SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006.

2 - 2 - T artalomjegyzék Bevezetés 3. I. Általános rész A társaság főbb adatai A társaság jogállása 4. II. A társaság szervezete és irányítási rendszere A társaság legfőbb szerve, alapítói jogok gyakorlása A Felügyelő Bizottság A könyvvizsgáló A társaság szervezeti felépítése A társaság vezető beosztású dolgozóinak feladat- és hatásköre 6. III. A társaság működési rendje, jogok, kötelezettségek Munkáltató jogok gyakorlása Javadalmazással kapcsolatos szabályok A társaság munkavállalóinak feladat- és hatásköre, valamint joga és kötelezettsége Felelősségre vonás, rendkívüli felmondás, kártérítési felelősség 11. IV. Képviselet és a cégbélyegző használata Cégképviselet, cégjegyzés, aláírási jogkör Bankszámla feletti rendelkezés Utalványozási jog A helyettesítési rendje Cégbélyegző használata, kezelése 13. V. Belső szabályozási rendszer Vezetői utasítások kiadása, vezetői ellenőrzés rendje A társaságnál kidolgozott szabályzatok A társasági szabályzatok kiadásával, jóváhagyásával kapcsolatos rendelkezés 15. VI. VII. Egyéb rendelkezések Üzleti titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Vezető beosztású dolgozók alkalmazási követelményei 16. Hatálybaléptetés, záró rendelkezések 17. VIII. Mellékletek 17.

3 - 3 - Bevezetés Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; a társaság vezető szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. Általános rész 1. A társaság főbb adatai: A társaság (cég) neve: Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság SZKT Székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u Postai címe: 6701 Szeged, Pf.: 78. Távirati címe: 6720 Szeged, Zrínyi u Telefonszáma: 06-62/ * Telefax száma: 06-62/ Honlap: Telephelyei: 6724 Szeged, Külső Pulz u. 2. A cég alapítója: 6724 Szeged, Csáky József u Szeged, Mérey u. 6/b Szeged, Arany János u. 5. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata A cég tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (100 %)

4 - 4 - A cég általános vezetését, képviseletét ellátó: A Kft. törzstőkéje (jegyzett tőkéje): A cég működési területe: A társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Egyéb tevékenységek: ügyvezető igazgató Ft A társaság tevékenységének kezdete: Cégbejegyzés száma: Cg: Szeged megyei jogú város közigazgatási területe Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás A hatályos alapító okirat, illetve cégjegyzés szerint (SZMSZ 1. sz. melléklet) Bankszámlájának száma: Raiffeisen Bank Rt Adóigazgatási száma: Uniós adószáma: HU Statisztikai számjele: Törvényességi felügyeleti szerve: A társaság időtartama: Kamarai tagság: Társadalombiztosítási nyilvántartási szám: Egészségbiztosítási nyilvántartási szám: Családtámogatási nyilvántartási szám: A társaság jogállása Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság határozatlan időre alakult Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A társaság, mint jogi személy tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akaratelhatározása szerint köti a jogszabályok különös tekintettel a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott rendeletek és határozatok betartására a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a társaság. A társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik.

5 - 5 - A társaság szervezete és irányítási rendszere 3. A társaság legfőbb szerve. Alapítói jogok gyakorlása A Szegedi Közlekedési Kft. egyszemélyes társaság, ezért taggyűlés nem működik. Annak hatáskörét a társaság legfőbb szerve gyakorolja, az alapító okirat szerint. Az alapító a társaság ügyeiben hozott döntéseiről az ügyvezető igazgatót írásban értesíteni, tájékoztatni köteles. Az alapító kizárólagos hatáskörébe a gazdasági társaságokról szóló, illetve más jogszabály által ilyenként utalt ügyek tartoznak azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító dönt a társaság olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke az 50 millió forintot meghaladja. Minden esetben az alapító dönt továbbá a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről. 4. A Felügyelő Bizottság 4.1. A társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az ügyvezető igazgatótól és a társaság más vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait a dolgozók által választott tag kivételével az alapító jelöli ki A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadóak A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni a könyvvizsgálónak A Felügyelő Bizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni. 5. A Könyvvizsgáló 5.1. A társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az alapító jelöl ki A könyvvizsgáló feladatköre: A társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából vizsgálja, és erről az alapítónak jelentést készít; Az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja.

6 - 6 - A társaság szervezet felépítése A társaság üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezetet az ügyvezető igazgató alakítja ki. A társaság szervezeti felépítését és a szervezeti egységek kapcsolatrendszerét az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza. 6. A társaság vezető beosztású dolgozóinak feladat- és hatásköre 6.1. Az ügyvezető igazgató A társaság képviseletét és ügyeinek intézését az alapító által választott ügyvezető látja el a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve az alapító határozatainak megfelelően. Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. Az ügyvezető igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, fölötte a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Az ügyvezető igazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető igazgató gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, e jogkörét a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető igazgató a tevékenységével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. A társaság, mint munkáltató nevében az érdekképviseleti szervekkel megállapodásokat köt, aláírja a Kollektív Szerződést. Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az alapító kizárólagos hatáskörébe utalva. Az ügyvezető igazgató hatáskörét a társaság alkalmazottaira átruházhatja az alább felsorolt feladatkörök kivételével. Az ügyvezető igazgatónak a társaság más alkalmazottjára át nem ruházható feladatai: A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Beszerzési szabályzatának elkészítése és azok jóváhagyása céljából az alapító illetékes bizottsága elé terjesztése; Döntés a társaság befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok megterhelését, elidegenítését 50 millió forint értékhatárig; Az igazgatóhelyettesek (az ügyvezető igazgató szakmai helyettesei) feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; Gondoskodik a társaság mérlegének, vagyon-kimutatásának, üzleti tervének elkészítéséről és azoknak az alapító részére történő rendelkezésre bocsátásról;

7 - 7 - Az alapító részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább 6 havonta, a Felügyelő Bizottság részére legalább 3 havonta írásos tájékoztatás adása a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele; Gondoskodik az alapító által hozott határozatok folyamatos nyilvántartásáról, vezetéséről és azok bejegyzéséről a határozatok könyvébe Igazgatóhelyettesek A társaságnál az ügyvezető igazgató szakmai helyetteseinek minősülnek az alábbi munkakörök: műszaki és forgalmi igazgató gazdasági igazgató parkolási üzletág igazgató infrastruktúra főmérnök repülőtér üzemeltető üzletág igazgató 6.3. A szervezeti egységek vezetői A társaság szervezeti egységeinek vezetői: igazgatóhelyettesek osztályvezetők, irodavezetők üzemvezetők művezetők (ágazat-, részlegvezetők) csoportvezetők elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelősek a munkaszerződésükben, munkaköri leírásukban, a belső szabályzatokban és utasításokban részükre előírt feladatok elvégzéséért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenni kell, illetve a mulasztásokért és feladataik nem megfelelő végrehajtásáért. Szándékos károkozás esetén a teljes kár megtérítésére kötelezhetők, míg gondatlan károkozás esetén a Kollektív Szerződésben meghatározott átlagkeresettel felelnek. II. A társaság működési rendje, jogok és kötelezettségek 1. Munkáltatói jogok gyakorlása Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása. A Társaság alkalmazottai felett az alapvető munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az ügyvezető igazgató jogosult ezen munkáltatói jogokat helyetteseit kivéve külön rendelkezés szerint átruházni. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása (pl. szakmai irányítás, szabadság engedélyezése, munkabeosztás, stb.) a szervezeti egységek vezetőinek feladata.

8 Javadalmazással kapcsolatos szabályok A társaság javadalmazásával kapcsolatos szabályait (bérrendszerek, bérformák, béren kívüli juttatások) a hatályos Kollektív Szerződés tartalmazza. 3. A társaság munkavállalóinak feladat- és hatásköre, valamint joga és kötelessége 3.1. Az ügyvezető igazgató hatásköre és felelőssége Társaságunknál a vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki a beosztott dolgozók munkáját irányítja. Hatáskörét és felelősségét a társasági törvény, az alapító okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat határozza meg A szervezeti egységek vezetőinek kötelességei, jogai A jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni; Minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. (A közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes, munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartozik); A munkafegyelmet betartatni; A beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni; Elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan együttműködését; A dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit biztosítani; A munkaterületen rendet és tisztaságot tartani; Saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt rendszeresen értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól, tapasztalatairól az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni; Figyelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és juttatásokat megkapják és megakadályozni minden olyan cselekményt, amely jogosulatlan munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul; Az irányítása alatt álló egységben a humánpolitikai célokat megvalósítani; A beosztott dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni; A pályakezdő fiatalok szakmai fejlődését elősegíteni; A balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósítását szorgalmazni;

9 - 9 - A képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláírni vagy láttamozni; Biztosítani a nyilvántartások egyezőségét: az általa irányított területen kiállított mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét; Az okmányok gondos kezelését, előírásszerű irattározását, megőrzését, selejtezését a belső előírásoknak megfelelően megszervezni; Szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani, és annak végrehajtását ellenőrizni; A használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan felhasználását megakadályozni; Intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében; Részt venni, és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak; Munkaterületét érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni; A társasági munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni; Az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben megakadályozni a munka végzéséhez szükségtelen belső információk gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását Beosztott dolgozók feladata, hatásköre, felelőssége A munkaszerződésben és munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása, illetve rendszeres vagy esetenként meghatározott feladatok elvégzése az Mt. vonatkozó rendelkezdései alapján; Szakmai ismereteik rendszeres bővítése, az érvényben lévő, és a munkakörhöz szükséges jogszabályok és hatósági rendelkezések naprakész ismerete, alkalmazása, betartása; Az elkészített szerződések, levelek, kimutatások és nyilvántartások kézjeggyel történő ellátása, illetve aláírása az aláírási jogosultság szerint; Kapcsolattartás külső szervekkel; Esetenként más beosztott dolgozó helyettesítése a közvetlen vezető utasítása szerint; A társaság szabályzatainak, utasításainak, tűz-, baleset-, munkavédelmi, biztonsági és vagyonvédelmi előírásainak betartása A társaság dolgozóinak jogai A társaság dolgozójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy

10 a Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazott jogait gyakorolhassa; megismerje a társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait; szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon; a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a társaság belső szabályai alapján jár; számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei. A társaság minden dolgozóját megilletik az Mt., a Kollektív Szerződés és a Munkaszerződés által biztosított jogok A társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését; a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni; az ügyvezető igazgató utasításait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; munkaterületén a törvényességet betartani; a munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni; a társasági vagyon megóvása; a társaság jó hírnevének megőrzése; a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni; munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni; munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni; munkaterületén rendet és tisztaságot tartani; a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani, és tevékenységéről felettesének beszámolni; más szerveknél megtartott értekezletről a megbízott dolgozó a kiküldő felettes részére minden esetben tartozik jelentést tenni; üzleti titoktartás; a társaság ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni, az előírt szakmai oktatáson,

11 továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt képesítést megszerezni; a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni, munkahelyi környezetében rendet és tisztaságot tartani; a társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a társaság érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók. A jogtalan használattal a társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni. 4. Felelősségre vonás, rendkívüli felmondás, kártérítési felelősség A rendelkezések szabályzatok és utasítások be nem tartása miatt, valamint a mulasztással, jogtalan használattal a társaságnak okozott kárt a károkozó a munkajog szabályai szerint köteles megtéríteni. A munkavállaló kártérítési felelősségével, felelősségre-vonásával kapcsolatos rendelkezéseket a hatályos Kollektív Szerződés külön fejezetben tartalmazza. A munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat a Kollektív Szerződés tartalmazza. A társaság a hatályos Kollektív Szerződésben határozza meg a munkáltató részéről történő rendkívüli felmondás okait is. III. Képviselet és a cégbélyegző használata 1. Cégképviselet, cégjegyzés, aláírási jogkör A társaság nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a társaság javára, illetve terhére keletkeznek. A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy a (társaság) cég nevéhez a cégjegyzésre jogosult személy (személyek) a névaláírását adja (adják). A társaság törvényes képviseletét a társaság ügyvezető igazgatója látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. Az aláírási jogosultságot, illetve annak korlátozását a mindenkori érvényes erre vonatkozó igazgatói utasítás tartalmazza. Képviseleti jogosultság illeti meg azokat, akik az SZMSZ és annak végrehajtása tárgyában kiadott belső szabályok, utasítások alapján aláírási jogkörrel rendelkeznek. A képviseleti jogkör terjedelmére és tartalmára az aláírási jogosultságra vonatkozó szabályok az irányadóak. Cégszerű aláírási jog Cégszerűen kell aláírni a cég nevében megtett minden írásbeli nyilatkozatot (levelet, szerződést, jegyzőkönyvet, stb.) a gazdasági és jogi kötelezettséggel nem járó ügyiratok kivételével amelynek címzettje, illetve az abban érdekelt másik fél: társaságon kívüli személy vagy szerv, vagy társasági dolgozó, amennyiben munkaviszony létesítését, módosítását vagy megszüntetését tartalmazza, vagy a cégszerű aláírást jogszabály rendeli el.

12 Cégjegyzés egy személyben A társaság egy személyben történő képviseletére és cégjegyzésére az ügyvezető igazgató jogosult, aki - egyes különleges esetek kivételével - minden iratot aláírhat egy személyben. Az ügyvezető igazgató akadályoztatása esetén az aláírási jogkörrel felruházottak közül ketten együttesen jogosultak cégszerű aláírásra. Az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokat csak az ügyvezető igazgató írhatja alá: a cég működésének egészét érintő előírások, társasági szabályzatok, amelynek címzettje a társaság alapítója, törvényességi felügyeletet az ágazati és funkcionális irányítást, ellenőrzést ellátó szerv, munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok, bíróságok, ügyészségek, vagy egyéb hatóságok megkeresésére adott válaszok, sajtóhoz, illetve a sajtó képviselőihez intézett nyilatkozatok, külföldi munkák vállalásával kapcsolatos nyilatkozatok, dolgozók részére nyújtott kölcsönszerződések, a Kft. mérlegének jóváhagyása és felterjesztése, minden olyan kérdésben tett nyilatkozat, amit jogszabály vagy a társaság belső szabályzata ügyvezető igazgatói jogkörbe utal. Cégjegyzés átruházott jogkörben Cégszerű aláírási jogosultsággal rendelkeznek azok, akiket az ügyvezető igazgató erre írásban feljogosít. Ha a cég nevében nem az ügyvezető igazgató ír alá, a cégszerű aláírás érvényességéhez két jogosult személy együttes aláírása szükséges. Nem kell cégszerűen aláírni az olyan iratokat, amelyek csak az ügykör szerint illetékes belső szerveket érintik, abból már külső szerveknek kötelezettségei nem keletkeznek. 2. Bankszámla feletti rendelkezés A pénzintézeti forgalmat érintő iratok cégszerű aláírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően az erre külön felhatalmazott személyek ketten együttesen végezhetik. A társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a társaság számláját kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti aláírási joggal felruházott két dolgozó együttes aláírása szükséges. Az ügyvezető igazgató és a gazdasági helyettese együttesen jogosultak a társaság bankszámlája felett rendelkezni, a társasági szerződésben rögzített feltételek között. 3. Utalványozási jog Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát. Pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak az utalványozási joggal felruházott vezető jogosult. A társaság más vezetőit, illetve alkalmazottait az ügyvezető igazgató ruházza fel utalványozási joggal.

13 Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott dolgozóval. Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, esetleges korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja, sajátkezű névaláírás. 4. A helyettesítés rendje 4.1. Az ügyvezető igazgató helyettesítése Az ügyvezető igazgató általános helyettese a gazdasági igazgató. Az általános helyettes az ügyvezető igazgatót távolléte, akadályoztatása tartama alatt helyettesíti. Rendkívüli esetben az ügyvezető igazgató és általános helyettesének egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén ügyvezetői helyettesítéssel az ügyvezető igazgató vagy a tulajdonos a társaság más alkalmazottját is megbízhatja. A helyettesítési megbízás bármely esetben hatásköri korlátozásokat tartalmazhat Alkalmazotti munkakörök helyettesítése A munkavállalók munkaköri leírásában meg kell határozni, hogy távollétük, akadályoztatásuk esetén kik helyettesítik őket, illetve ők maguk kinek (kiknek) a helyettesítését látják el. A helyettesítés részfeladatok ellátására is bontható. A helyettesítés fizikai munkakörökben túlmunka elrendelésével is realizálható a vonatkozó jogszabályok betartásával. A túlmunka elrendelését, s annak mértékét a hatályos Kollektív Szerződés szabályozza. Egyébiránt a helyettesítés mint a munkaköri feladatokat meghaladó többlet teljesítmény díjazása vagy más módon történő megváltása a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodáson alapul. 5. Cégbélyegző használata, kezelése A Szegedi Közlekedési Kft. hivatalos cégbélyegzője 47 x 10 mm keretes szövegmezőben osztottan, sorszámmal ellátott rövidített cégnév lenyomatú. A hivatalos cégbélyegzők, továbbá a teljesítés igazolásra, áru és szolgáltatás átvételére, valamint nyomtatványok, értékcikkek bizonylatolására használt egyéb üzleti bélyegzők használatával, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat az ügyvezető igazgató gazdasági helyettese szabályozza és ellenőrzi.

14 IV. Belső szabályozási rendszer 1. Vezetői utasítások kiadása, vezetői ellenőrzés rendje 1.1. Ügyvezető igazgatói és igazgatóhelyettesi utasítások A társasági szabályzatokban nem szereplő rendelkezések adminisztratív eszközei. Kiadásuk tárgy meghatározással, azonosító számjellel, iktatva, átvételi bizonylattal történik. Az ügyvezető igazgatói és igazgatóhelyettesi utasítások nem selejtezhetők. Tíz évig az ügyvezető igazgatói titkárság, ezt követően a társaság irattára köteles őrizni Körlevél A széles körű tájékoztatás adminisztratív eszköze. Az ügyvezető igazgató és helyettesei adhatják ki, tárgy meghatározással, azonosító számjellel, iktatva, átvételi bizonylattal. Nem selejtezhetők. Öt évig az ügyvezető igazgatói titkárság, ezt követően a társaság irattára őrzi Osztályvezetői, szolgálati utasítások Az operatív tevékenységirányítás adminisztratív eszközei. Egyes szakszolgálatokat, szervezeti egységeket érintő feladat-meghatározó, illetve tájékoztató szerepük van, tartalmi és formai jegyeik egyezőek a társasági szintű utasításokéval. Nyilvántartásuk, illetve kiadásuk bizonylatolásáról, és öt évig történő őrzésükről a kiadó szervezeti egységek vezetői gondoskodnak Vezetői ellenőrzés rendje A társaságnál működő ellenőrzési funkciókat ellátó ügyrendi fórumok gyakoriságuk meghatározásával ügyvezető igazgatói értekezlet igazgatóhelyettesi értekezlet ügyvezető igazgatói szemle munkavédelmi ellenőrzés (Munkavédelmi Bizottság részvételével) környezetvédelmi ellenőrzés rendészeti ellenőrzés funkcionális ellenőrzés téli felkészülési értekezlet osztályértekezletek, csoportértekezletek kéthetente kéthetente havonta havonta havonta munkaterv szerint munkaterv szerint évente igény szerint Az értekezletekről, szemlékről készített dokumentumok (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, operatív intézkedési terv, stb.) kezelése és őrzése a társaság Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint történik. 2. A társaságnál kidolgozott szabályzatok Beszerzési szabályzat Közbeszerzések rendjének operatív szabályzata Beszerzési és beruházási szabályzat Leltározási és vagyonhasznosítási szabályzat Számviteli politika Önköltség-számítási szabályzat

15 Pénz- és értékkezelési szabályzat Ügyviteli szabályzat a külföldi fizetőeszköz megvásárlásának szabályairól Titkos ügyirat-kezelési szabályzat Szociálpolitikai kézikönyv Számlarend Számlakeret Tárgyi-eszköz jegyzék Menetjegy ellenőrzési szabályzat Készlet-nyilvántartási és elszámoltatási szabályzat Informatikai védelmi szabályzat Számítástechnikai üzemeltetési szabályzat Parkolási ágazat adatvédelmi szabályzata Parkolási ágazat adatbiztonsági szabályzata Csáky utca trolibusz telep forgalom-technológiai utasítása Környezetvédelmi szabályzat SZKT Csáky utcai telepének üzemi veszélyes és nem veszélyes hulladék-gyűjtőhely működési szabályzata SZKT Pulz utcai telepének üzemi veszélyes és nem veszélyes hulladék-gyűjtőhely működési szabályzata Villamos-pálya műszaki felügyeleti szabályzat Felsővezeték felügyeleti utasítás Forgalmi oktatási utasítás Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Kollektív Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat Sztrájk szabályzat Vagyonvédelmi szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat SZKT vezető tisztségviselői, FB tagjai javadalmazási szabályzata Iratkezelési szabályzat és ügykörjegyzék Utas-panaszok, észrevételek és dicséretek ügyintézésének szabályzata Riasztási terv Adózási szabályzat Különjárati fuvarozás ügyrendje Nem menetrend szerinti (különjárati) személyszállítás árszabályzata Árképzési szabályzat Repülőtér üzemeltető üzletág szervezeti és működési szabályzata 3. A társasági szabályzatok kiadásával (elkészítésével, módosításával) jóváhagyásával kapcsolatos rendelkezések A társasági szabályzatokat az ügyvezető igazgató adja ki. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Beszerzési Szabályzatot a Pénzügyi Bizottság és a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság hagyja jóvá. A Kollektív Szerződés és mellékletei esetében a kompetenciával rendelkező érdekképviseleti tisztségviselők és az ügyvezető igazgató együttes jóváhagyása (aláírása) szükséges. A szabályzatok kiadásánál, módosításánál az érdekképviseleteket és az Üzemi Tanácsot megillető jogosultságokat (tájékoztatási, egyetértési, véleményezési, konzultációs jog) maradéktalanul figyelembe kell venni.

16 A szabályzatok hozzáférhetőségét, betekinthetőségét a riasztási terv kivételével minden társasági munkavállaló részére biztosítani kell. A társasági szabályzatok eredeti példányai nem selejtezhetőek, őrzésük, nyilvántartásuk az ügyvezető igazgatói titkárságon történik. V. Egyéb rendelkezések 1. Üzleti titkok megőrzése A cég valamennyi munkatársa felelős a társaság üzleti és szolgálati titkainak megőrzéséért, illetve a vonatkozó rendelkezések betartásáért. Az alkalmazható felelősségre-vonás formáit és mértékét az Mt., Btk., Ptk. valamint a Kollektív Szerződés határozza meg. 2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás adás, nyilatkozat során az eljárás az alábbi: A társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az ügyvezető igazgató, vagy az általa esetenként megbízott munkatárs jogosult. A nyilatkozatot adónak a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat kell adnia. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti és szolgálati titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a társaság jó hívnevére és törvényes érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a társaság tevékenységében zavart, a társaságnak anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, a társaságot érintő folyamatban lévő büntető ügyről, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozat tevő hatáskörébe tartozik. Az utas-panaszokkal kapcsolatos sajtóközlemények megválaszolására a Marketing és PR osztály vezetője is jogosult. A nyilatkozat tevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait idézi a közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az ügyvezető igazgató engedélyével adható. 3. Vezető beosztású dolgozók alkalmazási követelményei A társaság vezető beosztású dolgozóinak alkalmazási feltételei: 3.1. Ügyvezető igazgató képesítési követelménye: felsőfokú iskolai végzettség.

17 Ügyvezető igazgató szakmai helyetteseinek (lásd: igazgatóhelyettesek) esetében: felsőfokú szakirányú képesítés, legalább 5 éves szakmai gyakorlati idő, erkölcsi bizonyítvány Szervezeti egységek vezetői esetében: felső- vagy középfokú szakirányú képesítés, felsőfokú szakirányú képesítés esetében legalább 3 éves, középfokú szakirányú képesítés esetében legalább 5 éves szakmai gyakorlati idő, erkölcsi bizonyítvány. A tulajdonos az ügyvezető igazgató alkalmazásával összefüggő szakmai követelményeket és egyéb feltételeket saját hatáskörben állapítja meg. VI. Hatálybaléptetés, záró rendelkezések Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a Pénzügyi Bizottság és a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság jóváhagyását követően lép hatályba. Ezzel egyidőben a korábbi SZMSZ hatályát veszti. VII. Mellékletek 1. számú melléklet: Cégkivonat 2. számú melléklet: A társaság szervezeti felépítése Szeged, október 26. Dr. Dózsa Gábor ügyvezető igazgató

18 Szegedi Közlekedési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú módosítása A Szegedi Közlekedési Kft október 26. napjától érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint módosul, kiegészül: I. 1. A társaság főbb adatai: Telephelyei: 6724 Szeged, Csáky u Szeged, Mérey u. 6/b Szeged, Arany János u Szeged, (Regionális repülőtér) Bajai út hrsz.: 02048/ Szeged, Bakay Nándor u Szeged, Pulz u. 48. A Kft. törzstőkéje: (Jegyzett tőkéje): ,- Ft Főtevékenység: Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás Statisztikai számjele: Családtámogatási nyilvántartási szám: megszűnt március 1. II. 2. A Felügyelő Bizottság 2.2. A Felügyelő Bizottság öt tagból áll, tagjait a dolgozók által választott tagok kivételével az alapító jelöli ki. II Igazgatóhelyettesek A társaságnál az ügyvezető igazgató szakmai helyetteseinek minősülnek az alábbi munkakörök: - műszaki igazgató, - gazdasági igazgató, - forgalmi és parkolási üzletág igazgató, - infrastruktúra főmérnök, - repülőtér üzemeltetés üzletág igazgató.

19 - 2 - VI. 4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek: - ügyvezető igazgató, - Felügyelő Bizottság tagjai, - Könyvvizsgáló. VIII. Mellékletek 3. számú melléklet: Vasúti szakmai-szervezeti feladat- és hatáskörök, alkalmazási feltételek.

20 Szegedi Közlekedési Kft. Vasúti szakmai-szervezeti feladat- és hatáskörök, alkalmazási feltételek a évi CLXXXIII. tv. és a 45/2006. (VII.11.) GKM rendelet alapján A Szegedi Közlekedési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Szeged 2008.

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

Makói Gyógyfürdő Kft.

Makói Gyógyfürdő Kft. Makói Gyógyfürdő Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. november Bevezető Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Hőgyészi Petra Dátum HR-munkaügy vezető Ellenőrizte: Dr. Temesvári Balázs Dátum vezérigazgató Oldalak száma: 27 Jóváhagyta: Mellékletek száma: 1 Kukoda Nándor

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben