Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit)"

Átírás

1 Felzárkóztató oktatási modul (Interdiszciplináris és komplex megközelítéső tananyagkészítés) Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit) Készítették: Prof. Anda Angéla, egyetemi tanár Dr. Burucs Zoltán, egyetemi docens Dr. Kocsis Tímea, egyetemi tanársegéd Környezetgazdálkodás (60 lecke 4 kredit) 1. lecke A környezetgazdálkodás fogalma 2. lecke Globális problémák 3. lecke Környezeti problémák 4. lecke A környezetvédelem intézményesülése 5. lecke A környezetpolitika fogalma 6. lecke A EU környezetpolitikája 7. lecke Környezetvédelem Magyarországon 8. lecke A környezetszabályozás eszközei 9. lecke A légköri gázok tulajdonságai 10. lecke A légszennyezıdések forrásai, üvegházhatás 11. lecke Az üvegházhatású gázok forrásai 12. lecke Globális klímaváltozás 13. lecke A hazai klímában kimutatható módosulások 14. lecke A hazai klímában várható módosulások 15. lecke ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 16. lecke Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként 17. lecke A sztratoszférikus ózon 18. lecke Egyezmény az ózonréteg védelmérıl 19. lecke Rövid távú, helyi szennyezık 20. lecke Komplex légszennyezési problémák, a levegıszennyezés csökkentésének, kiküszöbölésének lehetıségei 21. lecke Víz a környezetben 22. lecke Víz-stressz 23. lecke Felszíni vizek szennyezési formái, vízszennyezı anyagok 24. lecke Felszín alatti vizek szennyezési formái, vízszennyezı anyagok 25. lecke A víz hiánya, mint globális környezeti probléma 26. lecke Víztöbblet, mint környezeti probléma, a vizek védelme 27. lecke Ivóvízellátás 28. lecke Szennyvíz 29. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai I. 30. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai II.

2 31. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai III. 32. lecke Talajszennyezések 33. lecke A zaj jellemzıi és egészségügyi hatása I. 34. lecke A zaj jellemzıi és egészségügyi hatása II. 35. lecke Zajszabályozás 36. lecke Zajvédelem 37. lecke Természetvédelem 38. lecke A természetvédelem feladatai 39. lecke A természetvédelem tárgyai 40. lecke Tájvédelem 41. lecke A természeti erıforrások fogalma 42. lecke A természeti erıforrások csoportosítása 43. lecke Bányászat 44. lecke Természeti erıforrások gazdaságtana 45. lecke A környezetvédelem gazdasági áldozat? 46. lecke A jólét új mutatói (jól-lét) I. 47. lecke A jólét új mutatói (jól-lét) II. 48. lecke Az externália fogalma 49. lecke A környezetvédelem és a vállalatok 50. lecke Környezetmenedzsment 51. lecke Környezetközpontú irányítási rendszerek I. 52. lecke Környezetközpontú irányítási rendszerek II. 53. lecke A környezeti jelentés 54. lecke Környezeti marketing I. 55. lecke Környezeti marketing II. 56. lecke Környezetbarát termékek, ökocímkézés 57. lecke A hatásvizsgálat fogalma 58. lecke Alapfogalmak (KHV) 59. lecke A környezeti hatásvizsgálati eljárás 60. lecke A környezeti hatásvizsgálat menete Felhasznált források: A jobb környezeti vezetésért, EMAS, EU rendelet a környezetvédelmi vezetésrıl, KvVM 2005 Anda A. Kocsis T. /2006/: Szemelvények meteorológiából és éghajlattanból alapszakos hallgatók számára. PE-GMK, Keszthely Bartholy J. Mika J. Pongrácz R. Schlanger V. /2005/: A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében. In: Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon /Takács-Sánta A. (szerk.)/: Bartholy J. Pongrácz R. Gelybó Gy. /2007/: Regional cliamte change expected in Hungary for Applied Ecology and Environmental Research 5./1.: Bartholy J. Pongrácz R. /2005/: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és Kárpátmedencére számított tendenciája a XX. században. AGRO-21 Füzetek 40.:

3 Bartholy J. Schlanger V. /2004/: Az éghajlat regionális modellezése. Természet Világa 135./2. különszám: Bíró D. /2003/: A globális klímaváltozás politikatörténete. Napvilág Kiadó, Budapest Bora Gy. Korompai A. (Szerk.) /2003/: A természeti erıforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó Bozó L. Mészáros E. Molnár Á. /2006/: Levegıkörnyezet. Akadémiai Kiadó, Budapest Bozó L. /2004/: Regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon. Tudományos jelentés az MTA-KvVM Környezeti Állapotértékelés Program számára Dési I. (2002): Környezetegészségtan, JGYF Kiadó, Szeged Dr. Rédey Ákos - Módi Mihály: Vázlatok a környezetállapot-értékelés jegyzethez (Veszprémi Egyetemi Kiadó) Faragó T. Nagy B. (szerk.) (2005): Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KVvM és ELTE-ÁJK kiadványa Fetter Éva, BME VKKT: Környezeti hatásvizsgálat (elıadás ppt) HEFOP Környzetgazdálkodás tananyagok Juhász Cs. - Koczor T. (2002): Környezetirányítási kézikönyv, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Kerekes S. /1998/: A környezetgazdaságtan alapjai (http://mek.niif.hu/01400/01452/html/termeszeti/index.html) Kerekes S. /2009/: A környezetgazdaságtan alapjai. Bologna-Tankönyvsorozat, Aula Kiadó Klímapolitika /2006/: Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. Országos Meteorológiai Szolgálat, ELTE Meteorológiai Tanszék, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest: Kovács Zs. Thury P. (2007): A víz a jövı kihívása. In: Földünk állapota (Szerk.: Rédey et al.), Veszprém: Környezettechnika tankönyv Kun-Szabó T. (1999): A környezetvédelem minıségmenedzsmentje, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Láng I. (2002): A Föld védelmében. História 2002/056. (http://www.tankonyvtar.hu/historia /historia fold) Lukács G. egy. adjunktus (PE-GK) Környezetgazdaságtan c. tárgy óraanyaga Magyari E. et al. (2007): Elızetes vizsgálat hatásvizsgálat IPPC, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 16., Complex Kiadó, Budapest

4 Mika J. /2002/: A globális klímaváltozásról. Fizikai Szemle 2002/9: NÉS, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /2007/: Munkaváltozat véleményezésre. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest Sántha A. (1996): Környezetgazdálkodás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Szalai S. Szentimrey T. /2001/: Melegedett-e Magyarország éghajlata a XX. században? In: Dr. sen. Berényi Dénes születésének centenáris jubileumi tudományos ülése (szerk.: Szász Gábor) DE-MTA-OMSZ, Debrecen: Szász G. /1994/: Magyarország éghajlata és annak változékonysága. Éghajlat, idıjárás, aszály I. (szerk.: Cselıtei L., Harnos Zs.), MTA Aszály Bizottság, Budapest Szépszó G. Horányi A. /2008/: Transient simulation of the REMO regional climate model and its evaluation over Hungary. Idıjárás 112.: Szlávik J. /2005/: Fenntartható környezet- és erıforrás-gazdálkodás. KJK-KERSZÖV Kiadványok, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 14., Budapest Technológiák környezetterhelése (környezetvédelmi szakelıadói jegyzet) Tóth G. (2007): A Valóban Felelıs Vállalat, KÖVET, Budapest. Valkó László - Kósi Kálmán - Herczeg Márton (2001): Környezetmenedzsment, NSZI, Budapest Villányi-Vasa (szerk.) /2007/: Agrárgazdaságtan, Szaktudás Kiadó Ház, Bp. Internetes források: htm (Rendszerminıség, ISO14000, A rendszer kiépítésének folyamata) 7ccc2d8e89ea29d94a29c (Dévényi P.: Rendszerminıség, ISO14000, A szabványpontok részletezése) (Stern-jelentés) (Bem J.: Környezetgazdálkodás II. tananyag HEFOP ) (IPCC AR4 /2007/, IPCC SRES /2000/)

5 (Szalai et al., 2005) Vizsgakérdések 1. A környezetgzdálkodás fogalma 2. A fıbb globális problémák 3. A Föld túlnépesedése, és a népességalakulás fázisai 4. Az urbanizáció okozta problémák 5. Élelmiszerválság 6. Anyag- és energiaválság, az erıforrások csoportosítása 7. Környezeti válság 8. Ökológiai lábnyom 9. A környezetvédelem fejlıdésének fázisai 10. Közös jövınk 11. A fenntartható fejlıdés fogalma 12. Az ENSZ Rio de Janeiró-i konferenciája és eredményei 13. Környezetpolitikai alapelvek 14. A környezetpolitika fogalma 15. Az EU környezetpolitikájának célkitőzései 16. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram céljai 17. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram tematikus környezeti stratégiái 18. A környezeti elemek védelmének története Magyarországon évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 20. Nemzeti Környezetvédelmi Program 21. A környezetszabályozás eszközei 22. A normatív szabályozás 23. Bírság 24. Környezetvédelmi adók 25. Stabilis légállapot 26. Labilis légállapot 27. A légszennyezı források csoportosítása 28. A légszennyezıdések fajtái 29. Az üvegházhatás fogalma és mechanizmusa 30. Üvegházhatású gázok 31. Kiotói Jegyzıkönyv 32. A Kiotói Jegyzıkönyv hatálybalépésének feltételei 33. Kiotói rugalmassági mechanizmusok 34. Globális klímaváltozás Hımérsékletemelkedés, tengerek vízszintjének emelkedése 35. Globális klímaváltozás Az északi jégsapka méretének változása, szélsıséges idıjárás, növényföldrajzi övezetek 36. Globális klímaváltozás Óceáni szállítószalag, csapadékmintázatok változása 37. Hogyan módosult az átlaghımérséklet hazánkban a XX. század során? 38. Hogyan módosult a csapadékjárás hazánkban a XX. század során? 39. Várható klímaváltozás hazánkban a XXI. században 40. A szélsıséges idıjárási események gyakoriságának várható alakulása 41. Klímavédelmi törekvések hazánkban 42. VAHAVA

6 43. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 44. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény célkitőzései 45. Stern-jelentés 46. IPCC 47. Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként (Afrika, Európa) 48. Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként (Amerika, Ázsia, Ausztrália) 49. A sztratoszférikus ózon szerepe 50. A sztratoszférikus ózon mérése 51. A sztratoszférikus ózonréteg vékonyodása 52. Egyezmény az ózonréteg védelmérıl, Bécs, célkitőzések, hatálybalépés 53. Egyezmény az ózonréteg védelmérıl, Bécs, kötelezettségek 54. Montreáli Jegyzıkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról 55. Rövid távú helyi légszennyezık: SO Rövid távú helyi légszennyezık: CO 57. Rövid távú helyi légszennyezık: NO x, szilárd szennyezık 58. Londoni típusú szmog 59. Los Angeles-i típusú szmog 60. Levegıvédelem lehetıségei 61. A hidrológiai ciklus fogalma 62. A kicserélıdési idı fogalma 63. Antropogén vízfelhasználás 64. Ivóvíz-stressz 65. Vízstressz sújtotta ország fogalma 66. Vízhiányos ország fogalma 67. Felszíni vizek szennyezıdései csatornázatlan területeken 68. Felszíni vizek szennyezıdései csatornázott területeken 69. A vízszennyezések során leggyakrabban elıforduló szennyezıanyagok 70. A felszín alatti vizekben elıforduló rendkívüli szennyezések 71. A felszíni vizek minısítése 72. A felszín alatti vizek minısítése 73. Ariditás 74. Elsivatagosodás 75. Aszályok 76. Árvizek, belvizek 77. Egyezmény a határokat átlépı vízfolyások és nemzetközi tavak védelmérıl és használatáról (ENSZ), Egyezmény az együttmőködésrıl a Duna védelmére és fenntartható használatára (Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság) 78. ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemrıl a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára 79. Az ivóvíz definíciója 80. Az ivóvíz minıségi követelményei 81. Víznyerés 82. Szennyvíz típusok 83. A szennyvizek kezelése, tisztítása 84. Közmőolló 85. A talaj fogalma 86. Talajképzı tényezık 87. Elporosodás, tömörödés

7 88. Talajsavanyodás, szikesedés 89. Talajpusztulás 90. Erózió 91. A felületi réteg erózió, a barázdás erózió 92. A vízmosásos erózió, a padkásodás 93. Defláció 94. A talajszennyezések forrásai 95. Kárelhárítási módszerek csoportosítása 96. A talajszennyezés megszőntetésének módjai 97. A zaj fogalma 98. Az zaj élettani hatása 99. Közlekedési eredető zajok 100. Ipari zajok 101. Aeropulzív zajforrások csoportosítása 102. Sebességgerjesztéső zajforrások csoportosítása 103. A zajra vonatkozó elıírások /2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 105. Zajhatárértékek 106. Zajszabályozás a forrásnál, hangtompítók 107. Zajszabályozás az átviteli úton 108. Zajszabályozás a vevınél 109. A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata 110. A természetvédelem értelmezése 111. A természetvédelem elvei 112. A természetvédelem céljai és feladatai 113. A természetvédelem tárgyai 114. Fajok, társulások 115. Élıhelyek, biológiai sokféleség 116. Élettelen természeti értékek 117. Kultúrtörténeti értékek 118. A táj alkotóelemei 119. A táj esztétikai és gazdasági értéke 120. Védett természeti értékek (területi védelem) 121. A természeti erıforrás fogalma 122. A természeti erıforrások osztályozása 123. A fogyó erıforrások típusai (ásványi nyersanyagok) 124. A fogyó erıforrások készleteinek csoportosítása 125. A fogyó erıforrások földtani készleteinek kategóriái 126. Az ásványi nyersanyag-készletek várható élettartama 127. Bányászat 128. Bányajog 129. Bányatípusok 130. A kimerülı természeti erıforrások használata 131. A megújuló és kimerülı természeti erıforrások határa 132. A közjavak tragédiája 133. A környezetvédelem gazdasági áldozat? GNP (Gross National Product) 134. NEW (Net Economic Welfare) Nettó Gazdasági Jólét 135. ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) Fenntartható Gazdasági Fejlıdés Indexe

8 136. GPI (Genuine Progress Indicator) Valódi Fejlıdés Indikátor 137. A GPI számítását befolyásoló fıbb tényezık, 138. A GPI mutató hiányosságai 139. HDI (Human Development Index) Humán Fejlıdés Indexe 140. Egyéb jól-léti mutatók 141. Külsı gazdasági hatás 142. Az externália fogalma 143. A környezetszennyezés gazdaságtana 144. A pigoui adó és a Coase tétel 145. Környezetvédelem és a vállalatok 146. Környezetvédelmi stratégiák 147. Környezeti menedzsment fogalma 148. A környezeti menedzsment elınyei és kockázatai 149. Környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek (KIR) fogalma 150. A környezetközpontú irányítási rendszerek mőködési elve (PDCA) 151. Az ISO 14001:2005 jellemzıi 152. A környezetmenedzsment rendszer (ISO 14001) követelményei 153. Környezeti menedzsment rendszer modell 154. A KIR rendszer kiépítésének folyamata (Környezettanulmány, állapotfelmérés; Környezetvédelmi megbízott; Környezetirányítási rendszer megvalósítása) 155. A KIR rendszer kiépítésének folyamata (Felülvizsgálatok, tanúsítás; Képzés, oktatás; Környezeti célkitőzések) 156. EMAS (Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) 157. A környezeti jelentés fogalma 158. A környezeti jelentések típusai 159. A környezeti jelentések csoportosítása motiváció alapján 160. Környezetorientált vállalati marketingkoncepció összeállítása 161. Környezeti marketingstratégia kialakítása ÖKOPORTFÓLIÓ 162. Környezeti marketingstratégiák 163. Ökomarketing-mix: Termékpolitika 164. Ökomarketing-mix: Árpolitika 165. Ökomarketing-mix: Értékesítéspolitika, Kommunikációs politika 166. A környezetbarát termék fogalma 167. Az ökocímke 168. Életciklus-elemzés 169. A hatásvizsgálat fogalma, típusai 170. A környezeti hatásvizsgálat fogalma, célja 171. A környezeti hatás fogalma 172. Környezeti hatástanulmány (KHT) fogalma 173. A hatótényezı és a hatásviselı fogalma 174. A hatásfolyamat és a hatásterület fogalma 175. A környezeti hatásvizsgálati eljárás 176. A környezeti hatásvizsgálat menete 177. A hatótényezık meghatározása, a hatásfolyamatok feltétképezése 178. A hatásterület lehatárolása, az állapotváltozások becslése 179. A környezetállapot leírása, az állapotváltozások értékelése 180. Környezeti konfliktus

9 Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme (45 lecke 3 kredit) 61. lecke A légkör fogalma és a Föld-légkör rendszer komponensei. A tartózkodási idı fogalma 62. lecke A légkör legfontosabb fizikai tulajdonságai: a légkör összetétele. Gáz összetevık. Aeroszolok. A légkör tömege 63. lecke A légkör kiterjedése és rétegzıdése. A rétegek általános jellemzése 64. lecke A légkör állapotjelzıi: hımérséklet, nyomás és sőrőség 65. lecke Gáztörvények állapothatározók közti kapcsolat. A légmozgás elemei advekció fogalma 66. lecke Az advekció jelentısége. A konvekció szerepe a légszennyezettség alakításában. A turbulens diffúzió 67. lecke Az energia légköri terjedése. Hıvezetés, áramlás, sugárzás és látens hı 68. lecke Hımérsékleti gradiensek a légkörben. Egyensúlyi rétegzıdés a légkörben. Füstfáklya konfigurációk I. 69. lecke Füstfáklya alakzatok a légkörben II. Légnyomásképzıdmények levegıvédelmi szerepe. Budapest sajátos helyzete 70. lecke A légszennyezés fogalma. Az emisszió típusai. Emisszió számítás I. 71. lecke Emisszió számítás II. Anyagmérleg módszer a kibocsátás meghatározására. Szennyezıanyag fajták a légkörben 72. lecke A légszennyezés rész-folyamatai. Szennyezés fajták területi érintettség szerint és jellemzésük 73. lecke A légszennyezés oka. Szektoronkénti szennyezés alakulás. Ipari szennyezés I. 74. lecke Ipari szennyezés II. Bevezetés a mezıgazdasági légszennyezésbe 75. lecke A mezıgazdaság környezetterhelése légköri eredető problémák. Nemzetközi kitekintés 76. lecke Transzmisszió a légkörben. Átalakulások a légkörben, mint a transzmisszió alapfolyamata 77. lecke Oxidációs folyamatok a légkörben. A fotokémiai szmog keletkezése 78. lecke Az ózon, mint a Los Angeles-i szmog káros alkotója. Mérı-állomás hálózat hazánkban a talajközeli ózon meghatározására 79. lecke A talajközeli ózon hatásai (ember, növény) I. Ózon határértékek 80. lecke A talajközeli ózon hatásai (növény) II. PAN kárképe. A fotokémiai szmog komplex tünet együttese 81. lecke Lokális szennyezés hármas támadási pontja: ember, épített környezet és a légkör optikai tulajdonságai 82. lecke A londoni szmog történeti elızményei 83. lecke A londoni szmog statisztikája decemberének idıjárása és a szmog katasztrófa 84. lecke A kén-dioxid káros hatásai, határértékek. Anglia Intézkedési terve. Hazai vonatkozások 85. lecke A légkör anyagforgalma. Kénvegyületek a légkörben. A természetes és antropogén eredető kén források 86. lecke A hazai szenek S-tartalma. Fajlagos S-terhelések. Kémiai átalakulások a légkörben S és N vegyületek a légkörben (természetes források)

10 87. lecke Antropogén N források a légkörben. A nitrogén kémiai átalakulásai. Ammónia és káros hatásai a légkörben. Néhány ábra a megismert S- és N-vegyületek elıfordulásáról 88. lecke A légkör egyensúlyi ph-ja az ok. Légköri ph alakító vegyületek, átalakulások 89. lecke Ülepedés a légkörbıl. A száraz ülepedés folyamata, fajtái. Néhány vegyület nedves ülepedése ábrákon szemléltetve (Európa) 90. lecke A nedves ülepedés fogalma. A szennyezıanyagok kimosódásának részfolyamatai okok és következmények 91. lecke Történeti áttekintés savas esık. Savas esık lokális és regionális kártételei I. 92. lecke Savas esık lokális és regionális kártételei II. Vízi ökoszisztémák. Erdei ökoszisztémák 93. lecke Savas esık és a biodiverzitás. A savas esık hatása az emberre. Az EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) és a hazai részvételünk 94. lecke Nehézfémek forrásai. Ólom a légkörben 95. lecke A kadmium és káros hatása. A higany, cink, nikkel és a mangán környezeti kártételei 96. lecke Egyéb fontosabb nehézfémek a légkörben (arzén, vanádium, berillium és bárium). Az üvegházhatás fogalma. Üvegházi gázok 97. lecke A vízgız, mint speciális üvegházhatású gáz. A szén-dioxid a légkörben 98. lecke Hazai szén-dioxid koncentráció alakulás. A metán, mint üvegházi gáz. Kisebb fontosságú üvegházi gázok és hatásuk 99. lecke Hőtı mechanizmusok II. aeroszolok forrásai. A múltbeli hımérsékleti változékonyság. A légkör szennyezésének szabályozása: nemzetközi egyezmények. Hazai szabályozások (VAHAVA, NÉS) 100. lecke A globális felmelegedés és következményei 101. lecke Humán vonatkozású hatások, hazai helyzetkép. Ózon a sztratoszférában. Az ózonlyukat létrehozó kémiai folyamatok 102. lecke Az ózonlyuk következményei UV sugárzás módosulás, következmények. Az ózoncsökkenés potenciálja (ODP). Nemzetközi egyezmények a légkör védelmére 103. lecke A por fogalma és fajtái. Néhány fontosabb por fizikai tulajdonság. A porrobbanás 104. lecke Példa a porrobbanásra. Porszennyezési helyzetkép. A por hatása a környezetre I. (ember) 105. lecke A por hatása a környezetre II. (szilikózis, növények, állatok) Felhasznált irodalom Bozó, L. Regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon. Környezeti Elemek. Környezetállapot értékelés Program Munkacsoport tanulmányok Innes, Skelly, Schaub - Ozon, Laubholz- und Krautpflanzen, ISBN , Copyright by Haupt Verlag AG / Switzerland Ferenczi, Z. Troposzférikus ózon mérések az Országos Meteorológiai Szolgálat háttérszennyezettség mérı állomásain. Haszpra, L A légköri szén-dioxid mérések negyed százada Magyarországon (1981-

11 2006). Légkör 52. 1: 4-7. Horváth, L Savas esı. Gondolat zsebkönyvek, Budapest Houghton, J. T., Ding, J., Griggs, D. J.,Noguer, M., van der Linden, P. J. and Dai, X Climate Change 2001: IPCC Third Assessment Report, Cambridge: Cambridge Univ. Press, p: 39. IPCC Third Assessment Report-Climate Change (Houghton J.T., et al., eds.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK & New York, IPCC Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Eds. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. ] Kocsis, T. Az üvegházhatás és fokozódásának következményei. In: Szemelvények agrometeorológiából és éghajlattanból (szerk. Anda,A. és Kocsis, T.). Megjelenés alatt (Mezıgazda Kiadó, Bp.) KSH (2003): Környezetstatisztikai adatok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. Makra, L Szemelvények a környezetszennyezés történetébıl, különös tekintettel a levegı szennyezésére. Légkör, XLVII. Évf. 2: Marenco et al Az ózon hosszúidejő alakulása az Északi félgömb közepes szélességein. Európai Geofizikai Társaság XVII. győlése, április 6-10-án, Edinburghban. Mészáros, E Légkörtan. Egyetemi jegyzet, Veszprémi Egyetem, Veszprém Mika J., 2002: A globális klímaváltozásról: Egy meteorológus kutató szemszögébıl. Fizikai Szemle LII. évf, Mika, J. 2003: Az éghajlatváltozás sajátosságainak becslése a Zempléni-hegység térségére. In: Szerencs és a Zempléni-hegység (szerk. Frisnyák, S. és Gál, A.) Szerencs, p: Pálvölgyi, T. és Faragó, T. 1998: Az éghajlatváltozási kormányközi testület helyzetértékelése és éghajlatváltozás tudományos technológiai és társadalmi-gazdasági hátterérıl. In: Az éghajlatváltozás és következményei. Meteorológiai Tudományos Napok 97, (szerk. Dunkel Z.) Orsz. Meteorológiai Szolgálat, Budapest, p: Szász, G A meteorológia a közlekedés és a környezetvédelem szolgálatában. Légkör 3: Szepesi, D A levegıkörnyezet tervezése. Mőszaki Kiadó, Budapest andrej.web.elte.hu/.../fold_viz_levego.html

12 (Vissy K.) Nagyon felgyorsult az esıerdık irtása az Amazonas mentén (hvg.hu) ut=blog&id=41&itemid=60 nptel.iitm.ac.in/.../module-1/3.htm ozonenetwork.hu/ozonenetwork/ az-ozon.. Bokwa, A A savas esık hatása a természetes környezetre. Savas_es_/-_A_savas_es_k_hat_sai_1_3hr.html Savas_es_/-_Mi_a_savas_es 3hq.html A savas esı. _id=60&parent_id=60 a Városi és barlangi aeroszolok vizsgálata. levego.hu/lelegzetnyi/0907.htm

13 somogy.katasztrofavedelem.hu/hireink/archiv Vizsgatételek 1. A Föld-légkör rendszer alkotói 2. A légkör fogalma 3. A légkör általános szerepe 4. Növény-légkör kapcsolat fontosabb momentumai 5. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: összetétele 6. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: tömege, kiterjedése 7. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: tagozódása 8. Hımérsékleti gradiensek a troposzférában 9. Troposzféra, a közvetlen élıhelyünk tulajdonságai 10. A légkör állapothatározói 11. A három állapothatározó közti kapcsolat: gáztörvények 12. Az idıjárás és a légszennyezés közti kapcsolat 13. Légköri mozgás jelenségek általános jellemzıi 14. Az advekció tulajdonságai, jelentısége a légköri szennyezıanyag transzport folyamatokban 15. Az általános cirkuláció néhány fontosabb komponense 16. A konvekció, jelentısége a légköri szennyezıanyag transzport folyamatokban 17. A turbulens diffúzió 18. A három légköri mozgás-elem közti kapcsolat 19. Energia terjedése a légkörben 20. Inverzió és izotermia a légkörben 21. Egyensúlyi rétegzıdés a légkörben 22. A füstfáklya alakjának információi 23. Légnyomás képzıdmények és légszennyezés 24. Ciklonáris idıjárási helyzet következményei 25. Anticiklonáris idıjárási helyzet következményei 26. A téli anticiklon a Kárpát-medencében 27. A csapadék hatása a légszennyezésre 28. A légszennyezés fogalma (WHO) 29. A légszennyezés típusai 30. Statisztikai lehetıség az emisszió becslésére: a kibocsátási tényezı 31. Az anyagmérleg eljárás az emisszió meghatározására 32. Szennyezıanyagok csoportjai a légkörben 33. A levegıszennyezés részfolyamatai 34. Légszennyezı folyamatok típusai a hatótávolság alapján 35. Lokális és regionális szennyezés jellemzıi 36. Globális szennyezés jellemzıi 37. A légszennyezés lehetséges okai 38. Energia szektoronkénti felhasználása 39. A energia forrásainak megoszlása globálisan 40. Ipari szennyezés komponensei 41. A Föld globális terhelése szennyezıanyagonként 42. Hazai kibocsátásunk részesedése a globális szennyezésbıl 43. A mezıgazdaság részesedése napjainkban és korábban a légszennyezésbıl (globálisan)

14 44. Az esıerdı irtás kára néhány példával 45. Hazai vonatkozások a mezıgazdaság területérıl 46. A transzmisszió a légkörben a meghatározóival 47. Légköri transzport folyamatok 48. Kémiai átalakulások a légkörben 49. Fizikai átalakulás a légkörben 50. A fotokémiai szmoghoz vezetı oxidációs folyamatok a légkörben 51. A szmog fokozódásához vezetı folyamatot leíró hányados tartalma 52. A talajközeli ózon tér- és idıbeli változásai 53. Ózon monitoring hazánkban 54. A talajközeli ózon határértékei (EU-s normatívák) 55. A talajközeli ózon megszaporodásának jelei a környezetünkben 56. Az ózon hatása az emberre 57. Az ózon hatása a szántóföldi növényekre 58. Az ózon hatása az erdıkre 59. A PAN és hatása 60. Potenciális lokális szennyezık általános jellemzése 61. Az emberre gyakorolt káros hatások 62. Az expozíciós idı fogalma 63. A lokális szennyezés és a mőtárgyak állapota 64. A lokális szennyezés és a levegı optikai tulajdonságai 65. A londoni szmog kialakulásának történeti háttere 66. Az 1952-es Nagy londoni szmog jellemzıi 67. Az idıjárási háttér 1952-ben Londonban 68. A kén-dioxid általános jellemzése 69. A kén-dioxid határértékei 70. A légköri aeroszol mennyisége londoni szmognál 71. Hazai vonatkozások a London típusú szmognál 72. Párhuzam a két lokális szennyezés között (londoni és Los Angeles típusú szmogok) 73. Intézkedések Londonban a tiszta levegıért. 74. A légkör anyagforgalma 75. Természetes kén források 76. Antropogén kén források 77. Kén-vegyületek kémiai átalakulásai a légkörben 78. A nitrogén-vegyületek a légkörben 79. Természetes nitrogén források a légkörben 80. Antropogén nitrogén források a légkörben 81. Nitrogén vegyületek átalakulásai 82. Néhány anyag ph-ja a környezetünkben 83. A légkör ph-ja, anionok és kationok a légkörben 84. A légköri semleges ph magyarázata, oka 85. A légkör mért ph-ja lakott és nem lakott területeken (okok) 86. Légköri ülepedés típusai 87. A száraz ülepedés meghatározása, számítása 88. A nedves ülepedés folyamatai 89. Kapcsolat a nedves ülepedés és a savas esık között 90. Példák a savas ülepedésre (szélsı értékek, helyszínek) 91. A savas esık képzıdése 92. Savas esı, mint lokális következménnyel járó regionális folyamat 93. Állat, növény és ember, mint a savas esı lokális áldozatai

15 94. Regionális kártételek a savas esıknél: vízi ökoszisztémák 95. Savas esık és az erdık lombozata 96. Erdıpusztulás-savas esı kapcsolat Európában. Hazai vonatkozások 97. Savas esık és a talaj. Savasodás-biodiverzitás 98. A savas esı és az ember egészsége 99. Monitoring rendszer Európában. Hazai részvételünk 100. Gyakoribb nehézfémek a légkörben 101. Az ólom és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 102. A kadmium és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 103. A higany és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 104. A cink és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 105. A nikkel és mangán és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 106. Az arzén és a vanádium 107. Elektro-hulladékok komponensei 108. Az üvegházhatás definíciója és az üvegházi gázok 109. A légköri vízgız, mint üvegházi gáz 110. Szén-dioxid a légtérben 111. A szén-dioxid változásai: múlt, jelen és jövı 112. A metán és forrásai 113. Antagonista elemek a légkörben 114. A régmúlt hımérsékleti változékonysága 115. Nemzetközi szabályozások 116. A Kiotó Protokoll. Hazai vállalásunk 117. Mérırendszer (CarboEurope/AEROCARB). A VAHAVA és a NÉS szerepe 118. A globális felmelegedés várható mértéke (IPCC 2007) 119. Globális következmények 120. Lokális következmények 121. Az emberre leselkedı közvetlen veszélyek 122. A globális felmelegedés hazai vonatkozásai 123. Globális környezeti probléma: az ózon csökkenése a sztratoszférában 124. Magasabb UV-B néhány hatása 125. Ózoncsökkenés potenciálja 126. A sztratoszférikus ózon védelme: nemzetközi egyezmények 127. A por definíciója 128. A porok csoportosítása 129. Porforrások az ember közelében 130. A porrobbanás. Kialakulásának feltételei, a jelenség kezelése 131. Hazai por szennyezettség alakulása 132. A por káros hatása az emberre (szilikózis). A porszennyezés által veszélyeztetett munkakörök 133. Növényeken jelentkezı por károsítások 134. Állatok por általi veszélyeztetettsége 135. Üzemi porszennyezés csökkentés elvei (kültéri porszennyezés csökkentés)

16 Környezeti elemek védelme II. Talaj- és vízvédelem (45 lecke 3 kredit) lecke tıl a 150. leckéig 1-2. A környezetvédelem alapjai 3-4. A környezetvédelem szabályozása 5. Környezetvédelmi hatásvizsgálatok 6. Talajtani alapok 7. A talajképzıdés feltételei 8. A talajok osztályozása 9. A talaj és víz kapcsolata 10. A talajerózió formái és az ellenük való védekezés 11. A talajerózió becslése 12. Agrotechnikai erózióvédelem 13. A szél eróziója (defláció) 14. A defláció megfékezése 15. A gyakrabban alkalmazott talajmővelı eszközök hatásai 16. A talajmővelés káros hatásai 17. A talajok elszennyezése 18. A szikes talajok problémái 19. Szennyezési tényfeltáró vizsgálatok 20. Tényfeltárási terv 21. A talajszennyezéseket okozó fontosabb anyagok 22. A talajszennyezések súlyosságának becslése 23. A talaj célállapot meghatározása 24. A talajszennyezések felderítése 25. Mezıgazdasági területek mintázása 26. A szennyezések lokalizációja 27. A szennyezések kockázatának elemzése 28. A feladatok meghatározása és kivitelezési javaslat 29. A remediációs technológia kiválasztása 30. A remediációs technológiák bemutatása 31. A víz, mint megújuló erıforrás 32. A Föld vízkészletei és körforgásuk 33. A lefolyások számítása 34. A csapadék jellemzése 35. A csapadékmaximum kifejezése 36. A légkör vízszennyezıi 37. Üvegházi- és egyéb szennyezı gázok 38. A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsolata 39. A vizek védelmének szabályozása 40. Vízjogi engedélyek, szankciók, és bírságok 41. Vizeink öntisztulása 42. A vízfolyások szennyvíz-terhelhetısége 43. A víz szennyezése, szennyezı anyagai, azok csoportosítása 44. Egyéb vízszennyezı anyagok, és hatásaik 45. Az állóvizek szennyezése, eutrofizálódása

17 Felhasznált irodalom 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINİSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRİL 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Igazgatási szervek kijelölése 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Szakhatóságok kijelölése 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Vízügyi hatóságok kijelölése Anton A., Dura Gy., Gruiz K., Horváth A., Kádár I., Kiss E., Nagy G., Simon L., Szabó P.: Talajszennyezıdés, talajtisztítás, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, Bora Gy. Korompai A. A természeti erıforrások osztályozása (2003) Cserny Tibor, Vincze Péter: Általános földtan I. Fekete E. et al.(1991.): A vízszennyezés ökológiája. Pro Natura Kiadó, Budapest Felföldi, L. (1987): A biológiai vízminısítés. (4. javított és bıvített kiadás) Vízügyi hidrobiológia. 16. VGI, Budapest. Filep Gy., Kovács B., Lakatos J., Madarász T., Szabó I.: Szennyezett területek kármentesítése, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, KVVM Kármentesítési útmutató 6 Németh, J. (1998): A biológiai vízminısítés módszerei. Környezetgazdálkodási Intézet Olajszennyezések lehatárolása Pálmai Ottó Hazánk talajainak környezeti állapota 1995 XLVI. Georgikon Napok, Keszthely Pásztó P. (1998.): Vízminıségvédelem-vízminıségszabályozás. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém Stefanovics P. Talajtan Mezıgazdasági kiadó, Budapest 1981 Tamás J.: Talajremediáció. Debreceni Egyetem, Debrecen, Thyll Sz. (1998.): Vízszennyezés - vízminıség-szabályozás. DATE, Debrecen Várallyay (2007): A vízgyőjtıtervezés talajtani és földhasználati vonatkozásai Vermes L. (szerk.) (1997.): Vízgazdálkodás. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. Talaj- és vízvédelem vizsgakérdések 1. A bioszféra részei 2. A környezeti elemek csoportosítása 3. Az ember és a környezet viszonya 4. Törvény a környezet védelmérıl 5. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb törvények 6. A környezetszabályozás eszközei 7. A hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak 8. Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) 9. Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO the International Standards Organisation) 10. Környezetvédelmi Hatásvizsgálat (Environmental Impact Assessment)(KHV; EIA) 11. Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat (Strategic Environmental Assessment) (SHV; SEA) 12. Integrált szennyezés megelızés és szabályozás (Integrated Pollution Prevention and Control) (EKHE/IPPC)

18 13. A talajok kialakulása és alaptípusai 14. A geológia felosztása 15. Az alapkızetek csoportosítása 16. A talajképzıdés tényezıi 17. Zonális talajtípusok 18. Intrazonális talajok 19. Hidromorf talajok 20. Váz és romtalajok 21. Vízformák a talajban 22. Szántóföldi vízkapacitás 23. Holtvíz 24. Kapilláris víz 25. A vízerózió megjelenési formái 26. A talajeróziót kiváltó tényezık 27. Védekezés az erózió ellen 28. A Wischmeier egyenlet 29. Tolerálható talajveszteség (T érték) 30. Táblásítás az erózióvédelem eszközeként 31. A talajmővelés, mint az erózió mérséklésének eszköze 32. Egyéb agrotechnikai és erdészeti erózióvédelmi megoldások 33. A szélerózió kiváltó tényezıi 34. Talajvédı agrotechnika 35. A szemcsék szállítási távolsága 36. A defláció elleni védekezés lehetıségei 37. Meliorácós beavatkozások 38. A talajtömörödések okai és típusai 39. A fontosabb talajmővelı eszközök 40. Az egyes mővelı eszközök hatásai 41. A talaj tömörödését befolyásoló tényezık 42. A tömör talaj következményei 43. Talajaink érzékenysége savas terhelésekre 44. A talajok szennyezıanyagainak eredete 45. A talajok elsavanyodásának mérséklési lehetıségei 46. A szemcsék szállítási távolsága 47. A defláció elleni védekezés lehetıségei 48. Másodlagos szikesedés 49. Az öntözıvíz minıségi paraméterei 50. A szikes talajok javítása 51. Szikeseink besorolása 52. Tényfeltárási terv 53. Geodéziai munkák 54. Nyílt és pontszerő feltárások 55. A fontosabb szennyezık és emissziójuk 56. A szennyezések idıbeni alakulása 57. A PAH vegyületek szennyezésének alakulása 58. Határértékek, határérték rendszerek /2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minıségi védelméhez szükséges határértékekrıl. 60. A talaj szennyezése és a teendı intézkedések 61. A talaj célállapot meghatározása

19 62. Mintavételi eljárások 63. Mintavételi rendszerek 64. Diffúz szennyezett területek mintázása 65. Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz 66. Szennyezett területek lehatárolásának közvetett módszerei 67. Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz 68. Olajszennyezések lehatárolása 69. Kármentesítési tervezet 70. A remediációs tervezés elıkészítése 71. A környezetállapot-felmérés elıkészítése 72. A tényfeltárási munkák koncepcióterve 73. Talajvíz-vizsgálatok 74. Befejezı munkálatok 75. A kármentesítés költségei 76. A kármentesítés fıbb elvei 77. Kármentesítési technológiák 78. A technológiák csoportosítása 79. Az alkalmazható technológiák összefüggései 80. A talajok és talajkezelések összefüggései 81. A víz körforgása 82. Vízkészlet gazdálkodásunk fontosabb számai 83. Magyarország vízmérlege 84. A Föld vízkészletei 85. Párolgás kifejezések 86. A felszíni lefolyás tényezıi 87. A lefolyások számítása 88. A beszivárgás tényezıi 89. Vízháztartási mérlegek 90. A csapadék paraméterei 91. Csapadék maximum függvény 92. Évi csapadékösszegek Magyarországon 93. Csapadék paraméterek 94. Csapadéktérképek 95. Hó csapadék mérése 96. A légkör alapösszetétele 97. A légkör szennyezıi közlekedésbıl 98. Az ózon és kártétele 99. A légkör alapösszetétele 100. A légkör jelenlegi összetétele 101. Közlekedésbıl származó légszennyezık 102. A vízgazdálkodás és vízvédelem feladatai 103. A vízbázisok védelme 104. Sérülékeny vízbázisok 105. A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 106. A vizek hasznosításával összefüggı szennyezések mérséklése 107. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 108. Vízjogi engedély 109. Vízkészlet járulék 110. Rendkívüli vízszennyezési- és csatornabírság 111. Az öntisztulás összetevıi

20 112. Az oxigénháztartás jellemzése 113. Magnifikáció, hígulás, és ülepedés 114. A vízfolyások szennyvíz terhelhetısége 115. Az oxigénvonal szerepe 116. Az oldott oxigén számbavétele 117. Szervetlen és szerves szennyezık 118. Lebegtetett hordalékok kártétele 119. Hıszennyezés 120. A nitrogénformák és szennyezésük 121. Toxikus nehézfémek 122. Mikrobiológiai szennyezık 123. Az eutrofizáció jellemzése 124. Input és output szabályozási rendszerek 125. A savasodás és következményei

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA Várallyay György, Láng István (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, MTA Kutatásszervezési Intézet, Klímavédelmi Kutatások

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Talajszennyezés, -védelem

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban az EKF Földrajz Tanszékén folyó, a címben

Részletesebben

(További előadók: Dr. Galbács Zoltán, Dr. Margóczi Katalin, Soós Katalin)

(További előadók: Dr. Galbács Zoltán, Dr. Margóczi Katalin, Soós Katalin) A tárgy neve KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MINŐSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Földrajz Földtani Tanszékcsoport Felelős oktató: Dr. Rakonczai János Kredit 2 Heti óraszám 2 típus előadás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU

Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU Környezetvédelem Vízmínıségvédelem Vízkészletgazdálkodás Felszíni vizek védelme Vízkeretirányelv - EU Víz Halmazállapot Amfoter jelleg Nagy fajhı és párolgáshı Oldószer Idegen anyagok: Oldott gázok Oldott

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Az EU és hazánk környezetpolitikája 2. elıadás 5-8.

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben