ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 12-i ülésére"

Átírás

1 Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/ Fax: 88/ Szám:7/261-9/2019. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Balatonalmádi- Vörösberényi volt jezsuita kolostor ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségek teljesítéséről Magyarország Kormánya 1032/2017. (I. 31.) Korm. számú határozata alapján a július 24. napján létrejött Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati adásáról szóló SZT számú szerződés szerint a műemlék vörösberényi kolostoregyüttes ingyenesen az önkormányzat tulajdonába került. A vonatkozó Korm. határozat és szerződés alapján az önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlanokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott helyi kulturális és közművelődési valamint turisztikai feladatok ellátása érdekében városi képzőművészeti galéria kialakítása, helytörténeti időszakos és állandó kiállítási hely, bemutatóhely létrehozása, valamint képzőművészeti és zenei ismeretterjesztő központ működtetésére használja, az ingatlanokat legkésőbb december 31. napjáig felújítja és a szerződésben előírt (hasznosítási, felújítási) kötelezettségei teljesítéséről évtől a 15 évben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt, minden év december 31. napjáig írásban beszámol az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé decemberében már készült beszámoló, a évi beszámoló pedig a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Balatonalmádi, december 3. Tisztelettel: Dr. Kepli Lajos polgármester A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel. Az előterjesztést készítette: Zana András településfejlesztési osztályvezető Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. Melléklet: 1 pld. beszámoló 1

2 Határozati javaslat /2019. (XII.12.) Öh. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi- Vörösberényi volt jezsuita kolostor ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségek teljesítéséről szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszámoló aláírására. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megküldje. Felelős: Hivatali felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester Zana András településfejlesztési osztályvezető Határidő: december 31. 2

3 Balatonalmádi Város Ö n k o r m á n y z a t a 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/ Fax: 88/ Ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról (térítésmentes vagyonátruházás) szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámoló Magyarország Kormánya az állami tulajdonú vörösberényi kolostoregyüttes ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1032/2017. (I.3.) Korm. határozat 1. pontjában az Önkormányzat által benyújtott ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem alapján az ingatlannyilvántartásba Balatonalmádi belterület 2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 8220 Balatonalmádi, Veszprémi Út 85. szám alatt található kivett szálloda, étterem, udvar megnevezésű Ingatlan, Balatonalmádi belterület 3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 8220 Balatonalmádi, Thököly utca 2. szám alatt található kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan és Balatonalmádi belterület 716/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 8220 Balatonalmádi, Táncsics Mihály utca cím alatt található kivett parkoló megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött. A Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 17. (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Balatonalmádi Város Önkormányzata között július 24. napján SZT számú megállapodás jött létre a fenti állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A megállapodás V.9. pontja alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének minden év december 31. napjáig írásban eleget tesz az MNV Zrt. részére megküldött beszámoló útján. Az Önkormányzat a évi beszámolóját 2018 decemberében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megküldte. Balatonalmádi Város Önkormányzata az ingyenesen tulajdonába került ingatlanokat továbbra is a felhasználási célnak megfelelően hasznosítja, azokat nem idegenítette el, az ingatlanokat nem terhelte meg, azokra a tulajdonszerzés óta egyéb jog, tény nem került bejegyzésre. A térítésmentesen önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerint vezetett ingatlanvagyon-kataszter ingatlan adatlapját, illetve a vonatkozó betétlapjait a beszámoló melléklete tartalmazza. A tulajdonba adásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott helyi kulturális, közművelődési és turisztikai feladatok ellátása érdekében, városi képzőművészeti galéria kialakítása, helytörténeti időszakos és állandó kiállítási hely, a műemlék együttes látogathatóvá tételével 1

4 bemutatóhely létrehozása, valamint képzőművészeti és zenei és ismeretterjesztő központ működtetése felhasználási céllal került sor. Az önkormányzati tulajdonba vételt megelőzően hosszabb ideig használatlan ingatlanegyüttes állagmegóvása megkezdődött. Első lépésben a biztonságos használat alapvető feltételeinek megteremtése történt meg a kolostor épület elektromos hálózatának érintésvédelmi felülvizsgálatát követően. Az ingatlan ezzel részlegesen alkalmassá vált a felhasználási cél teljesítésére. Az ingatlan hasznosítását az önkormányzat intézménye, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár útján, fenntartását, karbantartását intézménye, a Balatonalmádi Városgondnokság útján látja el. Az ingatlanegyüttes hasznosítása szeptember 16-án a Kulturális Örökség Napjainak keretén belül rendezett Kapunyitás programmal kezdődött meg. A zenés program részeként megtörtént az épületegyüttes közösségi célú birtokbavétele december 23-án a Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében a kolostor udvara adott helyet a Mindenki Karácsonya ünnepségnek. A képzőművészeti ismeretterjesztő központ működtetése cél megvalósítására a Vörösberény Program 2018 projekt részeként 2018 nyarán került sor június 25 és július 4 között a Vörösberényi Festőiskola az általános iskola felső tagozatos korosztálya számára nyújtott képzőművészeti oktatást augusztus 21 és augusztus 30 között a Vörösberényi Művésztelep gyakorló és kezdő művészek számára nyújtott képzőművészeti képzést, és biztosította a mesterek melletti alkotó tevékenység lehetőségét. A Vörösberény Program 2018 projekt ötletgazdája és szervezője sajnálatos haláláig Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott úr volt. Emlékének adózva az Önkormányzat ezt a kulturális fejlesztést Kerényi Imre-programnak nevezte el. A Kerényi Imre-program rendezvényei a közeli volt magtárépületben kerültek megrendezésre. A felújítását követően e programok nagy részének a kolostorépület fog helyet adni. A Kerényi Imre-program rendezvényeiről a mellékelt dokumentumok adnak tájékoztatást. Ahhoz, hogy az ingatlanegyüttes maradéktalanul alkalmassá váljék, a felhasználási cél szerinti használatra az önkormányzatnak az általa az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban legkésőbb december 31-ig vállalt felújítási munkákat el kell végezni. A vállalt felújítási kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület 210/2017. (VIII.10.) Öh. határozatával arról döntött, hogy Balatonalmádi volt kolostor épület energetikai korszerűsítése címmel pályázatot nyújt be TOP kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására: padlásfödém utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat vakolat részleges javítása, fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, légtechnikai rendszer korszerűsítése, 2

5 10 kva teljesítményű napelemes rendszer kiépítése. A benyújtott pályázat eredményes volt ugyan, de a tervezettet lényegesen meghaladó kivitelezési költségek megnövekedése miatt megemelkedett saját forrást az önkormányzat nem tudta biztosítani, ezért a projekt nem valósult meg január 15. napján a 1003/2018. ( I. 15.) Korm. határozat egyedi költségvetési támogatás biztosításáról döntött - külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, egy vagy több részletben támogatási előlegként - a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása, valamint az ifjúsági táborozás előkészítéséhez szükséges intézkedések céljából 500 millió forint összegben február 12. napján az előbbi kormányhatározat módosításra került a 1034/ (II.12.) Korm. számú határozattal akként, hogy a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása mellett a támogatási összeg a Magtár épületének felújítása, eszközbeszerzések, valamint ifjúsági táborozás és egyéb kulturális programokkal összefüggésben felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési kiadásokra is fordítható. A kormánydöntéseket követően az önkormányzat által megküldött Adatlapok alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/175-6/2018. illetve BMÖGF/175-11/2018. számon támogatói okiratot bocsájtott ki, majd az 500 millió forint két részletben, támogatási előlegként folyósításra került az Önkormányzat számlájára. A kormánydöntések alapján kiadott Támogatói Okirat a megítélt támogatásból 305,5 millió forintot biztosít a kolostor épület állagvédelmi, felújítási munkáira. A tervezett felújítás műszaki tartalmának munkanemei az alábbiak voltak: Homlokzati felújítási munkák Tetőfelépítmény felújítása részleges cseréje Vizesblokkok gépészeti felújítása és burkolat kialakítása Északi szárny főzőkonyha és étkezde rész felújítása Pinceszint utólagos víz szigetelése Erős és gyenge áramú elektromos hálózat felújítása Utcafronti és hátsó kert tereprendezése, kertépítése Kolostor épület teljes belső falfelületeinek és belső nyílászáróinak festés javítási és mázolási feladatai. A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges jogerős örökségvédelmi engedélyeket az önkormányzat beszerezte, a beruházás előkészítése megkezdődött. Az elkészül tervek alapján elkészített költségvetés azt támasztotta alá, hogy az épület komplex felújításához a támogatásból rendelkezésre álló pénzügyi fedezet kevés. Magyarország Kormánya 1215/2019. (IV. 18.) Korm. számú határozatával további egyedi költségvetési támogatást nyújtott az önkormányzatnak bruttó 400 millió forint összegben, a vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkálataira. A kormánydöntést követően az önkormányzat által megküldött Adatlapok alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/655-1/2019. számon támogatói okiratot bocsájtott ki, majd az 400 millió forint támogatási előlegként folyósításra került az Önkormányzat számlájára. 3

6 A Képviselő-testület az egyedi költségvetési támogatások terhére a 158/2019.(VI.27.) Öh. számú határozata alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita kolostor épület felújítása címen hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indított. Mivel a közbeszerzési eljárásban beérkező legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a becsült értéket a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, azt a Képviselő-testület 233/2019.(X.7.) Öh. számú határozatával további Ft + 27% Áfa, azaz bruttó Ft összeggel egészítette ki. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor épület felújítása címen indított közbeszerzési eljárást - tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a rendelkezésre álló anyagi fedezetet kiegészítette, így az igazolhatóan rendelkezésre állt a 234/2019.(X.7.) Öh. számú határozatával eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a veszprémi székhelyű VeszprémBer Zrt. nettó Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegű ajánlatát jelölte meg. A kivitelezési szerződés aláírása a VeszprémBer Zrt.-vel megtörtént, a munkaterületet az önkormányzat a kivitelezőnek átadta. A kivitelezési szerződés szerint a munkák befejezésének határideje szeptember 30. E munkák elvégzését követően válik a 2. hrsz-ú ingatlanon álló volt kolostorépület rendeltetésszerű használatra teljes mértékben alkalmassá. Pénzügyi fedezet hiányában a megkötött kiviteli szerződés nem tartalmazza a kolostorépülettel szomszédos 3. hrsz-ú ingatlan kertészeti munkálatait, melyek eredetileg opcionális feladatként szerepeltek a Támogatói Okiratban. Ugyancsak kimaradt a rekonstrukciós munkákból a 716/6 helyrajzi számú parkoló, amely rendeltetésszerű használatra jelenleg is alkalmas ugyan, de néhány éven belül aktuálissá válik a felújítása június 02. napján az önkormányzat a hatáskörrel rendelkező MNV Zrt.-nél kezdeményezte az ingatlanokban található ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A kérelem elbírálása a mai napig még nem történt meg, azonban az ingatlan együttes augusztus 28. napján megtartott birtokvételi eljárása során az ingatlanban felelhető ingóságokat az MNV Zrt. az önkormányzat felelős őrzésébe adta. Az ingatlanban lévő ingóságok a megkezdett kivitelezést akadályozták, ezért azokat a szomszédos volt magtárépület pincéjében helyezte el az önkormányzat. A beszámoló tervezetét Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a december 12. napján tartott rendes ülésén megvitatta, és azt a beszámolóhoz mellékelt határozatával elfogadta. Balatonalmádi, december 17. Dr. Kepli Lajos polgármester Melléklet: 1. ingatlanvagyon-kataszter 2. a Kerényi Imre-programot bemutató képek, dokumentumok 3. képviselő-testületi határozat 4

7 Tájékoztató a Vörösberény Kerényi Imre program évi megvalósulásáról A megvalósítandó program szellemi hátterét Kerényi Imre rendező úr, miniszterelnöki megbízott adta. A Vörösberény program -ot egy jelentős kulturális fejlesztésként fogalmazta meg. Emlékének adózva a város Önkormányzata ezt a kulturális fejlesztést Kerényi Imreprogramnak nevezte el. A program költségvetéséről: A Vörösberény program költségvetése 2019-re programelemekre bontva a Városgondnokság és az Önkormányzati Hivatal pénzügyi szervezeteinek közreműködésével elkészült. A 2019-es kiadás-bevételi végső elszámolás még nem készülhetett el, de annyit el lehet mondani, hogy a program-elemenként készült költségvetési előirányzatokat nem léptük túl. Tárgyi feltételek: A Magtár 5300 nm-es ingatlanon álló, kétszintes épület, alatta kb. 600 nm-es, jó állapotú boltíves pincével. A földszinten egy 276 m2-es galériás rendezvényterem, 64m2-es előtér (recepció), egy 120 m2-es kisterem, mellékhelyiségek, két teakonyha és két raktárhelyiség található. Az emeleten 230 m2 galéria, egy 14 m2-es iroda, 8 szoba (3 db kétágyas, fürdőszobás, 4 kétágyas, fürdőszoba nélkül, 1 négyágyas fürdőszobával), 1 mellékhelyiség, 1 közös fürdőszoba van. Max. 18 fő elszállásolására van lehetőség. A nagyterem színpadon kívüli része 210 fő befogadó képességű. A képzőművészeti kiállításokhoz a paravánok és posztamensek beszerzése megtörtént, valamint a kiállítási sínek és világítás szerelése is. A Magtár nagyterme, kisterme és pinceszintje változatos rendezvények megtartására alkalmas. Az apartmanok megléte kisebb létszámú, bentlakásos tanfolyamok, képzések szervezésével növelheti a rendezvényi palettát. Szűk keresztmetszet a mellékhelyiségek darabszáma. A földszinten 2 női, 2 férfi és egy mozgáskorlátozott mellékhelyiség van, ez rendezvények esetén kevés. A nagyobb programok idejére szükséges büfé szolgáltatás nem megoldott. A fogadó térben feltétlenül szükséges a jövőben ivóvíz elérhetőséget biztosítani. Személyi feltételek: 1 fő gondnok május 1-től november 30-ig munkaszerződéssel történő alkalmazása folytatódik, az Önkormányzat 235/2019. (X.7.) Öh. számú képviselőtestületi határozattal november 30-ig a Városgondnoksági intézménynél tervezésre kerül 3 fő recepciós 2 fő takarító A megvalósult programokról: 1. Képzőművészeti kiállítások 1

8 1.1. Balaton Tárlat (június 21-július 12.) Az országos hatókörű biennálé 15. alkalommal került megrendezésre, Külső és belső fény címmel. Kurátora Kelemen Marcel képzőművész-tanár, megnyitotta Feledy Balázs művészeti író, művészettörténész. Közel 250 alkotó, mintegy 400 alkotásából történt a válogatás, így végül 70 alkotó kb. 80 művét tudtuk kiállítani. A megnyitón Dresch Mihály húros kvartettjét hallgathatták a megjelentek. A megnyitón megjelentek száma 260 fő, a kiállítást látogatta 853 fő Baky Péter festőművész önálló tárlata (július 26-augusztus 15.) A festőművész Válogatás című tárlata az első nagyszabású életmű kiállítása a megyében. Megnyitotta: Hafenscher Károly, közreműködött Nagy Ferenc és Czuczor Tamás duó. A megnyitón megjelentek száma: 150 fő, a kiállítást látogatta: 410 fő A Dunántúli Szalon hagyományát felidéző Új Dunántúli Tárlat a dunántúli művészek nagyszabású seregszemléje az idei év kiemelkedő rendezvényeként vonul be a magyar képzőművészeti életbe. A rendezvény országosan is osztatlan elismertséget hozott városunknak. Ötletgazdája és szervezője Veszeli Lajos festőművész volt, a háttérmunkálatokban Boros Magdolna vállalt nagy szerepet. A tárlat augusztus 17-én nyílt meg, szeptember 15-ig volt látogatható. A Dunántúl 10 megyéjéből több mint 130 hivatásos képzőművész közel 250 alkotását bemutató kiállítás nagy sikert aratott, a megnyitón telt ház volt. A különleges anyagot a Magtár összes termeiben rendeztük el. A megnyitó beszédet Feledy Balázs tartotta, kzreműködött Kiss-Domonkos Judit csellóművész, Asztalos Rita zongoraművész és Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas érdemes művész. A kiállítást 1632 fő látogatta. Augusztus 18-án Veszeli Lajos a megyei kurátorokkal megbeszélés szervezett, melyen a tárlat jövője volt a téma. Ezen Keszey János polgármester is részt vett. A jelen lévők megállapodtak abban, hogy két évenként Balatonalmádi adna otthont a rendezvénynek. Így 2021, 2023 az utóbbi egyben az Európa Kulturális Fővárosa rendezvény része is lehetne, kiegészülve meghívott nemzetiségi kortárs művészekkel, akik a hajdani Pannonia területén élnek, (horvát, szlovén, osztrák szlovák régiókból). 2. Képzőművészeti és helytörténeti táborok 2.1. Vörösberényi Ifjúsági Festőiskola A 10 nap bentlakásos festőiskola programot Balatonalmádi járás területén élő általános iskolás korosztály számára hirdettük meg, tehetséggondozási céllal. Időpontja: június 22-július 1. Művészeti vezető: Veszeli Lajos, táborvezető: Borsné Simon Györgyi Résztvevő gyermekek száma: 11 fő, különféle településekről, korosztály: 15 évestől 9 évesig. Nagyon hamar kialakult egy jó csapat, akik együtt tudtak alkotni, és játszani. Volt négy tanuló akik már az elmúlt évben is részt vettek a tábor munkájában. A tábor célja, hogy a képzőművészet iránt érdeklődő gyerekeknek lehetőséget adjon különböző festői, és grafikai technikák megismerésére. Ezt gyakorlati foglalkozásokon tudják 2

9 elsajátítani. Egy adott technika alkalmazása során mindenki az egyéniségének megfelelő egyedi alkotást hozhatott léptre, ezért a témaválasztás tág határok között mozgott. Veszeli Lajos művészeti vezető tartotta a festészeti órákat. Készült akvarell csendélet, akrillal is dolgoztak a tobruki strand nagyméretű tájékoztató képein. Vörösberényben a szabadban festették olajképeket. Fábián László grafikai technikákat tanított. Megtanultak kompozíciót készíteni, és hidegtűvel karcolni, nyomatokat készíteni. Borsné Simon Györgyitől a selyemfestés technikáját sajátították el. A szakmai foglalkozásokon kívüli programok: A múzeumok éjszakáján Veszprémben a Dubnicai palotába, múzeumpedagógusok foglalkozásain vettek részt. A Szent Ignác barokk templomot Gyulaváriné Lovassy Klára vezetésével ismerhették meg. A Balaton tárlat képeit Fábián László műértő irányításával nézhették. Ő kalauzolta a gyerekeket a Vasút Artjáró és a Szobor park alkotásai között. Hert Viktória művészettörténész a modern művészetről, Ilon Gábor régész a régészeti módszerekről tartott előadást. Balácapusztán Hári Krisztina múzeumpedagógus irányításával interaktív foglalkozáson ismerhették meg a római provincia életét. A tábor idejére esett a Szent Iván éj és a Péter-Pál napi vigadalom, mely a Magtár rendezvényközpontban került megrendezésre, így ezeken is részt vettek. A tábor résztvevői a szabadidős programokban is aktívan részt vettek. Ezek megszervezésében, levezetésében nagy segítség volt a két fiatal foglalkozásvezető Bors Luca és Tányéros Vince. Szintén nagy segítség volt a kísérőtanár, Molnárné Perus Zsuzsa. A tábor most is záró kiállítással végződött, melyet a gyerekek aktív közreműködésével rendeztek meg. A tábor résztvevői a technikai tudás alapjainak elsajátítása közben megtapasztalhatták az alkotás örömeit, és nehézségeit is. Végső soron a művészet felszabadító erejét. Ez a hangulat hatotta át a záró műsort. A tábornak Magtár Rendezvényközpont adott otthont, bár a műterem a még felújításra váró Jezsuita Rendházban volt. A napi háromszori étkezést a Virág étterem biztosította Vörösberényi Művésztelep Második alkalommal került megrendezésre a tábor, amelynek szellemisége a hajdani vörösberényi művésztelep hagyományait volt hivatott folytatni. Koncepciója elsősorban és mindenek felett a konkrét gyakorlati munkára épült. A szakmai munka képzőművészek vezetésével folyt: Veszeli Lajos, Baky Péter, Fábián László, Sipos Endre irányították. A résztvevő 12 alkotó szorgalma, szakmai érdeklődése, intelligenciája eredményezte a táborban a jó hangulatot, a komoly célratörő munkát. A napi tevékenység során spontán merült fel az a kérdéskör, hogy a külső tájélmény, Vörösberény természeti és épített környezete miképpen viszonyul a belső tájhoz, a bennünk zajló lelki történésekhez, és miképpen alakítható ki az egyéni stílus. Bemutatóval kiegészített előadást tartott Wieloch- 3

10 Varga Krystyna iparművész, valamint Sipos Endre művészetfilozófus és Kelemen Marcell festőművészek előadásai is osztatlan érdeklődésre tartottak számot. A résztvevők a manuális alkotó munkájukat a kolostorban berendezett és felszerelt műteremben, valamint a természetbe kiülve vázlatolva végezték. Az oktatással, a szállással, a programokkal, az étkezéssel, a telep hangulatával a résztvevők maximálisan elégedettek voltak. Mindezt a záró kiállításukon elmondták nyilvánosság előtt is. A festőállványokon felállított és kiállított műveiket felajánlották városunknak, amelyek a tavalyi kollekcióval együtt a felújított kolostor szobáinak díszítésére szolgálhat majd. Bálint Sándor alpolgármester úr hivatalosan is átvette az alkotásokat. (Ezek leltározását, tárolását mielőbb meg kell oldani.) El kell gondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan lehet felépíteni, megrendezni a Vörösberény Program művésztelepeit; a festőiskolát, a felnőtt művésztelepet. Veszeli Lajos véleménye szerint érdemes folytatni, átgondolni, mert mindez szorosan hozzátartozik a település imázsához, ugyanakkor viszi hírét is városunknak Carpe Diem! Ifjúsági tábor A Veszprémi Petőfi Színházzal két turnusban, nyolc napos időtartamban ifjúsági tábor szervezésére és lebonyolítására kötött szerződést az intézmény. Időpontjuk: július és július 28-augusztus 4. Maximum 15 fő bentlakásos és 10 fő bejárós résztvevőnek lett a tábor hirdetve, turnusonként 19 illetve 17 fő fiatal vett részt a programokon. A tábor tematikus napjai: Lélek tükre - tinilélek, tinihit, a korosztálynak való megközelítésben. Beszélgetés az előadókkal: Kardos Klára szakpszichológussal és anagy Kár5oly apátkanonokkal Tudni illik - érzékenyítő nap - illem és magatartás - játékos illemtan, viselkedés, protokoll - Görög Ibolya protokollszakértővel Kulisszák mögött - a Veszprémi Petőfi Színház titkos helyei, működése, érdekességek, kulisszatitkok - minden, ami a színházban történhet - színpadi beszéd, magatartás, helyzetek gyakorlatok Balatonszelet-nap - kajak, kenu sport Magellán nap - kirándulás, felfedezőtúra, állatkerti program szakvezetéssel Esténként változatos programokban volt részük a fiataloknak: tábortűz, játékok, csapatépítés 3. Helytörténeti gyűjtemény A különböző helyi gyűjtemények elhelyezésére a Magtár épület emeleti körfolyosójának tetőtér által határolt bemélyedéseiben elhelyezett (megtervezett, méretre szabott, megfelelő világítással ellátott) vitrinek szolgálnak. A vitrinek helyre szerelése megtörtént. A részleg fejlesztésére ebben az évben nem volt lehetőség. 4. Színházi előadások, koncertek Magtár-Kerényi Imre-program keretében a Pannónia megrendelése alapján a Veszprémi Petőfi Színház vállalta színházi előadások, koncertek és egyéb rendezvények szervezését, lebonyolítását. 4

11 Részletes program: színházi előadások: Tanár úr kérem (július 9. és július 30.); Cserháti Zsuzsa emlékes (július 22. és augusztus 7.); Bor, mámor, szerelem (július 29. és július 31.) Helyszín: Magtár pince koncertek: Roby Lakatos és zenekara (július 10.); Évszakok - Balázs Fecó (július 17.); Nyárestére hangolva - Szekeres Adrien (július 21.) Helyszín: Magtár pince Régi Zene Koncertek: Gótikától a barokkig - Orlando énekegyüttes (július 6.); Olasz barokk - Mendelssohn Kamarazenekar (július 13.); Szokos Augustin (július 20.) Helyszín: Erődített templom kültéri rendezvényként szeptember 11-én táncházat rendeztek Kerényi Imre emlékkiállítás megnyitója és "Isten szekerén" emlékest szeptember 26- án került megrendezésre, október 11-ig volt látogatható. A kiállítást megnyitotta Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Piros Ildikó színművész, az emlékesten tanítványok, pályatársak emlékeztek Kerényi Imrére: Götz Béla, Hirtling István, Huszti Péter, Makray Katalin, Pikali Gerda, Piros Ildikó. A programok látogatottsága változó volt (a Régi Zene Koncertek és Balázs Fecó est csaknem telt házzal, a további előadások ennél kisebb számban voltak látogatottak. A rendezvények résztvevői tetszésüknek adtak hangot. A költséget elemezve megállapítható, hogy egyetlen programelem sem tudta eltartani önmagát (bár nem is ez volt a legfontosabb cél), azaz a minőség jövőbeni, hosszú távú megtartásához külső támogatás, pályázat, és/vagy a bevételek növelésére lesz szükség. A működésről A Magtárban dolgozó munkavállalók (recepciós-portás, takarító) nemcsak az eredeti feladatukat látták el, hanem feladatuk volt a rendezvények helyszínének előkészítése ill. utógondozása. A Városgondnokság vezetője, műszaki részlege és gazdasági irodája kiemelkedő módon, maximálisan segítette a programok zökkenőmentes lebonyolítását. Balatonalmádi, Fábiánné Sáray Anna Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Igazgatója 5

12

13

14

15

16

17

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról

Előterjesztés. a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról Előterjesztés a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról 1. előterjesztés száma: 245/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 22-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend ELŐTERJESZTÉS a Városgazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

,yc L LL...c: ,/1/6-+--1/) ~\ t<f s.-t Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A ,//? NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. t ' Ügyiratszám: VAGYI

,yc L LL...c: ,/1/6-+--1/) ~\ t<f s.-t Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A ,//? NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. t ' Ügyiratszám: VAGYI NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 PO LGÁRM ESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGYI 12016. Ügyintéző:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása 12. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 287 /2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 28.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 28.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-308/2017. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. június 28.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 46/2016. (V. 5.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Telepi Óvoda energetikai és gépészeti

Részletesebben

A Képviselő-testület július 31-i ülésén hozott határozatai

A Képviselő-testület július 31-i ülésén hozott határozatai A Képviselő-testület 2017. július 31-i ülésén hozott határozatai 277/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - II. számú háziorvosi körzet rendelőjének

Részletesebben

148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat

148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat 148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/222-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./dr. Sánta E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Csongrád Megyei Kormányhivatallal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14 - én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ülésének könyvéből. egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: Péteri Község Önkormányzatának 131/2017. (IX. 28.) számú ÖKT határozata a napirendek elfogadásáról 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből. 237/2018. (IX.13.) KT határozat: kmft

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből. 237/2018. (IX.13.) KT határozat: kmft 237/2018. (IX.13.) KT határozat: Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első féléves gazdálkodásáról, pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása megtárgyalta az Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

940 helyrajzi szám (Vörösvári út 12.) - Általános Iskola

940 helyrajzi szám (Vörösvári út 12.) - Általános Iskola 940 helyrajzi szám (Vörösvári út 12.) - Általános Iskola Melléklet Ingatlan címe 2014 Csobánka, Vörösvári út 12. Helyrajzi száma 940 3563 m2 Vagyonkataszteri becsült érték 154.066.000.- - Csobánka Község

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

8.sz. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

8.sz. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Csörög Község Önkormányzat 2135 Csörög, Akácfa utca 30. Szám: 8/2018. 8.sz. Jegyzőkönyv Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) szám alatti épületben

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására. polgármester. informatikus

Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására. polgármester. informatikus Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/520-8/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztés «Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19. sz. napirend Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 2-án 16/2018.(II.02.) Képviselő-testületi határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 2-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, szeptember 26.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, szeptember 26. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra a Katona József Úti Bölcsőde felújítása, bővítése céljából Ózd, 2019. szeptember

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 4419 / 2016. Sorszám:3. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15. napján tartandó rendkívüli

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 27-én órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 27-én órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 27-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös

Részletesebben

Almádiért Közalapítvány

Almádiért Közalapítvány 2009 Közhasznúsági jelentés Balatonalmádi, 2010. április 14. Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 13-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 102/2018. (IV.13.

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 13-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 102/2018. (IV.13. Tárgy: Mobil konténer vásárlása 102/2018. (IV.13.) KT határozat: megtárgyalta a Kossuth utcai rendezvény térre lehelyezendő mobil konténer megvásárlását bruttó 7.000.000,- Ft-os vételáron. A képviselő-testület

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Barna Barbara osztályvezető helyettes Műszaki osztály Sorszám:

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) , , FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) , , FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-16/2016. Jegyzőkönyv mely készült 2016. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez f FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.- /2018 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/547-1/2013/I. Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulások megadása

Részletesebben

Javaslat /4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

Javaslat /4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, április 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, április 28. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése című felhívásra a Család- és Gyermekjóléti Központ Ózd, Petőfi úti

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2017. (I.25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 25-i ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-125/2014. Tárgy: Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jelentés a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Jelentés a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Határozat száma Tárgy Teljesítés 63/2014. (IX. 26.) A Vas Megyei Közgyűlés október 80/2014. (XII. 12.) A Vas Megyei Közgyűlésnek

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Budapest, Grassalkovich út 170.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Budapest, Grassalkovich út 170. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest,

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Pályázatokról tájékoztató ( projektmenedzsment szervezet elfogadása )

Pályázatokról tájékoztató ( projektmenedzsment szervezet elfogadása ) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 8. napirendi pont Pályázatokról tájékoztató ( projektmenedzsment

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: április 19.

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: április 19. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19. Javaslat a Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 77-83/2016. (VII. 14.) számú határozatok.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2018. június 11... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés A Bicske, 0171/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A Bicske, 0171/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A Bicske, 0171/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával összefüggő kérdésekről 1. előterjesztés száma: 268/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Támasz Otthonnál szükséges egyéb kivitelezési munkák.

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 42/2017.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe átruházott 2016. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló beszámolót

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Budapest XVI. kerületben a Mezőőri Szolgálat telephelyének részleges felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

Budapest XVI. kerületben a Mezőőri Szolgálat telephelyének részleges felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Budapest XVI. kerületben a Mezőőri Szolgálat telephelyének részleges felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben