J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester"

Átírás

1 J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 24-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nem jelent meg: polgármester; Balogh Attila alpolgármester Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, Hatvani Béla képviselők Dr. Bóna Csaba jegyző Katona Istvánné gazd. főmunkatárs Kovács Márta kulturális szervező Ádámné Vereb Annamária KIKI intézményvezető, Virág Zoltánné KIKI tagintézmény-vezető, Seres Katalin jegyzőkönyvvezető; Kertész Károly, Nemcsok Zoltán képviselők Köszönti a képviselő testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes. Javasolja a meghívón szereplő napirend elfogadását. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a meghívón szereplő napirendet. N a p i r e n d : Nyilvános ülés 1. A évi költségvetési rendelet módosítása polgármester 2. Beszámoló a 2010/2011. tanév eredményeiről polgármester és a 2011/2012. tanév beindításának tapasztalatairól, valamint a KIKI Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tan- és nevelési évre vonatkozó értékelése 3. Háziorvosi álláspályázat kiírása Balogh Attila alpolgármester 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének dr. Bóna Csaba jegyző jóváhagyása 5. Tájékoztató a ZÖLD FALó-Gondolkodj polgármester és Gazdálkodj ÖKO-san! - programról és az új önkormányzati törvénytervezet települést érintő hátrányos rendelkezéseiről (szóbeli előterjesztés) 6. Egyéb ügyek, bejelentések 7. Kérdések, interpellációk

2 - 2 - I. NAPIREND Az előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület jelenlévő tagjai az együttes bizottsági ülésen meghallgatták, megtárgyalták az előterjesztésben foglaltakat, és egyhangúlag javasolták elfogadásra, ha további hozzászólás nincs, szavazásra teszi a kérdést. A képviselő testület öt igen szavazattal megalkotta Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.25.) önkormányzati rendeletét, Kunszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.14.) rendelet módosításáról (tervezet szerinti szöveggel) Jkv. 1/a. sz. melléklete II. NAPIREND Az előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete. A Mosolyvár Óvoda beszámolójával kapcsolatban egy remeken megszerkesztett olvasmányos anyag állt a képviselők rendelkezésére. Kérdezi Virág Zoltánnét, mivel a bizottsági ülésen nem esett külön szó az óvoda beszámolójáról, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat. Virág Zoltánné A Mosolyvár óvoda beszámolójából több minden kimaradt, amennyiben valaki kíváncsi pl. a munkatervre,a munkaköri leírásokra, akkor nagyon szívesen rendelkezésre bocsátja azokat, azok inkább belső használatra készültek, ezért nem lett ide beleszerkesztve. Hozzászólás nem érkezett Az előterjesztéssel kapcsolatosan a bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolja a képviselő-testület felé a beszámoló és a minőségirányítási program elfogadását. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő testület egyhangúlag elfogadta a 2010/2011 tanév eredményeiről és a 2011/2012 tanév beindításainak tapasztalatairól szóló beszámolót.

3 - 3-81/2011.(X.24.) ÖH Beszámoló a 2010/2011. tanév eredményeiről és a 2011/2012. tanév beindításának tapasztalatairól H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsődéje, illetve a Tóth Pál Általános Iskolája a 2010/2011. nevelési év/tanév eredményeiről, továbbá a 2011/2012. nevelési év/tanév beindításának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a beszámolóból közvetlen kötelezettség az Önkormányzatra nem hárul, az abban megfogalmazott fejlesztési feladatok és egyéb, a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok megvalósításához minden esetben külön Képviselő-testületi döntés szükséges. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október 24. A képviselő testület egyhangúlag elfogadta a Kunszállási KIKI Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tan- és nevelési évre vonatkozó értékelését. 82/2011.(X.24.) ÖH Kunszállási KIKI Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tan- és nevelési évre vonatkozó értékelése H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kunszállási KIKI Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévre vonatkozó értékelését, azzal, hogy a beszámolóból közvetlen kötelezettség az Önkormányzatra nem hárul, az abban megfogalmazott fejlesztési feladatok és egyéb, a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok megvalósításához minden esetben külön Képviselő-testületi döntés szükséges. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október 24.

4 - 4 - III. NAPIREND Az előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete. A bizottság által tárgyalt egészségügyi ellátással kapcsolatos témában kellene a képviselőtestületnek állást foglalnia. A bizottság ebben a pontban nem foglalt állást. A képviselő-testületnek mindenképpen állást kell foglalnia, hiszen nem véletlen került ez a téma a közmeghallgatáson is napirendre, illetve előtte a testületi ülésre is. A lakosság őszinte véleményét lehet, hogy a közmeghallgatáson nem fogja kifejteni, hiszen ez egy annyira érzékeny, kényes téma, ugyanis akik sérelmezik az ellátás színvonalát, nem merik felvállalni a nevüket. Az előterjesztő Balogh Attila alpolgármester. A napirend felett a vitát megnyitja. Balogh Attila A javaslata szerint a szerződésben foglalt kötelezettségeit- különösen azt, hogy a jelenleg eredeti aláírással nem rendelkező hivatali példányt aláírásával ellássa, vagy a saját példányát a hivatalnak bemutassa- 8 napon belül rendezze a doktor úr, amennyiben nem teszi meg, kezdje el árusítani a praxisjogát, majd ha 6 hónapon belül nem történik semmi, az önkormányzatnak lesz lehetősége lépéseket tenni. Kérdezi a jegyző urat, hogy ez így véghez vihető-e? Dr. Bóna Csaba: A szerződés rendbetétele azt jelenti, hogy változatlan tartalommal eredeti aláírás kerülne a szerződésre, de erre nem lehet kötelezni a doktor urat, ha aláírja, aláírja, ha nem, akkor nincs érvényes szerződés. Ekkor viszont érdemes lenne a kiírandó pályázattal összhangba hozni a dátumokat. A jogszerűség az jogszerűség, legyen a szerződés aláírt, hogy az abban vállaltakat számon lehessen kérni, hogy a vállaltakért felelősségre lehessen vonni. Amennyiben nem írja alá doktor úr az eredeti tartalommal a szerződést, akkor pedig azonnali szerződésbontást lehet kezdeményezni, akár amiatt, hogy a rendelési időben-saját tapasztalatai alapján- kétszer nem az ellátási területén tartózkodott. Balogh Attila Hogyan lehet kikényszeríteni, hogy a doktor úr hivatalosan is elkezdje árulni a praxisát, hogy elindulhasson a 180 nap? Szerződésbontással. Szerződésbontásra akkor kerülhet sor, ha van eredeti szerződés. A pályázat az kiírható ettől függetlenül is, hiszen az lehet csak felmérés jellegű, hogy egyáltalán lenne-e orvosjelölt, vagy érdeklődő. Ezzel egyébként doktor úrnak lehetne segíteni, tálcán kínálva praxisvásárló jelölteket. A szerződésnek azért kell elsősorban megvalósulnia, hogy betartható és betarttatható vagy akár felmondható legyen.

5 - 5 - Dr. Bóna Csaba Továbbra is azt mondja, hogy szerződés jelenleg is érvényes lehet, különben a doktor nem dolgozhatna, azonban más kérdés az, hogy azt ki írta alá, így pl. ki vállalta a felelősséget a benne foglaltakért. Javasolja, hogy a kérdés legyen kétfelé bontva. Elsőként szülessen arról döntés, hogy legyen egy ún. teszt pályázat kiírva, hogy felmérje a lehetőségeket az önkormányzat, majd pedig a másik kérdéssel kapcsolatban, adjon felhatalmazást a jegyző úrnak, hogy mondjuk 8 napon belül írassa alá a szerződést, amennyiben ez nem történik meg, akkor a határidő lejártával a felmondási idő megindul és a pályázat kiírásra kerül, az előterjesztésben foglalt tartalomnak megfelelően. Dr. Bóna Csaba Tehát értesíteni kell a doktor urat, hogy 8 napon belül legyen egy aláírt szerződés, amennyiben ez nem megoldható, akkor az önkormányzat felbontja a szerződést 6 hónap felmondási idővel, és meghirdeti az állás pályázatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal. Szavazásra teszi a kérdést először a jogi helyzet tisztázására vonatkozóan, majd a pályázat kiírásának tartalmával kapcsolatban. A képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetért a polgármester úr javaslatával. 83/2011.(X.24.) ÖH A Szatlóczky Bt-vel kötött egészségügyi ellátási szerződés feltételhez kötött felmondása H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy amennyiben a Szatlóczky Bt képviselője, dr. Értekes Tibor háziorvos e határozat tartalmát tartalmazó közlemény kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tud felmutatni egy eredeti, októberében az önkormányzattal közösen aláírt egészségügyi ellátási szerződést, vagy ha ez nem megoldható, aláírásával nem hitelesíti az önkormányzat másolati példányát- amellyel így elismeri annak tartalmát-, az Önkormányzat külön értesítés nélkül, a közlemény kézhezvételtől számított hat hónapi felmondási idővel felmondja a vele kötött szerződését és pályázati felhívást jelentet meg a háziorvosi álláshely betöltésére. A fenti döntés indoka, hogy a Képviselő-testület szerint dr. Értekes Tibor továbbra sem tartja be a szerződés szerinti rendelési időket, nem veszi figyelembe a fenntartó kéréseit, a lakosság érdekeit.

6 - 6 - Szintén nem tartja be a szeptember 1-jén, a Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsődéjében a bölcsődés korú gyermekek orvosi ellátása tárgyában vele megkötött megállapodásban foglaltakat sem. További problémaként merült fel, hogy a hatályos vállalkozási szerződés szerint a vállalkozó évente köteles beszámolni a fenntartó felé az elmúlt év egészségügyi szolgáltatásáról. A polgármesteri hivatal csak többszöri megkeresésre tudta beszerezni dr. Értekes Tibortól ezen beszámolót. Ezenkívül problémákra ad okot, hogy sem az önkormányzatnál, sem a népegészségügyi szervnél, de még az egészségbiztosítási pénztárnál sem található eredeti aláírt egészségügyi ellátási szerződés, amely az Önkormányzat és a vállalkozó háziorvos között köttetett októberében. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: október 24. A képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetért az esetleges pályázati kiírás tartalmával. 84/2011.(X.24.) ÖH Pályázat kiírása háziorvosi tevékenység ellátására H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete területi ellátási kötelezettséggel vegyes háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint: Pályázati felhívás Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi ellátási kötelezettséggel vegyes háziorvosi tevékenység ellátására Munkaviszony jellege: közalkalmazotti vagy egészségügyi vállalkozói formában A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, Kunszállás, Dózsa György u. 16. A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 1707 fő. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kunszállás község (vegyes) háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakmai jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskolaorvosi (iskola,óvoda, bölcsőde)feladatok ellátása

7 - 7 - Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései, vállalkozói forma esetén a finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadók. Szolgálati lakás igény szerint ingyenesen biztosított. A rendelőt és berendezéseit a háziorvos térítésmentesen használhatja. Pályázati feltételek: A 4/2000.(II.25.)EüM. rendelet 11. -a szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000.(II.25.)Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, Pályázathoz csatolni kell: 1./ részletes szakmai fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, 2./ a végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgát igazoló okiratok hitelesített másolatát, 3./ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 4./ háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát, 5./A működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása, illetve a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén, 15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási illetékes szervéhez, 6./ Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolta. 7./ korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra vonatkozó igazolásokat. 8./ nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Csecsemő-és gyermekgyógyászati, belgyógyászati,üzemorvosi vagy rheumatológiai szakvizsga megléte a pályázónál vagy vele együttköltöző házas- vagy élettársánál háziorvosi szakmai gyakorlat Esetlegesen meglévő referencia. Letelepedési szándék MOK tagsági viszony A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejáratát követő soros ülésen. A pályázó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be. A megbízás időtartama: Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.

8 - 8 - A pályázat benyújtásának határideje, helye: A pályázat a oldalon, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és Kunszállás Község honlapján jelenik meg. A pályázat benyújtásának határideje: január 15. A pályázat benyújtása: Postai úton Kunszállás Község Önkormányzata, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. címre. A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt polgármester nyújt, a 70/ ös telefonszámon. IV. NAPIREND Az előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete. A 2012 évi belső ellenőrzési tervet kell a testületnek jóváhagynia. Dr. Bóna Csaba Minden évben ilyenkor kell a belső ellenőrzési tervet elkészíteni, amelyet a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia. A kistérségi belső ellenőrzési vezetővel egyeztetve a két főbb ellenőrzési terület, a helyi adók kivetésének és behajtásának módja, törvényessége, szabályszerűsége, illetve a kötelező szabályzatok megléte és szabályszerűsége kerülne felülvizsgálatra. Az idei ellenőrzés során is szóba kerültek, hogy melyek azok a kritikus pontok, amelyek pótlásra, javításra szorulnak, de ezek határidejét az új Ötv. elfogadásától lett függővé téve, hiszen az esetleges összevonások miatt, ne kelljen kétszer dolgozni. Hozzászólás nem érkezett. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta évi belső ellenőrzési tervet. 85/2011.(X.24.) ÖH Az önkormányzat évi belső ellenőrzési terve H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. Felelős: Képviselő-testület, jegyző Határidő: október 24.

9 - 9 - V. NAPIREND Tájékoztató a ZöldFaló - Gazdálkodj és Gondolkodj ÖKOsan című programról a szóbeli előterjesztést Dr. Bóna Csaba jegyző úr ismerteti, aki a program előkészítésével is sokat foglalkozott. Dr. Bóna Csaba Az ülés előtt egy rövid ismertetőt küldött szét a képviselőknek az i-pad készülékére, valamint nyomtatott formában is olvasható. (Jkv 5. sz. melléklete) A program a kunszállási lakosok, vállalkozások energiatakarékos, környezettudatos gondolkodásának, gazdálkodásának elősegítését mozdítaná elő. A közintézményekben nem rossz a helyzet, az igazgatónő is elkötelezett híve a környezettudatos magatartásnak és intézményvezetésnek, a szelektív gyűjtéstől kezdve az elektronikus úton történő kapcsolattartásig. Itt a Hivatalban is történtek már ezügyben lépések, ahol csak lehet, a közüzemi számlákat csökkenteni igyekszik, a fűtés éjjel és hétvégen minimális. Kiemelt cél az energiafelhasználással való takarékoskodás, elektronikus kapcsolattartás a papírfelhasználás csökkentése miatt. Az iskolai, óvodai menzán a helyi termelőktől származó alapanyagokból készült ételek előnyben részesítése. Ez már most is így van. Dr. Bóna Csaba Tárgyban megtartott oktatási, ismeretterjesztő előadások, filmvetítések, programokon való részvétel, pl. autómentes nap, szemétgyűjtés. Eddig is voltak ilyen programok. A kunszállási honlapon, és a Kunszállási Hírekben kiemelt rovatban szerepelnének az ezzel kapcsolatos hírek, hogy mindenki időben értesülhessen az adott programokról, és az adott cikkben foglaltaknak megfelelően tudna otthon is közreműködni. A program 3 lépésben valósulna meg. Az első lépés a közintézmények bevonása a programba, illetve a helyi termelők piacra juttatásának az elősegítése lenne a cél, ezzel párhuzamosan a Tanya-program pályázata is fut a piackapu létesítésére, ez utóbbi két dolog szorosan össze tudna kapcsolódni. Második ütemben a lakosság lenne megszólítva, pl. a helyi termelők termékeiről sokrétű tájékoztatást kaphatnának, ezzel is ösztönözve a helyben előállított termékek vásárlására. A polgármester úrral beszélgetve volt róla szó, hogy a kunszállási termelőknek valamilyen egységes formát lehetne kitalálni pl. egységes stand, egységes csomagolás, közös arculat szerint. Helyi termék vásárlásának ösztönzése valamilyen díjazásos formában, pl. ZöldFaló díj kiosztása, esetleges adókedvezmény bevezetése is szóba kerülhet a programban legaktívabban résztvevők között. Ez a rész még finomításra szorul. Ezen pontok átfedik a harmadik ütem célkitűzését, amelyek a helyi vállalkozások megszólításáról szólna. A helyi vállalkozók, a közintézmények és lakosság közötti szoros együttműködésen van a hangsúly. A vállalkozások üzleti tervében elő kellene segíteni, hogy előtérbe kerülhessenek a környezettudatos üzletpolitikai eljárások, szintén érdemes elgondolkodni adókedvezmények bevezetésén, szóba kerülhet egy egységes arculat szerinti trade mark bevezetése is. Egyelőre itt tart az elképzelés, az év végére vagy a következő év elejére szeretnék egy koncepcióban összefoglalni a részletes elképzeléseket.

10 Kiemelten fontosnak tartja, a helyi termelők és vállalkozások támogatását, és a legkisebb energia-megmaradás fontosságát is, illetve a minél kevesebb szállítási logisztikai költséget. Ez nagyon komplex folyamat. A saját termelőket kell előnyben részesíteni és nem az amerikai és francia tulajdonosok pénztárcáját kell tele tömni. Mindezt tudatosan, odafigyelve minőségben is többet kap az ember. Az interneten nagyon sok anyag, tanulmány olvasható ezzel kapcsolatosan. Nem a termék olcsóbbá tételével, hanem a profit irányának meghatározásával lehet a gazdaság fejlődését akár ilyen pici méretekben is előre mozdítani. Akár, mint régen a tiszta udvar, rendes ház kis táblácskák, a kis zöld falovat ábrázoló embléma kiosztása is adhat büszkeségre okot. A településmarketing szempontjából sem utolsó ötlet a program. Ez a településen élésnek és túlélésnek ez alapvető eszköze. Hatvani Béla Egyetért a program céljaival, maximálisan támogatja. Hatalmas szemléletváltás kell ez ügyben. A legnagyobb érték ebben, hogy tudom, hogy kitől, mit vettem. Levetíti a Magyar termékekről szóló kisfilmet, amely letölthető: A képviselők támogatásukat fejezik ki a programmal kapcsolatban. VI. NAPIREND Egyebek napirendben szeretne gratulálni Hatvani Béla képviselőtársának, ugyanis a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Bányai Gábor Úr elismerésben részesítette,mint kunszállási köztiszteletben álló óragyűjtőt több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon folytatott munkásságáért, elhivatottságáért. Hatvani Béla Köszöni a gratulációt. Ugyan, mint órásmester kapta a kitüntetést, de ez ilyen formában nem igaz, csak ezt ragadták ki abból a szövegből, hogy a régi órák életre keltésének mestere, a kettő között óriási a különbség. Az ünnepség után is elhangzott, hogy csak a szerénysége tiltja, hogy órásmesternek nevezze magát, pedig aki ért az órákhoz az bizony órásmester. A képviselők is gratulálnak Hatvani Béla kitüntetéséhez.

11 Tájékoztat a helyi védettséget élvező Móra Ferenc utcai épület állapotáról Szombaton reggel, ugyanis a nedves falaknak köszönhetően kidőlt a nádtetős ház oldalsó fala. A helyi körzeti megbízott, a jegyző úr és a polgármester úr körbeszalagozták az épületet, felvették a kapcsolatot a Svájcban élő tulajdonossal. A tulajdonos hozzáállásból úgy tűnik, hogy erre ő nem fog anyagi áldozatot hozni, az önkormányzatnak hasonlóan nem áll módjában anyagilag részt vállalni ebben. Dr. Bóna Csaba A ház 2005 óta helyi védettség alatt áll. A tulajdonos állítólag nem tudott erről, bár az ügyiratban látható, hogy a tulajdoni lapra bejegyzésre került a helyi védettség, erről pedig a földhivataltól értesítést kapott. Az egyik hozzátartozó korábban felajánlotta az Önkormányzatnak megvásárlásra, akkora összegért, mint amennyiért ő vette. A köztudottan magas árat az önkormányzatnak egyébként sem állna módjában sem korábban, sem most kifizetni. Igaz, ígéretet tett rá, hogy mint befektetőt ajánl, ha tud a ház vásárlására. Egyebek napirendben továbbá Veres Tibor beépítési kötelezettségének meghosszabbítása tárgyában érkezett kérelmét ismerteti, végstádiumában van az építkezés, az a probléma, hogy amíg jelenlegi lakásukat nem tudják eladni, addig nem tudják befejezni, s használatba venni. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselőtestület egyhangúlag támogatja Veres Tibor kérelmét. 86/2011.(X.24.) ÖH Veres Tibor beépítési kötelezettségének meghosszabbítása H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veres Tibor tulajdonát képező kunszállási 257/11 hrsz-ú telek beépítési köztelezettségét egy évvel, ig meghosszabbítja. Felelős: Képviselő-testület, jegyző Határidő: október 24.

12 Egy adminisztratív változtatás miatt kéri a képviselő-testületet a KIKI alapító-okiratának a módosítását elfogadni szíveskedjen. Elírás volt a szakfeladatok számát illetően, emiatt a javított verziót kéri jóváhagyni. A képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyja a KIKI Alapító Okirat módosítását. 87/2011. (X.24.) ÖH Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratáról szóló 67/2011.( ) ÖH-át napjától az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okirat pontja helyébe a következő szöveg kerül: Szakágazat Alapfokú oktatás Szakfeladat Óvodai nevelés, ellátás Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig legfeljebb hétéves korig a közoktatási törvényben foglalt óvodai nevelési feladatokat. Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása. Szakmai és informatikai fejlesztés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: - a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült gyermekek, - a beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása. Szakmai és informatikai fejlesztés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam), ezen belül: - a mozgáskorlátozott tanulók, - a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült tanulók, - a beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, ellátása.

13 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása. Szakmai és informatikai fejlesztés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam), ezen belül: - a mozgáskorlátozott tanulók, - a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült tanulók, - a beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, ellátása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, ezen belül: - a mozgáskorlátozott tanulók, - a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült tanulók, - a beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, ellátása Bölcsődei ellátás Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai diáksport-tevékenysége és támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása III. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő szöveg kerül: 7. Típus szerinti besorolása Gazdálkodási jogkör: önállóan működő Felelős: Képviselő-testület Határidő: október 24.

14 A megépült kerékpárúttal kapcsolatban kéri a képviselő-testület hozzájárulását a helyi közúttá minősítéshez. Ehhez szükség van arra, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön az adott szakasz, majd a KKK-nál és a közlekedési felügyeletnél egy átminősítési eljárást követően helyi közúttá válik a érintett terület. Hozzászólás nem érkezett Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul a kerékpárút átminősítési eljárásához szükséges lépések megtételéhez. 88/2011.(X.24.) ÖH A Kunszállás-Fülöpjakab között megépült kerékpárút helyi közúttá történő átminősítéséről H a t á r o z a t 1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kunszállás-Fülöpjakab között megépült kerékpárút Kunszállás község közigazgatási területére eső szakasza /5401 sz. országos közút kmsz közötti szakasza/ az önkormányzat tulajdonába kerüljön. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében átminősítési eljárás lefolytatását kezdeményezi a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átminősítési eljárás során a megállapodások megkötésére. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: október ezer forintos hallókészülék vásárlással kapcsolatos kérelmet terjeszt elő, amelyben a kérelmező hivatkozva nehéz anyagi helyzetére, munkanélküli, álláskeresési segélyt kap, s ebből egyébként is nehezen élnek, a költségek csökkentésében kéri a segítséget, a hozzájárulást a készülék vásárlásához. Ezt azonban nem kellene a képviselőtestületnek tárgyalnia és eldöntenie, hiszen ezt a szociális munkatárssal együtt el lehet dönteni. Azonban más településeken bevált módszer, hogy a szociális segélyeket némi munka ellenében osztogatják. Köztudott, hogy sok háztartás esetében a kapacitás meglenne, csak a munkához való hozzáállás nem feltétlen megfelelő. Ebben az esetben arról van szó, hogy szeretné, ha a képviselő-testület is tudná, hogy csak úgy nem, azonban közérdekből végzett munka ellenében lehet bizonyos esetekben a segélyezést mérlegelni. Nyílván nem a kerekes-székes mozgássérülttől kér az ember ilyet. A képviselő-testület tagjai egyetértenek a polgármester út javaslatával, álláspontjával.

15 Egyebekben tájékoztat a Falumegújítási díj pályázat benyújtásáról. A jegyző úr nem kis munkával elkészítette a pályázatot. Alapvetően még pénzösszeggel is járhat egy esetleges nyertes pályázat, a Vidékfejlesztési minisztérium írta ki, az állami főépítésznek kellett benyújtani. A régióból az első vesz részt az országos megmérettetésen, majd az európai települések közé delegálják, az országos nyertest. Komoly pénzösszeggel nem jár, inkább presztízs-díj, település-markeing szempontjából sem rossz fogás. Jó látni csokorba szedve látni a változásokat. Dr. Czabán Edit A templomnál elhelyezett biciklitárolókkal kapcsolatban többen jelezték, hogy attól tartanak, hogy nem találják ott a lámpát és egyéb kötelező tartozékokat a kerékpáron, amikor visszaérnek a járműveikhez. Esetleg egy akár álkamerát lehetne-e felszerelni, vagy valamilyen megoldást találni erre a problémára? Álkamera nem segít, akkor már rendeset. A nyári diákcsínyből elkövetett lopások miatt a srácok ellen eljárás folyik. Kürtösiné Cseri Márta A Csongrádi Hulladékgazdálkodási Kft-től tévesen kijött nagyon sok fizetési felszólítás, miközben a lakosok a tartozásukat rendesen kiegyenlítették, ráadásul 2009-es. Nem biztos, hogy mindenki 2-3 évre visszamenőleg őrzi a csekkeket. Igen ez így van, 93 darab levél érkezett a faluba, köztük az önkormányzat is kapott. A lakosok részéről a panaszok rögzítésre kerülnek, a felszólító és az eredetileg befizetett számláról szóló csekkbizonylat le van fénymásolva, ügyiratba mintegy bizonyíték össze van gyűjtve. Az ügyfelek, akik behozták az adott számlákat, mind bizonyították az igazukat. A Csongrádiak kérték, hogy faxon legyenek ezek a panaszok megküldve, de erről szó sem lehet, hiszen tudják, hogy 93 levél ment ki tévesen, tegyék meg ők a lépéseket, nem beszélve a költségekről. Különösen legyenek arra tekintettel, hogy nagyon sok olyan ügyfél kapta meg, aki el sem olvassa, vagy nem érti meg, s rohan a postára, hogy nehogy további kamat legyen felszámítva.

16 Hatvani Béla Épül az óragyűjtemény helye, gazdasági épületnek van feltüntetve, később funkcióváltást követően lesz a használatbavételi engedély megkérve. A jövő évi falunapkor szeretné átadni. Balogh Attila A honlapon kéri az előterjesztések, rendeletek, jegyzőkönyvek frissítését. Egyúttal kérdezi, hogy a Hanga órás jelentkezett-e már, mert azt ígérte, hogy a templom toronyórával kapcsolatban egyeztetni fog. Nem még nem jelentkezett. Virág Zoltánné Óvoda udvarán álló fa kivágása most már a lombhullatást követően időszerűvé vált, csak a gond van vele, rengeteget és sokáig szemetel, sok az allergiás gyerek is, árnyékot meg egyébként sem tart. Természetes a fapótlás a kivágott fa helyett. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszöni a testület tagjainak a megjelenést és az ülést berekesztette, egyúttal meghívja a Faluházban tartandó közmeghallgatásra a képviselőtársakat. K. m. f. polgármester dr. Bóna Csaba jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Nyilvános ülés

J e g y zőkö n y v. Nyilvános ülés J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester; Balogh Attila

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-2 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. március 21-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.

Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV(Nyílt) Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Matos Attila - polgármester Hodovánné Dr. Ancsa - Molnár Mária

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2007.október 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 02-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-24/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 234/2015.(VIII.31.) számú határozata Napirend elfogadásáról 235/2015.(VIII.31.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben