A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai. A Projektszervezet bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai. A Projektszervezet bemutatása"

Átírás

1 A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai A Projektszervezet bemutatása Miskolci város villamosvasút fejlesztésének projektgazdája a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (MMJVÖ), konzorciumban az üzemeltetést végző Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel (MVK Zrt.). A konzorcium vezetője az Önkormányzat. A projekt megvalósítási szakaszában az alábbi szervezetek érintettek: - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, projektgazda - MVK Zrt., mint kedvezményezett - a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., amely 100%-os mértékben az Önkormányzat tulajdona, és a kedvezményezett MVK Zrt. tulajdonosa. A kedvezményezettek (Önkormányzat és MVK Zrt.) a pályázati csomagban meghatározott konzorciumi megállapodásokat megkötötték a projekt megvalósítása érdekében. Az elsőt a pályázat benyújtására kötötték a felek, a másodikat, sikeres pályázás esetén, a támogatásban részesített projekt megvalósítására. A második szerződés hatályba lépésekor az első szerződés automatikusan hatályát veszti. A projekt megvalósításának időtartamára a feladatok elvégzése érdekében, ideiglenes szervezetek és szervezeti egységek kerültek kialakításra. A projektszervezetet a projekt méretének és sajátosságainak megfelelően szükséges kijelölni, és meghatározni feladataikat. A projektszervezet kialakításának főbb szintjei: - stratégiai szint, - projekt menedzsment szint, - operatív végrehajtási szint. 1

2 Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt PVE MMJVÖ Kedvezményezett MVK Zrt. Kedvezményezett Projekt Szponzor Közb. Bíráló Bizottság (NFÜ, KIKSZ, Kedvezm. kijelölt képviselői) Stratégiai szint MMJVÖ Szakirodák (szakmai felügyelet, közreműködés, ellenőrzés) Projekt Irányító Bizottság (PIB)(Összesen 7 fő) Projektmen edzsment szint Minőségbiztosítási szakfelügyelet Projekt Igazgatóság Projektigazgató Projektmenedzserek Mérnök Független közbeszerzési tanácsadó Független könyvvizsgáló Jogi szakértő Operatív végrehajtási szint Kivitelezők Jármű és eszköz szállítók Kommunikációs szolgáltatók Együttműködési szerződés Utasítási jog Beszámolási kötelezettség Szakmai felügyelet, ellenőrzés Javaslattevő, tanácsadó, ellenőrzés 1.1. Kedvezményezettek 2

3 - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A kedvezményezettek a projekt megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. Stratégiai szinten, alapvető kérdésekben a két szervezet együttes döntése szükséges, melyet a Projektigazgatóság szervezettel együttműködve készítenek elő, és a két szervezet vezetője hagy jóvá. A beruházás alapvető jellemzőiben megegyeznek, döntéseiket, aktuális ügyekben kialakított álláspontjukat közvetítik a Projekt Irányító Bizottság (PIB) felé. A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt stratégiai szintű döntéseit Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlésén hozzák meg. A projektmenedzsment és operatív szintű feladatok ellátását alsóbb szintekre delegált hatáskörökkel, feladat megosztással biztosítják. (Projektszponzor, Projekt Irányító Bizottság, Projektigazgatóság). A kedvezményezettek feladatai, felelősségi köre, hatásköre: - a projekt működtetése a jóváhagyott célkitűzések, a szakmai tartalom és keretek között, - folyamatos együttműködés a KIKSZ-szel, az NFÜ-vel, a KözOP Irányító Hatóságával (IH), az igazoló és kifizető hatóssággal (Pénzügyminisztérium, Magyar Államkincstár), ellenőrzési hatósággal (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal), - a Támogatási Szerződésben meghatározott kötelező jelentések, azok esetleges mellékleteinek elkészítése és benyújtása határidőre, - a szerződésben foglalt azonosító adatok, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatok változásának jelentése a Közreműködő Szervezet részére, - amennyiben szükséges, szerződésmódosítás kezdeményezése, - információszolgáltatás és a helyszíni látogatások alkalmával a dokumentumokba való betekintés biztosítása a felhatalmazottaknak és ellenőrzési jogkörrel bírók számára, - projekt dokumentumok megőrzése a támogatási szerződésben rögzített időpontig, - jóváhagyják: - a kivitelezés-beszerzés tervezett ütemezését, az ütemterv esetleges módosítását (felmerülő akadályok esetén), - a Közbeszerzési tervet, szükség esetén esetleges módosításait, - a szerződésekben rögzített lényeges szerződéses feltételeket (kötbér, határidő, díj, követelés érvényesítés), - a projekt ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, - ellenőrzik: - a Projektigazgató tevékenységét, rendszeresen, minimum havonta beszámoltatják, operatív kérdésekben utasítást adnak ki részére, - a projekt folyamatos megvalósulását és a Projektigazgatóság működését. Közgyűlés elé kerülő döntések - a projekt indításának, fő célkitűzéseinek, lényeges (Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti) szakmai tartalmának elfogadása, - a megvalósítás finanszírozásához szükséges források biztosítása, - kötelezettségek, biztosítékok vállalása, - a projekt műszaki tartalmának, vagy annak lényeges (Támogatási Szerződésben meghatározottakat befolyásoló) módosítása, - a projekt elfogadott költségkeretét meghaladó igények, - villamosvasúti pálya és villamos járművek közbeszerzési pályázat kiírása, értékelése, döntés az eredményről - a projekt megvalósítás, működtetés ellenőrzési funkciójának meghatározása, - a projekt végén a zárójelentés elfogadása Projekt Szponzor 3

4 A projektszervezet legmagasabb szintű vezetője, a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt egyik kedvezményezettjének - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - képviselője, a Polgármester. Feladata, felelősségi köre, hatásköre - biztosítja a projekthez szükséges forrásokat, - az érintettek körében képviseli a projektet, - felkéri, megbízza és felmenti a Projekt Irányító Bizottság tagjait, - megbízza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Projektfelelősét, - jóváhagyja az MVK Zrt. Projektigazgatójának kinevezését, - dönt a nagyprojekttel kapcsolatos lényegi kérdésekben, - aláírja az IH-val, KIKSZ-el, Kormánnyal, EU-val kötendő szerződéseket Projekt Irányító Bizottság (PIB) A PIB a Miskolc MJV Önkormányzata és az MVK Zrt., mint a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Konzorciumi Szerződésben foglalat kedvezményezettjeinek a projekt sikeres megvalósítása érdekében létrehozott alapvetően stratégiai irányító, döntés előkészítő, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. A projekt legmagasabb döntéshozó-irányító testületeként vezetői, stratégiai kontrollt gyakorol a projekt célok megvalósulása érdekében. A PIB testületként jár el, hatáskörét üléseken gyakorolja, a feladatokat tagjai között szükség szerint állandó jelleggel megosztja. - A nagyprojekt működésével összefüggő, a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi együttműködési megállapodásban, a jogszabályokban és a Kedvezményezettek belső szabályozásaiban meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzése, a stratégiai célok és elvárások meghatározása. - A létrehozott projektszervezet optimális működési feltételeinek megteremtése, kialakítása és a működés segítése. - A projekt végrehajtásával kapcsolatban a Miskolc MJV Közgyűlése elé terjesztendő javaslatok és jelentések előkészítése, kidolgozása, véleményezése. - A projekt hatékony, gazdaságos és optimális megvalósítása érdekében a szükséges intézkedések megtétele. - A PIB ügyrendjének az elkészítése, jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata. A PIB állandó tagjait (7 fő) a projekt megvalósításának időtartamára a projekt indításáról szóló közgyűlési döntést követően, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere kéri fel és bízza meg. A Projekt Irányító Bizottság összetétele, állandó tagjai: - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Projektbiztosa 1 fő - Projektigazgató 1 fő - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal képviselője 1 fő - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének képviselői 2 fő - Miskolc Holding Zrt. képviselője 1 fő - Miskolc Városi Közlekedési Zrt. képviselője 1 fő Projekt Irányító Bizottság elnöke A PIB elnökét és helyettesét a rendes tagok maguk közül választják egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. A PIB elnöke, mint a projekt stratégiai szintű testületének képviselője, munkáját a PIB tagjaival szoros együttműködésben, mindenkor egyetértésre törekedve végzi. 4

5 Az elnök feladata: - képviseli a PIB-et harmadik személyekkel szemben, különösen Miskolc MJV Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. egyéb döntéshozó fórumain, - összehívja és vezeti a PIB üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról, - indokolt esetben a PIB ülését soron kívül összehívja, és azon elnököl, - ellenőrzi a határozatok végrehajtását; - folyamatosan kapcsolatot tart a projekt szponzorral, a projektigazgatóval, a független könyvvizsgálóval, a projekt támogatását végző közbeszerzési és jogi képviselővel, - javaslatot tesz a PIB belső működését érintő döntésekre, a PIB ügyrendjére, - felelős: - a projekt terveinek jóváhagyásáért, - a projekt tervének végső elfogadásáért, - a projekt végrehajtása érdekében a szükséges szerződések és megállapodások megkötéséért, - a bizottság munkájának ügyrend szerinti irányításáért Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság - A Nagyprojektet érintő közbeszerzésekre kivételt képez a villamos pálya és a jármű vonatkozó döntést a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság hozza meg. - A villamos pálya és a jármű beszerzések esetén az eredménytelenségről szóló döntést a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság hozhatja meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Projektfelelőse A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalai közötti, szakmai feladatok koordinálására, valamint az érintettek körében a projekt képviseletére az Önkormányzat Polgármestere Projektfelelőst bíz meg Projekt Igazgatóság A Kedvezményezett Miskolc Városi Közlekedési Zrt. munkaszervezetében a projekt megvalósítás időtartamára a Projektigazgatóság ideiglenes szervezetként kerül kialakításra a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt. A Projektigazgatóság tevékenységét az MVK Zrt. működési keretei, szabályai szerint végzi, szükség szerint azonban saját hatáskörben ettől eltérhet, a projekt kötelező előírásai, igényei szerint. A Projektigazgatóság az MVK Zrt. munkaszervezetében a projekt végrehajtását célzó feladatokon túl más feladatot nem lát el. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. szervezetén belül kialakított Projektigazgatóság szervezeti felépítését szemlélteti a lenti ábra. 5

6 ProjektIigazgatóság szervezeti felépítése Projekt Igazgatóság feladatai: - a projekt konkrét műszaki tartalmának, komplex organizációjának és a végrehajtás fő folyamatainak kialakítása, - a projekt napi irányításának ellátása a Projekt Szponzor és a Projekt Irányító Bizottság döntéseinek alárendelve, - változásokról javaslatot terjeszt a döntéshozók elé, (Projekt Szponzor, Projekt Irányító Bizottság, MMJVÖ Közgyűlés, Miskolc Holding Zrt. és Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság, ha az ő hatáskörét is érinti a téma) - az irányítás, együttműködés fő formájának meghatározása a külső munkatársakkal: - a MMJVÖ Projekt biztosával, - a MMJVÖ Projektfelelősével, - független Mérnökkel, - független Közbeszerzési tanácsadóval, - független Könyvvizsgálóval, - a projekt Jogi szakértőjével, - Minőségbiztosítás szakértőjével, - a Kommunikációs vezetővel, - szakértői csoportok közötti egyeztetések bonyolítása, közös döntések generálása, - a projekt tervek összeállítása, feladatok ütemezése, koordinálása, - a tenderek főbb tartalmi vonatkozásainak meghatározása, döntések előkészítése, - projekt lebonyolításának koordinálása, operatív irányítása, - Mérnök részéről felmerülő, stratégiai döntést nem igénylő kérdésekben állásfoglalás, - rendelkezés az erőforrások felett, gazdálkodás a projekt idő- és költségkeretével, - a projekt adminisztrációs, dokumentációs, változásmenedzselési rendjének kialakítása, definiálása és működtetése, - pénzügyi elszámolás rendszerének kialakítása, működtetése, - a projekt feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése operatív szinten, 6

7 - szakaszközi és szakaszzáró értékelések és jelentések készítése az IH és KSZ felé a projekt aktuális állapotáról, - teljesítések igazolása, kifizetések előkészítése, azok továbbítása az IH és KSZ felé, - a villamospálya-építés időszaka alatt az építéssel érintett ideiglenes menetrendszerinti villamos és autóbuszforgalom bonyolításának koordinálása a Forgalmi Igazgatósággal, - szakmai kapcsolat kialakítása az MVK Zrt. munkaszervezetén belül a projekt megvalósításában közvetlenül érintett szervezeti egységekkel, - műszaki átadás-átvétel során az átvevő szerepének betöltése az MMJVÖ-vel együtt. Projektigazgató A projektszervezet stratégiai és operatív szintje között átmenetet képez, szoros kapcsolatot tart a két szint között. A Projekt Szponzor által meghatározott formában együttműködik a Konzorcium másik tagjával, a MMJVÖ Projekt biztosával és a Projektfelelősével. A Projektigazgató viseli az általános felelősséget a Projektigazgatóság szervezetéért, a felállításáért, működtetéséért, és az eredmények eléréséért. - Projektigazgatóság munkájának közvetlen irányítása, - a Projektigazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók felett munkáltatói jogkör gyakorlása SzB 01 Szervezeti és Működési Szabályzat pont szerint, valamint megbízási szerződések kötése külső támogató szervezetekkel, szakértőkkel, - a projektszervezet felállítása és működési rendjének kidolgozása, a projekt tevékenységéhez szükséges infrastruktúra kialakítása, - a projekt folyamatok működtetése a jóváhagyott célkitűzések, szakmai tartalom és pénzügyi keretek között, - a projekt képviselete minden külső testület, hangsúlyozottan a PIB előtt, - a projekt tervszerű előrehaladásához szükséges projektmenedzsment szintű döntések meghozatala, - a projekt teljesítésével összefüggő munkaszervezeti feladatok koordinálása, különös tekintettel, az építéssel érintett szakaszon, az ideiglenes, menetrendszerinti autóbusz és villamosforgalom bonyolítására, - felelős a szakmai és az üzleti szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában, - felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására, - aláírási joga az MVK Zrt. munkaszervezetében az igazgatói szintre meghatározottakon túl, a PIB jóváhagyásának megfelelően, - számlaigazolás, - változtatások jóváhagyása vagy elutasítása. Műszaki főmérnök - a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki jellegű feladatok önálló elvégzése - a Projektigazgató munkájának támogatása Projektasszisztens - a projekt dokumentáció egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása, - a projekt során felmerülő adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása, - emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb anyagok, dokumentumok szétküldése az érintetteknek, - találkozók, megbeszélések, tárgyalások, rendezvények technikai előkészítése, - kapcsolattartás a projektszervezet tagjaival, - a projektigazgató munkájának támogatása. 7

8 Pénzügyi menedzser - a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi és elszámolási folyamatainak eredményes megvalósítása, - a Projekt Státusz Jelentések (PSJ) rendszeres elkészítése, - pénzügyi elszámolások elvégzése, - a projekt elszámolási rendjének elkészítése, összehangolása a Kedvezményezett számviteli rendjével, - a projekt pénzügyi, elszámolási folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának biztosítása, a helyszíni ellenőrzéseknél közreműködés, - kifizetési kérelmek, beszámolók, időszaki és zárójelentések, emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a pénzügyi, elszámolási kötelezettséget dokumentáló anyagok elkészítése, - a projekt során felmerülő pénzügyi, elszámolási jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, dokumentálása, Műszaki menedzser - a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki jellegű feladatok időbeli és pénzügyi kereteken belüli eredményes megvalósításában való közreműködés, - 31 darab alacsonypadlós villamos jármű az üzemeltetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésében, valamint ennek megfelelően a telephely és a javítóbázis alkalmassá tételében való közreműködés, - 22 vágánykm. vasúti pályaszerkezet rekonstrukciója és kiépítése, a hozzá kapcsolódó felsővezeték hálózat, biztosító berendezések, megállóhelyek újjáépítésének kivitelezői tervezői összefogása, - a projekt műszaki folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának biztosítása, helyszíni ellenőrzések elvégzése, - emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a műszaki előrehaladást dokumentáló anyagok elkészítése, - a projekt során felmerülő műszaki jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése. PR menedzser - a projekt válságkommunikációs és krízismenedzsmenti feladatokban szakirányú tevékenység végzése, - a projekt honlap és az azon megjelenő információk naprakészségében való közreműködés, - a projekt rendezvények szervezésében közreműködés, - a 31 darab alacsonypadlós villamos járműbeszerzés és a pályaépítési folyamatok kiemelt kommunikációjának végrehajtása, - a projektet érintő külső kommunikáció, információk figyelése, - a projekt PR és kommunikációs folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának kommunikációja, - a projekt során felmerülő PR és kommunikációs jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése. Projekt munkatárs - a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt feladatok időbeli és pénzügyi kereteken belüli eredményes megvalósítása, - a projekt folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának naprakész nyilvántartása, 8

9 ütemtervekben az időbeli kihatások figyelemmel való kísérése, - emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb az előrehaladást dokumentáló anyagok elkészítése, - a projekt során felmerülő adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, - szakmai egyeztetéseken részvétel, javaslatok és különböző dokumentációk véleményezése, - kapcsolattartás a Projektszervezet tagjaival. Pénzügyi előadó - a projekt pénzügyi, elszámolási dokumentáció egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása, a pénzügyi menedzser munkájának elősegítése, - ellenőrzések során együttműködés, az ellenőrzésbe bevont dokumentumok előkészítése, jegyzőkönyvek, feljegyzések, észrevételezések elkészítése, - a projekt során felmerülő pénzügyi, elszámolási adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása, a projekttel kapcsolatos esemény nyilvántartás vezetése, - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság és a projektben közreműködő külső szervezetek képviselőivel, - a projekt elszámolási rendszerében (EMIR) adatrögzítés, - az MVK Zrt-hez kapcsolódó pénzügyi és elszámolási kötelező jelentések, feladások határidőre történő elkészítése, 1.7. Független mérnök A Projekt során a mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására, a Projekt építési munkáinak koordinálására, a Projekt keretében történő építési beruházás és árubeszerzés felügyeletére a Kbt. rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás során választunk független mérnököt. Egyedi szerződése alapján több feladatot lát a közbeszerzési folyamatban, az építési munkák kivitelezésének lebonyolításában, és a járműbeszerzés során. Főbb feladatai: - Az ajánlati felhívás, dokumentáció szövegtervezetének véleményezése, a dokumentáció műszaki leírásának, tételes költségvetésének a vonatkozó jogszabályok szerinti elkészítése, - A vágányépítési, valamint a kapcsolódó egyéb szakági feladatok napi szintű koordinációja; - A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, műszaki, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a Megrendelő kapcsolattartójának tájékoztatása, a szükséges intézkedések megtétele; - Helyszíni kooperációs értekezleteken rendszeres részvétel és annak vezetése, a felmerült és megoldásra váró feladatok jegyzőkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétele; - Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének és az egységárak helyességének ellenőrzése; - A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában való közreműködés Közbeszerzési tanácsadó A Kbt. szabályai szerint a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárások lebonyolítására független közbeszerzési tanácsadó igénybevétele szükséges. A közbeszerzési tanácsadó feladata a közbeszerzési eljárás előkészítési és lebonyolítási tevékenység ellátása, melyek során legfőbb feladatai: - Az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények elkészítése, majd a Megbízó jóváhagyását követően intézkedés azok közzétételére, - A bizottsági ülések, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő valamennyi egyéb szervezési feladat ellátása; - Az ajánlatok bontásának lebonyolítása, 9

10 - Közreműködést a kizáró okok fennállásának vizsgálatában, az ajánlattevők alkalmasságának elbírálása, az ajánlatok érvényességének megállapítása, az érvényes ajánlatok értékelése, - Az eredményhirdetés lebonyolítása, - Tájékoztató elkészítése az eljárás eredményéről és annak a TED-ben (az Európai Unió Hivatalos Lapjában), valamint a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételét, - A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás során a jogi képviselet ellátása, amely a közbeszerzést érintő jogi kérdésekben való állásfoglalásra terjed ki; jogsértés esetén az eljárás befejeződésekor a Döntőbizottság határozatának megfelelően megfizeti a terhére megállapított bírságot, eljárási díjat és költséget, 1.9. Könyvvizsgáló A évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a Projekt könyvvizsgálója. Főbb feladatai: - A Projekt Kohéziós Alap által támogatott kerete terhére történő kifizetni kívánt vállalkozói számlák alaki és formai ellenőrzése, szabályosságot igazoló nyilatkozat kiállítása számlánként. - Az Önkormányzat és az MVK Zrt. 2008, 2009, 2010, 2011 és évi mérlegbeszámolójának értékelése a Projekt támogatott költségeinek vonatkozásában (elszámolt költségek valódisága, bizonylatokkal történő alátámasztása, számviteli rendnek megfelelő értékelése a beszámolóban). - A beruházás befejezésekor esedékes az Európai Unióval történő elszámoláshoz a zárójelentés elkészítése, amelynek pénzügyi fejezetét a Megbízott auditálja. - A beruházás aktiválásának felülvizsgálata. - Konzultáció igény szerint a Projektet érintő számviteli és adózási kérdésekben Ügyvéd Az MVK Zrt. eljárás rendje alapján a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt megvalósításával összefüggő, nem közbeszerzési vonatkozású ügyvédi feladatok, tevékenységek végrehajtására meghirdetett ajánlattételi felhívás szerint lett kiválasztva az ügyvéd. Legfőbb feladatai: - A Támogatási Szerződés és mellékletei módosításával összefüggő jogi tanácsadás, valamint a Támogatási Szerződés módosításaival kapcsolatos tervezetek elkészítése - A szabálytalansági eljárások során az Ajánlatkérő jogi képviseletének ellátása, a bíróság előtti képviselet kivételével, - A Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és más érintett szervezetekkel történő kapcsolattartás, a résztvevők által nyújtott rendszeres információszolgáltatás alapján a jogi problémák azonosítása, illetve a felmerült kérdések megoldásához szükséges jogi tanácsadás, - A nagyprojekt előkészítési és megvalósítási fázisában megkötött szerződések áttekintése, esetleges módosításának véleményezése, e szerződésekből eredő igényérvényesítés esetén Ajánlatkérő jogi képviselete, a bíróság előtti képviselet kivételével. - Egyéb, a projekttel összefüggésben jelentkező, előre nem meghatározható, jogi képviseletet és szakértelmet igénylő eseti feladatok elvégzése Ajánlatkérő elvárásai alapján. 10

11 Az MVK Zrt.-nek a VNP végrehajtásában résztvevő szervezeti egységei Az ebben a fejezetben felsorolt feladatok a feltüntetett szakterületeknek kizárólag a VNP-vel kapcsolatos feladatait jelenítik meg. A szakterületek egyéb más feladatait az MVK Zrt. belső szabályzatai, eljárásai, utasításai tartalmazzák. Műszaki osztály - pályafelújításhoz és a meghosszabbítás szakaszára vonatkozó tervek véleményezése - felújított pálya fenntartásához kapcsolódó tevékenységek - alvállalkozók terepen történő munkavégzéséhez szükséges oktatások megtartása - műszaki szakfelügyelet biztosítása - kezelésükbe kerülő építmény, jármű, eszköz átvétele - új villamosjárművek kezelése, karbantartása - adatszolgáltatás a jelenlegi villamospályáról, járművekről és javítócsarnokról - megbeszéléseken való részvétel Forgalmi igazgatóság - villamospótlás biztosítása az építési munkák során - építésbe be nem vont területeken a villamosközlekedés biztosítása - kezelésükbe kerülő építmény, jármű, eszköz átvétele - szükséges egyeztetéseken való részvétel és adatszolgáltatás - villamospótlás során felmerülő vonalhálózati utastájékoztatási eszközök kihelyezése Marketing osztály - a projekt előkészítő szakaszában (ameddig nincs PR nyertes cég) PR tevékenység - villamospótlás miatti új buszmenetrendek elkészítése - forgalomváltozások közzététele - MVK Zrt. munkatársainak tájékoztatása a VNP aktuális eseményeiről - utasok tájékoztatása a PR céggel karöltve Logisztikai osztály - pályafelújítás során keletkezett bontott anyagok kezelése, tárolása - új járművek, eszközök anyagainak, alkatrészeinek raktározása Gazdasági igazgató - kifizetések jogosságának elbírálása - állományba vétel, aktiválás elveinek meghatározása, a folyamat felügyelete Pénzügyi és számviteli osztály Pénzügyi csoport feladatai: - bejövő számlák kezelése - utalás indítása a számla jellegének megfelelően (önrész + ÁFA vagy teljes összeg) - PIG munkatársak bére után befizetett járulékok igazolásának átadása Számviteli csoport feladatai: 11

12 - számlák könyvelése - beruházási főkönyvi számok kezelése - számlanyilvántartás, bankkivonatok nyilvántartása - bontott anyagok könyvekből való kivezetése - új eszközök aktiválása - adatszolgáltatás Humánügyvitel szolgáltatási osztály - adatszolgáltatás a bérekről, bérszámfejtés - PIG munkatársak felvételeztetése 12

Készítette: Kiss Gabriella projektmunkatárs. Ellenőrizte: A PIB 10/2010 sz. határozata alapján jóváhagyta: Börzsei Tibor vezérigazgató

Készítette: Kiss Gabriella projektmunkatárs. Ellenőrizte: A PIB 10/2010 sz. határozata alapján jóváhagyta: Börzsei Tibor vezérigazgató A kiadás száma: 1 Változat száma: 1 Oldal száma: 1 Összes oldal száma: 109 : Hatálybalépés dátuma: Készítette: Kiss Gabriella projektmunkatárs Ellenőrizte: Komoróczy Imre projektigazgató Horváth Imre irányítási

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 2 3 Szervezeti egységek tárgyévre vonatkozó beszerzési terv Kutatóközpont közbeszerzési és beszerzési terv terv közzététele, Közbeszerzé si,, Közbeszerzések Tanácsának ajánlata

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként. ív i - V,-erüief Kőbányai " ^ * i^eló'-testülct ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET bucmpesr, Tárgy: Tájékoztató a KMOP-2009-5.1.1/A jelű,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

TIOP /

TIOP / Tájékoztató s szerződés módosításáróla Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program című, TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása

Részletesebben

(Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

(Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Kiskőrösi

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Füzér külső projektmenedzsment az Élő Vár Zemplénben című projekthez kapcsolódóan - szerződésmódosítás

Füzér külső projektmenedzsment az Élő Vár Zemplénben című projekthez kapcsolódóan - szerződésmódosítás Füzér külső projektmenedzsment az Élő Vár Zemplénben című projekthez kapcsolódóan - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás A Szerződés tárgya: TOP-6.8.2.-15 Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai

Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben