MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA"

Átírás

1 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Szerzők: Kovács Lászlóné Berényi Üveges Katalin Lektor: Dr. Karkalik András Budapest, 2007

2 Bevezető A mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú támogatások rendszere hazánk évi uniós csatlakozásával alapvetően megváltozott. Ez a változás egyaránt érintette a gazdálkodókat, a támogatással kapcsolatos hazai jogalkotás, ill. jogalkalmazás rendjét, a támogatás pénzügyi finanszírozási módját. Létre kellett hozni a támogatások végrehajtásáért felelős, az uniós eljárásrendnek megfelelő új intézményrendszert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (továbbiakban: MVH). A gazdálkodóknak meg kellett tanulniuk az új támogatási rendszerrel összefüggő regisztrációs és nyilvántartási rendszerekbe való bejelentkezés és adatszolgáltatás módját. A támogatások igénylésének új rendjét, beleértve az uniós irányelvek keretszabályozási jellegének megfelelő, de a hazai sajátosságokat is figyelembe vevő jogszabályokban meghatározott kötelező előírások függetlenül a támogatás tényétől és önként vállalható kötelezettségek összefüggéseit. A kötelezettségek teljesítését, valamint a teljesítések ellenőrzésének és szankcionálásának új rendjét, módszereit. Ebben a bonyolult tanulási folyamatban kellett és kell jelenleg is vezető szerepet vállalniuk a gazdák tájékoztatásában a szaktanácsadóknak. A Tanács 1782/2003/EK rendelet I. cím 3. fejezet 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint A tagállamok január 1-ig létrehozzák a mezőgazdasági termelőket a földdel és a mezőgazdasági üzemben folytatott gazdálkodásban segíteni hivatott tanácsadó rendszert (a továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadó rendszert), amelyet egy vagy több kijelölt hatóság vagy magánszerv működtet. És mi a legfontosabb feladatuk? A hivatkozott rendelet ugyanazon cikkének (2) bekezdése szerint A tanácsadói tevékenységnek legalább a gazdálkodási követelményekre, valamint a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára mindenképpen ki kell terjednie. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának (továbbiakban: UMVP) keretén belül induló és 7 évre szóló új támogatási rendszer bevezetése a mezőgazdaság valamennyi szereplőjének hasonló nagy kihívást jelent, mint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (továbbiakban: NVT). Részletesen meg kell ismerkedniük az új támogatási lehetőségekkel, azok bevezetésének időpontjával, a hozzájuk rendelt előírások és kötelezettségek rendszerével, ezen belül is a kölcsönös megfeleltetés követelményeivel, ellenőrzési és szankcionálási feltételeivel. Ebben a megismerési, tájékozódási folyamatban kell a naprakész információval rendelkező szaktanácsadónak segítséget nyújtani a gazdálkodónak. 2

3 E rövid bevezetés után ezzel az új helyzettel, a kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszerével kapcsolatos, legfontosabb, tájékoztató jellegű információkkal kívánjuk megismertetni a témában érintetteket. Már a KAP reform kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási kifizetéseknek mindinkább elő kell segíteni azon célokat is, melyeket az EU prioritásként kezel, azaz a környezet megóvása, az élelmiszer biztonság, az állatok kímélete, valamint a mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartása. Ezen törekvéseket határozza meg a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódóan a Cross Compliance, vagy más néven a kölcsönös megfelelés követelmény rendszere. Az Európai Unióban a tagállamok által elfogadott hosszútávú gazdasági programok megvalósításához, beleértve a fenntartható fejlődés és környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztése mellett megvalósuló vidékfejlesztési programokat nemcsak az összköltségvetési kereteket, ill. annak tagállami szintű mértékét határozzák meg, jelen esetben évekre, hanem a célok elérését program szinten meghatározó támogatási rendszereket, azok teljesítéséhez tartozó kötelező előírások rendszerét, ill. a támogatási rendszerek végrehajtását szolgáló jogi kereteket is. Ilyen több éves tagállamonként, programszinten, a Bizottság hagyja jóvá támogatási rendszert határoz meg 7 évre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban: EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/ EK tanácsi rendelet. E rendelet végrehajtásával kapcsolatban a Tanács 2012/2006/EK Rendelet (2006. december 19.) preambulumának (8) bekezdése arról rendelkezik, hogy az új tagállamoknál (kivéve Romániát és Bulgáriát) a jelenlegi egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (Single Area Payment Scheme, továbbiakban: SAPS) fel kell váltania legkésőbb 2010-ig az egységes támogatási rendszernek (Single Payment Scheme, továbbiakban: SPS). Magyarország az SPS-t 2009-től tervezi bevezetni. A fentiek értelmében a nevezett új tagállamoknak nem az EMVA támogatási rendszerének hatályba lépésekor, hanem csak az egységes támogatási rendszer hatályba léptetésével egyidejűleg kell bevezetniük kötelező érvénnyel a Cross Compliance-t (továbbiakban: CC), azaz a kölcsönös megfeleltetés rendszerét. A kölcsönös megfeleltetésnek két követelmény rendszere van, ezek a Tanács 1782/2003/EK rendelet III. és IV. mellékletei. A III. számú melléklet 18 direktívában megfogalmazva,

4 től 2007-ig tartó bevezetési időszakokra osztva tartalmazza az alapvető, azaz a köz-, állat- és növényegészségügyi; valamint a környezet és az állatok kíméletének követelményeit. A IV. számú melléklet tartalmazza a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot fenntartásának követelmény rendszerét. Ehhez a melléklethez nem tartoznak sem bevezetési időszakokra vonatkozó időpontok, sem konkrét jogszabályi hivatkozások, amiből egyértelműen az következik, hogy az SPS bevezetésével egyidejűleg minden, a tagállam által nemzeti jogszabályokban meghatározott előírás azonnal életbe lép. Maga a követelmény rendszer tartalmát tekintve két részre osztható, azaz a talajok védelmét, ill. a környezet-, és természetvédelmet meghatározó előírásokra. A kölcsönös megfeleltetés mindkét követelmény rendszernek egyik sajátossága, hogy az uniós szinten meghatározott, alapvetőnek nevezett követelményeket a tagállamoknak a nemzeti sajátosságai figyelembe vétele mellett nemzeti jogszabályokban kell megjelentetni. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni azt is, hogy az uniós jogalkotásban egyre jelentősebb szerepeket kapnak az irányelvek (un. direktívák), melyek keret jelleggel határozzák meg az elérendő közösségi célt, a minden tagállamra kötelező előírások körét, valamint bevezetésüket konkrét határidőhöz kötik. Az irányelvben foglaltak végrehajtásához tagállami szinten olyan nemzeti jogszabályokat kell alkotni, amelyek az irányelv kötelező elemei mellett megfelelő szinten és mértékben biztosítják a tagállami sajátosságok érvényesülését is, akár regionális szinten is. Az előzőekben ismertetett, az uniós csatlakozással együtt járó jogalkotási rendszernek a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó kötelezettségei a Tanács 1782/2003/EK rendelet preambulumának (3) bekezdésében így kerültek meghatározásra: A mezőgazdasági földterület termelésből való kivonásának megakadályozása, valamint a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartása céljából előírásokat kell megállapítani, amelyek alapjai vagy fellelhetők az egyes tagállamok nemzeti rendelkezéseiben, vagy nem. Ezért indokolt egy közösségi keretrendszer létrehozása, amelyből a tagállamok átvehetnek egyes előírásokat, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és éghajlati viszonyok, valamint a meglévő gazdálkodási rendszerek (földhasználat, vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és mezőgazdasági üzemszerkezetek. 4

5 A kölcsönös megfeleltetés mindkét követelmény rendszerének nemzeti jogszabályokban meghatározott előírásait valamennyi gazdálkodónak kötelezően be kell tartani, függetlenül attól, hogy a gazdálkodó támogatásban részesül, vagy sem. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a gazdálkodó éppen ezeknek az előírásoknak a teljesítése hiányában nem lesz jogosult a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer keretein belüli támogatásra. A tagállamok a IV. számú mellékletben kialakított keret alapján nemzeti vagy regionális szinten meghatározzák a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó minimum követelményeket, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati viszonyok, a meglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a mezőgazdasági üzemszerkezet. Mindez nem sérti az 1257/1999/EK tanácsi rendelettel összefüggésben a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozóan alkalmazott előírásokat, valamint a helyes gazdálkodási gyakorlat referenciaszintje fölött alkalmazott agrár-környezetvédelmi intézkedéseket. Fontos és a jövőre nézve ide kapcsolódó információ található az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, Bizottsági tájékoztatóban (2006/C 319/01) is, ill. a preambulum (59) bekezdés c) pontja szerint tekintettel a mezőgazdasági üzemek 1782/2003/EK rendelettel létrehozott egységes támogatására és a rendelet 5. cikkében előírt, valamennyi mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartására irányuló kötelezettségre, nem nyújtható állami támogatás a pusztán e feltételek tiszteletben tartásáról származó költségekre. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kölcsönös megfelelés követelmény rendszer előírásainak teljesítése kötelező, de az ezzel összefüggő költségek támogatással nem ellentételezhetők. Tartalmilag ide kapcsolható az a fontos információ is, hogy 2009-ben az új AKG támogatás az SPS bevezetésével egyidejűleg indul és a HGGY helyébe a kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszere lép, ill. a 1782/2003/EK rendelet IV. számú mellékletben foglaltak alapján a hazai sajátosságok figyelembe vételével, legkésőbb a jelzett időpontig meghatározott konkrét előírások. A kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítését a vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglaltak alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságok, ill. támogatás igénybe vétele esetén a MVH, vagy az általa kijelölt, megbízott hatóság végzi. Ha a gazdálkodót 5

6 megbünteti a hatóság, mert a tevékenysége során nem tartotta be a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelező előírásokat, az még nem zárja ki a további (MVH!) ellenőrzés és szankciónálás lehetőségét, ha a gazdálkodó támogatásban is részesült. Ez teljesen új helyzetet jelent a gazdálkodónak, mert ugyanazon előírás betartását a hatóságtól függetlenül az MVH is ellenőrizheti pl.: helyszíni ellenőrzés keretében és a hatósági bírság mellett, ill. attól függetlenül, akár a támogatás csökkentésére, vagy a támogatás köréből történő kizárásra is sor kerülhet. A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárásokról, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, A BIZOTTSÁG 1975/2006/EK rendelet (2006. december 7.) 10. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint A kölcsönös megfeleltetés betartását helyszíni ellenőrzésekkel és adott esetben adminisztratív ellenőrzésekkel kell vizsgálni. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet A Bizottság 796/2004/EK rendeletének (2004. április 21.) (53) bekezdésében foglaltakra: Általában a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségeket figyelembe véve a helyszíni ellenőrzéseknek összpontosítaniuk kell mindazon kötelezettségekre, amelyeknél a megfelelés a szóban forgó látogatás alkalmával ellenőrizhető. Ezen kívül azon követelmények és előírások tekintetében, amelyek megsértése a látogatás alkalmával egyértelműen nem állapítható meg, az ellenőrzést végző személynek azonosítania kell szükség esetén a további ellenőrzéseknek alávetendő eseteket. Hasonlóan elgondolkoztató és kellő információ értékkel bírnak a fent hivatkozott jogszabály II. fejezet 65. cikk (4) bekezdésben meghatározottak is. A meg nem felelést meghatározottnak kell tekinteni, ha e rendelettel összhangban, vagy az illetékes ellenőrző hatóság számára valamely forrásból ismerté vált információ nyomán végrehajtott valamely ellenőrzés eredményeképpen kerül megállapításra. Az ellenőrzésben résztvevő hatóságok kölcsönös adatcseréjéről így rendelkezik a Bizottság 796/2004/EK rendelet (2004. április 21.) preambulumának (10) bekezdése: A különböző kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek betartásának ellenőrzéséhez szükséges egy ellenőrzési rendszer felállítása és a megfelelő szankciók meghatározása. E célból a tagállamokon belüli különböző hatóságoknak tájékoztatniuk kell egymást a támogatási kérelmekkel, ellenőrzési mintavételekkel, a helyszíni ellenőrzések eredményeivel stb. kapcsolatos információkról. Rendelkezni kell egy ilyen rendszer alapelemeiről. 6

7 Érdekes az AKG, de egyéb terület alapú támogatásokra nézve is új szempontot tartalmaznak a Bizottság 2025/2006/EK rendelet (2006. december 22.) bevezetőjének (4) bekezdésében foglaltak, mely szerint A területalapú támogatási rendszerek szabályainak harmonizálása, valamint a támogatási kérelmek igazgatásának és ellenőrzésének egyszerűsítése érdekében nemcsak az egységes területalapú támogatási rendszer esetében, hanem valamennyi területalapú támogatási rendszer esetében támogathatóvá kell tenni azokat a tereptárgyakat, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt jogi aktusok említenek, vagy amelyek az ugyanazon rendelet 5. cikkében és IV. mellékletében meghatározottak szerint a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot részét képezik. Ez a feltétel elsősorban csak akkor teljesíthető érdemben, ha a MePAR-ban ezek a tereptárgyak feltüntetésre kerülnek a támogatási rendszer bevezetésével, vagy a MePAR aktuális felújítása során. Összegezve a kölcsönös megfeleltetésre és ezen belül is a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó uniós jogszabályokban foglaltakat megállapítható, hogy az SPS bevezetéséig rendelkezésre álló időpontig még rendkívül sok kérdést kell tisztázni, ill. feladatot végrehajtani. A szaktanácsadóknak jelenleg nincs ezzel kapcsolatban konkrét feladata. A fentiek mellett fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a HMKÁ tagállami szintű előírásainak a kidolgozása még igen a kezdeti szakaszban van és a mezőgazdasági földterületek talajvédelmét, mint alapvető uniós célkitűzést is, elsősorban csak a termőföldről szóló évi LV. törvény VI. fejezetében foglaltak biztosítják, ezért célszerűnek tartjuk erre a tényre is felhívni a figyelmet. 7

8 A mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapota Már a KAP reform kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a termeléstől, pontosabban annak mennyiségétől elválasztott közvetlen támogatási kifizetéseknek mindinkább elő kell segíteni azon célokat is, melyeket az Európai Unió prioritásként kezel, azaz a környezet megóvása, az élelmiszer biztonság, az állatok kímélete, valamint a mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartása. A Tanács közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet preambulumának (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint a fenti célokhoz tartozó követelmény rendszernek a bevezetését, ill. magának a követelmény rendszer elemeinek a meghatározását az Európai Unió a következőkkel indokolja: A közös agrárpolitika keretébe tartozó különböző jövedelemtámogatási rendszerek alapján odaítélt közvetlen kifizetések tekintetében bizonyos közös feltételeket kell megállapítani. A közvetlen támogatás teljes kifizetését a mezőgazdasági földterülettel, a mezőgazdasági termeléssel és tevékenységekkel kapcsolatos szabályok betartásához kell kötni. E szabályok célja a környezetre, az élelmiszer- biztonságra, az állategészségügyre és az állatok kíméletére, valamint a mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó alapvető előírásoknak a közös piacszervezés keretébe való beillesztése. Ezeknek a bizonyos közös feltételeknek a rendszerét nevezzük Cross Compliance-nek, vagy más néven a kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszerének. Az Európai Unió a DG AGRI igazgatójának bevonásával nemcsak fokozott figyelmet fordít arra, hogy ez a közösen elfogadott követelmény rendszer megvalósuljon az egyes tagállamokban, hanem be is gyűjti a tagállamoktól a követelmény rendszer előírásainak nemzeti jogszabályokban meghatározott fogalmait, a teljesítés mérésének módjáról, mértékéről szóló adatokat, valamint a felsoroltakkal kapcsolatban részletes információkat, adatokat gyűjt a gazdálkodóknak a követelmény rendszer megismertetésével, tájékoztatásával kapcsolatban is. A legutóbbi ilyen célú felmérés 2006-ban volt. A kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszere két, egymástól tartalmilag és céljukat tekintve is részből áll, melyek megfelelnek a Tanács 1782/2003/EK rendelet III. és IV. számú mellékleteinek. A tartalmi különbségek mellett arra azonban feltétlen érdemes tartjuk 8

9 felhívni a figyelmet, hogy minkét követelmény rendszernél az uniós szinten meghatározott célokhoz rendelt uniós követelményekhez konkrét, tagállami szintű előírásokat kell a tagállamoknak meghatározni a nemzeti sajátosságaik, adottságaik figyelembe vétele mellett, majd ezeket az előírásokat kell a nemzeti jogszabályaikban megjelentetni. Például a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra vonatkozó kötelezettségek tagállami szintű jogszabályban való meghatározására a Tanács 1782/2003/EK rendelet preambulumának (3) bekezdése így rendelkezik: A mezőgazdasági földterület termelésből való kivonásának megakadályozása, valamint a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartása céljából előírásokat kell megállapítani, amelyek alapjai vagy fellelhetők az egyes tagállamok nemzeti rendelkezéseiben, vagy nem. Ezért indokolt egy közösségi keretrendszer létrehozása, amelyből a tagállamok átvehetnek egyes előírásokat, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és éghajlati viszonyok, valamint a meglévő gazdálkodási rendszerek (földhasználat, vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és mezőgazdasági üzemszerkezetek. A 1782/2003/EK rendelet IV. számú melléklet tartalmazza a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásának uniós követelmény rendszerét és az ahhoz tartozó uniós előírásokat. Ez utóbbiakat csak felsorolás jelleggel, amiből a tagállamok a nemzeti sajátosságaiknak megfelelően választhatnak, és ahhoz készítik el a tagállam szintű, a gazdálkodókra vonatkozó konkrét előírásokat. Ehhez a melléklethez a fenti, III. számú melléklet követelmény rendszerétől eltérően nem tartoznak sem az előírások bevezetési időszakára vonatkozó konkrét időpontok, sem uniós jogszabályokra való hivatkozások. Mielőtt rátérnénk ennek a mellékletnek a részletes bemutatására feltétlen fontosnak tartjuk a következők megjegyzését. A hazai jogalkotási rendszer fordítási pontatlanságával és következetlenségével indokolható az, hogy a 1782/2003/EK rendeletben meghatározott jó mezőgazdasági és ökológiai állapot fogalom helyett csak a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (továbbiakban: HMKÁ) fogalom használható. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. (2) bekezdésében meghatározott HMKÁ feltételrendszer nem azonos a fent hivatkozott uniós rendeletben meghatározott fogalommal és az ahhoz rendelt uniós követelmény rendszerrel. Míg az utóbbi, azaz az uniós követelményeket tartalmazó HMKÁ szigorúan az egységes támogatási rendszer (SPS) hazai bevezetésekor fog életbe lépni, addig a jelenlegi HMKÁ előírások rendszere az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből (továbbiakban: EMOGA) 9

10 finanszírozott egységes terület alapú támogatások (egyszerűsített terület alapú, agrárkörnyezetgazdálkodási és kedvezőtlen adottságú területekre vonatkozó) évi meghirdetésével már életbe lépett. Összegezve a fentieket: Az elkövetkezőkben a HMKÁ fogalom alatt mindig a 1782/2003/EK rendeletben meghatározott fogalmat kell érteni, amelynek nemzeti szintű előírásai még nem kerültek meghatározásra, bevezetésének konkrét időpontjáról a tagállam dönthet többek között a 2012/2006/EK rendelet preambulumának (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Ugyanerről a kérdésről a hatályos magyar jogszabály, a évi XVII. törvény 80. (5) bekezdése így rendelkezik: A törvény kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezéseit a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított időponttól kell alkalmazni. Röviden még azokra a fenti megállapításra is kívánunk választ keresni, hogy a IV. számú mellékletben miért nem konkrét jogszabályokban lettek meghatározva a gazdálkodási követelmények, ill. miért nincsenek meghatározva kötelező időpontok az uniós követelmény rendszer bevezetéséhez. A válasz nagyon egyszerű. Jelenleg még nincsenek olyan uniós szintű jogszabályok, amelyek rögzítenék a tagállamok által közösen kialakított talajvédelmi követelmények rendszerét, ill. még csak szakértői, munkabizottsági szinten történik a talajvédelmi keretirányelv kidolgozása. Mivel a 1782/2003/EK rendeleten kívül magára a HMKÁ követelmény rendszer tartalmára, sőt annak bevezetésére sincs olyan kötelező érvényű keret jogszabály, mint a III. számú mellékletbe foglaltakra, ezért csak a 2012/2006/EK rendeletben (2006. december 19.) meghatározottakra kívánjuk még felhívni a figyelmet. A 2012/2006/EK rendelet 1. cikk 16. d) pontja szerint a HMKÁ bevezetésének legkésőbbi időpontja az új tagállamoknál (kivéve Romániát és Bulgáriát) a jelenlegi egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (Single Area Payment Scheme, továbbiakban: SAPS) 2010-ig felváltó egységes támogatási rendszer (Single Payment Scheme, továbbiakban: SPS) bevezetésével azonos időpont. Mivel Magyarország az SPS támogatási rendszert 2009-től tervezi bevezetni, ezért legkésőbb eddig az időpontig kell kidolgozni a HMKÁ hazai követelmény rendszerét. A fenti tájékoztató célú kitérők után folytatjuk a IV. számú melléklet ismertetését. Az 1. oszlopban uniós követelmények címszó alatt kerültek felsorolásra négy tematikus csoportba elkülönítve az Uniónak a bevezetésben már ismertetett, elsősorban talajvédelmi céljaihoz rendelt alapvető követelményei. Ezek a következők: A talajerózió megakadályozása, 10

11 a talaj szervesanyag tartalmának megőrzése, a talajszerkezet fenntartása, valamint a talajművelés minimális szintje mellett a környezet megőrzése. A hivatkozott melléklet 2. oszlopa tartalmazza az előzőekben felsorolt uniós követelményekhez tartozó unós előírásokat, de csak tartalmi felsorolás szintjén, mert ezekből a tagállam maga választhat a nemzeti sajátosságainak figyelembe vétele mellett és ez képezi majd a konkrét nemzeti előírások szakmai, jogi alapját. Végezetül a 3. oszlopban kerülhetnek majd felsorolásra a konkrét tagállami előírások, mint gazdálkodói követelmények. Ezzel kapcsolatban felhívnánk a figyelmet a 1782/2003/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés első mondatában foglaltakra. A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági földterület, különösen a termelésből kivont termőterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását. A tagállamok a IV. mellékletben kialakított keret alapján nemzeti vagy regionális szinten meghatározzák a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó minimumkövetelményeket, figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és éghajlati viszonyok, a meglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a mezőgazdasági üzemszerkezet. Érdekességként és tekintettel arra, hogy több mint 24 ezer gazdálkodó vesz részt jelenleg is agrár-környezetvédelmi programban, felhívjuk a tanácsadók figyelmét a bekezdés folytatására is. Mindez nem sérti az 1257/1999/EK tanácsi rendelettel összefüggésben a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozóan alkalmazott előírásokat, valamint a helyes gazdálkodási gyakorlat referenciaszintje fölött alkalmazott agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket. Miután bemutattuk a 1782/2003/Ek rendelet IV. számú mellékletét, amely a mezőgazdasági és a termelésből kivont földterületek területalapú támogatásaihoz teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartását elősegítő uniós követelmény rendszer, ill. annak nemzeti szinten meghatározandó előírásainak összefüggéseiről szólt, visszatérünk a kölcsönös megfeleltetés két követelmény rendszerének további közös sajátosságaira, azaz az előírások teljesítési kötelezettségére, valamint a teljesítés ellenőrzésére. A kölcsönös megfeleltetés mindkét követelmény rendszerének nemzeti jogszabályokban meghatározott előírásait valamennyi gazdálkodónak kötelezően be kell tartani, függetlenül attól, hogy a gazdálkodó támogatásban részesül, vagy sem. Ugyanakkor az előfordulhat, az előzőekből következően hogy a gazdálkodó éppen ezeknek az előírásoknak a nem 11

12 teljesítése következtében nem lesz jogosult a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer keretein belüli támogatásra. Fontos és a jövőre nézve ide kapcsolódó információ található az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, preambulum (59) bekezdés c) pontjában: tekintettel a mezőgazdasági üzemek 1782/2003/EK rendelettel létrehozott egységes támogatására és a rendelet 5. cikkében előírt, valamennyi mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartására irányuló kötelezettségre, nem nyújtható állami támogatás a pusztán e feltételek tiszteletben tartásáról származó költségekre. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kölcsönös megfeleltetés HMKÁ követelmény rendszer előírásainak teljesítése kötelező, de a csak azzal összefüggő költségek támogatással nem ellentételezhetők. Tartalmilag ide kapcsolható az a fontos információ is, hogy 2009-ben a területalapú támogatások közül az új agrár-környezetgazdálkodási támogatás az SPS bevezetésével egyidejűleg indul és a HGGY helyébe a kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszerei lépnek. Ez szaktanácsadói oldalról többek között azt is jelenti, hogy a jelzett időpontig a 1782/2003/EK rendelet IV. számú mellékletben foglaltak alapján meghatározott, a hazai sajátosságok figyelembe vételével elkészített HMKÁ konkrét előírásait meg kell ismertetni a gazdálkodókkal. Fel kell készíteni őket az előírások teljesítésére a meghirdetett támogatások elnyerése érdekében. Támogatás igénybe vétele esetén a Tanács 1782/2003/EK rendelet 1. fejezet 3. cikk (1) bekezdése a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítési kötelezettségéről így rendelkezik: A közvetlen kifizetésben részesülő mezőgazdasági termelő köteles betartani a III. mellékletben említett, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket az említett mellékletben megállapított időbeni ütemezés szerint, továbbá a mezőgazdasági földterületek jó környezeti és ökológiai állapotára vonatkozóan az 5. cikkben megállapított előírásokat. Az 1. fejezet 3. cikk (1) bekezdésben hivatkozott 5. cikk (1) bekezdése pedig a következőkre hívja fel a figyelmet: A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági földterület, különösen a termelésből kivont termőterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását. Mivel a fentiekben hivatkozott 1. fejezet 3-5. cikkei igen fontosak és a kölcsönös megfeleltetés mindkét követelmény rendszerére vonatkozó alapvető követelményeket együttesen tartalmazzák, ezért a 1782/2003/EK rendelet hivatkozott részeit 1. számú mellékletként csatoljuk a jegyzethez. 12

13 Ide kapcsolódik és megjegyzésre érdemesnek tartjuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet preambulumának (45) bekezdésében, valamint az 51. cikkében meghatározottak közül az a feltételt, mely szerint a terület alapú támogatásoknál a HMKÁ előírásait nemcsak a támogatott területeken, hanem a gazdaságuk egész területén be kell tartani. Ezt feltétlenül fontos információnak tartjuk mind a HMKÁ előírások meghatározása, mind a gazdálkodók kellő tájékoztatása, valamint az előírások be nem tartása esetén alkalmazható szankciók nagyságrendjének (a be nem tartás súlyossága, mértéke, tartóssága és ismétlődése alapján ) ismeretében. A kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítését, ill. a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzéseket a vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglaltak alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságok [2007. évi XVII. tv p) pont és 19. (1) bekezdés szerint] vagy az MVH, vagy annak megbízása alapján az átruházott feladatot ellátó (2007. évi XVII. tv. 48. (1) bekezdés) szerv alkalmazottjai látják el. Ha a gazdálkodót megbünteti a hatáskörrel rendelkező hatóság, mert a tevékenysége során nem tartotta be a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelező előírásokat, az még nem zárja ki támogatás igénybe vétele esetén a további helyszíni ellenőrzés, sem az ahhoz tartozó szankcionálás lehetőségét. A évi XVII. tv. 73. (3) bekezdése szerint: A kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatti jogkövetkezmény nem érinti az ellenőrzést végző államigazgatási szerv külön jogszabályokban foglaltak szerint lefolytatott hatósági ellenőrzése miatti jogkövetkezményt. Ez teljesen új helyzetet jelent a gazdálkodónak, mert ugyanazon az előírás betartását a hatáskörrel rendelkező hatóságtól függetlenül az MVH is ellenőrizheti/ellenőriztetheti pl.: helyszíni ellenőrzés keretében és a hatósági bírság mellett, ill. attól függetlenül, akár a támogatás csökkentésére, vagy a támogatás köréből történő kizárásra is sor kerülhet. A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárásokról, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, A BIZOTTSÁG 1975/2006/EK rendelet (2006. december 7.) 10. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint A kölcsönös megfeleltetés betartását helyszíni ellenőrzésekkel és adott esetben adminisztratív ellenőrzésekkel kell vizsgálni. 13

14 A fenti összefüggések tükrében könnyen megérthető, hogy milyen fontos feladat lesz az ellenőrzésben résztvevő hatóságok kölcsönös adatcseréjéről való gondoskodás megszervezése, melyről így rendelkezik a Bizottság 796/2004/EK rendelet (2004. április 21.) preambulumának (10) bekezdése: A különböző kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek betartásának ellenőrzéséhez szükséges egy ellenőrzési rendszer felállítása és a megfelelő szankciók meghatározása. E célból a tagállamokon belüli különböző hatóságoknak tájékoztatniuk kell egymást a támogatási kérelmekkel, ellenőrzési mintavételekkel, a helyszíni ellenőrzések eredményeivel stb. kapcsolatos információkról. Rendelkezni kell egy ilyen rendszer alapelemeiről. Természetesen a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek ellenőrzéséhez ki kell dolgozni a megfelelő szankcionálási rendszert is, amely figyelembe veszi az adott követelmény be nem tartásának súlyosságát, mértékét, tartósságát és ismétlődését. Igen részletesen foglalkozik ezzel a témakörrel a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) is, különösen a III. szakaszban, amely a helyszíni ellenőrzésekről szól. Itt került konkrétan az is meghatározásra, a fent hivatkozott rendelet 44. cikk (2) bekezdésben hogy Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott kölcsönös megfeleltetési terület esetében a meg nem felelések jelentős arányát fedik fel, növelni kell a soron következő ellenőrzési időszakban elvégzendő helyszíni ellenőrzések számát. Feltétlenül meg kell jegyezni a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatban még azt is, hogy az NVT támogatásoknál alkalmazott gyakorlattól eltérően (48. cikk (2) bekezdés) A mezőgazdasági termelőt értesíteni kell bármely megállapított meg nem felelésről. Ugyanezen rendelet preambulumának (35) bekezdésében foglaltak szerint A végrehajtott helyszíni ellenőrzés típusától függetlenül, ha szabálytalanságot találnak, a mezőgazdasági termelő részére rendelkezésre kell bocsátani a jelentés másolatát. Sajnos a gyakorlatban az NVT intézkedések helyszíni ellenőrzése során ettől eltérőt gyakran tapasztaltak a gazdálkodók. Összegezve a kölcsönös megfeleltetésre és ezen belül is a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartására vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokban foglaltakat megállapítható, hogy az SPS rendszer bevezetéséig rendelkezésre álló időpontig még rendkívül sok kérdést kell tisztázni, ill. feladatot elvégezni. A szaktanácsadóknak ebben jelenleg annyi a feladatuk, hogy az ismeretek megszerzésén túl minél több információval lássák el a gazdálkodókat a sikeres felkészülés érdekében. 14

15 Végezetül a rendelkezésünkre álló adatokból a 1782/2003/EK rendelet IV. számú mellékletébe uniós követelményenként/előírásonként rendszerezve bemutatunk néhány tagállami példát a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartására vonatkozóan. Elsőként egy olyan összefoglaló jellegű táblázatot mutatunk be, amellyel jól szemléltethető, hogy a tagállamok többsége törekszik arra, hogy egész évben megfelelő talajborítottsággal biztosítsa a lehetséges talajerózió (pl.: lejtő és csapadék viszonyok ismeretében) megelőzését, ill. a már kialakult eróziónál a talajveszteség csökkentését. Hasonlóan fontosnak tartják a tagállamok a talaj szervesanyag tartalmának megőrzését, de az intézkedések közül kisebb hangsúllyal szerepel a megfelelő vetésforgó kialakítása, mint a megfelelő tarlóápolás vagy a tarló és egyéb növényi maradványok égetési tilalma. A talajszerkezet megőrzésére, kíméletére vonatkozó előírások bevezetésére korlátozott géphasználat a talajművelés, betakarítás során kevés tagállam vállalkozott. A művelés minimális szintjével kapcsolatos követelmények közül a tagállamok döntő többsége legalább olyan nagy gondot fordít az állandó legelő fenntartásával valószínű a szigorú uniós kötelezettségek miatt! kapcsolatos előírások meghatározására, mint a nem kívánt vegetációval kapcsolatos kötelezettségek meghatározására. Ugyanakkor a jellemzően sok állatot tartó, ezen belül is a legeltetéses állattartásról ismert tagállamoknál nem találtunk az állatlétszám korlátozására vonatkozó előírást, holott nagy figyelmet fordítanak az állandó legelő fenntartását szolgáló előírások konkrét feltételeinek meghatározására. 15

16 Bevezetett intézkedések HMKÁ csoport Talajerózió Szervesanyag tartalom Talajszerkezet Művelés minimális szintje intézkedés Anglia Ausztria Ciprus Cseh- Dánia Franciaország ország Görög- Hollandia Litvánia Olasz Skócia ország rszág ország Minimális X X talajborítás - X X X X X X X X Termőhely X X specifikus talajművelés X - - X X - - X X teraszok X X - megtartása X - - X - - X X - egyéb X X X X Vetésforgó X X - - X - X Tarlóápolás X X X X - X X - X X X X Egyéb X X - - X - Géphasználat X X X X X Egyéb - - X - - X - X - - X Minimális v. - - megfelelő X X X X állatlétszám 16

17 Állandó X X - legelő X X X X X X X X X Tájelemek X X X X - X X X X Nem kívánt X X X vegetáció - X X X - X - - X Olajfák X X - Egyéb X X - X X - - X X

18

19 Ausztria IV. MELLÉKLET Az 5. cikkben említett jó mezőgazdasági és ökológiai állapot fenntartása Uniós követelmények Uniós előírások Tagállami gyakorlat Talajerózió: A talaj megóvása megfelelő intézkedések révén minimális talajborítás termőhely-specifikus minimális földgazdálkodás talajmegtartó teraszos művelés Parlag területek füvesítése (ápr. 1-ig), évi legalább egyszeri ápolás mellett, A teraszok megőrzése kötelező. A talaj szervesanyagtartalma: A talaj szervesanyagtartalmának fenntartása megfelelő gyakorlat révén adott esetben a vetésforgóra vonatkozó előírások tarlóművelés Tilos a tarlók, a szalma égetése. Talajszerkezet: A talajszerkezet fenntartása megfelelő intézkedések révén megfelelő gépek használata Bizonyos talajállapotoknál (fagyott, vízzel telített, elárasztott stb.) talajművelési tilalom. Állóvizeknél a parttól legalább 10 m-re, folyóvizeknél (5m-es mederszélességnél) legalább 5 m-re tilos a talajművelés. 19

20 A környezet megőrzésének minimális szintje: A környezetmegőrzés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek károsításának elkerülése minimális állománysűrűség és/vagy a megfelelő állattartási rendszer az állandó legelők védelme a tájkép jellegzetességeinek megóvása a nem kívánt növények elszaporodásának megakadályozása a mezőgazdasági földterületen Megfelelő gondozási műveletekkel (pl.: szecskázás a szántók, állandó legelők legfeljebb 50 %-án, de alpesi legelőkön, hegyi kaszálókon és alomtermő réteken tilos) meg kell akadályozni a mezőgazdasági területek beerdősülését, a bokrosodást (kivéve természetvédelmi indokok esetét) és az elsivatagosodást. Védett (egyes esetekben minden, nemcsak védett tájelem) tájelemek megőrzése a gazdálkodás során. Állandó legelőket 15%-os lejtőszög felett csak engedéllyel lehet feltörni. Állandó legelőket vízparti övezetekben, legalább 1 ha vízfelület esetén a parttól legalább 20 m-re, folyóvizeknél (5 m-es mederszélességtől) 10 m-re szabad feltörni. 20

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés 2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés TESZTKÉRDÉSEK 2008. TARTALOMJEGYZÉK ÁLLATJELÖLÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS... 3 HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT... 8 KÖRNYEZETVÉDELEM...14 A KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

2003.10.21. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2003.10.21. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/40. kötet 269 32003R1782 2003.10.21. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 270/1 A TANÁCS 1782/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek

Részletesebben

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Előadás vázlat Út az MVH-ig Az MVH bemutatása Feladataim Út az MVH-ig Családi kötődés Iskolák Felvétel a Hivatalba

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 796/2004/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 796/2004/EK RENDELETE 2004R0796 HU 21.08.2007 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 796/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.)

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

2003R1782 HU 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 HU 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 HU 01.01.2009 013.003 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1782/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata az ÉTT területeken. 109.lecke

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám

3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám 3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 13/2015. (III. 30.) FM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/43. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 295 32004R0583 2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 91/1 A TANÁCS 583/2004/EK RENDELETE (2004. március 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus,

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Szekeres Ádám, Naszádos Anna, Balla Csilla) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

KIVONAT A TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONTOK 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KIÉRTÉKELÉSÉRŐL

KIVONAT A TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONTOK 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KIÉRTÉKELÉSÉRŐL KIVONAT A TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONTOK 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KIÉRTÉKELÉSÉRŐL Készítette: Varga Zsuzsanna Mária, Budapest, 2008.október 0. A TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Fátyolka lak Katica fészek Biocont Kft szívességéből Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, alelnök, Magyar Biokultúra Szövetség 2014.05.22. Székesfehérvár

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika várható változásai és hatásuk az agrár-környezetgazdálkodásra

A Közös Agrárpolitika várható változásai és hatásuk az agrár-környezetgazdálkodásra Virágzó Vidékünk Európa Nap Hogyan tovább agrár-környezetgazdálkodás? A Közös Agrárpolitika várható változásai és hatásuk az agrár-környezetgazdálkodásra Podmaniczky László elnökségi tag Magyar Nemzeti

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben