Területfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója I. kötet Tervelőzmények A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, november

2 Szerkesztők: Dr. Timár Judit, Velkey Gábor Szerzők: Dr. Gurzó Imre, Kanalas Imre, Pál Viktor, Dr. Timár Judit

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területfejlesztési koncepciójának azonosságai és különbségei, az Országos Területfejlesztési Koncepció Dél- Alföldre vonatkozó elképzelései...5 Bevezetés...5 A területfejlesztési stratégiák célrendszere...5 Fejlesztési prioritások, programok...7 Megyei Fejlesztési Stratégiák...13 Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója fejlesztési stratégia...13 Békés megye területfejlesztési koncepciója fejlesztési stratégia...14 Csongrád megye területfejlesztési koncepciója fejlesztési stratégia...15 Az Országos Területfejlesztési Koncepció Dél-Alföldre Megfogalmazott főbb fejlesztési irányainak kivonata...17 I. Gazdaságfejlesztés...17 II. Humán infrastruktúra fejlesztése...17 III. Műszaki infrastruktúra fejlesztése...18 A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció prioritásainak vázlata...19 I. A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti, gazdasági, települési, társadalmi) feltételeinek megteremtése és gyakorlati alkalmazása...19 II. Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a korszerű vertikumú mező- és élelmiszergazdaságra, valamint új, versenyképes, tudásalapú termelő és szolgáltató ágazatok befogadására...19 III. A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése, a periférikus helyzet felszámolása...19 IV. A sajátos történelmi-táji hagyományokból következően, fürtszerűen összekapcsolódó kistérség-fejlesztési programok alkalmazása...20 V. A megyei, térségi, helyi identitás fejlesztése, professzionális területfejlesztési egzüttműködési és intézményrendszer kiépítése a területigazdasági-társadalmi kohézió erősítésével...20 Területfejlesztési programok...20 A Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció prioritásai és programjainak vázlatos kivonata...22 I. Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása...22 II. A közlekedési és telekommunikációs-informatikai rendszerek fejlesztése...22 III. A humán erőforrások fejlesztése...23 IV. Környezetfejlesztés és vízgazdálkodás...23 V. A megye belső kohéziójának erősítése, együttműködésre épülő településhálózat-fejlesztés...24 VI. A megye külső kapcsolatainak fejlesztése, a regionális kohézió erősítése...24

4 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója A Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció prioritásai és programjainak vázlatos kivonata I. A megye gazdasági szerkezetének megújítása II. A gazdasági kapcsolatok élénkítése: a tőke-, áru-, személy-, és információáramlás feltételeinek javítása III. Differenciált és összehangolt emberierőforrás-gazdálkodás: a humán tőke stratégiai elemeinek fejlesztése, a leszakadó társadalmi csoportok helyzetének javítása IV. A térségi kapcsolatok erősítése, régióépítés V. Egészséges emberi környezet biztosítása Az Egészségügyi Szolgáltatások Modernizációja a Dél-Alföldi Régióban című pályázat fejlesztési céljai és programjai Kistérségi fejlesztési koncepciók és programok elemzése a Dél-Alföldön A kistérségi területfejlesztési koncepciók tematikája és tartalma A kistérségi fejlesztés stratégiai céljai A kistérségi fejlesztések prioritásai A területfejlesztési koncepciók által megcélzott, ágazatokhoz kötődő fejlesztési irányok A kiskunfélegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója A kiskunmajsai kistérség fejlesztési koncepciója A kiskőrösi kistérség fejlesztési koncepciója A kunszentmiklósi kistérség fejlesztési koncepciója A kiskunhalasi kistérség fejlesztési koncepciója A kalocsai kistérség fejlesztési koncepciója A bajai kistérség fejlesztési koncepciója A jánoshalmi kistérség fejlesztési koncepciója A bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója Adalékok a Kecskemét Tiszakécske statisztikai kistérség területfejlesztési koncepciójához (kutatás-fejlesztési zárójelentés) A homokháti kistérség területfejlesztési koncepciója Kistelek és térsége középtávú térség- és gazdaságfejlesztési program Makó és térsége komplex területfejlesztési koncepciója A Békési Kistérség területfejlesztési programja II. Fejlesztési koncepció, fejlesztési programok Gazdaságfejlesztési lehetőségek felmérése a Dél-Békési Kistérségben Gazdaságfejlesztési lehetőségek az Észak-Békési kistérségben Gyomaendrőd város és térségi vonzáskörzetének fejlesztési koncepciója A Körösök völgye Területfejlesztési Társulás működési körzete komplex térségfejlesztési programja Gazdaság-és vállalkozásfejlesztési lehetőségek felmérése. Sarkad és térsége

5 BÁCS-KISKUN, BÉKÉS, CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK AZONOSSÁGAI ÉS KÜLÖNBSÉGEI, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ DÉL-ALFÖLDRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEI BEVEZETÉS A magyarországi területfejlesztés intézményrendszerének sajátos fejlődése következtében az Európai Unió NUTS II., azaz egyfajta köztes területi szintjének megfelelő hazai nagyrégiókban a fejlesztési koncepciók elkészítésére akkor kerül sor, amikorra már mind az országos, mind a megyei koncepciók rendelkezésre állnak. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvényben előírt kötelezettségeként a Dél-Alföld mindhárom megyéjének területfejlesztési tanácsa elkészíttette saját területfejlesztési koncepcióját. Békés és Bács-Kiskun megyében 1998 tavaszán, illetve őszén már elfogadták, míg Csongrád megyében novemberben nyilvános vitára bocsátották e tervdokumentumot. A már szintén érvényben lévő Országos Területfejlesztési Koncepció Dél-Alföldet érintő részeinek végleges megfogalmazásakor figyelembe vették a megyékkel történő egyeztetések tapasztalatait. E három területi szint összhangjának megteremtése a tervezés jelen fázisában a regionális stratégia készítőire hárul. Sikeres, helyi erőforrásokra építő térségfejlesztés, a régió fejlődésében közvetlenül vagy közvetve érintett szereplők stratégiai célokkal való azonosulása, a programokban való aktív részvétele, kooperációja csak széles körű konszenzussal remélhető. Ennek előkészítését szolgálja a fenti tervdokumentumokban megjelenő célok, prioritások, program-irányelvek délalföldi szinten fontos, lényegi tartalmi azonosságainak, eltéréseinek alábbi, vázlatos összegzése, ami nem elsősorban az ágazatiak mellett e területi tervekkel sokkal mélyebben foglalkozó tervezők, hanem inkább a döntéshozók munkáját hivatott megkönnyíteni, minden érdeklődő számára átfogó képet adni. A TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK CÉLRENDSZERE A három dél-alföldi megye területfejlesztési stratégiája az országos regionális politika Európai Unióban is alkalmazott alapelveire épül. Célrendszereik struktúrája részben eltérő. Békés és Csongrád megyében nyilván a tervező azonosságából is következően egy kiemelt alapcél jelenik meg, ami három stratégiai célra tagolódik tovább. E hosszú távú célok leghatékonyabban a kijelölt hat, illetve öt fejlesztési prioritás segítségével valósíthatók meg. Az említett két koncepció végeredményben arra koncentrál, hogy feltárja: a fejlesztés e kiemelt területein jelenleg melyek a leginkább megoldásra váró problémák, ezzel szemben mi lenne a kívánatos jövőkép, e rendszeren belül melyek a tervidőszakban elérendő további célok (prioritásonként 2 5), s hogy azok milyen programokkal (projektek csoportjaival) érhetők el. E programok kidolgozottsági szintje túlmegy a törvény által előírt legfontosabb irányelvek megfogalmazásán többé-kevésbé már az ún. stratégiai programok részletezettségének felel meg. Ezzel szemben Bács-Kiskun megyében négy általános, közös, fő fejlesztési cél képezi a területi politika kiindulópontját; mellettük kilenc stratégiai célt rögzítettek. Az ezekhez kapcsolódó öt fejlesztési prioritásnak csak a legfontosabb irányelveit (bizonyos

6 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója értelemben program-meghatározásait) vázolták fel. Ugyanakkor itt országos viszonylatban is sajátos módon a megyei területfejlesztési koncepció keretein belül kerültek kidolgozásra a kistérségi területfejlesztési koncepciók. Így a fejlesztés lehetséges irányai, stratégiai céljai, prioritásai a megyei területfejlesztési és részben területrendezési kapcsolódásokat bemutatva, a kistérségek szintjén jelennek meg viszonylag részletesebben. Végül, a koncepció nem a prioritásoknak alárendelve közli 6 konkrét megyei programnak (s azokon belül 4 7 projektnek) a listáját. Mindenekelőtt az alap- és stratégiai célokat elemezve megállapítható, hogy mindhárom megye oly módon kívánja saját térségét fejleszteni, hogy közben a belső területi különbségekből adódó feszültségeket is kezeli, azokat nem engedi tovább mélyülni. Míg Békésben a modernizálódó hazai gazdaságba való sikeresebb integrálódást, Csongrádban a megye nemzetközi és országos versenyképességének javítását tartják kulcsfontosságúnak, addig Bács-Kiskun megyében a városközpontok dinamizálását, területi kisugárzásuk növelését, komplex hatású forgalmi tengelyek kiépítését, a rájuk épülő modernizációs fejlesztések elindítását, az eurokonformitásra való törekvést és a megye népességmegtartó képességének fokozását egyaránt kiemelendő, elsőrendű céloknak tekintik. Ezek elérésében mindenütt fontos szerepet szánnak a dinamikus pólusoknak (Szegednek, bizonyos városoknak), illetve tengelyeknek. Ezzel párhuzamosan a legkiterjedtebb elmaradott területekkel rendelkező Békés megye területi politikájában alapcél szintjén fogalmazódik meg az ilyen kistérségek végletes leszakadásának megállítása. Csongrád megyében a stabil társadalmi környezet kívánalma mellett a gazdaság területileg kiegyensúlyozottabb növekedése igényének rögzítésében fejeződik ki a társadalmi szolidaritás. Bács-Kiskun megyében a fentieknél tovább kívánnak jutni: a fejletlenebb térségek és települések felzárkózását tűzik ki célul. A stratégiai célok között mindhárom megyében jelentős területfejlesztő szerepet szánnak a gazdaságnak. Bács-Kiskunban a mező- és erdőgazdálkodás jelenleginél nagyobb támogatása mellett az új típusú termelő és szolgáltató ágazatok befogadását, mindkét szféra sokoldalú fejlesztését emelik ki. Békés megyében az ezredforduló igényeinek megfelelő gazdasági szerkezet kialakítására törekszenek, Csongrádban a tőkebeáramlás feltételeit kívánják javítani, a dinamizáló hatású ipari és szolgáltató ágazatokat erősíteni. Az életkörülmények javítása szintén közös szándék. A különbség abban áll, hogy Csongrád megye e tekintetben a vidéki lakosságra koncentrál, Bács-Kiskun területileg differenciált fejlesztésben, illetve szintrehozásban gondolkodik, Békés megye pedig azt tűzi célul, hogy a megye minden lakosa könnyen és gyorsan érhesse el a mindenkori civilizációs színvonalnak megfelelő javakat és szolgáltatásokat. Békés és Csongrád megyében a társadalmi-kulturális (Békésben ezen kívül hangsúlyozottan: nemzetiségi) értékek megőrzésének célja együtt jelenik meg a tájitermészeti értékek védelmének, az egészséges, vonzó környezet megteremtésének igényével. A humán tőkét mindkét helyen a gazdaságfejlesztés egyik zálogának tekintik. Bács-Kiskun megye viszont a helyi-megyei kötődések erősítését, a lakossági és civil szervezeti kezdeményezőkészség fejlesztését, cselekvő társadalmi erő formálását tekinti stratégiai célnak. A környezet fejlesztése mint települési, tájegységi (kistérségi) értékek megőrzése, imázsformálás és ehhez kapcsolódó területi marketing jelenik meg. 6

7 Tervelőzmények Megyei koncepciók A stratégiai célok közös jellemzője a kistérségi-települési együttműködések fokozására való törekvés. Csongrád megye ezen túl a területfejlesztés kulcskérdésének tekinti s alapcélként jelöli meg külső kapcsolatainak bővítését, elmélyítését. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK, PROGRAMOK A dél-alföldi megyék területfejlesztési koncepcióiban megfogalmazott fejlesztési prioritások, s a hozzájuk kapcsolódó programok, ha hangsúlyeltolódásokkal is, de jó néhány területen hasonlóságot mutatnak. Ezek a prioritások alapvetően nem, vagy csak részben tekinthetők ágazatiaknak, bizonyos fejlesztési területek szinte az egész stratégiát áthatják. Ugyanakkor szemléletbeli különbségre is utal, hogy például a turizmus fejlesztése Békésben a külső kapcsolatok fejlesztésének, a regionális kohézió erősítésének elemeként fogalmazódik meg, Csongrádban a gazdasági kapcsolatok erősítésének részét képezi, Bács-Kiskunban viszont több prioritásban is szerepet kap. Mindezek ellenére, a könnyebb áttekinthetőség érdekében célszerű e prioritásokat és programokat a nagyobb fejlesztési területek köré csoportosítva, egymástól elkülönítve elemezni. Gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés területén számos közös pont található. A dél-alföldi sajátosságokat tükrözve, mindhárom megyében elengedhetetlennek tekintik Bács- Kiskunban és Csongrádban kiemeltem kezelik a hagyományokkal, termelési tapasztalatokkal és viszonylag jó alapanyag-, szakember-háttérrel rendelkező élelmiszergazdaság integrált módon történő fejlesztését, keresve az ágazat helyét a megújítandó gazdasági szerkezetben. Diverzifikált gazdaságfejlesztésre törekednek, lényeges szerepet szánva a szolgáltatások és az idegenforgalom fejlesztésének, Békés és Csongrád megyében pedig külön hangsúlyozzák a technológiai, műszaki innovációk és a K+F tevékenység, Csongrádban az új ipari termelőbázisok programszintű fontosságát. Általában javítani kívánják a vállalkozások fejlődéséhez szükséges intézményi-szervezeti feltételeket (pl. ipari parkok, inkubátorházak, vállalkozási övezetek stb.). A vállalati struktúra tekintetében a viszonylag nagy rugalmasságot, innovativitást, piaci érzékenységet mutató, beszállítói szerepre alkalmas kis- és közepes (Csongrádban kifejezetten az utóbbi) vállalkozások létrejöttét, illetve erősítését tartják támogatandónak. Összességében Csongrád megye koncepciójában kap legnagyobb súlyt a gazdaságfejlesztés: külön prioritást fogalmaztak meg a gazdasági szerkezet megújítására és a gazdasági kapcsolatok élénkítésére. Az OTK Dél-Alföldre vonatkozó részei gazdaságfejlesztés tekintetében jó egyezést mutatnak a megyei elképzelésekkel, egyes esetekben azonban eltérések, illetve új gondolatok is feltűnnek (pl. kedvezőtlen adottságú vidékeken a mezőgazdasági termelés volumenének csökkentése vagy pl. a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek feldolgozásához, talajműveléshez szükséges mezőgazdasági-élelmiszeripari gépgyártás). A közlekedési és kommunikációs-informatikai rendszerek fejlesztése A közlekedés fejlesztésének és az informatikai hálózatok kiépítésének az igénye önálló prioritásokban, de legalábbis programok sorában jelenik meg a dél-alföldi megyék 7

8 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója területfejlesztési koncepcióiban. Amíg azonban ez Bács-Kiskunban a megye és városai tranzit szerepköre fejlesztésének, a periférikus helyzet felszámolásának fontos tényezőjeként, addig Csongrád megyében a gazdasági kapcsolatok élénkítésének (a tőke-, áru-, személy- és információáramlás), valamint a kistérségi kapcsolatok erősítésének feltételeként fogalmazódik meg leghangsúlyosabban a valóban legsúlyosabb problémákkal küzdő Békés megyében szerepel. A különböző prioritások alá tartozó közlekedési és informatikai fejlesztési programok a három megyében jó egyezést mutatnak (közút- és vasútfejlesztés, határátkelőhelyek nyitása, logisztikai központok kialakítása, kombinált fuvarozási formák fejlesztése, kommunikációsinformatikai rendszerek kiépítése, társadalmasítása). Sajátosságként jelentkezik, hogy Békés megyében önálló programként jelenik meg a békéscsabai repülőtér kiépítése, regionális szerepkörű hasznosítása. Az OTK nem tekinti speciális régiófejlesztési kérdésnek az informatikai hálózat kiépítését, társadalmasítását. A közút-, illetve a vasúthálózatra vonatkozó elképzelések pedig nem mindig esnek egybe a megyék által képviselt álláspontokkal (pl. a Budapest Kelebia vasútvonal korszerűsítése helyett megfogalmazódott már a Budapest Szeged vasútvonal korszerűsítésének nagyobb szükségessége, a Déli Autópálya ügye, a Nagyvárad Gyula Békéscsaba Szeged Szabadka, dél-alföldi regionális együttműködés tengelyeként is szolgálható vasútvonal korszerűsítése stb.). Nem véletlen, hogy Békés megye az országos és nemzetközi közlekedési kapcsolatok erősítésére, a főközlekedési hálózatok fejlesztésére, továbbá a határátkelőhelyek és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények kiépítésére és fejlesztésére megfogalmazott programjait a kormányszervek döntési kompetenciájába tartozó feladatok közé is átemelte. Környezetfejlesztés A környezetfejlesztés önálló prioritásként jelentkezik mind a három megyében. Amíg azonban Békésben maga a környezetfejlesztés és a vízbázisvédelem, Csongrádban az egészséges emberi környezet biztosítása a megjelölt cél, Bács-Kiskunban ugyanez mint a fenntartható vidékfejlesztés egyik feltétele fogalmazódik meg. A programok szintjén is megjelennek a hasonló elképzelések (vízgazdálkodás, szennyvízhálózat-fejlesztés, szennyvízkezelés, talajvédelem, természet- és tájvédelem, erdősítés, zöldfolyosó-rendszer létesítése, hulladékgazdálkodás). Sajátosságként jelentkezik viszont Bács-Kiskun megyében a homokhátság vízpótlásának megoldása, a vízvisszatartás kérdése, Békés megyében a Maroshordalékkúp vízbázisának és területének védelme, valamint Csongrád megyéhez hasonlóan a környezetkímélő infrastruktúra-fejlesztés. Csongrádban ugyanakkor önálló programot fogalmaztak meg az épített környezet fejlesztésére is. Az OTK ebben a vonatkozásban összhangban van a megyei fejlesztési koncepciókkal. A humán erőforrások fejlesztése A humán fejlesztési prioritások az eltérő célrendszerekhez illeszkedően eltérő kérdésekre helyezik a hangsúlyokat Bács-Kiskun, mint a másik két megyében, bár a programok struktúrája a tartalmi különbségek mellett az utóbbi két megyében is különbözik, Csongrád megyében a településhierarchia egyes elemeinek sajátos ellátó szintjeit követi. 8

9 Tervelőzmények Megyei koncepciók Csongrád és Békés megye esetében elsősorban az oktatásra, az aktív foglalkoztatáspolitikára, az át- és továbbképzési rendszer hatékonyabb kialakítására, a szociális és Csongrádban kiemeltebben az egészségügyi hálózat minőségére és kiépítettségére helyezték a hangsúlyt. Ezzel szemben, Bács-Kiskun megyében inkább a térségi, helyi identitás erősítésére, a területfejlesztési együttműködésre, a partnerség érvényesítésére, a területi-gazdasági-társadalmi kohézió erősítésére koncentrálnak, bár a programlistában itt is helyet kapnak az oktatás- és kutatásfejlesztés kérdései. Az OTK a Dél-Alföld vonatkozásában elsősorban az egészségüggyel és a közoktatással foglalkozik, bár kiemeli a felsőoktatás jelentőségét és lehetséges hatásait a gazdaság és társadalom más területeire. Az ellátási feladatokat a hátrányos helyzetű határmenti térségekre összpontosítandónak tartja. A belső kohézió, térkapcsolatok erősítése A dél-alföldi megyék mindegyikében külön fejlesztési prioritásnak tekintik a településeik közötti, kistérségi térkapcsolatok fejlesztését. Utóbbiakat illetően azonban Bács-Kiskun megyében elsősorban a fürtszerűen összekapcsolódó kistérségfejlesztési koncepciók, illetve programok szerepét emelik ki, míg a másik két megyében a kistérségi szintű területfejlesztés menedzsmentjének, intézményrendszerének fejlesztésében, az önkormányzati társulások tevékenységének kiterjesztésében, társadalmasításában látják inkább a megoldás lehetőségét. A települési kapcsolatok javításának módjait egyaránt az egyes hierarchiaszintek sajátos funkcióira építve határozzák meg. Bár mindenütt megjelenik, Békés megyében programszintű kiemelést kap az elmélyült munkamegosztáson, koordináción alapuló városhálózat-fejlesztés. Itt, valamint Csongrád megyében a prioritásokban és programokban nagyobb fejlesztési hatást várnak a dinamikus városi terektől, Békésben a közép-békési településegyüttestől, Csongrádban a szegedi agglomerációtól. A vidékfejlesztés viszont inkább Bács-Kiskun és Békés megye koncepciójában jelenik meg nagyobb súllyal. Dél-alföldi sajátosságként mindenütt helyet kap a tanyafejlesztés kérdésköre. Külső kapcsolatok fejlesztése A megyéből kimutató kapcsolatoknak két szintje fogalmazódik meg a fejlesztési prioritásokban, illetve programokban. Az egyik szint a régión, részben az országhatáron is túlnyúló kapcsolatok, melyek közül az általános külgazdasági, kulturális stb. feladatok megjelölésén túl Csongrád és Békés megyében külön kiemelték a Duna Körös Maros Tisza Eurorégiós együttműködés fontosságát, felvázolták az erősítéshez szükséges megyei szintű teendőket. Jelen összegzés szempontjából kiemelten fontosak a három megye egymással történő kapcsolatkeresését felölelő fejlesztési elképzelések, melyek a Dél-Alföldi Régió kohéziója, igazi tartalommal való megtöltése szempontjából meghatározóak. Magával a régióval program-szinten Békés és Csongrád megyékben foglalkoznak, tudatosan keresve helyüket a térségben, készülve annak megszilárdítására. Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójában a regionális léptékű elképzelések felvázolása helyett alapvetően a kistérségi koncepciók részeként a települések közötti, megyehatáron átnyúló térkapcsolatok erősítésének igénye dominál. Békés megye régióépítésre vonatkozó programja magában foglalja a Dél-Alföld koordinált fejlesztésének néhány irányelvét is. Ilyenek: 9

10 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Az Európai Uniós csatlakozásra való közös felkészülés érdekében a térségben kiemelt fontosságú élelmiszergazdaságon belüli komparatív előnyöket számba vevő, kölcsönösen előnyös munkamegosztás kialakítása, a térségenként sajátos specializált termékek széles skálájának meghatározása, az eladásukat segítő régiómarketing megszervezése. A Dél-Alföldi Régió elérhetőségének, s ezzel együtt belső átjárhatóságának javítása, a Dél-, Délkelet-Európa, Közel-Kelet felé betöltött tranzit-szerep erősítése (Nagyvárad-Fiume vasútvonal kiépítése, Déli Autópálya vagy az S9-es út, az M5-ös autópálya és a rácsatlakozó utak gyorsforgalmi jellegű kiépítése, határátkelőhelyek fejlesztésének összehangolása a megye elképzelései szerint a békéscsabai repülőtér fejlesztése stb.). A régióban működő szellemi központok egymásra épülő integrált fejlesztése, az agrár- és biotechnikai kutatási központok innovációcentrummá alakítása. A felszíni és felszín alatti vizek, a termőföld, a természeti értékek védelmének összehangolása, koordinált környezetfejlesztés, területrendezés. A regionális szintű intézményekben rejlő lehetőségek kihasználása, a programok összehangolása. Csongrád megyében már teljesen önálló programot fogalmaztak meg a Dél-Alföldi Régió megszilárdítására vonatkozóan. Ebben azonban a megye elsősorban saját szerepe, feladatai meghatározására koncentrál. Felvázolásra kerül viszont néhány, a régiófejlesztési stratégia elkészítéséhez hasznos támpontot jelentő elv is. Ezek szerint tudatosítani kell, hogy melyek azok a fejlesztési irányok, amelyek: a három megye közös érdekeinek érvényesítését igénylik (pl. Déli Autópálya, agrár innováció, régiómarketing); akkor is elfogadhatóvá tehetők, ha csupán kétoldalú közvetlen érdekeket szolgálnak (pl. homokhátsági vízpótlás, a Maros-hordalékkúp vízbázisvédelme), de a régióra szánt közös fejlesztési forrásokat céloznak meg; komoly versenyhelyzetet, illetve konfliktusokat teremthetnek (pl. Szeged regionális logisztikai központtá fejlesztésének kérdése az Országos Területfejlesztési Koncepcióban). A program kiemelt jelentőséget tulajdonít a megyehatáron is átnyúló, hatékony kistérségi együttműködéseknek, valamint a centrumtelepülések egész régiót átfogó hálózatának, melynek formálásában, illetve erősítésében kezdeményező szerepet tölthetnek be a városok oktatási intézményei. A mellékelt táblázatokból kitűnik, hogy az egyes megyék illetve az OTK a Dél-Alföldi Régióra vonatkozóan mely programokat tartják kiemelten támogatandónak. Ezek azt bizonyítják, hogy számos fejlesztésben megtalálhatók azok az elemek, amelyek az egész térségre pozitív kihatásúak és a három megye gyors összefogását teszik szükségessé (pl. a humán erőforrások, az agrár innováció fejlesztése, a DAP vagy az S9-es autóút, a határátkelők, az idegenforgalom kapcsolt kínálatokra épülő fejlesztése, a természeti környezet védelme stb.). A hasonló problémákat és fejlesztési elképzeléseket tükröző programok megléte alapján számos területen nyílik mód a megyék együttgondolkodására, programjaik akár magasabb területi szintű (regionális) megvalósítására. Ilyen programok lehetnek pl.: Szennyvízkezelés. 10

11 Tervelőzmények Megyei koncepciók Hulladékgazdálkodás (tárolás és hasznosítás). Talajvédelem (környezetkímélő területhasználat). Tájrekonstrukció, természet- és tájvédelem. Környezetkímélő infrastruktúra-fejlesztés. Környezeti monitoring-rendszer kiépítése. Integrált élelmiszergazdaság kialakítása. Közép-, részben kisvállalkozások támogatása. Telekommunikációs hálózatok fejlesztése. Kerékpárút-hálózatok kiépítése. Tanyás és falusi térségek fejlesztése. Kistérségi területfejlesztési intézményrendszer fejlesztése. Külkapcsolatok erősítése. Imázs-teremtés és területi marketing. Természetesen vannak olyan programok, amelyek nem esnek egybe mind a három megye érdekeivel, így a forrásokért folyó versenyben komoly konfliktusokat eredményezhetnek. Ilyen programok pl.: A vízgazdálkodás és vízbázisvédelem területén a homokhátsági vízpótlás vagy a Maros-hordalékkúp vízbázisvédelme (ezek a programok ugyanis csak kétoldalú közvetlen érdekeket szolgálnak, de közös fejlesztési forrásokat céloznak meg). Vállalkozási övezetek, ipari parkok kijelölése, létrehozása (a régión belüli pályázók kiéleződő versenye először az állami kedvezményszerzési, forráselosztási, majd a piaci mechanizmusban). Közúthálózat-fejlesztés és -korszerűsítés (bizonyos törzshálózati elemek, de különösen a mellékúthálózat fejlesztési sorrendjét illetően). Vasútfejlesztés és hálózatkorszerűsítés (pl. Budapest Kelebia, Budapest Szeged fejlesztési dilemma). Logisztikai központok fejlesztése (Szeged, Békéscsaba, Kecskemét). Repülőtér-fejlesztés (Szeged, Békéscsaba, Kecskemét). Mind a megyei területfejlesztési stratégiák hasonló, regionális érdekeket képviselő, mind az érdekütközéseket eredményező elemei új megközelítésben, széles körű egyeztetési eljárás, konszenzusteremtés eredményeként kerülhetnek csak be a Dél- Alföld területfejlesztési koncepciójába. 11

12

13 MEGYEI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Általános, közös, fő fejlesztési célok A megye városi központjainak dinamizálása, a gazdaságitársadalmi fejlődésük hatásaként területi kisugárzásuk, ellátóképességük növelése a fejletlenebb térségek, települések felé, azok felzárkózása céljából. A megye jelentős közúti, vasúti, vízi közlekedési, forgalmi és üzleti tranzit szerepéből kiindulva, komplex hatású forgalmi tengelyek kiépítése és rájuk épülően modernizációs fejlesztések elindítása az északnyugatról dél-keletre áramló fejlődés trendjeiből, folyamataiból következő közvetítői kereskedelmi, termelési, logisztikai kapacitások kiépítésével. Az európai csatlakozási folyamatokból következően törekedni kell különösen a területpolitika és az agrártermelés terén az alapfeltételek megteremtésére, a megye sokoldalú, komplex fejlesztésének eurokonformtására. Fokozni szükséges a megye népességmegtartó képességét, tekintettel a helyi társadalom területi-települési harmónia-igényeire, s a humán erőforrások átfogó fejlesztésére. Stratégiai célok A megye egésze népességmegtartó képességének erősítése. A mező- és erdőgazdálkodás többirányú fejlesztése és a jelenleginél nagyobb közvetett és közvetlen támogatása. Új típusú termelő és szolgáltató gazdasági ágazatok befogadása, sokoldalú fejlesztése. Az életkörülmények közvetett gazdaságfejlesztésen és közvetlen infrastruktúra-fejlesztésen alapuló javítása, s ahol szükséges ott a szintre hozása. A történelmi okok következtében is erősen tagolt, sokoldalú településállomány értékeinek megőrzése és megújítása. A megye térségi-települési-társadalmi összefogásának (kohéziójának, partneri viszonyrendszerének) erősítése. A helyi-megyei kötődések (identitástudat) erősítése és annak cselekvő társadalmi erővé való transzformálása, a lakossági és civil szervezeti kezdeményezőkészség fejlesztése. A megye és tájegységei (kistérségei) közös és egyedi értékeket felmutató jövőképének, imázsának megformálása, fejlesztése. A megye és térségi területi és nemzetközi marketingjének, kapcsolatrendszerének együttműködési rendszerének javítása. Fejlesztési prioritások A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdaságitelepülési-társadalmi) feltételeinek megteremtése és gyakorlati alkalmazása. Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a korszerű vertikumú mezőés élelmiszergazdaságra, valamint új, versenyképes, tudásalapú termelő és szolgáltató ágazatok befogadására. A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése, a periférikus helyzet felszámolása. A sajátos történelmi-táji hagyományokból is következően, fürtszerűen összekapcsolódó kistérség-fejlesztési programok alkalmazása. A megyei, térségi, helyi identitás fejlesztése, professzionális területfejlesztési együttműködési és intézményrendszer kiépítése a területi-gazdaságitársadalmi kohézió erősítésével.

14 BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Alapcél Az elmaradott kistérségek végletes leszakadását megállítva Békés megye sikeresebben integrálódjon a modernizálódó magyar gazdaságba és társadalomba Stratégiai célok Az eredményes élelmiszergazdasági hagyományokra támaszkodó, a lakosság jelenleginél magasabb szintű, konvertálható képzettségére é- pítő, az ezredforduló igényeinek megfelelő gazdasági szerkezet kialakítása Az alföldi településhálózat kínálta előnyöket kihasználva, a kistérségi együttműködés fokozásával a megye minden lakosa könnyen és gyorsan érhesse el a mindenkori civilizációs színvonalnak megfelelő javakat és szolgáltatásokat A sokszínű társadalmi (nemzetiségi, kulturális) és természeti értékek megőrzésével és fejlesztésével egészséges és vonzó környezet megteremtése a megye lakossága és a megyén (országon) kívül élők számára Fejlesztési prioritások Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása A közlekedési és kommunikációsinformatikai rendszerek fejlesztése A humán erőforrások fejlesztése Környezetfejlesztés és vízgazdálkodás A belső kohézió erősítése; együttműködésre építő településhálózatfejlesztés A külső kapcsolatok fejlesztése; a regionális kohézió erősítése 14

15 CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Alapcél Csongrád megye nemzetközi és országos versenyképességének javítása a külső kapcsolatok bővítésével és elmélyítésével, folyamatos megújulásra képes, stabil gazdasági és társadalmi környezet megteremtésével. Stratégiai célok A magas színvonalú humán tőkére építve, a tőkebeáramlás feltételeinek javításával, a dinamizáló hatású ipari és szolgáltató ágazatokat erősítve, fenntartható, területileg kiegyensúlyozottabb gazdasági növekedés biztosítása. A vidéki lakosság életkörülményeinek javítása a városi funkciók differenciált továbbfejlesztésével és a település-kapcsolatok erősítésével. Szeged nemzetközi funkcióinak fejlesztése. A meglévő társadalmi, kulturális és tájitermészeti értékek megőrzésével egészséges, esztétikus, vonzó környezet biztosítása. Fejlesztési prioritások A megye gazdasági szerkezetének megújítása A gazdasági kapcsolatok élénkítése: a tőke-, áru-, személy- és információáramlás feltételeinek javítása Differenciált és összehangolt emberierőforrásgazdálkodás: a humán tőke stratégiai elemeinek fejlesztése, a leszakadó társadalmi csoportok helyzetének javítása Térségi kapcsolatok erősítése; régióépítés Egészséges emberi környezet biztosítása 15

16

17 AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ DÉL- ALFÖLDRE MEGFOGALMAZOTT FŐBB FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK KIVONATA I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság A mezőgazdaság exportképességének növelése. Integrált (termesztés, felvásárlás, magas szintű feldolgozás, értékesítés) tájtermesztési eljárások bevezetése. Profitorientált, versenyképes mezőgazdaság kialakítása a kedvezőbb adottságú vidékeken (Csongrád és Békés megyékben, valamint Bács-Kiskun megye Duna menti sávjában). Kedvezőtlen adottságú vidékeken csökkenő volumenű mezőgazdasági termelés mellett a családi, valamint a szociális alapú mezőgazdasági termelés támogatása. Ipar Kis anyagszükségletű, szakképzett munkaerőt igénylő iparágak fejlesztése mezőgazdasági termékek, élelmiszerek feldolgozásához szükséges mezőgazdasági- élelmiszeripari gépgyártás; biotechnológia; talajműveléshez, betakarításhoz szükséges gépek fejlesztése és gyártása; könnyűipar, textil- és textilruházati ipar. kis és középüzemi méretű ipar fejlesztése Békéscsaba-Gyula térségében vállalkozói zóna létesítése. Innovációs központok kialakítása (Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Baja) fejlesztése. Logisztikai központok kiépítése (Szeged, Kecskemét). Idegenforgalom A termálturizmus, falusi, tanyai, valamint a zöld-turizmus fejlesztése (Kiskunsági NP, Alsó-Dunaszakasz, Alsó-Tisza területén). A kulturális turizmus elemeinek erősítése. II. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Egészségügy A rendelőintézeti ellátás (mennyiségi és minőségi) javítása (különösen Dél-Békés és Dél-Bács térségében). A járóbeteg-szakellátás területi kiegyenlítése. A szakorvosi ellátás elérhetőségének javítása.

18 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Közoktatás Oktatási férőhelyek számának növelése a Dél-Alföld déli határmenti övezeteiben. A tömegoktatás színvonalának javítása. Felsőoktatás Helyi és regionális főiskolai szövetségek támogatása. A felsőoktatási intézmények innovációs centrumokkal történő egybehangolt fejlesztése Szociálpolitika Az elvándorlás ütemének, a kedvezőtlen demográfiai viszonyok hatásainak csökkentése. III. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Közlekedés Az M5 autópálya kiépítése az országhatárig. Az M43 autópálya megépítése Szeged és az országhatár között. A Budapest Kelebia vasútvonal korszerűsítése. A szegedi országos közforgalmú kikötő fejlesztése, kombinált fuvarozási terminál kiépítése. Új Duna híd építése Szekszárd térségében és a hozzá kapcsolódó autóút kialakítása Szegedig. Vízgazdálkodás Csatornázási és szennyvíztisztítómű-fejlesztések megvalósítása a 2000 lakosegyenértéket meghaladó településeken. A békéscsabai, hódmezővásárhelyi, kecskeméti és szegedi szennyvíztisztító telepek bővítése és továbbfejlesztése a kiemelt városok programja alapján. Az ivóvíz minőségét javító fejlesztések. Körösök árvízvédelmi műveinek fejlesztése. Az élővíz-rendszer műveinek rekonstrukciója. A Maros-hordalékkúp regionális jelentőségű ivóvízkészletének védelme A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási helyzetének javítása, a vízhiány enyhítése, a hasznosítható vízkészlet biztosítása, megfigyelőrendszer kiépítése. A Tisza és a Körös völgyi vízgazdálkodási létesítmények műszaki rekonstrukciója, vízhasznosítási fejlesztések. Energiaellátás A nemzetközi kooperáció bővítése érdekében regionális energiahálózati fejlesztések (Szeged Békéscsaba, és Szeged országhatár közötti 400KV-os alaphálózat kiépítése). A villamos főelosztó-hálózati rendszer fejlesztése és rekonstrukciója. A geotermikus energia hasznosítása. 18

19 A BÁCS-KISKUN MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PRIORITÁSAINAK VÁZLATA I. A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉS (KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSI, TÁRSADALMI) FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA. Nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi területi és helyi értékek védelme, hatásterületükön az agrártermelés és az idegenforgalom tájkímélő módszereinek alkalmazása, támogatása. A homokhátság vízvisszatartásának, vízpótlásának megoldása, ökológiai és ökonómiai alapú fejlesztése. A Duna-Tisza köze erdősítése (figyelembe véve a természeti és a változó (agrár) gazdasági érdekeket, valamint a környezetvédelmi és társadalmi szükségleteket). Talaj- és vízvédelem fokozása. A tájtermesztés és biogazdálkodás elterjesztése. A települési külterületek fokozott védelme (az alföldi táj arculatának védelme és rekonstrukciója). Zöldfolyosó-rendszer kialakítása (a biodiverzitás megőrzése, védelme, természetes élőhelyek összekapcsolása). A falusi, tanyai, pusztai, vízi, kisvasúti és az ökoturizmus fejlesztése. Szennyvízhálózat-fejlesztés és a szennyvízkezelési problémák megoldása. II. KOMPLEX GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALKALMAZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KORSZERŰ VERTIKUMÚ MEZŐ- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁGRA, VALAMINT ÚJ, VERSENYKÉPES, TUDÁSALAPÚ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ÁGAZATOK BEFOGADÁSÁRA Kis- és közepes méretű vállalkozások kiemelt támogatása. A megye gazdaságának diverzifikálása, ipari fejlesztési programok támogatása (beszállítói-alvállalkozói iparágak fejlesztése). Integrált és alternatív mezőgazdasági termelés (extenzív, intenzív, szociális típusú, biotermelés-centrikus, tájkímélő) magas színvonalú feldolgozással és más kiegészítő tevékenységgel (kézműipar, szolgáltatások). Gazdasági és vállalkozói övezetek kialakítása és fejlesztése. Szállítási-fuvarozási, raktározási, csomagolási, technológiai-transzfer, kereskedelmi tevékenységek fejlesztése. Szociális alapú gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés ágazati koordinációval. Idegenforgalom fejlesztése. A vállalkozói kultúra fejlesztése. III. A MEGYE ÉS VÁROSAI TRANZIT SZEREPKÖRÉNEK FEJLESZTÉSE, A PERIFÉRIKUS HELYZET FELSZÁMOLÁSA A fontos közutak és vasútvonalak (különösen az M5-ös autópálya, valamit a Budapest-Kelebia vasúti fővonal) hidak, elkerülőutak, vízi közlekedés fejlesztése, városi elkerülőutak megépítése.

20 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója A bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztése. Határátkelő-fejlesztés. Kombinált szállítási formák fejlesztése. Kommunikációs-információs rendszerek központjainak kiépítése. IV. A SAJÁTOS TÖRTÉNELMI-TÁJI HAGYOMÁNYOKBÓL KÖVETKEZŐEN, FÜRTSZERŰEN ÖSSZEKAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ALKALMAZÁSA Települési kapcsolatok javítása. Területfejlesztő-menedzser irodák létrehozása, információs rendszereik kiépítése, összekapcsolása. Az alapellátás és infrastruktúra kiépítettségének területi kiegyenlítése (az intézményrendszer továbbfejlesztése). A kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása. V. A MEGYEI, TÉRSÉGI, HELYI IDENTITÁS FEJLESZTÉSE, PROFESSZIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI EGZÜTTMŰKÖDÉSI ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER KIÉPÍTÉSE A TERÜLETI-GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉVEL. Területi-gazdasági-társadalmi-politikai kohézió erősítése a helyi önkormányzatok és kistérségi szervezetek, illetve a megye között, partneri viszony kiépítése. Új oktatási, képzési-tanácsadási lehetőségek és a lokális kommunikáció fejlesztése. A nemzetiségi és a kulturális javak megőrzése, bővítése, határon túli együttműködések kiszélesítése. A természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése. TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A Duna Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi fejlesztési programja A Homokhátság vízgazdálkodása Tájrekonstrukció és tájvédelem A Duna Tisza köze erdősítése Zöld-folyosórendszer létesítése Szennyvízhálózat-fejlesztés és kezelés Térségi szervezésű hulladékgazdálkodás A megye sokoldalú gazdaságfejlesztési modernizációs programja Az agrárium átalakítása és korszerűsítése Kis- és középvállalkozások támogatása Ipari parkok, vállalkozási övezetek A tercier és quaterner ágazatok fejlesztése Az idegenforgalom fejlesztése A minőségbiztosítási rendszerek adaptációja 20

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat Készítette: Város-Teampannon Kft Budapest, 2010. június Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció A 2013-ban készült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció 2014-ben felülvizsgált változata 2014. július 21. 1/155 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary; RTT,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben