Gilwell!Csapat!hírei!(Vezetőképzés)! KCsŐVVK/KCsVK!találkozó! Hírlevél!X/25,!2015.!június!26.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gilwell!Csapat!hírei!(Vezetőképzés)! KCsŐVVK/KCsVK!találkozó! Hírlevél!X/25,!2015.!június!26.!"

Átírás

1 HírlevélX/25,2015.június26. GilwellCsapathírei(Vezetőképzés) o KCsŐVVK/KCsVKtalálkozó Cserkészházhírei o Napijegyetnyerhetszazötleteddel OrszágosKözponthírei o MutassukbeacserkészetetazARCKon o MódszertaniKkönyvkonferenciaKELMARAD o 1100gyermektáborozikacserkészekkel o EgyhónapésindulaDzsemboriCsapatJapánba o HelyzetképKárpátaljáról o Évkezdőcsapatparancsnokitalálkozó Egyébprogramok,képzések o KaszapIstvánEmléktúra o Helyekazalapozóképzésen Egyébhírek,beszámolók o KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓKAnyákNapjaamesszi Ausztráliában o MegemlékezésDr.Pompéry(Simkó)Bélacserkésztestvérünkről o KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓKKiscserkésztanyázásaSziklásK hegységben Pályázatok o DiplomatatáboraBalatonpartján GilwellCsapathírei(Vezetőképzés) KCsŐVVK/KCsVKtalálkozó KedvesCserkésztestvérem BizonyáraNekedisszépemlékaKCs(ŐV)VKtáborod,azőrsöd,afeladatok,a

2 kiképzőid,akeretmese,agyerekekésazegészúgyáltalában.halennekedved együttnosztalgiázni,keretmesézni,azelhagyottvállpántodatmegcsinálni,vagy csaklazulnálafűbe,akkorittahelyed,miszeretettelvárunk Idénnyáronjúlius20K22KánmegtartjukazI.KCsŐVVKTalálkozót,ahovavárjuk az1999utánképesítéstszerzőcserkészeket,asztrilichpálcserkészparkba. KÉrkezni20Kán13órátóllehet,ahivatalosmegnyitó17.00Kkorleszh) KZárás22Kánreggeliutánlesz. KSátoroznifogunk,magunknakfőzni,ígyaköltségekalacsonyaklesznek,kérlek hajelentkezelírjaszervezőknek,hogymennyiidőrejönnélésmegbeszéljüka részleteket. KKeretmeselesz... Arészletesprogramrólmindenjelentkezőttájékoztatunk,sokmindenszervezés alattvan. Jelentkezésihatáridőjúlius1. Ajelentkezésilapotitttalálod: https://docs.google.com/forms/d/1izc70zzgakjau7ksrozyxa7al3nkvissk bafl2ahmom/viewform Bővebbinformációt,illetvehabármikérdésedvanaszervezőktőlittkérhetsz: BaloghÁkoscsst.(1507.) DaunerEsztercsst.(1926.) Jómunkát HegyiArmandcsst.(105.) [visszaatetejére] Cserkészházhírei Napijegyetnyerhetszazötleteddel KedvesCserkésztestvérek Acserkészetidénújlehetőségetkapott:2015Kbentöbbfesztiválonis népszerűsítenifogjukmozgalmunkat Mibenszámítunkrátok? Olyanötletek,játékok,kreatívmegoldásokutánkutatunk,amikfelkeltika18 körülifiúkéslányokérdeklődésétanyárifesztiválokon.

3 Azötletlegyen Kegyszerű,denagyszerű Kkönnyenelkészíthető Kcserkészetrejellemző Kkishelyigényű Haateötletednyer,napijegyetkapszajándékbaHatöbbenkülditekelanyertes ötletet,kisorsoljuk,kikapjaanapijegyet. Eresszétekmegbátranakreativitásotokat:) írjátokbeleazötleteteknevét Jómunkát Cserkészház [visszaatetejére] OrszágosKözponthírei MutassukbeacserkészetetazARC[on KedvesCserkésztestvérek BiztosansokanismeritekazARCkiállítást,amitmindenévszeptemberében megtekinthettekbudapesten,azötvenhatosokterén.azideiarcpályázat kiírásábankülönkategóriátindítanakacivilszervezetekszámára.eznagyszerű lehetőségarra,hogymi,cserkészekisbemutatkozzunk Régótamotoszkálegyeredetiötletafejedben?Papírravetnédatecserkészeted valamilyenfrappánsábrázolással?netánegyjócserkészszóviccugrottbe? Fogjunkösszeazötleteinkkeléshozzunklétreegyütőskreatívplakátot,amit meglátvaazembereknekleesikazállukésmégjobbanmegisismerhetnek bennünket Azötleteléshezpártámpont: Miértjócserkészneklenni? Miértvagyokbüszkearra,hogycserkészlehetek?

4 Mitkaptamacserkészettől? Mitadokmásnak? Milyenértékeketképviselacserkészet? Többvagyokáltala,mert HaaTeötletedkerülmegvalósításra,nevedetviszontláthatodakiállított cserkészplakátalatt,amiazönéletrajzodbanreferenciamunkakéntisjólmutat h) VárjukkreatívötleteiteketezenazűrlaponHatáridő:2015.július1. Jómunkát GyőrikÁgnes MCSSZKommunikációscsoport [visszaatetejére] Módszertani[könyvkonferencia[ELMARAD KedvesCserkésztestvérek Június27[én,szombatonaMagyarságHázábantartottukvolnaa"Korosztályi módszertanikézikönyvekakisközösségszolgálatában"címűszakmai műhelyünket,melysajnálatosmódonérdeklődéshiányában,alacsony létszámmiattelmarad. Jómunkát NémethKNagyMelindacst.(412.) anyagszerkesztő MagyarCserkészszövetség [visszaatetejére] 1100gyermektáborozikacserkészekkel KedvesCserkésztestvérek ASzövetségtáboraiidénisnépszerűekacserkészetirántérdeklődők

5 között.acserkkészenazéletreerzsébetktáborban900,afelfedezőtáborban 170,mígacserkészettelkooperációbanindulóModernRobinsontáborban50 gyermekvertábortacserkészekkelavakációalatt.célunk,hogyminéltöbb gyermekkelpillanthassonbe,ésérezzemegsajátbőrénacserkésztábortúgy, hogyátéljék,megtapasztaljákannakvalódikalandjaitésegyszerreélménydúsés hasznosprogramotbiztosítsunkszámukraanyárra. Atáborokról: ACser[KészenazÉletreErzsébet[táborban2012ótatöbbmint4500 hátrányoshelyzetűgyermeknyaralhatottrendkívülkedvezményesfeltételekkela BalatonKparton.Idénháromturnusbaneveznek,íjászkodnak,strandolnakés sárkányhajóznaka10k17évközöttigyermekekzánkán,mindössze1000forintos tábordíjért. Részletek:http://cserkesz.hu/latogatok/erzsebetKtabor AFelfedezőtáboraSzövetséghivatalos,nemcserkészekszámáraszervezett tábora,melybenidén170résztvevőgyermektáboroziktöbbturnusban,erdei, evezőséskerékpárostematikaszerint.atáboridénelőszöregerben,abervak völgyicserkészparkbanisvárjaacserkészettelismerkedőjelentkezőket. Részletek:http://felfedezotabor.hu AModernRobinsontáboregyúj,nomádtábor,melynekkülönlegessége,hogy agyermekekjátékok,izgalmasfeladatokközepettetanulhatjákmegavalódi túlélésalapjait,felkészülveezzelalehetőlegtöbbélethelyzetre.atábora MagyarCserkészszövetségfelügyeletévelésszervezésévelzajlik,ígyaprofi kivitelezésgarantált,aprogramösszeállításátpedigamagyarhonvédség alezredese,magyaristvánkoordinálta,ezzelisbiztosítvaanaprakészés használhatótudást,amitgyermekekatáborbankapnak. Részletek:http://legyfelkeszult.hu/gyerektabor VárdaiBalázsőv.(442.) Felfedezőtáboroperatívvezető [visszaatetejére] EgyhónapésindulaDzsemboriCsapatJapánba KedvesCserkésztestvérek

6 BőegyhónapmúlvaindulaMagyarKontingensJapánba,a2015KösCserkész Világtalálkozóhelyszínére Mostantólmindennapolvashattokegyjótanácsotacsomagolástésaz előkészületeketsegítveadzsemboricsapatfacebookoldalánangolulés magyarulis. https://www.facebook.com/magyarcsapat2015 LakatosGergőcsst.(442.) Dzsemboricsapatönkénteskommunikációsvezetője [visszaatetejére] HelyzetképKárpátaljáról KedvesCserkésztestvérek Örömmeljelentjük,hogyközeledveaMost%tudsz.%Segíts%Együtt%Kárpátaljáért% Programelsőhónapjánakvégéhezegyretöbbfeladatot,megkeresést,azeddigi munkárólpedigszámospozitívvisszajelzéstkapunkfolyamatosan.szeretnénk veletekismegosztaniaprogrammalkapcsolatosinformációkatéseddigi eredményeket. Június6[aótaketten(BíróGergő,GyörgyMárton)dolgoznakatérségben, hozzájukaugusztus[szeptemberretovábbi3főcsatlakozikmajd(petró Annamária(519.),BalázsBoldizsár(433.)ésBalázsBulcsúcsst.(433.). AmainappalBöröczkyCsongorcst(442.)vezetésével5kószakezdtemega beregrákosiszórványgyerekekötnapostáboroztatását. Hamarosantoborzókampánytindítunktovábbihasonló,párnapos,egyhétvégés programra(pl.gyereknaponcserkészfoglalkozás,napközistáboroztatás, szórványgyerekprogram,stb.),illetvekalákamunkákra(pl.beregszászipásztor FerencKözösségiHáz,munkácsiCserkészház,beregszentmiklósiRákócziKvár, VereckeiKhágóemlékűműemlékvédelmiésfelújításimunkálatai)is.Ezzel kapcsolatbanvárjukacsapatok,tagokközreműködéséttoborzásban,vagy kintiprogramszervezésbenvalórészvételbenegyaránt. Aprogrammalkapcsolatostudnivalók(folyamatosadománygyűjtés,jelentkezés

7 programkontingensbeönkéntesnek),beszámolókéshíradások nyomonkövethetőkaweboldalon: (Hamarosanawww.cserkesz.huKrólisidefognavigálniaKárpátaljagomb) Azeseményekről,élményeikrőlahonlapKárpátaljaközelrőlblogoldalán olvashattokmajd. AProgrammagaállandómédiaérdeklődésbenrészesül,amiáltalcserkészetünk jóhíreezenamódoniseljutanagyvilágba. Köszönetmindenkinekatámogatósegítségéértéseddigimunkájáért JM EndrődiJuditőv.(442.) Projektkoordinátor SzórádGáborcscst. MCSSZFirodaigazgató PopovicsPál KáAMCSSZelnök Legutóbbisajtómegjelenésekaprogramról: VideóüzenetKárpátaljárólaDunaTVTérképc.műsorában(HolubTeodor, :20K11:30)http://www.mediaklikk.hu/video/terkepK2015K06K13KiK adas/ AberegszásziTVösszeállításaaProgramról(JakabAnnamáriaésGyörgy Márton https://youtu.be/fuzeszoe48o?t=7m45snyilatkozata) https://youtu.be/fuzeszoe48o?t=11m48s InterjúaprogramrólaMadélelőttműsorában(Sz.G :50K 36:55) InterjúaprogramrólaMadélelőttműsorában(E.J :00K05:05) [visszaatetejére] Évkezdőcsapatparancsnokitalálkozó

8 2015.szeptember12Kéntartjukazévkezdőcsapatparancsnokitalálkozót.Kérjük, hogymindencsapatparancsnoka,vagyhelyetteselegyenjelenezenaz eseményen.szókerülazmcsszstratégiájáról,atoborzóanyagokátvehetőek ekkor(akinekkorábbanvanrászüksége,bátranjelezzeapfmkjénél),valaminta csapatokügyeiről.(anevelésikérdéseketazindabáratartogatjuk.)ameghívóaz alakulócsapatokleendőparancsnokainakszól,ígyhavanolyanmentorált csapatod,bátrantovábbítsdnekiisazinformációt. AhelyszínBudapest. Azidőkeret:10K19óraközött(ezekalegtágabbhatárok). Kérem,jegyezzétekelőanaptárban Jómunkát Balu SolymosiBalázscst.(205.) országosvezetőtiszt [visszaatetejére] Egyébprogramok,képzések KaszapIstvánEmléktúra KedvesCerkésztestvérek Szeretettelvárunkminden14évfeletti,KRESZszerintiműködöképes kerékpárral,illetveláthatóságiruházattalrendelkezőcserkésztazideikaszap IstvánEmléktúrán Atúraidőpontja K Tervezettútvonal:VácKPencKKeszegKNógrádsápKGalgagutaKPüspökhatvanK GalgamácsaKGalgahévíz. Táv~70km. Tervezettprogram: július31. EstebeérkezésVácra20K21óraközött,eligazítás,hálózsákosszállás. augusztus1. 7:00ébresztő,reggeliima,

9 8:30indulás NógrádsáponvagyGalgagutánszentmiseh ÉrkezéséstúravégeGalgahévíz~17K18órakörül.Záróima,majdegyénileg hazautazás. Megállók:Keszeg,Galgaguta,Galgamácsatelepüléseken. Étkezés:otthonrólhozottételből Részvételiköltségnincs,hacsaknemmerülfelszállásköltség. Jelentkezésilaphamarosan Jómunkát VidovichKálmáncst.(298.) [visszaatetejére] Helyekazalapozóképzésen KedvesCserkésztestvérek Alapozóképzésünkönmégtöbbnyitotthelyváracserkészetirántérdeklődő felnőttekre.kérjük,terjesszétekismerőseitekkörébenazalábbiüzenetet Közösségszervezésttanítunk Érdekelhogyanválhatszjóközösségszervezővé?Felnőttvagy,éstanulnála cserkészetélményalapúpedagógiájáról? MostbepillanthatszakulisszákmögéAlapozóképzéstszervezünkazoknak, akikérdeklődnekakisközösségiéletformairántésszívesenmegtanulnákannak csínjátkbínjátmagyarországlegnagyobbifjúságnevelőszervezetétől. Azalábbicsoportokbanvannakszabadhelyek: július4k5.jászberény,budapest július25k26.miskolc,budapest augusztus1k2.szeged Részletek:http://cserkesz.hu/alapozoKkepzes Érdeklődésésjelentkezés:http://goo.gl/2DTWDs

10 MCSSZkommunikáció [visszaatetejére] Egyébhírek,beszámolók KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓ[AnyákNapjaamesszi Ausztráliában KedvesCserkésztestvérek AzideiAnyáknapjaismétnagyszerűvolt.KöszönjükaMagyarKözpontnak, hogymegkaptukazifjúságitermet,nemkellettazalsóterembenfagyoskodniés akonyhahasználatalehetővétette,hogyfinomebédetistudtunkbiztosítania sokvendégnek.acserkészekéstöbbcserkészszülőmárdélbenelkezdtéka terítéstésaszokásoselőkészítőmunkákat.nagyvoltasürgéskforgásésajó hangulatbiztosítvavolt.2órakormárkészvoltazebéd,tóthzsuzsa vezetésévelismétremekízletesételekbőlválogathattakavendégek. Azebédutánaztánkezdődöttazelőadás.Acserkészleányokésfiúka cserkészindulóténekelvevonultakbeéshelyezkedtekel.köszöntöttüka megjelenteket,ésmisiatyát,akielőszörvoltközöttünk.anapfőpontjaa kiscserkészekígéretktételevolt.négyenkaptákmegakéknyakkendőtés ígérték,hogyjóklesznek.négymaci(az5évenaluliak),akikszorgalmasan járnakazösszejövetelekre,pöttyöskékszalagotkaptakésezzelléptekbea cserkészeknagycsaládjába. KovássyIstvánmegköszönteBarthaGábornak,hogyolyanjóléseredményesen vezetteafenntartótestületetésquittnerkkocsisyvettenek,hogyminttitkár hosszúévekenkeresztülelláttaazadminisztrációt.aprogramotkocsisjázmina legfiatalabbsegédtisztvezettele.akiscserkészeknagyonszépenésértelmesen mondtákelazanyákknapiverseket.jóvolthallaniatisztamagyarkiejtést, büszkéklehetünkrájuk.alányokbemutatták,hogymimindenttanultak édesanyjuktólésmilyenhasznukralesz20évmúlvais.afiúkszokásostréfás alakításamegnevetettmindenkit.egy"nagymama"és"nagyapa"jöttbe karonfogva,anagypapatipikusanleültújságotolvasni,anagymamapedig elkezdteafőzést.közbenvisszaemlékezett,hogymilyenisvoltazélet,amikorő mégfiatalvolt.acserkészfiúklejátszottákazeseményeket,deegykicsitzavaros voltatörténetésnagyvoltanevetés.asoknépdalutána Serkenjfelkegyes nép elénekléseutánmindencserkészegyszegfűtadottátamegjelent édesanyáknakésnagymamáknak. Asokmunkának,készülődésnekésnagyszerűszervezésnekmegvoltaz

11 eredményeésmindnyájanegynagyonkellemesdélutántköszönünka cserkészeknek. Jómunkát AKMCSSZSajtószolgálata [visszaatetejére] MegemlékezésDr.Pompéry(Simkó)Bélacserkésztestvérünkről KedvesCserkésztestvérek Pompéry(Simkó)Béladr.(Balatonbozsok, Budapest, )jogász,vízicserkészvezetőtiszt.Nevét1940Kbenédesanyjanevére változtattameg.asopronibencéseknéljárt4évetgimnáziumba,majd tanulmányaitabudapestibencésgimnáziumbanfolytatta.1936kbanérettségizett. EzutánaPázmányPéterTudományegyetemen1940Kbenállamtudományi doktorátustszerzett.1938k41kigafővároskülönfélehivatalaibanelőadóként dolgozott.1941k45közöttkatonavoltafolyamőrségnél.amagyarországi harcokbanháromszorsebesült.majdamerikaifogságbakerült,ahonnan1945. októberébentérthaza.1949kbenpolitikaiokokmiattafővárostólmenesztették, anyagkönyvelő,üzemkönyvelőmajd8évenátfőkönyvelővoltfaipari vállalatoknál.közbenmegszerezteaazüzemkönyvelőiésamérlegképes könyvelőidiplomát.ezutánapénzügyminisztériumszervezésiés ÜgyvitelgépesítésiIntézethezkerült,miközbenmegszerezteaz ügyvitelszervezői,oklevelesrendszertervezőiésokleveleskönyvvizsgálói képesítéseketis.ezutánaszámítástechnikávalfoglalkozottavegyiparitrösztnél ésutódcégeinélfőosztályvezetőivagyszaktanácsadóibeosztásban.1988kban mentnyugdíjba.többkitüntetésbirtokosa,ezekközöttneumanndíjatiskapott. Többszakmaikönyveéscikkeismegjelent.Végül,mintbejegyzettönálló könyvszakértőtevékenykedett. 1931KbenSopronbana64.sz.SzentAsztrikcsapatbantettfogadalmat.Ezután Budapestrekerülvea314.sz.CzuczorGergelycserkészcsapatbanlettvízi cserkész,őrsvezetőésrajvezető.víziőrsük1935kbenmegnyerteazországos vízicserkészversenyt.1938kbanazországosvízicserkészversenyrendezője. 1946Kbanországosvízivezetőhelyettesmajd1948Kigacserkészetbetiltásáiga MagyarCserkészszövetségutolsóországosvízivezetőtisztjevolt.Avíziélethez valóvonzódásátmindvégigmegtartotta.arendszerváltásutánévtizedekigvolta MagyarTermészetbarátSzövetségvízibizottságánaktagjaéssokévenáta NemzetköziDunaTúra(TID)magyarszervezőbizottságánaktagja,majd vezetője.

12 Társszerzőjea"Járjukavizet"cíművízicserkészszakkönyvnek. Barátaiéstisztelőijúnius11KénaBudapestBatthyánytériSzentAnna templombanbúcsúztaktőle. Jómunkát BokodyJózsef Cserkésztörténész [visszaatetejére] KMCSSZSAJTÓTÁJÉKOZTATÓ[Kiscserkésztanyázása Sziklás[hegységben KedvesCserkésztestvérek Csapattörténelmetírtunk,amikormegrendeztükazelsőfüggetlenkiscserkész tanyázást.lelkesedvefogadtukakiscserkészvezetőkehatározatát.mégaz októberivezetőitovábbképző(vk)hétvégénszületetttaladrizzsoltjavaslatából ezazújítotthatározat.atöbbikiscserkészvezetőlelkesedvefogadtaa javaslatot.acsapatparancsnokságisfelkaroltaéstámogattaazötletet.ígymár azévelejénbekerültacsapatnaptárbaezazesemény.valamitelképzelniésazt megvalósítanikétkülönböződolog.kitartottunkahatározatunkmellettés megvalósítottuk.milyenjó,hogyezttettük 14kiscserkész,1cserkészmamaés5vezetőazzalavéleménnyeltérthaza, hogyérdemesvoltmegtenni.érdemesvoltazelőkészületésamindennemű fáradozás. ACastle(Kastély)ifjúságiszállóadottszínhelyet.EzaBannfNemzetiParkegyik gyöngyszeme,acastlemountainalattelhelyezkedőkedveskisházikó. Tökéletesenmegfeleltamihasználatunknakésprogramjainknak.Aházikó,a fenyvesközepénafőutakközelében,deazoktóltisztességesentávol helyezkedikel.mondhatjuk,hogyatermészetölébenfekszik,elszigeteltena jövéskmenéstől. Ajóslatokszerinthideg,esőséshavasidővoltvárható.Eznemúgytörtént.Míg Calgarybanigen,ottkintahegyekben,legalábbisaholmivoltunk,szépnapos idővolt.alátszatkedvéérthullottegypárszemhó,dekülönbenkedvezőidőt kaptunk.ajóistenújraránkmosolygott.ígytehátamennyirelehetettkinta szabadbantöltöttükazidőtaboszorkány,amanókésatündérekkeretmese országában.jutottidőmindenre,hasznosidőtöltésselhsokjáték,kézügyesség, sétaésmozgás,majdtábortűz.

13 Ahelyigondnoktólmegtudtuk,hogyaközelbenvanegynagy osprey,halászk sasfészek.ezahelyünktőlegykilométerrevolt.kimentünkmegtekintettük.a fészketabowfolyóhídszerkezetéreépítették.asaspáréppafészkébenvolt. Majdaszemünkláttárakirepültekésegyfáratelepedtek,ígyláthattuk,hogy milyennagymadarak.amadárhosszaeléria60cmkt,aszárnykiterjesztett méretepediga180cmkt.afészkelegalább1.5méterátmérőjűvolt.nem mindennapilátványbanvoltrészükakiscserkészeknek. Ahídmellettpedigpirosszalaggalkörbekerítettrészvolt,aholpárnappal korábbanafarkasokegynagy elk Ket,szarvastterítettekle. Ahétvégénekasikerétazbizonyította,amikoreljöttazárásidejea kiscserkészeknemnagyörömmelindultakhazafele.ajólevegőésasok mozgásviszontútközben,a1½órásutazásközben,azálomvilágbaröppintette őket.majdaszenterzsébetegyházparkolójátólhazáigkinemfogyvaaszóból beszámoltakatörténtekről,eztahétfőiszülőiértekezletenigazoltákaszülők.a kérdésre,hogymáskoriscsináljunkilyenkirándulástaválaszhatározottigen volt. PintérJános,Calgary,Kanada AKMCSSZSajtószolgálata [visszaatetejére] Pályázatok DiplomatatáboraBalatonpartján KedvesCserkésztestvérek AzIfjúságiKereszténydemokrataSzövetségtőlkaptukazalábbipályázati lehetőséget,melyneksegítségével10keresztényfiataldíjmentesenvehetrészta Mazsökdiplomatanyáritáborában.Bátranterjesszétekcserkészismerőseitek, egyházközösségetekkörében Pályázatikiírás diplomatatáborbanvalórészvétel SzabóGyörgy,aMazsökelnökeésazIfjúságiKereszténydemokrataSzövetség pályázatothirdetfiatalokszámára,hogyrésztvehessenekamazsök BadacsonytomajbanésBudapestenmegrendezésrekerülőDiplomataNyári Táborába.

14 Szeretettelhívunkésvárunkolyankeresztényfiatalokat,akiketérdekelaközélet, nyitottakazismerkedésre,ésakikapcsolódásmellettértékesnyáriprogramokat keresnek Atáboridőpontja:2015.július20K29. Atáborhelyszíne:2015.július20K26KigBadacsonytomaj,július26K29Kig Budapest Miértérdemesjelentkezned: Atársaság:Fiatalok(16K20évesek)vegyesenIzraelbőlésMagyarországról, valamintmagyarországikeresztényközösségekből Aprogramok:Ismertközéletiszereplők,politikusok,egyháziszemélyek előadásaiésworkshopjai,strandolásésvárosnézésnappal,éjszakapedigbulik abalatonpartján. Azár:Sikerespályázateseténaszállást,utazástésétkezéstköltségmentesen biztosítjuk. Várjukjelentkezésedet,amennyiben: Márelmúltál15,demégnemvagy21éves Jólbeszélszangolul Magadatkereszténynekvallod Aktívtagjavagyvallási,civilvagyközéletiközösségeknek Érdekeladiplomáciaésakultúrák,vallásokközöttipárbeszéd Ajelentkezéséskiválasztásmenete: Külddelangolönéletrajzodatéslegfeljebb2500karakteresmotivációs leveledet(angolulvagymagyarul)lukácsikatalinnaka Hamegfelelszafeltételeknek,résztvehetszegyszemélyeselbeszélgetésen július1k7.között. Azeredményrőljúlius8Kigértesítünk. Jelentkezésihatáridő:2015.június30.24óra Ajelentkezéseketvárja:azIKSZEgyházügyiMunkacsoportja [visszaatetejére] Jómunkát

15 Budapest,2015.június26., AzOrszágosElnökségnevében SolymosiBalázscst.(205.) országosvezetőtiszt KK KiadjaaMagyarCserkészszövetségOrszágosElnöksége

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

Hírlevél VIII/18, december 5.

Hírlevél VIII/18, december 5. Hírlevél VIII/18, 2013. december 5. Tartalom Az MCSSZ helyzete... 2 Iratminták... 2 Az Országos Elnökség döntései... 2 2013.11.27.... 2 Országos és regionális programok, események, képzések... 2 Film-

Részletesebben

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Augusztus 14. csütörtök 2014. augusztus 14-21. PROGRAM Érkezés, szobafoglalás Helyszín: Balaton - Zánkai Új Nemzedék Központ 20.30 22.00 Tábortűz, táncmulatság Augusztus

Részletesebben

Nyári tábor Szigetköz / július (6 nap / 5 éj)

Nyári tábor Szigetköz / július (6 nap / 5 éj) Nyári tábor Szigetköz / 2016. július 18. 23. (6 nap / 5 éj) 1 nap (érkezési nap / hétfő / július 18.) Odautazás 7 45 Gyülekezés Veszprém vasútállomáson 8 15 Indulás Győr felé (vonatszám: 39517) 10 17 Érkezés

Részletesebben

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG EVANGÉLIKUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁLYÁZATA 2016-2017. EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYÉK, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK EVANGÉLIKUS CSERKÉSZCSAPATOK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA POSTÁRA

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Tanya, Minta és Mozgótábor Meghívó Augusztus Kastl

Tanya, Minta és Mozgótábor Meghívó Augusztus Kastl Tanya, Minta és Mozgótábor Meghívó 2017 2017 Augusztus 3. 12. Kastl Kedves kiscserkész, cserkész, őrsvezető, vándor (rover) és vezető! Szeretettel hívunk a 2017-es VK tábor keretében a következő táborokba:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18206490-1-13 13 Budapest Környéki Törvényszék 04 PK 60504/2010/04 13/01/0003390 2141 Csömör, Erzsébet utca 29. 2015. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

5/2009. számú körlevél

5/2009. számú körlevél 5/2009. számú körlevél Tirol Hintertux(2004) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. szeptember 5-6. ( szombat - ) vasárnap

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések o KÖFoT Debrecenben! o Októberi

Részletesebben

III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok

III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok Tábori Információk Angliai Magyar Cserkészet Nyári Csapattábor 2015. július 23-27. Etherley Farm, Leith Hill Lane, Ockley,

Részletesebben

Önkéntes segítségen alapuló pontgyűjtést szervezünk a Magyar Cserkészszövetség minden magyarországi cserkészcsapata számára!

Önkéntes segítségen alapuló pontgyűjtést szervezünk a Magyar Cserkészszövetség minden magyarországi cserkészcsapata számára! Hírlevél IX/13, 2014. május 15. Tartalom Az MCSSZ helyzete... 1 Vigyázz, kész, pontverseny!... 1 Ingatlanfelmérés... 2 Régi-új elnökség a Szövetség élén... 2 A cserkészet nem elitklub!... 3 Országos és

Részletesebben

Bankjegykihelyezés konzultáció. 2010. szeptember 21.

Bankjegykihelyezés konzultáció. 2010. szeptember 21. Bankjegykihelyezés konzultáció 2010. szeptember 21. Bankjegykihelyezés a világban 1999 Ausztrália 2001 Egyesült Királyság 2004 Írország 2005 Dánia, Spanyolország, Norvégia, Svédország 2006 USA 2007 Hollandia

Részletesebben

BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG. MOCCANJ! Sportolj Velünk! Gyalogos túranap

BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG. MOCCANJ! Sportolj Velünk! Gyalogos túranap BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 1053 Budapest, Curia utca 3. www.bszszsport.hu MOCCANJ! Sportolj Velünk! Gyalogos túranap A Budapesti Szabadidősport Szövetség ezen a hétvégén 2016.10.01 szombaton tartja

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. Digitális kábel- TV vevőkészülék

Gyors üzembehelyezési útmutató. Digitális kábel- TV vevőkészülék Gyors üzembehelyezési útmutató Digitális kábel- TV vevőkészülék !" )#%' -%+'- 2 # * $%& '($) %*++& %,-./01 +& "! ''=% &%%'%22 - :/;)$$ 6 8'%2 ''8%!(=(2 :!" )$$ % 78' '$" 0% )$$'5 (% 1 +2 2+#( /') + +3$

Részletesebben

II. NEGYEDÉV Természetjáró Alapismereti Gyakorló túra 1 Helyszín: Budai-hegység BTSSZ TUTI Információ: Buzás Károly 06 (20)

II. NEGYEDÉV Természetjáró Alapismereti Gyakorló túra 1 Helyszín: Budai-hegység BTSSZ TUTI Információ: Buzás Károly 06 (20) II. NEGYEDÉV 04.01. Természetjáró Alapismereti Gyakorló túra 1 Helyszín: Budai-hegység TUTI Információ: Buzás Károly 06 (20) 477-6467 04.01. Medvehagyma túra Helyszín: Gerecse-hegység Várpalota Gyalogtúra

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora Emlékév a RMCSSZ életében A Romániai Magyar Cserkészszövetség 2010. februárjában ünnepli megalakulásának

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/9, 2012. május 18. Az MCSSZ helyzete o 1% a cserkészeknek! o Táborozási segítség Országos és regionális programok, események, képzések o XXIII. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor o Programajánló

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Régiós beszámoló - Felvidék Czibula Ádám, MIK felvidéki régió elnökhelyettes Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Az ádventi időszak legnagyobb rendezvénye a betlehemi békeláng

Részletesebben

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft)

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft) 1. Gyermekintézmények fejlesztések TOP 1.4 2. Városi fókuszú településfejlesztés TOP 2.1 3. Turizmusfejlesztés TOP 2.2 4. Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 III. Jászapáti Járás Térségfejlesztésfejlesztési

Részletesebben

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT Készítette: 1 2012. június 20. szerda 09.00 Beérkezés, Regisztráció

Részletesebben

Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon Állatgondozói tábor 2015. július 6-10.

Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon Állatgondozói tábor 2015. július 6-10. Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon Állatgondozói tábor 2015. július 6-10. 5 napos, ottalvás nélküli napközis tábor a Hortobágyi Vadasparkban. Olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik szívesen

Részletesebben

Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon 2014. július 7-11.

Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon 2014. július 7-11. Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon 2014. július 7-11. 5 napos, ottalvás nélküli napközis tábor a Hortobágyi Vadasparkban. Olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik szívesen megismerik a Hortobágy

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Tagdíjfizetés. Hírlevél VIII/6, 2013. április 4. Az MCSSZ helyzete. Kedves Csapatparancsnok!

Az MCSSZ helyzete. Tagdíjfizetés. Hírlevél VIII/6, 2013. április 4. Az MCSSZ helyzete. Kedves Csapatparancsnok! Hírlevél VIII/6, 2013. április 4. Az MCSSZ helyzete o Tagdíjfizetés o Cserkész védjegy o Katasztrófavédelem önkéntesek toborzása - Budapest! Az Országos Elnökség döntései o Erzsébet tábor - Cser-Készen

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Családi Nap 4. tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Családi Nap 4. tematikája Családi Nap 4. tematikája Családi Nap tematikája; Sárospatak, 2013. május 25. szombat Cím: Isten, Haza, Embertárs szolgálata Sárospataki cserkészélet Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Anyag: FE = acél, MS = sárgaréz, X = rozsdamentes acél acél, CU = réz, AL = alumínium, P = plasztikus anyag

Anyag: FE = acél, MS = sárgaréz, X = rozsdamentes acél acél, CU = réz, AL = alumínium, P = plasztikus anyag olal 1 DÍSZLÁNCOK Faja szám 1601 1602 1603 1603 1607 1608 1608 (mm) 2,0 1,7 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 (mm) 12 12 17 17 17 22 19 Külső szélesség (mm) 10 9 10 10 13 12 15 Megerhelés acél (N) 150 130 140 190 200

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. február 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. február 4-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett Melléklet: - Telekalakítással

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM Az 1984-ben alapított szervezet híres fiataloknak szervezett nyári táborairól, melyeket főleg Berlinben szervez. Az itt tanulók minimum korosztálya 8 év, de a különböző

Részletesebben

5 6. A családi költségvetés. A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege?

5 6. A családi költségvetés. A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 5 6. A családi költségvetés A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 5 6. A családi költségvetés A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? Meddig

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

Természetközeli sporttábor a TFG-vel a Börzsönyben!

Természetközeli sporttábor a TFG-vel a Börzsönyben! Természetközeli sporttábor a TFG-vel a Börzsönyben! A a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012- 0236 kódszámú, című pályázat megvalósítási időszakában sporttábort szervez olyan TFG-s diákok számára, akik szeretnének egy

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

AZ MSC SPLENDIDA hajóval Indulási időpont: december Genova (Olaszország) Tengeren 3. Katakolon (Törökország) 09:00 14:00 4. Pireu

AZ MSC SPLENDIDA hajóval Indulási időpont: december Genova (Olaszország) Tengeren 3. Katakolon (Törökország) 09:00 14:00 4. Pireu HAJÓÚT : KANÁRI-SZIGETEK AZ MSC FANTASIA hajóval Indulási időpont: 2009. december 11. Nap 1. Genova (Olaszország) 17.00 2. Barcelona (Spanyolország) 13:00 19:00 3. Gibraltár (Egyesült Királyság) 22:00

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Az új OTSZ kockázati osztályok

Az új OTSZ kockázati osztályok Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ kockázati osztályok TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes Kockázati

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest IX. kerület Molnár Ferenc Általános Iskola 2015-2016. tanév éves ütemterv

Budapest IX. kerület Molnár Ferenc Általános Iskola 2015-2016. tanév éves ütemterv Budapest IX. kerület Molnár Ferenc Általános Iskola 2015-2016. tanév éves ütemterv Nap Óra Program augusztus 31. 16.00 Tanévnyitó ünnepség Egész hónap 1. Szeptember 1. Első osztályosok Differ és logopédiai

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések Országos és regionális programok, események, képzések o Csíksomlyói búcsú - cserkészeknek Beszámolók o Szakági konferencia

Részletesebben

3/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

3/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 3/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Tisztelt Túratársak! Köszönjük az április 10-i Tavaszköszöntő

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 1/2011. számú körlevél Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 2011. január 1. szombat Újév. Az év első délutáni sétájára

Részletesebben

Gyalogos túranap október 12. Normafa

Gyalogos túranap október 12. Normafa BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 1053 Budapest, Curia utca 3. Gyalogos túranap 2013. október 12. Normafa A az Erzsébetvárosi SE közreműködésével szervezi 2013. október 12-én a MOCCANJ! Próbasorozat 2013.

Részletesebben

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL!

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! KERÉKPÁROS TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT Őriszentpéter, 2014. október 25. A VERSENY PROGRAMJA: Október 25, szombat: 8 30 9 15 Érkezés, nevezés (Őriszentpéter, Teleház)

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. január 21-22. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. január 21-22. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. január 21-22. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. január 21. 12:00 óra Az elektronikus

Részletesebben

Hvezetés (írta:dr Ortutay Miklós)

Hvezetés (írta:dr Ortutay Miklós) Hveeé (íra:dr Orua Mkló. Hável módok:. Alapfogalmak 3. Feladaok 4. Háadá é kovekcó Hável, eergarapor hajóer (hmérékle külöbég haáára.. Hável módok: veeée hável, hveeé (elem réeckék hmogáa, cak lárd fába

Részletesebben

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv)

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) 1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Figyelem: A túrák előtt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Tárgy: Javaslat a 215., 249., 259., 261. és a 264/2010. (V. 13.) KSB határozatok alapján alapítványi sporttevékenység

Részletesebben

SZENZOROKRA ÉPÜLŐ ADAPTÍV RENDSZERMODELL

SZENZOROKRA ÉPÜLŐ ADAPTÍV RENDSZERMODELL infokommunikációs technológiák SZENZOROKRA ÉPÜLŐ ADAPTÍV RENDSZERMODELL Dr. Jaskó Szilárd Pannon Egyetem, MIK, Nagykanizsai kampusz Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 2015 VIRTUÁLIS STRUKTÚRA 2 VIRTUÁLIS

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 37. Villamosenergia-ipari. Kajak-kenu találkozó. Szeged, 2015. 08. 14-16.

VERSENYKIÍRÁS. 37. Villamosenergia-ipari. Kajak-kenu találkozó. Szeged, 2015. 08. 14-16. VERSENYKIÍRÁS 37. Villamosenergia-ipari Kajak-kenu találkozó Szeged, 2015. 08. 14-16. A találkozó időpontja: 2015. Aaugusztus 14-16. A találkozó helye: Szeged, Maty-éri Evezős és Kajak-Kenu Pálya A találkozó

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Légy résen a legjobb tábori sztorikra! Hírlevél IX/18, 2014. július 1.

Az MCSSZ helyzete. Légy résen a legjobb tábori sztorikra! Hírlevél IX/18, 2014. július 1. Hírlevél IX/18, 2014. július 1. Az MCSSZ helyzete o Légy résen a legjobb tábori sztorikra! Az Országos Elnökség döntései o 2014.05.28. o 2014.06.25. Országos és regionális programok, események, képzések

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

Hírlevél VIII/16, 2013. október 28.

Hírlevél VIII/16, 2013. október 28. Hírlevél VIII/16, 2013. október 28. Tartalom Az MCSSZ helyzete... 2 Meghívó rendkívüli küldöttgyűlésre... 2 Új szakvezetők kinevezése... 4 Országos és regionális programok, események, képzések... 4 Film-

Részletesebben

Mottó: Übung macht den Meister und das mit Freude an der Sprache!

Mottó: Übung macht den Meister und das mit Freude an der Sprache! Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat február 11-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Mátra (3.) túra (57.) (teljesítményt.) 15 km

Mátra (3.) túra (57.) (teljesítményt.) 15 km Sétáink és túráink Sorszám Időpont Helyszín "Keret" Táv (kb.) 1. 2001. 04. 11. Budai-hegység (1.) túra (1.) 9 km 2. 2001. 07. 10. Eperjes-Tokaji-hegység (1.) nyári tábor (1.) 14 km 3. 2001. 07. 12. Szinyei-dombság

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND Kedves Cserkésztestvérem! 2013 május Örömmel értesültem

Részletesebben

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 május-június

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 május-június Bogáncs Sári A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 május-június Sziasztok cserkészek! Már lassan 2 hónap is eltelt mióta utoljára olvashattuk a Bogáncs Sárit. A legutóbbi szám a Cserkészbálon

Részletesebben

II. KeFolttábor 2014.

II. KeFolttábor 2014. II. KeFolttábor 2014. Kedves Táborozók! Ismét itt a nyár, ismét lesz KeFolttábor! Időpont: 2014. augusztus 15-16-17. (péntek, szombat, vasárnap) Helyszín: a Tudósház, légkondicionált helyiségei Maximális

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

www.korhazszovetseg.hu

www.korhazszovetseg.hu www.korhazszovetseg.hu Főbb menüpontok: 1. Kórházszövetség 2. Tagoknak 3. Kórház szaklap 4. Rendezvények 5. Kedvezményprogram 6. Egészségügyi hírek Menüpontok 1. Aktuális: itt találhatóak a legfrissebb

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Koordinációs lehetőségek. Természetismeret. Biológia: mikroszkóp, diffúzió a természetben, vizek szennyezése, légszennyezés.

Koordinációs lehetőségek. Természetismeret. Biológia: mikroszkóp, diffúzió a természetben, vizek szennyezése, légszennyezés. I. Tömb 1-3. Bevezető óra: Miért tanulunk fizikát? 1./1/I. MODUL Időkeret (1 x 15 perc) Az egyenes vonalú egyenletes mozgás szakszókincs, definíciók nyelvi jellemzői Az anyag belső szerkezete. Korpuszkula,

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

III./ 2. szám, 2011. május

III./ 2. szám, 2011. május III./ 2. szám, 2011. május Tartalom Csapatparancsnok választás Táborozási mellékletek Év végi tudnivalók Csapatparancsnok választás A május 8-án tartott tisztigyőlésünkön a tisztikar Teggert választotta

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. A megújulás jegyében. Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete

Az MCSSZ helyzete. A megújulás jegyében. Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete o A megújulás jegyében Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló Beszámolók o Tábori polók -

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Unilever Tömegsportegyesület Programtervezet

Unilever Tömegsportegyesület Programtervezet Unilever Tömegsportegyesület - 2017 Programtervezet 01.01 Szilveszteri buli Budapesten szórakozás Program: hangulatkeltő szilveszteri kvíz, hangulatfokozó fergeteges DJ. zenét CsihákLaci és barátai biztosítják

Részletesebben

LIGET FÉLMARATON. F2: 1981.01.01-1990.12.31 között születettek. Nő. F3: 1971.01.01-1980.12.31 között születettek. Nő

LIGET FÉLMARATON. F2: 1981.01.01-1990.12.31 között születettek. Nő. F3: 1971.01.01-1980.12.31 között születettek. Nő LIGET FÉLMARATON Időpntja: 2015.04.26. 13.00 Útvnal: Verseny Ajka kerékpár útjain zajlik, 2 körben. Egy kör leírása: Frdító: Ajka Padragkút helységnév táblánál. Liget félmaratn Táv: 21,8 km Szint: Körönként

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER Használati útmutató + érdekességek a készülékről Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba. A készülék hátlapja: Ebből látható, hogy gazdagon

Részletesebben

ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS. 6. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó

ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS. 6. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS 6. Villamosenergia-ipari Futó 6. Villamosenergia-ipari Futó A találkozó A találkozó időpontja: 2016. október 1-2. A találkozó helye: Paks A találkozó rendezője: MVM KONTÓ ZRt. A

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

F11 Altábor 1703 junius 1.

F11 Altábor 1703 junius 1. F11 Altábor 1703 junius 1. Nyitrai Legények! Otthonotok, Nyitra üdvözletét küldöm Neked és családjaitoknak! Az utóbbi pár évtizedben sokat küzdöttünk. Édes atyáink és velük együtt sokan mások is elindultak

Részletesebben

1/1A/1+: Tanítási napokon

1/1A/1+: Tanítási napokon 1/1A/1+: Tanítási napokon Megállóhelyek H-CS P H K-P Dióskert 6:23 7:08 7:48 8:08 8:35 9:28 10:28 11:28 12:28 12:43 12:58 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 17:58 18:14 Dózsa György utca 6:24 7:09 7:49 8:09

Részletesebben