A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán"

Átírás

1 A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán Dr. Hoyk Edit, Kecskeméti Fıiskola, Kertészeti Fıiskolai Kar A vállalkozói készségek erısítésének lehetıségei a Kertészeti Kar hallgatóinak bevonásával 1. A biomassza felhasználásának forrásai a Duna-Tisza közén A Kertészeti Kar három szakján folyó képzés hallgatói a tantervi lehetıségeken túl a vállalkozói készségek gyakorlati elsajátításához is segítséget kapnak. A gyakorlati tevékenységek során a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, valamint a kertészmérnök szak kertészeti termékmenedzser és kertészeti vállalkozásfejlesztés szakirányain tanulók mellett a kertészmérnök szak egyéb szakirányos hallgatói, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatók is bekapcsolódhatnak azokba a teendıkbe, amelyek jövıbeli üzleti aktivitásuk alapját képezhetik. A Kertészeti Kar Környezettudományi Intézete elkötelezte magát a megújuló energiaforrások felhasználása, népszerősítése mellett, amely uniós követelmény is, hiszen 2010-ig az energiatermelésben a megújuló források részarányát 12 %-ra kell növelni. Magyarország vállalása 2010-ig a 2003-as 3,6 % megduplázása. Adottságaink elsısorban a biomassza elıállítására és felhasználásra adnak lehetıséget. A mezıgazdasági termelés hulladékaként keletkezı szerves anyagok mellett a Duna- Tisza közi homokhátság természeti adottságai és humán erıforrásai lehetıvé teszik energianövények (pl. energiafő, energetikai faültetvény) termesztését. A keletkezı és a megtermelt biomassza további feldolgozása és felhasználása illeszkedik Intézetünk profiljába és a környezetgazdálkodási agrármérnökök képzési struktúrájába egyaránt, ill. a vállalkozási készségfejlesztés célkitőzéseit is hatékonyan szolgálja. A biomassza, mint megújuló energiaforrás jelenlegi elsıdleges forrása a fa. Azonban az energetikai célra használható fa iránti igény jelentısen nıtt az utóbbi években. A természetes erdık már nem tudják kielégíteni a szükségletet, ezért a rövid vágásfordulójú faültetvények telepítése lehet az egyik megoldás. A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények ugyanis képesek többször is kihasználni a fiatalabb állományok nagyobb növekedési ütemét, és pénzforgalmi szempontból is sokkal kedvezıbbek a hagyományos erdıknél, mivel két-három évente jelentkezik a haszon. Az energetikai faültetvények

2 fontosabb fajtái a nyár, az akác és a főz. Becslések szerint energiaerdıkbıl az ország energiaszükségletének 8-25 százaléka lenne fedezhetı (Liker M. - Fekete Gy. - Kelemen Zs. - Földesi I. 2007). Erdészeti szakemberek szerint az energiaerdınek több elınye van az energiafőhöz képest (Marosvölgyi B ), így pl.: sok faj, sok termıhely jöhet számításba akár elárasztott területeken is lehet energiaerdıt nevelni egy telepítés, több betakarítás az energiaerdı élettartama nagyjából megegyezik a főtımő élettartamával (kb. 25 év) nagy energiahozam ( GJ/ha/év) betakarításkor nagy az anyag- és energiakoncentráció mezıgazdasági holtidényben is lehet betakarítani a betakarítás elhalasztása nem okozza a termés elvesztését a termesztési cél megváltoztatható, ami csökkenti a kiszolgáltatottságot az átvevı felé az energetikai többszörös jobb (10-12), mint a lágyszárúak esetében (6-9). A fás szárú energianövények közül a gyorsan növı energiafőznek magas szalicilalkohol tartalma miatt jó a főtıértéke. Az energiafőzzel történı tüzelés költsége a koksz 50, a gázfőtés 30, az olaj 20 százaléka. A külön erre a célra kifejlesztett főz Magyarországon jól termelhetı, egyszeri beruházást igényel és jó árbevételt, hektáronként ezer forintot biztosít. Várható termesztési ideje év, az elsı év kivételével nem kíván különleges növényápolást. Minden évben vágható, hektáronként tonna száraz faanyag nyerhetı. Külön elınye, hogy az alacsony termıképességő, gyakran parlagon hagyott vagy tartósan vízzel borított területeken is jól termeszthetı. Mivel gyorsan, nagy mennyiségben nı, ki lehet vele váltani a hagyományos erdık tüzelıfa céljából történı kiirtását. Az energiafőz elınyei közé sorolható, hogy javítja a talaj szerkezetét, tápanyagnövelı hatású. Alkalmas kistelepülések és állattartó telepek szennyvíztisztítására is, és értékes méhlegelı (Kósa F ). A mezıgazdaságból származó energia egyrészt megújuló forrás, másrészt a gabonafelesleg problematikájának megoldásához is hozzájárul. Ezért az energiafő telepítése, termesztése is kiaknázandó lehetıség a biomassza felhasználása során.

3 A bioenergetikai célú növénytermesztéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy nem lehet és nem szükséges egyetlen növény elsıdlegességét hirdetni. Lényeges a több lábon állás, tehát többfajta energianövény egyidejő termesztése az ország különbözı területein. A biomassza-elıállítás potenciális termıterületeit a szőkebb és a tágabb környezetben célszerő meghatározni. Ehhez szükséges a termıterületek ismerete, a statisztikai adatok feldolgozása, valamint térinformatikai módszerek alkalmazása. Utóbbi segítségével gyorsan és pontosan jelölhetık ki azok a területek, amelyek adottságaik alapján a biomasszatermesztés bázisai lehetnek. A hallgatók gyakorlati képzésük keretében bekapcsolódhatnak az energianövények termesztési folyamatába, amelyhez a helyszínt a Kecskeméti Fıiskola Tangazdasága biztosítja a közeli Kisfáiban. A tangazdaság területén lehetıség nyílna energianövény(ek) és a keletkezı növényi hulladékok feldolgozására, pelletáló kiépítésére. A Kisfáiban lévı Tangazdaság a termesztési lehetıségeket oly módon biztosítja, amely reprezentálja a Duna-Tisza közének sajátosságait. A terület uralkodó talajtípusa humuszos homok, amely alapvetıen igényesebb növényfajták termesztésére kevésbé alkalmas, ill. nem biztosít a termesztésbıl élık számára megfelelı jövedelmet. Ezért az alternatív energianövények termesztése, amelyhez jelenleg FVM támogatás is igénybe vehetı, kettıs célt szolgál a térségben. Egyrészt az alapanyag biztosításával hozzájárul a megújuló energiaforrások elıállításához, másrészt a termékszerkezet átalakításával segíti a helyi munkaerı foglalkoztatását és a mezıgazdaságból származó jövedelemszerzést. A Tangazdaságban elsısorban a Szarvasi-1 energiafő termesztése valósítható meg, amely nem támaszt minıségi követelményeket a talajjal, a termıterülettel szemben. Jó terméshozamok érhetık el a laza, homokos területeken, és a termesztés egyben talajjavító hatást is kifejt. Talajjavító hatása a laza szerkezető homokos talajok szerkezetjavításában, ill. a szikes talajok kötöttségének csökkentésében egyaránt megnyilvánul. Az energiafő jellemzıi az alábbiakban foglalhatók össze (Bai A. I. Ramon Marosvölgyi B ): A termıhelyhez jól illeszkedı, szárazság-, só- és fagytőrése kiváló Kiváló biomelioratív növény (erózió, defláció elleni védelem) Vetımagtermesztése egyszerő és gazdaságos Renden szárad, bálázva tárolható Biogáztermeléshez is felhasználható Évente többször (általában 3x) lehet kaszálni 7-10 évenként újra kell telepíteni tavasszal

4 Telepítést követı évtıl teljes termést ad Az energiakoncentráció a betakarításkor kicsi Hamutartalom viszonylag magas, sok K, Cl, S A betakarítások a mezıgazdasági tevékenységekkel egyidıben folynak Toxikológiailag nem érzékeny a hamutrágyában található nehézfémekre Fajlagos energiahozam GJ/ha/év A termesztés gyakorlati ismeretekhez és készségekhez juttatja a hallgatókat. Ezen kívül az energiafő termesztése lehetıséget teremt a kutatási témák szélesítésére is. Közvetlen közelrıl tanulmányozhatók az energetikai célú növénytermesztés mezıgazdasági és gazdaságossági jellemzıi, a humuszos homoktalajon és a különbözı idıjárási feltételek mellett elérhetı terméseredmények, amelyek összevethetık a megadott irodalmi adatokkal. Vizsgálható a termesztés anyag- és energiaráfordítása, gazdaságossági számítások végezhetık, valamint következtetéseket lehet levonni az energiafő-termesztés megújuló energiahordozók között betöltött szerepérıl. Ezen felül a szárazságtőrı energiafő termesztése jól integrálható a homokhátság programba, mivel az állandó bevételen kívül a termelési idıszak alatt a deflációt is csökkenti, és a vegetációs idıszakban gyomelnyomó hatása is van. További kutatási feladatot jelent az energianövényekkel kapcsolatban a főtıérték növelésének lehetısége, annak vizsgálata, hogy mely növények esetében lehetséges a termesztési körülmények módosításával a hasznosíthatóság eredményesebbé tétele. A kapott eredményeket a kutatásban történı felhasználás mellett az oktatásban is hasznosítani lehet. A tapasztalatok átadhatók a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök és a környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatóknak egyaránt. Emellett az ismeretek a kertészmérnök szak kertészeti termékmenedzser és kertészeti vállalkozásfejlesztés szakirányain tanuló hallgatók oktatásába is beépíthetık, mind elıadások, mind gyakorlati foglalkozások keretében. A növény ültetése az eddigi tapasztalatok alapján nem igényel vetésforgót, 6-7 éven keresztül vethetı és betakarítható ugyanarról a területrıl. A talajelıkészítés és a talajutánpótlás minimális, aminek alapján egy könnyen kezelhetı és termeszthetı energianövénynek tekinthetı. Ugyanakkor a saját, Fıiskolához tartozó termıterületen történı termesztésével igazolhatók, vagy adott esetben cáfolhatók azok az állítások, amelyek az energiafő termesztésében érdekelt vállalkozókhoz kapcsolódnak.

5 Az energiafő betakarításához professzionális berendezések vehetık igénybe. Ilyen pl. az önjáró silózó (1. ábra), amelyet a Tangazdaságnak célszerő beszerezni, de szükség esetén elképzelhetı a meglévı, aratáskor használt gépeknek az energiafő betakarításához alkalmas kiegészítı résszel való felszerelése is. A Claas családba tartozó önjáró silózóhoz olyan adaptert fejlesztettek ki (2. ábra), amely lehetıvé teszi a zöld termény betakarítását egyszerően, gyorsan és gazdaságosan. Az adapter a növényt elıször egy tárcsás kaszával lekaszálja, majd egy lapátos henger a behúzó csigához továbbítja és a csigán keresztül a szecskázó behúzó egységéhez kerül. A növény levágásáért két kasza a felelıs. A berendezés alkalmas zöld növények, pillangósok és főfélék betakarításához egyaránt (forrás: claas.hu/index2.htm). 1. ábra: Class-típusú önjáró silózó

6 2. ábra: Zöld növények betakarítására alkalmas kaszáló-adapter A Szarvasi-1 energiafő mellett más évelı főfélék (energianád) termesztése is elképzelhetı a Tangazdaság homokos talajain, pl. a Miscanthus genotípusok, amelyek Kelet- Ázsiából származnak (Tóth Sz ), másodlagos géncentrumuk az Egyesült Államok. A faj Európában elterjedt összes változata Dániából származik. A Miscanthus genotípusok a C4-es növényekhez tartoznak, így a fényintenzitás növekedésével a fotoszintézis intenzitása növekszik, nincs fénytelítıdési pont. A Szarvasi-1 energiafőhöz hasonlóan talajvédı hatása jelentıs. Az egész éves talajborítottság, a lehullott levelek és hajtáscsúcsok révén jó életfeltételeket nyújt a rovaroknak, serkenti a talajéletet és hozzájárul az erózió elleni védelemhez. 3-3,5 méteres magasságának köszönhetıen ısszel és télen a dámvadak és szarvasok is menedéket találhatnak benne, emiatt vadgazdálkodási szempontból is van jelentısége. A Duna-Tisza közének homokos talajain megtermelhetık a gyenge termıhelyi adottságokat toleráló, szárazságtőrı gabonafélék, mint pl. az ıszi árpa, triticale, vagy a rozs. Ezek a növények energetikai szempontból elsısorban bioetanol-alapanyagként jönnek számításba, de szalmájuk a többi növényi maradványhoz hasonlóan alkalmas a pelletálásra, és így főtıanyagként történı hasznosításra. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumához tartozó Nyíregyházi Kutatóközpontban nemesítették ki a Kriszta évelı rozsfajtát, amely alternatív energianövényként a gyenge minıségő homoktalajokon eredményesen termeszthetı (Sipos T. Kruppa J ). Termesztésének elınyei a következıkben foglalhatók össze: Az évelı rozs jól tolerálja a gyenge termıhelyi adottságokat, szárazságtőrése, télállósága igen jó, az egyetlen főféle, amely alkalmas a leggyengébb homoktalajok hasznosítására is. A talajt egész évben sőrőn borítja, így kiválóan alkalmas a defláció által veszélyeztetett talajok védelmére. Tavasszal korán sarjad, gyakorlatilag egész éven át legeltethetı. A vadak szívesen legelik, nagy zöldtömege pedig optimális búvóhelyet nyújt az apróvadak számára, telepítése vadlegelıkre is ajánlható. Magas szárazanyag-hozama révén lehetıvé teszi a kedvezıtlen adottságú elsısorban homoktalajok energetikai célú hasznosítását.

7 A csapadékviszonyoktól függıen évente kétszer, bıséges csapadék- és tápanyagellátottság mellett esetleg háromszor ad kaszálható zöldtömeget. Gyenge homoktalajokon 25-35, jó humusztartalmú középkötött talajon akár 50 tonna zöldtermés is betakarítható egy évben hektáronként. Az alapanyag-elıállítás részét képezi a Tangazdaságban keletkezı mezıgazdasági hulladékok összegyőjtése, energetikai célú hasznosítása. Ide sorolhatók a gyümölcsfák nyesedékei, a szılıvenyige, a kukoricaszár stb. Ezeknek a szerves hulladékoknak a begyőjtéséhez, felhasználásra alkalmassá tételéhez napjainkban már léteznek olyan gépek és berendezések, amelyek segítségével a feladat gyorsan és hatékonyan megoldható. Így pl. az Olaszországban gyártott és óta Magyarországon is forgalmazott venyigebálázó, amely az Agromas Expo-n 2007-ben 3. díjat nyert (3. ábra). 3. ábra: 2007-es Agromas Expo-n 3. díjat nyert venyigebálázó A gép a keskeny sortávú szılıültetvényekben, illetve intenzív gyümölcsösökben képes a sorközbe lerakott venyigét és nyesedéket kismérető (40 cm átmérıjő és 60 cm hosszúságú) hengeres bálákba tömöríteni. Különbözı szélességő masszív felszedı dobbal szerelhetı fel a sortávolságtól függıen. Agresszív tömörítı szerkezete határozott geometriájú bálákat készít, amelyeket netzhálóval zár le és a géphez kapcsolható győjtıszerkezetre továbbít. Rendsodróval és a felszedı dob munkáját segítı emelı villával is felszerelhetı. A géppel készített venyige bálák tömege

8 25-35 kg, amelyek kézzel is jól mozgathatók és biomassza tüzelı kazánok főtésére felhasználhatók (forrás: A mezıgazdasági hulladékként keletkezı nyesedék, venyige, növényi maradványok kezelésére, aprítására alkalmas berendezéseket már több helyen alkalmaznak az országban. Lengyel gépgyártók is fejlesztettek ki olyan faaprító gépet, amely kiválóan használható az erdészetben, a szılı- és gyümölcsültetvényekben, de akár a parkokban, közterületeken keletkezett fás nyesedékeknél is. A berendezés mőszakonként akár 150 mázsa növényi maradékot is ledarál. Meghajtásához egy legalább 50 lóerıs traktor szükséges, ami a Kisfái Tangazdaságban rendelkezésre áll. Az aprítóberendezés egyszerő, kör alakú tárcsára szerelt négy aprítókésbıl áll. Létezik belıle hidraulikus és kézi adagolásos megoldás is, áruk 760 ill. 490 ezer forint (Mauthner I ), ami egyszeri beruházásként jelentkezne a projekt megvalósítása során. A nyesedéknek három hónapig kell száradnia, majd tüzelésre kész anyaggá préselhetı. Ezeknek a szerves hulladékoknak energiaforrásként történı felhasználása azért is lényeges, mert az Európai Unió tiltja a kukoricaszár, szılıgally, tarlón hagyott szalma, fahulladék stb. helyben történı elégetését, a hulladékot csak aprítással vagy komposztálással lehet megsemmisíteni. Ezért a Tangazdaságban keletkezı hulladékok felhasználásával egyrészt teljesülnek az uniós elıírások, másrészt megújuló energiaforráshoz jutunk. A kialakítandó pelletáló kapacitásának függvényében máshonnan származó, a környéken keletkezı alapanyagot is fel lehetne használni, mint pl. fával dolgozó üzemekbıl származó főrészpor, vagy napraforgóhéj. A főrészpor felhasználása révén kapcsolatainkat az erdészettel ill. faipari vállalkozásokkal is szorosabbra lehet vonni. Ezek a kapcsolatok hozzájárulhatnak az oktatás fejlesztéséhez is, tekintve, hogy a környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatók egyik választható szakiránya az erdı-és vadgazdálkodási szakirány, amelynek keretében hangsúlyos szerepet kap az erdıgazdálkodás jelentısége a bioenergia elıállításában. A felhasznált főrészpor esetében célszerő, ha napraforgó héjat kevernek hozzá, nagyjából húsz százalékban, ami javítja a főtıértéket, és jobban összeáll tıle a főtıanyag, amelynek elégetésekor jelentéktelen mennyiségő füst és hamu keletkezik. Laboreredmények alapján az ily módon elıállított bio-tüzelıanyag égésmelege kj/kg, főtıértéke kj/kg, a keletkezı hamu mennyisége 0,34 %, összes nedvességtartalma pedig 10,84 % (forrás:

9 2. A partneri kapcsolatok kialakításának jelentısége a vállalkozói-üzleti készségek erısítésében A hallgatók vállalkozói készségének fejlesztésében a partneri kapcsolatok kiépítése és ápolása is szerepet játszik. A Szarvasi-1 energiafő termesztésével jelenleg Gyır-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Bács-Kiskun megyékben foglalkoznak. Az említett termıterületek közül földrajzi elhelyezkedésünknél fogva elsısorban a Bács-Kiskun ill. a Pest megyei termesztıkkel, vállalkozásokkal tervezzük és tudjuk felvenni a kapcsolatot, amely a termesztési tapasztalatok cseréjén kívül arra is lehetıséget teremt, hogy a feldolgozás, értékesítés és felhasználás területén a gazdálkodók közötti összefogást, illetve együttmőködést erısítsük. Fontosnak tartjuk a megújuló energia elıállítása terén a mintaadó gazdaságok legjobb gyakorlatának bemutatását, népszerősítését. Ennek keretében a Kecskeméti Fıiskola vezetı szerepet szeretne játszani a sikeres termesztési és technológiai eljárások összegyőjtésében, hiteles kiértékelésében, bemutatásában, oktatásában, majd a K+F tevékenység folyamatos szélesítésével a termelési eljárások és a megújuló energia elıállításához kapcsolódó technológia fejlesztésében. Ezzel is elı kívánjuk segíteni a hallgatók és a fiatal gazdálkodók ismereteinek bıvítését, s tanácsadó tevékenységével segíteni a kezdı vállalkozások elindulását. A vállalkozói aktivitás növelése érdekében a kecskeméti önkormányzattal, a Bács- Kiskun Megyei Agrárkamarával, valamint vállalkozás-fejlesztési szervezetekkel összefogva vizsgálni kívánjuk egy agrárinkubációs és információs központ létrehozásának, illetve tartós mőködtetésének lehetıségeit. A további kapcsolatépítést szolgálja az a törekvés is, amely az energiafő vetésterületének bıvítési lehetıségeit, a gazdák bevonását a biomassza termelésbe, a folyamatos információszolgáltatást, és lehetıség szerint közös a megújuló energiák részarányának növeléséért munkálkodó érdekérvényesítı tevékenység erısítését célozza az elkövetkezendı években. A rendelkezésre álló adatok alapján a 2008-ra tervezett vetésterület ha, amely 2010-re tonna 15 % nedvességtartalmú biomassza elıállítását jelenti (forrás: Hangya-Futura Rt.). A Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kara a biomassza alapú megújuló energiatermelés feltételeinek, alkalmazhatóságának lehetıségeit feltáró kutatásokhoz, a térség integrátori és szakmai koordinációs szerepének betöltéséhez, konkrét beruházási programjaihoz széles partnerségi kapcsolatok kialakítására törekszik a fejlesztésben érdekelt szervezetekkel és vállalkozókkal. Erre a források pályázati úton történı biztosítása érdekében is szükség van.

10 A térségi együttmőködést szolgálja a Dél-Alföldi Fenntartható Környezetért Alapítvány és a Környezettudományi Intézet között fennálló kapcsolat, amely a megújuló energiaforrások témájában további együttmőködési lehetıségeket is jelent. A Kertészeti Fıiskolai Kar a megújuló energia elterjesztését szolgáló programok generálásával, pályázatok elıkészítésével és megvalósításával, továbbá oktatási és kutatási tevékenységével kíván hozzájárulni az agrár-, agrár-energetikai és környezetipari vállalkozások elindulásához, megerısödéséhez. 3. A biomassza feldolgozása pelletálással A hallgatók vállalkozási készségeinek kialakítását, illetve fejlesztését szolgálná, hogy a termesztésen túl a megtermelt energiafő és az összegyőjtött nyesedékek, mezıgazdasági hulladékok pelletálónak történı értékesítésének folyamatát is tanulmányozhatják, valamint a pelletáló részleg gazdaságos üzemeltetésében is részt vehetnek. A felhasználásra alkalmas biomassza mennyiséget a szerzıdött gazdálkodók a Kertészeti Karnak értékesítenék, ahol a végsı felhasználás történik. A környezettudatos gondolkodás és hatékony energiafelhasználás fontosságát szem elıtt tartva a megfelelı gazdaságossági számításokat, s a sikeres pályázati procedúrát követıen sor kerül a Kar főtési rendszerének korszerősítésére olyan kazánok üzembe helyezésével, amelyek a rendelkezésre álló biomassza elégetésére alkalmasak. A pelletálás régóta ismert eljárás, melynek során az alapanyagot kötıanyag hozzáadása nélkül, nagy nyomáson kis rudakká préselik. A tömörítési eljárás elınye, hogy tiszta, jól kezelhetı, csomagolható és gazdaságosan szállítható anyagot eredményez, ami nem mellesleg tömörsége révén nagyon jó főtıértékkel rendelkezik. Szinte minden anyagot lehet pelletálni, amely apró méretőre darálható, illetve szemcseszerkezete és nedvességtartalma megfelelı. A Kisfái Tangazdaság alkalmas területet biztosít a betakarított energiafő pelletálásához is. A Tangazdaság területén kialakítható egy igény szerint bıvíthetı kisebb kapacitású pelletáló üzem, amely az érintett hallgatók bevonásával mőködtethetı. A termıterület és a pelletáló egyaránt a Tangazdaság területén helyezkedne el, amely a betakarított energiafő szállítási költségét minimálisra csökkenti. Ez a költséghatékonyság mellett azt is jelenti, hogy a szállításból eredı károsanyag-kibocsátás minimalizálható, amely a környezetbarát gazdálkodást erısíti. A pelletáló üzem kialakítása egyszeri beruházást igényel a Fıiskola részérıl. A megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök megteremtésére pályázati forrásokat lehet igénybe

11 venni. A januárjában indult új európai uniós pénzügyi-tervezési ciklusban kiemelt szerepet kaptak a megújuló energiaforrások elıállítását és felhasználását célzó programok. A téma megjelenik a Regionális Operatív Programokban (ROP) is, ugyanakkor a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében külön akcióterv foglalkozik a környezetbarát energia elıállításával, ami jelzi a témakör kiemelt szintő kezelését és támogatottságát. A pelletáló kialakításának és mőködtetésének fontos szerepe van abban is, hogy az érintett hallgatók a gyakorlatban látnak megvalósulni egy komplex projektet, amihez pályázati forrás is kapcsolódik. Ezáltal a hallgatók, amellett, hogy a program minden lépésében közremőködnek, gyakorlati ismeretekhez és tapasztalatokhoz jutnak a pályázati szisztémával, a pályázatírással és projektmegvalósítással kapcsolatban is. A pályázatokhoz kapcsolódó ismeretek közvetlenül hasznosíthatók a késıbbiekben, és egy sikeres pályázat megvalósítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok elısegítik a sikeres vállalkozói pályafutást is. A Tangazdaságban elıállított pelletet rövid szállítás után a Kertészeti Kar főtését biztosító kazánokhoz lehet szállítani. A jelenleg üzemelı gızkazánok azonban elavultak, és jelen állapotukban nem alkalmasak az energiafőbıl elıállított pellet eltüzelésére. Ezért egyszeri beruházásként főtés-korszerősítéssel összekapcsolva szükség van a gızkazánok cseréjére, illetve átalakítására. Jelenleg már forgalomban vannak olyan kazánok, amelyeket kifejezetten pellet-tüzelésre fejlesztettek ki, ezeknél az égés hatásfoka 90 %, teljesítményük 5-50 és kw között változik (forrás: Amennyiben a jelenlegi kazánok cseréje nem kivitelezhetı, ebben az esetben megoldást jelent a pelletégetı elıtét, amely kisebb átalakítás révén lehetıvé teszi a hagyományos kazánokban az energiafőbıl készült pellet elégetését. Az átalakításra, illetve a cserére azért van szükség, mert az energiafő elégetésekor a hamutartalom elérheti a százalékot is, magas a szilícium-tartalma, és az égés olyan ütemben korrodálja a hagyományos kazánokat, hogy azok gyorsan tönkremennek. A fából és az energiafőbıl elıállított pelletek között főtıértékben és hamutartalomban mutatkozó különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti: Fa-pellet Energiafő-pellet Főtıérték (MJ/kg) 18,5 16,5 Főtıérték (kwh/kg) 4,9 4,8 Hamutartalom (%) 0,5-1 7,5-11 Forrás:

12 A pellet-égıfej bármilyen biomassza alapanyagból (fa, energiafő, kukoricacsutka stb.) készült pellettel való főtésre kiválóan alkalmas. Ezeket az anyagokat hatékonyan hasznosítva a többi tüzelési eljárásnál lényegesen gazdaságosabb megoldáshoz jutunk. A pelletégetı kazán esetében teljesen automata duál mikroprocesszoros vezérléső, LCD kijelzı segítségével tájékozódhatunk az égı mőködési paramétereirıl, üzem közben (Pál E ). A kazán automatikus hamu- és salakkihordóval felszerelt, és érzéketlen a pellet minıségére. A berendezés alkalmas fa- és mezıgazdasági hulladékból elıállított pellet, illetve 6 és 8 mm átmérıjő, energiafőbıl nyert pellet elégetésére. A pellet-kazánok automatikus mőködésőek, tartályuk feltöltésével 2-4 hétig önállóan, beavatkozás nélkül mőködhetnek (Pál E ). Hátrányuk, hogy a speciális kazán üzembe helyezése 5-10-szeres többletköltséget jelent a pellet-égetı elıtét felszereléséhez képest. 4. A program költségvetése A teljes projekt költségvetésének hozzávetıleges alakulása a következık szerint képzelhetı el: A Tangazdaság területén kb. 100 ha áll rendelkezésre az energiafő termesztéséhez. A vetımag és a telepítés költsége 12 millió Ft, amelyet a Hangya-Futura Rt.-vel fennálló kapcsolatok révén biztosítani lehet. A mőveléshez, kaszáláshoz, bálázáshoz szükséges gépek beszerzése 10 millió Ft. A pelletáló kialakítása és mőködtetése akkor a leggazdaságosabb, ha hozzávetılegesen 600 ha energiafő termı terület kiszolgálására képes. Ez azt is jelenti, hogy a kialakítandó pelletáló nem csupán a Kisfáiban megtermelt energiafő feldolgozását láthatja el. A környezı energiafő-termı területekrıl származó növénytömeg pelletálását is itt végezhetik, egyéb más növényi hulladékkal (pl. főrészpor, napraforgóhéj) együtt, ami a gazdák és a vállalkozók számára szolgáltatásként igénybe vehetı. A pelletáló bekerülési költsége 10 millió Ft. A Karon jelenleg üzemelı 4 db gázfőtéső kazánt 2 db biomassza égetéső kazánra lehetne elsı körben lecserélni. A két kazán becsült értéke 50 millió Ft. A jelenleg üzemelı gáztüzeléső kazánokkal az éves főtési költség kb. 45 millió Ft, amit az új főtési rendszerre való átállással töredékére lehetne leszorítani, így a beruházás néhány éven belül megtérülne.

13 A Kar főtési rendszerének korszerősítéséhez az elızetes számítások alapján 80 millió Ft szükséges. A projekt teljes költségvetése a fentiek alapján hozzávetılegesen 162 millió Ft. 5. A program fenntarthatósága, jelentısége A Kertészeti Fıiskolai Kar főtési rendszerének korszerősítésével összekötött termelésértékesítés-felhasználás folyamatának a hallgatók bevonásával történı közös kivitelezése a projekt egyik meghatározó célkitőzése, azonban hangsúlyos szerepet kap a program fenntarthatósága is. Az ehhez kapcsolódó tervekben szerepel a kazánok bıvítése, valamint a kedvezı tapasztalatok és a jelentkezı igények függvényében újabb kazánok munkába állítása. Ezzel a főtési kapacitás növelhetı, így például a kar épületének főtése mellett a kollégium főtése is megvalósítható, valamint az oktatási és kutatási célokat egyaránt szolgáló üvegházak megfelelı hımennyiséggel történı ellátása is kivitelezhetı. Amennyiben a tapasztalatok a bio-tüzelıanyag főtési célokra történı felhasználása terén kedvezık lesznek, a továbbfejlesztés egyik lehetséges útja a kari oktatási épület és a kollégium melegvíz-igényének kielégítése, továbbá egy, a jövıben kidolgozására kerülı beruházás keretében a helyben jelentkezı elektromos energiaigény önálló generátorral történı biztosítása is távlatilag elképzelhetı. A termeléstıl a felhasználásig ívelı tevékenység tapasztalatai a Fıiskola szőkebb és tágabb környezetében is hasznosíthatók lennének. Elsısorban Kecskemét, illetve a kistérség települései érdeklıdhetnek a kiépülı bioenergetikai vertikum iránt, amennyiben 5-10 éves távlatban hatékonyan meg tudják szervezni a biomassza elégetésén alapuló főtési rendszerüket, akár önálló, akár a hagyományos ellátórendszerük mellett mőködı kiegészítı elemként. Az átalakítás hozzájárulhatna nem csak a CO 2 -kibocsátás mérsékléséhez, de a térség hagyományos főtıanyag függıségének csökkentéséhez és a főtési költségek mérsékléséhez is. A beruházás a fentiekben bemutatott elınyök mellett, a környezetéért tenni akaró, mintaadó szerepben tüntethetné fel városunkat, térségünket. A teljes program megvalósulása pedig megfelelı alapot képezhetne a Fıiskola, az önkormányzat és a vállalkozások közötti együttmőködések további fejlesztéséhez, a környezetvédelem, az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés vagy más, a térség fejlıdése szempontjából meghatározó területeken is. A több évre szóló tervek megvalósítása komplex módon modellezi a megújuló energiák elıállítási és alkalmazási lehetıségeit, és a nagyobb léptékben történı kivitelezésnek

14 önálló vállalkozóként a végzett hallgatók is részesei lehetnek, a folyamat bármely részébe való bekapcsolódással. Környezetgazdálkodási agrármérnökként elsısorban az alapanyag megtermelésében való részvételre készítjük fel hallgatóinkat, de éppen annak köszönhetıen, hogy az ismertetett program részeseiként a munka valamennyi fázisában szerepet vállalhatnak, rálátásuk és szemléletformálódásuk hozadékaként a teljes vertikum bármelyik szakaszához eredményesen csatlakozhatnak. A gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnökök képzésében elıtérbe kerül a teljes folyamat jelentısége a vidékfejlesztésben. A mezıgazdasági mővelés alatt álló területek egy részének az energianövények termesztésébıl adódó struktúraváltása hozzájárul a vidék humánerıforrás-kapacitásának kiaknázásához, a népesség megtartásához. Az Alföld közepén elhelyezkedı Kecskemét kiváló bázisát jelenti az agrár-szakemberképzésnek, akik számára az Alföld agrár-potenciálja, mezıgazdasági vidékei jelentik megélhetésük zálogát. A biomassza elıállításának, értékesítésének, hasznosításának teljes folyamata hatékonyan szolgálja a Karon tanulóknak, közülük is elsısorban a környezetgazdálkodási agrármérnök, valamit a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatóknak gyakorlati képzését. A tevékenység betekintést nyújt a termelés-értékesítés-felhasználás folyamatának lépéseibe a vállalkozók szemszögébıl, amellyel hozzájárulhatunk saját üzleti vállalkozásuk sikeres megalapozásához. Felhasznált irodalom: Bai A. I. Ramon Marosvölgyi B. (2006): A rövid vágásfordulójú nemesnyárból elıállított apríték gazdasági vonatkozásai. In: Zöldtech Magazin; Kósa F. (2006): Dél-Dunántúli energiagazdálkodási tanácskozás, Bikal. In: Zöldtech Magazin; Liker M. - Fekete Gy. - Kelemen Zs. - Földesi I. (2007): Új fejlesztéső gépek energiafőültetvények betakarítására. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı. In: Zöldtech Magazin; Marosvölgyi B. (2004): Energiaerdı, mint az alternatív energia egyik lehetısége. In: Zöldtech Magazin; Mauthner I. (2006): Tüzelı lesz a hulladékból. In: Zöldtech Magazin; Pál E. (2006): A pelletrıl röviden In: Víz, gáz, főtéstechnika január-február Sipos T. Kruppa J. (2006): A Kriszta évelı rozs alternatív energianövény a gyenge termékenységő homoktalajokra. In: İstermelı Gazdálkodók lapja, jún.-júl., pp

15 Tóth Sz. (2006): Miscanthus biomassza, új energia és ipari nyersanyagforrás. In: İstermelı Gazdálkodók lapja, jún.-júl., pp

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı A pellet

Részletesebben

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE Dr. Ivelics Ramon PhD tudományos munkatárs Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma 1. Bevezetı, pellet elınyei, szállítása 2. Felhasználási területek: Lakásokban Családi házban Társasház, intézmények, önkormányzatok Ipari létesítményekben

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi erőforrásokra

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelı, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Szekszárd, 2011. október 20.

Szekszárd, 2011. október 20. ESCO-finanszírozás - Biomassza alapú hőszolgáltatás Biomassza felhasználás önkormányzatoknak tervezés, technológia, tőke Szekszárd, 2011. október 20. Szigeti László Energetikai szaktanácsadó Cothec Energetikai

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok 29. CONSTRUMA Nemzetközi Épít ipari Szakkiállítás, Budapest, 2010 április Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezet Tartalom: A pelletgyártás, technológiai

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok InnoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, Sopron 2009. szeptember 04. Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető

Részletesebben

Lágy szárú energianövények termesztésének gépesítése és hasznosítása

Lágy szárú energianövények termesztésének gépesítése és hasznosítása Lágy szárú energianövények termesztésének gépesítése és hasznosítása Megújuló energiahordozóra vonatkozó EU irányelvek 2001/77/EK irányelv: az EU-ban megújuló energiahordozóval elıállított villamos energia

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály EU zöldenergia politikája és célkitőzések Ellátásbiztonság

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

A fás szárú energiaültetvények termesztésének gépesítése

A fás szárú energiaültetvények termesztésének gépesítése A fás szárú energiaültetvények termesztésének gépesítése Energiaerdık - Hazánkban az energiaerdık telepítése szempontjából a nyár, főz, és akác jöhet szóba, melyek közül az akácot tekintik a legalkalmasabbnak,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Környezetkímélı technológiák

Környezetkímélı technológiák Környezetkímélı technológiák A talajok állapotát veszélyeztetı leromlási (degradációs) folyamatok 1. Fizikai degradáció szerkezetleromlás talajtömörödés cserepesedés felszíni eliszapolódás 2. Kémiai degradáció

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Biomassza hasznosítás. Esettanulmányok is

Biomassza hasznosítás. Esettanulmányok is Biomassza hasznosítás Esettanulmányok is Fogalmak Állati hulladék Élelmiszerhulladék: emberi fogyasztásra szánt, hulladékká vált élelmiszerek, melyek éttermekben, feldolgozó üzemeken, konyhákban, az állattartó

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Miért éppen Energiaültetvény? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

AutoLoadBaler 1 14.12.2012. www.strautmann-umwelt.com

AutoLoadBaler 1 14.12.2012. www.strautmann-umwelt.com AutoLoadBaler 1 14.12.2012 AutoLoadBaler szilárd szerkezet dupla acélcsövek Hosszú élettartam! Milyen lehetséges anyagokhoz használható? Nem elıtömörített kartondobozok (az automata betöltıhöz) Más anyagokhoz

Részletesebben

- Megújuló, Bioenergia

- Megújuló, Bioenergia - Megújuló, Bioenergia Mennyi bioenergiát termelhet az Európai Unió a környezet további terhelése és károsítása nélkül? Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentése alapján a bioenergia 2010-ben

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet Mi az a pellet Pelletnek nevezzük azt a kisméretű, körül-belül 6 mm átmérőjű hengeres - nagy energiatartalmú - terméket, amelyet alkalmas technológiai eljárás során, megfelelően előkészített fahulladékból

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Dr. Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? Molnár József Dr. egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu A magyarországi,

Részletesebben

Bemutatók tartása év év március 8 Püspökladány 2006 április 26 Püspökladány:

Bemutatók tartása év év március 8 Püspökladány 2006 április 26 Püspökladány: Bemutatók tartása 2005. év 1. A magyarországi tanulmányi úton lévı belga erdészeti szakembert az alábbi eredményeinkkel ismertettük meg. Az ERTI akácnemesítési törzsültetvényének illetve kísérleti parcelláinak

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Agrogeo Kft. Biohulladékok és bioenergetikai melléktermékek komplex hasznosítása a mezıgazdaságban és a környezetvédelemben

Agrogeo Kft. Biohulladékok és bioenergetikai melléktermékek komplex hasznosítása a mezıgazdaságban és a környezetvédelemben Agrogeo Kft. Biohulladékok és bioenergetikai melléktermékek komplex hasznosítása a mezıgazdaságban és a környezetvédelemben Az élhetı és fenntartható környezetért Tartalomjegyzék 2 Piacorientált K+F+I

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE. Körmendi Péter - Pecznik Pál Tóvári Péter

IDŐSZAKOSAN VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE. Körmendi Péter - Pecznik Pál Tóvári Péter IDŐSZAKOSAN VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE. Körmendi Péter - Pecznik Pál Tóvári Péter GAK K+F pályázati támogatással, (OMFB-01342-01344/2004) termelői-, kutatói- és

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

ATMOS A 25. Ezen kazánokhoz a következő égető javasolt: ATMOS A 50. Az ATMOS A50-es égető 6-8 mm átmérőjű, 10-15 mm hoszszúságú

ATMOS A 25. Ezen kazánokhoz a következő égető javasolt: ATMOS A 50. Az ATMOS A50-es égető 6-8 mm átmérőjű, 10-15 mm hoszszúságú ATMOS A 25 Csigás adagolóval 4 25 kw Az IWABO és az ATMOS A 25 égetők, 6-8 mm-es átmérőjű, 10-15 mm hosszúságú, 16-19 MJ/ kg fűtőértékű, világos színű jó minőségű, puhafából kéreganyag nélkül készített

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm A Volverini gépgyár több mint 20 éve kezdte meg működését. A családi vállalkozásként működő gyár mára a világ számos pontjára szállít mezőgazdasági

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben