ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása a. A Társaság cégneve: ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság b. A Társaság alapítója: Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény mellékletében foglaltaknak megfelelően a Gazdasági és Közlekedési Miniszter gyakorolja. Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag: MNV Zrt., 50% + 1 szavazat arányban. c. A Társaság székhelye, internetes honlapja: 1061 Budapest, Andrássy út 12. d. Bejegyzés időpontja: január 1. e. Működési forma: Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közhasznúsági fokozat: közhasznú. f. Tevékenységi köre a TEÁOR szerint: 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5829 Egyéb szoftverkiadás 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 1

2 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8110 Építményüzemeltetés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység g. Tevékenységi köre az évi CLVI tv. szerint: - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése. h. A tulajdonosi törzsbetét összege Magyar Állam: 100 % Jegyzett tőke Ft, melyből készpénz Ft, apport Ft. i. Jogelőd Társaság adatai Cg ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. j. Piaci helyzet A Társaság - közcélú szolgáltató és koordinációs szervezetként - fő tevékenysége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából olyan rendezvények szervezése, melyek elősegítik a magyar gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, közvetlen gazdálkodási érdekeltséget meghaladó külgazdasági törekvések, valamint az azzal összhangban lévő üzleti elképzelések megvalósításának támogatását, és a külföldiek magyarországi befektetéseinek - a magyarországi gazdasági környezet széleskörű, szakmailag megalapozott bemutatásával történő - előmozdítását. k. Kapcsolt vállalkozás A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u ) döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol Társaságunk felett, ezért tulajdonosunkat a Számviteli Törvény értelmező rendelkezései alapján kapcsolt vállalkozásnak tekintjük. 2

3 l. Aláírások Az éves beszámoló aláírása Rétfalvi György vezérigazgató (lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31. B. ép.) által történik. m. Könyvvizsgálat A gazdasági társaságokról szóló Törvény ainak rendelkezése alapján Társaságunk választott könyvvizsgálója évtől a Volán C & Audit Zrt. n. Egyéb megállapítások Társaságunk január 1-i fordulónappal társasági forma változtatással átalakult, közhasznú társasági formából nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársasággá. Tulajdonosi jogokat gyakorló kapcsolt vállalkozásunk, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az átalakulásunkat ,- forint összegben pénzbeni tőkeemeléssel támogatta. Az átalakulás fő indoka a közhasznú társaság, mint gazdálkodási forma elkövetkezendő megszűnése indokolta. Számviteli elszámolásaink módszereiben, alkalmazásaiban nem történt olyan változás, amely megakadályozná a 2007-es és a 2008-as üzleti év vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítását. 3

4 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság számviteli politikája a Számviteli Törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely megalapozza a Társaság adottságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását. A számviteli politika előírásokat tartalmaz a beszámolókészítés és a könyvvezetés rendjére vonatkozólag a törvényi kötelezettségek és a működés sajátosságainak figyelembevételével. Beszámolókészítés A Számviteli Törvény alapján a Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek részei a Számviteli Törvény előírásaival egyezőek. A Társaság az "A" típusú mérleget készíti el. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített "A" típusú kimutatás. A Társaság az üzleti évről december 31-i fordulónappal beszámolót köteles készíteni, a beszámolókészítés időpontja a tárgyévet követő év március 30-a. Könyvvezetés Tartalmazza a bizonylati rendre, a társasági kódrendszerre, a társasági számlatükörre, a munkaszám- és forrásszámrendszerre és a könyvvezetéshez szükséges értékelési előírásokra vonatkozó szabályokat. Az értékelési szabályok külön kerülnek megfogalmazásra a befektetett eszközök, forgóeszközök, és a források vonatkozásában. Befektetett eszközök és az amortizációs politika A számviteli politika tartalmazza az értékelési és nyilvántartási előírásokat, illetve az üzembe helyezési és amortizációs politika fő szabályait. A befektetett eszközöket a Számviteli Törvény 47. -a alapján képzett bekerülési (beszerzési) értéken kell nyilvántartásba venni. Az eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba szállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A beszerzési költség részei többek között: a számla szerinti, engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár a szállítási, rakodási költség a bizományi díjak a vámköltségek a szerelési, üzembe helyezési költségek a fizetendő illetékek az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díjak. 4

5 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése a Társaságba történő bekerüléskor, ha vásárlás útján történik, beszerzési áron, saját előállítás esetén a közvetlen önköltség aktivált értékén történik. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken kell kimutatni, azaz az eszköz bruttó értékét csökkenteni kell az elszámolt értékcsökkenés összegével, kivéve a beruházásokat, a beruházási előlegeket. A részesedések beszerzési áron kerülnek állományba vételre. A részesedéseket mérlegkészítéskor egyedileg értékelni kell, és ha szükséges, értékvesztést kell elszámolni, melynek összegét a pénzügyi ráfordítások között mutatjuk ki. A Társaság amortizációs politikájának célja, hogy az elszámolás törvény által kínált lehetőségei közül kiválasztva a legkedvezőbb módszer alkalmazását, csökkentse az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét, és az elszámolt értékcsökkenés összegét költségei között szerepeltesse. Az eszközök után elszámolt értékcsökkenés mindenkori alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Az elszámolás lineáris módon történik a használatba vétel első napjától. Az értékcsökkenések főkönyvi könyvelése félévente, a félév utolsó napján történik. Az immateriális és tárgyi eszközök leírási kulcsai a következők: immateriális javak: - vagyoni értékű jogok: évi 16,7 % - szellemi termékek: évi 33 % tárgyi eszközök: - igazgatási és egyéb eszközök: évi 14,5 % - számítástechnikai eszközök: évi 33 % - hírközlő berendezések: évi 14,5 % - gépjárművek: évi 20 % A Társaság a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. A Számviteli Törvény 52. -ában foglaltak szerint a Társaság a beszerzett eszközök esetében nem állapít meg maradványértéket. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javak, tárgyi eszközök után, ha az eszköz könyv szerinti értéke több mint 100 %-kal magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszköz használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes és ismert piaci értékben szerepeljen a mérlegben. 5

6 Forgóeszközök értékelése Az értékelés a Számviteli Törvény előírásai szerint történik, azaz a készletek értékelése beszerzési áron, előállítási költségen tételes leltár felvétellel, a belföldi követelések értékelése bekerülési áron, egyenlegközlő levelekkel, a külföldi követelések értékelése a teljesítés napján érvényes deviza középárfolyamon számított forintértéken, amennyiben az év utolsó napján érvényes árfolyam nem csökkent, egyenlegközlő levelekkel, forgatási célból vásárolt értékpapírok értékelése bekerülési értéken, pénzeszközök értékelése pénztárzáró jegyzőkönyv, és banki egyeztető levelek alapján történik. A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó a MKB Bank Zrt. által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlagára átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni. A forintért vásárolt valutát, devizát a fizetett forintérték alapján eladási árfolyamon határozzuk meg. Mérlegkészítéskor a valuta és deviza készletet mérlegfordulónapi árfolyamon kell kimutatni, amely megegyezik az évközben is alkalmazott, a MKB Bank Zrt. által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlag árfolyamával. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. tartós veszteség: mérlegkészítés időpontjáig a veszteség jellegű tendencia még érvényesnek tekinthető jelentős összeg: a teljes árbevétel 1 %-a kis összegű követelés: ,- Ft alatti összeg. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. tartós tendencia: az értékvesztés visszaírásául szolgáló környezeti tendencia a mérlegkészítés időpontjáig nem változik meg jelentős összeg: a korábban az érintett tételekre elszámolt értékvesztés összegének 50 %-a. 6

7 Források értékelése Az értékelés alapja a Számviteli Törvény a. A saját tőke összetevőinek értékét a könyvekben szereplő nyilvántartási értéken mutatjuk ki. A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük azokat a tartozásokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Elengedett, kifogásolt tartozást a mérlegben nem szabad kimutatni. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a MKB Bank Zrt. által meghirdetett mérlegfordulónapi devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagárfolyamán forintra átszámítva mutatjuk ki. Az ITD Hungary Zrt. könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeit csak költségnemenként tartja nyilván. A kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési programok, valamint szervezeti egységei költségeinek és bevételeinek elkülönített nyilvántartására a Társasági sajátosságok figyelembevételével kidolgozott munkaszám és forrásszám rendszert alkalmazza. 7

8 II. A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések I. Eszközök 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök tárgyévi mozgásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Társaságunk átalakulásával kapcsolatban befektetett eszközeinket december 31-i fordulónappal az eszközök egyedi valós piaci értékének meghatározása érdekében külső szakértő bevonásával felértékeltettük. Az átértékelési különbözet december 31-én ezer forint volt, ezen összeg figyelembevételével korrigáltuk befektetett eszközeink könyv szerinti értékét a valós piaci értékre. Az átalakulással létrejött gazdasági társaságok működésének megfelelően a Társaság befektetett eszközeit apportként kezeljük, és értékcsökkenési leírásuk elszámolása január 31-i nappal újrakezdődik. Ezen technikai megoldás azt eredményezi, hogy egyrészt a év végén meglévő eszközeink nettó értéke ezer forint összeggel megnőtt, másrészt a már nulla forint értékre leírt, de még használatban lévő eszközeink valós piaci értékre történő értékelésével az elszámolt értékcsökkenési leírás mértéke is megnőtt, illetve a tendenciának megfelelő módon nem csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök között ezer Ft részesedést tartunk nyilván, mely a Duna Fejlesztési Kft-ben vásárolt részesedésünket mutatja. Tekintettel a Kft. ügyvezetője által megküldött évi mérlegben és eredménykimutatásban közölt adatokra, mely szerint a társaság ezer Ft alatti nyereséget szerepeltet a megküldött dokumentumokban, az óvatosság elvét követve a nyilvántartási értéket nem korrigáltuk. Az egyéb tartósan adott kölcsönök között továbbra sem tartunk nyilván adott kölcsönöket. A bérelt ingatlanokkal kapcsolatos kauciók éven túli részéből Társaságunk átalakulása miatt évben ezer forint összegből ezer forint összegű kauciót éven belüli követelésnek minősítettünk évben felülvizsgáltuk követeléseinket, és ezer forint értékben éven túli követelésnek minősítettük őket, ezáltal befektetett estközként kezelendők. A növekményt új ingatlanterületek bérlésével kapcsolatos letétek keletkezése, illetve a devizában nyilvántartott kauciók értékének árfolyamnövekedés miatti emelkedése indokolja. 2. Forgóeszközök Követelések Követelések áruszállításból, és szolgáltatásból (vevők) (ezer Ft-ban) A Társaság szolgáltatásai körébe tartozik a szakmai programok lebonyolítása, rendezvények szervezése, egyéb vevői kiszámlázások. 8

9 2007. év év Belföldi vevő állomány Belföldi vevők értékvesztése és visszaírása Külföldi vevő állomány Külföldi vevők értékvesztése és visszaírása 0 0 Összesen Tárgyévben Társaságunk bevezette a térítéses szolgáltatások nyújtását, melyet egyrészről a társasági forma változtatása, másrészről a saját bevételek növelése indokolt. A nem rendezett vevőkövetelések ezen szolgáltatással kapcsolatban kiszámlázott tételekből adódnak ban nem volt kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk. Nyitó Értékvesztés Visszaírás Záró Belföldi vevők értékvesztése Külföldi vevők értékvesztése Összesen Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a mérlegkészítés időpontjában fennálló információk alapján a 360 napon túli késedelmes követelésekre 100%-os, a 180 napon túli késedelmes követelésekre 50%-os, a 90 napon túli késedelmes követelésekre 25%-os értékvesztést számolunk el évben nem számoltunk el értékvesztést évben a felszámolás alatt lévő Ganz Transelektro Zrt. partnerünkkel szembeni 72 ezer forint összegű lejárt követelésünkre 50%- os értékvesztést számoltunk el évben további értékvesztés elszámolását nem tartjuk indokoltnak, a követelést behajthatatlannak minősítettük. 9

10 Egyéb rövidlejáratú követelések Az egyéb rövidlejáratú követelések összetétele a következő (ezer Ft-ban): év év Adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Utazási előlegek 0 88 Egyéb követelések Kötelezettségekből átsorolva Összesen Az egyéb követelések értéke évben összetételében jelentősen megváltozott, tekintettel arra, hogy a bérelt ingatlanokkal kapcsolatban a kaució éven túli belüli részét átsoroltuk az egyéb tartósan adott kölcsönök közé. Az adott előlegek összegéből ezer forint Társaságunk saját kiadványának, a HINT Magazinnak az előállítási költségére adott előleg. A végszámla a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett. Értékpapírok Társaságunk és évben nem vásárolt értékpapírokat. 10

11 3. Aktív időbeli elhatárolások (ezer Ft-ban) Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák azokat a bevételeket, melyek a tárgyidőszak eredményét növelik, de pénzügyi rendezésük csak a következő időszakban történik meg, és azokat a költségeket, melyek pénzügyi rendezése a tárgyidőszakban megtörtént, de a következő időszak eredményét csökkentik év év Betétkamatok elhatárolása Árbevétel elhatárolása Finanszírozási bevétel elhatárolása GOP bevétel elhatárolása Egyéb bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Összesen A GOP finanszírozási forrásból származó bevételek évet érintő része a mérlegkészítés időpontjáig hiánytalanul befolyt, ugyanúgy, mint a évre vonatkozó, Egyensúlyi Tartalékból származó egyéb Finanszírozási bevételünk. 11

12 II. Források Saját tőke A saját tőke összetétele a következő (ezer Ft-ban) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 0 Összesen: e Ft A Társaság részvényei dematerializált értékpapír formájában, a számlavezető bankunk által értékpapírszámlán van nyilvántartva. A Társaság jegyzett tőkéje január 1-i fordulónappal, az átalakulásunk dátumával ezer forint összeggel megnőtt, mely összeget a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tőkekiegészítés jogcímén bocsátott rendelkezésünkre. Tőketartalékunk növekményét az átalakulás során megállapított, a befektetett eszközeink december 31-i könyv szerinti értéke és a vagyonértékelés alapján megállapított valós piaci érték közötti különbözet, mint átértékelési különbözet okozza. A mérleg szerinti eredmény levezetését az eredménykimutatás tartalmazza. Céltartalékok A Társaság évben ezer Ft céltartalékot képzett egy peres eljárás miatti várható kötelezettségre. Társaságunk jogtanácsosa erre a kötelezettségre ezer Ft összeget prognosztizált az elmarasztalás összege tekintetében, ennek következtében évben további ezer Ft céltartalékot képeztünk. A per jogerős befejezése évben nem történt meg. Számolva az esetleges elmarasztalás esetén kifizetendő összeg kamatokkal növelt értékére, a követelésre további ezer Ft céltartalékot képeztünk. Egy további, nem peresített követelésre az üggyel megbízott jogász állásfoglalása alapján 2007-ben ezer Ft céltartalékot képeztünk, amely követelést 2008-ban felülvizsgáltuk, és az e célra elkülönített céltartalék összegét további ezer Ft összegben állapítottuk meg. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek (ezer Ft-ban) Tárgyévben könyveinkben nem tartottunk nyilván vevőktől kapott előlegeket. 12

13 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (ezer Ft-ban) A belföldi és külföldi szállítókkal szembeni kötelezettségeket mutatja, melynek összetétele a következő: év év Belföldi szállítói állomány Külföldi szállítói állomány Összesen Egyéb kötelezettségek összetétele (ezer Ft-ban) év év SZJA elszámolása Költségvetési befizetési kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Társadalombiztosítási kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Követelésekből átsorolva Összesen Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között évben többek között kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségként szerepeltettük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól tulajdonosi határozat alapján kapott ezer forint tőkekiegészítést, mely összeget Társaságunk január 1-i fordulónappal történt átalakulása során a tőkeelemek közé soroltuk át. 13

14 Passzív időbeli elhatárolások (ezer Ft-ban) Tartalmazza azokat a bevételeket, melyek pénzügyi teljesítése a tárgyidőszakban megtörtént, de a következő időszak eredményét növelik, és azokat a költségeket, melyek pénzügyi rendezése a következő időszakban történik meg, de a tárgyidőszak eredményét csökkentik év év Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Fejlesztési támogatások elhatárolása Összesen A bevételek elhatárolása között szerepelnek az intézményfinanszírozási és szakmai programok maradványainak elhatárolásai, mely összegeket az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról vonatkozó rendelkezései alapján kötelezettségvállalásokkal lefedtük, így azokat a 2009-es üzleti évben kívánjuk felhasználni. A fejlesztési támogatások tartalmazzák a fejlesztési, beruházási célra rendelkezésre bocsátott támogatási összegek bruttó értékének és a beszerzések bekerülési értéke után tárgyévben elszámolt értékcsökkenések különbözeteként (nettó érték) elhatárolt összegét. 14

15 B. Az eredménykimutatás tételeinek magyarázata Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft-ban) A Társaság által nyújtott szolgáltatások kiszámlázott értékeit tartalmazza év év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés árbevétele Összesen A belföldi értékesítés nettó árbevételei között szerepel többek között a 2008-ban bevezetett térítéses szolgáltatások árbevétele, illetve az egységes külpiaci hálózat átalakítása során át nem adott zürichi iroda évi teljes költségének továbbszámlázása. Az export értékesítés árbevétele valutában 175 ezer EUR év végi záró értéken alakult. A Társaság évben Európán kívüli piacokon nem realizált exportértékesítési árbevételt. 15

16 Egyéb bevételek (ezer Ft-ban) év év Célelőirányzatból intézményfinanszírozásra és szakmai programokra nyújtott támogatás Strukturális Alapok bevétel Kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatása MAGÉV Kínában támogatás MAGÉV Zaragoza támogatás GOP támogatás Záhony projekt támogatás Kereskedelmi Szolgálatok egyéb saját bevételei Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek Egyéb bevételek Összesen ben lezárult a Strukturális Alapok finanszírozási forrásból támogatott programelemek elszámolása, mely forrás a üzleti évek bevételeit érintette ban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program finanszírozási forrásból támogatott Pro Novum 2010 nevű nagy volumenű szakmai programsorozat vette kezdetét, melynek célszektora Magyarország hat régiójának kis-és középvállalkozásai. A Kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatásaként mutatjuk ki a években megítélt, és évben folyósított pályázati támogatásokat. Az egyéb bevételek sor tartalma: EEN hálózati iroda éves működési költségének támogatása, külföldi értéktöbbletadó visszatérítése, egyéb támogatások (IAMCO, CIEGA, stb.). 16

17 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke (ezer Ft-ban) Eredménykimutatás sora év év Nem anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díjak Hirdetés, reklám, propaganda Fordítás, lektorálás, tolmácsolás Szellemi szolgáltatási díj Oktatás, továbbképzés, konferencián való részvétel Takarítási költség Biztosítási díjak Illetékek, hatósági díjak Bankköltségek Összesen A nem anyagjellegű szolgáltatások növekedését az alábbiak indokolják: - nagyobb értékű külföldi kiállítások és vásárok megrendezésére került sor, - a Zaragoza Expo kiemelt rendezvényünknek a többi szakmai programhoz képest sokkal magasabbak voltak a költségei, és szinte minden költségtípusban szerepel hozzá kapcsolódó tétel (terembérlet, kiállítási költség, reklámköltség, tolmácsolás, biztosítás, stb.) - az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások között szerepeltetjük a határmenti irodák és a különböző külföldi képviseletek (HTEC, stb.) irodavezetőinek megbízási díjait. A szellemi szolgáltatási díjak között szerepel többek között a MAG Zrt-nek kifizetett EKD szerződéskötések után kifizetett pénzügyi ellenőrzési díj. 17

18 Egyéb ráfordítás Az egyéb ráfordítások összetétele a következő (ezer Ft-ban) év év Tárgyi eszközök értékesítési, selejtezési ráfordításai Bírságok, késedelmi, önrevíziós pótlékok Önkormányzatokkal, költségvetéssel elszámolt adók Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Egyedi pályázatok támogatás ráfordítás Összesen A bírságok között szerepel egy ezer Ft összegű tétel, melyet bár kifizettünk amiatt, hogy pályázataink elbírálásánál köztartozásmentes igazolást kapjunk, de a bírság jogosságát vitatjuk, ezért évben fellebbeztünk a kivetés miatt, az elbírálás 2009-ben várható. A céltartalékképzés indokát a források tételeinek magyarázatánál részleteztük. Az egyedi pályázatok támogatás ráfordítás a évben Társaságunk által kifizetett pályázati támogatások kifizetésének összege. Pénzügyi műveletek bevételei A Számviteli Törvény rendelkezése szerint a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben realizált árfolyamnyereséget. A Társaság pénzügyi bevételként ezer Ft-ot mutatott ki, melyből ezer Ft a számlavezető pénzintézettől kapott kamatbevétel. Az egyéb pénzügyi bevételek összege árfolyamnyereségből származik évben a Társaság pénzügyi bevétele ezer Ft volt. Pénzügyi műveletek ráfordításai A Számviteli Törvény szerint a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, valamint a 18

19 külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben realizált árfolyamveszteséget. A Társaság pénzügyi ráfordításként ezer Ft-ot mutatott ki, melyből a deviza szállítói számlák utáni árfolyamveszteség ezer Ft, a további ráfordítások a deviza illetmények, deviza előlegek és mérlegfordulónapi értékelés árfolyamveszteségéből származnak évben a Társaság pénzügyi ráfordítása ezer Ft volt. A hatályos Számviteli Törvény rendelkezése alapján a követelésekből és kötelezettségekből származó árfolyamnyereség és veszteség a Társaság pénzügyi eredményére gyakorol hatást. Rendkívüli bevételek (ezer forintban) év év Térítés nélkül kapott, fellelt eszköz piaci értéke Egyéb rendkívüli bevételek Véglegesen átvett támogatások fejlesztésre Összesen ben a központi bérelt ingatlanunk bérbeadója ezer forint értékben térítés nélkül irodabútorokat bocsátott rendelkezésünkre a vonatkozó bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az egyéb rendkívüli bevételek között ezer forint összegben szerepel a központi bérelt ingatlanunk bérbeadója által elengedett háromhavi irodabérleti díj összegének ellentételezése, és a kaposvári regionális képviseletünk munkaügyi foglalkoztatási pályázat keretében elnyert ezer forint összegű támogatása. A véglegesen átvett támogatások a fejlesztési, beszerzési célra adott pénzeszközökből vásárolt eszközök elszámolt értékcsökkenési leírásának tárgyévre járó (elhatárolásból feloldott) értékét tartalmazzák. Az összeget korrigálja az átalakulás során felértékelt befektetett eszközök könyv szerinti értéke és valós piaci értéke közötti nettó értékkülönbözetre számított, a várható élettartamig arányosított értékcsökkenési leírás tárgyévre jutó értéke. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások között 125 ezer Ft értékben alapítványnak adott támogatást számoltunk el évben 45 ezer forint volt a Társaság rendkívüli ráfordítása. 19

20 III. Tájékoztató kiegészítések Kimutatás a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszám-, bér- és kereseti adatairól január december 31. Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (e Ft-ban) Személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft-ban) Állományi foglalkoztatottak Állományon kívüliek Összesen: A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák a napidíjak, cafeteria elemek, betegszabadság idejére fizetett díjazás, munkábajárással kapcsolatos költséget, természetbeni juttatások utáni munkáltatót terhelő SZJA összegét stb. A bérjárulékok között mutatjuk ki a társadalombiztosítási alapokat illető nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékokat, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói járulékot, a cégautó adót, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást. A Felügyelő Bizottsági tagok részére az időszakra járó tiszteletdíjak összege: ezer Ft. 20

21 Megjegyzések: A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően elkészített beszámolójában a Számviteli Törvény előírásaitól nem tért el. Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket nem változtattuk meg. A Társaságnak nincs leányvállalata. A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei, hátrasorolt eszközei. A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét szolgáló eszközökkel. A Számviteli Törvény 151. (1) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek: Pétermann Csaba gazdasági és kontrolling igazgató (lakcím: 1113 Budapest, Ulászló u. 78., regisztrációs szám: ) és Pécsi Borbála pénzügyi és számviteli vezető (lakcím: 3060 Pásztó, Nagymező út 8., regisztrációs szám: ). 21

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben