Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóalkotási módok a 10-14 évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés)"

Átírás

1 Nyelv és iskola 294 Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés) Korábban az i f j ú s á g nyelvének (a diákszlengnek, iskolai zsargonnak, jassznyel vnek) a kutatása hazánkban elsősorban a év közötti korcsoportra irányult. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy az ifjúsági nyelv jellemzői a évesek nyelvhasználatában is jelen vannak, sőt kisebb mértékben a még fiatalabbaknál is. A tanulók tehát egymás közt többnyire más nyelven" beszélnek, mint a tanárral, a szülővel vagy környezetükkel. Ékesen bizonyítják ezt régebbi gyűjtéseim; főleg azonban az ben a tanulók, tanárok, iskolák közreműködésével az ország minden megyéjének néhány iskolájában (sőt a határokon túli iskolákban) végzett gyűjtés. A nemzetiségi nyelvet oktató iskolák minden fajtájából is feltérképeztem néhányat, hogy lássam, az eredeti anyanyelvi háttér megnyilatkozik-e a magyar iíjúsági nyelvben is. A mintegy negyedmilliós korpuszból cédula, nyelvi variáns állt össze. Ezekből elkészítettem egy 313 lapnyi szó- és kifejezésgyűjteményt 23 tematikus főcsoportban, ezen belül bokrosított elrendezésben, címszóval. Az ifjúság nyelvének szóalkotásmódjait ennek az anyagnak az alapján vizsgálom. Korosztályunk foglalkozás szempontjából egységes réteg: felsős általános iskolai tanuló. A szociális háttér" azonban jelentős műveltségi és érdeklődési különbségeket hoz létre, mely a szóhasználatban is tükröződik. A évesek ifjúsági nyelve nem specifikus iskolai nyelv (nem iskolai szleng vagy diákzsargon), nem korlátozódik csupán az iskolai élet elnevezéseire, hanem k i t e rj e d szinte az élet egészére. Szókincsük nagyobbik részét saját bevallásuk szerint a felnőttektől, a serdültebb ifjúságtól, az idősebb tanulóktól sajátítják el, nyelvük épp ezért át van itatódva (örvendetes gazdagsággal) a táj nyelvvel (főleg falun!), s meg van fertőzve" a zsargonokkal, valamint az argóval. Szókészletük kisebb hányadát a fiatalok egymástól lesik el, sőt maguk is alkotják. Ez elsősorban az iskolai és a mindennapi élet elnevezéseiben: a technikai újdonságokkal, sporttal, divattal, zenével kapcsolatos kifejezésekben és az akceleráció következtében előtérbe került szexuális jellegű szókincsben mutatkozik meg. A tömegkommunikációs eszközök a felsoroltak iránti érdeklődésüket nagymértékben fokozzák. Mint minden csoportnyelv ez is b e s z é 11 n y e 1 v, kis mértékben azonban jelentkezik az írásbeli közlésben (fogalmazás, levelezés, napló, iskolaújság stb.) is.

2 Az alábbi fejtegetés csupán egy szempontból, a szóalkotási módok szemszögéből mutatja be a teljesség igénye nélkül a évesek gazdag nyelvi változatait. A szokásos szóalkotási módok az ifjúság nyelvében gyakran rendhagyó módon" valósulnak meg, szinte izgága" alkotó-teremtő-romboló erő jellemzi őket, mely egyfelől meghökkentően szellemes, frappáns, másfelől torzított, sőt agyonnyomorított szavakat, kifejezéseket hoz létre. Az előzőekből az is következik, hogy a szóalkotási módok nem különülnek el mereven, gyakran több típus keveredik egymással; az így keletkezett szavak és kifejezések többsége ezért nem skatulyázható be a megszokott, abszolút tudományos rendszerbe; ugyanaz a szó, kifejezés több csoportosításba is beletartozhat, s akadnak újszerű szóalkotási módok is. Helykímélés végett az egyes szóalkotási módok (ill. képzők stb.) gyakoriságát vagy ritkaságát főként a példák számával érzékeltetjük. Ugyanezért nem elemezzük az egyes alakulatokat; beszéljenek önmagukért: a gyerekek kifogyhatatlan leleményességéről, fantáziájáról; szókincsük sokszínűségéről, felmérhetetlen gazdagságáról, ugyanakkor nyerseségéről is. I. 1. Szóképzés A legváltozatosabb formák kétségtelenül képzés útján jönnek létre. Megtaláljuk az ifjúság nyelvében a megszokott köznyelvi képzőket is, de az ifjúsági nyelv természetrajzának" megfelelően jobban kedvelik a fiatalok a játékos, kicsinyítő-becéző, sőt a maguk alkotta mesterkélt, torzított, illetve a régies vagy a kölcsönzött képzőket. A gyakoribb, termékeny képzőkből több példaszót, a ritkábbakból kevesebbet közlök, a rendhagyókból csak a fejezetek végén egyet-egyet. a)denominális Főnévképzés -a: (tkp. a csonkításból, torzításból megmaradó utolsó hang válik látszatra képzővé): fakta 'fakultatív óra', fiza 'fizika', szottya 'szoknya', teka, téka 'technikaóra', tesa 'testnevelés, testvér' -aj, -ej (-áj, -éj): sulaj 'iskola', muzej 'múzeum', trollej 'trolibusz', villej 'villamos', dizsáj 'diszkóklub', buléj 'buli' -ak, -ek, -ok: bicsak, bicsek 'zsebkés',pletyak 'pletykás nö\ficek 'férfi', macsek 'macska', maszek, matek, matyek 'matematika', sipek 'sapka', susek 'pénz', fizok 'fizika' -ász, -ész: hajszobrász, tetűvadász, tollművész 'női fodrász', tyúkbélvadász 'villanyszerelő', dögész, dögsebész 'állatorvos', sebész 'hentes', hajkertész, tetűvadász 'férfifodrász'

3 -asz, -osz, -usz\ csipasz 'kisfiú', pulasz 'pulóver', biosz 'biológia', dzsekosz 'dzseki\ fiziosz 'fizika', kémosz 'kémia' (görögös!), amperusz, fikusz, fizusz, voltusz 'fizika', bigyusz 'bigyó' (töltelékszó); fikusz 'fakultatív óra', fülbigyusz 'fülbevaló', magyusz 'magyaróra', mancsusz (<money) 'pénz', tagusz 'férfi' (latinos) -ca, -ce (-áca, -óca): anyáca, anyóca 'anyám', apca 'apa, nagyapa', maca 'mosógép', nőce 'nő', csajóca 'lány, fiatal nő', tekóca 'technika (tantárgy)' -ci, -cu (-óci, -uci): apci 'apám', csajci 'lány, nő', kémei 'kémia', manci 'fiatal nő', naci '(alsó)nadrág', surci (< surranó) 'cipő', tanci 'tanító, tanár', apeu 'apám', incu 'injekció', csajóci 'lány',peluci 'pelenka' -cs: kukucs 'távcső, szeméttároló', lovacs 'ló' (tornaszer) -csa, -cse: ancsa 'anyám' -csák, -esek: krapincsák (< krapek) 'fiú, férfi', kurvicsek 'vénlány', trabicsek, trablicsek, tracsek, tragicsek 'Trabant' -esi, -cső: bilcsi 'bili', csajcsi 'lány', hamcsitár 'hamutartó', ircsi 'irodalom', krimesi 'krimi', melcsi (< meló) 'munka', ménesi (< menő nő) 'divatos nő', nyefesi 'nyelvtan', számcsi 'zsebszámoló', Trabcsi 'Trabant', csincsó 'cserebogár' -da, -de: dohányzóda 'tanári'; molyda, nyugalomda, tudorda 'könyvtár', sterildokida 'orvosi szoba', zenede 'énekóra', levélde 'posta' -dzsi (-zsi)\ dodzsi 'dolgozat', dzsedzsi 'dzseki', didzsi, dizsi, dizsi-rizsi 'diszkó', pizsi 'pizsama' -e (vö. az -a képzővel!): koké 'cigány', köre 'környezetismeret', töre 'történelem' (tantárgyak), tőse 'testvér' -ec: bakec 'baka', bufec 'büfé\papec 'öregember' -esz: banyesz 'öreg nő', bogyesz 'labda', bugyesz 'bugyi', bulesz 'buli', csavesz (< chavo) 'fiú', dokesz 'orvos', moncsesz (< money) 'fizetés', rakesz 'rakéta', unesz 'unokatestvér', vikesz 'víkendház' -ga, -ge: alga 'férfi alsónadrág', canga 'kerékpár', nyefege 'magyar nyelvtan', vöcöge 'városi közvécé' -i: bögyi 'nagy mellű nő', dohi 'cigaretta', csövi 'csőnadrág, fiú', gari 'garázs', iri, magyi, 'm. irodalom', nyefi, nyöfi 'nyelvtan\ pletyi 'nő', STOPI 'űrállomás', szexibomba, 'nagylány', viki 'víkendház' -ica, -ice: hurkica 'hurka', lyukica 'lyukasóra', tubica 'lány', tyukica 'nő', csőrice 'orr' -ika, -ike: combika 'lányok lába', husi, husika 'lány', mucika 'kedves tanár', csöcsike 'lány, nagy mellű nő', mellcsike 'melltartó', nőcike 'lány', szexike 'csinos nő', törtike 'történelem' -inca: kurvinca 'fiúkat kedvelő lány', nyakinca 'nyak' -inger (németes!): viliinger 'villamos', zokinger 'zokni' -inka: kurvinka 'fiúzó lány', maminka 'terhes nő' -ínó (olaszos!): fugalínó 'centrifuga', kopolínó 'szeplős', kubalínó 'kubai', mamulínó 'nagymama',pampilínó 'agglegény' -ista (latinos!): mázlista 'szerencsés', taxista 'taxis' -is: hasasis (< vö. hasas is v. hasis\) 'terhes'

4 -ka, -ke: anka, anyaka 'anyám', csajka 'lány', csótika 'csótány', fujtóka 'nyakkendő', laposka 'lapos mellű nő', tyutyuka 'légy', büdöske 'zokni, vki szagosítja magát, szemetesautó, bársonyvirág' -kó: szítja a feszkót (< feszültség) 'piszkálódás', letykó (< lötty) 'szeszes ú&v,protkó 'protézis', rotkó 'Rotring-ceruza', szerkó (< szerelés) 'ruha', veckó 'vécé' -la: bigyula, magyula 'bigyó' (töltelékszó),pampula 'száj' -// (németes!): cucli 'cigaretta', csuklibusz 'csuklós busz', golyszli (< golyó) 'szem', krepedli (<krepli) 'öreg jármű', pacedli (<pacák) 'férfi', pacsuli 'émelyítő illatszer',papsli'nagyapa', pemzli 'bajuszforma', zokedli 'zokni' -ncs: buzzancs 'homoszexuális', dokkencs 'orvos', gebrancs (< gebe) 'sovány férfi', likkancs 'lyukasóra', tigrincs 'tigris', ürgencs 'férfi' -né: Gombóc Artúrné 'kövér nő', kecskéné, mekmesterné 'női szabó', Piedone-né 'nagydarab nő', Sámuelné 'csontváz' (a biol. teremben) -ni (németes!): diliflekni, flepni, flexni, hekni, plecsni 'személyigazolvány\flekni 'útlevél',placsni 'papucs', zsepni 'zsebkendő' -nkó (-nykó): maminkó 'anyám', spinkó (< spiné) 'lány', tasenkó, tásinkó, tásunkó 'táska', tasunka 'szatyor', tasenykó 'testvérem' -nya: boszonya 'öreg nő', nyanya 'vénlány' -nyák: buznyák 'homoszexuális', dirnyák 'igazgató', vidnyák 'videó' -nyi, -nyó: nyanyi 'anyám, vénlány', tenyó (< tesó) 'testvérem' -ó, -ő: cucló 'szopóka', cumó (< cucc) 'holmi', csajó 'lány barátnője', flekó 'útlevél', Miss Fityó 'Polski Fiat\papó 'nagyapa' -óka: csajóka 'lány barátnője', császóka 'fiú',pasóka 'fiatalember' -s: bentlakásos, koleszos 'csótány', bogyós, cicis, didis 'lány', bulás, cickos, dudás 'nagy mellű nő', csíkos 'zebra, nyilvánosház, müv. otthon', (dili)bogyós 'gyógyszerész', kanos 'legény, férfi', kokszos 'cigány', lepedős 'lengyel', liberós, pisós 'óvodás', selymes 'selyemfiú', suvikszos 'néger', tápos 'kisfiú, nő', tojásos 'nő', zabmotoros 'lovaskocsi' -se, -si, -só: hapse (< hapsi) 'férfi', apsi 'apám', muksi, muksó 'férfi' -sza, -szi: ansza 'anyám', gyaksza 'gyakorlóiskola', gyakszi 'technikaóra', havercsajszi 'lány barátnője', kokszi 'cigány', lukszi 'lyukasóra', nyelvszi 'nyelvtan', utcacsajszi 'utcalány' -tyi, -tyó: frontyi 'forint', tratyi, tratyó 'traktor', brattyó 'báty' -tyű, -tyű: géppityú 'géppisztoly', metyú 'mellény', trapityú 'sajt', fültyű 'fülbevaló', kartyű 'karkötő', lábtyű 'zokni' (vö. kesztyű) -u, -ü, -ú, -ű: fizu 'fizika', nagycsápú 'csótány',papu 'apám' -uc: anyuc, nyuc 'anyám', libuc 'buta nő' -uci: nyuci 'anyám', Trabuci 'Trabant' -us: anyus, apus 'anyám, ill. apám', Bac Ilus 'kórokozó', dudus, mindus 'kisfiú', melus 'mellény',papus, tatus 'öreg férfi, nagyapa', tántus 'nagynéni' -us ka: apus ka 'apa', fizuska 'fizika', nyanyuska 'nagyanya', papuska 'apa, nagyapa', wécuska (sic!) 'utcai vécé' -zat, -zet: domborzat 'női mell (emlő)' Ritkább, torzítottabb képzőszerűségek: koh-ány (< koksz) 'cigány', tör-és 'történelem', any-cili 'anyám', csávó-cki 'férfi', saty-

5 eszk 'sapka', csur-genc 'veréb', nyev-ic 'nyelvtan', mam-iki 'nagymama', loboncrozá-l 'hosszú hajú', elektrontöbb-let 'fizikaterem', kutymareg 'kutya', bugyi-ngó 'női nadrág', firká-ns 'újságíró', pul-nyer 'pulóver', rusz-nyik 'oroszóra', mam-óc 'anyám', Pó-sík-ság (<popó) 'fenék', pap-sic 'apám', gyufa-sz 'gyufa', csaj-szek 'lány', bulo-cska 'iskoláskorú lány' b)deverbális -a: kornyika 'énekóra', kotkoda 'énekes, kollégiumi tanár', pinga 'rajz(óra)' -ák, -ék\ szipák 'orr', dagadék 'nagydarab nő, kövér/erős férfi' -ás, -és: aszfalt/betonpattanás 'Polski Fiat/Trabant', birkásítás, kazalrakás, pulizás 'dauerolás, tupírozás', csócsálás, silózás 'étkezés', hangyászás 'kempingezés', kakaskodás, kertészkedés, ugarlás 'udvarlás', lattyogás 'nyaralás', osztódás 'terhes nő', piálás, tankolás, tintázás 'ivás', csőrözés, hegesztés 'csókolózás', diszkólötyögés, seggrázás 'tánc', fültépés 'birkózás', gödénykedés, lőtyölés, tütükézés 'ivás', lakók idegelése 'házibuli', tetűfürdetés, ürgeöntés 'fejmosás', vizelés 'teázás' -ász, -ész: fonász 'fonónő', herdász (< herdál) 'közgazdász', tehénszülész 'állatorvos' -cs: böffencs, büffencs 'büfé', csusszancs 'papucs', kukkancs 'szem', pödrincs 'bajuszforma', puffancs 'kövér férfi\ pukkancs 'mérges tanár', szippancs 'orr, porszívó', tekercs 'nyak' -da, -de: cigánykajálda 'szemetesautó', dumálda 'telefonfülke', nyalanda (< elnyal) 'jégpálya\ pofázda 'száj', pofonda 'kéz', tallérpakolászda 'OTP', ugrálda 'táncolás', zabálda 'isk. ebédlő', céllövölde, fütyülde, húgyolda 'fiúvécé', köpölde 'italbolt', közpisilde 'közvécé', ökörművelde 'könyvtár', örjöngde 'zsibongó',pifilde 'lányvécé', recsegde 'isk. stúdió', tömölde 'has' -e, -é: röcsöge 'öreg jármű', távröcsöge 'telefon', csóré 'lopott holmi' -esz: csipesz 'csípő', dugesz 'kövér nő', dugeszből kap 'a pult alól' -gány: csotrogány 'öreg jármű', szurogány 'tőr' -i: bizi 'bizonyítvány', pisi 'leves', rendőrcsali 'személyi igazolvány', ropi '(biol. terminus) 'csontváz, cukorkaféle' -ka, -ke: faricska 'technikaóra', kapirka 'rajz', zsarolka 'csúszópénz', böfike 'büfé', kever ke 'vegyész' -s: fújós 'tolvaj', lökös 'repülőgép',pottyantós 'falusi kinti WC' -tyú, -tyű: fogantyú, billentyű 'ujj', hivattyú 'telefon', csörrentyű 'ébresztőóra' Ritkábbak: dagad-ály 'kövér férfi', csök-evény 'férfi mell', szalmatölt-et 'fej', szagl-er 'óra', bambul-inó 'matekóra' (unalmas!), dönt-nök 'bíró', nyal-óka 'fej', lóg-ony 'függöny\ figy-u 'figyelj!' (töltelékszó) kukkol-ó 'női ing, távcső' Főnéviigenév-képzés derrikezni (< Derrick [krimi!]) 'nyomozóst játszani'

6 Melléknévképzés a)denominális -ci: illőci 'udvarias', zőci 'zöld' -esek: jajcsek{< szín.jajce 'tojás') 'vörös hajú', rendicsek 'rendes' -esi: helycsi 'szép nő', szupcsi (< szuper) 'remek!', trecsi (< trehány) 'hanyag', uncsi 'jelentéktelen egyén', vörcsi 'vörös hajú' -esz: baronesz (< barom) 'szorgalmas', fantomesz (< scifi-film) 'kopasz', franyesz < frankó 'nagyon jó vmi, vki' -il-si (egyszerű szóban): bokszi 'sötét hajú', csoki 'cigány', divi (< kis csóri") 'divatos nő'; (összetett szóban) cuki/csinibaba 'szép, csinos nő', szexilány 'fiatal nő' -ica: barnica 'barna hajú', lustica 'lusta' -inger: colinger < colos 'nagyon magas', csóringer < csóró 'szegény' -ike: szexike 'csinos nő', szöszike 'szőke hajú', vörike 'vörös hajú' -ista: nagy cigista/nikotinista 'nagy dohányos',penzlista 'részeg' -li: pacsuli 'jó illatú', snipszli, stöpszli, stupli 'nagyon alacsony' -nya, -nyó: finya ' fmom\franyó 'frankó', klanyó 'klassz' -s: bögyös, tőgyes 'nagylány', bulis 'új, modern', cullos, slampos, topis 'hanyagul öltözködő', csöcsös 'nagy mellű nő', defektes, üreges 'lapos mellű nő, kevésbé gazdag', dögös 'vmi kényelmes', elefántos, sztereós 'nagy fúlű', gejzíres 'hirtelen haragú', leprás 'piszkos', lukas 'lány', mákos 'sötét/ősz hzi)x\\ pacsulis 'szagosítja magát', zabis 'éhes', zsinatos 'hangoskodó', zsozsós 'gazdag' -tlan, -tlen: melótlan 'munkakerülő', sótlan 'közömbös' Ritkább: bordó-cska 'vörös hajú', prec-kó 'precíz, gondos', butus-kus 'buta', tök-lincs, törpe-ncs 'kicsi', plety-ós 'pletykás nő', vak-si Bili 'sportbíró', hangy-uci 'szorgalmas',piros-ka, vörös-ke 'vörös hajú' b)deverbális -cs: billencs 'sánta', kleppancs 'nagy fü\ü\puffancs 'zárkózott' -da, -de: fésülde 'hosszú hajú', légycsúszda 'kopasz', nyekerde 'vékony hangú' -i: gágogi 'lúdtalpas', hápogi 'kacsalábú' a) folyamatos Melléknéviigenév-képzés (főnévi szerepben is) egyszerű szóban: bundázó 'csaló', csövező 'alul/felüljáró', emelgető 'szoknya', legyező 'fúl', protyogó 'motor', tolongó 'diákbusz' összetett szóban: bikavadító 'szép, fiatal nő', csörgőbébi 'táncművész', futómű 'láb', gatyarohasztó 'öreg férfi', hullamosó 'kocsma', klotyólehúzó 'copfos', lakktartó 'köröm', nadrágleső 'fiúzó lány', nyálverő 'pletykás

7 nő', plafonmeszelő, zsiráfgondozó 'magas növésű', portörlő 'hosszú hajú', szívóhernyó 'porszívó', szoknyaleső 'lányokat kedvelő fiú', takonylobogó 'zsebkendő', villámhárító 'fűi', zsebcirkáló 'nagyon kicsi' szintagmában: lengyel magyar találkozó 'karambol', rohangáló diliház 'lift', repülő ventilátor 'helikopter', tenyérbe mászó 'női mell', szélfogó sztereóban 'fúl' b) befejezett egyszerű szóban: (le)meszelt 'sápadt', skalpolt 'kopasz', spriccelt 'részeg', szakadt 'hanyagul öltözködő' összetett szóban: cérnametélt 'vékony', kétszersült 'sötétbőrű', odakozmált 'leégett a bőre' szintagmában: fonnyadt bogyó 'férfi me\v, fonnyadt répa, kicsorbult tőr 'öreg férfi', kettévágott makaróni 'sovány férfi', labdát nyelt 'terhes nő', kettéfűrészelt óriás, töltött zokni 'nagyon alacsony', melírozott hajú 'ősz hajú', pincében napozott 'feltűnően fehér bőrű', rántott mosogatórongy 'párizsi szelet', vállon felül rokkant 'hülye' Határozóiigenév-képzés el/le van kettyenve 'el van keseredve', fel van koloncolva!csilingelve, ki van cicomázva/rittyentve 'sok ékszert hord', mélyhűtve vagyok 'fázom', redőny leengedve 'kiadta az utamat', vegyületek jóddal hígítva 'leves' a)deverbális Igeképzés -ant, -ent: dobbant 'ellóg a munkáról', levillant 'fényképez', pottyant 'vécézik', zabbant 'zabál', böffent, röffent 'böfög' -aszt, -eszi. kotyvaszt 'kísérletezik', repeszt 'túl gyorsan hajt' -at, -et, -tat, -tet: áztatja, sütteti a seggét 'strandol', beszopatja a gólt 'gólt lő', grillezteti magát 'napozik', kattogtat 'írógéppel ír', pattogtat 'siettet valakit', penget egy csajjal 'jár egy lánnyal', söpret 'túl gyorsan hajt', szívat 'feleltet (a tanár)' -ecol, -icál: lébecol 'kevés munkával jól él', lógecol, lógicál 'elszökik hazulról, csavarog, ellóg a munkáról', lopicál 'lop, csen' -g (-og, -eg, -ög)\ büfög, röfög 'böfög', csörög 'mesél', makog 'kínlódik feleléskor', gágog a talpa 'lúdtalpas', kluttyog 'iszik', motyog 'magyaráz', nyávog, nyekereg, nyervog 'énekel', pöcsörög, szöcsörög 'húzza az időt munka közben', távrecseg 'telefonál', tipeg-topog 'táncol', trötyög 'jármű halad' -gat, -get: hukkogat 'böfög', témázgat egy csajjal 'jár egy lánnyal', ugat 'magyaráz', cseszeget 'a tanár feleltet'

8 -kod, -ked, -köd: röpköd 'túl gyorsan hajt', röpködnek körülötte a muslincák 'részeg' -ódik, -ődik: bevasalódik 'karambol', szimpatizálódom egy sráccal 'van egy fiúm', szívódik az agya 'kínlódik feleléskor' -ózik, -őzik: összecsókolózik 'jármű ütközik', szívózik 'csak játszik velem a fiú/ leány' -z(ik): lengizik 'hintázik', lopizik 'lop', szorcsizik 'szórakozik' Ritka: sum-ít, suny-ít 'lapít feleléskor', nyal-akodunk 'csókolózunk', dugicsál 'a pult alól kapja', tasz-igál a maiigán 'részeg', lekopp-int 'utánoz, lemásol' b) d e n o m i n á 1 i s -ít (-sít): csupaszít 'borotválkozik', bandzsítom a fiút 'nézem a fiút', bűztelenít 'szagosítja magát', felbruttósít 'teherbe ejt' -kodik, -kedik, -ködik (-Ikodik, -skodik): barbálkodik, huligánkodik 'garázdálkodik'; bénáskodik 'nem követi a divatot', gödénykedik 'iszik', hollóbárkodik 'agyoncicomázza magát', majomkodik 'utánoz', szarkáskodik 'lop', szatírkodik 'késel', tetüsködik 'húzza az időt' -l (-al, -el, -il, -ol, -öl): abrakol, kajol, tankol 'zabál', araszol 'jármű lassan halad', biluxol 'pislog', karperecei 'megbilincsel', karattyol 'magyaráz (a tanár)', kokszol 'túl gyorsan hajt', kokszolom a srácot 'nézem a fiút', lőtyöl, piál 'iszik', operál 'késel, szúr\ púdéról, puncsol egy csajnak 'udvarol', rizsái 'mellébeszél, magyaráz', smárolunk 'csókolózunk' -ul, -ül: bambul 'töri a fejét', a kocsi lebénul 'összetörik', kanul 'lányokat kedvelő fiú', vakulom a palimat 'nézem a fiúmat' -z(ik): bekanoztam 'van egy fiúm', bekrémez 'ökölvívásban puhítja ellenfelét', bigéz 'jár egy lánnyal', bogyózik 'labdázik', butikozik 'divatosan öltözködik', cipzározz! 'hallgass!', csernobilizik 'sugárkezelést kap', drótozunk 'találkára hívott', kendőzik 'garázdálkodik', lávázik 'okád', libizik, röppentyűzik 'hintázik', mogyorózik 'fiú lányt simogat', nem tüdőzi le 'nem szívja tüdőre a füstöt', nyálazunk, nyalókázunk, nyelvezünk 'csókolózunk', ö-zik 'kínlódik feleléskor', Páztok! 'köszönés', radaroz 'kíváncsiskodik', sanyiz < Sanyi 'elront', summázik, szobrozik ' lányra/fiúra vár'. (Folytatjuk!) Hoffmann Ottó

9 Anyanyelv és iskola Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében II. rész* 2. Szavak, szókapcsolatok rendhagyó összetétele" Céljuk többnyire a jelentéssűrítés. Gyűjtésemben bőségesen találhatók normál" összetett szavak; alább főleg a rendhagyókat, a különlegeseket mutatom be az összetétel rejtett" indítékát s módját megközelítő csoportosításban. a) Szinonimák (szavak) cseréjével: agglány 'vénlány', barátcimpa 'barátfüle', bedobta a rongyot 'rosszul lett', cicigomb 'férfi mellbimbó', csöcskalap, mandarintál 'melltartó', édes mamanyelv 'anyanyelv (tantárgy)', felvette az utolsó kenőcsöt 'meghalt', frizuraszerviz 'fodrászat', haj szobrász, tetűvadász, tollművész 'női fodrász', hancúrbogyó 'fogamzásgátló', kabátforgató 'kétszínű', kalapálja a kobakját 'töri a fejét', nyálcsere 'csókolódzás', ricsajkar 'zenekar', smárkellék 'nyelv', szunyazsák 'hálózsák', szülői hálapénz 'zsebpénz', űrdokk, csillagsátor 'garázs', vénlegény 'agglegény'. b) Az összetétel vagy szerkezet egy tagjának felcserélése antonimájával: szembeállítás: ádámcsutkája vkinek 'a felesége', dögológus 'biológus', dögtan 'élővilág (tantárgy)', dúshajú, örök hajú 'kopasz', cicifix 'nagy mellű nő', cicinix 'kis mellű nő', fülgazda 'orgazda', hullaszállító 'mentőautó', mozdonyszőke 'szőke hajú'; fokozás, túlzás: apatejes, főkoholista 'alkoholista', bányászszerszám 'köröm (orrban)', csigaexpressz 'postás', hegyek-völgyek 'női mell', hormonzavaros törpe 'nagyon magas', kacsalábon forgó viskó 'nyaraló', kantaraj 'szakáll', máglyarakás 'vörös hajú', szupercsiga 'lassú', takarékelme 'buta'. c) Hanggal/betűvel: ó-lábú, x-lábú, y-lábú 'lábformák'; ö-zik 'kínlódik feleléskor', ö-zős (< önző) 'közömbös', 'nyökögve beszél'. d) Azonos előtaggal: hájbár/lavina/maláj/pacli/pacni/pogácsa/pucli/tömeg 'kövér', szexbomba 'divatos nő', szexléc 'lányok lába', szexilány 'fiatal nő'; jelzős szerkezetben: jó áru/bige/bőr/buksza/bula/csaj/karosszéria/kispipi/nő/sémájú 'szép, csinos nő'. e) Azonos utótaggal: -fejű: bagoly/béka/bili/dézsa/hombár/kocka/ köcsög/körte/krosszpálya/krumpli/kugli/kutya/lapos/ló/nyomott/sajli/tojás/tök/vízfejű 'furcsa fej formájú'. * Az I. részt 1. Nyr. 120[1996]:

10 f)szóismétléssel; egybeírt: dudu, dudulda, tutú 'autó', tütü 'motorkerékpár; ital'. Elválasztva: ba-ba 'szép, csinos nő' (csak látszatra összetett szó!). Kötőjeles: cup-cup 'szopóka', csirip-csirip 'vékonyhangú', böfi-böfi 'böfögés', daj-daj, daj-dajos 'részeg', hami-hami 'hamburger', havi-havi 'csiga', mani-mani 'pénz', musz-musz 'gyáva, félénk', kuckuc 'csuklás', pletyi-pletyi 'pletykás nő', pom-pom 'haj, szakáll', rojsz-rojsz 'babakocsi', töf-töf'orr'. írásbeli formák: + jellel: Szív + Szív 'szerelem', víz + víz 'leves'; x jellel: csók x csók 'szerelem', CSÓK x CSÓK, kedvesem 'válás'. II. Az alábbi szóalkotási módok korántsem oly gyakoriak, mint az előzőek, de nem is ritkák. Itt a fő törekvés a szavak megrövidítése, s természetszerűleg a játékosság, szellemeskedés. 3. Jelentéstapadás Közismert, hogy gyakran használt összetett szónál, szókapcsolatnál a z egyik szóalak magába szívja a másiknak a jelentését, s így egyedül képviseli az eredeti szókapcsolatot. (Az elhagyott szót vagy kifejezést itt is közöljük.) Minden nyelvrétegben manapság is nem kevés ilyen t a - padásos forma keletkezik, mely a nyelvfejlődés szerint alkalmazkodik a gyorsuló idő"-höz. A jelentést tekintve az ifjúsági nyelviek ismét a szokásos meglepetést tartogatják. Tehát: babér < ül a babérain, gumó < ülőgumó 'fenék', címerez (ti. kukoricát), csillag < akkoriban ötágú, így: 'csillagos ötös (osztályzat)', delta (ti. izom), deltás 'erős férfi', kornyika, nyekergő (ti. terem) 'énekterem', lyukesz (ti. óra) 'lyukasóra', mindjárt gágog (tkp. lúdtalpas), mindjárt hápog < kacsázva jár 'furcsa formájú láb', szirénázó (ti. mentőautó), világító (ti. torony) 'feltűnően fehér bőrű', toronyőr < (ti. a Notre Dame-i) 'csúnya arcú', vörös (ti. róka) 'ravasz', zsíroslángos (ti. fülű) 'nagy fülű'. 4. Mozaikszó-alkotás Különösen a II. világháború után terjedt el óriási mértékben világszerte; az ifjúsági nyelvből sem hiányozhat. Kiváló eszköz a játékos alakulatok létrehozására. (Szögletes zárójelben a kiejtést jelezzük.) Fajtái: a) Betűszók és betűszót tartalmazó kifejezések:^//)^ tenyészét 'városi közvécé', BMW 'babakocsi', CB-zik [cébézik], CB-rádiós 'továbbítja a hírt', hábé 'házi buli'; KMK, KMK-s [káemkás] 'közönséges munkakerülő', KO [káo] < knock out 'a kiütés jele', 'elájult', KTSZ-rendelő 'SZTK' (fordítva, gúnyból), kutyák WC-je 'homokozó',pb [fonetikusan] 'pofa be!', SOS [esoes] 'súgást vár', tbc-reklám 'feltűnően fehér bőrű, csúnya arcú', TSZ '/éli szalámi', tündérek gmk-ja 'lányvécé', tv-zsinór 'sovány férfi', USK [ueská]

11 'utcasarki ká', VIT < Világifjúsági Találkozó 'iskolai zsibongó', WC-lehúzó(s) 'copf(os)\ WC-papír 'ellenőrző, fűzet, tankönyv'. b) Szóösszevonás (szótagszó): baró 'baromi jó', Cévi 'C-vitamin', katko 'katonai kollégium', maszekol 'bejelentés nélkül külön munkát végez', matik 'matematika', oriszob 'orvosi szoba', radar 'fül', stuka 'túl gyorsan hajt', tanszob 'tanári szoba', tápén van, TP-n [tépén] van 'táppénzen van'. c) R e n d h a g y ó\ Káues 'Kuss!', kesza 'keresztanya', rodi 'irodalom'. 5. Szóvegyülés (kontamináció) Kettőt egycsapásra így jellemezhetnénk. Néha szellemes, többnyire azonban mesterkélt az új szó. Pedig bőséges a készlet belőlük! a) Szokásos (szabályos): bagózik x cigarettázik > bagarettázik 'dohányzik', csigavér * nyugalom > Csigalom! Nyugavér! 'Nyugalom', csillár x lámpa > csillámpa 'lámpa', diri x iroda > diroda, diriroda 'igazgatói iroda', gyönyörű x csinos > gyöncsi 'nagyon szép', hófehér x kókadt > hókadt 'sápadt', kancsal x bandzsi > kandzsi 'kancsal, bandzsít', konflis x fiáker > konáker 'egylovas bérkocsi', okádik x rókázik > okázik 'hány', pofont x nyaklevest ad > poflevesezik 'verekedik', rokonszenves x szimpatikus > rokszi 'rokonszenves', szadista x vadul > szádul 'tönkretesz vmit'. b) R e n d h a g y ó: boszorkány x tanti > boszitante 'sovány nő', direktor x bosz > dirembosz 'igazgató', dundi x dagadt > dunindesz 'kövér nő', mono x bikini > monobini, monokini 'egyrészes női fürdőruha', muksó x mókus > mukó 'sovány férfi', pirinyó x kicsi > pirkicsó 'alacsony, kicsi', ragasztó x anyag > raganyó 'ragasztó', szlopál x lafatyol > szlafatyol 'iszik'. III. A következő szóalkotási módokat az jellemzi, hogy az új szó elvonás, rövidítés, csonkítás, torzítás, ill. ezek keveredésének vagy együttes alkalmazásának szüleménye. (Ti. maguk a szóalkotási módok sem különülnek el tisztán.) Ezek nagymértékben uralják az ifjúsági nyelvet, ahogy a bevezetőben már jeleztük, pedig az újszülöttek" nagyrészt torzszülöttekké" válnak. Sajnos! 6. Szórövidítés, rövid ítéses továbbképzés Jórészt a szokásos változatokat találjuk tanulóink nyelvében. PL: a) Indulatszó, megszólítás, köszöntésforma: Csaó, öcsi, légy szí', léci < 'légy szíves' (ismeretlen fiú megszólítása); Hé/Szia/Szsz, szöszi! S, sz, légy szivi! (ismeretlen lány megszólítása); ké < oké 'rendben!'; Lótok! < Hellótok!; Sztok! Tok! < Szervusztok, Szevasztok; Villát! < Viszlát! (köszönés). b) írásbeli rövidítések kimondása: fakt < 'fakultációs óra', h. f. > háef, höfö 'házi feladat', ig. h. > ighá 'igazgatóhelyettes'.

12 c) Gyakoribb szavak egyszerűsítése: dipó < diplomatatáska 'férfi kézitáska', hábé < 'házi buli', magnó < 'magnetofon', prof < professzor 'nagyon okos', szitu < 'szituáció', tesi < 'testnevelés', vili < 'villamos'. d) Ritkább rövidítések: baci[ lus] 'kórokozó', baro[ mi] 'szép' (túlzásra használt mondatszó vagy jelző), [dili]bogyózik 'gyógyszert szed', C7eo/c/eo[patra] 'női frizura', franc[ia] 'francia nyelv (tantárgy)', frizu[xa\, frizur 'haj', krimi < ang. criminal v. ném. kriminal 'bűnügyi történet',prosti[xuá\t\ 'utcanő', zrí van < Zrínyi utcai főkapitányság 'vmi nincs rendben', kondis < kondi < kondíció 'erős (férfi)'. Szerkezetben: felköpni az infót 'információt kaputelefonon felüzenni'; összetételi tagként: észkombi[nát] 'okos', konditan 'testnevelés', pisilabor 'SZTK-rendelő', láv[o\hn]közöl 'továbbadja a hírt', távrecsegő 'rádió, pletykás (nő)', úthengereit < tkp. úthengertől... 'lapos mellű nő'. 7. Elvonás A beszélő valamely egységes szóban szótövet és toldalékot vél fölismerni.a szótőnek kikövetkeztetett szódarab ilyenkor önálló életre kel, s némelyik a mindennapi beszédben, sőt a köznyelvben is elterjed. Képzett s összetételi tagként is használjuk. (A teljes szóalakot, ill. az elhagyott részt szögletes zárójelben vagy < jellel közöljük.) Például: blama < blamál 'felsülés', kapirga < kapirgál 'ujj',p/űr '(szeszes) ital' < piál, szundi 'alvás' < szundikál, szundizik, zab, zaba, < zabál 'étel'; összetételi tagként: hancur[ozó]bogyó, 'fogamzásgátló', laposkúszik < 'laposan kúszik', macskakapar[ás] 'a tanuló ír'. 8. Szócsonkítás Rendkívül sokféle módon csonkítanak, s a megmaradt csonkhoz gyakran képzőszerüséget is fűznek. A szavak ennek ellenére csonkák maradnak; alig néhány alkalmas, hogy akár a mindennapi, akár a köznyelv befogadja szókincsébe. A levágott" részt szögletes zárójelbe foglaltuk. Ha így érthető a szó jelentése, külön nem írjuk le. Tehát: a) a szó elejéből (az eleje csonka): [a]nyuci 'anyám', [bo\gazul 'izgul', [bi]caj 'bicikli', [cse]rösnye 'cseresznye', [kuko]n'cűr 'pattogatott kukorica', [ a 7-es buszon érint]s meg..." 'zsebtolvaj', [m]agyaróra, [kirándulás, [számítógép; [sz]op, [sz]opál, [sz]opat 'becsap vkit, beveszi a cselt'; [te]só 'testvér', [zjokni; b)a szó belsejéből: any[u\cim, bébifol[k]szvágen < Volkswagen 'babakocsi', bag[o\zik 'dohányzik', káb[\to]szeres, lap[o]s 'lapos mellű nő', meg[sz]opja a gólt 'gólt kap', musz[k]lis 'erős (férfi)', tak[t]i[ká]zik 'cselez (a sportban)'; c)a szó végéből (a vége c s o n k a ): ce«rr/[fuga], Elmebajnokság] (rádióműsor), fizi[ka], higi[énia] 'fürdőszoba', kardi[gán], kémi[a], lé[c] 'lapos mellű nő', /ogo[pédiás] 'beszédhibás', macs^ka], nyögtan labor[atórium] 'nyelvi labor';

13 d)csak a szó közepe marad meg (ritka!): [a]wy«c[i], [0]/7- //[a] 'Tili'; e) a hangtest végét elhagyják, a csonkot gyakran megtoldják (többnyire -í) képzővel: analfusz < analf[abéta] 'buta', boszi < boszforkány] 'nő', culu < cul[áger] 'segédmunkás', csoti < csot[rogány] 'öreg nő, vmi régi', doki, dokk < dok[tor], drogi < drog[éria], édi < édesanyám ],feki < fek[ete] 'sötét hajú', kori < kór[ház], kompi < kompjuter], lotya < loty[ogás] 'beszélgetés', nincs szimpi < szimp[átia], növi < nőv[ér], patyi < paty[olat] 'tiszta', profi < professzionista] 'új, modern', prota < prot[ézis] 'fog', protkója van < protjekciója] van 'a pult alól kapja' vagy: prot[ézise] van 'fogsora van', sovi < sov[ány] nő, szani < szanjatórium], tini < tinjedzser] 'lány', undi < und[ok], vadi új < vad[onat] új. 9. Szóferdítés (-torzítás) Nagyon gyakori, változatos módon történő szóalkotásmód; a két utolsó csoport kivételével azonban jobbára erőltetett alakulatok születnek. Tulajdonképpen a szó értelmét veszik el, ill. egy többnyire pejoratívabb jelentéssel cserélik föl. íme: a) erőltethet (össze nem illő) szóösszetétel: aggfej/ srác 'agglegény', babataliga 'babakocsi', csajhaver 'lány barátnője', csajszi/ sráctesim 'lány/fiútestvérem', gyerekkereszt 'keresztszülő', havercsávó 'fiú barátja', nőkezdemény 'fiatal nő', nyuszifül 'anyám', öröklány 'vénlány', szétkapcsolt 'elvált', vegyestesó 'féltestvér'; b) szócsere: aggancs (sic!), aggleány 'özvegy', aggastyán 'agglegény', bugyelláris 'bugyi', csigasor < csigolyasor 'gerinc', özvegy 'elvált nő', az egyik szeme sír, a másik kancsal (szólásferdítés); c)a szó megfordítása (palindrom): amla < alma, izom < mozi; d)az elő- és az utótag cseréje: csöveském 'kémcső', CW 'vécé'; e) szótagcsere: caci < cica 'nő', cövö < vöcő 'vécé', pőci 'cipő', somte 'tesóm', tusa 'satu', zimo 'mozi'; más sorrendű: paska 'sapka'; f)erőltetett (torzított) szóképzés: aggancs < agg 'özvegy', barátosné 'barátnő', cumál/csöcsöl/emlőzik/szipózik/szivikál/szopcsizik 'kisbaba szopik', pletyak 'pletyka, pletykás',pólyis 'kisbaba', tevegel 'gyalogol, buszozik, tévézik', tévézés 'tévézés'; g)hang/betücsere, -tévesztés (ez a leggyakoribb!): breki < break 'táncfajta', budikos 'butikos', Bikesszó < Picasso 'szobafestő', cicagatyó 'harisnyanadrág', drakulálok, Drakula! 'gratulálok!', gladiátor 'radiátor', A hét műtrágya 'A hét műtárgya' (tévéműsor), Hókefélke 'menyasszony', Húsz a csöcsön 'Húsz a csúcson' (rádióműsor), kanári tar szoba 'tanári', kányikula 'vakáció', löhög a bolha < köhög a bolha 'beszélget', svarcóra 'kvarcóra', szemétszállító (ly!) 'lift', teve-szaki 'tv-szerelő', unodalom 'irodalom'; h) hangbetoldás: nadidrág 'nadrág', pancák < pacák 'férfi', piharc, primcic 'piac\pusika 'puska (csalásra)';

14 i) ha n gátvetés: bélamús < mélabús, cimpér 'pincér', kleor < kreol 'sötét bőrű', takta 'aktatáska', Totoya 'Toyota' (népetimológia is); j) betűejtés: budjogó < bugyogó 'női nadrág', szötökő 'SZTK'; k) eufemizmus (többféle móddal): balfék 'ügyetlen', hüllő 'hülye', kupi 'szertár', kurta 'utcanő', lebazilikáz 'legorombít', pinyac 'piac', pifilde < pisilde, pislantó/pisülő/sielő < pisilő 'leányvécé'; l)homonima, páron ima (itt lényegében egy meglévő szóhoz csak távoli asszociáció vagy hangalaki hasonlóság alapján más jelentést fűznek. Névátvitel nem történik, tehát nem többjelentésű szó, hanem néha szellemes homonima vagy paronima keletkezik. Kedvelt kiforgatási" mód): bagzik 'bagózik', bukta < bukik 'a diák felsül az órán', Csuklóm! 'Csókolom!' (köszönés), fogalmazásgátló 'toll', hangár 'iskolai stúdió', hányaveti 'szemetel', képmutató 'diavetítő', kintorna 'testnevelés', kottafej 'énektanár', labanc < lobonc 'haj', lavór < labor, lófarkas < lófarok 'női frizura', radar 'radír', ricsaj < ricsajozó csaj 'lány', számháború 'matematika', üti < ügyeletes katonatiszt 'ügyeletes tanár'. IV. Az alábbi csoport jobbára rokonszenvesebb szóalkotási módokat sorakoztat fel. Szellemes, könnyed játékosság, hallatlanul frappáns, sokszor ellentétező asszociációk, sejtetések, célzások felfedezése jellemzi az így létrehozott szókincs nagy részét. Természetszerűleg nem hiányoznak az ifjúsági nyelv velejárói a durvább, sőt vaskos kifejezések sem. Tehát: 10. Szójáték Úgy keletkezik, hogy legtöbbször homonimákat vagy szinonimákat meglepő, váratlan, sokszor ellentétes értelemmel ruháznak fel; szavakat vagy szólások egyes részeit torzítják el; vagy csupán nyelvi, formai játékot űznek, melynek célja a humorkeltés, valaminek a jellemzése, kiemelése, kritizálása. íme: a) szavakban: cicifix 'nagy mellű nő', cicinix 'kis mellű nő', ici-pici-cici 'férfimeir, kuki-neki-nuku 'kislány', csúszka 'borravaló', ezredes 'hazudós' (minden ezredik szava igaz!), hanyatt-homlok 'kopasz', levéltetű 'postás', nyelvjáték/lecke/tan/torna 'csókolódzás', pisisí > pisíel 'vízisí, vízisíéi', porszívó 'nagy dohányos', Sziasztok! 'köszönés terhes nőnek', ugarlás 'udvarlás' (kétértelmű); b) szókapcsolatban: citrompótlós kocsi, kétütemű lóhere ' lovaskocsi', csavargyárban van, csavargyáros 'csavargó, munkakerülő', első baklövés 'eljegyzés' (kétértelmű!), gyerekgyártó kisiparos 'sokgyerekes apa', huzamos huzavona 'egy fiú udvarol nekem', kiboruló szótartó < sótartó 'megszegi adott szavát', kincs, ami nincs 'zsebpénz', különleges agyosztály < ügyosztály (film!) 'tanári vécé', nincs, ami nincs 'lapos mellű nő', vadista szandál, szadista vandál (kecskerím!); c) tulajdon n évvel, köznevesüléssel: éjjeli menedékhely (Gorkij) 'falusi kinti vécé', gizika 'fizika' (ha Gizi a tanár), mátyemanyika 'mate-

15 matika', Rók Ica, rókica 'ravasz'; Smarek < smárol 'testnevelő tanár', töpör Ödön < töpörtyű 'nagyon alacsony'; d) szólásszerűségben: gömbölyű talpú cipőjét húzta fel, röpködnek körülötte a muslincák, taszigál a maiigán, törpék bokszolnak a fejében 'részeg'; Ketten vagytok, kismama? 'terhes nő'; Menj a Bús Pista bácsiba! (eufemizmus); megtámadtak a bac meg az ilusok 'fertőzést kaptam', szabadesést gyakorol 'kidobták a kocsmából'; e) betűvel (némelyik az íráskép enyhítésére): aaböcö 'ABC-üzlet', cornyika 'cincogó éneklés', elküldött a bús n-csába 'kiadta az utamat', fosógép 'mosógép', nagyfosás 'nagymosás', Otöpö 'OTP', qrva 'utcanő', thethű (a h lassítja a kiejtést, a tetű hűséges") 'lusta'; f) írásjellel, jellel: huncut-ka-ró-ka 'lányokat kedvelő fiú', 220 V-os (voltos) 'tüskés haj(ú)', pia-nista (homonima!), pia-nuku 'elvonókúrán van', +-ol (plusszol) 'maszekol', tar-ka 'kopasz'. 11. Ikerítés ( rímjáték") A termékeny fűzfapoéták rímjátékai. Többségük nem is tekinthető valódi ikerszónak, mely az eredeti szó osztódásával keletkezik; legföljebb alakja szemszögéből ál- vagy fáradásos ikerszónak, mivel rímelő önálló szavak kapcsolódnak össze. (Ennyiben összetett szók is!) Épnen ezért mellőzzük a szokásos nyelvtani csoportosítást, inkább a játékos leleményességet villantjuk föl. Az eredeti szavak változatlan alakban vagy torzított formában is felismerhetők (hasas-pasas, dögi-doki). A jelentés többnyire megmarad (harinaci), vagy kiderül a beszélő nevek" célzásából (duma-vera), a távoli asszociációval öszszekapcsolt metaforaszerűségből {galamb-gertrúd, vö. Maupassant: A töltött galamb). Kivétel is akad (csimpi-limpi). Tehát: a) szokványos: diri-iri 'igazgatói iroda', harinaci 'harisnyanadrág', házifázi 'házi feladat', pipihusi 'lány', polkabolha 'gyors', rip-rop 'táncművész', sulibuzi 'szorgalmas', szexi-kekszi 'divatos nő', tini-dili 'szerelem', tömör-gyönyör 'lányok lába; nagydarab nő'; b) hatványozottan rímes: albínó-bambínó 'szőke hajú', csimpilimpi 'nagyszájú, pletykás nő', csüngü-lüngü 'fülbevaló', debella-bella 'nagydarab nő', husi-musi 'kövér nő', hasas-pasas 'kövér férfi', kandzsi-bandzsi 'kancsal', kuk-luk 'lyukasóra', lufi-pufi 'pirospozsgás', mész-ész 'érelmeszesedése van', öcsí-pöcsi 'gyerek', pici-cici 'kis mellű nő' súgó-dugó 'súgás', tündibündi 'szelíd, jóságos'; c)kettőztetéssel (szóismétlés): dió-dió 'rádió', dzsigi-dzsigi < nyugi 'Nyugalom!', gi-gica 'hugica', lexi-lexikon 'magyarterem', mek-mek 'szabó',plety-plety 'pletykás', tek-tek 'technika (tantárgy)'; d)alliterációval (többlet): budi-bili < body building 'erős férfi', buzibizi 'bizonyítvány', dögidoki 'állatorvos', háj-báj-bébi 'kövér nő', licsilocsi 'közlékeny', nyelves-nyalás 'csókolózás',pöfe-pofa 'beszédhibás', tili-toli 'babakocsi'; e) t ö b b t a g ú (az utolsónak szinte olyan a szerepe, mint a ráütő" rímnek): digi-dagi-dagadék/-daganat, donna-tonna-madonna 'kövér nő', háj-báj-

16 dubáj 'kövér férfi', háj-báj-máj, Helénke egy kicsit tehénke, Tonna de Bella < debella 'nagydarab nő', ici-pici-cici 'férfi mell', Isten kenddel, Vendel! 'Távozz!', kuki-neki-nuku 'kislány', limlom-tilitoli 'fuvaros', Ria-ria, Hungária! 'biztatás sportnál'; f)személynévvel: coca-lola 'hentesnő', Ducó-Jucó, husi-nusi 'kövér nő', duma-vera 'bőbeszédű', Gubera-Vera 'csereberélő, guberáló', Güze-Gizi 'sovány nő', Panna-tonna, tehénfke) Helén(ke) 'testes nő'; g) köznevesült személynévvel: béna-béla 'buta', bunyóberci 'verekedős', galamb-gertrúd, husi-nusi 'kövér nő', gumi-lidi 'gépírónő', kenőjenő 'szobafestő, mázoló', szeplő-szepi 'szeplős'. 12. Névadás ( beszélőnevek") Köztudott, hogy a személynév már ősidőktől kezdve a megkülönböztetést szolgálta, mivel akkor még túlnyomórészt köznévi, melléknévi vagy számnévi jelentéssel (s egyelemű formában) beszélőnév" jellege volt. (A beszélőnévnek" a jellemzésre irányuló ereje mindmáig megmaradt, sőt a fantázia mindig újabb neveket hoz létre.) A személynevek metamorfózisa érdekes módon kettős irányban indult meg, s vált folyamatossá. Egyrészt a nevek ismert jelentése elhomályosult, s így a laikus részére ismeretlen értelmű tulajdonnévvé váltak. Másrészt a tulajdonnevek ( újra"!) köznevesültek (manapság is), de fordítva is; csakhogy az utóbbiak a régiekhez képest kisebb arányban. Sőt egyes keresztnevek más nyelvekben is foglalkozások, jellemvonások vagy magatartásminták hordozóivá váltak. Pl. Pali pali, Józsi jani; ném. August, Liesel; finn Tauno 'tehetetlen, buta'; horv. laura, marta 'utcanő'; ang. hobby 'rendőr'; or. Natasa 'diáklány' (bármelyik!) stb. Ifjúságunk játékos kedve is mind a tulajdonnévre, mind köznevesült alakjaira sokszor új az eredetitől eltérő jelentést aggat. Alább látni fogjuk, hogy az ifjúsági nyelv milyen sokszínűen tud variálni mind a régi, mind az újabb nevekkel. A film, sport, divat, zene stb. sztárjai nevének átvétele, alkalmazása nyilván tiszavirágéletű. A személyneveken kívül a tulajdonnév más fajtáira is kiterjed figyelmük. (Ahol szükséges, egy-két szavas megjegyzést füzünk az egyes nevekhez.) Itt nem foglalkozunk a becenevekkel, iskolai vagy egyéb ragadvány- s csúfnevekkel, mivel ezek használati köre jóval tágabb, mint az ifjúsági nyelvé. Lássuk tehát: tulajdonnévi a) foglalkozás k ö z n e v e s ü 11 forma olajos Alajos 'benzinkutas' (páron ima) Kalmo Piri» Baciluska 'ápolónő' Zsandamari; Zseka Zsóka < or. zser- nyák; Hekus Lonci 'rendőrnő' lombikrózsi 'női vegyész' (azonos mgh.) kalmopiri (< gyógyszer) 'orvosnő' kenő-jenő 'szobafestő' (ikerítés) tsz-mercis 'traktoros' (gúny!)

17 tulaj donnévi köznevesült forma piktor Viktor 'szobafestő' (rímel) zötyög Ödön 'traktoros' (ö-k halmozása) cicoma Cili 'ruhatervező' (alliteráció) Spirál Manci 'fodrásznő' (szakszó) b) külső tulajdonság csöcsös Marcsa» Dudás Ica 'nagy mellű nő' (< duda 'női mell') zsír Piri 'kövér nő' (i-k halmozása) deszka Rozi 'lapos mellű nő' Vézna Géza (rímel) > Güze-Gizi 'sovány nő' (alliterál) kugli Joe háj-manci 'kövér nő' Duci-Juci, 'testes nő' c) belső tulajdonság Mata Hari 'áruló' (kémnő) Tank-Aranka 'erőszakos' (rímel) hiszti Kriszti 'hisztériás' FillentőFülöpke (alliterál) > Móka Miki/Misi (alliterál) -» narkó Iván 'kábítószeres' Kandúr Bandi 'lányokat kedvelő fiú' Bunyó Berci (alliterál)» d) r a n g az Úr", Zeusz 'főnök' (gúny) Csorda vezér 'siettet vkit' e)népetimológiás (1. még a 13. pont!) Bac Ilus 'kórokozó' (szójáték) Olga Lepisinszkája 'vécés néni' Salmon Ella 'szakácsnő' (szójáték) f) a művészetből kölcsönzött Pöttyös Panni 'összecsípték a szúnyogok' (leányregény hőse) VUK 'ravasz' (rókanév, regényhős) figaró 'férfifodrász' (opera!) flórián 'tűzoltó' (védőszentjük!) csöcsmanci 'nagy mellű nő' szupermaca 'szép, csinos nő' banyamari 'csúnya nő' lenesibaba 'divatos nő' lécferkó 'sovány férfi' lécpepi 'magas növésű' kopasz bérci 'kopasz' csinszka 'szőke hajú' kormos rézi 'sötét hajú' (cselédnév) benyali Juli 'árulkodó' (rímel) drakula 'erőszakos, agresszív' nyali-pali 'hízelgő, stréber' (ikerítés) kamukázmér 'hazudós' (alliterál) tréfa manci 'tréfás, jókedvű' okostóni 'okos' (o-k halmozása) kaszanova 'szoknyavadász férfi' vandál-vendel 'verekedős' (ikerítés) agromókus/mumus, ugrómókus 'agronómus' népi elemér 'népi ellenőr' gáz rezső (< rezsó) 'gáztűzhely' tűzpiros üveggömb 'vörös hajú' (leányregény címe) az utolsó mohikán 'ősz hajú' (regény címe, hőse)

18 tulajdonnév! köznevesült forma Kodzsek, Kojak (színész)» Filemon 'nagy fülű' (hangzás) Isaura, Izaura 'kancsal' (színész) Samantha Fox 'nagy mellű nő' g) keresztnevek (régebbiek) Dorottya 'vénlány' (vö. Csokonai!) Malvin < marha? (eufemizmus?) 'ügyetlen' Ödön 'kövér férfi' (ö-k halmozása) Rézi 'sovány nő' (cselédnév) Samu, Samuka '(biológia) csontváz' Zsuzsi 'lányvécé' h) keresztnevek (újabb szerepben) Arnoldka (< Schwarzenegger) 'erős' Cleopatra > Bözse, Julcsi, Manci, Masa Sári 'mosógép', Maris 'centrifuga' (egykori cselédlányok neve!) Én vagyok a Jani! 'nagyzolás' Sanyi 'lehangoltság', Ez Sanyi! 'el van rontva' (Józsi helyett), nekem Sanyi 'nekem mindegy' i) szí nek a keresztnévben Hófehérke > Hókefélke 'menyasszony' Piri, Piroska > Szöszi < szöszi 'szőke hajú' (becenévvé vált) kodzsek, bánfi 'kopasz' gyökerek 'család' (nemzedékfilm) kabos, kiskabos 'vörös hajú' roszinante 'sovány nő' (< Cervantes) éva, tnaca, manci, szonya, szűzi 'fiatal nő' böske 'buta' (falusi cselédnév) matuzsálem 'öreg jármű' pali 'fiú, férfi, udvarló, mafla, hiszékeny, becsapható' ceruzajancsi 'sovány férfi' kleopátra 'női frizura' (hasonlóság) jani 'nagyzoló, ostoba' poénjani 'viccelő' venyigejani 'lusta' hófehérke 'fehér bőrű; szőke, ősz' j)az összetétel, szókapcsolat motívuma Bécsi kapu 'pletykás nő' (szólás) buzgár Oszkár 'homoszexuális' (< buzi, ríme lés) fosos Jóska 'kisfiú' (ok halmozása) Newton-tündér 'fizikatanárnő' (< híres fizikus) piroska '100 forintos, vonat, tűzoltó kocsi, vörös hajú' pirike,piroska 'pirospozsgás' autómárkák (l. a márkaneveknél!) hipoderby < Hipo 'feltűnően fehér bőrű' (verseny: túlzás, humor) sevrolet-taxi 'babakocsi' (humor) szeplőpanna (lányoknál gyakori), szeplőszepi 'szeplős' (alliterál)

19 tulaj donnévi köznevesült forma Szepimatyi 'szeplős' (rím) Picasso-kép 'térkép' (non-figuratív) Tarzan-bugyi 'vékony pántos' (meztelenség!) kötél, hinta 'mászókötél' k) földrajzi név házi Balcsi > Chicago 'rendetlen lakás' Wall Street 'városháza' (nagyzolás) Csernobil, Csernobil-kúra 'sugárkezelést kap' Rózsadomb, rózsadomb 'női mell' Pó-síkság < popó 'fenék' Nagy-Alföld 'kövér' (akkora kiterjedésű!) Alföld 'lapos mellű nő' Szahara kisebb kiadásban > Szahara, Góbi 'homoszexuális' < homokos Nagyfára mászó 'elvonókúrán van' Olümposz, Sión hegye 'igazgatói iroda' Bábel 'nyelvi labor' Auschwitz 'testnevelés, tornaterem' 1) intézménynév Operaház 'énekterem' Picasso-terem 'rajzterem' Szabad Európa Rádió 'pletykás' m) márkanév Burdából lépett ki 'divatos nő' Szokol rádió: azon sem lehet semmit fogni 'lapos mellű nő' Tsz-Merci 'traktor' (gúny) n)a tulajdonnévvé válás, a Clór-anyó 'kémiatanárnő' Colost ok 'technikatanár' Csincsilla 'biológiatanár" kisbalaton 'fürdőszoba' kanada 'fiúvécé' (< kan 'fiú, férfi') szmolnij 'lányvécé' (zárda volt!) tisza 'szőke hajú' (Szőke vize...) india 'sötét bőrű' mini szahara 'homokozó' <e nagy fán van, nagyfás az olümposz 'tanári (szoba)' jard,járd < Scotland Yard 'rendőr' tüzép 'ellenőrző' (< fa 'elégtelen') bagarolos < Bagarol 'barna hajú' bébimerci/trabant, kispolszki, mercédesz, opel, rojsz-rojsz 'babakocsi' libi < Liberó 'pelenka' (becézve) köznevesülés oka amperusz, voltusz 'fizika' (mértékegységgé vált) ady, adi (500 Ft), bartók, béla, bélás (1000 Ft) 'bankjegy, papírpénz' perga < pergament < Pergamon 'füzet' (köznévi a jelentése)

20 tulajdonnévi köznevesült forma Hamiska, Kotta apó, Protkó, Violin 'énektanár' Kocka, Kockafej 'matektanár' (az összesnél stílusos" szakszók) Éva-csutka, évacsutak < 'ádámcsutka' (tréfás ellentét) Mr v. Mrs Agy 'nagyképű' Miss Universah; Robi < robot < Mikrobi 'házi robotgép' Fekete Macska Bandája 'babonások szervezete' o) igealkotás dezső 'dollár' (azonos kezdő msh.) fricc, iván, szergej, tomi, bobbi 'katona, rendőr' (más-más népnél, gyakorijellegzetes keresztnevek) csontvári 'sovány' (mn.-i jelentés) bánfi, kodzsek 'kopasz' (ua.) döbrögi 'kövér' (ua.) lóri 'magnetofon' (papagájnév miatt!) sasszon, szasszon < Sasson fodrász 'frizurafajta' csernobilizik 'sugárkezelést kap' bepaliz 'becsap', palizik 'fiúzik' derrikezik 'nyomozóst játszik' (el)sanyiz 'elront' háryzik 'lódít' játssza Andersen kisasszonyt 'mellébeszél'. 13. Népetimológia Nem túl gyakori szóalkotásmód (inkább szóalakításmód); idegen szavakat alakít át ismertebb szóalakká, s ezzel értelmet ad az ismeretlen"-nek; magyar szavak esetében többnyire csak a szóalakot változtatja meg, néha el is torzítja. Ifjúságunknál az indíték csupán a játékos szellemeskedés, gúny, célzás. íme: alkoholpista 'alkoholista', bájológia, bugyológia 'biológia', bugyipista < bugylibicska 'zsebkés', disznóklub 'diszkóklub', helikoffer, helikopáter 'helikopter', hótt dög, döglött kutya < hot dog 'zsemlébe helyezett forró virsli', Jelizavézna Parizéra 'orosztanárnő', katika 'patika', komondor < Commodore (márkanév) 'komputer', Madzag 'Mazda' (autómárka), ó rossz! 'orosz(óra)', prolibusz 'trolibusz', Puszit! 'Proszit!' (koccintáskor), vili, vilmos 'villamos', záporeső, Zápor Jóska 'Zaporozsec', Zsiga 'Zsiguli' (autómárkák). 14. E 1 a v u 11 (elavuló, régies) szó fölelevenítése Nemcsak a nyelvújítás idején dívott, hanem ifjúságunknál manapság is néha más, főleg pejoratív jelentést adva a szónak. A nem is olyan kevés szóalak ismét a különcködés, feltűnési vágy jele. PL: arzenál 'tolltartó', csütörtököt mondott a puskája 'csaláskor rajtakapta a tanár', dalolda, zenede 'énekterem', fabrika 'technikaterem', gramofon, verkli

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR DIÁKNYELV JELLEMZŐI EGY PACSÉRI KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT ALAPJÁN

A VAJDASÁGI MAGYAR DIÁKNYELV JELLEMZŐI EGY PACSÉRI KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT ALAPJÁN A Magyar Tanszék évkönyve 119 Tanulmányok, 37. füzet, 2004. ETO: 811.511.141 276.1(497.113) ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER LAKI BOGLÁRKA A VAJDASÁGI MAGYAR DIÁKNYELV JELLEMZŐI EGY PACSÉRI KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak.

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Huszonkettedik lecke A ruhaüzletben LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Gergely: Látod azokat a pulóvereket ott a kirakatban? Az a barna nagyon szép. Lilla: Szerintem a kockás

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

Logisztorik Logika 2. feladatcsomag

Logisztorik Logika 2. feladatcsomag Logika 2.2 Logisztorik Logika 2. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 18 logikai megfontolások tájékozódás a síkban táblázatok készítése Ez a feladatcsomag elsősorban a logikai készség fejlesztését

Részletesebben

Felszerelésjegyzék 1. osztály

Felszerelésjegyzék 1. osztály Felszerelésjegyzék 1. osztály Vonalas füzet 14-32. számú 8 db Négyzetrácsos füzet 6 db Ének füzet Üzenő füzet Írólap 3 cs Rajzlap (fehér dipa) 40 db Rajzlaptartó (mappa) 3 db Rajztábla (kisméretű) Színespapír

Részletesebben

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer:

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer: Óravázlat 1. Tantárgy: kommunikáció-magyar (szakiskola) Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály Témakör: Az óra anyaga: Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelvi játékok Az óra típusa:

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

! " # $ %& '! (") *$!'! " + " &, - %.$!!"). %- & ) - " -.!!!,!!"! / # 0 &.!, & ". & " ' & %-!! '

!  # $ %& '! () *$!'!  +  &, - %.$!!). %- & ) -  -.!!!,!!! / # 0 &.!, & . &  ' & %-!! ' # $ %& () *$ + &, - %.$ ). %- & ) - -., / # 0 &., &. & & %-.) 1 + 2) 3 24. ). ( &5 /, 6 + & & 7 - + & +. & + 6 /, +. + + 1 3 & + # 0 $, + - 6 2.$ ) 0 + & 21.$) 8, &, & 4 + & 9, : ; + (., +.# &< : + 3 #

Részletesebben

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi 1. Töröm, töröm a mákot; Sütök neked kalácsot; Ica-tolla -motolla, Neked adom:... 2. Esik

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

Családi utazás előtt mindig nyugodt vagyok! :-) A gyerekeknek bepakolnivalók listája Az utazáshoz:

Családi utazás előtt mindig nyugodt vagyok! :-) A gyerekeknek bepakolnivalók listája Az utazáshoz: Családi utazás előtt mindig nyugodt vagyok! :-) Hova utazunk? Mikor? Hány napra? Az hány éjszakát jelent? :-) A gyerekeknek bepakolnivalók listája Az utazáshoz: Kényelmes ruha az utazáshoz Zokni vagy cipő/szandál

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály Szülői értekezleten megbeszéltek szerint történik a tanszerek beszerzése. 1.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben

Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben Az ifjúsági nyelv tanulmányozásakor a szemantikai vizsgálatok igen fontosak. Ennek a nyelvi rétegnek a köznyelvtől való eltérése mondattani szempontból csekély,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben