Gilwell!Csapat!hírei!(Vezetőképzés)! KCsŐVVK/KCsVK!találkozó! Hírlevél!X/25,!2015.!június!26.!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gilwell!Csapat!hírei!(Vezetőképzés)! KCsŐVVK/KCsVK!találkozó! Hírlevél!X/25,!2015.!június!26.!"

Átírás

1 HírlevélX/25,2015.június26. GilwellCsapathírei(Vezetőképzés) o KCsŐVVK/KCsVKtalálkozó Cserkészházhírei o Napijegyetnyerhetszazötleteddel OrszágosKözponthírei o MutassukbeacserkészetetazARCKon o MódszertaniKkönyvkonferenciaKELMARAD o 1100gyermektáborozikacserkészekkel o EgyhónapésindulaDzsemboriCsapatJapánba o HelyzetképKárpátaljáról o Évkezdőcsapatparancsnokitalálkozó Egyébprogramok,képzések o KaszapIstvánEmléktúra o Helyekazalapozóképzésen Egyébhírek,beszámolók o KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓKAnyákNapjaamesszi Ausztráliában o MegemlékezésDr.Pompéry(Simkó)Bélacserkésztestvérünkről o KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓKKiscserkésztanyázásaSziklásK hegységben Pályázatok o DiplomatatáboraBalatonpartján GilwellCsapathírei(Vezetőképzés) KCsŐVVK/KCsVKtalálkozó KedvesCserkésztestvérem BizonyáraNekedisszépemlékaKCs(ŐV)VKtáborod,azőrsöd,afeladatok,a

2 kiképzőid,akeretmese,agyerekekésazegészúgyáltalában.halennekedved együttnosztalgiázni,keretmesézni,azelhagyottvállpántodatmegcsinálni,vagy csaklazulnálafűbe,akkorittahelyed,miszeretettelvárunk Idénnyáronjúlius20K22KánmegtartjukazI.KCsŐVVKTalálkozót,ahovavárjuk az1999utánképesítéstszerzőcserkészeket,asztrilichpálcserkészparkba. KÉrkezni20Kán13órátóllehet,ahivatalosmegnyitó17.00Kkorleszh) KZárás22Kánreggeliutánlesz. KSátoroznifogunk,magunknakfőzni,ígyaköltségekalacsonyaklesznek,kérlek hajelentkezelírjaszervezőknek,hogymennyiidőrejönnélésmegbeszéljüka részleteket. KKeretmeselesz... Arészletesprogramrólmindenjelentkezőttájékoztatunk,sokmindenszervezés alattvan. Jelentkezésihatáridőjúlius1. Ajelentkezésilapotitttalálod: https://docs.google.com/forms/d/1izc70zzgakjau7ksrozyxa7al3nkvissk bafl2ahmom/viewform Bővebbinformációt,illetvehabármikérdésedvanaszervezőktőlittkérhetsz: BaloghÁkoscsst.(1507.) DaunerEsztercsst.(1926.) Jómunkát HegyiArmandcsst.(105.) [visszaatetejére] Cserkészházhírei Napijegyetnyerhetszazötleteddel KedvesCserkésztestvérek Acserkészetidénújlehetőségetkapott:2015Kbentöbbfesztiválonis népszerűsítenifogjukmozgalmunkat Mibenszámítunkrátok? Olyanötletek,játékok,kreatívmegoldásokutánkutatunk,amikfelkeltika18 körülifiúkéslányokérdeklődésétanyárifesztiválokon.

3 Azötletlegyen Kegyszerű,denagyszerű Kkönnyenelkészíthető Kcserkészetrejellemző Kkishelyigényű Haateötletednyer,napijegyetkapszajándékbaHatöbbenkülditekelanyertes ötletet,kisorsoljuk,kikapjaanapijegyet. Eresszétekmegbátranakreativitásotokat:) írjátokbeleazötleteteknevét Jómunkát Cserkészház [visszaatetejére] OrszágosKözponthírei MutassukbeacserkészetetazARC[on KedvesCserkésztestvérek BiztosansokanismeritekazARCkiállítást,amitmindenévszeptemberében megtekinthettekbudapesten,azötvenhatosokterén.azideiarcpályázat kiírásábankülönkategóriátindítanakacivilszervezetekszámára.eznagyszerű lehetőségarra,hogymi,cserkészekisbemutatkozzunk Régótamotoszkálegyeredetiötletafejedben?Papírravetnédatecserkészeted valamilyenfrappánsábrázolással?netánegyjócserkészszóviccugrottbe? Fogjunkösszeazötleteinkkeléshozzunklétreegyütőskreatívplakátot,amit meglátvaazembereknekleesikazállukésmégjobbanmegisismerhetnek bennünket Azötleteléshezpártámpont: Miértjócserkészneklenni? Miértvagyokbüszkearra,hogycserkészlehetek?

4 Mitkaptamacserkészettől? Mitadokmásnak? Milyenértékeketképviselacserkészet? Többvagyokáltala,mert HaaTeötletedkerülmegvalósításra,nevedetviszontláthatodakiállított cserkészplakátalatt,amiazönéletrajzodbanreferenciamunkakéntisjólmutat h) VárjukkreatívötleteiteketezenazűrlaponHatáridő:2015.július1. Jómunkát GyőrikÁgnes MCSSZKommunikációscsoport [visszaatetejére] Módszertani[könyvkonferencia[ELMARAD KedvesCserkésztestvérek Június27[én,szombatonaMagyarságHázábantartottukvolnaa"Korosztályi módszertanikézikönyvekakisközösségszolgálatában"címűszakmai műhelyünket,melysajnálatosmódonérdeklődéshiányában,alacsony létszámmiattelmarad. Jómunkát NémethKNagyMelindacst.(412.) anyagszerkesztő MagyarCserkészszövetség [visszaatetejére] 1100gyermektáborozikacserkészekkel KedvesCserkésztestvérek ASzövetségtáboraiidénisnépszerűekacserkészetirántérdeklődők

5 között.acserkkészenazéletreerzsébetktáborban900,afelfedezőtáborban 170,mígacserkészettelkooperációbanindulóModernRobinsontáborban50 gyermekvertábortacserkészekkelavakációalatt.célunk,hogyminéltöbb gyermekkelpillanthassonbe,ésérezzemegsajátbőrénacserkésztábortúgy, hogyátéljék,megtapasztaljákannakvalódikalandjaitésegyszerreélménydúsés hasznosprogramotbiztosítsunkszámukraanyárra. Atáborokról: ACser[KészenazÉletreErzsébet[táborban2012ótatöbbmint4500 hátrányoshelyzetűgyermeknyaralhatottrendkívülkedvezményesfeltételekkela BalatonKparton.Idénháromturnusbaneveznek,íjászkodnak,strandolnakés sárkányhajóznaka10k17évközöttigyermekekzánkán,mindössze1000forintos tábordíjért. Részletek:http://cserkesz.hu/latogatok/erzsebetKtabor AFelfedezőtáboraSzövetséghivatalos,nemcserkészekszámáraszervezett tábora,melybenidén170résztvevőgyermektáboroziktöbbturnusban,erdei, evezőséskerékpárostematikaszerint.atáboridénelőszöregerben,abervak völgyicserkészparkbanisvárjaacserkészettelismerkedőjelentkezőket. Részletek:http://felfedezotabor.hu AModernRobinsontáboregyúj,nomádtábor,melynekkülönlegessége,hogy agyermekekjátékok,izgalmasfeladatokközepettetanulhatjákmegavalódi túlélésalapjait,felkészülveezzelalehetőlegtöbbélethelyzetre.atábora MagyarCserkészszövetségfelügyeletévelésszervezésévelzajlik,ígyaprofi kivitelezésgarantált,aprogramösszeállításátpedigamagyarhonvédség alezredese,magyaristvánkoordinálta,ezzelisbiztosítvaanaprakészés használhatótudást,amitgyermekekatáborbankapnak. Részletek:http://legyfelkeszult.hu/gyerektabor VárdaiBalázsőv.(442.) Felfedezőtáboroperatívvezető [visszaatetejére] EgyhónapésindulaDzsemboriCsapatJapánba KedvesCserkésztestvérek

6 BőegyhónapmúlvaindulaMagyarKontingensJapánba,a2015KösCserkész Világtalálkozóhelyszínére Mostantólmindennapolvashattokegyjótanácsotacsomagolástésaz előkészületeketsegítveadzsemboricsapatfacebookoldalánangolulés magyarulis. https://www.facebook.com/magyarcsapat2015 LakatosGergőcsst.(442.) Dzsemboricsapatönkénteskommunikációsvezetője [visszaatetejére] HelyzetképKárpátaljáról KedvesCserkésztestvérek Örömmeljelentjük,hogyközeledveaMost%tudsz.%Segíts%Együtt%Kárpátaljáért% Programelsőhónapjánakvégéhezegyretöbbfeladatot,megkeresést,azeddigi munkárólpedigszámospozitívvisszajelzéstkapunkfolyamatosan.szeretnénk veletekismegosztaniaprogrammalkapcsolatosinformációkatéseddigi eredményeket. Június6[aótaketten(BíróGergő,GyörgyMárton)dolgoznakatérségben, hozzájukaugusztus[szeptemberretovábbi3főcsatlakozikmajd(petró Annamária(519.),BalázsBoldizsár(433.)ésBalázsBulcsúcsst.(433.). AmainappalBöröczkyCsongorcst(442.)vezetésével5kószakezdtemega beregrákosiszórványgyerekekötnapostáboroztatását. Hamarosantoborzókampánytindítunktovábbihasonló,párnapos,egyhétvégés programra(pl.gyereknaponcserkészfoglalkozás,napközistáboroztatás, szórványgyerekprogram,stb.),illetvekalákamunkákra(pl.beregszászipásztor FerencKözösségiHáz,munkácsiCserkészház,beregszentmiklósiRákócziKvár, VereckeiKhágóemlékűműemlékvédelmiésfelújításimunkálatai)is.Ezzel kapcsolatbanvárjukacsapatok,tagokközreműködéséttoborzásban,vagy kintiprogramszervezésbenvalórészvételbenegyaránt. Aprogrammalkapcsolatostudnivalók(folyamatosadománygyűjtés,jelentkezés

7 programkontingensbeönkéntesnek),beszámolókéshíradások nyomonkövethetőkaweboldalon: (Hamarosanawww.cserkesz.huKrólisidefognavigálniaKárpátaljagomb) Azeseményekről,élményeikrőlahonlapKárpátaljaközelrőlblogoldalán olvashattokmajd. AProgrammagaállandómédiaérdeklődésbenrészesül,amiáltalcserkészetünk jóhíreezenamódoniseljutanagyvilágba. Köszönetmindenkinekatámogatósegítségéértéseddigimunkájáért JM EndrődiJuditőv.(442.) Projektkoordinátor SzórádGáborcscst. MCSSZFirodaigazgató PopovicsPál KáAMCSSZelnök Legutóbbisajtómegjelenésekaprogramról: VideóüzenetKárpátaljárólaDunaTVTérképc.műsorában(HolubTeodor, :20K11:30)http://www.mediaklikk.hu/video/terkepK2015K06K13KiK adas/ AberegszásziTVösszeállításaaProgramról(JakabAnnamáriaésGyörgy Márton https://youtu.be/fuzeszoe48o?t=7m45snyilatkozata) https://youtu.be/fuzeszoe48o?t=11m48s InterjúaprogramrólaMadélelőttműsorában(Sz.G :50K 36:55) InterjúaprogramrólaMadélelőttműsorában(E.J :00K05:05) [visszaatetejére] Évkezdőcsapatparancsnokitalálkozó

8 2015.szeptember12Kéntartjukazévkezdőcsapatparancsnokitalálkozót.Kérjük, hogymindencsapatparancsnoka,vagyhelyetteselegyenjelenezenaz eseményen.szókerülazmcsszstratégiájáról,atoborzóanyagokátvehetőek ekkor(akinekkorábbanvanrászüksége,bátranjelezzeapfmkjénél),valaminta csapatokügyeiről.(anevelésikérdéseketazindabáratartogatjuk.)ameghívóaz alakulócsapatokleendőparancsnokainakszól,ígyhavanolyanmentorált csapatod,bátrantovábbítsdnekiisazinformációt. AhelyszínBudapest. Azidőkeret:10K19óraközött(ezekalegtágabbhatárok). Kérem,jegyezzétekelőanaptárban Jómunkát Balu SolymosiBalázscst.(205.) országosvezetőtiszt [visszaatetejére] Egyébprogramok,képzések KaszapIstvánEmléktúra KedvesCerkésztestvérek Szeretettelvárunkminden14évfeletti,KRESZszerintiműködöképes kerékpárral,illetveláthatóságiruházattalrendelkezőcserkésztazideikaszap IstvánEmléktúrán Atúraidőpontja K Tervezettútvonal:VácKPencKKeszegKNógrádsápKGalgagutaKPüspökhatvanK GalgamácsaKGalgahévíz. Táv~70km. Tervezettprogram: július31. EstebeérkezésVácra20K21óraközött,eligazítás,hálózsákosszállás. augusztus1. 7:00ébresztő,reggeliima,

9 8:30indulás NógrádsáponvagyGalgagutánszentmiseh ÉrkezéséstúravégeGalgahévíz~17K18órakörül.Záróima,majdegyénileg hazautazás. Megállók:Keszeg,Galgaguta,Galgamácsatelepüléseken. Étkezés:otthonrólhozottételből Részvételiköltségnincs,hacsaknemmerülfelszállásköltség. Jelentkezésilaphamarosan Jómunkát VidovichKálmáncst.(298.) [visszaatetejére] Helyekazalapozóképzésen KedvesCserkésztestvérek Alapozóképzésünkönmégtöbbnyitotthelyváracserkészetirántérdeklődő felnőttekre.kérjük,terjesszétekismerőseitekkörébenazalábbiüzenetet Közösségszervezésttanítunk Érdekelhogyanválhatszjóközösségszervezővé?Felnőttvagy,éstanulnála cserkészetélményalapúpedagógiájáról? MostbepillanthatszakulisszákmögéAlapozóképzéstszervezünkazoknak, akikérdeklődnekakisközösségiéletformairántésszívesenmegtanulnákannak csínjátkbínjátmagyarországlegnagyobbifjúságnevelőszervezetétől. Azalábbicsoportokbanvannakszabadhelyek: július4k5.jászberény,budapest július25k26.miskolc,budapest augusztus1k2.szeged Részletek:http://cserkesz.hu/alapozoKkepzes Érdeklődésésjelentkezés:http://goo.gl/2DTWDs

10 MCSSZkommunikáció [visszaatetejére] Egyébhírek,beszámolók KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓ[AnyákNapjaamesszi Ausztráliában KedvesCserkésztestvérek AzideiAnyáknapjaismétnagyszerűvolt.KöszönjükaMagyarKözpontnak, hogymegkaptukazifjúságitermet,nemkellettazalsóterembenfagyoskodniés akonyhahasználatalehetővétette,hogyfinomebédetistudtunkbiztosítania sokvendégnek.acserkészekéstöbbcserkészszülőmárdélbenelkezdtéka terítéstésaszokásoselőkészítőmunkákat.nagyvoltasürgéskforgásésajó hangulatbiztosítvavolt.2órakormárkészvoltazebéd,tóthzsuzsa vezetésévelismétremekízletesételekbőlválogathattakavendégek. Azebédutánaztánkezdődöttazelőadás.Acserkészleányokésfiúka cserkészindulóténekelvevonultakbeéshelyezkedtekel.köszöntöttüka megjelenteket,ésmisiatyát,akielőszörvoltközöttünk.anapfőpontjaa kiscserkészekígéretktételevolt.négyenkaptákmegakéknyakkendőtés ígérték,hogyjóklesznek.négymaci(az5évenaluliak),akikszorgalmasan járnakazösszejövetelekre,pöttyöskékszalagotkaptakésezzelléptekbea cserkészeknagycsaládjába. KovássyIstvánmegköszönteBarthaGábornak,hogyolyanjóléseredményesen vezetteafenntartótestületetésquittnerkkocsisyvettenek,hogyminttitkár hosszúévekenkeresztülelláttaazadminisztrációt.aprogramotkocsisjázmina legfiatalabbsegédtisztvezettele.akiscserkészeknagyonszépenésértelmesen mondtákelazanyákknapiverseket.jóvolthallaniatisztamagyarkiejtést, büszkéklehetünkrájuk.alányokbemutatták,hogymimindenttanultak édesanyjuktólésmilyenhasznukralesz20évmúlvais.afiúkszokásostréfás alakításamegnevetettmindenkit.egy"nagymama"és"nagyapa"jöttbe karonfogva,anagypapatipikusanleültújságotolvasni,anagymamapedig elkezdteafőzést.közbenvisszaemlékezett,hogymilyenisvoltazélet,amikorő mégfiatalvolt.acserkészfiúklejátszottákazeseményeket,deegykicsitzavaros voltatörténetésnagyvoltanevetés.asoknépdalutána Serkenjfelkegyes nép elénekléseutánmindencserkészegyszegfűtadottátamegjelent édesanyáknakésnagymamáknak. Asokmunkának,készülődésnekésnagyszerűszervezésnekmegvoltaz

11 eredményeésmindnyájanegynagyonkellemesdélutántköszönünka cserkészeknek. Jómunkát AKMCSSZSajtószolgálata [visszaatetejére] MegemlékezésDr.Pompéry(Simkó)Bélacserkésztestvérünkről KedvesCserkésztestvérek Pompéry(Simkó)Béladr.(Balatonbozsok, Budapest, )jogász,vízicserkészvezetőtiszt.Nevét1940Kbenédesanyjanevére változtattameg.asopronibencéseknéljárt4évetgimnáziumba,majd tanulmányaitabudapestibencésgimnáziumbanfolytatta.1936kbanérettségizett. EzutánaPázmányPéterTudományegyetemen1940Kbenállamtudományi doktorátustszerzett.1938k41kigafővároskülönfélehivatalaibanelőadóként dolgozott.1941k45közöttkatonavoltafolyamőrségnél.amagyarországi harcokbanháromszorsebesült.majdamerikaifogságbakerült,ahonnan1945. októberébentérthaza.1949kbenpolitikaiokokmiattafővárostólmenesztették, anyagkönyvelő,üzemkönyvelőmajd8évenátfőkönyvelővoltfaipari vállalatoknál.közbenmegszerezteaazüzemkönyvelőiésamérlegképes könyvelőidiplomát.ezutánapénzügyminisztériumszervezésiés ÜgyvitelgépesítésiIntézethezkerült,miközbenmegszerezteaz ügyvitelszervezői,oklevelesrendszertervezőiésokleveleskönyvvizsgálói képesítéseketis.ezutánaszámítástechnikávalfoglalkozottavegyiparitrösztnél ésutódcégeinélfőosztályvezetőivagyszaktanácsadóibeosztásban.1988kban mentnyugdíjba.többkitüntetésbirtokosa,ezekközöttneumanndíjatiskapott. Többszakmaikönyveéscikkeismegjelent.Végül,mintbejegyzettönálló könyvszakértőtevékenykedett. 1931KbenSopronbana64.sz.SzentAsztrikcsapatbantettfogadalmat.Ezután Budapestrekerülvea314.sz.CzuczorGergelycserkészcsapatbanlettvízi cserkész,őrsvezetőésrajvezető.víziőrsük1935kbenmegnyerteazországos vízicserkészversenyt.1938kbanazországosvízicserkészversenyrendezője. 1946Kbanországosvízivezetőhelyettesmajd1948Kigacserkészetbetiltásáiga MagyarCserkészszövetségutolsóországosvízivezetőtisztjevolt.Avíziélethez valóvonzódásátmindvégigmegtartotta.arendszerváltásutánévtizedekigvolta MagyarTermészetbarátSzövetségvízibizottságánaktagjaéssokévenáta NemzetköziDunaTúra(TID)magyarszervezőbizottságánaktagja,majd vezetője.

12 Társszerzőjea"Járjukavizet"cíművízicserkészszakkönyvnek. Barátaiéstisztelőijúnius11KénaBudapestBatthyánytériSzentAnna templombanbúcsúztaktőle. Jómunkát BokodyJózsef Cserkésztörténész [visszaatetejére] KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓ[Kiscserkésztanyázása Sziklás[hegységben KedvesCserkésztestvérek Csapattörténelmetírtunk,amikormegrendeztükazelsőfüggetlenkiscserkész tanyázást.lelkesedvefogadtukakiscserkészvezetőkehatározatát.mégaz októberivezetőitovábbképző(vk)hétvégénszületetttaladrizzsoltjavaslatából ezazújítotthatározat.atöbbikiscserkészvezetőlelkesedvefogadtaa javaslatot.acsapatparancsnokságisfelkaroltaéstámogattaazötletet.ígymár azévelejénbekerültacsapatnaptárbaezazesemény.valamitelképzelniésazt megvalósítanikétkülönböződolog.kitartottunkahatározatunkmellettés megvalósítottuk.milyenjó,hogyezttettük 14kiscserkész,1cserkészmamaés5vezetőazzalavéleménnyeltérthaza, hogyérdemesvoltmegtenni.érdemesvoltazelőkészületésamindennemű fáradozás. ACastle(Kastély)ifjúságiszállóadottszínhelyet.EzaBannfNemzetiParkegyik gyöngyszeme,acastlemountainalattelhelyezkedőkedveskisházikó. Tökéletesenmegfeleltamihasználatunknakésprogramjainknak.Aházikó,a fenyvesközepénafőutakközelében,deazoktóltisztességesentávol helyezkedikel.mondhatjuk,hogyatermészetölébenfekszik,elszigeteltena jövéskmenéstől. Ajóslatokszerinthideg,esőséshavasidővoltvárható.Eznemúgytörtént.Míg Calgarybanigen,ottkintahegyekben,legalábbisaholmivoltunk,szépnapos idővolt.alátszatkedvéérthullottegypárszemhó,dekülönbenkedvezőidőt kaptunk.ajóistenújraránkmosolygott.ígytehátamennyirelehetettkinta szabadbantöltöttükazidőtaboszorkány,amanókésatündérekkeretmese országában.jutottidőmindenre,hasznosidőtöltésselhsokjáték,kézügyesség, sétaésmozgás,majdtábortűz.

13 Ahelyigondnoktólmegtudtuk,hogyaközelbenvanegynagy osprey,halászk sasfészek.ezahelyünktőlegykilométerrevolt.kimentünkmegtekintettük.a fészketabowfolyóhídszerkezetéreépítették.asaspáréppafészkébenvolt. Majdaszemünkláttárakirepültekésegyfáratelepedtek,ígyláthattuk,hogy milyennagymadarak.amadárhosszaeléria60cmkt,aszárnykiterjesztett méretepediga180cmkt.afészkelegalább1.5méterátmérőjűvolt.nem mindennapilátványbanvoltrészükakiscserkészeknek. Ahídmellettpedigpirosszalaggalkörbekerítettrészvolt,aholpárnappal korábbanafarkasokegynagy elk Ket,szarvastterítettekle. Ahétvégénekasikerétazbizonyította,amikoreljöttazárásidejea kiscserkészeknemnagyörömmelindultakhazafele.ajólevegőésasok mozgásviszontútközben,a1½órásutazásközben,azálomvilágbaröppintette őket.majdaszenterzsébetegyházparkolójátólhazáigkinemfogyvaaszóból beszámoltakatörténtekről,eztahétfőiszülőiértekezletenigazoltákaszülők.a kérdésre,hogymáskoriscsináljunkilyenkirándulástaválaszhatározottigen volt. PintérJános,Calgary,Kanada AKMCSSZSajtószolgálata [visszaatetejére] Pályázatok DiplomatatáboraBalatonpartján KedvesCserkésztestvérek AzIfjúságiKereszténydemokrataSzövetségtőlkaptukazalábbipályázati lehetőséget,melyneksegítségével10keresztényfiataldíjmentesenvehetrészta Mazsökdiplomatanyáritáborában.Bátranterjesszétekcserkészismerőseitek, egyházközösségetekkörében Pályázatikiírás diplomatatáborbanvalórészvétel SzabóGyörgy,aMazsökelnökeésazIfjúságiKereszténydemokrataSzövetség pályázatothirdetfiatalokszámára,hogyrésztvehessenekamazsök BadacsonytomajbanésBudapestenmegrendezésrekerülőDiplomataNyári Táborába.

14 Szeretettelhívunkésvárunkolyankeresztényfiatalokat,akiketérdekelaközélet, nyitottakazismerkedésre,ésakikapcsolódásmellettértékesnyáriprogramokat keresnek Atáboridőpontja:2015.július20K29. Atáborhelyszíne:2015.július20K26KigBadacsonytomaj,július26K29Kig Budapest Miértérdemesjelentkezned: Atársaság:Fiatalok(16K20évesek)vegyesenIzraelbőlésMagyarországról, valamintmagyarországikeresztényközösségekből Aprogramok:Ismertközéletiszereplők,politikusok,egyháziszemélyek előadásaiésworkshopjai,strandolásésvárosnézésnappal,éjszakapedigbulik abalatonpartján. Azár:Sikerespályázateseténaszállást,utazástésétkezéstköltségmentesen biztosítjuk. Várjukjelentkezésedet,amennyiben: Márelmúltál15,demégnemvagy21éves Jólbeszélszangolul Magadatkereszténynekvallod Aktívtagjavagyvallási,civilvagyközéletiközösségeknek Érdekeladiplomáciaésakultúrák,vallásokközöttipárbeszéd Ajelentkezéséskiválasztásmenete: Külddelangolönéletrajzodatéslegfeljebb2500karakteresmotivációs leveledet(angolulvagymagyarul)lukácsikatalinnaka Hamegfelelszafeltételeknek,résztvehetszegyszemélyeselbeszélgetésen július1k7.között. Azeredményrőljúlius8Kigértesítünk. Jelentkezésihatáridő:2015.június30.24óra Ajelentkezéseketvárja:azIKSZEgyházügyiMunkacsoportja [visszaatetejére] Jómunkát

15 Budapest,2015.június26., AzOrszágosElnökségnevében SolymosiBalázscst.(205.) országosvezetőtiszt KK KiadjaaMagyarCserkészszövetségOrszágosElnöksége

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/9, 2012. május 18. Az MCSSZ helyzete o 1% a cserkészeknek! o Táborozási segítség Országos és regionális programok, események, képzések o XXIII. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor o Programajánló

Részletesebben

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora Emlékév a RMCSSZ életében A Romániai Magyar Cserkészszövetség 2010. februárjában ünnepli megalakulásának

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

I.a Fogadások Együttműködési területek

I.a Fogadások Együttműködési területek I.a Fogadások 1.Kultúra Külügyi programnaptár - 2010. Baranya Békés Heves Veszprém Zala 2-es számú melléklet a 2010/36 számú Határozathoz Testvérmegyék FR Maine-et- Loire S Värmland április 18-25 Szent

Részletesebben

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook Külügyi kézikönyv Foreign relations handbook 01 Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok. /Lord Baden-Powell of Gilwell/. Cserkész Világtalálkozó

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2181 Iklad Szabadság u. 75. Telefon: 06-28-578-530

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2181 Iklad Szabadság u. 75. Telefon: 06-28-578-530 Értelmi Sérültek Gyöngyh{z Egyesülete 2181 Iklad, Szabads{g út. 75. 2010. évi Közhasznús{gi jelentése Iklad, 2011. m{jus 10. Lunczer K{roly elnök Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens Tárgy:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet neve: M a g y a r C s e r k é s z s z ö v e t s é g Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: T ö m ö r k é n y Irányítószám:

Részletesebben

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2009 január február március h 5 12 19 26 h 2 9 16 23 h 2 9 16 23 30 k 6 13 20 27 k 3 10 17 24 k 3 10 17 24 31 sze 7 14 21 28 sze 4 11 18 25 sze 4 11 18 25 cs 1 8 15 22 29 cs 5 12 19 26 cs 5 12 19 26 p

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/10, 2012. június 1. Az MCSSZ helyzete o Nevelési és vezetıképzési gyakornokokat keresünk o Hárshegy igazgatója (nevelési igazgató) o Gilwell Park parancsnoka (vezetıképzési vezetı) o Cserkészház

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXI. sz. hírlevele. ADYLIGET NAGY-SZÉNÁS PILISCSABA 2015. július 4. (szombat)

Dorogi Ipartestület XXI. sz. hírlevele. ADYLIGET NAGY-SZÉNÁS PILISCSABA 2015. július 4. (szombat) Dorogi Ipartestület XXI. sz. hírlevele Dorogi Gyógyszergyártók Természetjáró Egyesülete 2510 Dorog Esztergomi út 27 e-mail: dgyte2005@gmail.com http://richteres-termeszetjarok.info/ ADYLIGET NAGY-SZÉNÁS

Részletesebben

Szironta. Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ

Szironta. Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ Szironta Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ A Szironta története A Szironta létrejöttének nincs pontos dátuma. Ugyanis egy igen hosszú út vezetett a mai forma kialakulásához. Hivatalosan - az együttes

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT - ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT - ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS K Ö Z É R D E K Ű H Í R E K, I N F O R M Á C I Ó K ÖTTÖMÖS 2012. augusztus VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT - ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat a napokban jutatta el az öttömösi

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. A 2013 cserkészév vezetőképzési folyamatai

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. A 2013 cserkészév vezetőképzési folyamatai ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG A 2013 cserkészév vezetőképzési folyamatai MEGHIRDETÉS Vezetőképzések 2012 2014 időszakra Kedves Cserkészvezető testvéreim! A 2013-as év nagyon különleges év lesz mindannyiunk

Részletesebben

Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv

Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv Gyenesdiás 2015 MÁJUS 1- SZEPTEMBER 1- ig ÖKO Műhely FIX program; foglalkoztatótermi Minden kedd: 14:00-17:00; Péntek 9:00-12:00 JÚLIUS- AUGUSZTUS:

Részletesebben

2015.január. Baráti Társaság programajánlója. Ötödik évfolyam, első szám. A megújult Béla tér

2015.január. Baráti Társaság programajánlója. Ötödik évfolyam, első szám. A megújult Béla tér 2015.január 1 Ötödik évfolyam, első szám Baráti Társaság programajánlója A megújult Béla tér A szerkesztőbizottság tagjai: Véghelyi Józsefné, Véghelyi József A szerkesztőség címe: 7100, Szekszárd, Csapó

Részletesebben

Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26.

Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26. Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26. Emlékeztető Napirendi pontok 1. Alapszabály 2. Posztok és felvételi bizottság 3. Kapcsolattartás 4. Őszi félév programok 5. Egyebek Elfogadtuk a napirendi

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL. Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak:

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL. Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak: 1 TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET POGÁNY TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL Tisztelt közgyűlés! Tisztelt horgásztagok! Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak: Kiemelten

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága 2007. június 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Kutyej Pál

Részletesebben

ADJ 1% ESÉLYT AZ ÉLETMENTŐKNEK!

ADJ 1% ESÉLYT AZ ÉLETMENTŐKNEK! IFELORE HÍRLEVÉL Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének hírlevele Alapítva: 1998. 2006. február 24. IX. évf. 1.szám ADJ 1% ESÉLYT AZ ÉLETMENTŐKNEK! Tavaly ünnepelte egyesületünk a 10. születésnapját!

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2015

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben