Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Bényi Zoltán igazgató

2 Tartalomjegyzék Sorszámok Téma megnevezése Old. Záradék a nevelőtestületi elfogadásról 3. Záradék a véleményezésre jogosult szervezetek nyilatkozatáról 4. Záradék az önkormányzat jóváhagyásáról 5. Az SZMSZ hatálya 6. Bevezetés 7. I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény alapadatai 8. II. Alap és kiegészítő tevékenységek 1. Az intézmény által ellátandó alap- és kiegészítő tevékenységek, jogszabályokkal Feladatok, tevékenységek forrásai Vállalkozási feladatok Az intézmény szervezeti felépítése, működésének rendszere, szervezeti egységei 5. Az intézmény szervezeti egységeinek megnevezése 6. Engedélyezett létszám 7. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcs. különleges előírások, feltételek III. IV. 8. A képviselet rendje 9. Vagyonnyilatkozat 12. Az ÁMK szervezeti felépítésének vázlata 13. Az ÁMK szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 1. Az iskola igazgatósága Az igazgatótanács Szakmai mközöségek, minőségir. csoport, Az iskola ped. munkáját segítő dolgozói 15. Az ÁMK működési rendszere 1. Az ÁMK intézéményegységei Az ÁMK egyéb szervezeti egységei, gazdasági szervezet engedélyezett létszáma 18. V. A szervezet tagjainak hatáskörei, feladatai Igazgató Igazgatói hatáskörök átruházása Intézményegység vezetők Gazdasági vezető Aláírási jogkör gyakorlása Helyettesítés rendje Szaktanári munkakörben dolgozók Osztályfőnökök, gyerm-és ifj.véd.felelős, iskolatitkár feladatai Könyvtáros, rendszergazda, szabadidő szerv. MIR csoport, techn. dolgozók feladatai 26. VI. Igazgatótanács működési eléve, jogköre szakalkalmazotti, alkalmazotti értekezlet Igazgatótanács, vezetői tanács, szakmai tanács ÁMK szintű szakmai munkaközösségek, szakalkalmazotti értekezlet Alkalmazotti közösség 32. VII. Az intézményegys. és szervezeti egys. közti együttműködés és a vezetőkkel való kapcs.tartás rendje 33. VIII. A tanulók közösségei, tanulók-nevelők-szülők közötti kapcsolattartás,külső kapcsolatok Az osztályközösség, a diákkörök, az iskolai diákönkormányzat Nevelők és tanulók közötti és a nevelők és a szülők közötti kapcsolattartás Nevelők és a szülói munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje Az ÁMK vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 36.

3 IX. Az oktató- és nevelőmunka ellenőrzése, értékelése 1. A tanulmányi munka értékelése A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése; a magasabb évfolyamba lépés feltételei Az osztályozó vizsga a felnőttoktatás formái és a vizsgára való jelentkezés feltételei Tanórán kívüli foglalkozások - és az azkra vonatkozó általános szabályok sni-s tanulók 40. X. A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 42. XI. Az ÁMKműködési rendje Nyitvatartás vezetők benntartózkodása ÁMK létesítményi használatának rendje Belépés, benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az ÁMK-val Ünnepélyek, megemlékezések rendje,a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 44. XII. Védő, óvó előírások, feladatok baleset esetén - tanulók rendszeres egészségügyi ellátása 45. XIII. Rendkívüli esemény bombariadó esetén szükséges teendők 45. XIV. Diákönkormányzat működéséhez szüks. felt. biztosítása, az igazgató és a diákvezetők kapcsolata 45. XV. Az iskolai sportkör és az intézményvezetés közötti kapcsolattartás 45. XVI: Az intézmény jogi normáiról történő tájékoztatás-kérés szabályozása 46. XVII. Iratkezelés szabályai 46. XVIII. Reklámtevékenység 48. XIX. Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés és feltételei 49. XX. Tanítási időkeret csökkentésének esetei 49. XXI. Tanulói tevékenységért járó díjazás szabályozása 49. XXII. Dolgozók munkaruhával történő ellátásának szabályozása 49. XXIII. Záró rendelkezések 50. XXIV. Az ÁMK intézményegységeinek és vezető testületeinek szabályzatai Az Izsák Imre ÁMK Általános Iskola Működési Szabályzata Az ÁMK Óvoda működési szabályzata Az ÁMK Művelődési Ház működési szabályzata Az ÁMK Könyvtár működési szabályzata Az ÁMK vezető testületeinek ügyrendi szabályzata 78. Mellékletek 1. Szabálytalanságok kezelése és eljárásrendje Izsák Imre ÁMK Városi és Iskolai Könyvtára gyüjtőköri szabályzata 97.

4 ZÁRADÉK (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT az Izsák Imre Általános Művelődési Központ NEVELŐTESTÜLETE a május 11-én megtartott határozatképes értekezletén 85 %-os szavazataránnyal ELFOGADTA és ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják... jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő igazgató

5 Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint annak mellékleteinek tervezetét az iskola közalkalmazotti tanácsa, valamint reprezentatív szakszervezete a év május. 11. napján tartott ülésén véleményezte. Kelt.: Zalaegerszeg, május 11. a KÖTA elnöke szakszervezeti titkár Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint annak mellékleteinek tervezetével kapcsolatban az iskola diákönkormányzata valamint szülői szervezete a év május. 11. napján tartott ülésén egyetértési jogát gyakorolta. Kelt.: Zalaegerszeg, május 11. diákönkormányzat elnöke szülői szervezet elnöke

6 Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ (egységes szerkezetbe foglalt) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ANNAK MELLÉKLETEIT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése június 24-i ülésén 152/2010. számú határozatával jóváhagyta az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely augusztus 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Kelt: Zalaegerszeg, június Dr. Gyimesi Endre polgármester

7 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetője előterjesztése alapján a nevelőtestület év május 11. napján fogadta el. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező.

8 Bevezetés A SZMSZ elkészítése A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az Izsák Imre Általános Művelődési Központ szervezetének felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatát mint az intézmény vezetője az alábbiak szerint készítem el. A SZMSZ feladatai Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ szervezeti és működési szabályainak megállapítása a jogszabályok által meghatározott keretek között. Iránymutatás adása azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A SZMSZ hatálya alá tartozók köre Az intézmény valamennyi közalkalmazottja, munkavállalója, diákja és a szülők. A SZMSZ megszegése Az SZMSZ rendelkezéseinek megszegése esetén az ÁMK igazgatója, illetve - megbízásából - az igazgató tanács tagjai hozhatnak intézkedést. A SZMSZ hatálybalépése

9 I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény alapadatai: 1. Elnevezése: Izsák Imre Általános Művelődési Központ 2. Székhelye: Zalaegerszeg, Szivárvány tér Az intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézmény - Általános Művelődési Központ - 8 évfolyamos általános iskolával, óvodával, könyvtárral és közművelődési feladatot ellátó intézményegységgel 4. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Az intézmény vezetője: Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett igazgató áll. Az óvoda és az általános iskola élén intézményegység-vezető áll. Az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. 6. Intézményegységek: Óvoda Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Általános Iskola Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Művelődési Ház Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Városi és iskolai könyvtár Zalaegerszeg, Szivárvány tér Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az igazgató az intézmény dolgozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. A munkáltatói jogkör gyakorlásában jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz az igazgatótanács, illetve az intézményegységvezetők a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolnak. 8. Alapító okirat száma kelte: 148/2002. június 13. Módosítás száma, kelte: 199/2009. szeptember 10. Hatályos: 2010.január Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Zalaegerszegi Igazgatósága. Sz. sz.: Az intézmény általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik. 10. OM azonosító: TEÁOR szám: TEÁOR 03 Alapfokú oktatás 12.A MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma:

10 13. Statisztikai számjel: II. Alap és kiegészítő tevékenységek 1. Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő tevékenységek, és az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok Ssz Szakfeladat megnevezése Fő tevékenység Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Alaptevékenységek 1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szám a Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 4 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 5 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) 9 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 1 13 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 1 15 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Meghatározó jogszabályok megnevezése évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet közoktatásról szóló évi LXXIX tv. végrehajtásáról (pedagógus igazolvány, szakirodalom vásárlása) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 26/1997. (IX.3.) NM rendelet Az iskolaegészségügyi ellátásról 130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Kt (1) bek. 29. pont, 30. 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac

11 16 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 17 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 20 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (szavatossági, jótállási szabályok) 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről évi XCII. törvény az adózás rendjéről 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet évi CXL. törvény évi CXL. törvény 70. -ának (3) bekezdés évi LXXVIII. Törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (szavatossági, jótállási szabályok) 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

12 Ssz Szakfeladat megnevezése Szám a Kiegészítő tevékenységek 1 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyv-kiskereskedelem Az alapító okiratban foglaltak alapján az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 2. Feladatok, tevékenységek forrásai Önkormányzati támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) Előző évi pénzmaradvány 3. Vállalkozási feladatok Az ÁMK vállalkozási feladatokat nem lát el, de helyiségeit az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül szabadon bérbe adhatja. 4. Az intézmény szervezeti felépítése, működésének rendszere, szervezeti egységei Az intézmény szervezeti felépítését, működésének rendszerét, szervezeti egységeit az SZMSZ III. fejezete Az iskola szervezeti egységei tartalmazza. 5. Az intézmény szervezeti egységeinek megnevezése Izsák Imre ÁMK Óvodája Izsák Imre ÁMK Általános Iskolája Művelődési Ház Városi és Iskolai Könyvtár 6. Engedélyezett létszám Pedagógus munkakörben: Az intézmény létszámkeretét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos rendelete tartalmazza. Oktatást segítő technikai dolgozók: Az intézmény létszámkeretét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos rendelete tartalmazza. 7. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a közgyűlés által jóváhagyott költségvetési koncepció és a fenntartó által kiközölt, az intézményi éves költségvetés összeállításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozásról szóló értesítő; a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket Zalaegerszeg

13 Megyei Jogú Város éves költségvetési rendelet és az intézmény elemi költségvetése tartalmazza. 8. A képviselet rendje Az intézmény képviseletét az igazgató, akadályoztatása esetén az általános iskola intézményegység vezetője látja el. Eseti képviselettel az igazgató az intézmény bármelyik dolgozóját is megbízhatja. A nem jogi személyiségű szervezeti egységek vezetőinek a gazdasági szabályzatokban rögzített jogosítványok kivételével nincs olyan jogosítványa, amelyek körében az intézmény képviselőjeként járhatnak el. A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében - a törvény, kormányrendelet által telepített saját hatáskör, - a kiadmányozási jogkör gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban. 9. Vagyonnnyilatkozat A évi CLII. törvény értelmében, a törvény 2. a)/3, 3. (1) bekezdés c, pontja szerint az ÁMK dolgozói közül a következő beosztásban dolgozó személyeknek kell vagyonnyilatkozatott tenni. ÁMK igazgató ÁMK általános iskola intézményegység-vezető ÁMK napköziotthonos óvoda intézményegység vezető ÁMK gazdasági vezető ÁMK könyvelő Az intézménynél maradó vagyonnyilatkozatok példányait (az igazgatót kivéve minden feltűntetett munkakörben dolgozó) a székhelyiskola titkárságán páncélszekrényben elkülönítve kell megőrizni a vagyonnyilatkozatra kötelezett beosztásának megszűnéséig. A beosztás megszűnéskor az érintett közalkalmazott záró vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.

14 Az ÁMK szerkezeti felépítésének vázlata ÁMK igazgató iskola-titkár ált. iskolai intézmény egység-vezető (ált. helyettes) óvodai intézmény egység -vezető gazdasági vezető minőségirányí tási csoport vezetője művelődési ház csoport beosztott tanítók, tanárok gyermek-és ifjúságvédelmi felelős beosztott óvónők, dajkák könyvelő, pénztáros, gondnok konyhai dolgozók, takarítók karbantartó, oktatástechni kus, gyermekfelügyelő művelődésszer vezők, könyvtáros munkaközösség vezetők konduktor, fejlesztő pedagógus

15 1.) Az iskola igazgatósága III. Az ÁMK szervezeti felépítése, vezetési szerkezete Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint az igazgatótanács tagjai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető és nem vezető beosztású dolgozók tartoznak: ált. iskolai intézményegység vezető (intézményvezető helyettes is - megbízott magasabb vezető) óvodai intézményegység vezető ( megbízott magasabb vezető) gazdasági vezető (kinevezett magasabb vezető) iskolatitkár minőségbiztosítási csoport vezetője művelődési csoport könyvtáros Az iskola felelős vezetője a Kt. 54 (1) pontja alapján az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamban történik. Az igazgató rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel a munkaköri leírásokban rögzítettek szerint az intézményvezető-helyettes helyettesíti. 2.) Az igazgatótanács: Az igazgatótanács a többcélú intézményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján segíti az igazgató munkáját, az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő testület, amely jogszabályban meghatározottak szerint az intézményegység vezetők kinevezésében illetve annak visszavonásában részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Az igazgatótanács hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról, a megbeszélésről írásos feljegyzés készül. Az igazgatótanács megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az igazgatótanács tagjai: Elnöke: az ÁMK igazgatója Tagjai: intézményegység-vezetők

16 gazdasági vezető az iskolai nevelőtestület képviseletében 1 fő az óvoda nevelőtestület képviseletében 1 fő a művelődési ház és a könyvtár szakalkalmazottainak képviseletében 1 fő a szakszervezet munkahelyi szervének képviseletében 1 fő Állandó meghívottak: Közalkalmazotti tanács elnöke SzM választmány elnöke A magasabb vezetők és vezetők pályáztatása és megbízása, illetve pályázat nélküli megbízása a Kjt. és a 138/1992. Kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik, amely tartalmazza az adott vezető szervezetben elfoglalt helyét is. 3.) Szakmai munkaközösségek Az intézményben az egységek tevékenységi körébe tartozó átfogó feladatokra ÁMK-s szakmai munkaközösségek működhetnek. Hagyományos szakmai munkaközösségek az alsós, felsős és az osztályfőnöki munkaközösség. Az ÁMK-s szakmai munkaközösség vezetőjét az intézményigazgató bízza meg a munkaközösség javaslatára. A működés rendjét és a munkaprogramot a munkaközösség fogadja el. A munkaközösség vezetője a munkaprogram végrehajtásáról tájékoztatja a szakmai tanácsot. Véleményezi az intézményvezetői pályázatra benyújtott vezetői programot. Az óvodai és iskolai szakmai munkaközösségek részt vesznek a pályakezdő pedagógusok munkájának segítésében a gyakornoki szabályzatban leírtak alapján, 4.) A minőségirányítási csoport Az iskola pedagógus és pedagógiai munkát segítő dolgozóiból az intézmény minőségügyi feladatainak ellátására 3 fős minőségirányítási (MIR) csoport működik. A MIR csoport munkáját a minőségügyi vezető irányításával éves munkaterv alapján végzi, amely igazodik az IMIP-ben foglaltakhoz. 5.) Az iskola pedagógiai munkáját segítő (technikai) dolgozói Az iskola technikai dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola technikai dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik, és szervezetileg közvetlenül a gazdasági vezető irányítása alatt állnak.

17 IV. Az ÁMK működésének rendszere 1. Az ÁMK intézményegységei óvoda általános iskola közművelődés könyvtár 1.1. ÁMK Napköziotthonos Óvoda Az óvoda 50 férőhellyel, két foglalkoztató csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik, részben akadálymentesített. Az óvoda élén vezető beosztású intézményegység-vezető (óvodavezető) áll. Munkáját az ÁMK-titkár és a szociopedagógus, logopédus segíti. Az intézményegység feladata az integráción belül Pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 3-7 éves korosztály nevelését, 5 éves kortól az iskolai életmódra való felkészítést. Korszerű színvonalon gondoskodik az óvodáskorú gyermekek (igény szerint mozgáskorlátozottak) személyiségének fejlesztéséről. Együttműködik az iskolával, vele együtt keresi az iskolába való átmenet legjobb módjait. Gondoskodik a fejlődésben elmaradt, integrált gyermekek felzárkóztatásáról. Megfelelően felhasználja az ÁMK közművelődési, intézményi lehetőségeit, valamint a korosztályához igazodóan épít a könyvtárra. Működésének részletes szabályait az SzMSz XXIV. fejezete tartalmazza ÁMK Általános Iskola Az intézmény teljes mértékben akadálymentesített. Az ÁMK-ban rendelkezésre áll nyolc tanterem, továbbá fizikai és kémiai előadóterem, számítástechnikai és nyelvi termek, háztartástechnikai, népi mesterségek művészeti, képzőművészeti stúdió, zeneterem, integrált nevelteket fejlesztő terem, korrepetáló terem, tornacsarnok továbbá ebédlő, kondicionáló terem, szabadidős központ, valamint a közös használatú többcélú tér és karbantartó műhely. Az általános iskola vezetését átruházott jogként vezető beosztású intézményegység - vezető (igazgatóhelyettes) látja el. Az ÁMK Általános Iskola részletes működési szabályait az SzMSz XXIV. fejezete tartalmazza.

18 Az intézményegység feladata az integráción belül: Szorosan együttműködve a családdal biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését. Tevékenységszervezésével segíti az iskola és az óvoda szocializációs, integrált, mozgáskorlátozott tanulók fejlesztő munkáját az óvodai, illetőleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidőben. Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja az óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról (ÁMK pedagógiai program). Sokoldalú együttműködéssel megteremti a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Munkájában épít az ÁMK közművelődési funkciójából eredő lehetőségekre ÁMK Művelődési Ház Rendelkezésre áll az aula, két 30 férőhelyes előadóterem (tanterem), klubszoba, művészeti termek, irodahelyiség, 100 férőhelyes mozi, zártrendszerű tv-videólánc,projektor, valamint kiszolgálóhelyiségek. A közművelődés vezetését megosztva átmenetileg az ÁMK igazgatója és az általános iskola intézményegység vezetője látja el, a közművelődési igazgatóhelyettes státusz betöltéséig. Az intézményegység feladatait két főfoglalkozású közalkalmazott végzi. Feladata: Lakóhelyi működési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységhez szükséges egyes feltételeket. Klubokat működtet, biztosítja a lakosság részére a közéleti és kulturális informálódás lehetőségét. Információs és egyéb közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és szervezett lehetőségeket nyújt a közösségek, civil szerveződések vélemény- és információcseréjéhez, segíti a közélet demokratizmusát. Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, igény szerint tanfolyamokat szervez meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében, rész vész az ÁMK mentálhigiénés programjában, bekapcsolódik az iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatásba. Közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában (Dús Galéria), rendezvényeket szervez. Az intézményegység feladata az integráción belül: Tevékenységszervezéssel segíti az iskola és az óvoda integrált szocializációs fejlesztő munkáját az óvodai, illetőleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidőben. Az ÁMK közművelődési szakalkalmazottai közti feladatmegosztást, valamint a működés részletes szabályait az SzMSz XXIV. fejezete tartalmazza.

19 1.4. ÁMK könyvtár Az ÁMK könyvtára kettős funkciójú közművelődési és iskola könyvtár A könyvtár gyűjti, tárolja és szolgáltatja az audiovizuális számítástechnikai ismerethordozókat, számítógépes adatbázissal rendelkezik, mely alkalmas könyvtárközi kölcsönzésre is. A könyvtár igénybevétele megfelelően biztosított az óvoda számára is. Kielégíti a szakalkalmazottak szakirodalmi és információs igényeit, gondozza az iskolai, intézményi pályamunkákat. A könyvtár vezetését megbízás alapján: Szakképzett pedagógus látja el. A könyvtáros munkabeosztását és a könyvtár működésének részletes szabályait az SzMSz XXIV. fejezete, a gyűjtőköri szabályzatot az SzMSz melléklete tartalmazza. 2. Az ÁMK egyéb szervezeti egységei Az ÁMK gazdasági szervezetének felépítése, feladatai engedélyezett létszámok - gazdasági vezető ( a gazdasági szervezeti egység vezetője) - könyvelő 1 fő - takarító 3 fő - konyhai dolgozó 2,5 fő - karbantartó 1,5 fő - oktatástechnikus 0,5 fő - portás, gondnok 1,5 fő 2.1. Gazdasági Hivatal Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység. Ellátja a költségvetési tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével és használatával, a beszámolással, munkaerő-gazdálkodással és bérgazdálkodással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, valamint a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezi a gyermekétkeztetést ellátó konyhák tevékenységét, az épületek szükség szerinti felújítását, az általános karbantartást, a takarítást és egyéb segédmunkákat. Szervezeti felépítése: Élén a vezető beosztású gazdasági vezető áll. A gazdasági vezető átruházott jogkén munkáltatói jogkörrel rendelkezik a könyvelő és a technikai dolgozók tekintetében. A gazdasági hivatalon belüli munkamegosztást az ügyrend tartalmazza Titkárság Az ÁMK igazgatójának közvetlen irányításával működik.

20 Létszáma: 1 fő Ellátja az ÁMK-ba érkező iratok központi iktatását és az intézményegységekhez való továbbítását, valamint az irattározást. Végzi az ÁMK vezető és szakmai testületei összehívásával adminisztrációs feladatokat, nyilvántartja az ülések állásfoglalásait és a határidőket. Az ÁMK titkár részletes feladatait a munkaköri leírás állapítja meg Az igazgatóhoz tartozó előadók Belső ellenőr (Ellátja: külső szakértői csoport, határozott időre, megbízás alapján.) Feladata a szabályszerű gazdálkodás előmozdítása és a belső tartalékok feltárása céljából különösen az alaptevékenység ellátásának, az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának, a létszám- és illetménygazdálkodásnak, a kötelezettségvállalások megalapozottságának, az intézményi működés szabályozottságának, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetének, a költségvetési beszámoló szabályszerűségének, a befizetési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata. Tűzvédelmi megbízott (Ellátja: külső szakértő, megbízás alapján.) Feladata az ÁMK tűzvédelmi szabályzatában megfogalmazottak betartatása, a tűzvédelemmel kapcsolatos problémák feltárása, az adódó problémák megoldása, tűzvédelmi oktatás az intézmény pedagógusai, dolgozói részére. Elkészíti a tűvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat. Munkavédelmi megbízott Feladata az ÁMK munkavédelmi szabályzatában, balesetmegelőzési-és elhárítási tervében megfogalmazottak ellenőrzése. Munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást tart az intézmény pedagógusai és dolgozói részére. Elkészíti a szabályzatokat, a munkahelyi veszélyek és kockázatók azonosítását és azokat értékeli. V. A szervezet tagjainak hatáskörei, feladatai, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, a vezetők közötti feladatmegosztás A szervezet tagjai munkájukat munkaköri leírás alapján végzik, amely tartalmazza: a dolgozó szervezetben elfoglalt helyét a helyettesítés rendjét munkaköri feladatait és felelősségét hatáskörét ellenőrzési tevékenységét külső kapcsolattartását Ezek alapján a szervezeti és működési szabályzat ezen része vezető beosztású dolgozók esetén csak az egyes feladatkörök betöltőjének a szervezetben elfoglalt helyét írják le.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben