ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása a. A Társaság cégneve: ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság b. A Társaság alapítója: Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény mellékletében foglaltaknak megfelelően a Gazdasági és Közlekedési Miniszter gyakorolja. Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag: MNV Zrt., 50% + 1 szavazat arányban. c. A Társaság székhelye, internetes honlapja: 1061 Budapest, Andrássy út 12. d. Bejegyzés időpontja: január 1. e. Működési forma: Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közhasznúsági fokozat: közhasznú. f. Tevékenységi köre a TEÁOR szerint: 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5829 Egyéb szoftverkiadás 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 1

2 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8110 Építményüzemeltetés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység g. Tevékenységi köre az évi CLVI tv. szerint: - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése. h. A tulajdonosi törzsbetét összege Magyar Állam: 100 % Jegyzett tőke Ft, melyből készpénz Ft, apport Ft. i. Jogelőd Társaság adatai Cg ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. j. Piaci helyzet A Társaság - közcélú szolgáltató és koordinációs szervezetként - fő tevékenysége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából olyan rendezvények szervezése, melyek elősegítik a magyar gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, közvetlen gazdálkodási érdekeltséget meghaladó külgazdasági törekvések, valamint az azzal összhangban lévő üzleti elképzelések megvalósításának támogatását, és a külföldiek magyarországi befektetéseinek - a magyarországi gazdasági környezet széleskörű, szakmailag megalapozott bemutatásával történő - előmozdítását. k. Kapcsolt vállalkozás A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u ) döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol Társaságunk felett, ezért tulajdonosunkat a Számviteli Törvény értelmező rendelkezései alapján kapcsolt vállalkozásnak tekintjük. 2

3 l. Aláírások Az éves beszámoló aláírása Rétfalvi György vezérigazgató (lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31. B. ép.) által történik. m. Könyvvizsgálat A gazdasági társaságokról szóló Törvény ainak rendelkezése alapján Társaságunk választott könyvvizsgálója évtől a Volán C & Audit Zrt. n. Egyéb megállapítások Társaságunk január 1-i fordulónappal társasági forma változtatással átalakult, közhasznú társasági formából nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársasággá. Tulajdonosi jogokat gyakorló kapcsolt vállalkozásunk, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az átalakulásunkat ,- forint összegben pénzbeni tőkeemeléssel támogatta. Az átalakulás fő indoka a közhasznú társaság, mint gazdálkodási forma elkövetkezendő megszűnése indokolta. Számviteli elszámolásaink módszereiben, alkalmazásaiban nem történt olyan változás, amely megakadályozná a 2007-es és a 2008-as üzleti év vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítását. 3

4 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság számviteli politikája a Számviteli Törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely megalapozza a Társaság adottságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását. A számviteli politika előírásokat tartalmaz a beszámolókészítés és a könyvvezetés rendjére vonatkozólag a törvényi kötelezettségek és a működés sajátosságainak figyelembevételével. Beszámolókészítés A Számviteli Törvény alapján a Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek részei a Számviteli Törvény előírásaival egyezőek. A Társaság az "A" típusú mérleget készíti el. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített "A" típusú kimutatás. A Társaság az üzleti évről december 31-i fordulónappal beszámolót köteles készíteni, a beszámolókészítés időpontja a tárgyévet követő év március 30-a. Könyvvezetés Tartalmazza a bizonylati rendre, a társasági kódrendszerre, a társasági számlatükörre, a munkaszám- és forrásszámrendszerre és a könyvvezetéshez szükséges értékelési előírásokra vonatkozó szabályokat. Az értékelési szabályok külön kerülnek megfogalmazásra a befektetett eszközök, forgóeszközök, és a források vonatkozásában. Befektetett eszközök és az amortizációs politika A számviteli politika tartalmazza az értékelési és nyilvántartási előírásokat, illetve az üzembe helyezési és amortizációs politika fő szabályait. A befektetett eszközöket a Számviteli Törvény 47. -a alapján képzett bekerülési (beszerzési) értéken kell nyilvántartásba venni. Az eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba szállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A beszerzési költség részei többek között: a számla szerinti, engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár a szállítási, rakodási költség a bizományi díjak a vámköltségek a szerelési, üzembe helyezési költségek a fizetendő illetékek az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díjak. 4

5 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése a Társaságba történő bekerüléskor, ha vásárlás útján történik, beszerzési áron, saját előállítás esetén a közvetlen önköltség aktivált értékén történik. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken kell kimutatni, azaz az eszköz bruttó értékét csökkenteni kell az elszámolt értékcsökkenés összegével, kivéve a beruházásokat, a beruházási előlegeket. A részesedések beszerzési áron kerülnek állományba vételre. A részesedéseket mérlegkészítéskor egyedileg értékelni kell, és ha szükséges, értékvesztést kell elszámolni, melynek összegét a pénzügyi ráfordítások között mutatjuk ki. A Társaság amortizációs politikájának célja, hogy az elszámolás törvény által kínált lehetőségei közül kiválasztva a legkedvezőbb módszer alkalmazását, csökkentse az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét, és az elszámolt értékcsökkenés összegét költségei között szerepeltesse. Az eszközök után elszámolt értékcsökkenés mindenkori alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Az elszámolás lineáris módon történik a használatba vétel első napjától. Az értékcsökkenések főkönyvi könyvelése félévente, a félév utolsó napján történik. Az immateriális és tárgyi eszközök leírási kulcsai a következők: immateriális javak: - vagyoni értékű jogok: évi 16,7 % - szellemi termékek: évi 33 % tárgyi eszközök: - igazgatási és egyéb eszközök: évi 14,5 % - számítástechnikai eszközök: évi 33 % - hírközlő berendezések: évi 14,5 % - gépjárművek: évi 20 % A Társaság a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. A Számviteli Törvény 52. -ában foglaltak szerint a Társaság a beszerzett eszközök esetében nem állapít meg maradványértéket. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javak, tárgyi eszközök után, ha az eszköz könyv szerinti értéke több mint 100 %-kal magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszköz használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes és ismert piaci értékben szerepeljen a mérlegben. 5

6 Forgóeszközök értékelése Az értékelés a Számviteli Törvény előírásai szerint történik, azaz a készletek értékelése beszerzési áron, előállítási költségen tételes leltár felvétellel, a belföldi követelések értékelése bekerülési áron, egyenlegközlő levelekkel, a külföldi követelések értékelése a teljesítés napján érvényes deviza középárfolyamon számított forintértéken, amennyiben az év utolsó napján érvényes árfolyam nem csökkent, egyenlegközlő levelekkel, forgatási célból vásárolt értékpapírok értékelése bekerülési értéken, pénzeszközök értékelése pénztárzáró jegyzőkönyv, és banki egyeztető levelek alapján történik. A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó a MKB Bank Zrt. által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlagára átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni. A forintért vásárolt valutát, devizát a fizetett forintérték alapján eladási árfolyamon határozzuk meg. Mérlegkészítéskor a valuta és deviza készletet mérlegfordulónapi árfolyamon kell kimutatni, amely megegyezik az évközben is alkalmazott, a MKB Bank Zrt. által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlag árfolyamával. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. tartós veszteség: mérlegkészítés időpontjáig a veszteség jellegű tendencia még érvényesnek tekinthető jelentős összeg: a teljes árbevétel 1 %-a kis összegű követelés: ,- Ft alatti összeg. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. tartós tendencia: az értékvesztés visszaírásául szolgáló környezeti tendencia a mérlegkészítés időpontjáig nem változik meg jelentős összeg: a korábban az érintett tételekre elszámolt értékvesztés összegének 50 %-a. 6

7 Források értékelése Az értékelés alapja a Számviteli Törvény a. A saját tőke összetevőinek értékét a könyvekben szereplő nyilvántartási értéken mutatjuk ki. A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük azokat a tartozásokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Elengedett, kifogásolt tartozást a mérlegben nem szabad kimutatni. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a MKB Bank Zrt. által meghirdetett mérlegfordulónapi devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagárfolyamán forintra átszámítva mutatjuk ki. Az ITD Hungary Zrt. könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeit csak költségnemenként tartja nyilván. A kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési programok, valamint szervezeti egységei költségeinek és bevételeinek elkülönített nyilvántartására a Társasági sajátosságok figyelembevételével kidolgozott munkaszám és forrásszám rendszert alkalmazza. 7

8 II. A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések I. Eszközök 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök tárgyévi mozgásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Társaságunk átalakulásával kapcsolatban befektetett eszközeinket december 31-i fordulónappal az eszközök egyedi valós piaci értékének meghatározása érdekében külső szakértő bevonásával felértékeltettük. Az átértékelési különbözet december 31-én ezer forint volt, ezen összeg figyelembevételével korrigáltuk befektetett eszközeink könyv szerinti értékét a valós piaci értékre. Az átalakulással létrejött gazdasági társaságok működésének megfelelően a Társaság befektetett eszközeit apportként kezeljük, és értékcsökkenési leírásuk elszámolása január 31-i nappal újrakezdődik. Ezen technikai megoldás azt eredményezi, hogy egyrészt a év végén meglévő eszközeink nettó értéke ezer forint összeggel megnőtt, másrészt a már nulla forint értékre leírt, de még használatban lévő eszközeink valós piaci értékre történő értékelésével az elszámolt értékcsökkenési leírás mértéke is megnőtt, illetve a tendenciának megfelelő módon nem csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök között ezer Ft részesedést tartunk nyilván, mely a Duna Fejlesztési Kft-ben vásárolt részesedésünket mutatja. Tekintettel a Kft. ügyvezetője által megküldött évi mérlegben és eredménykimutatásban közölt adatokra, mely szerint a társaság ezer Ft alatti nyereséget szerepeltet a megküldött dokumentumokban, az óvatosság elvét követve a nyilvántartási értéket nem korrigáltuk. Az egyéb tartósan adott kölcsönök között továbbra sem tartunk nyilván adott kölcsönöket. A bérelt ingatlanokkal kapcsolatos kauciók éven túli részéből Társaságunk átalakulása miatt évben ezer forint összegből ezer forint összegű kauciót éven belüli követelésnek minősítettünk évben felülvizsgáltuk követeléseinket, és ezer forint értékben éven túli követelésnek minősítettük őket, ezáltal befektetett estközként kezelendők. A növekményt új ingatlanterületek bérlésével kapcsolatos letétek keletkezése, illetve a devizában nyilvántartott kauciók értékének árfolyamnövekedés miatti emelkedése indokolja. 2. Forgóeszközök Követelések Követelések áruszállításból, és szolgáltatásból (vevők) (ezer Ft-ban) A Társaság szolgáltatásai körébe tartozik a szakmai programok lebonyolítása, rendezvények szervezése, egyéb vevői kiszámlázások. 8

9 2007. év év Belföldi vevő állomány Belföldi vevők értékvesztése és visszaírása Külföldi vevő állomány Külföldi vevők értékvesztése és visszaírása 0 0 Összesen Tárgyévben Társaságunk bevezette a térítéses szolgáltatások nyújtását, melyet egyrészről a társasági forma változtatása, másrészről a saját bevételek növelése indokolt. A nem rendezett vevőkövetelések ezen szolgáltatással kapcsolatban kiszámlázott tételekből adódnak ban nem volt kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk. Nyitó Értékvesztés Visszaírás Záró Belföldi vevők értékvesztése Külföldi vevők értékvesztése Összesen Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a mérlegkészítés időpontjában fennálló információk alapján a 360 napon túli késedelmes követelésekre 100%-os, a 180 napon túli késedelmes követelésekre 50%-os, a 90 napon túli késedelmes követelésekre 25%-os értékvesztést számolunk el évben nem számoltunk el értékvesztést évben a felszámolás alatt lévő Ganz Transelektro Zrt. partnerünkkel szembeni 72 ezer forint összegű lejárt követelésünkre 50%- os értékvesztést számoltunk el évben további értékvesztés elszámolását nem tartjuk indokoltnak, a követelést behajthatatlannak minősítettük. 9

10 Egyéb rövidlejáratú követelések Az egyéb rövidlejáratú követelések összetétele a következő (ezer Ft-ban): év év Adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Utazási előlegek 0 88 Egyéb követelések Kötelezettségekből átsorolva Összesen Az egyéb követelések értéke évben összetételében jelentősen megváltozott, tekintettel arra, hogy a bérelt ingatlanokkal kapcsolatban a kaució éven túli belüli részét átsoroltuk az egyéb tartósan adott kölcsönök közé. Az adott előlegek összegéből ezer forint Társaságunk saját kiadványának, a HINT Magazinnak az előállítási költségére adott előleg. A végszámla a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett. Értékpapírok Társaságunk és évben nem vásárolt értékpapírokat. 10

11 3. Aktív időbeli elhatárolások (ezer Ft-ban) Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák azokat a bevételeket, melyek a tárgyidőszak eredményét növelik, de pénzügyi rendezésük csak a következő időszakban történik meg, és azokat a költségeket, melyek pénzügyi rendezése a tárgyidőszakban megtörtént, de a következő időszak eredményét csökkentik év év Betétkamatok elhatárolása Árbevétel elhatárolása Finanszírozási bevétel elhatárolása GOP bevétel elhatárolása Egyéb bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Összesen A GOP finanszírozási forrásból származó bevételek évet érintő része a mérlegkészítés időpontjáig hiánytalanul befolyt, ugyanúgy, mint a évre vonatkozó, Egyensúlyi Tartalékból származó egyéb Finanszírozási bevételünk. 11

12 II. Források Saját tőke A saját tőke összetétele a következő (ezer Ft-ban) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 0 Összesen: e Ft A Társaság részvényei dematerializált értékpapír formájában, a számlavezető bankunk által értékpapírszámlán van nyilvántartva. A Társaság jegyzett tőkéje január 1-i fordulónappal, az átalakulásunk dátumával ezer forint összeggel megnőtt, mely összeget a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tőkekiegészítés jogcímén bocsátott rendelkezésünkre. Tőketartalékunk növekményét az átalakulás során megállapított, a befektetett eszközeink december 31-i könyv szerinti értéke és a vagyonértékelés alapján megállapított valós piaci érték közötti különbözet, mint átértékelési különbözet okozza. A mérleg szerinti eredmény levezetését az eredménykimutatás tartalmazza. Céltartalékok A Társaság évben ezer Ft céltartalékot képzett egy peres eljárás miatti várható kötelezettségre. Társaságunk jogtanácsosa erre a kötelezettségre ezer Ft összeget prognosztizált az elmarasztalás összege tekintetében, ennek következtében évben további ezer Ft céltartalékot képeztünk. A per jogerős befejezése évben nem történt meg. Számolva az esetleges elmarasztalás esetén kifizetendő összeg kamatokkal növelt értékére, a követelésre további ezer Ft céltartalékot képeztünk. Egy további, nem peresített követelésre az üggyel megbízott jogász állásfoglalása alapján 2007-ben ezer Ft céltartalékot képeztünk, amely követelést 2008-ban felülvizsgáltuk, és az e célra elkülönített céltartalék összegét további ezer Ft összegben állapítottuk meg. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek (ezer Ft-ban) Tárgyévben könyveinkben nem tartottunk nyilván vevőktől kapott előlegeket. 12

13 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (ezer Ft-ban) A belföldi és külföldi szállítókkal szembeni kötelezettségeket mutatja, melynek összetétele a következő: év év Belföldi szállítói állomány Külföldi szállítói állomány Összesen Egyéb kötelezettségek összetétele (ezer Ft-ban) év év SZJA elszámolása Költségvetési befizetési kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Társadalombiztosítási kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Követelésekből átsorolva Összesen Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között évben többek között kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségként szerepeltettük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól tulajdonosi határozat alapján kapott ezer forint tőkekiegészítést, mely összeget Társaságunk január 1-i fordulónappal történt átalakulása során a tőkeelemek közé soroltuk át. 13

14 Passzív időbeli elhatárolások (ezer Ft-ban) Tartalmazza azokat a bevételeket, melyek pénzügyi teljesítése a tárgyidőszakban megtörtént, de a következő időszak eredményét növelik, és azokat a költségeket, melyek pénzügyi rendezése a következő időszakban történik meg, de a tárgyidőszak eredményét csökkentik év év Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Fejlesztési támogatások elhatárolása Összesen A bevételek elhatárolása között szerepelnek az intézményfinanszírozási és szakmai programok maradványainak elhatárolásai, mely összegeket az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról vonatkozó rendelkezései alapján kötelezettségvállalásokkal lefedtük, így azokat a 2009-es üzleti évben kívánjuk felhasználni. A fejlesztési támogatások tartalmazzák a fejlesztési, beruházási célra rendelkezésre bocsátott támogatási összegek bruttó értékének és a beszerzések bekerülési értéke után tárgyévben elszámolt értékcsökkenések különbözeteként (nettó érték) elhatárolt összegét. 14

15 B. Az eredménykimutatás tételeinek magyarázata Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft-ban) A Társaság által nyújtott szolgáltatások kiszámlázott értékeit tartalmazza év év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés árbevétele Összesen A belföldi értékesítés nettó árbevételei között szerepel többek között a 2008-ban bevezetett térítéses szolgáltatások árbevétele, illetve az egységes külpiaci hálózat átalakítása során át nem adott zürichi iroda évi teljes költségének továbbszámlázása. Az export értékesítés árbevétele valutában 175 ezer EUR év végi záró értéken alakult. A Társaság évben Európán kívüli piacokon nem realizált exportértékesítési árbevételt. 15

16 Egyéb bevételek (ezer Ft-ban) év év Célelőirányzatból intézményfinanszírozásra és szakmai programokra nyújtott támogatás Strukturális Alapok bevétel Kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatása MAGÉV Kínában támogatás MAGÉV Zaragoza támogatás GOP támogatás Záhony projekt támogatás Kereskedelmi Szolgálatok egyéb saját bevételei Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek Egyéb bevételek Összesen ben lezárult a Strukturális Alapok finanszírozási forrásból támogatott programelemek elszámolása, mely forrás a üzleti évek bevételeit érintette ban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program finanszírozási forrásból támogatott Pro Novum 2010 nevű nagy volumenű szakmai programsorozat vette kezdetét, melynek célszektora Magyarország hat régiójának kis-és középvállalkozásai. A Kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatásaként mutatjuk ki a években megítélt, és évben folyósított pályázati támogatásokat. Az egyéb bevételek sor tartalma: EEN hálózati iroda éves működési költségének támogatása, külföldi értéktöbbletadó visszatérítése, egyéb támogatások (IAMCO, CIEGA, stb.). 16

17 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke (ezer Ft-ban) Eredménykimutatás sora év év Nem anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díjak Hirdetés, reklám, propaganda Fordítás, lektorálás, tolmácsolás Szellemi szolgáltatási díj Oktatás, továbbképzés, konferencián való részvétel Takarítási költség Biztosítási díjak Illetékek, hatósági díjak Bankköltségek Összesen A nem anyagjellegű szolgáltatások növekedését az alábbiak indokolják: - nagyobb értékű külföldi kiállítások és vásárok megrendezésére került sor, - a Zaragoza Expo kiemelt rendezvényünknek a többi szakmai programhoz képest sokkal magasabbak voltak a költségei, és szinte minden költségtípusban szerepel hozzá kapcsolódó tétel (terembérlet, kiállítási költség, reklámköltség, tolmácsolás, biztosítás, stb.) - az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások között szerepeltetjük a határmenti irodák és a különböző külföldi képviseletek (HTEC, stb.) irodavezetőinek megbízási díjait. A szellemi szolgáltatási díjak között szerepel többek között a MAG Zrt-nek kifizetett EKD szerződéskötések után kifizetett pénzügyi ellenőrzési díj. 17

18 Egyéb ráfordítás Az egyéb ráfordítások összetétele a következő (ezer Ft-ban) év év Tárgyi eszközök értékesítési, selejtezési ráfordításai Bírságok, késedelmi, önrevíziós pótlékok Önkormányzatokkal, költségvetéssel elszámolt adók Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Egyedi pályázatok támogatás ráfordítás Összesen A bírságok között szerepel egy ezer Ft összegű tétel, melyet bár kifizettünk amiatt, hogy pályázataink elbírálásánál köztartozásmentes igazolást kapjunk, de a bírság jogosságát vitatjuk, ezért évben fellebbeztünk a kivetés miatt, az elbírálás 2009-ben várható. A céltartalékképzés indokát a források tételeinek magyarázatánál részleteztük. Az egyedi pályázatok támogatás ráfordítás a évben Társaságunk által kifizetett pályázati támogatások kifizetésének összege. Pénzügyi műveletek bevételei A Számviteli Törvény rendelkezése szerint a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben realizált árfolyamnyereséget. A Társaság pénzügyi bevételként ezer Ft-ot mutatott ki, melyből ezer Ft a számlavezető pénzintézettől kapott kamatbevétel. Az egyéb pénzügyi bevételek összege árfolyamnyereségből származik évben a Társaság pénzügyi bevétele ezer Ft volt. Pénzügyi műveletek ráfordításai A Számviteli Törvény szerint a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, valamint a 18

19 külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben realizált árfolyamveszteséget. A Társaság pénzügyi ráfordításként ezer Ft-ot mutatott ki, melyből a deviza szállítói számlák utáni árfolyamveszteség ezer Ft, a további ráfordítások a deviza illetmények, deviza előlegek és mérlegfordulónapi értékelés árfolyamveszteségéből származnak évben a Társaság pénzügyi ráfordítása ezer Ft volt. A hatályos Számviteli Törvény rendelkezése alapján a követelésekből és kötelezettségekből származó árfolyamnyereség és veszteség a Társaság pénzügyi eredményére gyakorol hatást. Rendkívüli bevételek (ezer forintban) év év Térítés nélkül kapott, fellelt eszköz piaci értéke Egyéb rendkívüli bevételek Véglegesen átvett támogatások fejlesztésre Összesen ben a központi bérelt ingatlanunk bérbeadója ezer forint értékben térítés nélkül irodabútorokat bocsátott rendelkezésünkre a vonatkozó bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az egyéb rendkívüli bevételek között ezer forint összegben szerepel a központi bérelt ingatlanunk bérbeadója által elengedett háromhavi irodabérleti díj összegének ellentételezése, és a kaposvári regionális képviseletünk munkaügyi foglalkoztatási pályázat keretében elnyert ezer forint összegű támogatása. A véglegesen átvett támogatások a fejlesztési, beszerzési célra adott pénzeszközökből vásárolt eszközök elszámolt értékcsökkenési leírásának tárgyévre járó (elhatárolásból feloldott) értékét tartalmazzák. Az összeget korrigálja az átalakulás során felértékelt befektetett eszközök könyv szerinti értéke és valós piaci értéke közötti nettó értékkülönbözetre számított, a várható élettartamig arányosított értékcsökkenési leírás tárgyévre jutó értéke. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások között 125 ezer Ft értékben alapítványnak adott támogatást számoltunk el évben 45 ezer forint volt a Társaság rendkívüli ráfordítása. 19

20 III. Tájékoztató kiegészítések Kimutatás a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszám-, bér- és kereseti adatairól január december 31. Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (e Ft-ban) Személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft-ban) Állományi foglalkoztatottak Állományon kívüliek Összesen: A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák a napidíjak, cafeteria elemek, betegszabadság idejére fizetett díjazás, munkábajárással kapcsolatos költséget, természetbeni juttatások utáni munkáltatót terhelő SZJA összegét stb. A bérjárulékok között mutatjuk ki a társadalombiztosítási alapokat illető nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékokat, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói járulékot, a cégautó adót, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást. A Felügyelő Bizottsági tagok részére az időszakra járó tiszteletdíjak összege: ezer Ft. 20

21 Megjegyzések: A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően elkészített beszámolójában a Számviteli Törvény előírásaitól nem tért el. Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket nem változtattuk meg. A Társaságnak nincs leányvállalata. A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei, hátrasorolt eszközei. A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét szolgáló eszközökkel. A Számviteli Törvény 151. (1) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek: Pétermann Csaba gazdasági és kontrolling igazgató (lakcím: 1113 Budapest, Ulászló u. 78., regisztrációs szám: ) és Pécsi Borbála pénzügyi és számviteli vezető (lakcím: 3060 Pásztó, Nagymező út 8., regisztrációs szám: ). 21

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben