14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. Stratégiai tervezés a szociális munkában"

Átírás

1 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni? Helyzet és idő függvénye: milyen út vezet a célállapothoz és hogyan mérhető előrehaladásunk? A stratégia típusai: Szándékolt stratégia (úgy terveztük, ahogy megvalósult) Realizált str. (szándéktól függetlenül, spontán létrejött) = Új szemlélet, amelynek segítségével az intézmény/település követni tudja a társadalomban, a piaci életben történő változásokat, így azoknak alakítója lehet. Egy jó stratégiai tervnek a következőkre kell válaszolni: - Miért és milyen körülmények között kell csinálni, - Mit és hogyan kell csinálni, - Mikor és kinek kell csinálni (milyen időintervallumra tervezünk)

2 A stratégiai tervezés folyamata 1. Tervezés előkészítése (mire fókuszál, kiket szeretnénk elérni, milyen adatokhoz szeretnénk jutni) részfeladatok, információ és adatgyűjtés meghatározása 2. Szükségletfelmérés: az igénybevevők szükségleteinek ismerete - a célcsoportra vonatkozó mennyiségi adatok (demográfiai tényezők, egészségi állapot, iskolázottság, - A munkaerő-piaci re-integrációt akadályozó problémák (iskolai végzettség, közszolgáltatási hiányok, roma származás, korcsoport, szenvedélybetegség) - A helyi ellátórendszer vizsgálata: elérhető szolgáltatások, és azok jellemzése, lefedettség, humánerőforrás kapacitás) - A célcsoport motiválásának lehetőségei Módszerek interjú, kérdőíves felmérés, elemzés, összefoglaló dokumentumok készítése, = Leíró jellegű és magyarázó fejezetek

3 3. A stratégiai elemzés módszerei Számításba venni: milyen feltételek között tevékenykedünk, milyen erőforrásokra építhetünk, milyen akadályokra kell számítanunk Ehhez módszerek: 1. PEST-elemzés (a makro környezet elemzésének módszere) Tág környezet: - P: Politics (politikai, jogi) - E: Economics (gazdasági) - S: Society (társadalmi, kulturális) - T: Technology (technológiai) Közvetlen környezet: - Település fejlődési iránya, - A településen élők gazdasági, szociális helyzete, - Az intézmények információs technológiai fejlettsége, - Az intézmény vezetése, munkatársa Erőforrás elemzés: pénzügyi fizikai- emberi technológiai kapcsolati (hírnév, elismerés)

4 A stratégiai elemzés módszerei 2. SWOT-analízis: a közvetlen környezet és a belső helyzet átfogó, jövőorientált elemzése. - S: Strenghts (erős pontok) - W: Weakness (gyenge pontok) - O: Opportunities (környezeti lehetőségek) - T: Threats (Környezeti veszélyek) A SWOT-analízis gondolkodási, elemzési rendszer, olyan általánosan használt eljárás, amely a külső környezeti tényezőket és a belső intézményi adottságokat veti össze, és ezzel meghatározza a szervezet erősségeit és gyengeségeit a piaccal való összefüggésben.

5 4. Stratégiai terv készítése A szakmai tervezés folyamata a tervezés döntések sorozata A döntést nehezíti: információhiány, megbízhatatlan információ, több cél jelenléte, egyidejű figyelembe vétele többszereplős döntések, más vélemények több forgatókönyv a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás

6 5. A stratégiai tervezés szintjei Szempontok: - Jövőkép (hová akarunk eljutni, rövid, hosszú távú elképzelések) - Küldetés (átfogó cél meghatározása, mi a szerepünk) - Alapvető célok (a jelenleg elérendő célok) - Kulcsfontosságú területek (5-10 pontnál ne legyen több) - Irányvonalak (az egyes területeken mit kellene elérni a fejlesztéssel) A jó stratégiai tervezés előfeltétele: - Szervezeti kultúra (közösen elfogadott értékek, meggyőződések) - Szervezeten belüli munkamegosztás (folyamatok feladatokra bontása) - Szervezeten belüli hatáskör megosztás (döntési, utasítási jogok) - Koordinációs eszközök (az egyes szervezeti egységek összehangolása)

7 Közoktatási esélyegyenlőségi terv A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a értelmében a hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv általános céljai a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, továbbtanulási arányuk növelése, valamint az esetleges diszkrimináció visszaszorítása. A közoktatási esélyegyenlőségi programok, intézkedési tervek szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzatok, iskolák a közoktatás-fejlesztési projektek támogatásához, a kiegészítő támogatások odaítéléséhez hozzájussanak. A törvény értelmében minden település és intézmény részére kötelező közoktatási esélyegyenlőségi tervet készíteni, és azt 2 évente felülvizsgálni

8 Antiszegregációs terv Szegregátumok, ahol az alacsony státuszú lakosok (aktív korú, munkajövedelemmel nem rendelkező és a maximum 8 általános iskolai osztállyal rendelkező lakosok) aránya minimum 50% a területen élőknek. A szegregációnak többféle megjelenési formája van: a munkahelyi, az oktatási és a lakóhelyi szegregáció. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítése a Regionális Operatív Programok forrásaihoz szükséges. A megyei jogú városokon túl azokban a városokban jelenik meg követelményként, ahol azt a regionális város rehabilitációs pályázati útmutató előírja. Az Antiszegregációs terv célja, hogy a város (fővárosi kerület) felmérje azon területeit, ahol a szegregáció már megindult, illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek szellemében kidolgozzon a szegregáció oldására irányuló programokat.

9 A helyi esélyegyenlőségi program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) két intézkedése: munkahelyi szinten esélyegyenlőségi tervet, települési önkormányzati szinten helyi esélyegyenlőségi programot kell elkészíteni. Az Ebktv. 63. (6) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva az oktatásra. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.

10 13. Szolgáltatás tervezési koncepció Az ellátás megszervezésére kötelezettek (92..) Helyi rendeletalkotás a szociális ellátások, szolgáltatások igénybe vételére Személyes gondoskodás formái Kérelem benyújtásának helye, módja Intézményvezetői kötelezettségek külön eljárás nélkül nyújtott szolgáltatásoknál Milyen esetekben biztosítható az ellátás Az ellátás megszüntetésének módja, esetei Térítési díjak mértéke, kötelezettek köre, csökkentés, elengedés módjai Megállapodással összefüggő kérdések

11 Kötelezettek köre: Szolgáltatás tervezési koncepció legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, megyei (fővárosi) önkormányzat állami fenntartók (92/B..) Társulás esetén: az összes településre kiterjedően Célja: a biztosított szolgáltatási feladatok meghatározása a települési önkormányzatok szociális szolgáltatási stratégiájának, operatív tervezésének és fejlesztési programjainak alapja, a feladatok, fejlesztési irányok különféle szintjein a szociális szolgáltatások folyamatosan működőképességét segítik az ellátási formákat biztosító szervezetek (állami, önkormányzati, civil és egyházi) közötti párbeszéd, koordináció és kooperáció kiterjesztése szektorok-, intézmények- és szakemberek közötti interaktív együttműködés, a költséghatékonyabb intézményműködtetés feltételeinek kialakítása

12 Tartalma Választható forma, különböző tartalom: lakosságszám, korösszetétel, szolgáltatás iránti igények, szükségletek megjelentetése az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatok, a különböző szervezetek közötti együttműködés keretei speciális ellátási formák, az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz igazodóan, fenntartott intézmény rendszer struktúrája, várakozók, korszerűsítés Szociális kerekasztalok szerepe Helyi véleményeztetés - elfogadást megelőzően: intézményvezetők, kisebbségi önkormányzat Önkormányzatok - szolgáltatástervezési koncepciók

13 Kapacitás szabály területi kiegyenlítés Állami normatíva csak olyan fejlesztésekhez menjen, amelyre van szükséglet 2006 és 2007 évben: irányított területi kiegyenlítési rendszer Pályázat: alapszolgáltatások egy része, idősotthonok csak szociális miniszteri befogadással indítható, finanszírozás az indulás évében 50% től befogadási eljárás: az új szociális szolgáltató, intézmény, házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, nappali és a külső és az időszakos férőhelyek kivételével szakosított ellátásnál az új férőhelyek után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás Miniszteri évente befogadási keret meghatározása, NRSZH befogadási eljárás szakhatósági állásfoglalás Szociális és Gyámhivatal: működési engedély csak befogadás esetén adható. Felmentési szabályok júliustól

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi sélyegyenlőségi Program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: bktv.) 31. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata

Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.09.18 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnok, 2013. június 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program Bevezető 4. oldal A település bemutatása 4. oldal Értékeink, küldetésünk

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben