2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ"

Átírás

1 Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez rlap/ok elektronikus formában kitölthet/k és kinyomtatható/k. Kérjük, MINDEN KÉRDÉSRE választ adva készítse el a pályázatát! Kérjük, a fenti szövegdobozban tüntesse fel az els szakaszban beküldött pályázatának regisztrációs számát! Lendvai Mária 1. A modul neve/címe: Hulladéksors 2. Mely évfolyamcsoport részére készült a modul? Egyéb 3. Javasolt csoport-/osztálylétszám (Kérjük, amennyire szakmailag lehetséges, tág határokat határozzanak meg!): Az alapozó foglalkozás teljes osztállyal zajlik, a feladatok gyakorlása párosával történik 4. A modul idtartama (min. 4 óra, egy napon belül, teljes órában megadva): 5 óra + a hátralev idben folyamatosan alkalmazzák a tanultakat, ami már órában nem mérhet 5. A helyszín leírása (a vizsgálódásra, tevékenységekre lehetséget biztosító környezet): Szálláshely: Naprózsa Oktatási Központ Fülöpházától 4 km-re, mely a Kiskunsági Nemzeti Park egyik területén található, 3 szintes képület. Foglalkozásokhoz alkalmas helyszínek: eladóterem, laboratórium, szabadtéri kézmves mhely (építés alatt áll). A szálláshelyen szelektív hulladékgyjtés folyik, ezek elszállítását részben a KNP Ig. biztosítja (veszélyes hulladék, üveg, egyes manyagok), illetve helyben komposztáljuk. A szálláshely környéke: A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi homokbuckák területével határos a szálláshely. Kecskeméttl 20 km-re található, megközelíthet távolsági busszal, vonatközlekedés nincs. Jellegzetesen tanyás térség, melyet átszel az 52-es fút annak kísér szemetével együtt. A szálláshely mellett van egy nyilvános parkolóhely, mely kiránduló és szánkózó szezonban sok kocaturistának és tanulmányúton levnek ad helyet (buszok, személyautók). A parkolóban van 2 konténer, mely kiváló ellenpélda a tanultakhoz és gyakoroltakhoz képest. 6. A modul rövid leírása (max. 10 sorban): Az alapfogalmak tisztázása után néhány statisztikai adatot megismerve képet alakítanak ki a gyerekek a hulladék problémáról. Gyakorolják az anyagok felismerését (szelektív gyjtés alapja), hibáikat kielemezzük (hogyan csapta ket be a gyártó): papír, manyag, veszélyes hulladék, újratölthet, 1

2 másodnyersanyagként házilag használható, ipari másodnyersanyagok. Ha ez már biztonságosan megy, a csomagoló manyagfajták felismerését (háromszög) gyakoroljuk. Kísérleteket végzünk a szennyezések demonstrálására. Újrapapírt készítünk, melyet fel is használunk különböz célokra. Szituációs gyakorlatok során gyakorolják pl. a környezet meggyzését, a saját elvek megtartását ellenséges környezetben, idegenekkel szembeni kulturált fellépést. 7. A modul céljainak bemutatása (Kérjük, itt - a megadott szempontok alapján azt írják le, hogy az adott évfolyamcsoport(ok)nál milyen célok valósíthatók meg a modul során!): a) A környezeti nevelés területén: Ismeretátadás: - a hétköznapi életét érint anyag- és energiaáramlás megértése - természetes és a mesterséges körülmények közt elállított vegyi anyagok környezethez való viszonya - statisztikai adatok a környezet terhelésérl - ökológiai lábnyom, a Föld terhelhetsége, a fenntarthatóság fogalma - termelés fogyasztás viszonya Gyakorlati képességek fejlesztése: - tanulja meg a házi újrapapír készítését - ismerje fel a hulladékok anyagi minségét - szerezzen rutint a manyag csomagolóanyagok minségének megállapítására (1-7-ig) - szerezzen gyakorlatot a komposztálásban - legyenek ötletei a hulladékok házi újrahasznosításában (a hulladékból ne szemetet készítsen, hanem valóban hasznos legyen, váltsa ki egy új termék elállítását és megvásárlását!) - vásárlási szokások megtanulása gyakorlása játékos formában Attitdformálás: - környezet állapotára való érzékeny odafigyelés, felels környezethasználat kialakítása - formálódjon benne küldetéstudat, tervezze meg családja, majd barátai fokozatos beszervezését egy környezettudatos magatartás, fogyasztói szokások kialakításába b) Az adott évfolyam(ok)nak megfelel tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötden: Magyar: - kulturált véleménynyilvánítás a mindennapi élet témáiról - vitakultúra fejlesztése, érvelés, ellenérvelés - kritikatrés, -kezelés - vázlat készítése a felszólaláshoz - a reklám, hirdetés eszközei, hatása, háttere, szándéka - Juhász Ferenc: Az éjszaka képei (részletek elemzése, illusztrálása) - Faludi Történelem és állampolgári ismeretek: - az ember környezethez, természethez való viszonya a különböz korokban - az ember alanyi joga az egészséges környezethez Matematika: - adatok szemléletes ábrázolása - adatsorokból tendencia megállapítása - adathalmazok rendszerezése, elemzése Fizika: - energiatermelés, szállítás veszteségei - az energiatakarékosság fontossága Kémia: - értelmezze a hulladékokkal végzett egyszer kísérleteket - tudjon különbséget tenni fizikai, kémiai és biológiai jelenségek, változások között - az alumíniumgyártás környezetszennyez lépéseinek megismerése - a fémek csoportosítása, rangsorolása környezeti hatásuk alapján (Al, nehézfémek) - megújuló és nem megújuló energiahordozók, energiatakarékosság 2

3 - csomagolóanyagok kémiai összetétele, felismerésük - hulladékégetés veszélyei (üvegházhatás, dioxin, allergia, szmog, asztma stb..) - korszer hulladéklerakók - az illegális és nem szakszer hulladéklerakók vízszennyez hatása Rajz: - versillusztráció készítése Technika és életvitel: - az ermvek mködése, összehasonlítása - hulladékégetk mködése - hulladékszegény vásárlási szokások - a szállítás, mint az áruk felesleges környezeti terhe - manyagok felismerése, csoportosítása a háromszögben lev 1-7 rendszer szerint - a reklám megítélés - szelektív hulladékgyjtés módja - hulladékok újrahasznosítása c) Egyéb területeken: Közösségfejlesztés: - segítsék egymást a környezetkímél életvitel kialakításában, legyen ez pozitív minta, ne cikizzék egymást az új szokások miatt, hanem kapjanak ezek a törekvések elismerést a közösség körében - ellenrizzék egymást, - tanulják meg, hogyan kell figyelmeztetni társukat a nélkül, hogy megbántanák Személyiségfejlesztés: - A környezettudatos életvitel, mint az egyetlen jöv ids alternatíva mellett, álljon ki oly elszántan, hogy családi és baráti körben is vállalja, dacolva a környezet ellenállásával. Ez elég alap arra, hogy késbb idegen közegben is felvállalja gondolkodását. - Értsék saját szerepüket a környezetszennyezésben, ne hárítsák a felelsséget másra. A megoldás nem a tüntetés, vagy a bnbak keresése, hanem az egyén fogyasztásának visszafogása, az önmérséklet. - Ébredjen fel a felelsségtudat a fiatalokban az idben és térben máskor, máshol él emberek iránt Egészségnevelés: - értse meg, hogy a hulladék nem csupán esztétikai és helyfoglalás kérdése, hanem a talajt, vizeket, levegt szennyez idzített bomba, mely veszélyezteti mindannyiunk egészségét, szakszer kezelése tehát önös érdekünk is - csak egészséges környezetben lehet egészségesen élni Egyéb területek: - Meg kell érteniük, hogy a gondos és szakszer környezettanulmánnyal elkészített regionális hulladéklerakók és égetk a régió, st az ország, vagy még azon is túlnyúló térségek érdekeit szolgálják, és a helyi érdekeket ennek alá kell rendelni. A gyakran megalapozatlan, helyi, vagy magánérdekek által szított hangulat hosszú távon nagy veszélyeket rejt, mivel megoldatlan lesz a hulladék elhelyezés. Ebben az esetben maradnak a szakszertlen és az illegális lerakók tucatjai. 8. Módszerek felsorolása: A modul lebonyolítása során milyen módszerekkel kívánja a 7. pontban felsorolt célokat megvalósítani? - frontális feldolgozás - szempontok szerint hulladékok válogatása, minsítése párokban - egyszer kémiai kísérletek hulladékokkal (tanulókísérletek) - újrapapír készítése és felhasználása - a kerti komposztáló vizsgálata - szelektív hulladékgyjtés egész héten - szituációs játékok - versillusztráció készítése 3

4 9. Tantervi táblázat (a modul tartalma és az ahhoz kapcsolódó módszerek, eszközök és értékelés ismertetése): /Kérjük, hogy a tantervi táblázatot külön oldalon, fekv elrendezésben töltse ki!/ 9.1 A modul foglalkozásainak megnevezése, az egyes foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Alapozás A már meglev ismeretek felelevenítése, pontosítása, rendszerezése a késbbi zökkenmentes önálló munka érdekében. 9.2 A foglalkozások színhelye Eladótere m, teljes szélcsend esetén az udvari asztaloknál 9.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 1. Frontális munka (kérdések azonnali válaszok): a) a környezet elemeinek számbavétele (mesekörítéssel) b) környezetünk használata: elveszünk, visszaadunk c) anyag és energia áramlásának különbözsége d) szemét mennyiségének csökkentése (vásárlás, kuka) 2. Önálló munka: a nagy láda hulladék szelektív válogatása 3. Tanári magyarázat: a szelektív válogatás értékelése, a hibák megláttatása Számonkérés páronként: minden pár mögött termékpár található (vehetem nem vehetem meg) páronként kiállnak az osztály elé és felmutatva a tárgyakat 1 mondattal megmagyarázzák döntésüket, majd leteszik a megfelel szín kuka elé. 9.4 Segédeszközök, egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. Pohár víz, lufi felfújva, hajtás, marék föld, csigaház, 2. mini földgömb, vagy Föld térkép lefóliázva, kuka tisztára mosott hulladékokkal, minikomposztáló, papírdobozok a megfelel feliratokkal (papír, veszélyes hull, ) termék párok, piros (síró) és zöld (mosolygó) kukarajz 9.5 A diákok ellenrzésének módja, az értékelés szempontjai Azonnali kérdések, dicséretek Közös hulladékszelektálás értékelése szóban Páros szóbeli magyarázat a megbeszéltek alkalmazására azonnali dicsérettel Szempontok: A megbeszélt szakmai szempontoknak feleljen meg Ha eddig nem említett dolgot mond, azt hangsúlyosan dicsérjük A szóbeli megnyilvánulás legyen meggyz, határozott, beszéljen értheten, hangosan. A közös hulladékválogatás legyen kulturált, ne vonják ki magukat a munkából, ne lökdösdjenek, vandálkodjanak, 9.6 Az egyes foglalkozáso k idtartama 1 óra 1

5 Hulladékkémia Egyszer kémiai kísérletekkel vallatjuk a kozmetikai és tisztító szereket., manyag és gumi tárgyakat. Számonkérés az eddigiek összefoglalásaként Eladó terem Az égetést a szabad téren végezzük, ha mégoly pici darabkát gyújtunk is meg! 1. kísérletek: tanulók felváltva végzik el az osztály eltt a kísérleteket a modulvezet segítségével a) kémhatás vizsgálata egyszer, otthon is elvégezhet módon: a Saját tisztálkodó szereiket is megvizsgálhatják 2. A Hulladéksors munkafüzet A) és B) fejezeteinek önálló kitöltése Színtelen fenolftalein oldat: Phenolftalein tabletta oldata Piros fenolftalein oldat: mint az elz, csak szappan oldattal (leglúgosabb a babaszappan) Tisztító és takarító és kozmetikai szerek Gumi, 1x használatos manyag kanál, csipesz, gyufa, pohár víz, Hulladéksors munkafüzet 1. Tanulók bemutató kísérletezése tanári felügyelettel 2. Asz eddig megbeszéltek rögzítése egyénileg a munkafüzetbe. Szempontok: A tanári utasítást tartsák be (ne újítson a kísérleten!), ne bohóckodjanak. 1 óra 2

6 Környezetvédelmi rjárat A háztartások anyag és energiaforgalmának vizsgálata a cél Akadályverseny Az eddig megbeszélt hulladékkal kapcsolatos kérdésekre kérdeznek rá az állomás feladatai Újrapapír készítése Hibás fénymásoló papírból készítenek a gyerekek újrapapírt, amit levéllenyomatokkal díszítve képeslapként fognak elküldeni. Az erdei iskola szálláshel y összes helyisége az udvar, és a küls parkoló Az udvari padok, pihenk A kerti asztalok Az elzekben preparált helyiségeket, udvart és a parkoló konténere környékét kritikus szemekkel megvizsgálják: hol történik anyag- vagy energiapocsékolás, hogyan lehetne javítani, illetve hol találnak követend megoldásokat. Párosával járják be a területet. A Hulladéksors munkafüzet C) fejezeteinek önálló kitöltése Az állomások sorba látogatása páronként történik. Az állomásokon leírás segíti a munkafüzet feladatainak megoldását. A feladatok az állomáson található tárgyakról szólnak, többsége azok csoportosítása, minsítése, szétválogatása. A Hulladéksors munkafüzet E) fejezeteinek önálló kitöltése. A minták bemutatása után a technológiát megmutatja a foglalkozásvezet, majd a gyerekek a felügyelete ás segítségnyújtása mellet maguk készítik. A felaprított papírlapokat félreteszik (ezt a következ csoport számára fogja a foglalkozásvezet beáztatni és leturmixolni), majd elveszik az elz nap beáztatott papírt, és azt turmixolják le. A technológiának megfelelen mindenki 2 lapot készít. Ha kiszáradt, levéllenyomatos képeslapot készíthetnek belle. A szebbiket elküldhetik szeretteiknek, a másikat megtarthatják emlékbe. A munkafüzet D) fejezeteinek önálló kitöltése A helyiségek preparálásához szükséges esetleg tárgy, mint pl. a kukába tenni visszaváltható üveget, fed nélkül forralni vizet kis fazékban nagy lángon, stb. Helyszke miatt lásd külön lapon. Az állomáson tisztára mosott hulladék és csomagolóanyagok, valamint a feladatok leírása található. Vödör, lavór, turmixgép, hulladék papír, papírpép (=elre beáztatott és leturmixolt papír) merít keretek, tapétázó henger, újságpapírok, nedvszívó textil lapok, ha gyors eredmény kell, vasaló (ha lehet ne használjuk) Munkafüzet kitöltése párosával A munkafüzet végén az Értékelés szóbeli értékelés, ami pozitív hangvétel, hibák esetén javasolni lehet jobb megoldást. Szempontok: Vegyék észre a hibákat, tudjanak alternatív, jó megoldásokat javasolni. Vegyék észre a jó megoldásokat is A munkafüzet Akadályverseny fejezetének kitöltése, ellenrzése Szempontok: Helyesek legyenek a megoldások Az állomás tárgyainak a következ csoport részére is használható állapotban kell maradnia, vigyázzanak rá. Mártott papírt készítenek, amit bemutatnak, majd képeslapként egyiket elküldik Szempont: Nem csupán a kész lap szépségét értékeljük, hanem a munka közbeni igyekezetet, hozzáállást is. Összesít értékelés A munkafüzet kijavítása, utolsó oldalon szöveges értékelés, az egész csoport munkájának szóbeli értékelése, útravaló tanácsok adása. 3 óra (szimultán a 3 program, mert 10 fnél több nem dolgozhat egy témában.) 3

7 10. A tantervi táblázatban szerepl módszertani elemek rövid leírása, kiválasztásuk indoklása, ill. a szakirodalomban való fellelhetségének helye: 1. Frontális osztálymunka 2. A tanulók egyszerre mozognak, együtt tevékenykednek, az egyén még nem feltn (válogatják a hulladékot, van mód egymást javítani, valamint ha mindenki feláll és bemegy a kör közepébe, a visszahúzódó is mer mozogni, tevékenykedni. Nem látszik, a közösség védi.) 3. Párosával állnak az osztály elé, egyikjük mond 1-2 mondatot 4. Írásba kell adniuk az eddig megbeszélteket 5. Környezetvédelmi rjárat 6. Környezetvédelmi akadályverseny 7. Gyakorlati alkalmazás másodnyersanyag feldolgozására (papírmerítés) Fokozatot képvisel a módszerek sora, mivel ha az 1. szakaszban nem aktív a tanuló, az sem akadály. Az idegen foglalkozásvezetnek elbb meg kell nyernie a gyerekeket az együttmködésre, nem lehet azonnal szólózásra felszólítani a gyereket, ha még nem oldódtak fel. Akkor még önkéntesen lehet megválaszolni a feltett kérdést. Vannak, akik hamarabb megnyílnak, elször az aktivitásuk is elég a továbbhaladáshoz. A 2. szakaszban az osztály együtt tevékenykedik, ezért egymás hibáit kijavíthatják: A szelektív gyjtéskor rossz helyre rakott tárgyakat más a megfelel helyre teheti úgy, hogy nem tudni, ki tette rossz helyre. A 3. szakaszban már az osztály eltt meg kell szólalnia a pár egyik tagjának 1-2 mondat erejéig. Ha az egyikük beszél, az is elég. A 4. lépésben le kell írniuk dolgokat, ennek már nyoma van, viszont újat nem kér, csak amirl addig beszéltek. Az 5. és 6. szakaszban már alkalmazást kér számon a program, melyet írásban kell rögzíteni. A 6-ban még szabadon vizsgálódhat, figyelhet, míg az utolsó szakaszban, az akadályversenyben már szk mozgásterek engednek a feladatok, konkrét választ vár, nem lehet kimagyarázni semmit. A folyamat csúcsa a gyakorlati alkalmazás, mely jellegébl adódóan egyben levezet, élményszerz célt is szolgál. Az általunk összeállított programok és modulok feldolgozásához adott terepnaplókat, munkafüzeteket, munkalapokat, felmér lapokat (terjedelme és tartalma miatt a nevük különböz) A/5-ös méretre nyomtatjuk. Ez a terepi munka során könnyebben kezelhet, mint a nagyobb lapok. Tanácsoljuk ekkora méret füzettartó mappában gyjteni. Azért nem teljes anyagot nyomtatunk egybe, mert így nagyobb a mozgástere a programvezetnek, alkalmazkodni lehet az évszakhoz és a szolgáltatást igénybe vev egyedi kéréseihez. A többször használható fleg a színes képeket, térképeket, feladatleírásokat stb. élfóliázva adjuk a gyerekek kezébe, mert így sokkal tartósabb, vízálló, évekig használható, ezért olcsóbb, agyagtakarékosabb, mint ha mindig újat, bár olcsóbbat nyomtatunk. A fóliázott lapok nehezebbek, így terepen kevésbé fújja el a szél. Szakirodalom: Munkácsi Béla: szeméthegyen innen és túl. Budapest, PONT Kiadó Csalló Attila: Hulladéksuli. (oktatócsomag) Budapest, Magyar Könyvklub Derekas L. P.: Veszélyes hulladék a háztartásban. Budapest, 198. Humusz Munkácsy Béla szerk.: Hulladék a családi házban. Budapest, KvVM Kalas György: A bezöldült pedellus. Gyr, Ökológiai Stúdió Alapítvány 11. A modul javasolt tanév közbeni, gyerekekkel közös elkészítése, ill. a megvalósított modul utógondozása, a tapasztalatok beépítése a tanév további munkájába, ill. az iskola egészének életébe: 1

8 Elkészítés: A modulvezetnek tájékozódnia kell - az iskola környezeti nevelési programjáról - az iskola szelektív gyjtési akcióiról - az iskola lakókörzetében folyó hulladékkezelési szokásokról A tanulóknak jegyzeteket kell készíteniük egy szülvel együtt tartott nagybevásárlásról a modulvezet által megadott szempontok szerint (a csomagolóanyagok fajtái, mennyisége, elhelyezésének otthoni szokásai, Utógondozás: Készítsenek a diákok egy közös listát és küldjék el az erdei iskolába. Témája: Mit sikerült megvalósítanunk a munkafüzet Hulladékcsökkent jó tanácsaim sorából mit tudtak fél év alatt megvalósítani 12. A modul szakmai, pedagógiai értékelésének módja: A modul végén a munkafüzetek összeszedése és kijavítása történik. A füzetek utolsó oldalán témakörönként értékeljük: írásban szövegesen. Majd szóban a csoport munkáját értékel összefoglalóra kerül sor. A pedagógiai munkát 2 oldalról értékeljük: Pedagógus munkájának értékelése: - a gyerekek rövid értékelést írnak a modulról, és a modulvezet munkájáról, A gyerekekben történt változások felmérése: - Munkafüzet értékelése írásban szövegesen - a modul közben kifejtett aktivitás, tevékenység, a szóbeli megnyilvánulások azonnali szóbeli minsítése - a gyerekek által a visszaküldött anyagból (lásd: Utógondozás) derül ki valójában, a modul elérte-e a kell nevelési hatást A modulról visszajelzést kérünk a diákoktól az Értékel lap felhasználásával. Az információkat összegezzük, ha indokolt, a szükséges módosításokat elvégezzük. Lásd még: utógondozás (beszámoló a Hulladékcsökkent jó szokásaink -ból) 13. A modul foglalkozásainak megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük, helyismeretük megnevezésével; alapvet elvárások velük szemben: Környezeti nevelésben jártas kémia bármely szakos pedagógus, aki az elkészület fázisában kell mélységig tájékozódik a gyerekek iskolai- és lakókörnyezete környezeti állapotáról. (nem kötelez megadni) 15. Az ismert költségek: Anyagok (papíráru, kézmves anyagok stb.)/f 1. A szemléltet anyagok (ami egyébként nem kerül pénzbe, csak sok munkába) összegyjtésének, mosásának munkadíja: nem megbecsülhet 2. Eszközök, amik nem amortizálódnak a modul során, más programokhoz is felhasználható (vödör, tál, a turmixgép, tálcák, csipesz, stb.) 3. Kb. 100 Ft/f: - munkafüzet, - újrapapír energiaigénye (turmix, vasalás ha sürgsen kész kell lennie, vagy hvös, párás id van és megpenészedne száradás helyett) Összességében a Naprózsa Oktatási Központ 250 Ft/f áron nyújtja ezt a foglalkozást 2

9 Belépk/f: nincs Az étkezés megoldása: az adott erdei iskola szokásának megfelelen 16. Javasolt helyi szakemberek elérhetsége (nemzeti parki vezet, erdész, kézmves mesterségek mveli stb.): Lendvai Mária biológia kémia szakos tanár, környezeti nevel, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt F u /

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez

Részletesebben

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám:.. A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és a mellékletét

Részletesebben

2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:ei-03-05-0128 A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesítő levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét

Részletesebben

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám: EI-03-05-0002 A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesítő levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám: EI-03-05-0002 A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesítő levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és

Részletesebben

Kémia tanterv 2004. L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M. Készítette: S Z E L É N Y I G É Z Á N É

Kémia tanterv 2004. L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M. Készítette: S Z E L É N Y I G É Z Á N É L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Kémia tanterv 2004. Készítette: S Z E L É N Y I G É Z Á N É Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott kerettanterv alapján. KÉMIA TANTERV 7-13

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Környezetkímélő hulladékkezelés rendhagyó órák tapasztalatai

Környezetkímélő hulladékkezelés rendhagyó órák tapasztalatai Kövecsesné dr. Gősi Viktória Környezetkímélő hulladékkezelés rendhagyó órák tapasztalatai 1. A környezetkímélő hulladékkezeléssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek tanításának indokoltsága

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben