BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak ÚD Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak ÚD Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak ÚD Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány Illeték Magyarországon és az Európai Unióban Készítette: Sarkadi András Budapest, 2008.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Bevezetés... 4 Az illeték fogalma, szerepe a magyar adórendszerben... 6 I.) Történeti, rendszertani alapvetés... 6 II.) Az illetékfogalom... 7 Az illeték intézményének történeti áttekintése... 9 I.) A hazai adórendszer kialakulása... 9 II.) Az illetékrendszer kezdeti szabályozása III.) Az illetékek szabályozása 1945 után kodifikációs törekvések IV.) Illetékszabályok a rendszerváltáskor, és azt követően V.) Az illetékhivatalok ) Az illetékhivatalok létrehozása, működésük a rendszerváltást megelőzően ) Az illetékhivatalok a megyeszékhely megyei jogú városok jegyzőjének jogkörén belül ) Az új gazda, a megyei önkormányzat főjegyzője ) APEH-integráció - a hatékonyság jegyében A mai magyar illetékrendszer I.) Az illetékfizetési kötelezettség II.) Az egyes illetéknemek ) Vagyonszerzési illetékek ) Eljárási illetékek III.) Az illeték megfizetése Az uniós csatlakozás hatása a magyar illetékrendszerre I.) A Közösségek elvárása az adórendszert illetően II.) Változások az illetékrendszerben Az Európai Közösségek egyes országainak illetékrendszere I.) A visszterhes vagyonszerzés illetéke II.) Örökösödési és ajándékozási illeték A magyar adó- és illetékrendszer aktuális problémái I.) Az illetékhivatalok APEH-integrációja II.) Az örökösödési illeték dilemmája Összefoglaló Irodalomjegyzék

3 I. Bevezetés Az állam attól, ki közegeinek működését igénybe veszi, az ezáltal felmerülő költségeinek legalább részben való megtérítését követeli; e pénzbeli szolgáltatás Illetéknek neveztetik. Pallas Nagylexikon A közpénzügyekkel, adórendszerekkel foglalkozó szakirodalom egyik alaptétele, hogy minél összetettebb egy társadalom struktúrája, minél szerteágazóbb a (gazdasági) tevékenysége, minél változatosabb az állampolgárok anyagi és szociális helyzete, szükségszerűen annál differenciáltabb adórendszert kell, hogy alkalmazzon. Ha a fenti tételt megfordítva is érvényesnek tekintjük, azt kell gondolnunk, a magyar társadalom a világ egyik legösszetettebb közössége Tapasztalataim szerint, aki ma Magyarországon az adóhatósággal kapcsolatba kerül, abban hamarosan felmerülnek az alábbi kérdések: Miért ilyen bonyolult ez a rendszer? Biztos, hogy ennek így kell lenni, nem lehet egyszerűbben, gyorsabban? Hány bőrt akarnak még lenyúzni rólam? Több év adóhivatali munkatapasztalat birtokában állíthatom, a szervezetben dolgozók többsége hasonlóan viszonyul a rendszerhez, mint a várakozással, idegeskedéssel, bonyolult és kiszámíthatatlan szabályozással, bírsággal és egyéb hátrányokkal sújtott ügyfelek. Ugyanakkor számos változás történt e területen a közelmúltban, és van napirenden mostanság is: - az európai integrációval több tekintetben egységesült, harmonizálásra került az adórendszerek szabályozása más szempontokból még mindig jelentős eltéréseket mutat az egyes országok esetében; 4

4 - Magyarországon az illetékhivatalok a év során integrálódtak az APEH immár regionális szervezeti egységeibe az illetékügyi eljárást gyorsítandó, egyszersmind a hatékonyságot növelendő az átállás azonban korántsem volt zökkenőmentes; - a hazai közéletben évek óta vita tárgyát képezi az örökösödési illeték, vagy más néven haláladó intézményének eltörlése az államháztartás helyzete, és a fenntarthatatlan, pazarló ellátórendszerek azonban gyakorlatilag lehetetlenné tesznek mindenfajta költségvetési bevételcsökkentést; Magam a Pest Megyei Illetékhivatal kötelékében megéltem egy teljes körű szervezetátalakítást, az uniós csatlakozás okozta szabályváltozások hatását, több mérhetetlenül igazságtalan illetékszabály hatályon kívül helyezését, és érzékeltem sok ezer adózó haragját, kiszolgáltatottságát, (jog)bizonytalanságát, az állammal, az adórendszerrel szembeni ellenérzését. A számos aktuális probléma, valamint a személyes érintettség és tapasztalat okán választottam dolgozatom témájául az illetékek intézményét, mint az adórendszer egyik speciális területét. Választásomra másodsorban hatással volt az a körülmény is, hogy uniós adóügyi biztosa révén Magyarország kiemelt szerepet kap a Közösségek adóügyeiben. A dolgozat felépítését tekintve elsőként az illeték fogalmának tisztázására törekszem. Ezt követően az adónem kialakulása, történeti fejlődése kerül bemutatásra, egészen az aktuális szabályozásig. Részletesen bemutatom a mai magyarországi illetékrendszert és az illetékezés gyakorlatát. Ezután az uniós csatlakozás illetékrendszerre gyakorolt hatását vizsgálom, és a Közösségek általános tendenciáit ezen adónem vonatkozásában. Felvázolom továbbá a Közösségek egyes tagországaiban érvényes illetékügyi szabályozást, és rendszert, valamint az adók mértékét, összehasonlítva a hazánkban érvényes szisztémával. Végezetül a tapasztalatok fényében néhány aktuális hazai adó(illeték)ügyi problémával foglalkozom, megvilágítva azok rendszerbéli összefüggéseit, és lehetőség szerint megállapításokat téve a felmerült anomáliák megoldásával kapcsolatban. A fent vázolt témakörök kidolgozásával véleményem szerint olyan dolgozatot készíthetek, amely az illetékek intézményének minden fontosabb aspektusát bemutatja, és a hazai adórendszer, közösségi vonatkozások és honi gazdasági problémák tekintetében is releváns, aktuális munka lesz. II. 5

5 Az illeték fogalma, szerepe a magyar adórendszerben I.) Történeti, rendszertani alapvetés Azzal, hogy az emberi közösségek eljutottak az államalapítás szintjéig és az állam mint mesterséges alakulat létrejött, a közösség szerepe is hangsúlyosabbá vált, funkciói, feladatai kibővültek. Az állami lét évszázadai során a közösséggel szembeni igények megszaporodtak, ezzel pedig a mai fogalmakkal élve közszükségletek kielégítését szolgáló, ún. közfeladatok ellátásának, a rendelkezésre álló javak centralizációjának és újraelosztásának rendszere is összetettebbé vált. A fejlődéssel, a munkamegosztás kiteljesedésével párhuzamosan az államszervezet egyre több, a közérdeket szolgáló feladat ellátását vállalta magára. Ehhez viszont egyre nagyobb mértékű jövedelemközpontosításra volt szükség. A közterhek és közpénzügyek bonyolult rendszere jött létre, és az államháztartás ma már a legváltozatosabb formákban jut hozzá a működését biztosító bevételekhez. Ezen költségvetési bevételek, más néven közadók, ma Magyarországon az alábbi főbb csoportokra oszthatók: Adók - olyan fizetési kötelezettségek, amelyeket a közhatalom a maga által megállapított mérték szerint, személyektől közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel; Vámok - speciális adók, amelyeket az állam általában az államhatáron keresztül behozott - vámköteles - áruk után, erre feljogosított szervei útján szed; Vámbiztosítékok; Illetékek - olyan befizetések, amelyek ellenében az állam, illetve szervei közvetlen - nem gazdasági tárgyú - szolgáltatást teljesítenek; Járulékok - olyan fizetések, amelyek valamely speciális szolgáltatást nyújtó alrendszer, intézmény későbbi kiadásainak teljesítéséhez szükséges pénzforrások részbeni fedezetéül szolgálnak (pl. nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék, munkaadói járulék); Díjak - olyan ellenszolgáltatás jellegű fizetések, amelyeket gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, (stb.) szolgáltatásokért teljesítenek; Hozzájárulások - olyan fizetések, amelyeket speciális feladatok megvalósításának támogatására előírásra, avagy némely esetben önként teljesítenek; 6

6 Bírságok - pénzbüntetések, amelyeket - bűncselekményt nem képező - jogsértés esetén, jogszabály alapján az állami szervek kiszabnak. II.) Az illetékfogalom Jelen dolgozat tárgyát a fenti adónemek közül az illetékek intézménye képezi, ezért elsőként - a vonatkozó jogszabályok és szakirodalom alapján - a fogalom pontosabb meghatározása szükséges. Az illeték tehát olyan kötelezettség, amit eseti és járulékos jelleggel, valamilyen állami szolgáltatás igénybevételéért kell fizetni. Az illetékelv lényege, hogy amikor valamely személy (jogi vagy természetes) jogának érvényesítése csak hatósági segédlettel történhet, tehát amikor valamely élet-, vagy jogviszony magánkezdeményezéssel eleve, vagy tovább nem oldható meg, s a helyzet tisztázásához, az ügy kijárásához közintézményt kell megkeresni, akkor ennek közreműködéséért, munkájáért pénz-ellenszolgáltatás illeték jár. Az illeték mindig valamilyen polgári jogi, államigazgatási jogi jogviszonyt kísér, ehhez járulékos jelleggel kapcsolódik. A fentiekből kitűnik, hogy az illeték mint közteher, az adókhoz hasonlóan, állami előíráson alapuló fizetési kötelezettség, amelynek mértékét az állam kötelezően megállapítja. Emellett a megfizetés elmulasztása az illeték esetében is jogszabályban meghatározott következményekkel jár. Különbség van viszont abban, hogy míg az adó folyamatosan, akár évente ismétlődően, addig az illeték eseti jelleggel (vagyonszerzéshez, vagy meghatározott eljárási cselekményhez kapcsolódóan) fizetendő. További distinkció, hogy míg az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség, addig az illeték fizetése közvetlen ellenszolgáltatáson alapszik: az állami szervek eljárásai, cselekményei fejében fizetendő illeték mértéke az adott eljárással felmerülő költségekhez igazodik (szolgáltatás - ellenszolgáltatás elve). Az illeték közgazdasági funkciója, hogy általa legalább részben megtérüljenek azok a költségek, amelyek a különböző állami szerveknél jellemzően államigazgatási és bírói szerveknél az állampolgárok és szervezeteik ügyeinek intézése során felmerülnek. 7

7 Az illetékfizetés tehát a központi költségvetés és az önkormányzatok számára a közfeladatok ellátásához bevételi forrást biztosít, egyúttal garantálja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos és méltányos hozzájárulást. Az állami szervek által teljesített szolgáltatások árainak, vagyis az illeték mértékének megállapításánál az illetékjog nem alkalmazza mereven az egyenértékűség elvét, hanem az illetékköteles állami szolgáltatások és a fizetendő illeték összegének megállapításánál szociális, kulturális és egyéb társadalmi szempontokat is érvényesít többek között illetékmentessé teszi az állami szervek szolgáltatásainak jó részét, amelyek az állampolgárok alapvető érdekeinek érvényesítésével függnek össze. 1 Az illetékért járó ellenszolgáltatás általában nem gazdasági jellegű, az ellenértéket rendszerint a közigazgatási, bírósági szervek igazságszolgáltatási és adminisztratív ténykedései jelentik. 2 Vannak ugyanakkor az illetékrendszerben olyan kötelezettségek is, amelyek egyszeri befizetésként ugyan, de kvázi adójellegűek, minthogy a fizetési kötelezettséggel szemben nem áll arányos ellenszolgáltatás: az öröklési és az ajándékozási illeték azon alapul, hogy az örökös illetve a megajándékozott vagyona ellenszolgáltatás nélkül gyarapszik. Ennek a vagyongyarapodásnak egy részét az állam öröklési, avagy ajándékozási illeték formájában elvonja, azaz a vagyongyarapodást adóztatja. Így ezek az illetékek egyszeri vagyonadótermészetűek. Hasonlóan adójellegű a visszterhes vagyonátruházási illeték is, amelyet akkor kell fizetni, ha például az ingatlan ellenérték fejében cserél gazdát. 3 Az illetékrendszert a hazai gyakorlatban az egyezőségek ellenére több mint egy évszázada az adórendszertől elkülönítetten szabályozzák. A következő fejezet az illetékek kialakulásának, a szabályozás változásainak, és a mai (szabály)rendszer létrejöttének lépéseit követi nyomon. 1 Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok Saldo Rt. Budapest, Az érték ez esetben nem közgazdasági értelemben kalkulált érték. Ahol ugyanis gazdasági jellegű ellenszolgáltatásról beszélhetünk, ott nem illeték, hanem díjfizetés esedékes. 3 Tekintettel az adókkal való számos egyezőségre, a legtöbb európai ország közpénzügyi rendszere nem is különíti el önálló adónemként az illetékeket, és ezen fizetési kötelezettségeket is általában valamilyen adó elnevezéssel illetik. 8

8 III. Az illeték intézményének történeti áttekintése I.) A hazai adórendszer kialakulása Az emberiség már történelmének hajnalán felismerte: az ember szükségleteinek bizonyos köre csak a közösség összefogásával elégíthető ki. A közösségi célok anyagi alapjának megteremtésére vezették be az adókat. Az adóztatás rendszere az évszázadok során folyvást alakult, változott (A magyar adórendszer az utóbbi százötven évben négyszer alapjaiban változott meg.). Először egyetlen adónemmel, például az adott időszakban a gazdagságot reprezentáló vagyontárgy (ház, föld stb.) adóztatásával (vagyonadók: házadó, földadó stb. kivetésével) kísérleteztek. Később több adónemet vezettek be, mivel ezeket együtt alkalmazva kevésbé érezhető az adóteher. Ezzel az adóztatás diverzifikálásával lényegében kialakult az adórendszer. Hazánkban az adórendszer egészen 1848-ig lényegében a Szent István által bevezetett szisztémán alapult. Az állam jövedelme a király jövedelme volt. A bevételek a földbirtokok, a bányák, a pénzváltás és a só után fizetett összegekből, illetőleg a hűbéradóból, útvámból stb. származtak. Az első adóreformra 1848-ban került sor Kossuth Lajos (akkor még pénzügyminiszter) tervezete alapján. Közvetlen és közvetett adókat vezettek be. Közvetlen adó volt egyebek között a földadó, a házadó, a kereseti adó. Távolléti adót fizetett, aki 183 napnál tovább tartózkodott külföldön. A közvetett adók körébe tartozott a pálinkaadó, az italmérési adó, a dohányárusítási adó, a bélyegdíj és a lajstromozási (átruházási) illeték. A forradalom és szabadságharc bukása után, 1850-ben az osztrák adórendszert adaptálták Magyarországon. Osztrák császári nyílt parancsra (pátens) bevezették a közteherviselést, ami azt jelentette, hogy a nemeseknek is adóznia kellett. Közvetlen adókból álló adórendszer működött: földadót, házadót, kereseti adót és jövedelemadót kellett fizetni (a kereseti adó személyi jellegű, a jövedelemadóba beszámító adófajta volt, a jövedelemadó kötelezettjei az iparvállalatok, az állandó fizetésűek, stb. voltak). 9

9 Illetékjogi szempontból az 1850-es császári pátens kiemelkedő jelentőségű: ebben kerültek ugyanis lefektetésre a magyar illetékjogi rendszer alapjai. A kiegyezést követően, 1868-ban látott napvilágot az első magyar adórendszer: a földadóról, a házadóról és a jövedelemadóról rendelkező törvény. Ezt 1875-ben kiegészítették a tőkekamat és járadékadóról, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójáról, a bányaadóról, illetőleg a jövedelmi pótadóról hozott törvényekkel. II.) Az illetékrendszer kezdeti szabályozása Az illeték, mint az állami bevételek egyik formája, gyakorlatilag az adóval egy időben jelent meg, és hosszú évszázadokon keresztül leegyszerűsítve abban különböztek, hogy míg egyfajta cselekedethez kapcsolódó illetéket egyszer kellett fizetni, addig az adót rendszeresen, visszatérően. Az egzaktabb illetékjogi szabályozás megindulásáról és az állami hivatali szervezet kiépítéséről a felvilágosult abszolutizmus időszakától, tehát Mária Terézia és II. József korától beszélhetünk mérföldkő, mert ettől kezdve az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül felgyorsul a polgárosodás folyamata, a kapitalizmus kibontakozásával újabb és újabb jogcselekmények után kell illetéket fizetni, újabb és újabb intézmények válnak az illetékjog alanyaivá. A fejlett osztrák pénzügyi rendszerhez való közeledés, az egységes központi pénzügyi irányítás ettől az időszaktól indul meg. A hivatalrendszer kiépülésével egy időben körvonalazódik és nyer értelmet az illeték fogalma: a hatósági eljárásért és szolgáltatásért fizetendő, illetve bizonyos kereskedelmi tevékenység engedélyezéséből eredő, az államot megillető pénzösszeg. Az illetékjogszabályok három fő illetékforma köré csoportosulnak: vagyonátruházási illetékek (visszterhes, öröklési, ajándékozási), okirati illetékek, amelyeket különböző jogügyletekkel kapcsolatos okiratok után kell leróni, eljárási illetékek, ezeket valamilyen államigazgatási, bírósági eljárás során kell fizetni. Az illetékekkel kapcsolatos korábbi rendelkezések fenntartása és hivatalos összeállítása iránt első ízben a kiegyezés után az évi XXIII. törvény rendelkezett. Az Osztrák- Magyar Monarchia fennállása alatt nagyarányú illetékjogi törvényalkotási hullám figyelhető 10

10 meg. Szinte minden évben kiadtak valamilyen illetékkel kapcsolatos törvénycikket. Az első világháború után ez a fejlődés megtorpan törvényi szinten, inkább rendeleti szinten figyelhető meg hatalmas mennyiségű jogszabály. Az osztrák-magyar monarchia időszakára jellemző még, hogy az egyes törvényekben nem különülnek el egymástól a vagyonátruházási, az okirati és az eljárási illetékekről szóló rendelkezések. Az évi XLV. törvénycikk nagy érdeme, hogy a korábbi elavult értékminimummeghatározás helyett (mely szerint az adóalapon való értékelés volt irányadó) a tiszta jövedelem bizonyos hányadának megfelelően történik az illetékkiszabás. Nehezítette a pénzügyi viszonyok stabilizálódását az 1892-ben forintról aranykoronára, majd 1925-ben aranykoronáról pengő értékre való áttérés. A századfordulón az illetékjog egyik legprecízebb törvénye az évi XI. törvény. Ebben az időben még forgalmi adórendszerünk nem lévén, az illetékek között számos illeték elnevezésű forgalmi adó helyezkedett el. Az évi XXIV. törvény, amely az első világháborút követő helyzetben különféle illetékeket módosított, már különállóan rendszerezte az okirati, közigazgatási és törvénykezési illetékekre vonatkozó szabályokat. Az 1920-as években rajzolódott ki a távlati kép az illetékek rendszerezésében: vagyonátruházási illetékek, okirati illetékek, közigazgatási és törvénykezési illetékek. (Ez utóbbi kettő egyesül jóval később eljárási illetékek formájában.) Az 1930-as évek végére olyannyira szerteágazóvá, bonyolulttá vált az illetékekre vonatkozó szabályozás, hogy meglehetősen nehézkessé tette az illetékhivatalokban az államapparátus munkáját. Számos XIX. századbeli jogszabály volt még hatályban, idejétmúlttá kezdtek válni egyes jogintézmények, egyre égetőbb feladattá vált az egyszerűsítés és az egységesítés. A második világháború idején alig találunk törvényi szintű illetékjogszabályt. III.) Az illetékek szabályozása 1945 után kodifikációs törekvések Az illetékjogszabályok egységes rendszerbe foglalása az 1940-es évek elejétől indul és 1949-ig tart. Háromkötetes munka jelenik meg Illetékek címen. Érdeme, hogy rendszerezi a nagyszámú jogszabályt, megteremtve az egységes kezelés lehetőségét. Illetékkódexnek azonban mégsem nevezhető a hatalmas munka, ugyanis felemássága az, hogy egyszerűsítés, korszerűsítés nemigen történt a jogszabályokban. A még hatályban lévő törvényeket, 11

11 rendeleteket gyűjti össze, meglehetősen nagy terjedelemben. A munka eredménye a rendszertani igényesség. A háború utáni kormányzás első, tulajdonképpeni kodifikációs törekvése az évben megjelenő 9100/1947. (VII.23.) Korm. sz. rendelet. Lényegében egybeesik a háború végét követő stabilizációval, illetőleg a forint bevezetésével. Nagy érdeme a rendeletnek, hogy a hatalmas mennyiségű jogszabályból csak azokat hagyja hatályban, amelyek az új gazdaságitársadalmi berendezkedéshez igazodnak. Néhány évvel később a pénzügyminiszter ismét kódex-szerűen újraszabályozza a /1950. (XII.31.) PM. sz. rendelettel az illetékekről szóló rendelkezéseket. A rendelet több szempontból mérföldkőnek nevezhető, mivel párhuzamosan jelenik meg az új közigazgatási rendszer, a tanácsrendszer kiépítésével, tehát megváltoznak egyes okirati és eljárási illetékek funkciói. Elméleti téren pedig: míg korábban az illeték elv mellett az adó elv is érvényesült, egyes illetékjogi kategóriákban elmosódtak az adó és illeték közötti határok, itt már az egységes illetékelv a jellemző. Másrészről pedig megfigyelhető, hogy változik a klasszikus illetékelv tartalma, ami a szolgáltatás - ellenszolgáltatásra épül. Ez egyre inkább csak az illetékek egy részére, az eljárási illetékek töredékére igaz. Az illetékek szerepe a bevételek szempontjából az 50-es évektől mind tanácsi, mind pedig költségvetési szempontból egyre számottevőbb. Megfigyelhető még ebben a korszakban, hogy a vagyonátruházási illetékek szerepe, jelentősége a magántulajdon, az okirati illetékek jelentősége pedig a magánipar és kereskedelem szűkülésével csökken. Az államigazgatási szervek tevékenységének igénybevételéért fizetett eljárási illetékek jelentősége azonban megnő. Szerkezetileg az előző illetékkódexet követi az illetékek újraszabályozásában a 11/1966. (VI.29.) PM. sz. rendelet. Megmarad az illetékek hármas felosztása, azonban később a rendelet új illetéknemmel gazdagodik, a statisztikai illetékekkel, amely az államigazgatási eljárási illetékeken belül kerül szabályozásra. A kódex 20 évig marad hatályban, negatívuma, hogy még mindig nem áll törvényi szinten. IV.) Illetékszabályok a rendszerváltáskor, és azt követően 1986-ban törvényi szintű szabályozás alá kerülnek az illetékek, életbe lép az évi I. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 9/1986. (IV.11.) PM. sz. rendelet. A törvény a jelenleg hatályos szabályozással megegyezően, vagyonszerzési és eljárási illetékeket 12

12 különböztet meg, megszűnik a túlbürokratizált, nehezen követhető és ellenőrizhető okirati illetékek rendszere. A törvény december 31-ig volt hatályban. A helyébe lépő, évi XCIII. törvény megalkotását, az illetékjog átfogó megújítását az alábbi fő célok vezérelték: az évi törvény az ún. garanciális szabályokat rendezte törvényi szinten, ugyanakkor mindezek végrehajtását pénzügyminiszteri rendelet szabályozta. Ez utóbbi igen széles körben állapított meg fizetési kötelezettségeket, valamint mentességeket. Ez azonban ellentmondásba került a megváltozott jogrendünkkel, ugyanis a jogalkotásról, valamint az állami pénzügyekről szóló törvények szerint a lakosság széles körét érintő fizetési kötelezettséget csak törvényi szinten lehet szabályozni; a társadalmi, gazdasági rendszerváltozásnak a jogrendszerben és az annak megfelelő intézményrendszerben is tükröződnie kellett. Miután az illetékek jellemző sajátossága, hogy minden esetben meghatározott jogintézményhez (polgári joghoz, bírósági, vagy államigazgatási eljáráshoz) kötődnek, a jogrendszer és az intézményi rendszer változása szükségessé tette az illetékek teljes körű újraszabályozását; az értékviszonyok gyors változása is nélkülözhetetlenné tette az illetékek mértékének felülvizsgálatát. A forgalmi értékhez kötődő százalékos elvonás túlzottá vált, a fix összegű tételes eljárási illetékek pedig elértéktelenedtek. Az így elfogadott évi XCIII. törvény, mely január 1-én lépett hatályba, többszöri módosítást követően ma is hatályos - az általánosságban csak Illetéktörvénynek nevezett jogszabály által létrehozott rendszert, az illetékek mai rendszerét a dolgozat IV. fejezete mutatja be. V.) Az illetékhivatalok 1.) Az illetékhivatalok létrehozása, működésük a rendszerváltást megelőzően Az illetékhivatalokról a jogforrások tanúsága szerint 1875-től beszélhetünk először. Ekkor alakultak meg az évi XXV. tc. alapján a királyi illetékkiszabási hivatalok után az illetékügyekkel nem foglalkozott önálló hivatali testület. A tanácsok pénzügyi csoportjainak kebelén belül állítottak fel illetékcsoportokat ben alapították meg a pénzügyminiszter 5/1959. (I.29.) PM. számú rendelete alapján a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) illetékkiszabási és vállalati adóhivatalokat. Elmondhatjuk, hogy az APEH gyakorlatilag az illetékhivatalokból nőtt ki. 13

13 A tanácsrendszerben az illetékhivatalok önálló költségvetési szervként működtek, önálló gazdálkodással, a munkáltatói jogok önálló gyakorlásával. A hivatalok felettes szerve a megyei tanács VB. pénzügyi osztálya volt, mely az irányítást és a felügyeletet is gyakorolta. A hivatalok ellátták az illetékekkel, valamint egyes igazgatási szolgáltatások díjainak kezelésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos első fokú adóigazgatási feladatokat. Ez a mechanizmus több mint 30 évig működött. A rendszerváltás után, a tanácsrendszer megszűnésével a hivatalok működésének változatlanul hagyása mellett helyüket az új közigazgatási rendszerben is meg kellett találni. Jó néhány elképzelés, és elmélet után megszületett a döntés, ami az adott helyzetben talán nem a legszerencsésebb volt. A hivatalok a megyeszékhely város, vagy a megyeszékhely megyei jogú városok polgármesteri hivatalának szervezetébe épültek be. 2.) Az illetékhivatalok a megyeszékhely megyei jogú városok jegyzőjének jogkörén belül A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján az illetékhivatalok, az eddig önállóan működő megyei és a megyei jogú városi hivatalok hosszabb-rövidebb idő után beolvadtak a megyeszékhely város jegyzőjének fennhatósága alatt álló polgármesteri hivatal szervezetébe. A szervezeti felépítéstől függően irodaként, osztályként de minden esetre önállóságától teljes egészében megfosztva. Mindez magában hordozta a jogállásával kapcsolatos és a későbbiekben mind erőteljesebbé váló problémákat. Ha nem is a fából vaskarika esetével állunk szemben, de egy éppen megszülető önkormányzatiság fogalomkörébe igen nehezen fér bele, hogy egy helyi önkormányzatnak, városnak más helyi önkormányzatok felett is kvázi rendelkező megyei hivatala legyen. A helyzet abszurditását fokozza az is, hogy a megyeszékhelyek, mint megyei jogú városok, nem tartoznak a megye, tehát a terület önkormányzatába sem. Természetesen az átmenet időszakában születtek kissé elhamarkodott, gyors döntések, de az idő múlásával a probléma ez esetben is egyre mélyebbé vált. A megyékben a rendszerváltás után határozott urbanizációs folyamat indult el, mely markánsan megváltoztatta a települések összetételét, sok volt nagyközség emelkedett városi rangra. Főként az új, de a régi városok önkormányzatai, önkormányzati képviselői is egyre nehezebben fogadták el, hogy egy megyei, területi, önkormányzati rendszerbe nem is tartozó 14

14 megyei jogú város jegyzője birtokolja a megyében illetékes illetékhivatal feletti rendelkezési jogot. 3.) Az új gazda, a megyei önkormányzat főjegyzője Ahogy egyfelől néhány év alatt a hivataloknak, mint munkacsoportoknak sikerült beilleszkedniük a polgármesteri hivatalok szervezetébe, úgy kellett másfelől egyre gyorsabban megoldást találni arra, hogy mint a közigazgatás részét képező hivatal, az illetékhivatal és az illeték-megállapítás más irányítás alá kerüljön. Végső megoldásként három variáció kínálkozott. Először, hogy a hivatalok a Pénzügyminisztérium dekoncentrált szerveiként, annak közvetlen irányítása alatt működjenek (az APEH-hel egyező módon). Ezt indokolná az illetékbevételek felosztásának rendszere is. Második megoldásként - ennek fő támogatója az APEH akkori első embere volt - a hivatalokat be kell olvasztani az APEH szervezetébe. Ennek alapjául talán csak az szolgálna, hogy az illeték (a vagyonszerzési illeték) is lényegében egyfajta egyszeri vagyonadó jellegű adófizetési kötelezettség. Ez a tervezet akkoriban az államigazgatásban működő kétfokozatú jogorvoslati metodika miatt elbukott. A harmadik variáció - a végül megvalósult változat - szerint, a hivatalokat a megyei önkormányzat főjegyzőjéhez telepített illetékhatósági jogkör alapján annak önkormányzati hivatalához kell csatlakoztatni. Erről a területi államigazgatási szervek reformjának végrehajtása keretében a Kormány 1094/1996.(VIII.30.) Korm. számú határozatával döntött. A határozat alapján a reform keretében az Országgyűlés az XCI. törvény módosításával az illetékhivatalokat január 1. napjával a megyei önkormányzati főjegyzőhöz telepítette. Ez a megoldás legalábbis részben orvosolta az előző fejezetrészben felvetett problémákat, hiszen a területi önkormányzat, lényegesen alkalmasabb a helyi önkormányzatnál az illetékügyi hatáskör ellátásában. Természetesen az új helyzet új gondokat is hozott magával. Az eddigi önkormányzati hivatali apparátus megyénként átlagosan a duplájára emelkedett létszámában. Az Illetékhivatal mint egy önálló új osztály jelentkezet ebben a szervezetben úgy, hogy létszáma elérte, vagy megközelítette az eddigi apparátus létszámát, holott ez a régi apparátus 6-7 fős 15

15 osztályszervezetben dolgozott, az illetékhivatal pedig a maga fős létszámával tesz ki egy osztályt. A dilemma itt az, hogy a köztisztviselői karból eltűnt a jogszabály erejénél fogva a régi alsóbb szintű vezetői pozíció, az ún. csoportvezető. Így a főjegyzőknek fel kellett vállalniuk némi szerkezeti átalakítást azért, hogy az illetékhivatalok vezetőinek, mint osztályvezetőknek ne kelljen indokolatlanul és aránytalanul nagy felelősséget vállalniuk. Ezt követően az illetékhivatalok az alábbi szisztémában működtek: az illetékekkel kapcsolatos feladatokat a főjegyzők nevében eljárva a 20 illetékhivatal látta el megyei (fővárosi) területi illetékességgel, az adott önkormányzat szervezeti egységeként, viszonylagos önállósággal, az önkormányzati hivataltól elkülönülten. Az illetékhivatalok vezetői főosztályvezetői besorolást kaptak 4. 4.) APEH-integráció - a hatékonyság jegyében Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény alapján január 1-jei hatállyal a Megyei/Fővárosi Illetékhivatalok az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Regionális Igazgatóságaiba integrálódtak, és ezt követően a feladataikat az APEH területi szervei (a Regionális Igazgatóságok) látják el. A rendszer bevezetésének indoka a jogalkotó részéről a költséghatékonyság, az eljárások gyorsabb lefolytatása volt mondta Kovács Ferenc, az APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetője, aki szerint az illetékhivataloknak az adóhivatalba integrálásával sok információ válik könnyen elérhetővé házon belül. Kétségtelen, hogy az egymástól és az állami adóhatóságtól is független illetékhivatalok esetében az információcsere nem volt kimondottan gördülékeny. Ebből a szempontból mindenképp szerencsés lépés volt az illetékhivatalok integrációja. Az sem mellékes továbbá, hogy ezzel a lépéssel egyszerűbb lett mind az ügyfelek, mind a hatóság számára az esedékes fizetési kötelezettségek kezelése hiszen egységes folyószámlán tartják nyilván az adó- és illetékkötelezettségeket. 4 A Pest Megyei Illetékhivatal ebben a rendszerben mintegy 10 éven át hozzávetőleg 160 embert foglalkoztatott, korábban 4 majd 5 osztály keretében. A Hivatal éves illetékbevétele nagyságrendileg milliárd forintot tett ki. 16

16 Azonban mint minden szervezetátalakítás, ez sem ment nehézségek, problémák nélkül: többek között a különböző hatóságok eltérő struktúrája, munkamódszerei, informatikai támogatottsága, az érdekellentétek, és egyéb nem várt komplikációk hátráltatták a zökkenőmentes átállást. A kormányzat hosszú távon természetesen a bevételek növekedését, az ügymenet egyszerűsödését, és gyorsulását várja az átalakítástól. (A dolgozat VII. fejezete az illetékrendszer időszerű kérdései, problémái között igyekszik bemutatni az integrációs folyamat nehézségeit, anomáliáit, a rövidtávon bekövetkezett teljesítménycsökkenés okait, továbbá a mostanra stabilizálódott rendszer aktuális mutatóit.) 17

17 IV. A mai magyar illetékrendszer A hazai gyakorlatban adófizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a kötelezettség mértékét, a kedvezmények és mentességek feltételeit megállapítani bizonyos díjak, bírságok és vámok kivételével csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. Az adótörvényekhez jellemzően a végrehajtást részletezendő kapcsolódhatnak alacsonyabb szintű jogszabályok, kormány- illetve miniszteri rendeletek is. Egyes az adózáshoz kötődő technikai jellegű szabályok pedig megjelenhetnek közlemények, tájékoztatók formájában is 5. Az adójogszabályok az egyes adónemekre vonatkozó előírások felépítése szabványos, hiszen mindben szerepelnek a következők: alapelvek; hatály (területi, időbeli, személyi, tárgyi); fogalmak, értelmező rendelkezések; adóalapok és adómértékek; kedvezmények, mentességek; adóbevallásra, adófizetésre vonatkozó szabályok; felhatalmazások, hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések. Fentiekkel összhangban áll az illetékek szabályozása is, az illetékszabályok tartalmi elemei lényegükben tehát azonosak az adójogszabályok tartalmi elemeivel: a többször módosított évi XCIII. törvény az illetékekről követi az általános sémát. A következőkben a hatályos szabályozás által rögzített illetékrendszer lényegesebb aspektusai kerülnek bemutatásra. I.) Az illetékfizetési kötelezettség Az Illetéktörvény 1. -a értelmében Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, az államigazgatási és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön jogszabályban 5 Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok Saldo Rt. Budapest,

18 megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illetéket kell fizetni. A jogszabály hatályát a 2. állapítja meg: (1) Az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldön levő hagyatékra minden esetben alkalmazni kell. Magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy által örökölt, külföldön levő ingóhagyatékra, valamint a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra abban az esetben kell alkalmazni, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének bizonyítása az örököst terheli. Külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki. (2) Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket a belföldi ingatlanok, illetve az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében kell alkalmazni, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik. (3) Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt. (4) E törvénynek az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseit természetes és jogi személyekre egyaránt alkalmazni kell, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik. Magának az illetékkötelezettségnek keletkezése az egyes illetéknemeknél egymástól eltér: öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján; ajándékozási illetékkötelezettség - a szerződés megkötése napján (ingatlan esetében), vagy - az ajándékozásról kiállított más okirat aláírása napján (ingó esetében), - ha okirat nem készült, akkor a vagyonszerzés napján; visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség a szerződés megkötése, az árverés, bírósági határozattal történő szerzés esetében a határozat jogerőre emelkedése napján; eljárási illetékkötelezettség a kérelem előterjesztésekor keletkezik. 19

19 Fentiektől különbözik a hatósági jóváhagyástól, felfüggesztő vagy bontó feltételtől illetve kezdő határidő bekövetkezésétől függő vagyonszerzés illetékkötelezettségének keletkezése ilyen esetekben értelemszerűen a feltétel beálltának napja az irányadó. Szabályozza a törvény az illetékfizetési kötelezettség alóli mentesség eseteit is, amely alapvetően kétféle lehet: 1. Személyi illetékmentesség Az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet követelni. Teljes személyes illetékmentességben részesül többek között a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és azok társulásai, a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, a vízgazdálkodási társulat, az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a területfejlesztési tanács, továbbá a NATO fegyveres erői szolgálati tevékenységükkel összefüggésben. Az említett szervezeteket az állam és az önkormányzatok kivételével az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelmük után társasági adófizetési kötelezettségük, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettségük nem keletkezett. 2. Tárgyi illetékmentesség: Az illeték tárgyára vonatkozó mentesség esetén nem kell illetéket fizetni ezeket az eseteket a törvény az egyes illetéknemeknél részletezi. 20

20 II.) Az egyes illetéknemek Mint a törvény első szakaszából is megállapítható, hazánkban a jelenleg alkalmazott illetékek két, egymástól lényegileg különböző típusra oszthatók: vagyonszerzési illetékek - öröklési illeték, - ajándékozási illeték, - visszterhes vagyonátruházási illeték; eljárási illetékek - államigazgatási eljárási illeték, - bírósági eljárási illeték, - igazgatási, illetve bírósági szolgáltatások díja. 1.) Vagyonszerzési illetékek a) Örökösödési és ajándékozási illeték Az öröklési illeték ellenérték nélküli vagyonszerzéshez kapcsolódik, tárgya a haláleset folytán bekövetkezett vagyonszerzés, mégpedig az alábbiak: - az örökség (ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is), - a hagyomány, - a meghagyás alapján történt vagyonszerzés, - a köteles rész megszerzése, valamint - a halál esetére szóló ajándékozás. A családjogi szabályozáshoz alkalmazkodva a törvény rendelkezik azokról a helyzetekről, ha valaki az örökségről lemond, az örökrészét másnak átengedi, illetve az örökséget vagy hagyományt visszautasítja. Az ilyen esetekre természetesen nem állapít meg illetékfizetési kötelezettséget. Ha az ingatlan hagyatékot (vagy annak egy részét) az azt terhelő adósság fejében az örökhagyó hitelezője veszi át, akkor pedig öröklési illeték helyett visszterhes vagyonszerzési illetéket kell kiszabni a hitelező terhére. Az ajándékozási illeték szintén ellenérték nélküli vagyonszerzéshez kapcsolódik, tárgya az ajándékozási szerződéssel történő ingyenes vagyonszerzés, amely lehet: - ingatlan ajándékozása, - ingó ajándékozása, 21

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény 1. oldal az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan.

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan. Csere A csereszerződésben a felek az ingatlanok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, azaz mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 KOVÁCS TAMÁS A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN E cikk megírását kettõs cél mozgatta, amely azon túl, hogy a tartalmi-elemzõ

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Bevezetés Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02, fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A tankönyv e részének célja nem a törvényszöveg kivonatolása vagy magyarázata, hanem a személyi jövedelemadó (szja) bemutatása. Viszonylag részletesebben foglalkozik

Részletesebben