MÛHELY. Papp Zoltán János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÛHELY. Papp Zoltán János"

Átírás

1 Thalassa (14) 2003, 2 3: MÛHELY TÖRÖK SOPHIE PRÓZÁJA A filológia és a pszichoanalitikus irodalomelmélet metszéspontjában Papp Zoltán János A kettészakadt irodalomtudomány lehetõségei Az irodalmi szövegekkel foglalkozó, aktív kutatók ma két fõ csapáson haladnak, számon tartva, de nem integrálva egymás eredményeit. A kutatók egyik csoportját a szöveg evolúciója (szöveggenezis, szövegkritika) érdekli, és a szöveg minél konkrétabb referenciális háttere: egyfelõl az, ami a szöveg létrejöttének körülményeit magyarázza (keletkezés- és befogadástörténet), másfelõl olyan személyi és tárgyi körülmények, amelyeket a szöveg von be saját utalásrendszerébe (jegyzetek, magyarázatok). Ez a horizont jellemzi a modern filológiát. A másik csoportot inkább a szövegek általános jelenségvilága érdekli. A szöveg létmódja, a szöveg mint dinamikus modell, mint élõ és ható esztétikai tárgy. Azzal, hogy az úgynevezett irodalmi alapviszony minél szélesebb perspektívájába állítja a szöveget, ennek a kutatói szemléletnek a horizontja mindenféleképpen tágasabb. Ezt az irányzatot a filozófiai érdeklõdésû irodalomelmélet legkülönfélébb ágazatai reprezentálják. Az irodalomtudomány mindkét ága szövegekkel foglalkozik, de más-más kutatási céllal, eltérõ elvi elõfeltevésekkel közelítik meg a szöveget mint problémát. 1 A szövegrõl való gondolkodásnak ez a különbözõsége megosztja az irodalomtudományt: a tudósok vagy-vagy helyzetben vannak. Kenyeres Zoltán például az esetleges párbeszéd lehetõségét abban látná, 2 ha a kutatás a jövõben a 1 Elvileg egyik sem kerülheti ki a hermeneutikai aspektust, hiszen az irodalomelmélet mûvelõje saját szövegolvasási tapasztalatát kénytelen mintegy elõítéletként újra és újra játékba hozni, hiszen ez az egyedüli vonatkoztatási pont, amelybõl általános téziseket vonhat el. A filológus pedig tevékenysége (pl. a szövegkiadás munkálatai) során óhatatlanul és elsõsorban mint szövegolvasó van jelen, s egész tevékenysége során csakis ilyenként márciusában, az ELTE BTK-n megtartott Szabolcsi Miklós-emlékkonferenciát megnyitó elõadásában beszélt errõl a problémáról Kenyeres Zoltán. A konferencia válogatott anyaga 169

2 Mûhely szélsõségek kiaknázását célozná meg: vagy a tiszta filológia, vagy a tiszta filozófia mûvelésével, s ilyenformán a jelenlegi közöny helyett inkább termékeny feszültség, vita támadhatna a két iskola, a szemantikai (referenciáliskontextuális) és a paradigmatikus (strukturális-retorikus) olvasásmód között. Kétségkívül igaz, hogy az irodalomtudomány e két nagy trend körül keresi tájékozódási pontjait, s valóban úgy tûnik, nem túlzás kettészakadásról beszélni. Magam mégis úgy látom, hogy középütt valójában változatos és széles spektrumú sáv mutatkozik, mely továbbra is termékeny lehet mint harmadik út. Készülõ könyvem témája kapcsán kerültem szembe a fent érintett problémával. Babits Mihályné Török Sophie [eredeti nevén Tanner Ilona] naptárbejegyzéseinek kritikai szövegkiadása ugyanis elkerülhetetlenné tette, hogy alaposan megismerkedjek e sok szempontból problematikus írónõ személyiségével és életmûvével. Török Sophie ugyan nem játszott elsõrangú szerepet az irodalom történetében, de jelentékeny nõíró volt; nem volt kiemelkedõ kritikusa a Nyugatnak, mégis frissen, szellemesen és hatásosan tudott akár pár sorban könyvekrõl kritikát írni; nem volt szakavatott filológus, mégis õ rendezte sajtó alá a sokáig legteljesebbnek számító Babits-versgyûjteményt 1945-ben; nem volt botlásoktól mentes a magánélete, de a Nyugat legjelentõsebb és leghatásosabb költõ-szerkesztõjének volt húsz éven át, a hosszú betegség alatt is kitartó felesége. Végigolvasva prózai életmûvét három regényét és csekély számú, kiadott vagy csak folyóiratban megjelent elbeszélését, szembetûnõ az a személyesség, ami áthatja írásait. A filológus, aki a személyes feljegyzéseken keresztül ismeri Török Sophie szorongató életproblémáit, a való élet alakjainak, kísértéseinek, sorsszerû adottságainak mintegy pontos negatívját fedezi fel irodalmi figuráiban, a szövegekben megnyilatkozó tárgyakban, élethelyzetekben, elszólásokban, a nyelvi megformáltságban. Azt lehetne mondani, hogy Török Sophie prózája az éppen csak megkezdett napló 3 hiányzó fejezeteit írja tovább. Ez a körülmény minden irodalmi érdekességét elvesztené, ha a filológus a referenciák szûk körében mozogna: bulvárlapokba való, házi érdekû titkok szellõztetõje lenne, vagy a magánélet szentségére hivatkozva el kellene ejtenie a kínálkozó témát. Ellenben ha elméleti diskurzus tárgyává teszi, irodalmi problémává emelheti leghétköznapibbnak látszó felfedezéseit is. A Török Sophie-szövegek esetében a pusztán filológiai megközelítésnél tágasabb horizontú szövegelemzéshez két irodalomelméleti iskola szövegolvasási stratégiája is alkalmasnak bizonyulhat. Az úgynevezett analitikus irodalomkritikára és a feminista kritikára 4 gondolok. (2. folyt.) könyv alakban is megjelent: Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk. Kenyeres Zoltán Gintli Tibor, Anonymus, Török Sophie, Naplóm 1921-bõl = T. S., Naplójegyzetek, szerk. Téglás János, Bp., A feminista kritikával lehetséges összefüggéseket egy, Török Sophie kritikai munkásságát feldolgozó tanulmányban tekintettem át: Papp Zoltán János, Török Sophie Nyugat-beli kritikai tevékenységének józan feminizmusa mint az önkeresés kifejezõdési formája. Megjelenés elõtt. 170

3 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése Pszichoanalitikus olvasási lehetõségek Az alábbiakban szeretném felvázolni az analitikus kritika néhány olyan megközelítési módját, amelyet mint Török Sophie prózájának lehetséges értelmezési keretét gyümölcsözõnek tartok, illetve amelyekre hosszabban vagy rövidebben utalok a dolgozatban. Fenomenológia. Az úgynevezett tematikus kritika 5 (a genfi fenomenológiai iskola) módszere, mely a mûvész szellemiségével való azonosuláson alapszik, alkalmas lehet a prózai életmûvet a szerzõ felõl magyarázni. Jóllehet a szerzõ világa nem közvetlenül képezõdik le a mûbe, 6 mégis érdekes megvizsgálni az egyes figurákat, szituációkat lehetséges-valóságos elõképeik felõl. Marie Bonaparte például, Freud tanítványa, Poe történeteinek szereplõit imágóknak, azaz interiorizált képmásoknak tekinti. 7 Walter Schönau szerint aki tanulmányában 8 a pszichoanalitikus irodalomtudomány céljainak és kutatási területének kibõvítésérõl értekezik a [pszichoanalitikus] interpretáció annak a jobb megértésére irányul, hogyan válaszolt mûvével a szerzõ a maga sajátlagosan egyéni [ ] élethelyzetére. A tematikus kritika e tágabban értelmezett hermeneutikáját is alkalmazni szeretném a továbbiakban. Freudizmus. Noha a klasszikus pszichoanalízis irodalmi érdeklõdése szórványos volt csupán, hatása úgyszólván felbecsülhetetlen mind az elméleti, mind a szépirodalomra. A Nyugatnak és íróinak kapcsolata a pszichoanalízissel köztudomású. Azoknak a szövegrészeknek az elemzéskor, melyek álomleírásokat tartalmaznak, a freudiánus álomfejtés lehetõségeire is rá kell mutatnunk, hiszen ahogy azt Ricoeur, Freud kapcsán, kimutatta 9 [az analízis alkalmával] nem magát az álmodott álmot interpretáljuk, hanem az álom elbeszélésének szövegét. 5 Georges Poulet, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard, a korai Joseph Hillis Miller, Jean Starobinsky sorolhatók ide többek között. 6 Robert Magliola éppen azt könyveli el nyereségként a genfi iskola számláján, hogy kritikusai új alapokra helyezték a szerzõ mûben való jelenlétét (nevezetesen fenomenológiai és pszichológiai alapokra) = Uõ, Phenomenology and Literature, Indiana, 1977, 55.; Sarah Lawall a szerzõi tudatra helyezi inkább a hangsúlyt, mondván, hogy a genfiek számára az irodalom úgy tûnik fel, mint az emberi tudat legmagasabb rendû megtestesülése = Uõ, Critics of Consciousness, Massachusetts, 1968, Marie Bonaparte, Edgar Poe, Párizs, Említi: Elizabeth Wright, A klasszikus pszichoanalízis és a szerzõ = Bevezetés a modern irodalomelméletbe, szerk. Ann Jefferson, David Robey, Budapest, Walter Schönau, Kirajzolódnak egy pszichoanalitikus irodalomtudomány körvonalai = Helikon, 1990/ Paul Ricoeur, Nyelv, szimbólum és interpretáció = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erõs Ferenc, Budapest,

4 Mûhely Strukturalizmus. Bizonyos szövegek esetében Jacques Lacan strukturalista szempontú olvasási stratégiája is nyereséggel alkalmazható. Lacan szerint a tudattalan mint nyelv strukturálódik (ez egyébként már Freudnál artikulálódik), hiszen a szubjektum a metaforák (mely az álommunkabeli sûrítésnek felel meg), metonímiák (eltolás), s egyéb retorikai alakzatok segítségével vág rést a szöveg látszólag rendezett felületén, kifejezõdési lehetõséget engedve a rendezetlenségnek, zavarnak, elszólásnak, elnyomott vágynak, szorongásnak. Peter Brooks posztstrukturalista (dekonstruktív) analízise 10 is szóhoz jut majd, amennyiben az elõöröm az öröm szóképe, s mint ilyen narratív funkciót lát el: megtéveszt, feltartóztat és kíváncsivá tesz azáltal, hogy retorikus alakzatként, vágyképpel helyettesít valami lényeges dolgot. Brooks Freud metanarratívája címû írásában 11 az ismétlésnek mint retorikus funkciónak a narratív szövegek szervezésében játszott jelentésképzõ, cselekménystrukturáló, az idõélményt befolyásoló szerepét emeli ki, hangsúlyozva az ismétlés ösztönös jellegét. Egy regényterv megfeneklésének lehetséges okai Török Sophie Flóra 12 címû, személyes hangú írásában, melyben Majthényi Flóráról, a 19. századi költõnõrõl és költõfeleségrõl írandó regénytervérõl számol be, a legérzékenyebb résznél, a regényforma megválasztásának kérdésénél szinte maga kínálja fel a tematikus pszichológiai módszert: Valami egészen friss, életerõs formát keresek, melyben könnyen megfér minden lehetõség. Úgy érzem, valami élõ és meleg dolog által oldhatom meg feladatomat, olyan élõ és meleg energián át, amilyen én vagyok. Ha ezt az egész poros, halott világot a magam élõ életén keresztülbocsáthatnám! Mi volna, ha nem Flóra életét írnám meg, hanem kutatásom történetét? Ily módon az olvasó végül is annyit tud meg Flóráról, amennyit én tudok! 10 Peter Brooks, A pszichoanalitikus kritika eszméje = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erõs Ferenc, Budapest, Peter Brooks, Freud metanarratívája: az elbeszélõ szövegek egy modellje = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erõs Ferenc, Budapest, Török Sophie, Flóra = Nyugat, 1934/ A Flóra címû elbeszélés Axelje Török Sophie naptárának tanúsága szerint (mivel az írás egy bizonyos sorsfordító nap történetét beszéli el, ezért ez visszakereshetõ) nyilvánvalóan Németh Lászlót rejti márciusában a Baumgarten-díj körüli nézeteltérések miatt Németh László szakított Babitsékkal és a Nyugattal. A pamfletnek is beillõ félig esszéisztikus, félig novellisztikus cikk nemcsak Némethtel, de feleségével szemben is dehonesztáló megjegyzéseket tartalmaz. Mivel a kérdéses szöveg a Nyugatban jelenhetett meg, Babits szerkesztõ úr felelõssége is fölvetõdik az ügyben. Arra kell gondolnunk, hogy itt T. S. személyes bosszújánál több kap nyilvánosságot: egy orgánum nívótlan kellemetlenkedései jutnak szóhoz. Ezt követi majd, teljesen nyílt hadüzenet formájában T. S. nevezetes elbocsátó szép üzenete szintén a Nyugatban: Önéletrjz, generációs probléma, vagy amit akartok címmel (1935. I., 172

5 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése Tervei szerint tehát a maga tudatát tenné meg mûve tárgyául. Flóra életregénye így eggyé válna a szerzõ életregényével. Török Sophie itt egy elbeszélés keretében beszél egy életrajzi regény tervérõl, ami jellegénél fogva roppant filológiai munkát és egy másik ember életvilágába való mély beleérzõképességet igényel. Az ilyen, kutató-feltáró munkával járó énfeladást és a mûvészi kitárulkozás impulzusait ez a regényterv kibékíti egymással, de úgy, hogy az énfeladás látszólagos, a magamutogatás áttételes, mégis tolakodó lesz. Izgató kérdés, hogy végül miért nem készült el a regény, s miért maradt csíraállapotban. Ilonka hiába keres azonos életet Flórában kezdi az Ifjúság címû fejezetet Koháry. 13 Ez kézenfekvõ válasznak tûnik. Török Sophie nem találta meg Flórában, amit keresett: mintát, útmutatást, magyarázatot a saját életére. Érdektelenné vált számára Flóra, de annyi munkája volt már benne s élt még az elsõ fellángolás emléke, hogy csak évek múltán villan át rajta, hogy az egész tévedés és hiábavaló áldozat volt (Török Sophie: Flóra). Ez a grandiózus vállalkozás valószínûleg tudattalan válaszadási kísérlet akart lenni azokra a húszas években megfogalmazott válságtünetekre, amelyeket Török Sophie naplója exponált: S ez az egész naplóírás talán nem is más, mint kissé szánalmas erõlködés és harc az enyészettel. Nekem sajnos nem adatott meg valami maradandót alkotni, hiába készültem kisgyerek korom óta írónak, ma, mint a legnagyobb élõ magyar író felesége távolabb vagyok ettõl, mint valaha. de ma mégis úgy áll a dolog, hogy szépen fejlõdõ tehetségemet apró és ostoba dolgok megállították. Ezen az úton tehát nem menthetem magam az elmúlástól, s még csak gyereket sem tudok szülni! pedig oly mély ösztön bennem a vágy, hogy ne múljak el nyom nélkül. A Naplóm 1921-bõl (nyilván késõbbi, datálása nem könnyû) tehát a szublimálásra tett kísérlet sikertelenségét vetíti elõre. Mindenesetre kitágítja a problémát férfinak és nõnek, a szülés- és péniszirigységnek a neofruediánusok által újraexponált problematikája felé. Karen Horney szerint 14 a férfi anyaságirigysége inkább képes sikeres szublimációra, mint a nõ péniszirigysége. Vajon nem az gerjeszti a férfiakban ezt a legkülönfélébb területeken érvényesülõ, teremtésre késztetõ óriási hajtóerõt, hogy átérzik viszonylagos csekély szerepüket egy új élõlény létrehozásában, és ez szüntelenül teljesítménybeli túlkompenzációra kényszeríti õket? Éppen az új élõlény létrehozására tett kísérletei sikertelensége hajszolta Török Sophie-t az írói teljesítmények férfikompenzációja felé. A teremtés és nyomot hagyás nála tulajdonképpen ugyanazon ösztön biológiai és kulturális manifesztuma. Látni kell, hogy ezek aligha képesek kioltani egymást: a létre-hozás biológiai képtelensége mûvészi formában íródik ki, de a szublimá ). 13 Koháry Sarolta, Flóra és Ilonka, Bp., 1972, Karen Horney, Menekülés a nõiség elõl, A nõk maszkulinitás-komplexusa, ahogyan ezt a férfiak és a nõk látják, = Freud titokzatos tárgya, Pszichoanalízis és nõi szexualitás, válogatott tanulmányok, szerk. Csabai Márta és Erõs Ferenc, Új Mandátum, Budapest, 1997,

6 Mûhely ció nem képes kielégíteni a dominánsabb anyai ösztönt. Ugyanígy csakis gyenge pótszer lehet az örökbefogadott gyermek mint vágyott tárgy (fallosz). Mégsem lehet eléggé értékelni ennek az irodalmi pótszernek a jótékony hatásait. Török Sophie-nak ugyanis majd miden befejezett írása egy-egy jól irányzott kísérlet azoknak a személyes kudarcoknak a transzponálására, amelyekre az élet nem adott megnyugtató választ. Zizibõl, az Augusztus 15 címû novella hõsnõjébõl, amikor falusi környezetben nyaralva egy parasztfiú megkéri a kezét, hirtelen, a társadalmi korlátokról megfeledkezve törnek ki egy új, egyszerû és szabad élet utáni vágy hangjai: nem kellene többé hazudni csalni undorodva szeretni és fölmerült elõtte az államtitkár öreg, püffedt arca, a visszataszítóan öntelt arc, mint egy végelgyengülõ bika! megrázkódott. nem érne több megalázás nem kellene többé kilépnem az ajtón, ha a törvényes feleség belép nem remegnék a holnaptól iszonyatos bizonytalanságban óh szennyes élet! feleségnek születtem! anyának! becsületes tiszta életre feljajdult: gyermekeim lehetnének! és viszketõ könnyek szorították össze a torkát. Török Sophie naplójának, 16 és Koháry könyvének megfelelõ helyével 17 összeolvasva ezt az idézetet, itt a kényszerû hivatali szerelemben mint nõ és mint leendõ anya egyaránt megbukott Tanner Ilona sóhajait hallhatjuk át. A föld az istené címû novellát 18 didaktikus allegorizmusa az állatmese mûfajával rokonítja. Itt olvashatjuk a következõ, önvallomásnak is beillõ, lírai sorokat: De már nem is az életért folyt a harc, mit ért már az élet? Letûnve a mézes pillék és bódult virágok ideje. A pusztuló kert felett egy utolsó ösztön ereje lihegett: védeni a magocskákba zárt jövendõt! Sok magot érlelni, sok magot elszórni! S még azontúl is remegni érte: hol ver gyökeret, új életért, új küzdelemért. S a jajgatás, mi a Kertész ásója nyomán tört, fájdalmasabb volt a tavaszi sikolynál, mert borzasztó sors bimbófejjel pusztulni el, de rettenetesebb ébredezõ magokkal letörni. Itt a kényszerû abortusz kínzó élményét szublimálja mûvészi szöveggé 19 az író. Az ébredezõ magokkal letört növény a tavasz életmegújító sikolyánál (szülés vagy a szüzesség korai elvesztése) fájdalmasabban jajgató terhes anya kiszolgáltatott, nyomorult helyzetére utal, szemközt a Kertész (Isten, sors, orvos 20 ) ásójával (szike), melynek nyomán életek törnek jajgatásba. 15 Török Sophie, Augusztus, = Nyugat 1923/ Török Sophie, Naplóm 1921-bõl = Uõ, Naplójegyzetek, szerk. Téglás János, Budapest, 1996, Koháry, i. m., Török Sophie, A föld az istené = Nyugat 1926/ Ugyanennek az élménynek társadalmi hátterét villantja fel novellisztikus befejezéssel a Boldog asszonyokban, amelyben a teherbe esett lányanya, miután a nõorvosnál asszonynak hazudja magát, s megfürdõzik a biztos jogi és egzisztenciális hátterû terhes nõknek kijáró tiszteletben, egy korlátról a mélybe veti magát. (Török Sophie, Boldog asszonyok = Nyugat 1927/5.) 174

7 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése Ugyanennek a novellának egy másik részletébõl, 21 ahol a konkoly esdekel életéért, és a meddõ növény megújulva új magokat hord ki, a meddõ nõ tudattalan vágyát olvashatjuk ki Török Sophie ez idõ tájt tudhatta meg nõorvosától, hogy nem lehet gyermeke. A konkoly megmaradt, kihordta a magot: Babitsék szeptember 5-én hivatalosan is örökbe fogadták Török Sophie öccsének, Tanner Bélának Babitsék Irma nevû cselédjétõl született, törvénytelen gyermekét, Ildikót. Megjelenés elõtt álló, Babitsék házasságáról, szexuális életérõl, betegségeirõl és nem utolsó sorban az örökbe fogadott Babits Ildikóról szóló tanulmányában Czeizel Endre 22 Török Sophie elõjegyzési naptárainak 23 segítségével valószínûsíti, hogy a kétségbeesett asszony egészen a nászig visszamenõen megtervezte az örökbefogadást. A Nem vagy igazi! 24 ennek az eseménynek apologetikus, s ennélfogva didaktikus lepárlása. Alakjainak életbeli megfelelései sokkal inkább következnek a mû egész jellegébõl, mintsem az alakok megformáltságából, hiszen ez a regény elsõdlegesen magára a lélektani problémára fókuszál: Margit, a meddõ nõ örökbe fogadja unokatestvére és annak cseléd felesége (Margit barátnõje) leánygyermekét. Margit és Ida a végletekig õszinte és szókimondó lélektani párbajai adják a vázát a regénynek, ennek az egyvégtében elõadott védõbeszédnek, melynek az a funkciója, hogy Margit marcangoló önvádjait érvénytelenítse a narráció segítségével. Aprólékos, bõbeszédû elemzéssel ki lehetne mutatni, ki mindenkit szerepeltet ez regény, 25 de felesleges. Jean Starobinskivel szólva 26 inkább az lehetne a kérdés, hogy mi volt a mû vitális funkciója? Talán az események megkötése, véglegesítése, rendbe szedése, kibékülés a kozmosszal, egyfajta irodalmi igazságszolgáltatás: ilyenformán önigazolás, zaklató önvádak tisztázása maga és a világ elõtt. 20 Lásd a szerelem és szexualitás fejezetet 21 Ne öld meg gyermekeimet! õrjöngött a hitvány rángatózva. Hallgass meg rettenetes Úr! Tavasszal leszakítottál [ ] Sebeim lassan begyógyultak, csak meddõ maradtam, meddõ! Buja virágok, terhes szél és részeg méhek eszeveszett szerelme idején! Végre egy édes, langyos hajnali esõ után elapadt ereim megindultak s pár nap múlva virágot bontottam, a legszomorúbb, legszomjasabb, legféltettebb virágot! 22 Czeizel Endre, Babits Mihály családfájának (rokonságának) és szerelmi-családi életének elemzése, 2003, Megj. elõtt 23 Török Sophie naptára , szerk. Papp Zoltán János, 2003, Megj. elõtt 24 Török Sophie, Nem vagy igazi! Budapest, (Nyugat, 1938/1.) 25 Nyilvánvalóan szerepel az örökbefogadó Babits házaspár, Török Sophie húga, Antónia, öccse, Béla, Babitsék Bíró Irma nevû cselédje, aki Ildikót kihordta, és természetesen maga Ildikó, de még Anyus (T. S. anyja) és Márta nevû húga is az események pedig szinte napi pontossággal megfelelnek a naptárak szûkszavú kronológiájának. 26 Jean Starobinski, Psychoanalyse und Literatur, Frankfurt, Idézi: Walter Schönau, 175

8 Mûhely Szerelem és szexualitás problematikája a Hintz tanársegéd úrban Vegyük elõre ennél a regénynél is a tematikus kritika szempontjait. Koháry, Török Sophie regényes életrajzának írója csak egy rövidke helyen említi Hintzet, azonban érdekes adalékkal tud szolgálni: Mikor [Török Sophie] ideggyógyász ismerõse gratulált hozzá, hogy nagyszerû ez a szkizofrénialeírás, ijedten válaszolta, hogy nem az, mivel csak önmagát rajzolta meg. 27 Tényleg lehetséges, hogy Török Sophie ne tudta volna, hogy a szkizofréniáról ír? Vajon meddig terjed a szerzõ betegségtudata, ha valóban önmagát mintázta meg? Koháry sejteti, 28 hogy Ilonka, miután kiderült, hogy meddõ, elhidegült férjétõl (ahogy végül Kasper is visszautasítja Hintz közeledését). Ha hitelt adhatunk Koháry munkájának, ezen a ponton megerõsítve látjuk a fenti lehetõséget: a csinos, macskaszemû, szõke lányban az írónõt kell sejtenünk. 29 Ennél érdekesebb, és megnyugtató módon talán le sem zárható kérdés, hogy Hintz alakját kirõl mintázta meg a regény. Talán Török Sophie külügyminisztériumi fõnökét, akivel állása megtartása végett járt, s akitõl fogant gyermekét elvetette, 30 vagy az elsõ võlegényt, Heller Edgárt, 31 akinek hajtincse az 1917-es naptárt ékesítette, vagy az otthonról menekülés eszközeként võlegénységre felkért Szabó Lõrincet, 32 aki sokáig tette a szépet a költõnõnek, esetleg a hivatásának élõ Babitsot? Szabó Lõrinc a Naplóm tanúsága szerint kizárható, 33 Babitsra ráillene az alaphelyzet: hiszen Török Sophie is bálványozta Babitsot, s a gyermekért való meddõ küzdelmük éppen leírható sikertelen szerelemként. Hintz külsõ megjelenésében azonban a legkevésbé sem hasonlít Babitsra. Elképzelhetõ ugyanakkor, hogy egyikük sem, mégis mindegyikük minta lehetett, s az alkotói fantázia az álommunkához közelálló sûrítés lehetõségével élt. A Hintz tanársegéd úr értelmezéséhez érdekes adalékkal szolgál a Csalók 34 címû novella egy részlete: Engem ifjúkoromban a regényírás sok problémája közt elsõsorban a pszichológiai regényproblémák érdekeltek [ ]. Én a lélektan-irodalom egy külön ágazatára specializáltam magam, olyképp, hogy a pszichológiát a modern alkattan elveivel olvasztottam egybe, s témáim és hõseim abból az elgondolásból születtek, hogy a testi alkat megjelenési formája, s így Kirajzolódnak egy pszichoanalitikus irodalomtudomány körvonalai = Helikon, 1990/ Koháry, i. m., Koháry, i. m., Mind a személyes naptárak, mind a Naplóm 1921-bõl, mind pedig Koháry idézett könyve meggyõzõ erõvel támasztja alá, hogy Török Sophie tényleg vonzódott a különös botrányos és õrült szerelemhez. 30 Koháry, i. m., Koháry, i. m., Török Sophie, Naplóm 1921-bõl = T. S., Naplójegyzetek, szerk. Téglás János, Budapest, Török Sophie, Naplóm, 56. (Itt Gatyás Szabó Lõrincrõl rajzol gúnyos képet az írónõ.) 176

9 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése árulója léleknek és karakternek. Ez a novella arról szól, hogy az élet hogyan cáfol rá egy írónõ pszichológiai elméletére. 35 A cím azt jelzi, hogy az írónõ inkább marad következetlenül hû formális, az emberismeret útjait megkönnyítõ elméletéhez, mintsem hogy belássa: elmélete nem alkalmazható többé. Vajon miért érdekelhette Török Sophie-t ez a pszichofizikai antropológiai irányzat? Ha feltételezzük, hogy Török Sophie a saját írói ambícióival számol (le) ebben a novellában, csakis nagyregényében, a Hintzben találhatunk kapcsolódási pontokat ehhez az elméleti feladványhoz. Hintz Pál alakjáról ugyanis meglehetõsen finom, gondosan kidolgozott képet ad mindjárt az elsõ fejezetben. 36 Ebbõl a hangsúlyosan külsõdleges leírásból kiszámíthatóan következik minden jellemmagyarázó cselekmény, Kasper Irmával való kapcsolatának minden apró mozzanata. A csontos, négyszögletes arcra való utalásokkal többször is találkozunk a regény késõbbi szakaszaiban. Az ajkak és a szemek változékonysága ugyancsak döntõ mozzanattá válik a regény vége felõl olvasva az idézett leírást. Ha visszafelé olvassuk a regényt, valóban ingerlõen csalhatatlannak tûnhet a Csalókban megfogalmazott pszichológiai regénymodell, hiszen Hintz belsõ tulajdonságai külsõ alkatának elõbbi rajzában lehetõségként, finom utalásként benne foglaltatnak: fejformája, extatikus Krisztus-arca, kidüllesztett szemei misztikus kisugárzást adnak alakjának, s ez kapcsolataiban bizonyos szellemi vezérszerepet kényszerít rá; ajkainak változékonysága a kéjenc és az aszkéta kettõs szerepében mutatják. Itt az alak mégis egységes, konzekvens, majdnem kiszámíthatóan az. Jellemzésében annak a lehetõségét adja meg a narrátor, hogy Hintz kiszámíthatatlan, kettõs életet élõ férfialakként tûnhessék föl a regény következõ lapjain, onnantól, ahol Kasper 34 Török Sophie, Csalók = Nyugat, 1938/ Ez a rögtönzött, játékos elmélet Ernst Kretschmer, Orvosi pszichológia (1930, 4. kiad.) címû, a korszak népszerû mûvére épül. A könyv azt bizonygatja, hogy a testalkat és a temperamentum között szignifikáns összefüggés mérhetõ. Ezt az orvosi-lélektani elméletet a regényírásra adaptálni Török Sophie ötlete lehetett. A Hintz-regény ugyanakkor beszédes példája annak, hogy a népszerû, tudománytalan elméletek is jól felhasználható nyersanyagai lehetnek fiktív történeteknek. 36 Ha nagycsontú, hosszúkás fejével a verejtékes beteg fölé hajolt, extatikusan elváltozó arcának minden rezzenését lélekzetfojtva, halotti csendben figyelték. [ ] A betegek hitték csodatevõ erejét, de az általános imádat dacára mindenki félt tõle. [ ] Sokszor nem is szólt, csak kidüllesztette nagy szemgolyóit e csúnya fintort szinte csak egy hajszál választotta el a nevetségestõl, mégis mindig dermesztõen hatott. Olyan állkapcsa volt, mint egy ragadozónak, de homloktól szájig hirtelen keskenyülõ arcán a magányosság és szenvedés jegyei látszottak, mint régi primitív faragványok Krisztus-arcán. Vékony ajkai éles és befeléfordult nyugtalan hullámvonallal rajzolódtak, de ez az aszketikus száj szélesre duzzasztva feszült ki az indulat fellobbanó pillanataiban. Nagy állán kedves és naiv kis gödör mélyült, egy csipet bájjal fûszerezve és zavarva e sokféle, különös s bálványszerûen merev arcot, melynek legeredetibb s legjelentékenyebb sajátsága mégis a szemekbõl áradt. Nagy barna szemei kissé ferde vonalban illeszkedtek a dudoros homlok alatt, groteszkül húzódva a halánték felé, s a dúsredõjû szemhéjban villogó óriás szemgolyók minden impulzusra 177

10 Mûhely Irma fõszereplõvé válik. Hiszen a narrátor funkciója ettõl a ponttól kezdve torzul. Elhagyja az elfogulatlan, közömbös, szenvtelen szemlélõ-tudósító pozícióját: Kasper lélekmagyarázója inkább, egyfajta belsõ kontroll ezentúl. Ennek köszönhetõ, hogy a tanársegéd hol bálványozott félistennek, hol durvalelkû, kényszerûen elfojtott kéjvágytól hajtott, szenvedélyes gépembernek látszik. Ez azonban csak Kasper Irma percepciója felõl érvényes. Ilyenformán a tanársegéd alakját a minden objektivitást nélkülözõ belsõ szem reprodukálja, s ezzel a gesztussal a szerzõ homályban hagyja valódi arcát, miközben ráirányítja a figyelmet a fiatal orvosnõ belsõ világára, betegségére. A pszichofizikai antropológia eszméje, úgy tûnik, a regény belsõ világában sem ellentmondásmentes. Ha meggondoljuk, a regény éppen ennek az elméletnek a gyakorlati sikertelenségét mutatja be, miközben egy lelki betegség tünetegyüttesének aprólékos leírását adja: Kasper azért bukik el, mert ismeretlenül, a külsõ szerint építette fel Hintz lelki alakját, ezért elvárásai is irreálisak, reménytelenül szubjektívek voltak. A regény (másik) fõszereplõje tehát Kasper Irma, a fiatal orvosnõ. Az õ külsejérõl nem kapunk részletes leírást, róla azonnal kórképet ad a szerzõ (Irma egy kacér kolléganõjének egy férfikollégával váltott szavain keresztül): 37 Ez a Kasper tényleg csinos leány, nem mondom. Nem nagyon intelligens, kicsit édeskés, de nagyon dekoratív hatást tesz. Hanem frigid. Tipikus frigid. [ ] Az sohasem tudja, mit akar, de folyton akar valamit. Rendes szerelem nem kell neki, csak valami különös botrányos vagy õrült dolog, csakis perverzitással lehet izgatni az ilyent. Nézze csak meg a pupilláit, úgy mozgatja ki-be, mint egy macska. Az ilyen merev és átlátszó kék szem tipikus jele az idegbajnak. Wagner Lilla a regény hõsnõjérõl írt tanulmányában 38 néven is nevezi Kasper Irma betegségét: skizofrén hisztéria. 39 A pszichológusnõ azt állítja, hogy a kettéhasadtság Kasper lelkében, de az adjunktra vonatkoztatottan jelenik meg. Ennek a kettéhasadtságnak az okát õ a férfiak kettõs szexuális moráljában látja: a lelkiséget nélkülözõ érzékiségben, illetve a hivatásszeretetté szublimált érzékenységben. Ezt teszi felelõssé a modern nõk frigid hisztérikusságáért. Úgy látszik azonban, a fenti idézet regénybeli helyét is mérlegelve, hogy Kasper betegsége korábban kezdõdik, ennélfogva nem írható maradéktalanul Hintz számlájára: amikor a regény vége felé a lányt öngyilkossági gondolatok lepik meg belsõ, hétköznapi énjétõl idegen monológ formájában, rájön, hogy skizofréniában szenved (ezért bízza a nõvérre a gyógyszeres vitrint gyors és meglepõ változatossággal reagáltak. (Török Sophie, Hintz tanársegéd úr, Bp., 1934, 8 10.) 37 Török Sophie, Hintz tanársegéd úr, Budapest, 1934, Wagner Lilla, Kasper Irma = Nyugat, 1934/ Toril Moi, Férfiuralom: szexualitás és episztemológia Freud Dórájában, A hisztéria nem a hallgatásba kényszerített nõk lázadásának megnyilvánulása, hanem inkább a vereség kihirdetése, annak beismerése, hogy nincs más menekvés. A hisztéria segélykiáltás a vereség bekövetkezte után, amikor a nõ már látja, hogy nõi szerepéhez méltóan száját végleg elnémították, testét pedig leláncolták. = Freud titokzatos tárgya, Pszichoanalízis és nõi szexualitás, válogatott tanulmá- 178

11 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése záró kulcsot): Ekkor valami sötét és fenyegetõ hang azt sugallta neki, hogy vigye haza ezt a morfiumot! Ijesztõ pillanat volt, e kívánság parancsa nem az agyból jött, hanem valami süket és ragacsos mélységbõl. A hang heccelõdõ volt, mintha tudná, hogy nem fognak engedelmeskedni neki, de fenyegetést is rejtegetett alattomosan, mint forradalmár, ki eszméinek eljövendõ uralmára céloz. Már mind világosabb lett, hogy Kasper lelkében egy másik is él és dolgozik és külön akaratra tör. Olyan volt, mint magzat anyja méhében, kinek létérõl már régebben voltak szorongó sejtelmei de e percben létezése már kétségtelenné vált, mint magzaté, mikor elsõt mozdul. 40 Egy gyermekkori kényszeres élmény hatására 41 kezd vallásos kizárólagossággal bízni az orvosokban, innen az indíttatás, hogy õ is ezt a szakmát válassza. A betegség kezdete tehát homályba vész, s itt bölcsen jár el az író, hogy nem magyarázza tankönyvízûen a freudizmus divatos tételeit. Úgy látszik tehát, hogy Kasper Irma saját betegségét vetíti át az imádott férfira, saját kettõssége vágja ketté az adjunktus személyiségét. 42 Mégis túlzás lenne azt gondolni, hogy Hintz pusztán árnyékfigura lenne, extrém színekkel festett báb, a lány betegségének katalizátora csak. 43 Jean Rousset nyomán 44 a fõszereplõk regénybeli elsõ találkozását is meg lehetne vizsgálni a késõbbi találkozások fényében. Meglehetõsen durva jelenet, tele lélektani lehetõségekkel. Az orvosi szobából kilépõ férfi, ahogy kilöki az ajtót, megsérti az éppen belépõ lányt. Foghegyrõl odavetett megjegyzéseivel mélyen megbántja. A lány keservesen sír. Ez a kép az adjunktust a késõbbi durvaságok elkövetõjeként vezeti föl, a lány csak elszenvedõje az esetnek, nem nyok, szerk. Csabai Márta és Erõs Ferenc, Új Mandátum, Budapest, 1997, Török Sophie, Hintz tanársegéd úr, Bp., 1934, 138. (Kiemelés tõlem.) 41 I. m Vö. Juliet Mithchell, Jacques Lacan és a nõi szexualitás, A Lacan-féle szubjektum egy alapvetõ hasadás helyén keletkezõ lény olyan lény, amely kizárólag valaki más [vágyában való] tükrözõdésekor képes megfogalmazni önmagát. A tudattalan, ahol a tárgy és alany folyton változik és felcserélõdik, minduntalan errõl az eredendõ hasadásról tanúskodik = Freud titokzatos tárgya, Pszichoanalízis és nõi szexualitás, válogatott tanulmányok, szerk. Csabai Márta és Erõs Ferenc, Új Mandátum, Budapest, 1997, Ld. még Elisabeth Grosz, Szexuális viszonyok, csak annyiban lehet a nõ fallosz, amennyiben a másik vágyának a tárgya [a nõ] bizonyos értelemben sohasem kapja meg szubjektivitásának azt a megerõsítését, amelyre vágyik. Legjobb esetben is a férfi rá irányuló vágya szexuális lényként, nem pedig egyetlen, sajátos szubjektumként erõsíti meg õt. = i. m., Wagner minden bizonnyal téved, amikor azt állítja, hogy Hintz nem élõ alak, mert nem veszi számba a benne rejlõ lélektani problémát: Hintz nem hímsoviniszta, aki minden érzékenységét a hivatásába öli, hanem maga is szenvedõ alak, aki nem képes lelki életet élni, talán mert minden erejét elszívja a tökéletes orvos szerepe, s a lelki világ impulzusaira is csak azért nem mutat érzékenységet, mert el kell magától hárítania, hiszen õ maga is betegesen érzékeny. (Wagner, i. m.) 44 Jean Rousset, Tekintetük találkozott, 1981 (franciául), idézi: Kálai Sándor, A tematikus kritika és az õt ért kritikák = Hima Gabriella, Az irodalomtudomány legújabb irányzatai, Budapest, 2000, Függelék.) 179

12 Mûhely ura sem magának, sem a helyzetnek: itt elõrevetül szomorú sorsa. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez a jelenet a kórházban játszódik, ott, ahol az egyoldalú, átszellemített, reménytelen és vak szerelem újabb és újabb ösztönzést nyer: akár az ilyen durva tapasztalatokból. Hiszen Kasper szerelme nem elsõsorban a férfi durvaságán bukik meg, hanem azon, hogy olyasmit látott bele Hintzbe, ami nem volt meg benne, de amit külseje, Kasper szerint, kétségkívül sugallt: szellemi arisztokratizmust, lelki érzékenységet, empátiát. Ezt a félig-meddig kitalált jellemet a fehér köpennyel hozza összefüggésbe ezért is kéri az adjunktust, hordja otthon is a kórházi alkalmatosságot, 45 hiszen így talán egyesíteni tudná a maga két Hintz-képét, s ezzel saját énbeli kettõsségét is megszüntethetné. Más szimbólumokban, bizonyos elszólásokban, szójátékokban, allúziókban, metaforákban rejlõ analitikus értelmezési lehetõségek inkább a freudi lacani szemlélettel aknázhatók ki. A maga alázatos szerelmétõl vezettetve Kasper gyûjti az adjunkt elszórt csikkeit 46 (fallikus szimbólum, illetve annak elhasznált, csonkult formája mint az elkárhozott, sikertelenségre ítélt szerelem jelképe). 47 Egy álomleírásban pedig egy toronyról olvashatunk, hasonló értelmezési lehetõségekkel: 48 Álmában Kasper nagy, szürke mezõn állt, elhagyatott mezõn egy magas torony elõtt, aminek szédítõ számtalan lépcsõin fel kellett kapaszkodnia. A lépcsõk alján az elmeorvos állt és nézte õt okos, éber szemeivel. Kasper nem akart felmenni, rémülten ellenkezett. A dolog nem olyan szörnyû! mondta az elmeorvos és tekintetébõl oly kegyetlen parancs látszott, hogy Kasper felsikoltott borzalmában. De nagyon szörnyû! nagyon szörnyû! dadogta felébredve, félelemtõl kalapáló szívvel. 49 Milyen vágy íródott itt álomba? A tanársegéd meghódítása, mely csak úgy sikerülhet, ha átengedi magát az erotikus szerelem (fallosz) kihívásainak, ha le tudja gyõzni tériszonyát, infantilis félelmeit. Késõbb, miután fölkiált, hogy nem akar egyesülni vele, a következõket mondja: Az én szerelmem a legszebb, 45 Ezek a gondolatok átvezetnek a szimbólumképzés sajátos problémájához. A fehér köpeny a regényben szimbolikus értelmet nyer: a vallásos megtisztulás, a fetisizmus, az õsi vallási ösztön, a mágikus hatalom jelentésköreit szívja magába. 46 Török Sophie, Hintz tanársegéd úr, Bp., 1934, Alighanem Török Sophie gyûjtögetési szenvedélye kap ebben a hisztériás esetben irodalmi formát. Mindent átvesz Babitstól, és már ekkor elkezdõdik az emlékgyártás, ami szinte kényszeres rögeszmévé fokozódik. Ez részint nagy fényképezési kedvben, részint a mindent feljegyzés, megörökítés igyekezetében (ezeknél az emlékõrzés mellett az önkifejezés motívuma is szerepet játszik), valamint a gyûjtés-eltevés legkülönbözõbb formáiban nyilvánul meg. Ez kifejezi a teljes elkötelezõdést a kapcsolatnak, és jelképezi a (legalább a társon keresztüli) nyomhagyás igényét, de a valódi, szuverén tevékenységek hiányát is. Emlékgyártása egyfajta idõ elõtti emlékezés, a jövõ múlttá formálása = Borgos Anna, Kapcsolódás, identitás, alkotás. Török Sophie szerepeinek lehetõségei és konfliktusai = Thalassa, 1999/1, Sigmund Freud, Álomfejtés, Bp., 1993, többször, de kifejezetten Török Sophie, Hintz,

13 Papp Zoltán János: Török Sophie prózájának analitikus elemzése amit az élet adhat, tündöklõ, mint az Istenség fényességes tornya! Lacan Bernini Szt. Teréz szobrát használja a nõk e rejtélyes örömének [orgazmusának] az illusztrálására mondja Elisabeth Grosz 50, Freudhoz hasonlóan Lacan is alapvetõ passzivitást fedez fel a nõk örömében. Ebben az álomleírásban talán éppen ez a passzivitás fogalmazódik meg paradox módon. Hiszen a menekülésben, az undorban, az elutasításban és minden pszichoneurózisban, így a hisztériában is valami alapvetõ szexuális vonzódás, illetve annak kielégít(het)etlensége/elfojtása, vagyis kerülõ úton történõ kielégítése jut kifejezésre. A csókolózás kapcsán leírt, a férfi nyelvérõl szóló hasonlatok (meztelen csiga, polip, pióca) egy egész esettanulmány anyagát hordozzák látensen magukban. Freud Dórájának 51 egy helye ebbõl a szempontból elméleti kulcsszövegnek tekinthetõ. Ebben a jelenetben [a csókjelenetben] a 14 éves lány viselkedése már nyilvánvalóan és tökéletesen hisztériás. Kételkedés nélkül hisztériásnak tekintek [ugyanis] minden olyan személyt, akiben egy szexuális izgalmat keltõ helyzet elsõsorban vagy kizárólag kellemetlen érzelmeket ébreszt az érzelmek megfordításának mechanizmusa a pszichológia egyik legfontosabb és egyúttal a legbonyolultabb problémája. A regény Beethoven zenéjére való utalásainak sajátosan megvannak a mélyebb összefüggései a freudi pszichoanalitikus elmélettel. A Freude Freud szójáték 52 a IX. szimfónia kapcsán ugyancsak beszédes ebben a tekintetben. Egyrészt a regény a kimondás révén (Freud) kulcsot ad az értelmezéshez, s így saját problematikáját helyezi analitikus kontextusba. Másrészt a regény e kitüntetett helye sem kerülheti el a freudiánus értelmezést (elszólás). Így Kasper válik analizálhatóvá azáltal, hogy az õ tudatában jelent meg egy tudattalan tartalom, mely egy szóalaki hasonlóságon tört utat magának (Freude öröm/elv). Amikor saját testétõl is undorral fordul el (tükör-jelenet), Kasper a Kreutzerszonátára gondol, mint valami szépre az érzékiség nélküli, légies-metafizikus szerelem itt az érzéki vágy zenéjéhez menekül (vö. Tolsztoj elbeszélésével). Vagyis analitikus értelemben az anyagtalan, plátói szenvedély a halálösztön által szított elcsábíttatási vágyban ölt áttételesen, de annál nyilvánvalóbban testet (reakcióképzés). Az apafigurához való vonzódásként is olvasható természetesen ez a szerelem annál érdekesebb, hogy a regényben egy véletlen szó sem esik Kasper apjáról (anyjáról van szó, ha nem is sok), hiszen így az apafigura mint pótlék szerepe megnõ, s a nevelõvel való kimondatlan (szexuális) konfliktus lehetõsé- 50 Grosz, i.m. = Freud titokzatos tárgya, Pszichoanalízis és nõi szexualitás, válogatott tanulmányok, szerk. Csabai Márta és Erõs Ferenc, Új Mandátum, Budapest, 1997, Sigmund Freud, Egy hisztéria-analízis töredéke = Uõ, A Patkányember, Négy klinikai esettanulmány, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, Török Sophie, Hintz,

14 Mûhely géé úgyszintén. Az ödipális fejlõdési szakasz alaptapasztalatainak a felnõtt szerelmi vonzódás számára való elõírásjellege freudiánus közhely. Szövegszerû utalások híján azonban az ilyen szempontú elemzés számára a regény mégis inkább tûnik ellenállónak, mint készségesnek. Brooks elõöröm-elmélete szerint is elemezhetõk a fenti példák mint a narratíva vágyképzõdményei, melyek a késleltetés és az elõrehaladás logikája szerint kielégülést, megnyugvást keresnek, s a lehetséges vég, a lezárás lehetõségeit kutatják. Ez az elmélet mint metaelmélet ilyenformán egész eddigi vizsgálódásunkat egy utcába terelhetné: az analitikus kutatás filológiai és filozófiai elemeit egy elbeszéléstechnikai elmélet keretében helyezné el, alkotás-lélektani alapon és mûfajspecifikusan. Arról van szó ugyanis, hogy a regény egész szerkezete szolgálna az analitikus elemzés számára kitüntetett tárgyként, aminek végeredménye Török Sophie sajátos elõlegezzük meg neurotikus írástechnikájának szabatos feltérképezése lenne. Ez azonban már egy következõ dolgozat kiindulási pontját jelöli ki. 182

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37.

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1 Bókay Antal Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1) A transzcendencia-élmény fázisai, típusai József Attila késő-modern

Részletesebben

Az Imágó Egyesület lapja

Az Imágó Egyesület lapja Az Imágó Egyesület lapja Alapítva 2010-ben Kiadja az Imágó Egyesület, Budapest 3. [24.] évfolyam, 1. szám, 2013 Fõszerkesztõ: KÕVÁRY ZOLTÁN Szerkesztõségi titkár: DEVECSERY ÁGNES A szerkesztõbizottság

Részletesebben

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 VÍGH IMRE SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 Bevezetés A dolgozathoz az ötletet Czére Béla Krúdy-monográfiájának

Részletesebben

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Győrfi Lívia A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Bevezetés Úgy érzem, a szavak, a betűk szeretetéből sarjad minden igaz alkotás.

Részletesebben

Thalassa (16) 2005, 2 3: 5 47 TANULMÁNY. Bókay Antal

Thalassa (16) 2005, 2 3: 5 47 TANULMÁNY. Bókay Antal Thalassa (16) 2005, 2 3: 5 47 TANULMÁNY SZELF-ANALÍZIS ÉS VERSÉPÍTÉS JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETÉBEN Bókay Antal 1. Háttér Költészet, szelf, pszichoanalízis Néhány bevezetõ tézisbõl szeretnék kiindulni: A

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA

A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA 61 A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA A BELÁTÁS KILÁTÁSTALANSÁGA Kertész Imre: Sorstalanság És éppen a kilátástalanság az, amit az emlékezetnek meg kell õriznie. Metaforikusan szólva minden lépés a gázkamrákhoz

Részletesebben

FERENCZI ÉS FREUD ÚJRA AZ ANALITIKUS IS EMBER. Benedek László

FERENCZI ÉS FREUD ÚJRA AZ ANALITIKUS IS EMBER. Benedek László Thalassa (6) 1995, 1 2: 143 162 FERENCZI ÉS FREUD ÚJRA AZ ANALITIKUS IS EMBER Gondolatok Ferenczi Sándorról Benedek László Ferenczi Sándor az egyetemes és a magyar pszichoanalízis talányos alakja. Pályája

Részletesebben

Látomás és indulat a képzõmûvészetben Csontváry és a kreativitás a mai pszichobiográfia tükrében. Kõváry Zoltán

Látomás és indulat a képzõmûvészetben Csontváry és a kreativitás a mai pszichobiográfia tükrében. Kõváry Zoltán Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 1: 35 61 Látomás és indulat a képzõmûvészetben Csontváry és a kreativitás a mai pszichobiográfia tükrében Kõváry Zoltán Lángész és õrültség: patográfia vs pszichobiográfia

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA

A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA Erôs Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében Egy Ferenczi-monográfia vázlata Jószöveg Mûhely Kiadó, Budapest, 2004.

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében 1 Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében In: Kovács Árpád (szerk.) A regény nyelvei, Budapest, Argumentum, 2005, 93-112. A dekonstrukció irodalomelméleti pozíciója kifejezetten

Részletesebben

A választás alakítja a sorsot

A választás alakítja a sorsot Thalassa (7) 1996, 2: 5 38 SORSANALÍZIS ÉS ÖNVALLOMÁS * Szondi Lipót A választás alakítja a sorsot Gyakran tették fel nekem a kérdést: Hogy jön egy természettudományos képzettségû orvos ahhoz, hogy orvosi

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról - személyes tapasztalatok alapján - Relaxa 1991

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN. Vég Katalin

LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN. Vég Katalin Thalassa (7) 1996, 3: 123 135 LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN Vég Katalin Groddeck nevéhez két dolgot szoktak asszociálni. Egyfelõl azt, hogy a pszichológiai das Es (õsvalami, ösztönén)* koncepciója

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

MÛHELY. Freud kettõssége és termékeny homályossága * Szummer Csaba

MÛHELY. Freud kettõssége és termékeny homályossága * Szummer Csaba Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 3: 55 74 MÛHELY Freud kettõssége és termékeny homályossága * Szummer Csaba A tudattalan újrafelfedezése Koronként változik a mód, ahogyan önmagunkat leírjuk, tematizáljuk.

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben