A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán"

Átírás

1 A megújuló energiákhoz kapcsolódó vállalkozói-üzleti készségek fejlesztési lehetıségei a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán Dr. Hoyk Edit, Kecskeméti Fıiskola, Kertészeti Fıiskolai Kar A vállalkozói készségek erısítésének lehetıségei a Kertészeti Kar hallgatóinak bevonásával 1. A biomassza felhasználásának forrásai a Duna-Tisza közén A Kertészeti Kar három szakján folyó képzés hallgatói a tantervi lehetıségeken túl a vállalkozói készségek gyakorlati elsajátításához is segítséget kapnak. A gyakorlati tevékenységek során a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, valamint a kertészmérnök szak kertészeti termékmenedzser és kertészeti vállalkozásfejlesztés szakirányain tanulók mellett a kertészmérnök szak egyéb szakirányos hallgatói, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatók is bekapcsolódhatnak azokba a teendıkbe, amelyek jövıbeli üzleti aktivitásuk alapját képezhetik. A Kertészeti Kar Környezettudományi Intézete elkötelezte magát a megújuló energiaforrások felhasználása, népszerősítése mellett, amely uniós követelmény is, hiszen 2010-ig az energiatermelésben a megújuló források részarányát 12 %-ra kell növelni. Magyarország vállalása 2010-ig a 2003-as 3,6 % megduplázása. Adottságaink elsısorban a biomassza elıállítására és felhasználásra adnak lehetıséget. A mezıgazdasági termelés hulladékaként keletkezı szerves anyagok mellett a Duna- Tisza közi homokhátság természeti adottságai és humán erıforrásai lehetıvé teszik energianövények (pl. energiafő, energetikai faültetvény) termesztését. A keletkezı és a megtermelt biomassza további feldolgozása és felhasználása illeszkedik Intézetünk profiljába és a környezetgazdálkodási agrármérnökök képzési struktúrájába egyaránt, ill. a vállalkozási készségfejlesztés célkitőzéseit is hatékonyan szolgálja. A biomassza, mint megújuló energiaforrás jelenlegi elsıdleges forrása a fa. Azonban az energetikai célra használható fa iránti igény jelentısen nıtt az utóbbi években. A természetes erdık már nem tudják kielégíteni a szükségletet, ezért a rövid vágásfordulójú faültetvények telepítése lehet az egyik megoldás. A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények ugyanis képesek többször is kihasználni a fiatalabb állományok nagyobb növekedési ütemét, és pénzforgalmi szempontból is sokkal kedvezıbbek a hagyományos erdıknél, mivel két-három évente jelentkezik a haszon. Az energetikai faültetvények

2 fontosabb fajtái a nyár, az akác és a főz. Becslések szerint energiaerdıkbıl az ország energiaszükségletének 8-25 százaléka lenne fedezhetı (Liker M. - Fekete Gy. - Kelemen Zs. - Földesi I. 2007). Erdészeti szakemberek szerint az energiaerdınek több elınye van az energiafőhöz képest (Marosvölgyi B ), így pl.: sok faj, sok termıhely jöhet számításba akár elárasztott területeken is lehet energiaerdıt nevelni egy telepítés, több betakarítás az energiaerdı élettartama nagyjából megegyezik a főtımő élettartamával (kb. 25 év) nagy energiahozam ( GJ/ha/év) betakarításkor nagy az anyag- és energiakoncentráció mezıgazdasági holtidényben is lehet betakarítani a betakarítás elhalasztása nem okozza a termés elvesztését a termesztési cél megváltoztatható, ami csökkenti a kiszolgáltatottságot az átvevı felé az energetikai többszörös jobb (10-12), mint a lágyszárúak esetében (6-9). A fás szárú energianövények közül a gyorsan növı energiafőznek magas szalicilalkohol tartalma miatt jó a főtıértéke. Az energiafőzzel történı tüzelés költsége a koksz 50, a gázfőtés 30, az olaj 20 százaléka. A külön erre a célra kifejlesztett főz Magyarországon jól termelhetı, egyszeri beruházást igényel és jó árbevételt, hektáronként ezer forintot biztosít. Várható termesztési ideje év, az elsı év kivételével nem kíván különleges növényápolást. Minden évben vágható, hektáronként tonna száraz faanyag nyerhetı. Külön elınye, hogy az alacsony termıképességő, gyakran parlagon hagyott vagy tartósan vízzel borított területeken is jól termeszthetı. Mivel gyorsan, nagy mennyiségben nı, ki lehet vele váltani a hagyományos erdık tüzelıfa céljából történı kiirtását. Az energiafőz elınyei közé sorolható, hogy javítja a talaj szerkezetét, tápanyagnövelı hatású. Alkalmas kistelepülések és állattartó telepek szennyvíztisztítására is, és értékes méhlegelı (Kósa F ). A mezıgazdaságból származó energia egyrészt megújuló forrás, másrészt a gabonafelesleg problematikájának megoldásához is hozzájárul. Ezért az energiafő telepítése, termesztése is kiaknázandó lehetıség a biomassza felhasználása során.

3 A bioenergetikai célú növénytermesztéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy nem lehet és nem szükséges egyetlen növény elsıdlegességét hirdetni. Lényeges a több lábon állás, tehát többfajta energianövény egyidejő termesztése az ország különbözı területein. A biomassza-elıállítás potenciális termıterületeit a szőkebb és a tágabb környezetben célszerő meghatározni. Ehhez szükséges a termıterületek ismerete, a statisztikai adatok feldolgozása, valamint térinformatikai módszerek alkalmazása. Utóbbi segítségével gyorsan és pontosan jelölhetık ki azok a területek, amelyek adottságaik alapján a biomasszatermesztés bázisai lehetnek. A hallgatók gyakorlati képzésük keretében bekapcsolódhatnak az energianövények termesztési folyamatába, amelyhez a helyszínt a Kecskeméti Fıiskola Tangazdasága biztosítja a közeli Kisfáiban. A tangazdaság területén lehetıség nyílna energianövény(ek) és a keletkezı növényi hulladékok feldolgozására, pelletáló kiépítésére. A Kisfáiban lévı Tangazdaság a termesztési lehetıségeket oly módon biztosítja, amely reprezentálja a Duna-Tisza közének sajátosságait. A terület uralkodó talajtípusa humuszos homok, amely alapvetıen igényesebb növényfajták termesztésére kevésbé alkalmas, ill. nem biztosít a termesztésbıl élık számára megfelelı jövedelmet. Ezért az alternatív energianövények termesztése, amelyhez jelenleg FVM támogatás is igénybe vehetı, kettıs célt szolgál a térségben. Egyrészt az alapanyag biztosításával hozzájárul a megújuló energiaforrások elıállításához, másrészt a termékszerkezet átalakításával segíti a helyi munkaerı foglalkoztatását és a mezıgazdaságból származó jövedelemszerzést. A Tangazdaságban elsısorban a Szarvasi-1 energiafő termesztése valósítható meg, amely nem támaszt minıségi követelményeket a talajjal, a termıterülettel szemben. Jó terméshozamok érhetık el a laza, homokos területeken, és a termesztés egyben talajjavító hatást is kifejt. Talajjavító hatása a laza szerkezető homokos talajok szerkezetjavításában, ill. a szikes talajok kötöttségének csökkentésében egyaránt megnyilvánul. Az energiafő jellemzıi az alábbiakban foglalhatók össze (Bai A. I. Ramon Marosvölgyi B ): A termıhelyhez jól illeszkedı, szárazság-, só- és fagytőrése kiváló Kiváló biomelioratív növény (erózió, defláció elleni védelem) Vetımagtermesztése egyszerő és gazdaságos Renden szárad, bálázva tárolható Biogáztermeléshez is felhasználható Évente többször (általában 3x) lehet kaszálni 7-10 évenként újra kell telepíteni tavasszal

4 Telepítést követı évtıl teljes termést ad Az energiakoncentráció a betakarításkor kicsi Hamutartalom viszonylag magas, sok K, Cl, S A betakarítások a mezıgazdasági tevékenységekkel egyidıben folynak Toxikológiailag nem érzékeny a hamutrágyában található nehézfémekre Fajlagos energiahozam GJ/ha/év A termesztés gyakorlati ismeretekhez és készségekhez juttatja a hallgatókat. Ezen kívül az energiafő termesztése lehetıséget teremt a kutatási témák szélesítésére is. Közvetlen közelrıl tanulmányozhatók az energetikai célú növénytermesztés mezıgazdasági és gazdaságossági jellemzıi, a humuszos homoktalajon és a különbözı idıjárási feltételek mellett elérhetı terméseredmények, amelyek összevethetık a megadott irodalmi adatokkal. Vizsgálható a termesztés anyag- és energiaráfordítása, gazdaságossági számítások végezhetık, valamint következtetéseket lehet levonni az energiafő-termesztés megújuló energiahordozók között betöltött szerepérıl. Ezen felül a szárazságtőrı energiafő termesztése jól integrálható a homokhátság programba, mivel az állandó bevételen kívül a termelési idıszak alatt a deflációt is csökkenti, és a vegetációs idıszakban gyomelnyomó hatása is van. További kutatási feladatot jelent az energianövényekkel kapcsolatban a főtıérték növelésének lehetısége, annak vizsgálata, hogy mely növények esetében lehetséges a termesztési körülmények módosításával a hasznosíthatóság eredményesebbé tétele. A kapott eredményeket a kutatásban történı felhasználás mellett az oktatásban is hasznosítani lehet. A tapasztalatok átadhatók a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök és a környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatóknak egyaránt. Emellett az ismeretek a kertészmérnök szak kertészeti termékmenedzser és kertészeti vállalkozásfejlesztés szakirányain tanuló hallgatók oktatásába is beépíthetık, mind elıadások, mind gyakorlati foglalkozások keretében. A növény ültetése az eddigi tapasztalatok alapján nem igényel vetésforgót, 6-7 éven keresztül vethetı és betakarítható ugyanarról a területrıl. A talajelıkészítés és a talajutánpótlás minimális, aminek alapján egy könnyen kezelhetı és termeszthetı energianövénynek tekinthetı. Ugyanakkor a saját, Fıiskolához tartozó termıterületen történı termesztésével igazolhatók, vagy adott esetben cáfolhatók azok az állítások, amelyek az energiafő termesztésében érdekelt vállalkozókhoz kapcsolódnak.

5 Az energiafő betakarításához professzionális berendezések vehetık igénybe. Ilyen pl. az önjáró silózó (1. ábra), amelyet a Tangazdaságnak célszerő beszerezni, de szükség esetén elképzelhetı a meglévı, aratáskor használt gépeknek az energiafő betakarításához alkalmas kiegészítı résszel való felszerelése is. A Claas családba tartozó önjáró silózóhoz olyan adaptert fejlesztettek ki (2. ábra), amely lehetıvé teszi a zöld termény betakarítását egyszerően, gyorsan és gazdaságosan. Az adapter a növényt elıször egy tárcsás kaszával lekaszálja, majd egy lapátos henger a behúzó csigához továbbítja és a csigán keresztül a szecskázó behúzó egységéhez kerül. A növény levágásáért két kasza a felelıs. A berendezés alkalmas zöld növények, pillangósok és főfélék betakarításához egyaránt (forrás: claas.hu/index2.htm). 1. ábra: Class-típusú önjáró silózó

6 2. ábra: Zöld növények betakarítására alkalmas kaszáló-adapter A Szarvasi-1 energiafő mellett más évelı főfélék (energianád) termesztése is elképzelhetı a Tangazdaság homokos talajain, pl. a Miscanthus genotípusok, amelyek Kelet- Ázsiából származnak (Tóth Sz ), másodlagos géncentrumuk az Egyesült Államok. A faj Európában elterjedt összes változata Dániából származik. A Miscanthus genotípusok a C4-es növényekhez tartoznak, így a fényintenzitás növekedésével a fotoszintézis intenzitása növekszik, nincs fénytelítıdési pont. A Szarvasi-1 energiafőhöz hasonlóan talajvédı hatása jelentıs. Az egész éves talajborítottság, a lehullott levelek és hajtáscsúcsok révén jó életfeltételeket nyújt a rovaroknak, serkenti a talajéletet és hozzájárul az erózió elleni védelemhez. 3-3,5 méteres magasságának köszönhetıen ısszel és télen a dámvadak és szarvasok is menedéket találhatnak benne, emiatt vadgazdálkodási szempontból is van jelentısége. A Duna-Tisza közének homokos talajain megtermelhetık a gyenge termıhelyi adottságokat toleráló, szárazságtőrı gabonafélék, mint pl. az ıszi árpa, triticale, vagy a rozs. Ezek a növények energetikai szempontból elsısorban bioetanol-alapanyagként jönnek számításba, de szalmájuk a többi növényi maradványhoz hasonlóan alkalmas a pelletálásra, és így főtıanyagként történı hasznosításra. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumához tartozó Nyíregyházi Kutatóközpontban nemesítették ki a Kriszta évelı rozsfajtát, amely alternatív energianövényként a gyenge minıségő homoktalajokon eredményesen termeszthetı (Sipos T. Kruppa J ). Termesztésének elınyei a következıkben foglalhatók össze: Az évelı rozs jól tolerálja a gyenge termıhelyi adottságokat, szárazságtőrése, télállósága igen jó, az egyetlen főféle, amely alkalmas a leggyengébb homoktalajok hasznosítására is. A talajt egész évben sőrőn borítja, így kiválóan alkalmas a defláció által veszélyeztetett talajok védelmére. Tavasszal korán sarjad, gyakorlatilag egész éven át legeltethetı. A vadak szívesen legelik, nagy zöldtömege pedig optimális búvóhelyet nyújt az apróvadak számára, telepítése vadlegelıkre is ajánlható. Magas szárazanyag-hozama révén lehetıvé teszi a kedvezıtlen adottságú elsısorban homoktalajok energetikai célú hasznosítását.

7 A csapadékviszonyoktól függıen évente kétszer, bıséges csapadék- és tápanyagellátottság mellett esetleg háromszor ad kaszálható zöldtömeget. Gyenge homoktalajokon 25-35, jó humusztartalmú középkötött talajon akár 50 tonna zöldtermés is betakarítható egy évben hektáronként. Az alapanyag-elıállítás részét képezi a Tangazdaságban keletkezı mezıgazdasági hulladékok összegyőjtése, energetikai célú hasznosítása. Ide sorolhatók a gyümölcsfák nyesedékei, a szılıvenyige, a kukoricaszár stb. Ezeknek a szerves hulladékoknak a begyőjtéséhez, felhasználásra alkalmassá tételéhez napjainkban már léteznek olyan gépek és berendezések, amelyek segítségével a feladat gyorsan és hatékonyan megoldható. Így pl. az Olaszországban gyártott és óta Magyarországon is forgalmazott venyigebálázó, amely az Agromas Expo-n 2007-ben 3. díjat nyert (3. ábra). 3. ábra: 2007-es Agromas Expo-n 3. díjat nyert venyigebálázó A gép a keskeny sortávú szılıültetvényekben, illetve intenzív gyümölcsösökben képes a sorközbe lerakott venyigét és nyesedéket kismérető (40 cm átmérıjő és 60 cm hosszúságú) hengeres bálákba tömöríteni. Különbözı szélességő masszív felszedı dobbal szerelhetı fel a sortávolságtól függıen. Agresszív tömörítı szerkezete határozott geometriájú bálákat készít, amelyeket netzhálóval zár le és a géphez kapcsolható győjtıszerkezetre továbbít. Rendsodróval és a felszedı dob munkáját segítı emelı villával is felszerelhetı. A géppel készített venyige bálák tömege

8 25-35 kg, amelyek kézzel is jól mozgathatók és biomassza tüzelı kazánok főtésére felhasználhatók (forrás: A mezıgazdasági hulladékként keletkezı nyesedék, venyige, növényi maradványok kezelésére, aprítására alkalmas berendezéseket már több helyen alkalmaznak az országban. Lengyel gépgyártók is fejlesztettek ki olyan faaprító gépet, amely kiválóan használható az erdészetben, a szılı- és gyümölcsültetvényekben, de akár a parkokban, közterületeken keletkezett fás nyesedékeknél is. A berendezés mőszakonként akár 150 mázsa növényi maradékot is ledarál. Meghajtásához egy legalább 50 lóerıs traktor szükséges, ami a Kisfái Tangazdaságban rendelkezésre áll. Az aprítóberendezés egyszerő, kör alakú tárcsára szerelt négy aprítókésbıl áll. Létezik belıle hidraulikus és kézi adagolásos megoldás is, áruk 760 ill. 490 ezer forint (Mauthner I ), ami egyszeri beruházásként jelentkezne a projekt megvalósítása során. A nyesedéknek három hónapig kell száradnia, majd tüzelésre kész anyaggá préselhetı. Ezeknek a szerves hulladékoknak energiaforrásként történı felhasználása azért is lényeges, mert az Európai Unió tiltja a kukoricaszár, szılıgally, tarlón hagyott szalma, fahulladék stb. helyben történı elégetését, a hulladékot csak aprítással vagy komposztálással lehet megsemmisíteni. Ezért a Tangazdaságban keletkezı hulladékok felhasználásával egyrészt teljesülnek az uniós elıírások, másrészt megújuló energiaforráshoz jutunk. A kialakítandó pelletáló kapacitásának függvényében máshonnan származó, a környéken keletkezı alapanyagot is fel lehetne használni, mint pl. fával dolgozó üzemekbıl származó főrészpor, vagy napraforgóhéj. A főrészpor felhasználása révén kapcsolatainkat az erdészettel ill. faipari vállalkozásokkal is szorosabbra lehet vonni. Ezek a kapcsolatok hozzájárulhatnak az oktatás fejlesztéséhez is, tekintve, hogy a környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatók egyik választható szakiránya az erdı-és vadgazdálkodási szakirány, amelynek keretében hangsúlyos szerepet kap az erdıgazdálkodás jelentısége a bioenergia elıállításában. A felhasznált főrészpor esetében célszerő, ha napraforgó héjat kevernek hozzá, nagyjából húsz százalékban, ami javítja a főtıértéket, és jobban összeáll tıle a főtıanyag, amelynek elégetésekor jelentéktelen mennyiségő füst és hamu keletkezik. Laboreredmények alapján az ily módon elıállított bio-tüzelıanyag égésmelege kj/kg, főtıértéke kj/kg, a keletkezı hamu mennyisége 0,34 %, összes nedvességtartalma pedig 10,84 % (forrás:

9 2. A partneri kapcsolatok kialakításának jelentısége a vállalkozói-üzleti készségek erısítésében A hallgatók vállalkozói készségének fejlesztésében a partneri kapcsolatok kiépítése és ápolása is szerepet játszik. A Szarvasi-1 energiafő termesztésével jelenleg Gyır-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Bács-Kiskun megyékben foglalkoznak. Az említett termıterületek közül földrajzi elhelyezkedésünknél fogva elsısorban a Bács-Kiskun ill. a Pest megyei termesztıkkel, vállalkozásokkal tervezzük és tudjuk felvenni a kapcsolatot, amely a termesztési tapasztalatok cseréjén kívül arra is lehetıséget teremt, hogy a feldolgozás, értékesítés és felhasználás területén a gazdálkodók közötti összefogást, illetve együttmőködést erısítsük. Fontosnak tartjuk a megújuló energia elıállítása terén a mintaadó gazdaságok legjobb gyakorlatának bemutatását, népszerősítését. Ennek keretében a Kecskeméti Fıiskola vezetı szerepet szeretne játszani a sikeres termesztési és technológiai eljárások összegyőjtésében, hiteles kiértékelésében, bemutatásában, oktatásában, majd a K+F tevékenység folyamatos szélesítésével a termelési eljárások és a megújuló energia elıállításához kapcsolódó technológia fejlesztésében. Ezzel is elı kívánjuk segíteni a hallgatók és a fiatal gazdálkodók ismereteinek bıvítését, s tanácsadó tevékenységével segíteni a kezdı vállalkozások elindulását. A vállalkozói aktivitás növelése érdekében a kecskeméti önkormányzattal, a Bács- Kiskun Megyei Agrárkamarával, valamint vállalkozás-fejlesztési szervezetekkel összefogva vizsgálni kívánjuk egy agrárinkubációs és információs központ létrehozásának, illetve tartós mőködtetésének lehetıségeit. A további kapcsolatépítést szolgálja az a törekvés is, amely az energiafő vetésterületének bıvítési lehetıségeit, a gazdák bevonását a biomassza termelésbe, a folyamatos információszolgáltatást, és lehetıség szerint közös a megújuló energiák részarányának növeléséért munkálkodó érdekérvényesítı tevékenység erısítését célozza az elkövetkezendı években. A rendelkezésre álló adatok alapján a 2008-ra tervezett vetésterület ha, amely 2010-re tonna 15 % nedvességtartalmú biomassza elıállítását jelenti (forrás: Hangya-Futura Rt.). A Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kara a biomassza alapú megújuló energiatermelés feltételeinek, alkalmazhatóságának lehetıségeit feltáró kutatásokhoz, a térség integrátori és szakmai koordinációs szerepének betöltéséhez, konkrét beruházási programjaihoz széles partnerségi kapcsolatok kialakítására törekszik a fejlesztésben érdekelt szervezetekkel és vállalkozókkal. Erre a források pályázati úton történı biztosítása érdekében is szükség van.

10 A térségi együttmőködést szolgálja a Dél-Alföldi Fenntartható Környezetért Alapítvány és a Környezettudományi Intézet között fennálló kapcsolat, amely a megújuló energiaforrások témájában további együttmőködési lehetıségeket is jelent. A Kertészeti Fıiskolai Kar a megújuló energia elterjesztését szolgáló programok generálásával, pályázatok elıkészítésével és megvalósításával, továbbá oktatási és kutatási tevékenységével kíván hozzájárulni az agrár-, agrár-energetikai és környezetipari vállalkozások elindulásához, megerısödéséhez. 3. A biomassza feldolgozása pelletálással A hallgatók vállalkozási készségeinek kialakítását, illetve fejlesztését szolgálná, hogy a termesztésen túl a megtermelt energiafő és az összegyőjtött nyesedékek, mezıgazdasági hulladékok pelletálónak történı értékesítésének folyamatát is tanulmányozhatják, valamint a pelletáló részleg gazdaságos üzemeltetésében is részt vehetnek. A felhasználásra alkalmas biomassza mennyiséget a szerzıdött gazdálkodók a Kertészeti Karnak értékesítenék, ahol a végsı felhasználás történik. A környezettudatos gondolkodás és hatékony energiafelhasználás fontosságát szem elıtt tartva a megfelelı gazdaságossági számításokat, s a sikeres pályázati procedúrát követıen sor kerül a Kar főtési rendszerének korszerősítésére olyan kazánok üzembe helyezésével, amelyek a rendelkezésre álló biomassza elégetésére alkalmasak. A pelletálás régóta ismert eljárás, melynek során az alapanyagot kötıanyag hozzáadása nélkül, nagy nyomáson kis rudakká préselik. A tömörítési eljárás elınye, hogy tiszta, jól kezelhetı, csomagolható és gazdaságosan szállítható anyagot eredményez, ami nem mellesleg tömörsége révén nagyon jó főtıértékkel rendelkezik. Szinte minden anyagot lehet pelletálni, amely apró méretőre darálható, illetve szemcseszerkezete és nedvességtartalma megfelelı. A Kisfái Tangazdaság alkalmas területet biztosít a betakarított energiafő pelletálásához is. A Tangazdaság területén kialakítható egy igény szerint bıvíthetı kisebb kapacitású pelletáló üzem, amely az érintett hallgatók bevonásával mőködtethetı. A termıterület és a pelletáló egyaránt a Tangazdaság területén helyezkedne el, amely a betakarított energiafő szállítási költségét minimálisra csökkenti. Ez a költséghatékonyság mellett azt is jelenti, hogy a szállításból eredı károsanyag-kibocsátás minimalizálható, amely a környezetbarát gazdálkodást erısíti. A pelletáló üzem kialakítása egyszeri beruházást igényel a Fıiskola részérıl. A megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök megteremtésére pályázati forrásokat lehet igénybe

11 venni. A januárjában indult új európai uniós pénzügyi-tervezési ciklusban kiemelt szerepet kaptak a megújuló energiaforrások elıállítását és felhasználását célzó programok. A téma megjelenik a Regionális Operatív Programokban (ROP) is, ugyanakkor a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében külön akcióterv foglalkozik a környezetbarát energia elıállításával, ami jelzi a témakör kiemelt szintő kezelését és támogatottságát. A pelletáló kialakításának és mőködtetésének fontos szerepe van abban is, hogy az érintett hallgatók a gyakorlatban látnak megvalósulni egy komplex projektet, amihez pályázati forrás is kapcsolódik. Ezáltal a hallgatók, amellett, hogy a program minden lépésében közremőködnek, gyakorlati ismeretekhez és tapasztalatokhoz jutnak a pályázati szisztémával, a pályázatírással és projektmegvalósítással kapcsolatban is. A pályázatokhoz kapcsolódó ismeretek közvetlenül hasznosíthatók a késıbbiekben, és egy sikeres pályázat megvalósítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok elısegítik a sikeres vállalkozói pályafutást is. A Tangazdaságban elıállított pelletet rövid szállítás után a Kertészeti Kar főtését biztosító kazánokhoz lehet szállítani. A jelenleg üzemelı gızkazánok azonban elavultak, és jelen állapotukban nem alkalmasak az energiafőbıl elıállított pellet eltüzelésére. Ezért egyszeri beruházásként főtés-korszerősítéssel összekapcsolva szükség van a gızkazánok cseréjére, illetve átalakítására. Jelenleg már forgalomban vannak olyan kazánok, amelyeket kifejezetten pellet-tüzelésre fejlesztettek ki, ezeknél az égés hatásfoka 90 %, teljesítményük 5-50 és kw között változik (forrás: Amennyiben a jelenlegi kazánok cseréje nem kivitelezhetı, ebben az esetben megoldást jelent a pelletégetı elıtét, amely kisebb átalakítás révén lehetıvé teszi a hagyományos kazánokban az energiafőbıl készült pellet elégetését. Az átalakításra, illetve a cserére azért van szükség, mert az energiafő elégetésekor a hamutartalom elérheti a százalékot is, magas a szilícium-tartalma, és az égés olyan ütemben korrodálja a hagyományos kazánokat, hogy azok gyorsan tönkremennek. A fából és az energiafőbıl elıállított pelletek között főtıértékben és hamutartalomban mutatkozó különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti: Fa-pellet Energiafő-pellet Főtıérték (MJ/kg) 18,5 16,5 Főtıérték (kwh/kg) 4,9 4,8 Hamutartalom (%) 0,5-1 7,5-11 Forrás:

12 A pellet-égıfej bármilyen biomassza alapanyagból (fa, energiafő, kukoricacsutka stb.) készült pellettel való főtésre kiválóan alkalmas. Ezeket az anyagokat hatékonyan hasznosítva a többi tüzelési eljárásnál lényegesen gazdaságosabb megoldáshoz jutunk. A pelletégetı kazán esetében teljesen automata duál mikroprocesszoros vezérléső, LCD kijelzı segítségével tájékozódhatunk az égı mőködési paramétereirıl, üzem közben (Pál E ). A kazán automatikus hamu- és salakkihordóval felszerelt, és érzéketlen a pellet minıségére. A berendezés alkalmas fa- és mezıgazdasági hulladékból elıállított pellet, illetve 6 és 8 mm átmérıjő, energiafőbıl nyert pellet elégetésére. A pellet-kazánok automatikus mőködésőek, tartályuk feltöltésével 2-4 hétig önállóan, beavatkozás nélkül mőködhetnek (Pál E ). Hátrányuk, hogy a speciális kazán üzembe helyezése 5-10-szeres többletköltséget jelent a pellet-égetı elıtét felszereléséhez képest. 4. A program költségvetése A teljes projekt költségvetésének hozzávetıleges alakulása a következık szerint képzelhetı el: A Tangazdaság területén kb. 100 ha áll rendelkezésre az energiafő termesztéséhez. A vetımag és a telepítés költsége 12 millió Ft, amelyet a Hangya-Futura Rt.-vel fennálló kapcsolatok révén biztosítani lehet. A mőveléshez, kaszáláshoz, bálázáshoz szükséges gépek beszerzése 10 millió Ft. A pelletáló kialakítása és mőködtetése akkor a leggazdaságosabb, ha hozzávetılegesen 600 ha energiafő termı terület kiszolgálására képes. Ez azt is jelenti, hogy a kialakítandó pelletáló nem csupán a Kisfáiban megtermelt energiafő feldolgozását láthatja el. A környezı energiafő-termı területekrıl származó növénytömeg pelletálását is itt végezhetik, egyéb más növényi hulladékkal (pl. főrészpor, napraforgóhéj) együtt, ami a gazdák és a vállalkozók számára szolgáltatásként igénybe vehetı. A pelletáló bekerülési költsége 10 millió Ft. A Karon jelenleg üzemelı 4 db gázfőtéső kazánt 2 db biomassza égetéső kazánra lehetne elsı körben lecserélni. A két kazán becsült értéke 50 millió Ft. A jelenleg üzemelı gáztüzeléső kazánokkal az éves főtési költség kb. 45 millió Ft, amit az új főtési rendszerre való átállással töredékére lehetne leszorítani, így a beruházás néhány éven belül megtérülne.

13 A Kar főtési rendszerének korszerősítéséhez az elızetes számítások alapján 80 millió Ft szükséges. A projekt teljes költségvetése a fentiek alapján hozzávetılegesen 162 millió Ft. 5. A program fenntarthatósága, jelentısége A Kertészeti Fıiskolai Kar főtési rendszerének korszerősítésével összekötött termelésértékesítés-felhasználás folyamatának a hallgatók bevonásával történı közös kivitelezése a projekt egyik meghatározó célkitőzése, azonban hangsúlyos szerepet kap a program fenntarthatósága is. Az ehhez kapcsolódó tervekben szerepel a kazánok bıvítése, valamint a kedvezı tapasztalatok és a jelentkezı igények függvényében újabb kazánok munkába állítása. Ezzel a főtési kapacitás növelhetı, így például a kar épületének főtése mellett a kollégium főtése is megvalósítható, valamint az oktatási és kutatási célokat egyaránt szolgáló üvegházak megfelelı hımennyiséggel történı ellátása is kivitelezhetı. Amennyiben a tapasztalatok a bio-tüzelıanyag főtési célokra történı felhasználása terén kedvezık lesznek, a továbbfejlesztés egyik lehetséges útja a kari oktatási épület és a kollégium melegvíz-igényének kielégítése, továbbá egy, a jövıben kidolgozására kerülı beruházás keretében a helyben jelentkezı elektromos energiaigény önálló generátorral történı biztosítása is távlatilag elképzelhetı. A termeléstıl a felhasználásig ívelı tevékenység tapasztalatai a Fıiskola szőkebb és tágabb környezetében is hasznosíthatók lennének. Elsısorban Kecskemét, illetve a kistérség települései érdeklıdhetnek a kiépülı bioenergetikai vertikum iránt, amennyiben 5-10 éves távlatban hatékonyan meg tudják szervezni a biomassza elégetésén alapuló főtési rendszerüket, akár önálló, akár a hagyományos ellátórendszerük mellett mőködı kiegészítı elemként. Az átalakítás hozzájárulhatna nem csak a CO 2 -kibocsátás mérsékléséhez, de a térség hagyományos főtıanyag függıségének csökkentéséhez és a főtési költségek mérsékléséhez is. A beruházás a fentiekben bemutatott elınyök mellett, a környezetéért tenni akaró, mintaadó szerepben tüntethetné fel városunkat, térségünket. A teljes program megvalósulása pedig megfelelı alapot képezhetne a Fıiskola, az önkormányzat és a vállalkozások közötti együttmőködések további fejlesztéséhez, a környezetvédelem, az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés vagy más, a térség fejlıdése szempontjából meghatározó területeken is. A több évre szóló tervek megvalósítása komplex módon modellezi a megújuló energiák elıállítási és alkalmazási lehetıségeit, és a nagyobb léptékben történı kivitelezésnek

14 önálló vállalkozóként a végzett hallgatók is részesei lehetnek, a folyamat bármely részébe való bekapcsolódással. Környezetgazdálkodási agrármérnökként elsısorban az alapanyag megtermelésében való részvételre készítjük fel hallgatóinkat, de éppen annak köszönhetıen, hogy az ismertetett program részeseiként a munka valamennyi fázisában szerepet vállalhatnak, rálátásuk és szemléletformálódásuk hozadékaként a teljes vertikum bármelyik szakaszához eredményesen csatlakozhatnak. A gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnökök képzésében elıtérbe kerül a teljes folyamat jelentısége a vidékfejlesztésben. A mezıgazdasági mővelés alatt álló területek egy részének az energianövények termesztésébıl adódó struktúraváltása hozzájárul a vidék humánerıforrás-kapacitásának kiaknázásához, a népesség megtartásához. Az Alföld közepén elhelyezkedı Kecskemét kiváló bázisát jelenti az agrár-szakemberképzésnek, akik számára az Alföld agrár-potenciálja, mezıgazdasági vidékei jelentik megélhetésük zálogát. A biomassza elıállításának, értékesítésének, hasznosításának teljes folyamata hatékonyan szolgálja a Karon tanulóknak, közülük is elsısorban a környezetgazdálkodási agrármérnök, valamit a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatóknak gyakorlati képzését. A tevékenység betekintést nyújt a termelés-értékesítés-felhasználás folyamatának lépéseibe a vállalkozók szemszögébıl, amellyel hozzájárulhatunk saját üzleti vállalkozásuk sikeres megalapozásához. Felhasznált irodalom: Bai A. I. Ramon Marosvölgyi B. (2006): A rövid vágásfordulójú nemesnyárból elıállított apríték gazdasági vonatkozásai. In: Zöldtech Magazin; Kósa F. (2006): Dél-Dunántúli energiagazdálkodási tanácskozás, Bikal. In: Zöldtech Magazin; Liker M. - Fekete Gy. - Kelemen Zs. - Földesi I. (2007): Új fejlesztéső gépek energiafőültetvények betakarítására. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı. In: Zöldtech Magazin; Marosvölgyi B. (2004): Energiaerdı, mint az alternatív energia egyik lehetısége. In: Zöldtech Magazin; Mauthner I. (2006): Tüzelı lesz a hulladékból. In: Zöldtech Magazin; Pál E. (2006): A pelletrıl röviden In: Víz, gáz, főtéstechnika január-február Sipos T. Kruppa J. (2006): A Kriszta évelı rozs alternatív energianövény a gyenge termékenységő homoktalajokra. In: İstermelı Gazdálkodók lapja, jún.-júl., pp

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben