CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA"

Átírás

1 CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA 1. Kérdésfelvetés, szakirodalom Tanulmányom célja az, hogy a nyelvészeti pragmatika fogalmaival alaposabban is megismerkedni kívánó nyelvész és nyelvtanár legelső lépéseit megkönnyítse. Nem a pragmatizmus néven ismert filozófiai irányzatról van szó. A nemzetközi szakirodalomból Levinson (1983) a nyelvészeti pragmatika máig legalaposabb összefoglalása, bár vannak könnyebben olvasható, de kevésbé ismert munkák is, pl. Thomas (1995). A magyar szakirodalomból Németh T. Enikő publikációin túl 1 ajánlom az olvasó figyelmébe Szili (2004) mellett a Pléh & al. (1997) tanulmánygyűjteményt. Áttekintő tanulmányában Nagy Katalin megjegyzi, hogy (Levinson szerint is) a pragmatika a nyelvi jelentésnek azon aspektusaival foglalkozik, amelyeket a jelentéstan (szemantika) nem tud kezelni (Nagy 2005). A szemantika és a pragmatika vélt kettősségének a témaköre egyébként már valósággal önálló kutatási területté nőtte ki magát (vö. Turner 1999, Bianchi 2004). Eddig mintegy 35 módon definiálták a két terület különbségét (Nemo & Cadiot 1997). Három részfeladatom van. Amellett kívánok érvelni, hogy a jelentéstan és a pragmatika között nem kell, de nem is lehet határt vonni. Be kívánom mutatni a pragmatikai-kontextuális szemlélet néhány alapelvét (a válogatás itt csak önkényes lehet). Végül: kételyeimet szeretném kifejezni azzal a tétellel kapcsolatban, hogy a pragmatikai (nyelvhasználati) szabályok általánosság és rendszeresség tekintetében különböznének a nyelvtani szabályoktól. A szakirodalomban ugyanis tartja magát az a nézet, miszerint a pragmatika a kommunikáció általános elveivel, egzakt módon nem megragadható nyelvhasználati szokásokkal és tendenciákkal foglalkozik, tehát azt a szeszélyes jelenséget vizsgálja, hogy mi történik a jelentéstan által oly szépen jellemzett mondatokkal, ha a beszélők kontextusban is használni merészelik ezeket. 1 Németh (2006), Németh & Bibok (2003). 1

2 Sok tudós persze immár két évezrede nem a természetes diskurzus vagy szöveg vizsgálatával, hanem olyan saját maga által kiötlött, izolált mondatok elemzésével foglalkozik, mint A fiú fut és A macska a lábtörlőn hever. A pragmatika ágait, kutatási témáit több módon lehet csoportosítani: itt a kutatási területek egyik lehetséges (négyes) osztályozását mutatom be. A pragmatika egyik alapvető témája a diskurzus koherenciája. Ez a terület felöleli a tér- és időbeli viszonyokra utaló elemek (itt, másnap, mögé stb.) használatát, azaz a deixist, illetve a referenciát, a névszók és más nyelvi elemek vonatkozását a külvilág létezőire. A koherencia előfeltételezi a diskurzus belső összetartó elemeinek az összeforrottságát, a kohéziót, valamint a beszédhelyzetbe való beágyazottságát. Ide tartozik a racionálitás és informativitás kérdése is. Miért lehet értelmes pl. egy olyan megnyilatkozás, mint A hiba az hiba vagy Az apád férfi. A deixis/referencia témájához vö. Pléh & al. (1997: ) és Levinson (1983: 54 96). A pragmatika másik nagy témája a diskurzusbeli funkciók elemzése. Egyrészt az a problémakör, hogy az egyes szerkezetek (pl. a kérdések) milyen, ún. illokúciós szerepet tölthetnek be (pl. felszólítás). Ehhez főként a beszédaktuselméletről van szó jó bevezetés Pléh & al. (1997: ) és és Levinson (1983: ). A pragmatika harmadik fontos kutatási iránya az implicit diskurzus vizsgálata, amelynek kulcsszavai az inferencia, implikáció, implikatúra, előfeltevés, kontextus, vö. Pléh & al. (1997: ) és Levinson (1983: ). A pragmatika negyedik területe átfed a szociolingvisztikával, főként ennek a beszéd néprajza (the ethnography of speaking) névű irányával, és a konverzáció elemzésével: ez a diskurzus szociális és interperszonális elemeit vizsgálja. Ide tartozik az identitás, a hierarchia és távolság, az udvariasság és tiszteletiség, illetve az attitűd témája, vö. Pléh & al. (1997: ) és Levinson (1983: ). A PRAGMATIKAI KUTATÁS IRÁNYAI koherencia, kohézió, deixis a szerkezetek funkcionális implicit kommunikáció, szociális-interperszonális és referencia, racionalitás, interpretációja, illokúciós előfeltevések, kontextus és kommunikáció, hierarchia, informativitás érték és beszédaktusok tárgyalási univerzum identitás, tiszteletiség stb. 2

3 2. A kontextusfüggetlen jelentés mítosza A mítoszoknak nincs közük a tények és ellenérvek világához: nem számít, hogy a viasszal összetapasztott tollakból készült szárny segítségével valóban lehet-e repülni. Az önálló szemantika mítoszában hinni akaró tudóst sem érdekli, hogy az alapvető jelentés (angol: literal, context-independent meaning) megadása képtelenség a kontextus (a szövegkörnyezet és beszédhelyzet) elemi értelmezése nélkül (Ariel 2002, Recanti 2004). 2 Nézzük meg mit jelent például a Jézus vizen járt mondat tisztán jelentéstani leírása. Nyilván nem lehet a szemantikai leírás tárgya minden információ, amely a Jézus névhez és annak viselőjéhez társul, és nem tárgya például az sem, hogy a vizen járás konkrétan milyen tárgyi kontextust és tényállásokat előfeltételez. Azt viszont ki kell mutatnia a szemantikai leírásnak, hogy a járt ige nem ugyanarra a cselekvésre utal a Jézus vizen járt, illetve a Jézus Vecsésen járt mondat esetében. Ha pedig az alapjelentés megadása kontextuális és referenciális (a nyelven kívüli világra vonatkoztató) elemeket is előfeltételez, akkor pontosan meg kellene mondani, hogy hol ér véget a jelentéstan, és hol kezdődik a pragmatika. A kontextusokban előálló sajátos jelentések és az alapvető jelentés közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. A Jézus vizen járt mondattal adott kontextusban a beszélő kifejezheti akár azt is, hogy bármi elképzelhető, de ez nem a primér mondatjelentés része. Nem állítjuk azt sem, hogy a nyelv használata során alkalmazott nem nyelvi tudásról a nyelvészetnek kellene számot adni. Az Eszter megcsókolta Annát, mert annyira sírt mondat esetében a fő- és mellékmondat alanya különböző (Anna sírt, nem pedig Eszter), viszont az Eszter megcsókolta Annát, mert olyan jókedve volt mondat esetében a fő- és mellékmondat alanya azonos (Eszternek volt jó kedve). Az alany azonosítására itt azt a tudásunkat használjuk fel, hogy a mi kultúránkban ki, mikor és kinek szokott csókot adni. Ez persze nem nyelvi kérdés. A nyelvészeti pragmatikának nem is lehet tárgya a világról való ismereteink, az enciklopédikus tudás egésze. A természetes diskurzusban előforduló megnyilatkozásoknak van kontextusuk (ez a definíciójuk!), míg a beszédhelyzet és szövegkörnyezet nélküli mondatoknak, pl. a nyelvtankönyvek példamondatainak a jelentését mindig úgy elemezzük, hogy létrehozunk számukra egy minimális, alapértelmezett kontextust (angol: default 2 Recanti tanulmányai az interneten: 3

4 context). Ez azt jelenti, hogy ha el akarjuk dönteni egy mondatról, hogy egyáltalán jelenthet-e valamit a nyelvben, akkor ehhez rekonstruálnunk kell egy elemi helyzeti sémát, amelyben bizonyos értékeket feltételesen kitöltünk. Például egy olyan latin mondatnak, mint I Menj! csak akkor tulajdoníthatunk jelentést, ha megértettük, hogy a beszélő valakit helyváltoztatásra utasít, mégpedig olyanra amely nem feléje irányul (vö. Veni Gyere! ), és a mozgásnak nem feltétlenül kell gyalogosnak lennie (pedibus ~ equis ~ puppibus, etc. ire gyalog ~ lovon ~ hajóval stb. menni ). Ezért aztán szoros értelemben biztosan nem lehet kontextus- és használatfüggetlen jelentésről beszélni. Ha pedig elfogadjuk azt, hogy egy tárgy meghatározásának elidegeníthetetlen része a kontextusa és funkciója, akkor be kell látnunk, hogy a kontextus és funkció kizárása a jelentés elemzéséből elvi képtelenség. Mit lehet az egérfogóról mondani, ha nem is említhetjük meg, hogy az egerek irtására való? Korántsem evidens, hogy miféle jelentés tekintendő kontextusfüggetlennek és miért. Nem hinném, hogy kontextusfüggetlen lenne a Nehogy már Pista ne tudjon dolgozni! mondat vélhetően primér jelentése: Remélem, hogy Pista fog tudni dolgozni. Persze ennek a mondatnak lehet a beszélt nyelvben egy ettől eltérő, sajátosabb jelentése: Hogy állíthatja azt ez a Pista, hogy nem tud dolgozni?! A pragmatika kutatóját épp az érdekeli, hogy a vélhetően primér kontextuális jelentés helyébe miért és mikor lép egy ettől különböző kontextuális jelentés. Tekintsük most a Tudsz titkot tartani? kérdést. Ez a mondat bármely elképzelhető pragmatikai kontextusban csak így értelmezhető: Figyelj, most titkot fogok közölni veled, azaz ezzel a mondattal soha sem arra kérdezünk rá, hogy a hallgató (a saját megítélése szerint) képes-e vagy sem arra, hogy bizalmas információt ne fecsegjen ki. Ez a nem létező valami lenne a sokak által megálmodott kontextusfüggetlen jelentés? 3. Pragmatika de van benne rendszer A mondattan kutatói szerint a szerkezeti helyesség szabályai abszolút érvényűek: egy mondat tehát vagy nyelvtanilag jól formált, vagy nem az. A nyelvtani helyesség amellett, hogy nem fokozati jellegű, nem is kontextusfüggő valami, pl. A lányok okosabbak, mint a fiúknál mondat semmilyen helyzetben sem grammatikus, de a Mari és Zoli szereti egymást mindig az. A mondattani szabályok állítólagos általánossága és rendszeressége (a beszélőközösség minden tagjára és a nyelvi rendszerre való globális érvényessége), illetve a nyelvtani jólformáltság abszolút 4

5 jellege vonatkozásában most terjedelmi okokból ellenérvek helyett csak egy példamondatot mutatnék be az olvasónak: Kati azt a két fiút mindennap átúszott utána Japánba, úgy érdekelte. Egy amerikai nyelvész, James McCawley egész kötetet gyűjtött össze azokból a különféle típusú, de többé-kevésbé furcsa szerkezetű mondatokból, amelyekkel találkozott (McCawley 1991). Az persze igaz, hogy a mondattan szabályai közt vannak olyanok is, amelyek nagy általánossággal és rendszerességgel érvényesülnek, illetve még egymással sem interferálnak. Ellentétben azzal a vélekedéssel, miszerint a pragmatika pusztán a nyelvhasználat szokásaira vonatkozó, viszonylagos érvényű elvek halmaza volna, úgy gondolom, hogy a nyelvhasználatra vonatkozó szabályok is sokfélék. Azt feltehetően senki nem állíthatja, hogy például az orosz anyanyelvi beszélői számára a választás a hímnemű és nőnemű igealak között nem kötelező olyan mondatokban, mint Ja pročital ~ pročitala knigu Olvastam a könyvet (ezt a szabályt legfeljebb csak a magyar házipálinka képes ideiglenes jelleggel felfüggeszteni). A japán nyelv számos első és második személyű névmása közötti választás a beszélők neme és a köztük lévő viszonyok szerint történik: itt már viszonylagosak a nyelvhasználati döntések, noha nincs valószínűsége például annak, hogy egy japán nő a beszélő macsóságát, agresszív férfiasságát jelezni hivatott, első személyű ore névmással utaljon önmagára (bár a kisfiús boku megjelent a kamaszlányok között!). Ha viszont a tegezés és magázás kérdésére gondolunk az európai nyelvekben, akkor indokolt a szabály kifejezést idézőjelbe tenni, és tendenciákról vagy általános elvekről beszélni. 3 A pragmatikai szabályok a beszélőközösségben való általánosság és a nyelvben való szisztematikusság tekintetében két, elvileg független skála mentén jellemezhetőek: ÁLTALÁNOSSÁG RENDSZERESSÉG A szabályok adott esetben felfüggeszthetőek, illetve mindig van valószínűségi dimenziójuk. Általános szabály például, hogy bizonyos névszói kifejezések referenciája (vonatkozása) kétértelmű: a Mari történelemkönyvből akar spanyolul tanulni, illetve a Jenő francia nőt akar feleségül venni esetben a történelemkönyvből, illetve a francia nőt utalhat egy konkrét könyvre, illetve személyre, de utalhat bármely a történelemkönyvek, illetve a francia nők halmazába eső létezőre. A nyelv 3 Vö. Domonkosi Ágnes monográfiája: 5

6 használata során azonban az elvileg fennálló lehetőségeket a világról való tudásunk alapján átértékeljük. A Jenő két gyermekes, elvált asszonyt akar feleségül venni mondat esetében például valószínűtlen, hogy a beszélő tetszőleges, ámbár a két gyermekes, elvált asszonyok kategóriájába tartozó egyénre utalna. Hasonlóképpen A férjem volt az orvosnál, és lehet, hogy ki kell venni az epehólyagját mondat esetében is kizárjuk, hogy a beszélő az orvos epehólyagjára utalt volna. Tévedés lenne azonban a felfüggeszthetőség és a valószínűségi értelmezések létezésének tényéből azt a következtetést levonni, hogy akkor talán a nyelvhasználati szabályokban nincs is semmi, ami egzakt módon megragadható és rendszerezhető. Vannak persze egzaktabb pragmatikai szabályok, például az, hogy a magyarban a vélemény és észlelés igéi előtt használt úgy rendszeresen törli a beágyazott mondat faktív (elfogadott tényként való) olvasatát: Tudom, hogy P. meghalt. Úgy tudom, hogy...; Hallottam, hogy P. szereti Mozartot. Úgy hallottam, hogy... Ha belátjuk, hogy a nyelvben az általános érvényű szabályok egyszerűen csak a szabályszerűség speciális, szélső esetének tekinthetőek, akkor nem meglepő, hogy sok esetben nincs abszolút szabály. Mégis: az alapvető, jelöletlen használat, megkülönböztetése a sajátos, jelölt használattól mindig szükséges. A nyelvész és nyelvtanár nem teheti meg, hogy a nyelvben csak azokat a szabályokat keresse, amelyek vélhetően abszolút érvényűek, és más szabályok vagy a kontextus hatására sem függeszthetők fel. Tekintsük például a Rita nő létére remekül főz mondatot, amelyet talán csak egy pillanatnyi habozás után értünk meg. A mai magyar beszélők többsége számára ugyanis a létére megengedő állapothatározói névutó, amelyet tipikusan a cselekvés (itt: remekül főz) és a jelzett állapot (itt: a nőiesség) közötti, vélhető ellentét megléte esetén használunk: a Rita nő létére motorversenyekre jár mondat könnyebben érthető. A mai magyar nyelv interneten elérhető mintáinak bizonysága szerint nem ritka az előrebocsátott ok vagy magyarázat értelmében használt létére névutó sem (vö. lévén), pl. Profi létére pontosan tudta, hogy mit csinál stb. Ez azonban a mai szövegekben nem lehet több néhány százaléknál, de a klasszikus magyar irodalom elektronikus kereséssel vizsgálható szövegeiben sem éri el a létére (létemre, létedre stb.) összes előfordulásának ötödét. A tipikus használat Csokonainál már ez: Hogy eshetik a' meg, hogy ő Nagyságos Gróf Kis Asszony létére tégedet szeret, sőt Károli Gáspár is így tolmácsolja Pál apostol szavait (I. Kor. 5: 11): ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna (si is qui frater nominatur est fornicator). Nem lehet tehát igazolni azt, hogy a létére lévén értelemben való használata valaha is a jelöletlen alapeset lett volna. Csak annyi bizonyos, hogy Eötvös József, Mikszáth Kálmán, 6

7 Németh László és mások sokszor éltek ezzel a talán sokak számára már régen modorosnak számító 4 használattal: a tiszteletes úr, ki igaz lutheránus létére... (Mikszáth) stb. A pragmatikai szabályokról elmondható legfontosabb dolog alighanem az, hogy igen sok fajtájuk létezik. A nyelven kívüli világról való tudásunknak az egyes nyelvi megnyilatkozásaink létrehozásához és értelmezéséhez használt valamennyi elemét nem kell és nem is lehet nyelvészeti keretben rendszerezni, de a feladatunk mégis az, hogy a kontextuális nyelvhasználatra vonatkozó rendszeres, így rendszeresen leírható jelenségek körét egyre tágítsuk. Ez lenne talán a pragmatikai kutatás célja. 4. A magyar pragmatikától az univerzális pragmatikáig Az egyes nyelvek, illetve a nagybetűs Nyelv pragmatikájának viszonya izgalmas kérdés. A nyelvek közötti pragmatikai, nyelvhasználati hasonlóságok okai között a kontaktushatások, vagyis a kölcsönzés mellett nagy szerepe van bizonyos, általános, illetve univerzális tendenciáknak. Például az indonéz dapat, akárcsak az angol may segédige utalhat egyszerre valószínűségre, illetve a külső engedélyből adódó lehetőségére: az indonéz Dia dapat datang ke Jepang és ennek angol megfelelője, a He may come to Japan egyaránt jelenthetik azt, hogy valakinek szabad Japánba jönnie, illetve, hogy ennek az eseménynek valószínűsége van. Aligha véletlen az, hogy számos nyelvben azonosak vagy hasonlóak a megengedő és valószínűségi modalitást kifejező nyelvi formák. Ugyanígy a kötelező és a szükségszerű kifejezésének a nyelvi eszközei is sokszor átfednek egymással, vö. pl. az angol He must be in his office Az irodájában kell lennie értelmezéseit. Mivel ez a jelenség olyan nyelvekben is ismert, amelyek esetében az említett modalitásokat az angolhoz hasonló módon összekapcsoló nyelvek hatása kizárható, nyilván arról van szó, hogy a valószínűségi modalitás (lehetőség, szükségszerűség) és az összes többi ( egyénre orientált ) modalitások között valamiféle természetes és a dolog lényegéből adódó, inherens kapcsolat van. A modalitások két csoportja közötti kapcsolatot kívánja szemléltetni a következő ábra: 4 Kissé pökhendi és az adatok fényében érthetetlen Halász Gyulának a Nyugatban lezajlott vitában mondott ítélete (1916): A létére egyáltalán nem kétértelmű. Aki azt hiszi, egyet jelent a lévén-nel, annak már meghamisították a nyelvérzékét. 7

8 valószínűségi modalitás kell (szükségszerű), lehet stb. egyénre orientált modalitások kell (kötelező), szabad, tud (képes) stb Megtévesztő az, hogy a pragmatika kutatói akkor is univerzális pragmatikai jelenségekről beszélnek, amikor azok nem teljesen egyetemesek, csupán nagyon gyakoriak, azaz kvázi-univerzálék. Az olyan inherens kapcsolatoknak a létezése, mint a modalitás említett típusainak az összefüggése egyes nyelvekben nem vagy csak alig mutatható ki (a modalitások például elkülönülnek a japánban), bár nincs olyan nyelv, amelyben ne lehetne tömegesen azonosítani az ilyen kapcsolatokat. Az inherens viszonyok nyomán nem feltétlenül jön létre nyelvi univerzálé. Nézzünk meg közelebbről egy pragmatikai kvázi-univerzálét! Igen sok nyelvben a nyomatékos tagadás egyik módja olyan feltételes mondat használata, amelyben a főmondati feltételes következmény (apodosis) eleve kizártnak tekintett képtelenség, így aztán maga a feltétel (protasis) is hasonló képtelenségnek minősül. Egy kínai kollégámtól tanultam azt a mondatot, amely szó szerinti fordításban így hangzik: Ha ez orvos, akkor én nem vagyok ember. A kínai mondat 5 értelmezése egyszerű, ha ismerjük az olyan magyar mondatok használatát, mint Ha ez orvos, akkor én vagyok a római pápa, illetve Úgy orvos ez, ahogy én... (különböző folytatásokkal), illetve az olyan angol mondatokét is, mint If he is a doctor, I am the Pope of Rome ~ He is a doctor like I am... A szokásosan választott abszurditás ezekben a mondatokban a szakirodalomban Dracula-kondicionális a nevük nyelvenként különböző. 6 Az izraeli héberben például ez járja: Im hu rofe, az ani tsintsenet ~ kugelager Ha ez orvos, akkor én meg dunsztosüveg ~ golyóscsapágy vagyok. Maga a Dracula-kondicionálissal való nyomatékos tagadás azonban egyfajta univerzális lehetőség, amellyel nagyon sok, bár láthatóan nem mindegyik nyelv él. Maradjunk még egy példa erejéig a feltételes mondatoknál. A kontrafaktuális érvelés minden eddig ismert kultúrában létezik, azaz univerzálisnak tekinthető az olyasféle argumentáció, mint {X nem áll fenn, következésképp Y}, illetve {Ha X 5 Ta yaoshi yisheng de hua, wo jiu bu shi ren. Lu Tao, Hiroshimai Egyetem, szem. közlés. 6 Illetve a választott abszurditás esetleg nem kötött, mint pl. a japánban. Akatsuka Noriko professzortól (UCLA) hallottam ezt a mondatot: Ano musumesan wa bijin nara, uchi no ko wa Tennyosama desu yo Ha az a kislány egy «szépség», akkor a miénk meg egy Vénusz!. 8

9 fennállna (de nem áll fenn), akkor következésképp Y} stb. A kontrafaktuális érvelésnek sokféle nyelvi megjelenési formája lehet. Amennyiben a beszélő feltételes mondatokat használ ilyen érvelésben, akkor sok nyelvben a kontrafaktuális feltételt (pl. Ha madár lennék,... vagy Ha nem halt volna meg...) sajátos nyelvi eszközök jelölik: ez tipikusan az igealak, de sok nyelvben pl. az arabban vagy a héberben ráadásul kétféle ha jelentésű kötőszó is van (hipotetikus, illetve kontrafaktuális). A feltételesség különféle típusainak eltérő nyelvi jelzése azonban korántsem valamiféle szükségszerűség, hiszen például annak a japán szerkezetnek, hogy (Moshi) densha-ga kitara,... teljesen nyitott az értelmezése: Ha megjön ~ megjönne ~ megjött volna a vonat,... moshi ha [elhagyható], densha vonat, ga [alanyjelölő partikula], kitara [a kuru jön ige feltételes alakja, amely az igeidő szempontjából semleges]. A többértelműség legtöbbször feloldható a beszédhelyzeti kontextus egésze, a mondatbeli határozószók, vagy a főmondati igealak révén (pl. odoroku deshō..., (akkor) meglepődne vagy odoroita deshō..., (akkor) meglepődött volna ). Tény azonban, hogy például az alábbi magyar kondicionális mondatváltozatok megfelelői sok nyelvben nem különülnek el egymástól: Ha látod ~ látnád ~ láttad volna a húgom, akkor tudod (majd) ~ tudnád ~ tudtad volna, hogy terhes (volt). Valamennyi említett kondicionális típus egybeesik többek közt a bahasa indonézben (1) vagy a kínai köznyelvben (2): (1) Jika anda melihat adik perempuan saya ha te lát- húg enyém anda mengetahui bahwa dia sedang hamil te tud- hogy ő foly. partikula terhes (2) Ruguo ni kandao wo meimei ha te lát- enyém húg ni yiding zhidao ta huaiyun-le te feltétlenül tud- ő terhes- perf.partikula Ez magyarázza, hogy miért nem értik az ázsiai diákok a magyar, angol stb. feltételes mondatok logikáját. A pragmatikai kontextus alapján persze felismerik az érvelés típusát (faktuális, hipotetikus, kontafaktuális), de értetlenül nézik, hogy az egyes típusok azonosítását az európai nyelvek milyen bonyolult igei alakváltozatokkal, partikulákkal stb. támogatják meg. Bizonyosan arra gondolnak, hogy szegény, együgyű európaiak nem tudják, hogy mire is való a kontextus. 9

10 5. Implicit kommunikáció A pragmatika egyik központi kérdése annak a problémának a vizsgálata, hogy a nyelv használata során a közölt információ egy része nem kifejtett formában, hanem implicit és közvetett módon jelenik meg. Az implicit információ három fontos kategóriája az implikatúra, az előfeltevés és az implikáció. Az alábbiakban ezeket mutatom be, de előre kell bocsátani, hogy ez a három kategória korántsem meríti ki az implicit kommunikáció típusait. Elegendő csak arra gondolni, hogy minden nyelvi interakció előfeltétele, hogy a társalgás résztvevői hasonló módon vonják meg az éppen folyó diskurzus terének határait, azaz a kontextust, illetve a tárgyalási univerzumot. Mivel ez így van, az orvos nem érzi szükségét, hogy pontosítsa a Nyugodjanak meg, nem fog a beteg meghalni mondat időbeli értelmezését, és a Levitted a kutyát? kérdéshez sem fűzzük hozzá, hogy...mármint, hogy sétálni és ma, illetve a Manapság már mindenki Korfura akar menni nyaralni mondatban szereplő mindenki is nyilvánvalóan az ismerősök és barátok, nem pedig Földünk összlakosságának tárgyalási univerzumán belül értendő. A tárgyalási univerzumon belül pedig beláthatatlanul sok alapértelmezett dolog kifejezése implicit maradhat. Mielőtt az implikatúra, az implikáció és az előfeltevés értelmezésére térnénk, el kell választani az implicit módon adott, illetve kommunikált tényállásokat attól, ahogy ezeket a hallgató interpretálja, vagyis az inferenciától, a levezető értelmezéstől. A hallgató sokféle következtetést levonhat abból, amit a beszélő mond és ahogy megnyilvánul: miféle ember, van-e családja, milyen politikai nézeteket vall, megértheti vagy esetleg félreértheti például a beszélő megnyilatkozásaiban rejlő iróniát stb. A hallgatói inferencia alapja részben az, ami a beszélő közlésében adott, részben viszont független tőle. Ismerjük az olyan párbeszédeket, mint A: Nem tudom, hol lehet a kalapom. B: Senki nem nyúlt a te kalapodhoz! itt B gyanúsításnak értelmezi A megjegyzését (függetlenül attól, hogy mi volt A szándéka). Egy amerikai hitéleti folyóiratban olvastam, hogy egy trópusi erdőt felgyújtani olyan dolog, mintha az otthon fűtése céljából egy könyvtárat égetnénk el, anélkül, hogy előzetesen megvizsgáltuk volna a könyvek tartalmát Putting a rain forest to the torch is like burning a library to heat a home: without checking the contents of the books. (Awake, május 8.) Az olvasóban többféle inferencia is mozgásba lendül: Szegény embereknek könyvtárakat kell elégetni valahol, hogy fűtsék az otthonukat? 10

11 Bizonyos könyveket nem is baj, ha elégetünk? A hallgatói (olvasói) inferencia rúgói nyilván részben a diskurzuson (szövegen) belül, részben viszont azon kívül vannak. A kommunikációval szemben vannak általános elvárások, amelyek bármely nyelvközösségben a racionális párbeszéd, a társalgás logikájának alapját képezik, vö. Grice (1975, 1978). Az együttműködés elve (cooperative principle) a (1) mennyiség, (2) minőség, (3) relevancia és (4) kifejezésmód társalgási maximáit (maxims of conversation) feltételezi. Ezek minden megszólalásakor arra sarkallják a beszélőt, hogy legyen a társalgáshoz való hozzájárulása (1) éppen a megkívánt mértékben informatív, (2) ne tartalmazzon hamis vagy igazolhatatlan állítást, illetve a (3) tárgyhoz tartozó, releváns, (4) rendezett, homályosság és kétértelműség nélküli megnyilatkozás legyen. A társalgási implikatúra (conversational implicature) a maximák érvényességén alapuló mechanizmus, amely fenntartja a társalgás rendjét. A társalgási implikatúra révén értünk meg egy olyan párbeszédet, mint A: A tanár úr megjött már? B: Hát, áll egy ócska VW a parkolóban, és olyat is, mint A: Te talán sosem csináltál ilyet? B: Holnapra esőt jósol a meteorológia. Az első esetben áthidaljuk a kérdés és látszólag irreleváns válasz közti távolságot, a másodikban pedig értelmezzük, hogy mit jelent a relevancia maximájának szándékos megsértése. Míg a társalgási implikatúrát a hallgató a konkrét beszédhelyzet elemzése révén azonosítja, a konvencionális implikatúra esetében az implicit jelentés azonosítása már többé-kevésbé bejáratott séma szerint működik. Például a Lám, még egy nyelvész is tudhat valamit mondat esetében a még konvencionálisan implikálja, hogy a nyelvészek a (leg)tudatlanabbak csoportjába sorolhatók. A fentebb már tárgyalt létére névutó konvencionális implikatúrájának nem teljesen általános jellege (hiszen van nem ellentétes használata is!) jól mutatja, hogy a konvencionalizációnak fokozatai vannak. A valódi konvencionális implikatúra azonban soha nem függeszthető fel kontextuálisan, pl. az akit én egyébként nagyon tisztelek kifejezés implikatúrája teljesen konvencionális. A Pista mértékletesen él mondatba ez a fordulat nem ágyazható be, viszont a Pista valósággal habzsolja az életet mondatba igen. Még egy példa: a két értelmetlen szót tartalmazó Zoli nyehes, de valitol kijelentésből annyit mégis megértünk, hogy aki nyehes, az nem szokott valitolni ezt csak onnan tudhatjuk, hogy ismerjük a de kötőszó konvencionális implikatúráját. Az implikatúrát meg kell különböztetni az implikációtól, amely többféle logikai viszonyra utal, pl. a Lajosnak sikerült elrontania a napomat mondat implikációja az, hogy Lajos talán el akarta rontani a napomat és Lajos elrontotta a napomat. A Laci 11

12 leszokott a heroinról implikációja az, hogy Laci heroinista volt. A szójelentés szintjén is azonosíthatóak ilyen viszonyok: az elvált implikációja a házas stb. Végezetül az előfeltevés (presupposition) fogalmát kell körülírnunk. Itt az egyik nehézség az, hogy az előfeltevés szónak van egy igen tág, a hétköznapi nyelvihez közel álló, azaz nem szaknyelvi használata. Szűkebb értelemben az előfeltevésnek néhány alaptípusáról szokás csupán beszélni. Az első ezek közül az egzisztenciális előfeltevés, pl. a Feleségem húga angoltanár előfeltevése, hogy van feleségem, hogy van húga (és talán csak egy húga van). Az előfeltevést a tagadás érintetlenül hagyja: a Feleségem húga nem angoltanár előfeltevései ugyanezek. A faktívitási előfeltevés hasonló jellegű: a Lajos sajnálja, hogy nemet mondott és a Lajos nem sajnálja, hogy nemet mondott egyaránt előfeltételezi azt a tényt, hogy Lajos nemet mondott, ugyanígy faktív: Lajos letagadta ~ nem tagadta le, hogy nős (vö. a nem faktív Lajos tagadta, hogy nős mondatot). Szerkezeti előfeltevések: János valószínűbb jelölt, mint Géza ( Géza is jelölt), Mikor törtek be az irodába? ( betörtek az irodába), Ha nem lennék beteg, elmennék ( beteg vagyok). 6. Hogyan tovább? Tanulmányomat a szakirodalomra való utalásokkal zárom. Kasher (1998) kiadta a pragmatika klasszikus cikkeit. Alapvető cikkgyűjtemény Horn & Ward (2004). Az Elseviernél megjelent nyelvészeti lexikon pragmatikai címszavait gyűjti egybe Mey (1998). A pragmatikai kutatás fontos forrása az amsterdami Benjamins kiadónál megjelenő, J. Verschueren és mások által szerkesztett Handbook of Pragmatics (1995 ): X, , amely előfizetőknek bibliográfiával együtt elérhető az interneten A nemzetközi kutatás központja Antwerpen, a Nemzetközi Pragmatikai Szövetség (IPrA,1986 ) székhelye. IPrA Secretariat, P.O. Box 33, B-2018 Antwerp 11, Belgium, Tel. Fax: A X. Pragmatikai Világkongresszust Svédországban rendezik: Göteborg, július Az IPrA tagságával kapcsolatos információk: 12

13 Bibliográfia: ARIEL, Mira The demise of a unique concept of literal meaning. Journal of Pragmatics 34: BIANCHI, Claudia szerk The Semantics/Pragmatics Distinction. CSLI, distr. by The University of Chicago Press. GRICE, H. Paul Logic and Conversation. in Peter Cole & J. L. Morgan szerk. Syntax and Semantics 3. Speech Acts. New York: Academic Press, MAGYARUL: A társalgás logikája. In: Pléh, Síklaki & Terestyéni szerk. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris, GRICE, H. Paul Further Notes on Logic and Conversation. Peter Cole szerk. Syntax and Semantics 9. Pragmatics. New York: Academic Press, HORN, Laurence R. & Gregory L. WARD szerk The handbook of pragmatics. Oxford & Malden, MA: Blackwell. KASHER, Asa szerk Pragmatics: critical concepts. London: Routledge, 6 kötet. LEVINSON, Stephen C Pragmatics. Cambridge University Press. NÉMETÜL: Martina Wiese ford., Tübingen: Niemeyer, 2000, ISBN és más nyelveken. MEY, Jacob L. szerk Concise Encyclopedia of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier. McCAWLEY, James D A linguistic flea circus. Bloomington, IN: Indiana University Linguistics Club. NAGY Katalin A pragmatika státusáról. Magyar Nyelv 101: NÉMETH T. Enikő Pragmatika. In: Kiefer Ferenc szerk. Magyar Nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó, NÉMETH T. Enikő & BIBOK Károly szerk Általános Nyelvészeti Tanulmányok. XX. kötet: Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. NEMO, F. & P. CADIOT Un problème insoluble? Revue de Sémantique et Pragmatique 1: 15 22, 2: PLÉH Csaba, SÍKLAKI Tamás & TERESTYÉNI Tamás szerk Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris. RECANTI, François Literal Meaning. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press. 13

14 SZILI Katalin Tetté vált szavak: a beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest: Tinta Könyvkiadó. THOMAS, Jenny Meaning in Interaction. An introduction to pragmatics. London New York. TURNER, Ken szerk The Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of View. Oxford: Elsevier. Kérdések (amelyekre nincsen egyetlen tökéletes válasz): (1) Az ismert riporter az alábbi kérdést tette fel a miniszternek: Értem, de miért kellett,... eeee..., mármint miért volt szükséges, vagyis miért volt muszáj ilyen intézkedéseket hozni? Ön szerint miért fogalmazta újra a kérdését? (2) A nyelvművelők tanácsa ellenére sokan használják az ingyenesen hívható zöldszám kifejezést. Aki használja, nyilván tudja, hogy a zöldszám (már a meghatározása szerint is) ingyenesen hívható. Szintén felesleges szószaporítás Móricz három kötetes Erdély-trilógiá -járól beszélni. Ön szerint mindkét esetben csak tudatlanságról lehet szó? (3) Hibásnak tűnik az Anyámnak nincs gyereke, illetve az A nők szülik a gyerekeket mondat, akárcsak az anyája, illetve az apája szóalakok. Készítsen hozzájuk olyan kontextust, amelyben mégis előfordulhatnak. (4) Melyik párbeszéd sérti a társalgási és melyik a konvencionális implikatúra szabályait? Mi a szabály megsértésének a szabálya? A: És csinos a Pista új barátnője? B: Hát, gyönyörűen játszik Chopint... A: Nem tudom, megkérdezhetem-e, hogy hány évesnek tetszik lenni? B: Én se tudom. (5) Milyen jelenség okozza a Péter azt hitte, hogy minden ember halandó mondat furcsaságát? 14

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában Szerkesztette: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs Az 1988-ban Budán rendezett első konferencia után az Élőnyelvi Konferenciák rövid időn belül a Kárpát-medencei magyar nyelvészek együttműködésének

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

Időjelölés a közmondásokban

Időjelölés a közmondásokban 288 Békei Gabriella Időjelölés a közmondásokban Dolgozatomban az időjelölés sajátosságait vizsgálom a közmondásokban mint szövegtípusban. A dolgozat funkcionális-kognitív keretben végzett empirikus vizsgálaton

Részletesebben

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 (A magyar nyelv pragmatikai szempontú vizsgálatának egy lehetséges fejezetéhez) SZILI KATALIN 0. Ha a magyar nyelv más nyelvekétől eltérő

Részletesebben

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY RÁKOSI GYÖRGY 1. Bevezetés * A modern nyelvtudomány egyik leggyakrabban kutatott területének számít a főnévi csoportok koreferenciaviszonyainak vizsgálata. Az alábbi mondatpár egy, a korerefencia nyelvtani

Részletesebben

A metafota mint beszédaktus *

A metafota mint beszédaktus * VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Somodi Gergő A metafota mint beszédaktus * BEVEZETÉS John R. Searle elméletében a metafora mint beszédaktus a langue körébe tartozik, mert a

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Lanstyák István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett.

Részletesebben

Réger Zita. Utak a nyelvhez

Réger Zita. Utak a nyelvhez Réger Zita Utak a nyelvhez 2 Réger Zita Utak a nyelvhez Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány Második kiadás Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2002 3 ISBN 963 9074 32 2 Kiadja a Soros

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

HOGYAN TEREMTSÜNK VILÁGOT?

HOGYAN TEREMTSÜNK VILÁGOT? Szilágyi N. Sándor HOGYAN TEREMTSÜNK VILÁGOT? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára Kolozsvár, 1996 2 KÉZIRAT GYANÁNT SOKSZOROSÍTOTTA AZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS 200 példányban 3 Tartalom ELŐSZÓ... 5 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A KOMPLEX KÉRDÉS MINT NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIA *

A KOMPLEX KÉRDÉS MINT NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIA * A KOMPLEX KÉRDÉS MINT NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIA * SCHIRM ANITA 1. Bevezetés Dolgozatomban a félintézményes moderált vitam sorokban megjelen komplex kérdésekkel foglalkozom. A komplex kérdések problémája

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI

A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 99. A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette GECSŐ TAMÁS SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

Az észlelési tapasztalat *

Az észlelési tapasztalat * Farkas katalin Az észlelési tapasztalat * i. Az észlelésben MEGJElEnŐ tapasztalatfüggetlen ViláG A külvilágról szerzett tudásunk fő forrása az észlelés, és ebben az írásban az észlelés egy filozófiai elméletét

Részletesebben

Az egyet nem értés pragmatikája. 1. Az egyet nem értés fogalma

Az egyet nem értés pragmatikája. 1. Az egyet nem értés fogalma Bándli Judit: Az egyet nem értés pragmatikája 97 Az egyet nem értés pragmatikája 1. Az egyet nem értés fogalma Az ellentmondást kifejező beszéddel foglalkozó írások egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmakat

Részletesebben

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Az úton levőknek sok fajtája létezik: a turisták, akik megelégszenek egy gyors pillanatképpel; a telepesek, akik új otthont keresnek; a nomádok, akik mindig úton vannak. E könyv főszereplői a vándorok.

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Magyar Tudomány. noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István A Schumann-rezonanciák Az immunrendszer és az evolúció Teller Budapesten Depresszió és diabétesz 2009 91 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A kérdések pragmatikája

A kérdések pragmatikája A kérdések pragmatikája Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 6720, Egyetem utca 2. schirm@hung.u-szeged.hu Kivonat A kérdések osztályozásánál pragmatikai szempontból

Részletesebben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-School of Linguistics JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka

Részletesebben

Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat

Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat Az emberekkel való társalgás iskolájában gyakran feltűnt nekem egy hiba: ahelyett, hogy másra figyelmeznénk, folyton önmagunkat kelletjük;

Részletesebben

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Hankovszky Tamás Kantnál 1 a hit is, az ész is többjelentésű fogalom. A különböző jelentéseket olykor jelzők konkretizálják, mint például

Részletesebben

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1 Világosság 2008/1. Elmélettörténet Boda Mihály A személy fogalma * A mindennapokban számos alkalommal beszélünk személyiségjegyekről, érett személyiségről vagy személyi igazolványról. Mik is azonban a

Részletesebben

Bajuszbögre, lefordítatlan

Bajuszbögre, lefordítatlan KAPPANYOS ANDRÁS Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS, 2013 2 dc_566_12 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Premisszák... 13 Lehetséges versus lehetetlen...

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2009.02.06. Szerkesztette: Váradi Tamás Lektorálta: Balaskó Mária Fenyvesi Anna Fóris Ágota Gósy Mária Károly Krisztina Klaudy Kinga Markó

Részletesebben