Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: /2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, és a Képviselőtestület határozatával értékelésre megküldi a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az értékelésnek tartalmaznia kell elsősorban: a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseit, feladatait, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, bűnmegelőzésben való részvétel, felügyeleti szervek tapasztalatai, jövőre vonatkozó célok. Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan: Korcsoport fiú leány együtt fiú leány együtt fiú leány együtt szerint Összesen

2 2 A gyermekek védelmét biztosító ellátások: - pénzbeli és természetbeni ellátások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c) rendszeres nevelési segély - személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - óvodai, iskolai napközbeni ellátás - családi napközi c) családok átmeneti otthona d) gyermekek átmeneti otthona e) helyettes szülői hálózat Pénzbeli és természetbeni ellátások A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokat az önkormányzat állapította meg, ezeket az ellátásokat a Szociálpolitikai Osztályon lehet igényelni évben kiskorúak segélyezésével kapcsolatban 5327 db iktatott ügyirat keletkezett és 3628 határozat született. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülhetett az a gyermeket gondozó család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét évben a nyugdíjminimum összege ,-Ft volt, a gyermekenként megállapítható összeg pedig a nyugdíjminimum 22 %-a, azaz 5.434,-Ft. Ez az összeg a gyámság alatt álló gyermekek esetében volt magasabb, ,-Ft. A évi decemberi adatok szerint 1008 családban 1828 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A rendszeres támogatásban részesített gyermekek kor szerinti megoszlása: Gyermekek 6 évesig 7-14 évesig évesig 19 év felett Összesen száma kor szerint évben évben évben

3 3 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített családok száma a gyermekek száma szerint: 1 gyermekes család 2 gyermekes család 3 gyermekes család 4-5 gyermekes család 6 vagy több gyermekes család Összesen év év év Az év folyamán 169 esetben került megszüntetésre rendszeres gyermekvédelmi támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt, és 129 új támogatás került megállapításra. A családszám előző évihez viszonyított magas növekedésének oka, hogy a 18. életévüket betöltött fiatalok saját ellátásuk felvételére jogosultak, így külön családként jelennek meg az összesítésben. A családokat, abban az esetben ha az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 20 %-al növelt összegét, amely évben ,-Ft volt, az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette. Ellentétben a rendszeres gyermekvédelmi támogatással, itt van lehetőség méltányosságra, így egyedi elbírálás alapján minden rászoruló kaphat segítséget. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható: a) átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattatásának elősegítésére, b) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére, c) beiskolázásra, d) gyógyszerre, e) élelmiszerre, f) ruhaneműre, gyermekintézmények térítési díjának megfizetésére, g) váratlan, előre nem tervezhető, önhibán kívüli kiadásokra (pld. baleset, elemi károsultság) A természetbeni ellátások nagy hányadát tették ki a napközi térítési díjak. A 6/2005. (VI.20.) ICSSZEM-BM-PM együttes rendelet a gyermekétkeztetés rendszerében hozott változásokat. A rendelet értelmében a települési önkormányzatot július 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakra szociális célú étkeztetésre, nyári étkeztetésre állami hozzájárulás illette meg. A nyári étkeztetésre azok az önkormányzatok voltak jogosultak, amelyek a meghatározott időszakban vállalták, hogy a gyermekek számára legalább 10 munkanapig folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. A folyamatosan működő Bölcsőde, valamint a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével került megszervezésre ez az ellátás, amely 105 gyermek nyári étkezését tette lehetővé.. A fenti rendelet szabályozta szeptember 1-jétől december 31-ig az iskolai szociális étkeztetés rendszerét is. Ennek értelmében az 1-4. osztályos tanulók kaphattak támogatást a

4 4 gyermekétkeztetés térítési díjának, illetve a térítési díjnak a normatív kedvezmények figyelembevételét követően fennmaradt részének megfizetésére. Egy gyermek után járó kedvezmény összege havonta 2.380,-Ft, amit a helyi önkormányzat saját forrásából kiegészíthetett. A kedvezmény elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére volt megállapítható, de ezen felül a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig más szociálisan rászoruló részére is megállapításra került a támogatás. Ingyenes ellátásra voltak jogosultak azok a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek is, akik az általános iskola iskolaotthonos rendszerű oktatásában vettek részt. Ugyancsak természetben kaptak a családok élelmiszerutalványt, gyógyszert, ezzel is biztosítva a valóban célszerű felhasználást évben rendkívüli támogatásként pénzbeli ellátás került megállapításra 1014 gyermek részére, természetbeni segítséget kapott 946 gyermek. Természetesen a számok között vannak átfedések, hiszen az igényekhez igazodóan került megállapításra a támogatás, amely gyermekenként éves viszonylatban ,-Ft támogatást jelent. A helyi rendelkezések értelmében szociális rászorultságtól függően önkormányzati ösztöndíjat kaphattak azok a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorultak. A támogatás összege maximum ,-Ft évben 143 fiatal kapott ilyen típusú támogatást. A pénzbeli és természetbeni ellátások területén január 1-jétől törvényi változások következtek be. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a továbbiakban jegyzői hatáskörbe került. Változatlan a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás törvényi szabályozása, továbbra is az önkormányzat helyi rendelete határozza meg az eljárási és támogatási lehetőségeket. A jelzőrendszer és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások A védőnői szolgálat szorosan kapcsolódik a gyermekvédelmi rendszerhez évben 1706 gyermeket gondoztak, ebből 104 gyermek esetében észleltek problémát, amikor jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. Ilyenek: nem kívánt terhességből született gyermek + titkolt terhesség szociális veszélyeztetettség egészségügyi + környezeti veszélyeztetettség gyermekek elhanyagolása hanyag szülői magatartás. Az iskolákban 3959 fő, óvodákban 1093 fő esetében végeztek védőnői munkát, - szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat, védőoltások szervezését, lebonyolítását, adminisztrálását melyek esetében nehézségeket okoz az, hogy a kiszűrt diákok nem jelennek meg a szakrendeléseken. A házi gyermekorvosok tájékoztatása szerint a korábbiakhoz hasonlítva több ponton is erős növekedést mutatnak az allergiás, asztmatikus megbetegedések, pszichés panaszok.

5 5 Több esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé az elhanyagoló szülői magatartás, az orvosi előírások figyelmen kívül hagyása és a gyógyszerezés elmulasztása miatt. Az iskolai oktatásból kikerülve szinte teljesen megszűnik a rendszeres és sportszerű testmozgás. Fiatalkorban korán megjelenik a dohányzás, sajnos az érintettek száma érezhetően növekszik, illetve a rászokás időpontja előbbre kerül. A gyermekek napközbeni ellátásának első pillére a bölcsőde. Szentes Város Bölcsődéje 60 férőhelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek nappali felügyeletét, gondozását. Az intézmény ezen felül óvodás, kisiskolás gyermekek részére ételallergiás étkeztetést, időszakos és házi gyermekfelügyeletet biztosít. A szülőkkel folyamatos, napi kapcsolatban vannak, így a problémákat azonnal meg tudják beszélni. Az óvodai gyermekvédelem területén a gyermekek létszáma és a veszélyeztetett gyermekek arányában jelentős változás nem tapasztalható az elmúlt évekhez viszonyítva, a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban megfigyelhető, hogy az óvodák szinte azonnal megtapasztalják, ha egy család rossz anyagi körülmények között él, az óvoda továbbra is olyan intézmény, amely az ilyen jellegű információkat be tudja csatornázni és a változásokat azonnal követni is képes. Az óvodai nevelési programok mindegyike tartalmaz prevenciós programokat, az észlelés jelzőrendszeri funkciója szempontjából igen fontos kritériumot jelentő gyermekvédelmi felelősi státus minden óvodában megmaradt, és ami a legfontosabb működött is. A prevenciós programok terén nagyon sokszínű a kép a hagyományosnak tekinthető családi naptól a Dohányzás vagy egészség egészségmegőrző programig terjed. A gyermekvédelmi felelősök által készített dokumentációk nagy része a hátrányos helyzettel és ahhoz kapcsolódó támogatási rendszerrel van kapcsolatban, de nagyon örvendetes, hogy a beszámolókban szinte mindenhol evidenciaként jelenik meg a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása. Az óvodák beszámolóinak összegzése során több, - nem pusztán helyi - problémára sikerült rámutatni, mint pld. a családi kötelékek, a hagyományok fellazulása, a normarendszer átrendeződése, és ezzel összefüggésben az egyes élettörténetekben megjelenő diszfunkciókra. Az óvodák kompetencia határain belül nagyon sokszínű munka folyik, amelyek az egészséges készségek megőrzése és fejlesztése mellett a hiányzó készségek megszerzésére, tanítására helyezik a hangsúlyt, nem pusztán a gyermekre irányulva, hanem őt családi közegében is megcélozva. Az iskolai gyermekvédelem kapcsán nagy a különbség az általános- és középiskolák között, hogy a város intézményeiben jelenleg mindenhol működik ifjúságvédelmi felelős és meghatározott rendszerben fogadja az érdeklődőket, valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn más oktatási és szociális intézményekkel. Sajnos ebben a tanévben a megyei fenntartású intézmények közül jelzésünk ellenére csak a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tarthatta meg az ifjúságvédelmi státuszt. A minisztérium közvetlen felügyelete alatt álló Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolában órakedvezménnyel segítik a gyermekvédelmi munkát. Az általános iskolák szinte mindegyike megemlítette, hogy egyre több nehezen kezelhető gyermekkel találkozik, már nem csak elszórtan, egy-egy főre korlátozódik. Az okok terén többféle magyarázatot adnak az intézmények, vannak akik a gazdasági nehézségek és az abból adódó feszített tempóban, és vannak akik az értékválságban látják a magyarázatot. A középiskoláknál több helyen megjelenik a magatartási zavarból kinövő deviancia, annak többféle megjelenési formáival, pl.: alkoholfogyasztás, jogszabálysértés, stb.

6 6 Az Általános Iskolai Kollégiumban és a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban szintén folyik ifjúságvédelmi munka. A gyermekvédelem területén itt is két fontos feladat van: a prevenció és a korrekció. A gyerekek általában ingerszegény, nem kellően gondoskodó környezetből kerülnek az Általános Iskolai Kollégiumba. A családjuktól távol élik hétköznapjaikat, s bár ellátásuk így megfelelőbb, az érzelmi hátteret ez az intézmény sem képes biztosítani. A rendszeres napi munkában külön foglalkoznak a tanulási, magatartási, nevelésbeli hátrányok csökkentésével. A középiskolai kollégium hasonlóan nehéz helyzetben van. Mivel a középiskolákban technikus és egyéb képzés is folyik, többen is vannak, akik már túl vannak a középiskolás koron (18-23 évesek). A veszélyeztetettség megítélése nem könnyű feladat, ugyanis a család távol van. Korrepetálásra, szakkörökre, szabadidős tevékenységek szervezésére nagyon szűkös anyagiak állnak csak rendelkezésre, ennek ellenére jelenleg is működik sakk, praktika, kézműves, textilfestő, kézilabda, kosárlabda, foci, honismeret, szabás-varrás, kézimunka, sütés-főzés szakkör. A Nyanyus háza néven működő családi napközi továbbra is elérhető, ahol kertes családi házban ingergazdag környezetben van lehetőség a gyermekek elhelyezésére. Az intézmény nem oktatáscentrikus, de oktatási és nevelési terv szerint dolgoznak. Az intézményben évben is a minőségi szint emelkedése volt a cél: megteremteni a biztonságos napközbeni gyermekfelügyeletet, a nem hagyományos időrendben dolgozó családok részére a gyermekek fejlesztése a korának megfelelő szocializálódás eléréséért fejlesztőpedagógus segítségével a gyermekek fejlesztése, napközbeni foglalkozás keretében, egyéni nevelési terv kidolgozásával évben sor került készségfejlesztő játékok vásárlására, és az előzetes műszaki tervnek megfelelően elkészült a közlekedési park. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége évben Alap- Védelembe Utógondozás Összesen ellátás vétel Fiú Leány Összesen A védelembe vételek esetében elmondható, hogy azonos számú, mint a tavalyi évben. Több esetben érezhető, hogy nem hozzák meg a várt eredményt, melynek oka abban kereshető, hogy a szolgálat munkatársai már a javaslattétel előtt megadnak minden lehetséges segítséget a családnak, így a hatósági intézkedés szinte csak formaság, a családok már rendelkeznek olyan szerteágazó ismeretekkel, amelyek alapján egyfajta látszólagos együttműködés mellett lehetetlenné teszik a hatékony segítségnyújtást. A gondozott esetek probléma típusonkénti megoszlását tekintve továbbra is az anyagi és gyermeknevelési problémák vezetnek, míg harmadik helyen a szülők vagy a család életvitele áll. Az anyagi problémák és a családi életviteli zavarok sokszor szorosan összefüggenek, néha

7 7 az is elmondható, hogy ok-okozati összefüggésben vannak egymással. A tapasztalatok szerint a családi anyagi nehézségek nem minden esetben köthetőek egyértelműen össze a jövedelemnélküliséggel, vannak esetek, amikor a káros szenvedélyek, az életvezetési készségek hiánya okoz gondot. A családot, mint egységet jellemző probléma típusokon túlmenően vannak jelenségek, amelyek inkább a gyermekekhez köthetőek, ilyenek az agresszió, a magatartási problémák, a tanulási nehézségek, a pszichés zavarok. A felsorolt probléma típusok hátterében legtöbbször található: alacsony iskolázottság, munkanélküliség, káros szenvedély, örökölt szociális hátrány, felbomlott családi szerkezet, krónikus betegség, deviáns családi norma, személyiségből fakadó megküzdési nehézség stb. Az okok láthatóan nem egyszerűen megszüntethető tényezők, ezért a családgondozás során egyszerre több területen is szükséges a beavatkozás ahhoz, hogy pozitív irányú elmozdulás történjen. Fontos, hogy a gondozási tevékenység nagyrészt nem az intézményben, hanem a család saját környezetében kell, hogy megtörténjen. Sok esetben nehezíti a munkát a családlátogatásokra fordított magas arány ellenére is hogy nem lehet teljes képet alkotni a családról, mivel a segítő kapcsolatra évek óta szocializálódva már képesek a várt választ megfogalmazni. Ezért is nagyon fontos a jelzőrendszeri tagokkal való folyamatos kapcsolattartás, amit évben is rendszeresen szervezett a gyermekjóléti szolgálat. Ezen felül az év során a jelzőrendszeri tagoknak tájékoztató előadásokat, kutatási anyag ismertetőket, jogszabályi változásokkal kapcsolatos összejöveteleket szerveztek, valamint igény szerint részt vettek az intézmények belső ismeretterjesztő munkájában is évben is végeztek kórházi szociális munkát, ahol a legnagyobb probléma továbbra is az, hogy nincs megfelelő helyiség, ahol a kismamákkal beszélgetni lehet, a betegszobákban pedig a segítő kapcsolat kialakításának alapjai sérülnek. Ennek ellenére ez a munka is eredményesnek mondható, köszönhető annak is, hogy az ápoló személyzet körében nőtt az elfogadottság mértéke. Az elmúlt évben is folyamatosan lehetőséget biztosítottak az intézményben a kapcsolattartási ügyeletnek, melynek eredményeképpen több esetben szabályozta a gyámhivatal az intézményhez a problémás kapcsolattartásokat, melyek rendben lezajlottak. Prevenciós programok keretében megszervezésre kerültek a különböző táborok: - szociális tábor - történelmi tábor - báb tábor A kézműves foglalkozásokkal tarkított szünidei programokban a gyermekjóléti szolgálat munkatársai segítséget nyújtottak a családsegítő kollégáknak, valamint továbbfejlesztették a Pepita Macska éjszakai klub szolgáltatásait is.

8 8 Meg kell jegyezni, hogy a gyermekjóléti szolgálat megyei módszertani intézményi feladatokat is ellát, a év elején elkezdődött közigazgatási hivatali ellenőrzéseken módszertani tanácsadóként voltak jelen, valamint egyéni felkérésre kitelepüléseknek szakmai szempontú segítséget is nyújtottak. A megye minden települését érintő projekt volt a Gyermekeink védelmében című adminisztrációs rendszer átdolgozott verziójának kipróbálása, melyet az országban összesen két megye vállalt. A teszt lényege, hogy a jelenlegi adatlap rendszer mellett párhuzamosan egy másik adatlap rendszert is futtattak dupla munkát végezve annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az új rendszer hibái, hiányosságai. Családok Átmeneti Otthona A Szentesi Családsegítő Központ Családok Átmeneti Otthona december 1-én kezdte meg működését, április 1. óta kistérségi szinten látja el a feladatot. Az intézmény 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétű szakmai munkát 6 fő végzi. Az 6 illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a családoknak főzési-étkezési, mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosít. Az intézmény pszichológiai, jogi, szociális, és mentálhigiénés segítséget nyújt, továbbá az egyénre szabott bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését biztosítja. Segítséget ad a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásában és a hivatalos ügyek intézésében. A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez, melynek keretében krízisintervenciót, mentális gondozást, családi konfliktuskezelést, lakhatási lehetőségeket kutat fel és közvetít a lakóknak. Az intézmény jellegéből fakadóan indokolt esetben gyermekfelügyeletet biztosít, sajnos ennek a feladatnak az épület adottságaiból kifolyólag (nincs megfelelő terem) csak korlátozottan tud megfelelni. Szabadidős foglalkozásokat szervez és közvetít a lakóknak. Adományokat gyűjt és oszt a rászorulók részére. A szülők számára énkép korrekciós csoportfoglalkozásokat tartanak, a gyerekek részére szabadidős programokat szerveznek intézményen belül. Játszószobát üzemeltetnek, és igény esetén a városi programokra is elviszik a gyermekeket. A gyermekek kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, szőnyegszövést tanulhatnak ben 16 család 61 fő részesült átmeneti gondozásban. Az intézmény szobái egész évben teljes kihasználtsággal működtek, több hónapon keresztül a gyermekek számára kialakított játszószobában is családok laktak. A nyári hónapok alatt a Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása idején további két család elhelyezését biztosította az intézmény. Éves szinten az átlagos gondozotti létszám 29 fő volt, ami a férőhelyek tekintetében 90%-os kihasználtságot jelent. 15 fő gondozott közvetlenül, míg 46 gondozott a gyermekjóléti szolgálat közvetítésével került az intézménybe. 8 család (32 fő) kapott elhelyezést a Családok Átmeneti Otthonában, és az év folyamán ugyancsak 8 családnak szűnt meg az átmeneti gondozása. A gyermekek 49% iskoláskorú, 16% 4-6 éves, 35% 0-3 éves korosztályba tartozik.. Bekerülés okai: 1. Rossz, a gyermeket veszélyeztető lakáskörülmény 35 fő 2. Családon belüli erőszak 5 fő

9 9 3. Szociális krízis, családi hajléktalanság 15 fő Összesen: 61 fő Kigondozás: 1. Önkormányzati bérlakás 1 család (8 fő) 2. Albérlet 5 család (13 fő 3. Saját tulajdonú ház, tanya 2 család (8 fő) Összesen: 8 család 29 fő A Hajléktalan Segítő Központtal együttműködésben, illetve segítségükkel 5 gondozott és utógondozott családot tudtak 12 hónapon keresztül lakhatási támogatásban részesíteni. Jelenleg egy család önkormányzati bérlakás átvételére vár, 2 család sürgősségi listán szerepel. Korábban albérletbe kigondozott családjaik közül 3 család az elmúlt évben kapott szociális bérlakást. Három család vár elhelyezésre a Családok Átmeneti Otthonában. A korábbi évekkel összehasonlítva a benntartózkodás ideje megnőtt, a lakók többsége közel egy esztendőt tölt az intézményben. Jelentősen növekedett a roma származásúak aránya, ami közel 80%-os, az ő kigondozásuk jelenti a legnagyobb problémát. Az intézményben folyó szakmai munka célja, hogy a különböző, szociális, családi, okok miatt otthontalanná vált családok számára a gyermeknevelést, gondozást lehetővé tevő biztonságos otthon megteremtése. Az otthonba bekerülő családok jelentős része krízishelyzetben van, ezért a gondozási folyamat kríziskezeléssel kezdődik (1-1,5 hónap), majd annak felszámolását követően a család erőforrásainak felmérése után közösen tervezik meg a kiköltözés lehetséges útját. Általános lépések ebben a folyamatban a következők: 1. szülőknek munkahely keresése (nehézséget okoz a cigány származás, alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, kulturális hátrányok), a család megélhetését biztosító jövedelem előteremtése 2. s jogosultság esetén szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások igénylése 3. segítő családi és egyéb szociális kapcsolatok feltárása 4. gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése 5. kikerülést szolgáló terv készítése, gondozás. A családok kigondozását elősegítendő térítési díj rendszer bevezetését követően, a lakók fizetési morálja javult, a visszaigénylési lehetőség segíti kiköltözésüket. A visszaigényelhető összeg a korábbi évekkel ellentétben nem fedezi az albérleti kiadásokat (az albérleti árak megugrása és a több hónapos kaució miatt). A problémák tartós rendezése esetén nagy nehézséget okoz, hogy a lakók fele sürgősségi listán szerepel, tehát szociálisan rászorult a bérlakásra, mégis a lakáshiány miatt benntartózkodásuk alatt nem jutnak bérlakáshoz, pedig a szociális bérlakásba költözött lakók esetében az élethelyzetükben beállt változás nem csak lakhatásuk, hanem a család és a gyerekek életének más területén is pozitív változásokat indított el. Megállapítható, hogy pozitív változásokat azokban a családokban tudtak elérni, ahol mindkét szülőnek tartós munkahelye van, ahol vannak segítő családtagok, illetve segítő kapcsolatok is

10 10 mozgósíthatók a problémák rendezéséhez. Ezekben az esetekben, bérlakásról, tartós albérletről, de önálló házvásárlásról, illetve építkezésről is be tud számolni az intézmény. Jól meghatározhatóak azok a csoportok is, akik számára a jelen feltételek mellett a CSÁO nem tudja tartósan rendezni élethelyzetét, csak a pillanatnyi krízis megszüntetését éri el. Ilyenek a gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák, illetve egyre nagyobb számban a fiatal cigány családok. Sajnos ők önerőből tartós munkavállalás mellett sem tudnak megnyugtató módon kiköltözni az intézményből (iskolázatlanságukból következően alacsony munkabér, instabil állás, alacsony munkabér), ezt mutatja az is, hogy közülük kerülnek ki azok a családok, akik néhány hónap múlva újra elhelyezésüket kérik az intézményben. Ennek oka, hogy a családtagok szülők, barátok, azok a természetes kapcsolatok, akik segíteni tudnának, sincsenek jobb helyzetben, mint a gondozottak. Gyermekek Átmeneti Otthona A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (3) bekezdése szerint, azon települési önkormányzatok számára, amelyek területén húszezernél több állandó lakos él, gyermekek átmeneti otthona kialakítását teszi kötelezővé. E törvényi kötelezettség szem előtt tartásával április elsejével kezdte meg a Gyermekek Átmeneti Otthona ideiglenes működési engedéllyel a feladatának ellátását az Általános Iskolai Kollégium megüresedett Munkácsy u. épületében. Az ideiglenes működési engedély 17 fő ellátását tette lehetővé. Az intézmény decemberében 23 fő elhelyezésére kapott határozatlan időre működési engedélyt. Az otthonban a férőhely keretein belül 6 anya is elhelyezhető. Az intézmény ellátási területe a Szentesi kistérség ( Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes ). Az átmeneti gondozás feladata, hogy az alapellátás keretein belül a családban nevelkedő gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó ellátásban, gondozásban részesítse. Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának és nevelésének a célja, hogy ideiglenes jelleggel helyettesítse vagy segítse a gyermek gondozásában, nevelésében akadályozott szülő gondoskodását. A 14 éven aluli gyermekek esetében együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára. Megelőzze a gyermek családjából történő kiemelését, növelje a család megtartó erejét. A gyermekek átmeneti gondozásának meghatározó elemei és jellemző fogalmai a következők: prevenció és krízisintervenció, átmeneti jelleg, önkéntesség-motiváltság, a probléma helyben történő megoldása, teljes körű ellátás, a gyermek neveléséhez megfelelő feltételek biztosítása. Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat javaslatára 6 család (anya és gyermekei) került felvételre. A hat családon kívül még 2 anya kérte közvetlenül, családon belüli bántalmazás miatt a segítséget. Az összes ellátotti létszám 30 fő volt.

11 11 Az elmúlt évben felvételre került családok mindegyike a felvétel időpontjában vagy korábban már kapcsolatban volt a Gyermekjóléti Szolgálattal. A 2005-ös évben 10 felvételi kérelmet bíráltak el. Két kérelem került elutasításra, mert úgy ítélték meg, hogy jelentkezésükkel az akkori lakhatási körülményeikhez képest csak komfortosabb körülmények közé szerettek volna kerülni. A veszélyeztetettség okai szerint a megoszlás a következő volt: nem megfelelő lakhatási körülmények miatt 6, családon belüli erőszak miatt 2, életviteli probléma miatt 1 anya gyermekeivel együtt 2 gyermeket ideiglenes jelleggel láttak el az intézményben, akik elhagyták az anya otthonát. Az átmeneti gondozás egyik legfontosabb eleme a teljes körű ellátás biztosítása, melynek értelmében a teljes körű ellátás legfontosabb elemei: a napi ötszöri étkezés ruházattal való ellátás, annak tisztítása és cseréje a tisztálkodáshoz szükséges textíliák tisztálkodószerek ágynemű csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagok, eszközök iskolai oktatáshoz szükséges felszerelés sporthoz, játékhoz, művelődéshez szükséges feltételek megteremtése megfelelő bútorzat biztosítása 3 évesnél idősebb gyermekeknek zsebpénz biztosítása a felzárkózás és tehetséggondozás megszervezése megelőző és gyógyító egészségügyi ellátás biztosítása. Az intézménybe kerülés okán kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködnek a Gyermekjóléti Szolgálattal, akinek családgondozója gondozási nevelési tervet készít a szülő bevonásával. A terv célja a család (kiemelten a gyermek) gondozásával, nevelésével, a család együtt maradásával, életviteli és lakhatási problémáinak megoldásával kapcsolatos feladatok részletes megtervezése, az abban résztvevő szakemberek, intézmények közötti munkamegosztás kidolgozása. Az intézmény célkitűzése a gyermekek átmeneti gondozását magas szinten végezni, a rászorultaknak gyors segítséget nyújtani. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések évben 822 alap- és alszámmal iktatott gyámhatósági ügyirat keletkezett december 31-én 165 családban 363 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság. Ebből: környezeti ok miatt 159 fő magatartási ok miatt 59 fő anyagi ok miatt 118 fő egészségi ok miatt 27 fő

12 12 A fentiek közül: alkoholizmus miatt is veszélyeztetett 21 fő lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett 49 fő decemberében 70 fő védelembe vett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság, ebből évben 27 gyermek védelembe vételére került sor. A védelembe vétel legfőbb okai: környezeti okból 11 fő szülőnek felróható magatartásból 42 fő gyermeknek felróható magatartásból 17 fő A 70 védelembe vett gyermek 35 családot érint. A védelembe vételre 59 esetben a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor, 11 esetben más szerv jelzése alapján. A felülvizsgálatok során évben 24 kiskorú védelembe vétele szűnt meg, mivel a védelembe vétel okai megszűntek, a családok helyzete rendeződött. A védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: - a szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását - a szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet - a gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése - a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való intézkedés - a gyermek számára kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása - a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására. Ideiglenes elhelyezésre az év során 1 esetben került sor kiskorú bántalmazása miatt. Az ideiglenes elhelyezés felülvizsgálata során a városi gyámhivatal a gyermeket harmadik személynél helyezte el. A rendőrség tájékoztatása szerint évben ismertté vált bűncselekmények száma 1547 volt, ami az előző évhez képest 12,9%-os növekedést mutat. Ismerté vált elkövetők száma és megoszlása korcsoportok szerint 2004 és 2005 évben Nagykorú Fiatalkorú Gyermekkorú

13 13 Szabálysértések területén is növekedés figyelhető meg, 64 fiatalkorú ellen folyt eljárás, de itt is csökkent a fiatalkorú elkövetők aránya. Nagyon fontos, hogy a tavalyi évhez képest majdnem felére csökkent a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma. Az áldozati oldalt tekintve 30 esetben gyermek sérelmére, 19 esetben felnőtt nő sérelmére és 3 esetben felnőtt férfi sérelmére követtek el bűncselekményt a gyanúsítottak. Családon belüli erőszak során legnagyobb problémát a cselekmények bizonyítása, a relatív mentességi jog alkalmazása jelenti, valamint nehéz elfogulatlan tanúvallomást beszerezni. A családon belüli erőszak főként azoknál a családoknál figyelhető meg, ahol a családon belüli viszály, veszekedés már hosszabb időre nyúlik vissza, hátterében általában alkoholos állapot, párkapcsolati problémák és személyiségbeli jellegzetességek állnak. Kábítószerrel való visszaélés miatt 2005-ben 15 eljárás indult 33 fő ellen, melyből 31 felnőtt és 2 fiatalkorú volt. Javulás mutatható ki az elkövetés helyét illetően is, áttevődtek a közterületekre, lakóhelyekre, szemben a korábbi évben tapasztaltakkal, amikor az oktatási és köznevelési intézmények környékén követték el. Bűnmegelőzés terén a KEF munkájába bekapcsolódva szinte minden városi intézménnyel kapcsolatba kerültek, szorosabb együttműködés a Polgármesteri Hivatallal és a Családsegítő Központtal alakult ki, valamint azokkal az iskolákkal, ahol tematikus drogprevenciós programot valósítanak meg. A szórakozó helyek ellenőrzése folyamatosan megtörténik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek fokozására szükség van. A DADA program keretében folyamatos és hatékony a bűnmegelőzési tájékoztatás az iskolákban, a résztvevő rendőr kollégák nagy kitartással és lelkesedéssel végzik ezt a munkát. Az ügyészség tájékoztatása szerint évben gyermekkorú, illetve fiatalkorú sértett sérelmére 40 esetben rendeltek el nyomozást, az esetek túlnyomó részében tartás elmulasztása vétsége miatt indult eljárás, a jogosult, illetve a gyámhivatal feljelentése alapján. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenysége A KEF segítséget nyújtott a Bűnmegelőzési és Operatív Bizottság által végzett bűnmegelőzési felmérésben. A felmérés a kistérség lakosságának szubjektív biztonságérzetére, a bűnüldöző szervek munkájának értékelésére és a lakókörnyezet biztonságára volt kíváncsi. Jelenleg a kutatási adatok feldolgozása van folyamatban. A kérdőív a kábítószer okozta veszélyekre is rákérdezett a kistérségi lakosság körében. Az elkészült munkára alapozva a kistérségi bűnmegelőzési stratégia elkészítésében is részt vállalnak május-júniusban az érintett szervezetek képviselőivel közösen, illetve velük egyeztetve elkészült a Nemzeti Drogstratégiához illeszkedő, a helyi szükségletekre támaszkodó városi stratégia. A stratégiát véleményezték az érintett intézmények, szervezetek. A véleményeket, javaslatokat beépítettük a stratégiába. Az NDI előzetes értékelése alapján 10-ből kilenc pontot kapott, így megvalósításához plusz pályázati források is igénybe vehetők júniusában az első bűnmegelőzési családi nap került megrendezésre. A Pepita Macska Alkohol- és Drogmentes szórakozóhely több programnak adott helyt. A rendezvényen többek között a KEF-ben képviselettel rendelkező szervezetek mutatkoztak be. A Vöröskereszt az egészséges életmóddal, a rendőrség a DADA programmal kapcsolatos

14 14 előadást tartott. A rendőrség a kábítószer használat veszélyeiről és annak büntetőjogi következményeiről is szólt, és közlekedésbiztonsági bemutatóval is szerepelt. A Családsegítő Központ a személyes szolgáltatások lehetőségeit mutatta be, illetve a megálló csoport tartott zenés prevenciós és beszélgetős előadást a fiataloknak. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola iskolai drog-prevenciós drámacsoportja színdarabbal lépett fel. A júniusban megnyílt a drogambulancia, így hosszútávon megoldottnak látszik a városban a szenvedélybetegek kezelése és ellátása. Jelenleg csak az önként jelentkező betegeket, illetve hozzátartozókat tudnak fogadni. A KEF a nyitást követően azonnal felvette az intézménnyel a kapcsolatot. Az együttműködés szorossá és napivá vált az eltelt idő alatt. Az elterelés intézményére kiírt pályázatot a KEF támogatta, és a helyi stratégiában is kiemelt helyet kapott a drogambulancia szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése és népszerűsítése. A Pepita Macska Klub április 15-től új helyen nyitotta meg kapuit a megcélzott éves szentesi korosztály előtt, Szentesen a Csongrádi út 2. szám alatt. A drog- és alkoholmentes szórakozóhely 2005 április 15. és június 30. között és azóta is minden héten kedden délután ½ 5-től ½ 8-ig, pénteken és szombaton 20 órától 01-ig tart nyitva. Az átalakítás óta a fiatalok folyamatosan igénybe veszik szolgáltatásaikat, szórakozásukat a klub biztosítja. A rendezvényeken és a Pepita Macska Klubban, a program megvalósítása során összességében fő jelent meg, és a klub nyitvatartási napjain a látogatottság lassú, de folyamatos növekedést mutat. A klub, mint nyitott ház, minden fiatalokat, illetve szenvedélybetegeket segítő kezdeményezés előtt nyitva áll szeptember hónapban a KEF-ben képviselettel rendelkező szervezetek kapcsolattartói számára három napos csapatépítő tréninget szerveztek. Jelen voltak a Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családok Átmeneti Otthona, Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete, Vöröskereszt, az oktatási intézményeket a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola képviselte. A résztvevők visszajelzések alapján hasznosnak ítélték a programot, és a későbbiekben ez javította az együttműködést a felek között. Pályázati forrásból 120 órás akkreditált képzést indítottak a fiatalokkal, veszélyeztetett csoportokkal és családokkal foglalkozó intézmények, szervezetek munkatársai részére (pedagógusok, addiktológusok, szociális munkások számára). A városi egészségnapok rendezvénysorozatához csatlakozva az érintett szervezetekkel együttműködve vendégül látták az Emberbarát Alapítványt, akik zenés terápiás csoportjukkal léptek fel mintegy 500 szentesi diák előtt és beszélgettek velük. Az alkalmat kihasználva a helyi intézményeket, szolgáltatásokat népszerűsítő szórólapokat osztottak szét a fiataloknak. A Vöröskereszt Szentesi Szervezetével közösen rajzversenyt hirdettek az iskolások számára Szenvedélyek címmel, melyből kiállítás készül a Pepita Macskában. Felügyeleti szervek tapasztalatai A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, mint a működési engedélyeket kiadó felügyeleti szerv az ellenőrzések során megállapította, hogy a gyermekvédelmi intézmények működése a jogszabályoknak megfelelő, szakmai tevékenységük kimagasló. A szakemberek naprakész információval rendelkeznek, feladatukat szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretesen és hatékonyan végzik. A Gyermekjóléti Szolgálat

15 15 munkatársai jó kapcsolatot alakítottak ki a szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, rendőrséggel, valamint a bírósággal. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozás A gyermekek védelméről szóló törvény kimondja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatnak minden év március 31-ig meg kell tartania a gyermekvédelmi jelzőrendszerben részt vevők tanácskozását. A tanácskozásra március 20-án került sor, ahol a gyermekvédelemmel foglalkozó és érintett területen dolgozó szakemberek voltak jelen, így az óvodai, iskolai, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a házi gyermekorvosok képviselője, védőnők, a rendőrség, a gyámhatóság, valamint a gyámhivatal munkatársai, a szociálpolitikai osztály munkatársai, valamint a Csongrád Megyei Szociális és Gyámhivatal képviselői, a gyermekjogi képviselő, valamint a fiatalkorúak ügyésze. Fiatalkorúak ügyésze tájékoztatást adott arról, hogy a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények szempontjából az egyik legkonszolidáltabb megye Csongrád megye. Munkájukkal kapcsolatosan elmondta, hogy az ügyek feldolgozása során az egyik elsődleges szempont a fiatalkori-életkori sajátosságok figyelembe vételével a büntetőeljárás gyors befejezése. Az eljárások során az iskolai jellemzésekkel kapcsolatosan kifejtette, hogy pozitív változás van ez irányban, hiszen sokkal részletesebbek, sokkal használhatóbbak az iskolai jellemzések. Az utóbbi időben azt érzékelik, hogy mind a családgondozók, mind a gyámhivatalok, vagy adott esetben a jegyzők is egyre bátrabban merik megtenni a feljelentéseket, sokkal összefogottabb a rendszer, egyre szakszerűbbek és mélyrehatóbbak, ami nagyban megkönnyíti munkájukat és nagy segítséget jelent. Óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök által összegzett további feladatok szülői tréningek. Pszichológus, orvos, gyámügyi előadó, más szakemberek felkérése előadás tartására szülőknek pl: gyermeknevelésről, együttélésről stb. munkahelyteremtés, anyagi biztonság a gyermekneveléshez segítségadás több szakember, pszichológus alkalmazására lenne szükség, akik a hozzájuk irányított magatartászavaros, lelki sérült gyermekekkel foglalkoznának. az óvodai gyermekvédelmi felelős érdembeli gyermekvédelmi munkát nem képes csoportvezetői feladatok ellátása mellett végezni, csupán jelzőrendszeri feladatokat ellátni esetmegbeszélések tapasztalatainak beépítése a gyakorlati munkába a gyermekekkel kapcsolatos döntésekről közvetlen tájékoztatást szeretnénk kapni a hivataltól, így lehetne nyomon követni az óvodának is az adott gyermek sorsának változását. rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek rendszeres óvodába járásának ellenőrzése. Családlátogatások beszélgetések alkalmával meggyőződni az indokolatlan hiányzások okáról, ezek megszüntetése, a szülők fokozottabb ösztönzése az óvodai szülői értekezleteken, rendezvényeken való részvételre. A gyermekek felzárkóztatásához fejlesztőpedagógus, logopédus biztosítása, felzárkóztatásuk figyelemmel kísérése.

16 16 Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök által összegzett további feladatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: az értékrendszerek helyes kialakítására való nevelés a szülők szemléletén kellene változtatni, előadásokkal, tájékoztatókkal, stb. a tanulók általános szociális helyzetének javítása szükséges, a lehető legtöbb forrásból, az iskola is teremthetne ilyen forrásokat kulturális, szabadidős programok, osztálykirándulások rászorultság alapján történő anyagi támogatása korrepetálási lehetőségek biztosítása (középiskolák jelezték) szabadidős foglalkozások, játékos feladatok biztosítása a Családsegítő Központból történő visszajelzések biztosítása használható tudást adó hatékony szemléletformáló továbbképzések pedagógusoknak, hogy sikeresen fel tudjanak készülni a problémás gyermek oktatására, nevelésére szupervíziós lehetőségek A házi gyermekorvosok javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében: iskolai, óvodai rendelők berendezése sokkal több időt kellene fordítani a gyermekekre iskolai szociális munka szükségessége esetmegbeszélő csoportok iskola-orvos kapcsolat javítása gyógytornászok foglalkoztatása szociális juttatások bővítése A rendőrség javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében: pedagógusok képzése drogprevenciós és egyéb bűnmegelőzési területen szülők tájékoztatása és fejlesztése a bűnmegelőzés területén a jelzést tevő kilétének védelme szabadidő tartalommal történő megtöltése a meglévő jó lehetőségek további erősítése pl.: Pepita Macska A fentiek képet adnak az önkormányzat és intézményei, valamint a társszervek gyermekvédelmi munkájáról. A továbbiakban az a legfontosabb célkitűzés, hogy a jelzőrendszeri tagok javaslataiból minél több megvalósításra kerüljön, és minden területen valóban érvényesüljenek a gyermekek mindenek feletti jogai. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és a következő határozati javaslat elfogadására:

17 17 /2006. (V.12.)Kt. Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról H A T Á R O Z A T J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében megtárgyalta a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatót és a feladatok évi ellátását megfelelőnek értékeli. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők Szentes, április 18. A jegyző megbízásából: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 29. napján tartott ülésén

Előterjesztés a Képviselő-testület május 29. napján tartott ülésén Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. május 29. napján tartott ülésén 7. napirendi pont Tárgy: Gyermekvédelmi beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben