZÜGYI ADATOK ÉS ELEMZÉSÜK CASH FLOW JELENTÉS LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖRNYEZETVÉDELEM oldal

12 1. Összefoglaló A Társaság tárgyévben elért eredményei azt mutatják, hogy a tervek, amelyek 2013-ra 1,5 milliárd forint körüli bevételt, és 100millió forint feletti pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredményt (EBITDA) irányoztak elő, megalapozottak voltak. A piaci lehetőségek, és a csoporthoz tartozó vállalatok közötti együttműködés még jobb kihasználásával, az átalakított ösztönzési rendszernek köszönhetően, sikerült a FreeSoft Nyrt. nettó árbevételét az előző évhez képest, több mint 2,5-szeresére (162%-kal), 509 millió forintról, 1.335millió forintra növelni. A bevételek növekedésének, és a kiadások erős kontrolljának köszönhetően, az előző pénzügyi év adataihoz képest a Társaság EBITDÁ-ja 149,6 millió forintra, az adózás előtti eredménye 4,3 millió forintról 134 millió forintra nőtt, amely adatok még a tervezettnél is nagyobb ütemű változást mutatnak. A külső gazdasági helyzet 2013-ban sem változott pozitív irányban, de a nehézségek ellenére, a tárgyévben is folytatódott a működés hatékonyságának javítása, az innovációra építő üzletfejlesztés. A vevők, ezen belül is a közszféra fizetési fegyelme továbbra sem javult számottevően. A Társaság finanszírozását, sikerült az üzleti tevékenység eredményéből, továbbá a főszámlavezető bank által rendelkezésre tartott, folyószámla-hitelből megoldani, ennek köszönhetően, az előző pénzügyi év májusában, az üzleti tevékenység finanszírozása érdekében kibocsátott kötvények, azok lejáratakor, kamataikkal együtt, maradéktalanul visszafizetésre kerültek. A terven felüli adózás előtti eredmény (123 millió helyett 134 millió) köszönhető annak, hogy az üzleti tevékenység eredménye (EBIT), majd kétszerese (84%-kal magasabb) a tervezettnek, és a pénzügyi (befektetési) tevékenységek eredménye (109 millió forint) is magasabb a tervhez képest, ami elsődlegesen, a leányvállalatok terven felüli eredményének, és az ebből adódó 27,5 millió forint, nem tervezett leányvállalati osztaléknak tudható be. Ezek az eredménynövelő tételek ellensúlyozták a kötvények kamatköltségét, továbbá a rendkívüli ráfordítások között (7.4.8 pontban) részletezett, bírósági peregyezség 58 millió forintnyi veszteséget. A 2013-as árbevétel több mint 2,5-szerese volt a 2012-esnek, amelynek a legnagyobb része a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére végzett, informatikai szakrendszer fejlesztéséből realizálódott. A fejlesztés eredményeként, a Hivatal hatáskörébe tartozó, a rehabilitációs-, és rokkantsági ellátások elbírálásához szükséges szakmai vizsgálat, és szakhatósági állásfoglalás elkészítését biztosító, komplex bizottsági munkát támogató 3. oldal

13 informatikai rendszer jött létre. A kifejlesztett alkalmazás funkcionalitása, egységes, webes felhasználói felületen támogatja többek között - az ellátások elbírálását, a pénzbeli ellátás folyósítását, az ügyfelek bejelentéseit, az állásközvetítést, a foglalkoztatási adatok kezelését, a rehabilitációs kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat. A 2012-es negatív, és a 2013-ra tervezett üzemi eredményt annak ellenére sikerült túlteljesíteni, hogy több, a vállalási határidőn túl húzódó projektet a tárgyévben sikerült lezárni, így ezek veszteségének legnagyobb része is a tárgyévet terhelte. Veszteséges témáink közül is kiemelkedik az Országos Bírósági Hivatal Civil szervezetek bejegyzésének-, és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációjának projektje, valamint a több évre kötött irodabérleti-, és üzemeltetési szerződés költsége (bérelt irodáink fele, a létszámleépítés miatt, továbbra is kihasználatlan volt, a hasznosításra nem találtunk megoldást). A tárgyévre, olyan árbevételi lehetőségek nem realizálódtak, amelyekből a Társaság joggal remélhetett még magasabb hozzáadott értéket.. A tárgyévben sem kezdődött el a MÁV szervezet-átalakítása kapcsán, már évek óta tervezett gazdálkodásirányítási rendszer korszerűsítése, és az OBH-ban a tárgyévben végre lezárt projekt eredményeként kifejlesztett informatikai rendszer bevezetése, és támogatása (support). Ezeket az árbevételi lehetőségeket már a 2014-es pénzügyi évre prognosztizálják. A Társaság átlagos statisztikai létszámának csökkenése megállt, a 2012-es 20 főről, 2013-ban 21 főre változott. Az alacsony létszám még mindig komoly kockázatot is jelenthet, mert a túlzott mértékű létszámleépítéssel könnyen kerülhet a Társaság olyan helyzetbe, hogy nem lesz kapacitása pályázni, hiszen az üzletszerzés, az árbevétel-növelése érdekében, a jövőben is, szinte minden (kompetenciába vágó) megjelenő pályázaton el kell indulni. A cégcsoporton belüli párhuzamos tevékenységek megszüntetése, különös tekintettel a pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatok ellátására, már évekkel ezelőtt megkezdődött második félévtől a FreeSoft (konszolidációs feladatokkal együtt), az Axis, a BankSoft, decembertől pedig, az akkor még Eco.Net, ma FreeSoft-IBÁ-ra átnevezett vállalkozás teljes back-office tevékenységét is az anyavállalat szakemberei végzik. A backoffice területek további konszolidálása történt meg a tárgyévben, ugyanis a cégcsoport összes vállalkozása (a teljes konszolidációs kör) a HUMANsoft-nál már évek óta működő, Microsoft Axapta vállalati információs rendszerre tért át. A tárgyévben elért eredmények is bizonyítják, hogy a FreeSoft továbbra is a hazai informatikai piac meghatározó szereplője, tőzsdére lépése óta több sikeres akvizíciót hajtott végre, melynek során többségi tulajdonosi befolyást szerzett az Axis Consulting 2000 Kft., a BankSoft Kft., a HUMANsoft Kft., és az Eco.Net Kft. (a vállalkozás neve, decemberétől FreeSoft-IBA Kftre változott) vállalkozásokban, ezzel megteremtve a gazdálkodáshoz szükséges, szilárd vagyoni hátteret. Az anyavállalat mérlegfőösszege a tárgyévben, hacsak szolíd mértékben is, de tovább növekedett, december 31-én 3,8 milliárd forint, míg a FreeSoft tőzsdei kapitalizációja 4,1 milliárd forint volt. 4. oldal

14 2. A FreeSoft bemutatása A FreeSoft Nyrt. jogelődje a FreeSoft Kft óta volt szereplője a hazai informatikai piacnak, amely 2003-ban olyan módon egyesült a Fríz 68 Rt.-vel, hogy a Fríz készpénzzel, a FreeSoft Kft pedig, teljes üzleti értékének beolvasztásával tőkét emelt, így létrehozva azt a részvénytársaságot, amely felvette a FreeSoft nevet, és megtartotta a FreeSoft Kft korábbi tevékenységét. Ezt követte 2004-ben egy nyilvános részvénykibocsátás. A nyilvánosan kibocsátott FreeSoft részvényekkel szeptember 22-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvényszekciójában. A nyilvános részvénykibocsátást még két, zártkörű tőkeemelés követte, október 27, illetve április 14. dátummal. A zárt körben kibocsátott részvények tőzsdei bevezetésére március 17-én, illetve augusztus 27-én került sor. A FreeSoft Nyrt. jelen kiegészítő melléklet készítésekor 21 alkalmazottat foglalkoztató, nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek a budapesti székhelyű anyavállalaton kívül, Budapesten és Székesfehérváron is vannak leányvállalatai. 3. A FreeSoft Csoport A 1990-ben alapított FreeSoft Kft-ből létre jött FreeSoft Csoport jelenleg az egyik legnagyobb független, magyar IT-cég, és szoftvermegoldás szállító. Számos szolgáltatást és terméket ajánlanak vállalatirányítás (ERP), tartalomkezelés (ECM), üzleti intelligencia (BI), banki szoftverek-, és az ügyfél egyedi igényeinek megfelelő szoftverfejlesztés területén, a szoftverek működéséhez szükséges hardver-, és hálózati eszközök, valamint alapszoftverek szállításával, IT-infrastruktúra üzemeltetésével együtt. A tőzsdére lépést rendkívül hatékony növekedés, és több sikeres akvizíció követte, az árbevétel megtízszereződött, a létszám hétszeresére növekedett. A Csoport jelenleg öt tagvállalatból áll, amelyek közül a FreeSoft és az Axis több ponton azonos üzleti tevékenységet folytat (üzleti alkalmazások bevezetése, egyedi szoftverfejlesztés, tartalomkezelés), míg a BankSoft (banki szoftverek bevezetése, fejlesztése), és a HUMANsoft (hardver-, és szoftver viszonteladás, rendszerintegráció és hálózatmenedzsment, IT outsourcing) üzleti tevékenysége elkülönül. Az ötödik tagvállalat a FreeSoft-IBA (előző nevén Eco.Net Hungary Kft) december 30-án került megvételre, a nevét 2013 december 30-án változtatta FreeSoft-IBA Integrált Üzleti Alkalmazások Kft-re. 5. oldal

15 4. Általános adatok A cég neve: FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepei: 8000 Székesfehérvár, Berényi út Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: Részvények névértéke: Részvények darabszáma: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Árfolyam ( ): 2.183,- Ft/db 5. Tisztségviselők, ellenőrzött gazdasági társaságok 5.1. Vezető tisztségviselők december 31-én Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Eck Ilona az igazgatóság tagja, vezérigazgató Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Mezey András az igazgatóság tagja Körmöczi Béla Endre az igazgatóság tagja Hegedűs Judit az FB elnöke dr. Móricz Gáborné Németh János Dr. Némethi Gábor dr. Boródi Ferenc 6. oldal

16 Audit Bizottság: Hegedűs Judit az AB elnöke dr. Móricz Gáborné Dr. Némethi Gábor Vezérigazgató: Eck Ilona Könyvvizsgáló Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft.-t (1037 Budapest, Farkastorki út 54., nyilvántartási száma: ) dr. Rocskai János (1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A., kamarai tagsági száma: ) bejegyzett könyvvizsgáló A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért az alábbi díjazásban részesültek, de részükre kölcsön folyósítására nem került sor Az Igazgatóság tagjainak cégjegyzési joga és javadalmazása Az Igazgatóságból Dr. Felső Gábor cégjegyzési joga önálló, a többi igazgatósági tag képviseleti joga együttes. Az Igazgatóság tagjai közül Dr. Felső Gábort választotta meg elnöknek. A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadta, hogy az Igazgatóság elnöke Ft/hó, tagjai Ft/hó tiszteletdíjat kapjanak. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a FreeSoft Nyrt-nél, vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Eck Ilona, Mezey András, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság tagjainak tisztelet díját Ft/hó-ban, az elnök tisztelet díját Ft/hó-ban határozta meg Az Audit Bizottság tagjainak javadalmazása Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért A beszámoló aláírására jogosultak A január 21-én megtartott Közgyűlés határozata értelmében, a beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság két tagja, együttesen Az ellenőrzött gazdasági társaságok adatai, a mérleg fordulónapján Név Cím Jegyzett tőke Cégjegyzékszám FreeSofttulajdon aránya HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u eft 78,24% Axis Consulting Kft Székesfehérvár, Berényi út eft 100% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u eft 100% FreeSoft-IBA Kft 1037 Budapest, Montevideo u eft 100% 7. oldal

17 5.4. A cégcsoport konszolidált beszámolója A cégcsoport konszolidált beszámolóját az anyavállalat, a FreeSoft Nyrt. készíti az IAS-IFRS nemzetközi standardjai szerint. A konszolidált beszámoló nyilvános. Megtekinthető a a és a weboldalakon, valamint a FreeSoft Nyrt Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti irodájában Tulajdonosi struktúra december 31-én 6. A számviteli politika alkalmazása 6.1. Könyvvezetés módja A vállalkozás könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel magyar elvei és szabályai szerint vezeti. A társaság számviteli politikája a magyar számviteli alapelvekre épül. Konszolidált beszámolóját a nemzetközi számviteli (IAS-IFRS) elvek szerint, magyar forintban készíti Beszámoló formája és típusa A FreeSoft mérlegkészítési kötelezettségének a Számviteli tv. A változata szerinti formájában tesz eleget, az eredménykimutatás összköltség eljárással készül Üzleti év Név Tulajdoni Részvény hányad darabszám Kaptár Zrt. 15,74% Dr. Móricz Gábor 13,30% Vaspál Vilmos 7,98% Fehér István 7,71% Vincze Edit 6,65% Közkézhányad 48,61% Összesen 100,00% Az üzleti év a naptári évvel egyezik, jelen beszámoló a január december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő február Jelentős összegű hibák Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra évben nem voltak ilyenek. 8. oldal

18 6.6. Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik évben nem voltak ilyenek Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 2.000eFt-ot meghaladó összeg minősül évben nem voltak ilyenek Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg vagy eredmény kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik ben nem értelmezhető Értékcsökkenési leírás elszámolásának szabályai Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódóan élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányos (lineáris) leírási módszerrel történik. Az üzleti vagy cégérték után értékcsökkenést nem számol el. A saját részre vásárolt szoftvereket az immateriális javak között tartja nyilván és általában 3 év alatt amortizálja. A társaság fő tevékenységéből adódóan saját szoftvereit, a szoftverek gyakori verzióváltása miatt 3 évnél sűrűbben cseréli, mert egy szoftverfejlesztő társaságnak követnie kell a technológiai fejlődést. Az ilyen szoftverek esetében az értékcsökkenési leírást - a számviteli - és az adótörvénnyel összhangban - a szoftverek valóságos élettartamát figyelembe véve állapítják meg Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg az egy évre jutó értékcsökkenésének összegét Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 500 E Ft-ot Értékcsökkenési leírás változásának hatása Nem történt ilyen változás. 9. oldal

19 6.10. Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság pénzügyi instrumentumait valós értéken értékeli. A valós érték értékhelyesbítését a valós érték értékelési különbözet számlán mutatja ki. Valuta és devizakészleteit, devizára vonatkozó követeléseit és kötelezettségeit év végén, a számviteli előírásoknak megfelelően átértékeli Kísérleti fejlesztések aktiválása A Társaság a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el Saját termékfejlesztések A vállalkozás az olyan projektek költségeit, amelyekre nincs élő megrendelői szerződés, saját finanszírozásban fejleszti, annak reményében, hogy a termékké válást követően értékesíteni tudja, vagy, mint saját szoftvertermékkel szolgáltatást végezzen. A fejlesztés teljes ideje alatt a közvetlen költségeket, mint befejezetlen termeléssel kapcsolatos kiadásokat tartja nyilván. A saját termelésű készletek állományváltozásának (STKÁV) értékelése a számviteli politika önköltség-számítási szabályzatában meghatározott; közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás a közvetlen önköltség alatt azokat a ráfordításokat érti, amelyek egy adott termék létrehozása céljából megalakított projekten dolgozó személyi erőforrásokhoz közvetlenül kapcsolhatók Vásárolt készletek értékelése, elszámolása A vásárolt készletek a mérlegben tényleges bekerülési értékben jelennek meg. A készletek felhasználásának elszámolása FIFO-módszerrel történik. Az árukat a raktárban csak pár napig (a beszerzés és a kiszállítás között eltelt időszakban) tároljuk, ezért az árukészletek értéke mindig igen alacsony Céltartalék képzés szabályai A Társaság garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képezett Ki nem emelt tételek értékelése Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt Számviteli politika változásainak hatása A számviteli politika meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. 10. oldal

20 6.19. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok, valamint a pénzkezelési és pénztár szabályzat útmutatásai szerint történik Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A Társaság tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett Mérlegkészítésért felelős személy adatai Piros Ferenc (2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1.; Regsz.: ) Könyvvizsgáló adatai Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. (1037 Budapest, Farkastorki út 54., nyilvántartási száma: ); dr. Rocskai János (1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A., kamarai tagsági száma: ) Éves könyvvizsgálói díj: Ft/év. 11. oldal

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben