AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek a US SFA (Student Financial Aid) programbani részvételével kapcsolatos előírásoknak való megfelelési vizsgálatának elvégzése nyílt közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával megbízott: Eu-Med Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz.3. Az eljárás száma: EM március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános követelmények... 3 II. Részletes ajánlati feltételek... 4 III. Teljesítési helyek IV. Műszaki leírás V. Szerződés tervezet V. Mellékletek

3 I. Általános követelmények 1. Az igazolásokat és a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban kérjük benyújtani. 2. A Kbt. 70. (2) bekezdés alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint - mikrovállalkozásnak - kisvállalkozásnak - középvállalkozásnak minősül-e. 3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 58. (7) bekezdését. A meghatározott gyártmányra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók. 3

4 II. Részletes ajánlati feltételek Az ajánlat elkészítése 1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző tizedik napig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal írásban adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő olymódon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban - a fenti határidőig - megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére. 2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. 3. Az ajánlat visszavonása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 4. Az ajánlat módosítása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 77. (1) bekezdés) Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési időpontjával) a Kbt. 77. (2) bekezdése értelmében a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók! 5. Az ajánlat kötelező tartalma Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: a) ajánlat részletezése: - A szolgáltatás részletes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban meghatározott követelményekre - Előzetes könyvvizsgálói munkaprogram-tervezet 4

5 b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott szolgáltatásra vonatkozó tételes árajánlatot a nettó vállalási ár és az ÁFA mértékének %-os meghatározásával, az alábbi bontásban 1. A évi C. tv. Számvitelről szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálati szolgáltatás díja / év 2. A US GAAP szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálati szolgáltatás díja / év 3. US SFA (Student Financial Aid) programban való részvétellel kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatás díja / év c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. d) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok. e) Alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. alapján nyilatkoznia kell, hogy igénybe kíván-e venni 10% feletti alvállalkozót, illetve erőforrást nyújtó szervezetet, és azt is pontosan meg kell jelölnie, hogy ajánlata teljesítéséhez milyen mértékben és milyen körben kívánja igénybe venni. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Ha a tíz százalékot meg nem haladó mértékben igényben venni kívánt alvállalkozóval kíván megfelelni valamely alkalmassági követelménynek, úgy a Kbt. 69. (8) alapján be kell azt mutatnia. 6. Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Az Ajánlatkérő visszafizeti az Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonja, b) az eljárás a 92. c, d) vagy g) pontja alapján eredménytelen, c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. 7. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. a) Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának pénzügyigazdasági alkalmassága igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt íratokat 5

6 b) Műszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban előírt íratokat Ajánlattevő a Kbt. a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti alkalmassági feltételeknek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához igénybe vett erőforrás nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdés szerint kell eljárni. 8. A Kbt. 60. (1) bek. és 61. (1) bek. a)-d) pont szerinti közjegyző által hitelesített nyilatkozat: 8.1. Kbt. 60. (1) bek. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az aján- 6

7 latkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 61. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 8.2. A Kbt. 63. (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és a Kbt. 71. (1) bek. c) pontja szerinti az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bek-nek, valamint ha az ajánlatkérő azt előírta a Kbt. 61. (1) a)-d) pontok hatálya alá. 9. Az ajánlat pénzneme Az árakat HUF-ban kell megadni. 10. Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve kizárólag magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerű magyar fordításban elegendő csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. 11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat Az Ajánlattevő részajánlat tételre nem jogosult, továbbá alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. Több Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást %-os arányait. A képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak egy eredeti vagy egyszerű másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell. 12. Ajánlati kötöttség 7

8 Az Ajánlattevő a Kbt. 78. (2) alapján ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 (hatvan) napig kötve van. Amennyiben az Ajánlatkérő az elbírálási határidőt a jelen ajánlati Dokumentáció 19. pontja szerint meghosszabbítja, az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az Ajánlatkérő eltérő nyilatkozata hiányában az ajánlattételi határidőt követő 60 (hatvan) napig tart. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása nem ad módot az ajánlat más tekintetben való módosítására. 13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékokon fel kell tüntetni: - eredeti példány - másolati példány Az ajánlatot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: EM-409 Debreceni Egyetem Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek a US SFA (Student Financial Aid) programbani részvételével kapcsolatos előírásoknak való megfelelési vizsgálatának elvégzése Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a Kbt. 70/A -ban előírtak az irányadók. Az Ajánlattevő képviseletében aláíróként eljáró személyek cégjegyzési (képviseleti) jogosultságának igazolására az ajánlathoz mellékelni kell a jogosultságot igazoló eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírás mintát, ill. maghatalmazást, továbbá az ajánlattételi határidőt legfeljebb 60 naptári nappal megelőzően kelt eredeti, vagy egyszerű másolatú cégkivonatot. 14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő Ajánlatok nyilvános bontása 8

9 Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Az ajánlatoknak legkésőbb 2011.május 26-én óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: EU-MED Tender Kft 1131 Budapest, Szent László u fsz Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok felbontása, elbírálása Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által összeállított bontási bizottság az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel. Az ajánlatok felbontásán a bontási bizottság tagjai, az Ajánlatkérő és az általa meghívott személyek, az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek, valamint a Közbeszerzési Tanács tagjai és az általuk megbízott személyek lehetnek jelen. Kbt. 80. (2) bek. Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak. A Bizottság a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, székhelyét, az általuk kért ellenszolgáltatást és a bírálat számszerűsíthető adatait, továbbá ismerteti a kiírás, illetve az egyes ajánlatok módosítását, vagy visszavonásukat. A kbt. 80. (5) bek szerint,ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a 70. (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az eredeti megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt Ajánlattevőkről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyhez mellékletként csatolja az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek által aláirt jelenléti ívet. A bontásról készült jegyzőkönyvet a Kbt. 80. (6) bek alapján 5 napon belül az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 16. Érvénytelen ajánlat Érvénytelen az ajánlat a Kbt.88. (1) bek. alapján, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 9

10 b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;( jelen eljárásban nem követelmény) c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. 17. Az Ajánlattevő kizárása Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be ajánlatát; b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. 18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása Az ajánlatokban felmerülő hiányok pótlására Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltak alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében. Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban kell magyarázatot kérnie.(kbt. 86. ) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.(kbt. 87. ), melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 19. Eredményhirdetés: június 7-én 12 óra 00 perc Helyszíne: EU-MED Tender Kft Budapest, Szent László u. 174./I fsz. 3. Az ajánlati kötöttség tartamára egyébként a jelen ajánlati dokumentáció 12. pontja az irányadó. 10

11 20. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2. szerint értékeli. Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek a Kbt.88. (6) bek. alapján nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie. 21. Az elbírálás szempontjai Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 57. (2) szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) pontjában meghatározottak szerint 22. Az eljárás eredményének kihirdetése Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét a jelen ajánlati dokumentáció 19. pontjának megfelelő alkalmazásával nyilvánosan hirdeti ki. A kihirdetésre ezennel az összes Ajánlattevőt meghívja. Az írásbeli összegezést a Kbt. 96. alapján az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni. 23. A szerződés létrejöttének időpontja június 17-én, a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásának időpontjától lép hatályba. 24. Az eljárás nyertesének visszalépése Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő amennyiben hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki. 25. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 26. Pénzügyi ellenszolgáltatás Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Kbt.305. előírásainak megfelelően. A Kbt.305. (3) g) kifizetés a évi XCII.tv. (Art.)36/A hatálya alá tartozik. 11

12 A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok: Ajánlatkérő a Kbt.54. (1) bek alapján az alábbi igazolásokat, csatolandó dokumentumokat írja elő. Sorsz. Nyilatkozatok 1. Vizsgálat tárgya Kbt. 60. (1), 61. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás Igazolás módja Kbt.63. szerint Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok Az ajánlati felhívás III.2.2 szerint Az ajánlati felhívás III.2.3 szerint Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén Kbt. 65. szerint Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra Kbt. 70. (2)szerinti nyilatkozat. vonatkozóan; Kkvt szerinti besorolás Alvállalkozók tekintetében Kbt. 71. (1) a) és d) pontjának teljesítése 10% feletti alvállalkozó. tekintetében Kbt. 71. (1) b) pontjának teljesítése Erőforrást biztosító szervezet tekintetében Kbt. 71. (1) c) pontjának teljesítése Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók tekintetében Közös ajánlattétel esetén Cégkivonat Aláírási címpéldány(ok) Szolgáltatás ismertetése. Előzetes könyvvizsgálói munkaprogramtervezet Árajánlat Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Kbt. 63. (3) pontjának teljesítése Közös ajánlattételről szóló megállapodás 60 napnál nem régebbi egyszerű másolatban, folyamatban lévő változás bejegyzés esetén a kérelem egyszerű másolata Egyszerű egyszerű másolata Dokumentáció 5.a) alapján Dokumentáció 5.b) alapján Dokumentáció 5.c) pont alapján 12

13 Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 1) Borítólap 2) Felolvasólap 3) Tartalomjegyzék 4) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása 5) Műszaki szakmai alkalmasság igazolása 6) Kizáró okok igazolása 7) aláírási címpéldányok 8) cégkivonat 9) amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti (konzorciumi) megállapodásukat eredeti vagy egyszerű másolatban 10) Kbt (1) bekezdés a) d) pontja és a Kbt. 63 (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 11) Nyilatkozat a Kbt. 70 (2) bekezdés szerint 12) Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 13) Egyéb nyilatkozatok 14) Árajánlat 15) Az ajánlott szolgáltatás részletes ismertetése 13

14 III. Teljesítési helyek Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4032 Debrecen, Nagyerdei krt

15 IV. Műszaki leírás Ajánlattevő köteles a teljesítés során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, a tudomására jutó információkat bizalmasan kezelni. A teljesítés során Ajánlattevő köteles a vizsgálat időpontjában hatályos jogszabályok és könyvvizsgálati standardok alapján eljárni. A teljesítés során különös tekintettel figyelembe veendő jogszabályok: A számvitelről szóló évi C. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet A mindenkori költségvetési törvény A US GAAP szabályai (Az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elvek) Az Egyesült Államok Oktatásügyi Minisztériumának Főellenőri Hivatala (United States Department of Education, Office of the Inspector General) által 2002 szeptemberében kiadott Compliance Audits (Attestation Engagements) of Federal Student Financial Assistance Programs at Participating Institutions and Servicers (A résztvevő intézményeknél és szolgáltatóknál működő szövetségi diáktámogatási program megfelelési vizsgálata)-ban meghatározott szabályok. A könyvvizsgálattal kapcsolatos szakmai elvárások: A vizsgálati eredmények, megállapítások megalapozottságát, hitelességét biztosító munkamódszerek alkalmazása, melyek igazodnak az Ajánlatkérő sajátosságaihoz. Minőségbiztosítási rendszer alkalmazása, mely biztosítja vizsgálati munka, vizsgálati eredmények, megállapítások megalapozottságát, hitelességét. Ütemezett vizsgálati program kialakítása, ehhez kapcsolódó vizsgálói kapacitás terv készítése A Ajánlatkérő érvényben lévő belső számviteli és gazdálkodási szabályzatainak véleményezése, a jogszabályi háttérnek való megfelelőség vizsgálata, javaslat ez esetlegesen szükséges változtatásokra. Írásbeli összefoglaló jelentések készítése, különösen a hiányosságok, hibák, tapasztalatok, észrevételek, javaslatok figyelemmel. Ajánlatkérő folyamatos írásos tájékoztatása az előzőekben leírt megállapításokról az alábbiak tekintetében: - Számviteli nyilvántartások megfelelősége - Az Ajánlatkérő Szabályzatainak és a Számviteli törvény, illetve egyéb költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok előírásainak összhangja. - A számviteli nyilvántartások és a vizsgált éves beszámoló összhangja - A vizsgált éves beszámoló megfelelése a hatályos jogszabályoknak, továbbá az elfogadott számviteli standardoknak. 15

16 Az Ajánlattevő által benyújtott könyvvizsgálói munkaprogram tervezettel szemben támasztott követelmények: Az ajánlattevő bemutatása: Szervezeti felépítése Minőségbiztosítási rendszerének bemutatása Szakmai felelősségbiztosítási hátterének bemutatása, biztosítástörténete Szakmai sajátosságok bemutatása: ügyfélkör sajátosságai, ügyfélkörének ágazati illetve tevékenységenkénti bemutatása Az Ajánlattevő által a korábbi szolgáltatásai során államháztartási, költségvetési, felsőoktatási intézmények könyvvizsgálati feladatokban szerzett tapasztalatainak bemutatása. Az ajánlott szolgáltatás részletes leírása, különös tekintettel : Az alkalmazandó munkamódszerekre az Ajánlattevő által alkalmazott vizsgálati eljárások bemutatása A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás fő területeinek és szakaszainak részletes meghatározása, Részletes feladat bemutatás és ütemezés A teljesítés során alkalmazni kívánt, korábbi államháztartási, költségvetési, felsőoktatási intézmények könyvvizsgálati tapasztalatai alapján az alkalmazandó eljárások részletes leírása 16

17 V. Szerződés tervezet 1. amely létrejött a 1.1. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum H-4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98. (a továbbiakban: Egyetem ) és a 1.2. Címe (a továbbiakban: Könyvvizsgáló ) (cégbejegyzési szám:.) (kamarai bejegyzési szám:..) között. A szerződést az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint kötötték. 2. A szerződés tárgya és tartalma Pénzügyi beszámolók 2.1. A DEOEC december 31-ével végződő évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának ( pénzügyi kimutatások ) vizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása A DEOEC december 31-ével végződő évre vonatkozó, a US GAAP előírásaival összhangban elkészített beszámolójának ( pénzügyi kimutatások ) vizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. Megfelelési vizsgálat 2.3. A DEOEC megfelelési vizsgálata a évekre vonatkozóan. A megfelelési vizsgálat célja, hogy a Könyvvizsgáló megállapítsa, hogy a DEOEC a hallgatói kölcsönprogram keretében eleget tett-e az US Department of Education által megkövetelt ellenőrzési és információszolgáltatási kötelezettségének Az 5. pontban említett díj kizárólag az ebben a 2. pontban részletezett szolgáltatások ellenértéke. Ha a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a könyvvizsgálaton felül nyújtott bármely más szolgáltatások, mint például könyvvizsgálathoz nem kapcsolódó számviteli tanácsadás, adótanácsadás, adóvizsgálat, egyéb jelentések vagy egyéb szolgáltatások nem képezik ennek a szerződésnek a tárgyát. A könyvvizsgáló által nyújtott bármely olyan szolgáltatás, amelyet ez a szerződés nem tartalmaz, külön szerződés tárgyát képezi. 3. Könyvvizsgálatra vonatkozó (2.1 és 2.2 pontok) jogok és kötelezettségek 17

18 3.1. A DEOEC felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a pénzügyi kimutatásoknak az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történő elkészítéséért A DEOEC magának kell meghoznia a döntéseit, a Könyvvizsgálónak függetlennek kell maradnia A DEOECtől és nem vállal fel semmiféle vezetői felelősséget A DEOEC nevében. A DEOEC elfogadja, hogy számviteli kérdésekben minden döntés A DEOEC felelőssége és a döntéseket A DEOEC hozza meg A Könyvvizsgáló A DEOEC által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal, szükség esetén, kiegészített Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a Könyvvizsgáló felel. A US GAAP beszámoló könyvvizsgálata esetén a könyvvizsgáló a US GAGAS (Általánosan elfogadott költségvetési könyvvizsgálati sztenderdek) szerint teljesíti megbízását A DEOEC feladata minden szükséges információ hozzáférhetővé tétele a Könyvvizsgáló számára. A DEOEC nem tart vissza semmilyen, a Könyvvizsgáló által kért információt. A DEOEC a Könyvvizsgáló által kért minden információt és magyarázatot megfelelő időben megad A Könyvvizsgáló ez irányú igénye esetén A DEOEC vezetői és alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljeskörűek A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a megbízás folyamán A DEOECről szerzett bármely információt bizalmasan kezeli a jelen szerződés megszűnése után is A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége és kötelezettsége a Egyetemet terheli. A könyvvizsgálat célja, hogy lehetővé tegye a Könyvvizsgáló számára arra vonatkozó vélemény kiadását, hogy a pénzügyi kimutatások valamennyi lényeges szempontból megfelelnek-e a meghatározott beszámoló-készítési elveknek. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az megfelelő, de nem teljes bizonyosságot nyújtson arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kimutatások összességükben mentesek az akár csalás, akár hiba okozta lényeges téves állításoktól. Teljes bizonyosság nem szerezhető a könyvvizsgálati bizonyíték és a csalás jellege miatt. A DEOEC tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló nem felelős és nem tehető felelőssé a csalások és hibák megelőzéséért A DEOEC tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek minden hibától A DEOEC elismeri, hogy a Könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata részeként nem vizsgálja részletesen A DEOEC adózási, társadalombiztosítási és vámfizetési helyzetét, valamint a kapcsolódó számításokat és bevallásokat. A DEOEC elfogadja, hogy teljes mértékben ő felel az említett bevallások elkészítéséért és benyújtásáért, valamint az azokat alátámasztó nyilvántartások vezetéséért, továbbá elfogadja, hogy az illetékes magyar hatóságok jogosultak az összes bevallást és az azokat alátámasztó dokumentumokat hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban elkészített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy A DEOEC által benyújtott pénzügyi kimutatásokat és bevallásokat a hatóságok elfogadják. A Könyvvizsgáló nem köteles a jelen szerződés értelmében A DEOEC részére írásos vagy szóbeli adótanácsadást nyújtani, illetve adótanácsadás céljából átvizsgálni az egyes tranzakciók, szerződések és egyéb megállapodások adókockázatát, hacsak e szerződés erről külön nem rendelkezik A 2.1. és 2.2. pontokban említett könyvvizsgálói jelentéseket a Könyvvizsgáló saját cégnevével ellátott fejléces papíron adja át. A könyvvizsgálói jelentést a pénzügyi kimutatások egészével együtt kell értelmezni. A DEOEC tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi kimutatásoktól, továbbá az abban foglaltak a pénzügyi kimutatásoktól függetlenül nem szolgáltathatók ki. A DEOEC szintén tudomásul veszi, hogy a pénzügyi kimutatások egészét és az arról kibocsátott könyvvizsgálói jelentést nem jelentetheti meg egyéb pénzügyi vagy 18

19 nem pénzügyi adatot tartalmazó vállalati jelentés részeként a Könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentés adott kiadványban való közléséhez adott írásbeli hozzájárulása nélkül. A DEOEC szintén tudomásul veszi, hogy a Könyvvizsgáló írásbeli hozzájárulását kell kérnie, mielőtt bármely egyéb olyan dokumentumot nyilvánosságra hoz, beleértve az interneten történő közzétételt is, amely hivatkozik a könyvvizsgálói jelentésre, vagy amelyben megemlítik a Könyvvizsgáló nevét. A Könyvvizsgáló az említett írásbeli hozzájárulás megadásához szükséges többletmunka elvégzéséért külön díjazásra jogosult A Könyvvizsgáló támaszkodhat bármely olyan személytől származó szóbeli vagy írásbeli útmutatásra, kérésre, értesítésre vagy információra, akiről úgy tudja vagy megalapozottan úgy véli, hogy A DEOEC felhatalmazta a Könyvvizsgálóval való ilyen célú kommunikáció folytatására ( felhatalmazott személy ). A Könyvvizsgáló A DEOECmel vagy a felhatalmazott személlyel kommunikálhat útján vagy cserélhet információt hordozható adattárolón is. A DEOEC ezeknek a kommunikációs módszereknek az elfogadásával vállalja az esetleges kockázatokat (beleértve az ilyen kommunikáció eltérítésének vagy az ahhoz történő engedély nélküli hozzájutásnak biztonsági kockázatait, a kommunikáció eltorzításának kockázatát és a víruskockázatokat, valamint az egyéb veszélyes eszközökből származó kockázatokat is), továbbá A DEOEC feladata saját vírusellenőrzések végrehajtása Az 2. pontban említett könyvvizsgálói jelentéseket a Könyvvizsgáló saját cégnevével ellátott fejléces papíron adja át, és az véglegesen a Könyvvizsgáló tulajdonában marad. A könyvvizsgálói jelentés az USDE felé készül, az USDE által megkövetelt ellenőrzési és információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének igazolására. Ha A DEOEC a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges A megbízás során keletkező munkapapírok a Könyvvizsgáló tulajdonát képezik és bizalmas információt testesítenek meg A megfelelési vizsgálatra (2.3. pont) vonatkozó jogok és kötelezettségek A DEOEC felel az US Department of Education által megkövetelt ellenőrzési és információszolgáltatási rendszerek kialakításáért és működtetéséért A Könyvvizsgáló A DEOEC által biztosított információk alapján, az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott könyvvizsgálati elvek szerint teljesíti megbízását, figyelembe véve az Egyesült Államok Oktatásügyi Minisztériumának Főellenőri Hivatala (United States Department of Education, Office of the Inspector General) által 2002 szeptemberében kiadott Compliance Audits (Attestation Engagements) of Federal Student Financial Assistance Programs at Participating Institutions and Servicers (A résztvevő intézményeknél és szolgáltatóknál működő szövetségi diáktámogatási program megfelelési vizsgálata)- ban meghatározott követelményeket. A könyvvizsgálói jelentésért a Könyvvizsgáló felel A Könyvvizsgáló jelentését az USDE-nek címzi. A Könyvvizsgáló jelentése tartalmát az USDE-nek való megküldés előtt egyezteti A DEOECmel A DEOEC minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és nem tart vissza semmilyen információt. A DEOEC a Könyvvizsgáló által kért minden információt megfelelő időben megad A DEOEC vezetői az ún. teljességi nyilatkozatban megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt, az ellenőrzési és információszolgáltatási rendszer működésére és az USDE előírásoknak való megfelelésre vonatkozó információk teljes körűek és valósak Mivel a vezetőség nyilatkozatai szolgáltatásaink hatékony teljesítése szempontjából fontosak, A DEOEC a jelen szerződés keretében mentesíti a Könyvvizsgálót és annak alkalmazottait mindazon a szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó keresetek, kötelezettségek vagy költségek alól, amelyek a pontban leírt teljességi nyilatkozatban tett téves nyilatkozatokból származnak. 19

20 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a megbízás folyamán A DEOECről szerzett bármely információt bizalmasan kezeli jelen szerződés megszűnése után is A DEOEC felel a belső ellenőrzés fenntartására, amely biztosítja a FFELP-re vonatkozó törvényeknek és szabályzatoknak való megfelelést, illetve a programban való részvétel okán A DEOEC az alábbiak elkészítését hajtja végre: FFELP ráfordítások táblázata Előző könyvvizsgálat megállapításainak összefoglaló táblázata Korrektív intézkedési terv A Könyvvizsgáló megvizsgálja, hogy a december 31-én végződő pénzügyi év során A DEOEC az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának Foreign School Audit Guide 3.4 szakaszában megadott jogosultsági és részvételi követelmények, a hallgatói státuszt megerősítő jelentések, a hallgatói jogosultság, a folyósított hitelek feldolgozása és hitelfelvevők számára nyújtott tanácsadás, a IV jogcímű támogatások hallgatói visszalépés esetén történő visszatérítése/visszafizetése és az egyéb adminisztrációs követelmények tekintetében megfelelt a Federal Family Education Loan Program (Szövetségi családi oktatási hitelprogram) előírásainak A Könyvvizsgáló a vizsgálatot az Egyesült Államok Főszámvevője (Comptroller General of the United States) által kiadott Számvevőszéki ellenőrzési standardok (Government Auditing Standards); és a Számvevők Amerikai Intézete által létrehozott tanúsítási standardok; és az Egyesült Államok Oktatási Minisztérium Főfelügyelői Iroda által kiadott Foreign School Audit Guide szerint fogja végezni azzal a céllal, hogy véleményt nyilvánítson azzal kapcsolatban, hogy A DEOEC megfelelt-e a fenti bekezdésben felsorolt FFELP követelményeknek. Ennek megfelelően a Könyvvizsgáló a könyvvizsgálati eljárásokat az adott körülmények között a könyvvizsgálói vélemény elfogadható megalapozásához szükségesnek megítélt módon fogja elvégezni Az 2.3. pontban említett könyvvizsgálói jelentést a Könyvvizsgáló saját cégnevével ellátott fejléces papíron adja át, és az véglegesen a Könyvvizsgáló tulajdonában marad. A könyvvizsgálói jelentés az USDE felé készül, az USDE által megkövetelt ellenőrzési és információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének igazolására. Ha A DEOEC a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. 4. Teljesítési határidők 4.1 A Könyvvizsgáló a évi könyvvizsgálat végrehajtását az alábbi időrendben tervezi: Felelős Határidő Számviteli nyilvántartások 20

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A 1037 Budapest, III. ker. Remetehegyi út 160. 5 lakásos társasház kivitelezése

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. területén 1.5. Kamarai tag könyvvizsgáló: az a természetes személy, aki a kamara engedélyével jogszabályi

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. területén 1.5. Kamarai tag könyvvizsgáló: az a természetes személy, aki a kamara engedélyével jogszabályi MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött XXXXXXX. Székhely: xxxxxxxxxxxx Cg. xx-xx-xxxxxx továbbiakban Társaság valamint BSPL Kft. Székhely: Cg. 01-09-922478 Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartásba vételi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME. Telefon:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME. Telefon: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Székhely:1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Lineáris gyorsító garanciaidőt követő teljeskörű szerviztevékenységének (javítás, karbantartás ) ellátása,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Cím: Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Szám: 29022/46422-18/2013.Ált. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben