hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s"

Átírás

1 () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: ; cdqjegyzekszftma: 15-09" 0j1642, Banksz6ml asz6m: ; tepr[iseti: Petr6 Arp6d 0gyvezeto), mint megrendel6 - a tov6bbiakban: Megrendeld - m6sr6szr6l az RTN PLUSZ Kft. (szdhlielye: 4400 Nyiregyh6za, tunde u. 12' ad6szfm: ,cegSegyzdk szitma: , banksz6mla szitmal , kdpviseli: Darida Olivdr Ugyvezet6), mint v6llalkoz5 - a tov6bbiakban: V6llalkoz6 -, mint a 20l2ls szdm alalt, akdzbeszerzdsekrol sz6l vi CVIII. torv6ny Harmadik r6sz XII. fejezet szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzdsi elj6r6s nyerles aj6nlattevoje kozott a mai nap on" az alabbiakban r o gzilett tartalommal 6s felt6telekkel : 1. A szerz6d.6s trlrgya Jelen v6llalkoz6si szerz6d6s alapjiln V6llalkoz6 viilalja, hogy a fenii sz6mri kozbeszerz6si elj6rds ajanlati felhiv6s6ban 6s muszaki leir6s6ban foglaltaknak inegfelel6en elvdgzi a M"gr"ndllo 6ltal begyrijtdtt valamint kezel6sre fitvett csomagol6si ok hasznosithat6 hull ad6kfr akci 6 k s zerint i v 6lo gathssl V6llalkozo kijelenti, hogy tetjesit6s helydt 6s koriilmdnyeit felm6rtel az elvdgzendo feladat nagys6grendjdvel tisztilbanvan, jelen szetzod6st annak ismeret6benirilal6. 2. A teljesit6s helye: Nyiregyhdzi Hullad6kkezel6 Kozpont 4551 Nyiregyhdza, Sz6116si ut A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: y6llalkoz6 a tev6kenysdget a telepiilesi kal kapcsolatos tevpkenys6gek vdgzdsdnek f'eltdteleir6l sz6l6 2l3lz}a)L (XL 14.) Korm. rendeiet 20. S (1) bekezd6sdnek c) pontja sz:erinti engeddl y birtokdban v e gezhett. 4. A szerz6dfls iddtartama: A szerzodds i8 honapos hat6rozott id6tartamra kotik. A szeru6d.s h Valalkozcl 3. ponttran rdsz.letezettenged6lye jogerore emelked6sdnek napj6t kovet6 napon l(p hatrilyba.

2 5. Vfllalkoz6i dij: A Megrendel6 a villlalkozoi dijat a frakci6nk6nt kiv6logatott, mdrlegelt anyaghban tortdno hasznositdsra alkalmas hulladdkok kg-ban szfimitott tomeg6npk alapjiln ftzeti rteg a V6llalko z6 16 sz6ro az alilbbi e gys6 g6rak fi gyelemb ev6tel6vel : A V6llalkozot aviilalkoz6i dijon feliil tovribbi ellenszolg6ltat6s nem illeti meg. koltsdgtdrit6s vagy b6rmilyen miis jogcimen 6, Az elszhmolfs m6dja, teljesit6sigazolfs A felek megrillapodnak abban, hogy a szfimlfzfsra az Afa tcirv6ny F8 $ (1) bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen, id6szakonk6nti elsz6mol6si m6dszert alkalmaznak Flnnek megfelel<len a tiirgyh6napban teljesitett sz6llit6sok teljesitdsi idejo a fizetdsi hat6ridovel megegyezik. Az elsz6mol6s napjaataryyhs utols6 napja, A havi elsz6mol6s alapja a V6llalkoz6 6ltal targyh6ban M egyes liulladdkfrakci<ik szerint kiv6logatott, anydgftban tcjrtdns hasznosit6sra alkalmas hulladdk tomege kg-ban. Az elszdmolhat6 mennyis6g m6r6si alapja a) atfrgyh6napbankiv6logatott es anyagftban trirt6n<i hasznosit6syailadott mennyis6g, b) atirgyh6rtapbankiv6logatott 6s kdszleten 16v6 billazottmennyisdg, valamint?\a

3 c) a t6rgyh6napban kivrilogatott 6s kdszleten l6v6 omlesztett mennyisdg t6nyleges felm6r6se alapjan me g6llapitott tcime g. A teljesit6s 6s az elszdmolds dokumentumai a szerzodes l. elsz6mol6lapok. szdmil lnellikletdt kdpezo havi 7. Fizet6si felt6telek A v6llalkoz6i dijat a Megrendell - a k6pviseloje iital igazolt teljedit6st kovet6en ki6llitott szfrmla ellen6ben havonta, ut6lagosan, a V6llalkoz6 6ltal megjelolt MKB bank A02 6 szhmi bankszdml 6i ar a tofieno 6tutal6s sal teli e sitl. Szerzbdo felek r<igzitik, hogy az ellenszolg6ltat6s teljesit6se a Kbt $ (3) bekezddsdben foglalt fizet6si foltdtelek alapjsn tort6nik, azaz a fizetdsi hat6rid6 a szitmla kdzhezvdtel6t koveto 30 nap. A kifizet6s feltdteleirol az ad6zds rendi6rol sz6l vi XC[. torvd 36/4 $-a rendellrezik. Szerzodo felek kotelesek a kifizetds sor6n foglaltak szerint etrjarni. ny (tovribbiakban: Art.) az Art. 361 A $-6ban Megrendel6 frzetesi k6sedelme esetdn a Ptk. 301/A. $ (2), (3) bekezd6beit kell alkalmazni. 8. A felekjogai 6s kiitelezetts6gei Felek kolcscinosen kdtelezetts6get v61lalnak arra, hogy a szerzodes tdljesitdse sordn 6s mnerk megsziinds6t koveto idsszakban rs a szerzld6ssel kapcsolatban, illetve az az alapj6n ell6tott tevdkenysdgek sor6n minden tudom6sukra jutott adatot, t6nyt, infornl6ci6t, mint ijlzleti titkot szigorrian bizalmasan kezelnek, kiv6ve, amely adatokat az inform6ci$s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l szois vi CXIL T<jrvpnyben meghatfirozolt adatszolgiltat6si 6 s t6j 6ko ztatrisi kotelezetts6g alii esnek. A szeru6dds teljesit6s6ben a Megrendelo 6s a V6llalkoz6 kcilcs<inosen pgyiittmtikridnek. Ennek sor6n: o A Megrendel6 a Y6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tja a szerzod6sben foglaltak eredmdnye s e.116t6s ahoz sziiks6 ges informiici6kat 6 s dokumentrhmokat. o Megrendelo biztositja a munkav6gz6s helyszin6t, a munkavegzdshez sztks6ges gdpeket, berendez6seket a vonatkoz6 jo gszabalyok fi gyelembe v6tel6vel. o Megrendelci folyamatosan rendelkez6sre bocs6tja a szerloddsszeru teljesit6shez sziiksdges feldolgozand6 anyagmennyisdget. o Megrendelo vdllalja a v6llalkoz6 munkav6llal6inak betanititsitti o Megrendelo a munkafolyamatok szakszeri 6s hat6kony vegd,ese 6rdekdben fufnyito, koordinril6 szemlly zetet bizto sit. o Megrendel6 koteles a feladatellitrist rigy megszewezni, hogy biztositsa annak fo lyamato s, szakszeri 6s biztons6go s v6 9z6 s6t. o V6llalkoz6 kdteles munkanapolcon minimum25 6rds munkaviszony keretdben. f5 munkavdgfilset biztositani napi hdt?.r q

4 V6llalkoz6 koteles gondoskodni a munkav6llal6k szallitfuadrol lak6helviik 6s a munkav6gz6s helye kozott. V6llalkoz6 k<iteles gondoskodni a munkav6llal6k egdszsdge{ nem vesz6lyeztetci 6s biztons6gos munkavdgz6se felt6teleirol, valamint kotelezettsqget v6llal arra, hogy a haiiliyban levo tiz- 6s munkav6delmi szabillyokat, valanlint a telep mukciddsi szabllyzathban a vonatkozo el6ir6sokat alkalmazottaival betdrtatja. V6llalkoz6 saj6t tev6kenysdgi kor6ben gondoskodrk a rh vonatkoz6 munkavddelmi, biztons6gtechnikai, vagyonv 6 de lmi 6 s tizv e delmi rcndszab fiyok b etart6s rir6 l. A V6llalkoz6nak kotelezetts6ge egy olyan munkavezeto rendelkezdsre 6lll6sirt biztositani, akihez a Megrendelo k6pviseloje a szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatosan kozvetlentil fordulhat, valamint aki ellenitrzi a munkavbllal6k szerzodesszeri munkavdgz6sdt. A munkavezet6 feladata tovdbba a munkamriveletek k<izvetlen ir6nyit6sa 6 s feliigyelete, a munkav6delmi szabilly ok betartatd s 4. A V6llalkozo a megrendel6 utasit6sa szerint kciteles eljarni. Az utasit6s nem terjedhet ki a munkav61la16k kdzvetlen utasit6s6ra, i11et51eg nem teheti a teljesit6st terhesebbd. A V6llalkoz6 ktjteles a Megrendel6t minden olyan k6riilrpr6nyr6l haladdktalanul 6fiesiteni, amely a viillalkoz6s eredm6nyessdgdt vagy kello id6re val6 elvegzeset veszllyezteti, vagy gdtolja. Ha a Megrendelo alkalmatla4 anyagot vagy pedig c6lszerritlen vagy szakszerftlen utasit6st &d, erre a Yallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A Vrillalkoz6 amegrendel6 6ItaI adott anyaggal, illetve utasit{s szertnt nem v6gezheti el a munk6t,haez jogszabaly vagy hat6s6gi rendelkez6s megsdrt6sdre vagy az 6let- ds vagyonbtz,ions6gveszllyeztetdsdrevezetne, Y6lIalkoz6 kotelezetts6get v611al ana,hogy a szerzodes teljesit s6nek teljes rdotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt Megrendelo szhmitra megismerhe!6v6 teszi 6s akbl125. $ (5) bekezd6s szerinti i.igyletekr6l MegrendelSt halad6ktalanul drtesiti. A szeru6dfs teljesit6s6ben a Kbt $-a szerinti szemdlyek lvehetnek rdszt az ott irt feltdtelekkel. 9. Ilibfs teljesit6s, kiitb6r Szerzldo felek a Ptk.246. $- a rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel V5l1alkoz6 hib6s itrletve nem teljesit6se (meghiirsul6s) esetdre az alilbbi k<itb6rfizetdsi kotelbzetts6gben Sllapodnak meg: o Amennyiben a SzerzSdds teljesitdse a Yfilalkoz6 6rdekkdf6ben felmertilt okb6l megszrinik, iagy ellehetetlentil, a V6llalkoz6 egyszeri meghiribul6si kotb6r fizet6s6re kciteles. A kotb6r a 18 h6napra sztmitott nett6 villlalkozoi d{j 5 %-a. Amennyiben V6llalkoz6 r6szdr6l a szerz6ddsszegds a teljesit6s megkezd6sdt lqovet6en kcivetkezik be, lfgy a kdtbdr mdrt6k6nek vetitdsi alapja a teljesitett id6szakkal ar6jryosan cs<jkken. o Amennyiben a Yiilalkoz6 nem megfelel6 minos6gben/mennyis6gben (azaz hibisan) teljesiti a szerzlddsben vdllalt kcitelezettsegeit, ugy a Megrendelo - a szerz6ddsszegdsb6l fakad6 egy6b kftnendezlsre vonatkoz6 igenyeken tril - hib6s teljpsit6si kdtb6r fizetds6re kdteles. A kotb6r a V6llalkoz6 rcszlre a tfugyh6napban fizetend6 teljes nett6 havi vfllalkozor di1 5 Yo-a.

5 Hib6s teljesit6snek minssiil ktilonosen, ha a) ayilllalkozo a 18 h6napra szdmitott brutt6 hulladdkmennyis6g t hbnapra vetftett ar6nyos tdszet adott h6napban nem v6logatja ki, annak ellen6re, hogy a Megiendel6 dltal biztositott feltdtelek ezt lehet6v6 tes zik. b) a kivdlogatott frakci6k idegenanyag tarralmakiilon-kiilon mpghaladj a az 5 Yo-ctr, c) av logatdsi maradv6ny hasznosithat6 anyagtartalma meghaladja a So/o-ot A Megrendel6 kotb6rigdnye drv6ny kcjtb6r 6rv6nyesit6s6t megalapoz6 esemdnyeket 6s a kcitb6ralapot - a hi kdzoli e a Y illlalkozov al. a hib6s, illetve a a kotb61 alapjfit yeinek fdlttintetds Az esed6kess6 v6lt kdtb6ft a Megrendelo jogosultkiszlmllzni ayallalkoz6 szitmra dsszegdt a szdmla kezhezveteletol szdmitort 15 napon bqliil 6tutal6ssal megfi zetni. fel6. aki koteles a a Megrendel6nek 10. Eljrlrds leilkis eset6n: Le6l16s alatt a szerzodo felek a megszakiltts6t 6rtik. v6logat6mri mrikodds6nek tervezett, vagy terven kiviili, a) T ew ezett le ri115s : a v6l o gat6m i szerv iz-karb antartisa. b) Rendkiviili le6llis, ha a v 6lo gat6mri meghib6sodik. Tewezett le6116s esetdn a Megrendelo 750 Ftl6ra/fo +Afa vrillalkozoi fore vonatkoztatvai. Qijatfizet, maximurn 33 Rendkiviili 1e61l5s eset6n a Megrendelo 750 Ftl6ralf6 +Afav6llalkoz6i diiat fizet a rendkivtili le61l6s ideje alatt rendelkez6sre 6llo letszhm ardnyhban. A lerillds alatt a [rlegrendel6 jogosult a Vdllalkoz6val a szevodls tfirgy6val osszefiigg6 munkrit vdgeztetni, Megrendel6 nem 6rv6nyesiti a szeruodl,s 9. a) pont tirrgyh6napban meghaladja a 16 6rilt. szerinti kdtbdrt, ha a lesllls ideje 11. Krirokozris, felel6ss6g: Felek a szerzod1,s teliesit6se sor6n okozott karokdrt a felelnek. Ptk. felel6sbdgi szabalyai alapjdn 12, A szerz6d6s m6dositfsa, megsziin6se Jelen szerziidds m6dosit6sa, kiegdszit6se egyet6rt6s6vel, a Kbt g-6nak figyelembe csak ir6sban, szeruf v6tel6vel tcirtdnhet. felek kcilcsoncis -P-\ )

6 l.\ A Felek a Szerzod5,st a mdsik f61 srilyos szerz f elhez irfiezett ir6sb eli ny rlatko zattal, azonnal az, ha valamelyik fel magatartfsitval a szerzl vagy a m6sik fdl szerzod6ses 6rdekeit jelent6s Srilyo s szerz6 dds sze 96 snek min6 siil a Y 6IlaIkoz6 rd szdr6l krilono sen :. a a Megrendel6 resz(r6l eszkozdlt ir6.sbeli fe ti:. a egrendelo, illetve a s/6khely6t haszndl6 mds szem6ly, szenvezet (iigyf6l, vend6g, b6r1o, stb.) tulajdon6t k6pes6, vagy haszrdlatftban 16v5 dolgot olyan okb61, amely munk6jshoz nem sztiks6ges elmozdftja, hasznillja, eltulajdonitja; o ameflnyiben a V6llalkoz6 a teljesitmdnny:l kapcsolatos hib6t kdtszeri ir6sos felsz6litds ellendre sem ktiszoboli ki;. Megrendel6 fe16 val6s biztonsdgi kockfnatfi jelentohelyzetetiddz elo;. V6llalk oz6 tttoktart6si kotelezetts6 gdt me gsze gi; o V6llalkoz6 szakszerutlen int6zked6se vagy mulasztdsa miatl okb6l a Megrgndelon6l kar keletkezik; o Vrillalkoz6 enged6ly6tvisszavonjfk, o V 511 alko z 6 munkav llalsj 6nak szab 6ly talan fo gl alko ztat6s a e s et6nf Sirlyos szerz6d6sszeg6snek minosi.il a Megrendelo r6szdr6l kiilonosen:. ha a Megrend,elf15 napot meghalad6 fizet6si k6sedelembe esik; o minden olyan esetben, ha a szerzod6sben illetve annak mell6kleteiben v611alt kotelezetts6geket jelent6s m6rt6kben vagy srilyos gondatlanshggal megszegi (elmulasztja); A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sziiksdges olyan hatririd<ivel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata e:li6t6s5r6l gondoskodni tudjon - ha o ayilllalkoz6ban szerez valamoly tirsasilg, amely felt6teleknek. a ]rfl lalko z6nak [elr6hat6 k<izvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nexn rendelkezl gazdasdgi nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ppntj6ban meghattuozott o a Yillalkozo k<izvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel ne{n rendelkezo gazdasdgi tirsashgban amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghattuozotl felt6teleknek. Megrendelo Megrendel6 kdrt6rit6sre tarthatna igdnyt. tev6kenys6g6nek megsziintetese, vagy ellehetetleni.il6se eset6n jelen 60 n4pos felmondrisi id6vel felmondhatja andlkiil, hogy d. Yiilalkoz6 szerz6ddst ezen okb6l

7 13. Egy6b rendelkez6sek Megrendel 6 rlszepl kapcsolattart6 : N6v: Hajdu P6ter iizemvezeto TeL: Fax: (42) V6llalkoz6 r6sz6r6l kapcsolattart6 : N6v: Centeri Zsuzsawta Tel.: Fax: e-mai : com Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz kdrd6seket els6dlegesen t6rgyal6sos riton kiv6nj6k eredm6nytelens6ge esetdre azonban kikdtik a Nyiregyh6zi pertingy 6rt6k6nek fiiggv6nydben - a Nyiregyh6zi Tcirv6nyszekkizftrol[gos illet6kessdgdt. A szerzod6sben nem szabdiyozott k6rd6sek tekintet6ben a Polg6ri llorv6nykcinyvr5l sz6l vi IV. tory6ny, a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 20IL 6vi CVil. {cirvdny, az ajdnlattdteh felhiv6s, illetve az ajdnlati dokument6ci6 felt6telei 6s eloirrisai az ir6nylad6ak. Jelen szeru6d6st a felek, mint iigyleti akaratuknak mindenben r4regfelel6t elolvaszis es drtelmezds ut6n k6pviseletiikre megfelels rendben felhatalmazott kdpvisel6ik ritjrin i6v1hagy6lagirt6kala. Nyiregyh6za, szeptember I 7. T6rudg I{rlladik{azrt 4400 Nyuegi \

8 L szdmft mell1klet HAVI MENNYISEGI OSSZNSIT6 ror,,q.p Hull6mkarlon papircsomagolssi EWC Vegyespapir hu1lad6k EWC / PET mtianyag csomagol6si hulladdk PP+HDPE mrianyag csomagolfsi EWC 1s PE folia mianyag csomagolssi Aluminium f6mcsomagokisi EWC ltalkarton kompozit csomagol6si hulladdk EWC Uvegcsomagoldsi hulladdk EWC Nyfregyh6za,2012. szeptember 1 7. Tdrsdg! l{ulllr 4400 Nyire

9 l.\ HAVr MENNYTSEGT ossznsir6 I. ALLAP Kiv6lo gatott 6s any agfrbrn tiirt6n 6 hasznosit ilsr a iltadott mennyis h6nap Hull6mkarton papircsomagoldsi EWC Vegyespapir huliad6k EWC /1s PET mrianyag csomagol6si PP+HDPE miany ag csomagoldsi hulllad6k PE f6lia mrianyag csomagol6si hulladdk EWC ls Aluminium f6mcsomagol6si hulladdk EWC Italkarton kompozit csomagol6si EWC Uvegcsomagol6si hul1ad6k EWC ls Nyiregyh6za, szeptember 1 7. T6rs6gi HulhCil

10 HAVI MENNYISEGI OSSZESITO TI. ALLAP Kivrilogatott 6s k6szleten l6v6 bfiirzott mennlyis6g h6nap Hull6mkarton papircsomagoldsi EWC Vegyespapir EWC 20 0t 01/ PET muanyag csomagol6si PP+HDPE mianyag csomagol6si PE f6lia mrianyag csomagoliisi Aluminium fdmcsomagol6si EWC Italkarton kompozit csomagol6si EWC Kir Nyiregyh6za, szepternber 1 7. Tersdgi t{ull I r:ld)a..[ p r{ 4400 liyueg, iiaza, RTN P 10.\

11 HAVr MENNYTSEGT ossznsir6 III. ALLAP Kivflogatott 6s k6szleten l6v6 iimlesztett mennyis6g Hull6mkarlon papircsomagol6si EWC [ Vegyespapir hullpddk EWC 20 0t 01/ PET mrianyag csomagol6si PP+HDPE miianyag csomagol6si hulladdk PE f6lia miianyag csomagolisi Aluminium f6mcsomagoliisi EWC Italkarton kompozit csomagol6si hulladdk EWC Llvegcsomagol6si EWC 1s Kivilogatott menny'is(!g ks/h6nad Nyiregyh6za, 2012 ; szeptember 1 7. RTN FLIJSZ ]tr Tirs6gr Hull ad{k4arqi Nyireg; naza, 4" l1 \

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s

Részletesebben