KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 22-i ülésére Tárgy: A KIVÜ Kft. vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője február 2. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: - Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a Kft. által február 2. napján eljutatott üzleti tervében szereplő havi Ft nagyságú kompenzáció összegének kifizetését. Az Önkormányzat idei évi költségvetési megszorításnak köszönhetően az eddigi Ft összegű támogatás összegét legfeljebb Ft-ra tudja megemelni, ennek alapján javasolt az üzleti terv átdolgozása, - a Kft. mutassa be, hogy az Ft összegű kompenzáció mellett, mely feladatok esetében van mód költségek csökkentésre, és ehhez milyen intézkedések szükségesek, - az Önkormányzat és a Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő feladatokat (az üzleti tervben alaptevékenység feladatai) javasolt feladatonkénti bontásban, pontosan számszerűsíteni aszerint, hogy egy-egy feladat ellátása milyen és mekkora költséggel (bérköltség, anyagköltség..stb.) jár a Kft. számára, - a évi üzleti terv tartalmazza a gépjárművek hasznosítására vonatkozó koncepciót is, Egyúttal a Polgármesteri Hivatal felhívta a Kft. figyelmét a Képviselő-testület 410/2011. (X.19.) sz. határozatára, melyben felkérte az egykori KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2011.

2 évi üzleti tervében foglaltakon túl a évi üzleti tervét az alábbi kötelező tartalmi elemek figyelembevételével készítse el: A Kft. dolgozói létszámának alakulása havi bontásban, részletesen kitérve a foglalkoztatás formájára (rész-, teljes-, megbízásos-, közfoglalkoztatott); A Kft. teljes munkaidős dolgozóinak átlagkeresetének, átlagbérének kimutatása, szellemi és fizikai dolgozói bontásban; A Kft. minden költségére kiterjedő kimutatás készítése; A Kft. a Közszolgáltatási szerződésben ellátandó feladatai költségének részletes kimutatása; A Kft. a számvitelről szóló évi C. törvény alapján készítse az eredménykimutatást. A fentiek szerint átdolgozott évi üzleti tervet február 8. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült évi üzleti tervet a tavalyi, évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: - A Kft. létszámát tekintve évben benyújtott üzleti tervhez képest a 2012.évi üzleti tervben kimutatott teljes alkalmazotti létszám 32 főről ami utóbb szóban 37 főre pontosításra került 24 fő munkavállalóra csökkent, amely február végéig 3 fővel tovább csökken. - Az állományi létszám az elvégzendő tevékenységek tükrében mindenképpen felülvizsgálatra szorul. A koncepció szerint december hónapra 18 fő munkavállalóra csökken a létszám. - A kimutatásban közfoglalkoztatotti állomány nem szerepel, mivel a Kft. a tervezett költségből nem tudja előfinanszírozni a munkabérüket, mivel a megelőlegezett bérkifizetés visszaigénylési lehetősége a kifizetést követő 2-3 hónapon belül teljesül. Alaptevékenység: - A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása Sikosságmentesítés Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása

3 Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) Rendezvények biztosítása Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése A Kft. álláspontja alapján az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok költségeinek számszerűsítését a Kft. nem tudja bemutatni feladatonkénti bontásban, egyrészt a évi helytelen és hiányos könyvelési adatai miatt, másrészt amiatt, hogy a működési költség a szolgáltatói tevékenység szerves része, melyben az összes közüzemi, bérleti, dologi és szolgáltatási kiadás szerepel. - A évi kiadások számításánál a Kft. a évi gazdálkodást vette alapul a KSH által közölt 3,9 %-os inflációs ráta figyelembe vételével. A bérek esetében a 299/2011. (XII.22.) számú kormányrendelet értelmében előírt munkabéremelés a Kft. a tervezett Ft összegű kompenzációból nem tudja megfizetni - a tervezett létszámcsökkentés mellett sem. Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: - A decemberi hónapban megszavazott hulladékdíj emelés nem valósulhat meg, így évre vonatkozó díjszabás marad érvényben, amely további terheket ró a Kft.-re. Ugyanakkor további költségnövekedést jelent a szelektív hulladékgyűjtés is. Bevételt növelő tényező lehet, ha a 2011.évben mintegy Ft összegű felhalmozott kintlévőség beszedése sikeres lesz. Ennek érdekében a Kft. az első negyedéves számlák előtt a fizetési felszólításokat küldi ki az elmaradt befizetésekről. - A évhez képest megtakarítást eredményezhet a készpénzes számlák, következtetésképpen a díjbeszedők megbízási díjának megszüntetése is. Továbbá a korábbi gyakorlattól eltérően a évben módosításra kerül a számlák kihordásának módja. Az adminisztrátorok a tavalyi évben munkaidőn túl 50 Ft/db áron hordták ki a számlaleveleket túlórával és prémiummal számfejtve. A Kft. a jövőben a számlakihordási tevékenységet a munkaidőbe építi be. A Kft. üzleti tervében kiadási oldalt befolyásoló tényezőként határozta meg, hogy jogerős engedély hiányában a Ker-Hu Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóba jelenleg nem lehet települési szilárd hulladékot beszállítani. Azonban a Képviselő-testület 2/2012. (I.11.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban felmerülő rendkívüli költségek erejéig, havi nettó ,- Ft-os keretösszeget biztosít, veszteségkiegyenlítés céljából a KIVÜ Kft. részére január 10. napjától a Ker-Hu Kft. újranyitásának időpontjáig, így nem indokolt a többletköltség kimutatása, mivel ez a költség nem a Kft. eredményét, hanem a Polgármesteri Hivatal költségvetését terheli. Amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, abban az esetben a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult, annak összegét a Polgármesteri Hivatalon jóvá kell írni. Egyéb vállalkozási tevékenység: - A Kft. - a évet alapul véve - vállalkozási tevékenységet elsősorban az Önkormányzat részére végzett, amely mintegy Ft összeget jelentett a Kft. számára. A tavalyi évben a Kft. külső vállalkozási tevékenységének bevétele Ft-ot ért el. Az idei évben a jelenlegi körülmények között Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése, a raktárhelyiségek bérbeadása, valamint az

4 építőipari körbe tartozó vállalkozói tevékenység ellátása. A tervezett bevétel összegének növelése érdekében a Kft. tervei között elsődleges helyen szerepel a weboldal fejlesztés, melynek segítségével könnyebben eléri a célpiacot (lakosság, a helyi, illetve környező települések cégei) és lehetővé válik a cég tevékenységének jobb megismertetése. A vállalkozási tevékenységből származó bevételek emelkedésével nagyobb lehetőség nyílik a Kft. számára az elavult gépparkjának lecserélésére. A évi vállalkozási tevékenység bevételét csökkenti a Szilasfood Kft. bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos bevétel kiesés. - A várható kiadási oldal a tárolóedények beszerzése, valamint a tevékenységek ellátása során a munkaerő- és az anyagszükséglet határozza meg, amely % arányban oszlik meg a két költségnem között. Infrastruktúra és eszközállomány: - Az Önkormányzat július 1. napján Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába. - A Kft. a évre egyes gépek és berendezések értékesítését is tervezi, amely egyrészt költségcsökkentést eredményezhet a Kft. számára, másrészt a régi, elavult géppark lecserélése is megtörténhet, amennyiben az eladásra szánt gépjárművekre a piacon kereslet lesz. Az értékesítést elsősorban hirdetés, vagy csere formájában próbálja a Kft. megoldani. Likviditás biztosítása és finanszírozása: - A Kft. egyik bevételi forrása az alaptevékenység ellátásához biztosított kompenzáció, amely a bér és működési költségek fedezetére szolgál. A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevételek, melyek a tevékenység kiadási oldalát kell, hogy fedezzék, amit a jelenlegi körülmények között nehézkesen képes teljesíteni az emelkedő bányadíj, üzemanyagköltségek, valamint a szelektív hulladékgyűjtésből eredő többletköltségek miatt. - A április 5. napján megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a Kft. jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzete, likviditása miatt a visszafizetés megkezdése a 2012.éviben nem látszik biztosítottnak. A évi üzleti koncepcióban szereplő táblázatok szerint Ft kompenzációval számolva a Kft évi összes bevétele várhatóan Ft lesz. A Kft. üzleti tervében szereplő összes tervezhető költsége az idén Ft. Vagyis a Kft évi üzemi (üzleti) tevékenységének vesztesége Ft-ra tervezhető. II. A Kft. ügyvezetője február 6. napján levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Kft. telephelyén a Szilasfood Kft. részére bérbe adott raktárépületre vonatkozó április 29. napján megkötött bérleti szerződést a bérlő, Szilasfood Kft február 29-ei hatállyal felmondta. A megkötött szerződés szerint, a bérbeadó részéről nem történt meg az áramszolgáltatás továbbszámlázásához szükséges almérő kiépítése, valamint a bérleti szerződés értelmében a bérlőnek két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot kellet volna fizetnie a szerződés megkötése után, azonban annak megfizetéséről semmilyen dokumentációt nem talált a Kft. a évi könyvelési anyagban. A Kft. az óvadék összegét csak a befizetést igazoló dokumentum bemutatása után áll módjában visszafizetni. A fentiekre figyelemmel a Kft március hónaptól Ft + Áfa bérleti díjtól esik el havonta, aminek a pótlását átmenetileg amíg új bérlőt nem talál - az Önkormányzattól kéri, mégpedig a Ft összegű bérleti díj megfizetési kötelezettségének felfüggesztésével.

5 A Kft. a évi üzleti tervében szerepeltette az alaptevékenységek költségei között az ingatlan bérleti díját, amennyiben viszont a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felfüggeszti a Kft ,- Ft összegű bérleti díj fizetési kötelezettségét, úgy nem indokolt költségei között szerepeltetni azt. A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I./1. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: - a települési szilárd hulladék más hulladéklerakóba történő beszállításával kapcsolatos többletköltségek összege nem keletkeztethet a KIVÜ Kft. számára többletkiadást, - a KIVÜ Kft. bevételei között kerüljön kimutatásra a szemétszállításból eredő kintlévőségek behajtásával kapcsolatos bevételek összege, - a KIVÜ Kft. telephelyére vonatkozó bérleti díj fizetési kötelezettségének felfüggesztésével az alaptevékenység költségei között kimutatott ingatlan bérleti díj összegének szerepeltetése nem indokolt. A Képviselő-testület a évben bruttó Ft/hó kompenzációs összeget biztosít a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására, a évi költségvetés terhére. Határidő: azonnal, illetve január 1. napjától Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel I./2. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, úgy a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult. A kompenzáció így keletkező különbözete a Polgármesteri Hivatalt illeti, aki a dologi kiadásaival biztosított fedezetet a kifizetett többletköltségre. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.. II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlan raktárcsarnok épületének további bérbeadásához. Egyben - amíg a KIVÜ Kft. nem talál új bérlőt a raktárépületére nem tart igényt a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó, december 6. napján a KIVÜ Kft. és Kistarcsa Város Önkormányzata által aláírt módosított Bérleti szerződés 5.) pontjában meghatározott Ft összegű bérleti díjra.

6 Határidő: március 1. Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, február 6. Solymosi Sándor polgármester

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 5 4 jzökb BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2015. július 23. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 221/2014.(XII.19.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben