Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóalkotási módok a 10-14 évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés)"

Átírás

1 Nyelv és iskola 294 Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében (Szóképzés) Korábban az i f j ú s á g nyelvének (a diákszlengnek, iskolai zsargonnak, jassznyel vnek) a kutatása hazánkban elsősorban a év közötti korcsoportra irányult. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy az ifjúsági nyelv jellemzői a évesek nyelvhasználatában is jelen vannak, sőt kisebb mértékben a még fiatalabbaknál is. A tanulók tehát egymás közt többnyire más nyelven" beszélnek, mint a tanárral, a szülővel vagy környezetükkel. Ékesen bizonyítják ezt régebbi gyűjtéseim; főleg azonban az ben a tanulók, tanárok, iskolák közreműködésével az ország minden megyéjének néhány iskolájában (sőt a határokon túli iskolákban) végzett gyűjtés. A nemzetiségi nyelvet oktató iskolák minden fajtájából is feltérképeztem néhányat, hogy lássam, az eredeti anyanyelvi háttér megnyilatkozik-e a magyar iíjúsági nyelvben is. A mintegy negyedmilliós korpuszból cédula, nyelvi variáns állt össze. Ezekből elkészítettem egy 313 lapnyi szó- és kifejezésgyűjteményt 23 tematikus főcsoportban, ezen belül bokrosított elrendezésben, címszóval. Az ifjúság nyelvének szóalkotásmódjait ennek az anyagnak az alapján vizsgálom. Korosztályunk foglalkozás szempontjából egységes réteg: felsős általános iskolai tanuló. A szociális háttér" azonban jelentős műveltségi és érdeklődési különbségeket hoz létre, mely a szóhasználatban is tükröződik. A évesek ifjúsági nyelve nem specifikus iskolai nyelv (nem iskolai szleng vagy diákzsargon), nem korlátozódik csupán az iskolai élet elnevezéseire, hanem k i t e rj e d szinte az élet egészére. Szókincsük nagyobbik részét saját bevallásuk szerint a felnőttektől, a serdültebb ifjúságtól, az idősebb tanulóktól sajátítják el, nyelvük épp ezért át van itatódva (örvendetes gazdagsággal) a táj nyelvvel (főleg falun!), s meg van fertőzve" a zsargonokkal, valamint az argóval. Szókészletük kisebb hányadát a fiatalok egymástól lesik el, sőt maguk is alkotják. Ez elsősorban az iskolai és a mindennapi élet elnevezéseiben: a technikai újdonságokkal, sporttal, divattal, zenével kapcsolatos kifejezésekben és az akceleráció következtében előtérbe került szexuális jellegű szókincsben mutatkozik meg. A tömegkommunikációs eszközök a felsoroltak iránti érdeklődésüket nagymértékben fokozzák. Mint minden csoportnyelv ez is b e s z é 11 n y e 1 v, kis mértékben azonban jelentkezik az írásbeli közlésben (fogalmazás, levelezés, napló, iskolaújság stb.) is.

2 Az alábbi fejtegetés csupán egy szempontból, a szóalkotási módok szemszögéből mutatja be a teljesség igénye nélkül a évesek gazdag nyelvi változatait. A szokásos szóalkotási módok az ifjúság nyelvében gyakran rendhagyó módon" valósulnak meg, szinte izgága" alkotó-teremtő-romboló erő jellemzi őket, mely egyfelől meghökkentően szellemes, frappáns, másfelől torzított, sőt agyonnyomorított szavakat, kifejezéseket hoz létre. Az előzőekből az is következik, hogy a szóalkotási módok nem különülnek el mereven, gyakran több típus keveredik egymással; az így keletkezett szavak és kifejezések többsége ezért nem skatulyázható be a megszokott, abszolút tudományos rendszerbe; ugyanaz a szó, kifejezés több csoportosításba is beletartozhat, s akadnak újszerű szóalkotási módok is. Helykímélés végett az egyes szóalkotási módok (ill. képzők stb.) gyakoriságát vagy ritkaságát főként a példák számával érzékeltetjük. Ugyanezért nem elemezzük az egyes alakulatokat; beszéljenek önmagukért: a gyerekek kifogyhatatlan leleményességéről, fantáziájáról; szókincsük sokszínűségéről, felmérhetetlen gazdagságáról, ugyanakkor nyerseségéről is. I. 1. Szóképzés A legváltozatosabb formák kétségtelenül képzés útján jönnek létre. Megtaláljuk az ifjúság nyelvében a megszokott köznyelvi képzőket is, de az ifjúsági nyelv természetrajzának" megfelelően jobban kedvelik a fiatalok a játékos, kicsinyítő-becéző, sőt a maguk alkotta mesterkélt, torzított, illetve a régies vagy a kölcsönzött képzőket. A gyakoribb, termékeny képzőkből több példaszót, a ritkábbakból kevesebbet közlök, a rendhagyókból csak a fejezetek végén egyet-egyet. a)denominális Főnévképzés -a: (tkp. a csonkításból, torzításból megmaradó utolsó hang válik látszatra képzővé): fakta 'fakultatív óra', fiza 'fizika', szottya 'szoknya', teka, téka 'technikaóra', tesa 'testnevelés, testvér' -aj, -ej (-áj, -éj): sulaj 'iskola', muzej 'múzeum', trollej 'trolibusz', villej 'villamos', dizsáj 'diszkóklub', buléj 'buli' -ak, -ek, -ok: bicsak, bicsek 'zsebkés',pletyak 'pletykás nö\ficek 'férfi', macsek 'macska', maszek, matek, matyek 'matematika', sipek 'sapka', susek 'pénz', fizok 'fizika' -ász, -ész: hajszobrász, tetűvadász, tollművész 'női fodrász', tyúkbélvadász 'villanyszerelő', dögész, dögsebész 'állatorvos', sebész 'hentes', hajkertész, tetűvadász 'férfifodrász'

3 -asz, -osz, -usz\ csipasz 'kisfiú', pulasz 'pulóver', biosz 'biológia', dzsekosz 'dzseki\ fiziosz 'fizika', kémosz 'kémia' (görögös!), amperusz, fikusz, fizusz, voltusz 'fizika', bigyusz 'bigyó' (töltelékszó); fikusz 'fakultatív óra', fülbigyusz 'fülbevaló', magyusz 'magyaróra', mancsusz (<money) 'pénz', tagusz 'férfi' (latinos) -ca, -ce (-áca, -óca): anyáca, anyóca 'anyám', apca 'apa, nagyapa', maca 'mosógép', nőce 'nő', csajóca 'lány, fiatal nő', tekóca 'technika (tantárgy)' -ci, -cu (-óci, -uci): apci 'apám', csajci 'lány, nő', kémei 'kémia', manci 'fiatal nő', naci '(alsó)nadrág', surci (< surranó) 'cipő', tanci 'tanító, tanár', apeu 'apám', incu 'injekció', csajóci 'lány',peluci 'pelenka' -cs: kukucs 'távcső, szeméttároló', lovacs 'ló' (tornaszer) -csa, -cse: ancsa 'anyám' -csák, -esek: krapincsák (< krapek) 'fiú, férfi', kurvicsek 'vénlány', trabicsek, trablicsek, tracsek, tragicsek 'Trabant' -esi, -cső: bilcsi 'bili', csajcsi 'lány', hamcsitár 'hamutartó', ircsi 'irodalom', krimesi 'krimi', melcsi (< meló) 'munka', ménesi (< menő nő) 'divatos nő', nyefesi 'nyelvtan', számcsi 'zsebszámoló', Trabcsi 'Trabant', csincsó 'cserebogár' -da, -de: dohányzóda 'tanári'; molyda, nyugalomda, tudorda 'könyvtár', sterildokida 'orvosi szoba', zenede 'énekóra', levélde 'posta' -dzsi (-zsi)\ dodzsi 'dolgozat', dzsedzsi 'dzseki', didzsi, dizsi, dizsi-rizsi 'diszkó', pizsi 'pizsama' -e (vö. az -a képzővel!): koké 'cigány', köre 'környezetismeret', töre 'történelem' (tantárgyak), tőse 'testvér' -ec: bakec 'baka', bufec 'büfé\papec 'öregember' -esz: banyesz 'öreg nő', bogyesz 'labda', bugyesz 'bugyi', bulesz 'buli', csavesz (< chavo) 'fiú', dokesz 'orvos', moncsesz (< money) 'fizetés', rakesz 'rakéta', unesz 'unokatestvér', vikesz 'víkendház' -ga, -ge: alga 'férfi alsónadrág', canga 'kerékpár', nyefege 'magyar nyelvtan', vöcöge 'városi közvécé' -i: bögyi 'nagy mellű nő', dohi 'cigaretta', csövi 'csőnadrág, fiú', gari 'garázs', iri, magyi, 'm. irodalom', nyefi, nyöfi 'nyelvtan\ pletyi 'nő', STOPI 'űrállomás', szexibomba, 'nagylány', viki 'víkendház' -ica, -ice: hurkica 'hurka', lyukica 'lyukasóra', tubica 'lány', tyukica 'nő', csőrice 'orr' -ika, -ike: combika 'lányok lába', husi, husika 'lány', mucika 'kedves tanár', csöcsike 'lány, nagy mellű nő', mellcsike 'melltartó', nőcike 'lány', szexike 'csinos nő', törtike 'történelem' -inca: kurvinca 'fiúkat kedvelő lány', nyakinca 'nyak' -inger (németes!): viliinger 'villamos', zokinger 'zokni' -inka: kurvinka 'fiúzó lány', maminka 'terhes nő' -ínó (olaszos!): fugalínó 'centrifuga', kopolínó 'szeplős', kubalínó 'kubai', mamulínó 'nagymama',pampilínó 'agglegény' -ista (latinos!): mázlista 'szerencsés', taxista 'taxis' -is: hasasis (< vö. hasas is v. hasis\) 'terhes'

4 -ka, -ke: anka, anyaka 'anyám', csajka 'lány', csótika 'csótány', fujtóka 'nyakkendő', laposka 'lapos mellű nő', tyutyuka 'légy', büdöske 'zokni, vki szagosítja magát, szemetesautó, bársonyvirág' -kó: szítja a feszkót (< feszültség) 'piszkálódás', letykó (< lötty) 'szeszes ú&v,protkó 'protézis', rotkó 'Rotring-ceruza', szerkó (< szerelés) 'ruha', veckó 'vécé' -la: bigyula, magyula 'bigyó' (töltelékszó),pampula 'száj' -// (németes!): cucli 'cigaretta', csuklibusz 'csuklós busz', golyszli (< golyó) 'szem', krepedli (<krepli) 'öreg jármű', pacedli (<pacák) 'férfi', pacsuli 'émelyítő illatszer',papsli'nagyapa', pemzli 'bajuszforma', zokedli 'zokni' -ncs: buzzancs 'homoszexuális', dokkencs 'orvos', gebrancs (< gebe) 'sovány férfi', likkancs 'lyukasóra', tigrincs 'tigris', ürgencs 'férfi' -né: Gombóc Artúrné 'kövér nő', kecskéné, mekmesterné 'női szabó', Piedone-né 'nagydarab nő', Sámuelné 'csontváz' (a biol. teremben) -ni (németes!): diliflekni, flepni, flexni, hekni, plecsni 'személyigazolvány\flekni 'útlevél',placsni 'papucs', zsepni 'zsebkendő' -nkó (-nykó): maminkó 'anyám', spinkó (< spiné) 'lány', tasenkó, tásinkó, tásunkó 'táska', tasunka 'szatyor', tasenykó 'testvérem' -nya: boszonya 'öreg nő', nyanya 'vénlány' -nyák: buznyák 'homoszexuális', dirnyák 'igazgató', vidnyák 'videó' -nyi, -nyó: nyanyi 'anyám, vénlány', tenyó (< tesó) 'testvérem' -ó, -ő: cucló 'szopóka', cumó (< cucc) 'holmi', csajó 'lány barátnője', flekó 'útlevél', Miss Fityó 'Polski Fiat\papó 'nagyapa' -óka: csajóka 'lány barátnője', császóka 'fiú',pasóka 'fiatalember' -s: bentlakásos, koleszos 'csótány', bogyós, cicis, didis 'lány', bulás, cickos, dudás 'nagy mellű nő', csíkos 'zebra, nyilvánosház, müv. otthon', (dili)bogyós 'gyógyszerész', kanos 'legény, férfi', kokszos 'cigány', lepedős 'lengyel', liberós, pisós 'óvodás', selymes 'selyemfiú', suvikszos 'néger', tápos 'kisfiú, nő', tojásos 'nő', zabmotoros 'lovaskocsi' -se, -si, -só: hapse (< hapsi) 'férfi', apsi 'apám', muksi, muksó 'férfi' -sza, -szi: ansza 'anyám', gyaksza 'gyakorlóiskola', gyakszi 'technikaóra', havercsajszi 'lány barátnője', kokszi 'cigány', lukszi 'lyukasóra', nyelvszi 'nyelvtan', utcacsajszi 'utcalány' -tyi, -tyó: frontyi 'forint', tratyi, tratyó 'traktor', brattyó 'báty' -tyű, -tyű: géppityú 'géppisztoly', metyú 'mellény', trapityú 'sajt', fültyű 'fülbevaló', kartyű 'karkötő', lábtyű 'zokni' (vö. kesztyű) -u, -ü, -ú, -ű: fizu 'fizika', nagycsápú 'csótány',papu 'apám' -uc: anyuc, nyuc 'anyám', libuc 'buta nő' -uci: nyuci 'anyám', Trabuci 'Trabant' -us: anyus, apus 'anyám, ill. apám', Bac Ilus 'kórokozó', dudus, mindus 'kisfiú', melus 'mellény',papus, tatus 'öreg férfi, nagyapa', tántus 'nagynéni' -us ka: apus ka 'apa', fizuska 'fizika', nyanyuska 'nagyanya', papuska 'apa, nagyapa', wécuska (sic!) 'utcai vécé' -zat, -zet: domborzat 'női mell (emlő)' Ritkább, torzítottabb képzőszerűségek: koh-ány (< koksz) 'cigány', tör-és 'történelem', any-cili 'anyám', csávó-cki 'férfi', saty-

5 eszk 'sapka', csur-genc 'veréb', nyev-ic 'nyelvtan', mam-iki 'nagymama', loboncrozá-l 'hosszú hajú', elektrontöbb-let 'fizikaterem', kutymareg 'kutya', bugyi-ngó 'női nadrág', firká-ns 'újságíró', pul-nyer 'pulóver', rusz-nyik 'oroszóra', mam-óc 'anyám', Pó-sík-ság (<popó) 'fenék', pap-sic 'apám', gyufa-sz 'gyufa', csaj-szek 'lány', bulo-cska 'iskoláskorú lány' b)deverbális -a: kornyika 'énekóra', kotkoda 'énekes, kollégiumi tanár', pinga 'rajz(óra)' -ák, -ék\ szipák 'orr', dagadék 'nagydarab nő, kövér/erős férfi' -ás, -és: aszfalt/betonpattanás 'Polski Fiat/Trabant', birkásítás, kazalrakás, pulizás 'dauerolás, tupírozás', csócsálás, silózás 'étkezés', hangyászás 'kempingezés', kakaskodás, kertészkedés, ugarlás 'udvarlás', lattyogás 'nyaralás', osztódás 'terhes nő', piálás, tankolás, tintázás 'ivás', csőrözés, hegesztés 'csókolózás', diszkólötyögés, seggrázás 'tánc', fültépés 'birkózás', gödénykedés, lőtyölés, tütükézés 'ivás', lakók idegelése 'házibuli', tetűfürdetés, ürgeöntés 'fejmosás', vizelés 'teázás' -ász, -ész: fonász 'fonónő', herdász (< herdál) 'közgazdász', tehénszülész 'állatorvos' -cs: böffencs, büffencs 'büfé', csusszancs 'papucs', kukkancs 'szem', pödrincs 'bajuszforma', puffancs 'kövér férfi\ pukkancs 'mérges tanár', szippancs 'orr, porszívó', tekercs 'nyak' -da, -de: cigánykajálda 'szemetesautó', dumálda 'telefonfülke', nyalanda (< elnyal) 'jégpálya\ pofázda 'száj', pofonda 'kéz', tallérpakolászda 'OTP', ugrálda 'táncolás', zabálda 'isk. ebédlő', céllövölde, fütyülde, húgyolda 'fiúvécé', köpölde 'italbolt', közpisilde 'közvécé', ökörművelde 'könyvtár', örjöngde 'zsibongó',pifilde 'lányvécé', recsegde 'isk. stúdió', tömölde 'has' -e, -é: röcsöge 'öreg jármű', távröcsöge 'telefon', csóré 'lopott holmi' -esz: csipesz 'csípő', dugesz 'kövér nő', dugeszből kap 'a pult alól' -gány: csotrogány 'öreg jármű', szurogány 'tőr' -i: bizi 'bizonyítvány', pisi 'leves', rendőrcsali 'személyi igazolvány', ropi '(biol. terminus) 'csontváz, cukorkaféle' -ka, -ke: faricska 'technikaóra', kapirka 'rajz', zsarolka 'csúszópénz', böfike 'büfé', kever ke 'vegyész' -s: fújós 'tolvaj', lökös 'repülőgép',pottyantós 'falusi kinti WC' -tyú, -tyű: fogantyú, billentyű 'ujj', hivattyú 'telefon', csörrentyű 'ébresztőóra' Ritkábbak: dagad-ály 'kövér férfi', csök-evény 'férfi mell', szalmatölt-et 'fej', szagl-er 'óra', bambul-inó 'matekóra' (unalmas!), dönt-nök 'bíró', nyal-óka 'fej', lóg-ony 'függöny\ figy-u 'figyelj!' (töltelékszó) kukkol-ó 'női ing, távcső' Főnéviigenév-képzés derrikezni (< Derrick [krimi!]) 'nyomozóst játszani'

6 Melléknévképzés a)denominális -ci: illőci 'udvarias', zőci 'zöld' -esek: jajcsek{< szín.jajce 'tojás') 'vörös hajú', rendicsek 'rendes' -esi: helycsi 'szép nő', szupcsi (< szuper) 'remek!', trecsi (< trehány) 'hanyag', uncsi 'jelentéktelen egyén', vörcsi 'vörös hajú' -esz: baronesz (< barom) 'szorgalmas', fantomesz (< scifi-film) 'kopasz', franyesz < frankó 'nagyon jó vmi, vki' -il-si (egyszerű szóban): bokszi 'sötét hajú', csoki 'cigány', divi (< kis csóri") 'divatos nő'; (összetett szóban) cuki/csinibaba 'szép, csinos nő', szexilány 'fiatal nő' -ica: barnica 'barna hajú', lustica 'lusta' -inger: colinger < colos 'nagyon magas', csóringer < csóró 'szegény' -ike: szexike 'csinos nő', szöszike 'szőke hajú', vörike 'vörös hajú' -ista: nagy cigista/nikotinista 'nagy dohányos',penzlista 'részeg' -li: pacsuli 'jó illatú', snipszli, stöpszli, stupli 'nagyon alacsony' -nya, -nyó: finya ' fmom\franyó 'frankó', klanyó 'klassz' -s: bögyös, tőgyes 'nagylány', bulis 'új, modern', cullos, slampos, topis 'hanyagul öltözködő', csöcsös 'nagy mellű nő', defektes, üreges 'lapos mellű nő, kevésbé gazdag', dögös 'vmi kényelmes', elefántos, sztereós 'nagy fúlű', gejzíres 'hirtelen haragú', leprás 'piszkos', lukas 'lány', mákos 'sötét/ősz hzi)x\\ pacsulis 'szagosítja magát', zabis 'éhes', zsinatos 'hangoskodó', zsozsós 'gazdag' -tlan, -tlen: melótlan 'munkakerülő', sótlan 'közömbös' Ritkább: bordó-cska 'vörös hajú', prec-kó 'precíz, gondos', butus-kus 'buta', tök-lincs, törpe-ncs 'kicsi', plety-ós 'pletykás nő', vak-si Bili 'sportbíró', hangy-uci 'szorgalmas',piros-ka, vörös-ke 'vörös hajú' b)deverbális -cs: billencs 'sánta', kleppancs 'nagy fü\ü\puffancs 'zárkózott' -da, -de: fésülde 'hosszú hajú', légycsúszda 'kopasz', nyekerde 'vékony hangú' -i: gágogi 'lúdtalpas', hápogi 'kacsalábú' a) folyamatos Melléknéviigenév-képzés (főnévi szerepben is) egyszerű szóban: bundázó 'csaló', csövező 'alul/felüljáró', emelgető 'szoknya', legyező 'fúl', protyogó 'motor', tolongó 'diákbusz' összetett szóban: bikavadító 'szép, fiatal nő', csörgőbébi 'táncművész', futómű 'láb', gatyarohasztó 'öreg férfi', hullamosó 'kocsma', klotyólehúzó 'copfos', lakktartó 'köröm', nadrágleső 'fiúzó lány', nyálverő 'pletykás

7 nő', plafonmeszelő, zsiráfgondozó 'magas növésű', portörlő 'hosszú hajú', szívóhernyó 'porszívó', szoknyaleső 'lányokat kedvelő fiú', takonylobogó 'zsebkendő', villámhárító 'fűi', zsebcirkáló 'nagyon kicsi' szintagmában: lengyel magyar találkozó 'karambol', rohangáló diliház 'lift', repülő ventilátor 'helikopter', tenyérbe mászó 'női mell', szélfogó sztereóban 'fúl' b) befejezett egyszerű szóban: (le)meszelt 'sápadt', skalpolt 'kopasz', spriccelt 'részeg', szakadt 'hanyagul öltözködő' összetett szóban: cérnametélt 'vékony', kétszersült 'sötétbőrű', odakozmált 'leégett a bőre' szintagmában: fonnyadt bogyó 'férfi me\v, fonnyadt répa, kicsorbult tőr 'öreg férfi', kettévágott makaróni 'sovány férfi', labdát nyelt 'terhes nő', kettéfűrészelt óriás, töltött zokni 'nagyon alacsony', melírozott hajú 'ősz hajú', pincében napozott 'feltűnően fehér bőrű', rántott mosogatórongy 'párizsi szelet', vállon felül rokkant 'hülye' Határozóiigenév-képzés el/le van kettyenve 'el van keseredve', fel van koloncolva!csilingelve, ki van cicomázva/rittyentve 'sok ékszert hord', mélyhűtve vagyok 'fázom', redőny leengedve 'kiadta az utamat', vegyületek jóddal hígítva 'leves' a)deverbális Igeképzés -ant, -ent: dobbant 'ellóg a munkáról', levillant 'fényképez', pottyant 'vécézik', zabbant 'zabál', böffent, röffent 'böfög' -aszt, -eszi. kotyvaszt 'kísérletezik', repeszt 'túl gyorsan hajt' -at, -et, -tat, -tet: áztatja, sütteti a seggét 'strandol', beszopatja a gólt 'gólt lő', grillezteti magát 'napozik', kattogtat 'írógéppel ír', pattogtat 'siettet valakit', penget egy csajjal 'jár egy lánnyal', söpret 'túl gyorsan hajt', szívat 'feleltet (a tanár)' -ecol, -icál: lébecol 'kevés munkával jól él', lógecol, lógicál 'elszökik hazulról, csavarog, ellóg a munkáról', lopicál 'lop, csen' -g (-og, -eg, -ög)\ büfög, röfög 'böfög', csörög 'mesél', makog 'kínlódik feleléskor', gágog a talpa 'lúdtalpas', kluttyog 'iszik', motyog 'magyaráz', nyávog, nyekereg, nyervog 'énekel', pöcsörög, szöcsörög 'húzza az időt munka közben', távrecseg 'telefonál', tipeg-topog 'táncol', trötyög 'jármű halad' -gat, -get: hukkogat 'böfög', témázgat egy csajjal 'jár egy lánnyal', ugat 'magyaráz', cseszeget 'a tanár feleltet'

8 -kod, -ked, -köd: röpköd 'túl gyorsan hajt', röpködnek körülötte a muslincák 'részeg' -ódik, -ődik: bevasalódik 'karambol', szimpatizálódom egy sráccal 'van egy fiúm', szívódik az agya 'kínlódik feleléskor' -ózik, -őzik: összecsókolózik 'jármű ütközik', szívózik 'csak játszik velem a fiú/ leány' -z(ik): lengizik 'hintázik', lopizik 'lop', szorcsizik 'szórakozik' Ritka: sum-ít, suny-ít 'lapít feleléskor', nyal-akodunk 'csókolózunk', dugicsál 'a pult alól kapja', tasz-igál a maiigán 'részeg', lekopp-int 'utánoz, lemásol' b) d e n o m i n á 1 i s -ít (-sít): csupaszít 'borotválkozik', bandzsítom a fiút 'nézem a fiút', bűztelenít 'szagosítja magát', felbruttósít 'teherbe ejt' -kodik, -kedik, -ködik (-Ikodik, -skodik): barbálkodik, huligánkodik 'garázdálkodik'; bénáskodik 'nem követi a divatot', gödénykedik 'iszik', hollóbárkodik 'agyoncicomázza magát', majomkodik 'utánoz', szarkáskodik 'lop', szatírkodik 'késel', tetüsködik 'húzza az időt' -l (-al, -el, -il, -ol, -öl): abrakol, kajol, tankol 'zabál', araszol 'jármű lassan halad', biluxol 'pislog', karperecei 'megbilincsel', karattyol 'magyaráz (a tanár)', kokszol 'túl gyorsan hajt', kokszolom a srácot 'nézem a fiút', lőtyöl, piál 'iszik', operál 'késel, szúr\ púdéról, puncsol egy csajnak 'udvarol', rizsái 'mellébeszél, magyaráz', smárolunk 'csókolózunk' -ul, -ül: bambul 'töri a fejét', a kocsi lebénul 'összetörik', kanul 'lányokat kedvelő fiú', vakulom a palimat 'nézem a fiúmat' -z(ik): bekanoztam 'van egy fiúm', bekrémez 'ökölvívásban puhítja ellenfelét', bigéz 'jár egy lánnyal', bogyózik 'labdázik', butikozik 'divatosan öltözködik', cipzározz! 'hallgass!', csernobilizik 'sugárkezelést kap', drótozunk 'találkára hívott', kendőzik 'garázdálkodik', lávázik 'okád', libizik, röppentyűzik 'hintázik', mogyorózik 'fiú lányt simogat', nem tüdőzi le 'nem szívja tüdőre a füstöt', nyálazunk, nyalókázunk, nyelvezünk 'csókolózunk', ö-zik 'kínlódik feleléskor', Páztok! 'köszönés', radaroz 'kíváncsiskodik', sanyiz < Sanyi 'elront', summázik, szobrozik ' lányra/fiúra vár'. (Folytatjuk!) Hoffmann Ottó

9 Anyanyelv és iskola Szóalkotási módok a évesek ifjúsági nyelvében II. rész* 2. Szavak, szókapcsolatok rendhagyó összetétele" Céljuk többnyire a jelentéssűrítés. Gyűjtésemben bőségesen találhatók normál" összetett szavak; alább főleg a rendhagyókat, a különlegeseket mutatom be az összetétel rejtett" indítékát s módját megközelítő csoportosításban. a) Szinonimák (szavak) cseréjével: agglány 'vénlány', barátcimpa 'barátfüle', bedobta a rongyot 'rosszul lett', cicigomb 'férfi mellbimbó', csöcskalap, mandarintál 'melltartó', édes mamanyelv 'anyanyelv (tantárgy)', felvette az utolsó kenőcsöt 'meghalt', frizuraszerviz 'fodrászat', haj szobrász, tetűvadász, tollművész 'női fodrász', hancúrbogyó 'fogamzásgátló', kabátforgató 'kétszínű', kalapálja a kobakját 'töri a fejét', nyálcsere 'csókolódzás', ricsajkar 'zenekar', smárkellék 'nyelv', szunyazsák 'hálózsák', szülői hálapénz 'zsebpénz', űrdokk, csillagsátor 'garázs', vénlegény 'agglegény'. b) Az összetétel vagy szerkezet egy tagjának felcserélése antonimájával: szembeállítás: ádámcsutkája vkinek 'a felesége', dögológus 'biológus', dögtan 'élővilág (tantárgy)', dúshajú, örök hajú 'kopasz', cicifix 'nagy mellű nő', cicinix 'kis mellű nő', fülgazda 'orgazda', hullaszállító 'mentőautó', mozdonyszőke 'szőke hajú'; fokozás, túlzás: apatejes, főkoholista 'alkoholista', bányászszerszám 'köröm (orrban)', csigaexpressz 'postás', hegyek-völgyek 'női mell', hormonzavaros törpe 'nagyon magas', kacsalábon forgó viskó 'nyaraló', kantaraj 'szakáll', máglyarakás 'vörös hajú', szupercsiga 'lassú', takarékelme 'buta'. c) Hanggal/betűvel: ó-lábú, x-lábú, y-lábú 'lábformák'; ö-zik 'kínlódik feleléskor', ö-zős (< önző) 'közömbös', 'nyökögve beszél'. d) Azonos előtaggal: hájbár/lavina/maláj/pacli/pacni/pogácsa/pucli/tömeg 'kövér', szexbomba 'divatos nő', szexléc 'lányok lába', szexilány 'fiatal nő'; jelzős szerkezetben: jó áru/bige/bőr/buksza/bula/csaj/karosszéria/kispipi/nő/sémájú 'szép, csinos nő'. e) Azonos utótaggal: -fejű: bagoly/béka/bili/dézsa/hombár/kocka/ köcsög/körte/krosszpálya/krumpli/kugli/kutya/lapos/ló/nyomott/sajli/tojás/tök/vízfejű 'furcsa fej formájú'. * Az I. részt 1. Nyr. 120[1996]:

10 f)szóismétléssel; egybeírt: dudu, dudulda, tutú 'autó', tütü 'motorkerékpár; ital'. Elválasztva: ba-ba 'szép, csinos nő' (csak látszatra összetett szó!). Kötőjeles: cup-cup 'szopóka', csirip-csirip 'vékonyhangú', böfi-böfi 'böfögés', daj-daj, daj-dajos 'részeg', hami-hami 'hamburger', havi-havi 'csiga', mani-mani 'pénz', musz-musz 'gyáva, félénk', kuckuc 'csuklás', pletyi-pletyi 'pletykás nő', pom-pom 'haj, szakáll', rojsz-rojsz 'babakocsi', töf-töf'orr'. írásbeli formák: + jellel: Szív + Szív 'szerelem', víz + víz 'leves'; x jellel: csók x csók 'szerelem', CSÓK x CSÓK, kedvesem 'válás'. II. Az alábbi szóalkotási módok korántsem oly gyakoriak, mint az előzőek, de nem is ritkák. Itt a fő törekvés a szavak megrövidítése, s természetszerűleg a játékosság, szellemeskedés. 3. Jelentéstapadás Közismert, hogy gyakran használt összetett szónál, szókapcsolatnál a z egyik szóalak magába szívja a másiknak a jelentését, s így egyedül képviseli az eredeti szókapcsolatot. (Az elhagyott szót vagy kifejezést itt is közöljük.) Minden nyelvrétegben manapság is nem kevés ilyen t a - padásos forma keletkezik, mely a nyelvfejlődés szerint alkalmazkodik a gyorsuló idő"-höz. A jelentést tekintve az ifjúsági nyelviek ismét a szokásos meglepetést tartogatják. Tehát: babér < ül a babérain, gumó < ülőgumó 'fenék', címerez (ti. kukoricát), csillag < akkoriban ötágú, így: 'csillagos ötös (osztályzat)', delta (ti. izom), deltás 'erős férfi', kornyika, nyekergő (ti. terem) 'énekterem', lyukesz (ti. óra) 'lyukasóra', mindjárt gágog (tkp. lúdtalpas), mindjárt hápog < kacsázva jár 'furcsa formájú láb', szirénázó (ti. mentőautó), világító (ti. torony) 'feltűnően fehér bőrű', toronyőr < (ti. a Notre Dame-i) 'csúnya arcú', vörös (ti. róka) 'ravasz', zsíroslángos (ti. fülű) 'nagy fülű'. 4. Mozaikszó-alkotás Különösen a II. világháború után terjedt el óriási mértékben világszerte; az ifjúsági nyelvből sem hiányozhat. Kiváló eszköz a játékos alakulatok létrehozására. (Szögletes zárójelben a kiejtést jelezzük.) Fajtái: a) Betűszók és betűszót tartalmazó kifejezések:^//)^ tenyészét 'városi közvécé', BMW 'babakocsi', CB-zik [cébézik], CB-rádiós 'továbbítja a hírt', hábé 'házi buli'; KMK, KMK-s [káemkás] 'közönséges munkakerülő', KO [káo] < knock out 'a kiütés jele', 'elájult', KTSZ-rendelő 'SZTK' (fordítva, gúnyból), kutyák WC-je 'homokozó',pb [fonetikusan] 'pofa be!', SOS [esoes] 'súgást vár', tbc-reklám 'feltűnően fehér bőrű, csúnya arcú', TSZ '/éli szalámi', tündérek gmk-ja 'lányvécé', tv-zsinór 'sovány férfi', USK [ueská]

11 'utcasarki ká', VIT < Világifjúsági Találkozó 'iskolai zsibongó', WC-lehúzó(s) 'copf(os)\ WC-papír 'ellenőrző, fűzet, tankönyv'. b) Szóösszevonás (szótagszó): baró 'baromi jó', Cévi 'C-vitamin', katko 'katonai kollégium', maszekol 'bejelentés nélkül külön munkát végez', matik 'matematika', oriszob 'orvosi szoba', radar 'fül', stuka 'túl gyorsan hajt', tanszob 'tanári szoba', tápén van, TP-n [tépén] van 'táppénzen van'. c) R e n d h a g y ó\ Káues 'Kuss!', kesza 'keresztanya', rodi 'irodalom'. 5. Szóvegyülés (kontamináció) Kettőt egycsapásra így jellemezhetnénk. Néha szellemes, többnyire azonban mesterkélt az új szó. Pedig bőséges a készlet belőlük! a) Szokásos (szabályos): bagózik x cigarettázik > bagarettázik 'dohányzik', csigavér * nyugalom > Csigalom! Nyugavér! 'Nyugalom', csillár x lámpa > csillámpa 'lámpa', diri x iroda > diroda, diriroda 'igazgatói iroda', gyönyörű x csinos > gyöncsi 'nagyon szép', hófehér x kókadt > hókadt 'sápadt', kancsal x bandzsi > kandzsi 'kancsal, bandzsít', konflis x fiáker > konáker 'egylovas bérkocsi', okádik x rókázik > okázik 'hány', pofont x nyaklevest ad > poflevesezik 'verekedik', rokonszenves x szimpatikus > rokszi 'rokonszenves', szadista x vadul > szádul 'tönkretesz vmit'. b) R e n d h a g y ó: boszorkány x tanti > boszitante 'sovány nő', direktor x bosz > dirembosz 'igazgató', dundi x dagadt > dunindesz 'kövér nő', mono x bikini > monobini, monokini 'egyrészes női fürdőruha', muksó x mókus > mukó 'sovány férfi', pirinyó x kicsi > pirkicsó 'alacsony, kicsi', ragasztó x anyag > raganyó 'ragasztó', szlopál x lafatyol > szlafatyol 'iszik'. III. A következő szóalkotási módokat az jellemzi, hogy az új szó elvonás, rövidítés, csonkítás, torzítás, ill. ezek keveredésének vagy együttes alkalmazásának szüleménye. (Ti. maguk a szóalkotási módok sem különülnek el tisztán.) Ezek nagymértékben uralják az ifjúsági nyelvet, ahogy a bevezetőben már jeleztük, pedig az újszülöttek" nagyrészt torzszülöttekké" válnak. Sajnos! 6. Szórövidítés, rövid ítéses továbbképzés Jórészt a szokásos változatokat találjuk tanulóink nyelvében. PL: a) Indulatszó, megszólítás, köszöntésforma: Csaó, öcsi, légy szí', léci < 'légy szíves' (ismeretlen fiú megszólítása); Hé/Szia/Szsz, szöszi! S, sz, légy szivi! (ismeretlen lány megszólítása); ké < oké 'rendben!'; Lótok! < Hellótok!; Sztok! Tok! < Szervusztok, Szevasztok; Villát! < Viszlát! (köszönés). b) írásbeli rövidítések kimondása: fakt < 'fakultációs óra', h. f. > háef, höfö 'házi feladat', ig. h. > ighá 'igazgatóhelyettes'.

12 c) Gyakoribb szavak egyszerűsítése: dipó < diplomatatáska 'férfi kézitáska', hábé < 'házi buli', magnó < 'magnetofon', prof < professzor 'nagyon okos', szitu < 'szituáció', tesi < 'testnevelés', vili < 'villamos'. d) Ritkább rövidítések: baci[ lus] 'kórokozó', baro[ mi] 'szép' (túlzásra használt mondatszó vagy jelző), [dili]bogyózik 'gyógyszert szed', C7eo/c/eo[patra] 'női frizura', franc[ia] 'francia nyelv (tantárgy)', frizu[xa\, frizur 'haj', krimi < ang. criminal v. ném. kriminal 'bűnügyi történet',prosti[xuá\t\ 'utcanő', zrí van < Zrínyi utcai főkapitányság 'vmi nincs rendben', kondis < kondi < kondíció 'erős (férfi)'. Szerkezetben: felköpni az infót 'információt kaputelefonon felüzenni'; összetételi tagként: észkombi[nát] 'okos', konditan 'testnevelés', pisilabor 'SZTK-rendelő', láv[o\hn]közöl 'továbbadja a hírt', távrecsegő 'rádió, pletykás (nő)', úthengereit < tkp. úthengertől... 'lapos mellű nő'. 7. Elvonás A beszélő valamely egységes szóban szótövet és toldalékot vél fölismerni.a szótőnek kikövetkeztetett szódarab ilyenkor önálló életre kel, s némelyik a mindennapi beszédben, sőt a köznyelvben is elterjed. Képzett s összetételi tagként is használjuk. (A teljes szóalakot, ill. az elhagyott részt szögletes zárójelben vagy < jellel közöljük.) Például: blama < blamál 'felsülés', kapirga < kapirgál 'ujj',p/űr '(szeszes) ital' < piál, szundi 'alvás' < szundikál, szundizik, zab, zaba, < zabál 'étel'; összetételi tagként: hancur[ozó]bogyó, 'fogamzásgátló', laposkúszik < 'laposan kúszik', macskakapar[ás] 'a tanuló ír'. 8. Szócsonkítás Rendkívül sokféle módon csonkítanak, s a megmaradt csonkhoz gyakran képzőszerüséget is fűznek. A szavak ennek ellenére csonkák maradnak; alig néhány alkalmas, hogy akár a mindennapi, akár a köznyelv befogadja szókincsébe. A levágott" részt szögletes zárójelbe foglaltuk. Ha így érthető a szó jelentése, külön nem írjuk le. Tehát: a) a szó elejéből (az eleje csonka): [a]nyuci 'anyám', [bo\gazul 'izgul', [bi]caj 'bicikli', [cse]rösnye 'cseresznye', [kuko]n'cűr 'pattogatott kukorica', [ a 7-es buszon érint]s meg..." 'zsebtolvaj', [m]agyaróra, [kirándulás, [számítógép; [sz]op, [sz]opál, [sz]opat 'becsap vkit, beveszi a cselt'; [te]só 'testvér', [zjokni; b)a szó belsejéből: any[u\cim, bébifol[k]szvágen < Volkswagen 'babakocsi', bag[o\zik 'dohányzik', káb[\to]szeres, lap[o]s 'lapos mellű nő', meg[sz]opja a gólt 'gólt kap', musz[k]lis 'erős (férfi)', tak[t]i[ká]zik 'cselez (a sportban)'; c)a szó végéből (a vége c s o n k a ): ce«rr/[fuga], Elmebajnokság] (rádióműsor), fizi[ka], higi[énia] 'fürdőszoba', kardi[gán], kémi[a], lé[c] 'lapos mellű nő', /ogo[pédiás] 'beszédhibás', macs^ka], nyögtan labor[atórium] 'nyelvi labor';

13 d)csak a szó közepe marad meg (ritka!): [a]wy«c[i], [0]/7- //[a] 'Tili'; e) a hangtest végét elhagyják, a csonkot gyakran megtoldják (többnyire -í) képzővel: analfusz < analf[abéta] 'buta', boszi < boszforkány] 'nő', culu < cul[áger] 'segédmunkás', csoti < csot[rogány] 'öreg nő, vmi régi', doki, dokk < dok[tor], drogi < drog[éria], édi < édesanyám ],feki < fek[ete] 'sötét hajú', kori < kór[ház], kompi < kompjuter], lotya < loty[ogás] 'beszélgetés', nincs szimpi < szimp[átia], növi < nőv[ér], patyi < paty[olat] 'tiszta', profi < professzionista] 'új, modern', prota < prot[ézis] 'fog', protkója van < protjekciója] van 'a pult alól kapja' vagy: prot[ézise] van 'fogsora van', sovi < sov[ány] nő, szani < szanjatórium], tini < tinjedzser] 'lány', undi < und[ok], vadi új < vad[onat] új. 9. Szóferdítés (-torzítás) Nagyon gyakori, változatos módon történő szóalkotásmód; a két utolsó csoport kivételével azonban jobbára erőltetett alakulatok születnek. Tulajdonképpen a szó értelmét veszik el, ill. egy többnyire pejoratívabb jelentéssel cserélik föl. íme: a) erőltethet (össze nem illő) szóösszetétel: aggfej/ srác 'agglegény', babataliga 'babakocsi', csajhaver 'lány barátnője', csajszi/ sráctesim 'lány/fiútestvérem', gyerekkereszt 'keresztszülő', havercsávó 'fiú barátja', nőkezdemény 'fiatal nő', nyuszifül 'anyám', öröklány 'vénlány', szétkapcsolt 'elvált', vegyestesó 'féltestvér'; b) szócsere: aggancs (sic!), aggleány 'özvegy', aggastyán 'agglegény', bugyelláris 'bugyi', csigasor < csigolyasor 'gerinc', özvegy 'elvált nő', az egyik szeme sír, a másik kancsal (szólásferdítés); c)a szó megfordítása (palindrom): amla < alma, izom < mozi; d)az elő- és az utótag cseréje: csöveském 'kémcső', CW 'vécé'; e) szótagcsere: caci < cica 'nő', cövö < vöcő 'vécé', pőci 'cipő', somte 'tesóm', tusa 'satu', zimo 'mozi'; más sorrendű: paska 'sapka'; f)erőltetett (torzított) szóképzés: aggancs < agg 'özvegy', barátosné 'barátnő', cumál/csöcsöl/emlőzik/szipózik/szivikál/szopcsizik 'kisbaba szopik', pletyak 'pletyka, pletykás',pólyis 'kisbaba', tevegel 'gyalogol, buszozik, tévézik', tévézés 'tévézés'; g)hang/betücsere, -tévesztés (ez a leggyakoribb!): breki < break 'táncfajta', budikos 'butikos', Bikesszó < Picasso 'szobafestő', cicagatyó 'harisnyanadrág', drakulálok, Drakula! 'gratulálok!', gladiátor 'radiátor', A hét műtrágya 'A hét műtárgya' (tévéműsor), Hókefélke 'menyasszony', Húsz a csöcsön 'Húsz a csúcson' (rádióműsor), kanári tar szoba 'tanári', kányikula 'vakáció', löhög a bolha < köhög a bolha 'beszélget', svarcóra 'kvarcóra', szemétszállító (ly!) 'lift', teve-szaki 'tv-szerelő', unodalom 'irodalom'; h) hangbetoldás: nadidrág 'nadrág', pancák < pacák 'férfi', piharc, primcic 'piac\pusika 'puska (csalásra)';

14 i) ha n gátvetés: bélamús < mélabús, cimpér 'pincér', kleor < kreol 'sötét bőrű', takta 'aktatáska', Totoya 'Toyota' (népetimológia is); j) betűejtés: budjogó < bugyogó 'női nadrág', szötökő 'SZTK'; k) eufemizmus (többféle móddal): balfék 'ügyetlen', hüllő 'hülye', kupi 'szertár', kurta 'utcanő', lebazilikáz 'legorombít', pinyac 'piac', pifilde < pisilde, pislantó/pisülő/sielő < pisilő 'leányvécé'; l)homonima, páron ima (itt lényegében egy meglévő szóhoz csak távoli asszociáció vagy hangalaki hasonlóság alapján más jelentést fűznek. Névátvitel nem történik, tehát nem többjelentésű szó, hanem néha szellemes homonima vagy paronima keletkezik. Kedvelt kiforgatási" mód): bagzik 'bagózik', bukta < bukik 'a diák felsül az órán', Csuklóm! 'Csókolom!' (köszönés), fogalmazásgátló 'toll', hangár 'iskolai stúdió', hányaveti 'szemetel', képmutató 'diavetítő', kintorna 'testnevelés', kottafej 'énektanár', labanc < lobonc 'haj', lavór < labor, lófarkas < lófarok 'női frizura', radar 'radír', ricsaj < ricsajozó csaj 'lány', számháború 'matematika', üti < ügyeletes katonatiszt 'ügyeletes tanár'. IV. Az alábbi csoport jobbára rokonszenvesebb szóalkotási módokat sorakoztat fel. Szellemes, könnyed játékosság, hallatlanul frappáns, sokszor ellentétező asszociációk, sejtetések, célzások felfedezése jellemzi az így létrehozott szókincs nagy részét. Természetszerűleg nem hiányoznak az ifjúsági nyelv velejárói a durvább, sőt vaskos kifejezések sem. Tehát: 10. Szójáték Úgy keletkezik, hogy legtöbbször homonimákat vagy szinonimákat meglepő, váratlan, sokszor ellentétes értelemmel ruháznak fel; szavakat vagy szólások egyes részeit torzítják el; vagy csupán nyelvi, formai játékot űznek, melynek célja a humorkeltés, valaminek a jellemzése, kiemelése, kritizálása. íme: a) szavakban: cicifix 'nagy mellű nő', cicinix 'kis mellű nő', ici-pici-cici 'férfimeir, kuki-neki-nuku 'kislány', csúszka 'borravaló', ezredes 'hazudós' (minden ezredik szava igaz!), hanyatt-homlok 'kopasz', levéltetű 'postás', nyelvjáték/lecke/tan/torna 'csókolódzás', pisisí > pisíel 'vízisí, vízisíéi', porszívó 'nagy dohányos', Sziasztok! 'köszönés terhes nőnek', ugarlás 'udvarlás' (kétértelmű); b) szókapcsolatban: citrompótlós kocsi, kétütemű lóhere ' lovaskocsi', csavargyárban van, csavargyáros 'csavargó, munkakerülő', első baklövés 'eljegyzés' (kétértelmű!), gyerekgyártó kisiparos 'sokgyerekes apa', huzamos huzavona 'egy fiú udvarol nekem', kiboruló szótartó < sótartó 'megszegi adott szavát', kincs, ami nincs 'zsebpénz', különleges agyosztály < ügyosztály (film!) 'tanári vécé', nincs, ami nincs 'lapos mellű nő', vadista szandál, szadista vandál (kecskerím!); c) tulajdon n évvel, köznevesüléssel: éjjeli menedékhely (Gorkij) 'falusi kinti vécé', gizika 'fizika' (ha Gizi a tanár), mátyemanyika 'mate-

15 matika', Rók Ica, rókica 'ravasz'; Smarek < smárol 'testnevelő tanár', töpör Ödön < töpörtyű 'nagyon alacsony'; d) szólásszerűségben: gömbölyű talpú cipőjét húzta fel, röpködnek körülötte a muslincák, taszigál a maiigán, törpék bokszolnak a fejében 'részeg'; Ketten vagytok, kismama? 'terhes nő'; Menj a Bús Pista bácsiba! (eufemizmus); megtámadtak a bac meg az ilusok 'fertőzést kaptam', szabadesést gyakorol 'kidobták a kocsmából'; e) betűvel (némelyik az íráskép enyhítésére): aaböcö 'ABC-üzlet', cornyika 'cincogó éneklés', elküldött a bús n-csába 'kiadta az utamat', fosógép 'mosógép', nagyfosás 'nagymosás', Otöpö 'OTP', qrva 'utcanő', thethű (a h lassítja a kiejtést, a tetű hűséges") 'lusta'; f) írásjellel, jellel: huncut-ka-ró-ka 'lányokat kedvelő fiú', 220 V-os (voltos) 'tüskés haj(ú)', pia-nista (homonima!), pia-nuku 'elvonókúrán van', +-ol (plusszol) 'maszekol', tar-ka 'kopasz'. 11. Ikerítés ( rímjáték") A termékeny fűzfapoéták rímjátékai. Többségük nem is tekinthető valódi ikerszónak, mely az eredeti szó osztódásával keletkezik; legföljebb alakja szemszögéből ál- vagy fáradásos ikerszónak, mivel rímelő önálló szavak kapcsolódnak össze. (Ennyiben összetett szók is!) Épnen ezért mellőzzük a szokásos nyelvtani csoportosítást, inkább a játékos leleményességet villantjuk föl. Az eredeti szavak változatlan alakban vagy torzított formában is felismerhetők (hasas-pasas, dögi-doki). A jelentés többnyire megmarad (harinaci), vagy kiderül a beszélő nevek" célzásából (duma-vera), a távoli asszociációval öszszekapcsolt metaforaszerűségből {galamb-gertrúd, vö. Maupassant: A töltött galamb). Kivétel is akad (csimpi-limpi). Tehát: a) szokványos: diri-iri 'igazgatói iroda', harinaci 'harisnyanadrág', házifázi 'házi feladat', pipihusi 'lány', polkabolha 'gyors', rip-rop 'táncművész', sulibuzi 'szorgalmas', szexi-kekszi 'divatos nő', tini-dili 'szerelem', tömör-gyönyör 'lányok lába; nagydarab nő'; b) hatványozottan rímes: albínó-bambínó 'szőke hajú', csimpilimpi 'nagyszájú, pletykás nő', csüngü-lüngü 'fülbevaló', debella-bella 'nagydarab nő', husi-musi 'kövér nő', hasas-pasas 'kövér férfi', kandzsi-bandzsi 'kancsal', kuk-luk 'lyukasóra', lufi-pufi 'pirospozsgás', mész-ész 'érelmeszesedése van', öcsí-pöcsi 'gyerek', pici-cici 'kis mellű nő' súgó-dugó 'súgás', tündibündi 'szelíd, jóságos'; c)kettőztetéssel (szóismétlés): dió-dió 'rádió', dzsigi-dzsigi < nyugi 'Nyugalom!', gi-gica 'hugica', lexi-lexikon 'magyarterem', mek-mek 'szabó',plety-plety 'pletykás', tek-tek 'technika (tantárgy)'; d)alliterációval (többlet): budi-bili < body building 'erős férfi', buzibizi 'bizonyítvány', dögidoki 'állatorvos', háj-báj-bébi 'kövér nő', licsilocsi 'közlékeny', nyelves-nyalás 'csókolózás',pöfe-pofa 'beszédhibás', tili-toli 'babakocsi'; e) t ö b b t a g ú (az utolsónak szinte olyan a szerepe, mint a ráütő" rímnek): digi-dagi-dagadék/-daganat, donna-tonna-madonna 'kövér nő', háj-báj-

16 dubáj 'kövér férfi', háj-báj-máj, Helénke egy kicsit tehénke, Tonna de Bella < debella 'nagydarab nő', ici-pici-cici 'férfi mell', Isten kenddel, Vendel! 'Távozz!', kuki-neki-nuku 'kislány', limlom-tilitoli 'fuvaros', Ria-ria, Hungária! 'biztatás sportnál'; f)személynévvel: coca-lola 'hentesnő', Ducó-Jucó, husi-nusi 'kövér nő', duma-vera 'bőbeszédű', Gubera-Vera 'csereberélő, guberáló', Güze-Gizi 'sovány nő', Panna-tonna, tehénfke) Helén(ke) 'testes nő'; g) köznevesült személynévvel: béna-béla 'buta', bunyóberci 'verekedős', galamb-gertrúd, husi-nusi 'kövér nő', gumi-lidi 'gépírónő', kenőjenő 'szobafestő, mázoló', szeplő-szepi 'szeplős'. 12. Névadás ( beszélőnevek") Köztudott, hogy a személynév már ősidőktől kezdve a megkülönböztetést szolgálta, mivel akkor még túlnyomórészt köznévi, melléknévi vagy számnévi jelentéssel (s egyelemű formában) beszélőnév" jellege volt. (A beszélőnévnek" a jellemzésre irányuló ereje mindmáig megmaradt, sőt a fantázia mindig újabb neveket hoz létre.) A személynevek metamorfózisa érdekes módon kettős irányban indult meg, s vált folyamatossá. Egyrészt a nevek ismert jelentése elhomályosult, s így a laikus részére ismeretlen értelmű tulajdonnévvé váltak. Másrészt a tulajdonnevek ( újra"!) köznevesültek (manapság is), de fordítva is; csakhogy az utóbbiak a régiekhez képest kisebb arányban. Sőt egyes keresztnevek más nyelvekben is foglalkozások, jellemvonások vagy magatartásminták hordozóivá váltak. Pl. Pali pali, Józsi jani; ném. August, Liesel; finn Tauno 'tehetetlen, buta'; horv. laura, marta 'utcanő'; ang. hobby 'rendőr'; or. Natasa 'diáklány' (bármelyik!) stb. Ifjúságunk játékos kedve is mind a tulajdonnévre, mind köznevesült alakjaira sokszor új az eredetitől eltérő jelentést aggat. Alább látni fogjuk, hogy az ifjúsági nyelv milyen sokszínűen tud variálni mind a régi, mind az újabb nevekkel. A film, sport, divat, zene stb. sztárjai nevének átvétele, alkalmazása nyilván tiszavirágéletű. A személyneveken kívül a tulajdonnév más fajtáira is kiterjed figyelmük. (Ahol szükséges, egy-két szavas megjegyzést füzünk az egyes nevekhez.) Itt nem foglalkozunk a becenevekkel, iskolai vagy egyéb ragadvány- s csúfnevekkel, mivel ezek használati köre jóval tágabb, mint az ifjúsági nyelvé. Lássuk tehát: tulajdonnévi a) foglalkozás k ö z n e v e s ü 11 forma olajos Alajos 'benzinkutas' (páron ima) Kalmo Piri» Baciluska 'ápolónő' Zsandamari; Zseka Zsóka < or. zser- nyák; Hekus Lonci 'rendőrnő' lombikrózsi 'női vegyész' (azonos mgh.) kalmopiri (< gyógyszer) 'orvosnő' kenő-jenő 'szobafestő' (ikerítés) tsz-mercis 'traktoros' (gúny!)

17 tulaj donnévi köznevesült forma piktor Viktor 'szobafestő' (rímel) zötyög Ödön 'traktoros' (ö-k halmozása) cicoma Cili 'ruhatervező' (alliteráció) Spirál Manci 'fodrásznő' (szakszó) b) külső tulajdonság csöcsös Marcsa» Dudás Ica 'nagy mellű nő' (< duda 'női mell') zsír Piri 'kövér nő' (i-k halmozása) deszka Rozi 'lapos mellű nő' Vézna Géza (rímel) > Güze-Gizi 'sovány nő' (alliterál) kugli Joe háj-manci 'kövér nő' Duci-Juci, 'testes nő' c) belső tulajdonság Mata Hari 'áruló' (kémnő) Tank-Aranka 'erőszakos' (rímel) hiszti Kriszti 'hisztériás' FillentőFülöpke (alliterál) > Móka Miki/Misi (alliterál) -» narkó Iván 'kábítószeres' Kandúr Bandi 'lányokat kedvelő fiú' Bunyó Berci (alliterál)» d) r a n g az Úr", Zeusz 'főnök' (gúny) Csorda vezér 'siettet vkit' e)népetimológiás (1. még a 13. pont!) Bac Ilus 'kórokozó' (szójáték) Olga Lepisinszkája 'vécés néni' Salmon Ella 'szakácsnő' (szójáték) f) a művészetből kölcsönzött Pöttyös Panni 'összecsípték a szúnyogok' (leányregény hőse) VUK 'ravasz' (rókanév, regényhős) figaró 'férfifodrász' (opera!) flórián 'tűzoltó' (védőszentjük!) csöcsmanci 'nagy mellű nő' szupermaca 'szép, csinos nő' banyamari 'csúnya nő' lenesibaba 'divatos nő' lécferkó 'sovány férfi' lécpepi 'magas növésű' kopasz bérci 'kopasz' csinszka 'szőke hajú' kormos rézi 'sötét hajú' (cselédnév) benyali Juli 'árulkodó' (rímel) drakula 'erőszakos, agresszív' nyali-pali 'hízelgő, stréber' (ikerítés) kamukázmér 'hazudós' (alliterál) tréfa manci 'tréfás, jókedvű' okostóni 'okos' (o-k halmozása) kaszanova 'szoknyavadász férfi' vandál-vendel 'verekedős' (ikerítés) agromókus/mumus, ugrómókus 'agronómus' népi elemér 'népi ellenőr' gáz rezső (< rezsó) 'gáztűzhely' tűzpiros üveggömb 'vörös hajú' (leányregény címe) az utolsó mohikán 'ősz hajú' (regény címe, hőse)

18 tulajdonnév! köznevesült forma Kodzsek, Kojak (színész)» Filemon 'nagy fülű' (hangzás) Isaura, Izaura 'kancsal' (színész) Samantha Fox 'nagy mellű nő' g) keresztnevek (régebbiek) Dorottya 'vénlány' (vö. Csokonai!) Malvin < marha? (eufemizmus?) 'ügyetlen' Ödön 'kövér férfi' (ö-k halmozása) Rézi 'sovány nő' (cselédnév) Samu, Samuka '(biológia) csontváz' Zsuzsi 'lányvécé' h) keresztnevek (újabb szerepben) Arnoldka (< Schwarzenegger) 'erős' Cleopatra > Bözse, Julcsi, Manci, Masa Sári 'mosógép', Maris 'centrifuga' (egykori cselédlányok neve!) Én vagyok a Jani! 'nagyzolás' Sanyi 'lehangoltság', Ez Sanyi! 'el van rontva' (Józsi helyett), nekem Sanyi 'nekem mindegy' i) szí nek a keresztnévben Hófehérke > Hókefélke 'menyasszony' Piri, Piroska > Szöszi < szöszi 'szőke hajú' (becenévvé vált) kodzsek, bánfi 'kopasz' gyökerek 'család' (nemzedékfilm) kabos, kiskabos 'vörös hajú' roszinante 'sovány nő' (< Cervantes) éva, tnaca, manci, szonya, szűzi 'fiatal nő' böske 'buta' (falusi cselédnév) matuzsálem 'öreg jármű' pali 'fiú, férfi, udvarló, mafla, hiszékeny, becsapható' ceruzajancsi 'sovány férfi' kleopátra 'női frizura' (hasonlóság) jani 'nagyzoló, ostoba' poénjani 'viccelő' venyigejani 'lusta' hófehérke 'fehér bőrű; szőke, ősz' j)az összetétel, szókapcsolat motívuma Bécsi kapu 'pletykás nő' (szólás) buzgár Oszkár 'homoszexuális' (< buzi, ríme lés) fosos Jóska 'kisfiú' (ok halmozása) Newton-tündér 'fizikatanárnő' (< híres fizikus) piroska '100 forintos, vonat, tűzoltó kocsi, vörös hajú' pirike,piroska 'pirospozsgás' autómárkák (l. a márkaneveknél!) hipoderby < Hipo 'feltűnően fehér bőrű' (verseny: túlzás, humor) sevrolet-taxi 'babakocsi' (humor) szeplőpanna (lányoknál gyakori), szeplőszepi 'szeplős' (alliterál)

19 tulaj donnévi köznevesült forma Szepimatyi 'szeplős' (rím) Picasso-kép 'térkép' (non-figuratív) Tarzan-bugyi 'vékony pántos' (meztelenség!) kötél, hinta 'mászókötél' k) földrajzi név házi Balcsi > Chicago 'rendetlen lakás' Wall Street 'városháza' (nagyzolás) Csernobil, Csernobil-kúra 'sugárkezelést kap' Rózsadomb, rózsadomb 'női mell' Pó-síkság < popó 'fenék' Nagy-Alföld 'kövér' (akkora kiterjedésű!) Alföld 'lapos mellű nő' Szahara kisebb kiadásban > Szahara, Góbi 'homoszexuális' < homokos Nagyfára mászó 'elvonókúrán van' Olümposz, Sión hegye 'igazgatói iroda' Bábel 'nyelvi labor' Auschwitz 'testnevelés, tornaterem' 1) intézménynév Operaház 'énekterem' Picasso-terem 'rajzterem' Szabad Európa Rádió 'pletykás' m) márkanév Burdából lépett ki 'divatos nő' Szokol rádió: azon sem lehet semmit fogni 'lapos mellű nő' Tsz-Merci 'traktor' (gúny) n)a tulajdonnévvé válás, a Clór-anyó 'kémiatanárnő' Colost ok 'technikatanár' Csincsilla 'biológiatanár" kisbalaton 'fürdőszoba' kanada 'fiúvécé' (< kan 'fiú, férfi') szmolnij 'lányvécé' (zárda volt!) tisza 'szőke hajú' (Szőke vize...) india 'sötét bőrű' mini szahara 'homokozó' <e nagy fán van, nagyfás az olümposz 'tanári (szoba)' jard,járd < Scotland Yard 'rendőr' tüzép 'ellenőrző' (< fa 'elégtelen') bagarolos < Bagarol 'barna hajú' bébimerci/trabant, kispolszki, mercédesz, opel, rojsz-rojsz 'babakocsi' libi < Liberó 'pelenka' (becézve) köznevesülés oka amperusz, voltusz 'fizika' (mértékegységgé vált) ady, adi (500 Ft), bartók, béla, bélás (1000 Ft) 'bankjegy, papírpénz' perga < pergament < Pergamon 'füzet' (köznévi a jelentése)

20 tulajdonnévi köznevesült forma Hamiska, Kotta apó, Protkó, Violin 'énektanár' Kocka, Kockafej 'matektanár' (az összesnél stílusos" szakszók) Éva-csutka, évacsutak < 'ádámcsutka' (tréfás ellentét) Mr v. Mrs Agy 'nagyképű' Miss Universah; Robi < robot < Mikrobi 'házi robotgép' Fekete Macska Bandája 'babonások szervezete' o) igealkotás dezső 'dollár' (azonos kezdő msh.) fricc, iván, szergej, tomi, bobbi 'katona, rendőr' (más-más népnél, gyakorijellegzetes keresztnevek) csontvári 'sovány' (mn.-i jelentés) bánfi, kodzsek 'kopasz' (ua.) döbrögi 'kövér' (ua.) lóri 'magnetofon' (papagájnév miatt!) sasszon, szasszon < Sasson fodrász 'frizurafajta' csernobilizik 'sugárkezelést kap' bepaliz 'becsap', palizik 'fiúzik' derrikezik 'nyomozóst játszik' (el)sanyiz 'elront' háryzik 'lódít' játssza Andersen kisasszonyt 'mellébeszél'. 13. Népetimológia Nem túl gyakori szóalkotásmód (inkább szóalakításmód); idegen szavakat alakít át ismertebb szóalakká, s ezzel értelmet ad az ismeretlen"-nek; magyar szavak esetében többnyire csak a szóalakot változtatja meg, néha el is torzítja. Ifjúságunknál az indíték csupán a játékos szellemeskedés, gúny, célzás. íme: alkoholpista 'alkoholista', bájológia, bugyológia 'biológia', bugyipista < bugylibicska 'zsebkés', disznóklub 'diszkóklub', helikoffer, helikopáter 'helikopter', hótt dög, döglött kutya < hot dog 'zsemlébe helyezett forró virsli', Jelizavézna Parizéra 'orosztanárnő', katika 'patika', komondor < Commodore (márkanév) 'komputer', Madzag 'Mazda' (autómárka), ó rossz! 'orosz(óra)', prolibusz 'trolibusz', Puszit! 'Proszit!' (koccintáskor), vili, vilmos 'villamos', záporeső, Zápor Jóska 'Zaporozsec', Zsiga 'Zsiguli' (autómárkák). 14. E 1 a v u 11 (elavuló, régies) szó fölelevenítése Nemcsak a nyelvújítás idején dívott, hanem ifjúságunknál manapság is néha más, főleg pejoratív jelentést adva a szónak. A nem is olyan kevés szóalak ismét a különcködés, feltűnési vágy jele. PL: arzenál 'tolltartó', csütörtököt mondott a puskája 'csaláskor rajtakapta a tanár', dalolda, zenede 'énekterem', fabrika 'technikaterem', gramofon, verkli

A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA. 1) A szókészlet tagolódása a szavak társadalmi fontossága szerint

A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA. 1) A szókészlet tagolódása a szavak társadalmi fontossága szerint A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA A szókészlet nem puszta szóhalmaz, hanem több szempontból rendszert alkot: bizonyos szavak csoportjai rétegekbe, kategóriákba tömörülnek. E rétegek, kategóriák azonban

Részletesebben

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Maïarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Napjaink tizenéveseinek beszéde szóhasználati jellemzık alapján. Bevezetés

Napjaink tizenéveseinek beszéde szóhasználati jellemzık alapján. Bevezetés Nyelv és iskola Napjaink tizenéveseinek beszéde szóhasználati jellemzık alapján Bevezetés Felgyorsuló társadalmunkban megnıtt a beszéd, a beszélés iránti igény. Meggyızı bizonyítéka ennek például az informatika

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A 44. MAGYAR NYELV HETE 4 OLDALAS IFJÚSÁGI MELLÉKLET Anyanyelvünk 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: 150 éve halt meg Széchenyi

Részletesebben

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Szlengkutatás 3. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra Mi a szleng? Tanulmányok a szleng

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

SMS adatbázis II. Vicces, pimasz és malac SMS-ek -

SMS adatbázis II. Vicces, pimasz és malac SMS-ek - SMS adatbázis II Vicces, pimasz és malac SMS-ek - 1. A telefonszámát egy véletlen szám-generátor kiválasztotta. Ön nyert egy gyalogtúrát Sydney-be! Gratulálunk! 2. Gyakoroljunk matekot! Összeadhatnánk

Részletesebben

Szleng és a Cosmopolitan

Szleng és a Cosmopolitan Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szleng és a Cosmopolitan Záródolgozat Katona Csilla III. magyar Témavezető: Dr. Kis Tamás Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Előszó

Részletesebben

Zsargon és magatartás

Zsargon és magatartás Zsargon és magatartás I. 1. A nagyvárosok lakossága szüntelen bevándorlás folytán rendkívül változatos összetételű. Az óriási tömegben az emberek nem ismerik ós nem ellenőrzik egymást, az életformák kötetlenek.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ANYANYELVI JUNIÁLIS SZÉPHALOM, 2011. JÚN. 17 19. Anyanyelvünk 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: 125 éve született

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Horváth Péter.indd 5 2015.03.09. 14:10:33

Tartalomjegyzék. Horváth Péter.indd 5 2015.03.09. 14:10:33 Tartalomjegyzék Előszó............................................................ 9 Az interneten megjelent sorozat bevezetője.............................. 13 1. Buri: egy furi nevű hami a Mekiben..................................

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

egy rém ronda vörös barakk amerikában

egy rém ronda vörös barakk amerikában Marie-Gisele Landes-Fuss egy rém ronda vörös barakk amerikában Une Baraque rouge et moche comme tout, a Venice, Amerique dr. Csernus Imre elõszavával Aranytoll kötetek Szeged, 2006 Elõszó Úgy érzem, a

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Beregszászi Anikó. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvú iskolák 10. osztálya számára

Beregszászi Anikó. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvú iskolák 10. osztálya számára Beregszászi Anikó i m m w Stilisztika Tankönyv a magyar tannyelvú iskolák 10. osztálya számára Csernyivci Bukrek 2010 BBK 74.261.7yrOa7 B48 PeKOMendoeano MinicmepcmeoM oceimu i nayku yjcpaïhu (HCLKCL3

Részletesebben

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007.

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. SZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. 1. VÁROSKÉP, ÉJJEL Egy panelváros, egy lakótelep képét látjuk. Szürke kockatömbök, körülöttük apró terek bújnak meg, fák lombjai próbálják takarni a csúfságot.

Részletesebben

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László ECHA-MŰHELY I. kötet Szerkesztette: Balogh László és Tóth László Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 2000 2 Tartalom Előszó...5 DIAGNOSZTIKA ÉS FEJLESZTÉS LÁSZLÓ ÁGNES: Mentális képességterületek

Részletesebben

Simonyi Károly (balról) és két űrhajós társa, akikkel együtt utazott fel a nemzetközi űrállomásra

Simonyi Károly (balról) és két űrhajós társa, akikkel együtt utazott fel a nemzetközi űrállomásra 2 A jövő heti címoldala és posztere Téged is érdekel valaki, valami? Írj a nak! Mi utána nézünk, ki kicsoda, mi micsoda, és minderről a 3. oldalon olvashatsz majd. 3 Nem tudom, hallottad-e a hírt, mely

Részletesebben

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI KAVALKÁD Lilium Aurum Dunaszerdahely 2004 A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja A könyv megjelenését

Részletesebben

Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben

Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben 130 TANULMÁNYOK Louise O. Vasvári Stony Brook University Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben Az, hogy a magyar nyelvészeti szempontból nem nélküli nyelv lenne, viszonyítás kérdése, hiszen

Részletesebben