{4/-J. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "{4/-J. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {4/-J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2010. (1. 21.) KÖKT határozattal hozzájárult a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezetével (1107 Budapest, Bihari út 15.) - utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására - ellátási szerződés megkötéséhez. Az önkormányzat 3 OOO OOO Ft támogatási összeget biztosított évben, mely összeg évente az infláció méctékével arányosan emelkedett. A szerződés határozott időre, december 31-ig szólt február 25-én Varga Ágnes, a Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31.) megbízott igazgatója kérelmet nyújtott be a szerződés meghosszabbításának ügyében, a kérelméhez becsatalta a szervezet működésével kapcsolatos éves beszámolót (az előterjesztés 2. melléklete ). Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (4) bekezdése alapján a fővárosi kerület köteles biztosítani a szociális alapszolgáltatásokat, köztük a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete (a továbbiakban: Vöröskereszt) által nyújtott nappali ellátást és a legalább napi egyszeri meleg étel biztosítását. A 122. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a nem állami szerv útján biztosított szociális szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. II. Hatásvizsgálat A Kőbányai Önkormányzat évek óta a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés keretei között látja el a hajléktalan személyekkel kapcsolatos önkormányzati alapfeladatokat A Vöröskereszt az ellátási szerződésben foglaltaknak idáig maximálisan eleget tett, az önkormányzattal hatékony együttműködést alakított ki. Több hajléktalanellátással foglalkozó szervezet is tevékenykedik a kerületünkben, de az önkormányzatot terhelő két kötelezően ellátandó feladatot csak ez a szervezet végzi a kerület egész területén. A Vöröskeresztnek a támogatásra nagy szüksége van, mivel a 201 O. évi költségvetési törvény értelmében a korábbi Ft/fő/év állami hozzájárulás Ft-ra csökkent, így a szervezetnek ma már mindössze napi 220 Ft áll rendelkezésére a napi egyszeri meleg étel biztosítására. Mivel többszöri szolgáltatóváltás ellenére is legolcsóbban 245 Ft/nap/fő összegből

2 tudják a meleg ebéd beszerzését megoldani, így a népkonyha működtetése éves szinten l 570 OOO Ft plusz ráfordítást igényel. A Vöröskereszt biztosítja a népkonyha működtetéshez a jogszabályban előírt szakmai létszámot is, me! y további jelentős (6,2 millió Ft/ év) bérköltséget jelent. A téli krízis időszakban (november l. és április 30. között) a Vöröskereszt a kerületünkben időszakos férőhelyeket is fenntart, mely a minimális ellátás biztosítása mellett is (tisztálkodás, zsíros kenyér, tea, ügyeletes személyzet) a féléves működés alatt 1,4 millió Ft plusz ráfordítást igényel. III. V égrehajtás feltételei Tekintettel a Vöröskereszt évek óta tartó, a kerületben élő rászoruló hajléktalanok érdekében végzett eredményes munkájára, javasalom a kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, az ellátási szerződés változatlan feltételek mellett, 2 évre történő meghosszabbítását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete 8. mellékletének 19. sora e Ft-ot biztosít a szerződés fedezetére. A költségvetés elfogadásával lehetővé vált az abban meghatározott támogatás utalása a civil szervezetek részére abban az esetben, ha az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 75. (l) bekezdése értelmében az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezték beszámolójukat, és a Képviselő-testület a megállapodást elfogadja. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, március 4. ~ '; (\.\ )J~ t%,) () W ee ber Tibor / Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. Sza ' Krisztián jegyző

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013. (III. 21.) határozata a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephelyével (1107 Budapest, Bihari út 15.) hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás biztosítására január l-től december 31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződést a határozat l. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a polgármester a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője

4 l. melléklet a.../2013. (III 21.) KÖKT határozathoz ELLÁTÁSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. szám ú telephely (ll 07 Budapest, Bihari u. 15., adószám: bankszámlaszám: ) között- mint szociális szolgáltatást biztosító- képviseli Boncsik Ildikó, igazgató (a továbbiakban Vöröskereszt illetve Megbízott) között, másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: , adószáma: , bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt ) - mint az ellátás igénylője - képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat illetve Megbízó) között a mai napon az alábbi feltételekkel Ezen ellátási szerződés a felek között aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62., 65/F., és ban meghatározottak alapján a hajléktalanellátásra vonatkozik, az alábbi feltételek szerint: l. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező (hrsz.: 38320/1., tul.lapsz.: X.229.), természetben a 1107 Budapest, Bihari út 15. szám alatt található ingatlanon levő népkonyhát és nappali melegedőt (a továbbiakban: népkonyhát) a Vöröskereszt működteti. 2. A Vöröskereszt vállalja, hogy a Budapest Kőbánya területén lévő hajléktalanok számára 96 férőhelyig tartózkodási lehetőséget, napi egyszeri meleg ételt, és utcai gondozást biztosít. Ezen túlmenően a gondozottak érdekében együttműködik az Önkormányzat illetékes szerveivel. 3. A népkonyha folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és munkabér költséget a Vöröskereszt viseli. 4. Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 19. sor 2. oszlopban meghatározott OOO Ft, azaz hárommillió- négyszázharmincnégyezer Ft támogatást biztosít a Vöröskereszt részére, amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Vöröskereszt működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság részére történő igazolt benyújtását - követően átutal Vöröskereszt számú folyószámlájára. A támogatás összege minden évben a KSH által közölt hivatalos infláció méctékével megegyezően nő. A további támogatásról a Képviselő-testület dönt.

5 5. Jelen ellátási szerződés határozott időre, 2013.január 1-től2014. december 31-ig szól. 6. A Vöröskereszt az Önkormányzat számára az intézmény működéséről évente egy alkalommal szakmai és pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet követő január 31-ig. Az Önkormányzat jogosult a Vöröskereszttől év közben is tájékoztatót kérni. 7. Amennyiben a Vöröskereszt a népkonyha folyamatos működtetésével kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a már folyósított támogatást vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a támogatás azon részét, ami a szerződésnek megfelelően került felhasználásra. A szerződésnek megfelelő felhasználást a Vöröskereszt igazolja. 8. Jelen szerződés megkötése a... KÖKT határozatban foglalt felhatalmazásan alapul. 9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. l O. Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Budapest, március"... " Megbízó Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester Megbízott Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete Pénzügyi ellenjegyzés: Végh Erzsébet csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: Kárpáti Beatrix csoportvezető dr. Egervári Éva jogtanácsos

6 Aláírási Címpéldány Alulírott Buncsik Ildikó (születési helye és ideje: Budapest, szeprember 2., anyja neve: Runesik Ilona 1V1agolna) 1068 Budapest, Benczúr utca 48. III. emelet 5. szám alatti lakos, mint a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet budapesti igazgatója, a szer.rezetet akként jegyzem, hogy a szervezet kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve 'l 1ez a nevemet ona.. 'll oan ' trorn l a l' a az a 1' a b1 ma..k szennt:. Dr. Kapási Olga közjegyzői iroda 1051 Budapest, N á dor utca 20. L emelet Budapest 5., Pf Telefon: , , Fax: Ügysz,1m: 11012/H/927/2013. Tanúsítvány... ' ' ~... Buncsik Ildikó ~ ~... Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítorn, hogy ezt a fenti alcíírási címpéldányt: Buncsik IJdikó magyar állampolgár (születési helye és ideje: Budapest, szeprember 2., anyja neve: Buncsík Ilona Magolna) 1068 Budapest, Benczúr utca 48. HL emelet 5. súm alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott KA szám{j személyazonosító igazolv,iny;í.val, lakcímét pedig az előttem felmutatott TL sz,í.mú lakdmet igazoló hatósági igazolvány.1val igazolta, a mai napon el6ttem saját kez{í név al á írásával l á t t a e l A U r ['l d ' l k" /Ih 1 '''k '' k" 1/k "1 '!' 1991 z gy te tu omasu vette a OZJegyzo e yettes ta Je oztatasat a OZJegyzo ro szo o... évi XLI. törvény 122. (2)-(1 O) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság online ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről Kelt Budapesten, 20!3. (kett5czer-tizenharmudik) év március Mnap 4. (negyedik) n'fji~.-- \ ~>f: ' Díjjegyzék l\.!unbdií (J 6~)): Költség.irJlány (22 ): Lt irás (2 l. ): Összesen: 1.000,-Fr 400,-Fr 100,-Fr L500.-l~t _/' -'"' ' i t/: i dr. Kntl' Szilvia k~gyzshelyettes

7 - BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁ.\1HIVATAL Ügyiratszám: BPC/020/ /2013 ügyintéző: Pap Éva Telefon: 06-1/ Tárgy: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31 ) által fenntartott Magyar Vöröskereszt Nappali 8zociálls Központ 3. számú telephely {1107 Budapest, Bihari utca 15.) működési engedélye Budapest Főváros Kormányhívatala 8zociális és Gyámhivatala, mínt engedélyező Hatóság, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 8zerveze~ (1051 Budapest, Arany János u. 31.), mint a Magyar Vöröskereszt Nappall 8zociális Központ 3. szám ú telephely ( 1107 Budapest, Bihari utca 15.) szociális intézmény fenntartójának kérelmére indult engedélyezési eljárasban meghozom az alábbi HATÁROZATOT. A kérelemnek helyt adok, a Hivatalom által V-C-020/ /2012. számon kiadott, október 31- én jogerőre emelkedett működési engedélyt az alábbiak szerint módosítom: A korábban székhelyként műkődő intézményt telephelyként tűntetem fej, az úí székhely adatainak megnevezésével és új intézménynév alkalmazásával. Új székhely: A székhelyintézmény neve: Magyar Vöröskereszt Nappali Szocíális Központ A székhelyintézmény címe: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5. A székhely ágazati azonosító jele: A telephely adatai: Régi szövegrész: "Az intézmény neve: Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete" "Az intézmény székhelye: 1107 Budapest, Bihari út 15>" "Az ágazati azonosítója: " helyébe kerülő új szövegrész: "A telephely neve: Magyar Vöröskereszt Nappali Szociálls Központ 3. szám ú telephely" "A telephely címe: 1107 Budapest, Bihari út 15." "A telephely ágazati azonositó jele: S S " A telephely eimére bejegyzett utcai szociális munka szolgáltatások külön-koiön elnevezését, illetőleg ágazati azonositó jeiét hivatalból törlöm. Ezek: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi SzeMnet 5. régió Utcai Gondozó Szaigáfata 1. szamu telephelye, ágazati azonosító jele: S S illetőleg Magyar Vöröskereszt X kerület Utcai gondozó SzolgáJata, ágazati azonosító jele: S Ugyflllfogadtis: i132 Budapest. XIII. kerület Visegrádi u. 49. Hétlo: 13-IB óráig: Szercia: B.!JO -!ö.uu óráig levelezési eim: 1056 Budapest Váci u t364llp. Pf Telefon: +3S (l) 270>8121: fax: 36 (l) E maii gyamhivata!ll! l:j.~~jt~.htk.~j_y- Honiap:

8 Oldal: 2/4 A két különböző néven működő szolgáltatást egységesen, de külön megjelöléssei a telephelyintézmény működési engedélyébe foglalom, úgymint: 10/1. számú utcai gondozó szolgálat; 10/2. számú utcai gondozó szolgálat. Budapest Főváros XIX. Kerillet Kispest Önkormányzattal megkötött ellátási szerzödésre vonatkozó adattartalmat törlöm. A.működési engedélyt hivatalból kiegészítem a fenntartó ágazati azonosító jelével. A szolgáltatás vonatkozásában a befogadás tényét hivatalból rögzítettem. A telephely működési engedélyének tartalma egységes szerkezetbe foglalva a következő: r-:-----:---:--:---:---: ,-,-:----:--:----:----:-: ~ A székhelyintézmény neve: Magyar Vöröskereszt Nappalí SzociáHs Központ l l A székhelyintézmény címe: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5. i A szé~hely ágazati azonosító j'ele:...t... S _ ~.-... ~~---.. ~~ J 1 Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ l:'l számú telephely f-:---:---:---:---: "-"'''' , A telephely címe: 1107 Budapest, Bihari utca !-----::--- -::--:---:=-::--:: ~-... ~: A_ tele~~.!!~.~ ásj..~.~~~f.!zonosító jél!l:. -+s_0_0,!._92öss~ ~ ---- ~-~ A telephelyen nyújtott szociális- nappali melegedő -engedélyezett és 1 l szolgáltatások: ~~ befogadott férőhelyszám: 92 fő j időszakos férőhelyek - engedélyezett i Időszakos férőhelyek száma: 19 fő étkeztetés (népkonyha) i utcai szociális munka (1 0/1. szám ú utcai ~.l'i gondozó szolgálat) 1 utcai szociális munka (10/2. számú utcai l ~ j' gondozó szolgálat) l '-l_e_iiá_t_á_s_i t_e_r_ül_e_t: Budapest Főv~.~os_ közig-a-"zg_a_t-=-~~-~ -i--t_.e-=_ro._ l_e._te...,., l l Megállapítom, hogy a Fenntartó a telephelyen nyújtott szolgáltatásokra ellátási szerződéssel rendelkezik. nem A működési engedély hatálya a nappali melegedő vonatkozásában határozatlan idejű, az utcai szociális munka tekintetében június 30-ig engedélyezett, az időszakos férőhelyek működési engedélye pedig a V-C-020/ /2012 szám ú határozatnak megfelelően november 1 től április 30- ig szóló. A szocíálís szeigáitatás székhelyének működési engedélyéről Hivatalom kü!ön határozatban rendelkezik. A működés e határozat szerinti kezdő időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja. A korábbi határozattal kiadott működési engedély módositással nem érintett része változatlanul hatályban marad.

9 Oldal: 3/4 Az előző működési engedély alapján kiállított tanúsítványt bevonom. Felhívom a Fenntartót, hogy a tanúsítványt 10 napon beioi juttassa vissza hivatalomnak. Az új tanúsítványt 15 napon belül hivatalom a szaigáitató részére megküldi. A tanúsítványt jóllátható helyre ki kell tenni a szeigáitató székhelyén. Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Szmr.) 8. tartalmazza a bejelentési kötelezettség eseteit. Felhívom a Fenntartó és az Intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a szaigáitatás müködtetése során köteles a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartaní. Hivatalom legalább kétévente egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szeigáitató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A működéssel kapcsolatban észlelt hiányosságak a jogszabályokban foglalt következményeket vonják maguk után. Határozatom ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és SzociáHs Hivatal Szociális Főosztályához címzett (postacím: 1071 Budapest. Damjanich u. 48.), de Hivatalomnál 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssei élhet INDOKOLÁS A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.), mint fenntartó működési engedély-módosítási eljárás meginditására irányuló kérelmet terjesztett elő. A kérelemben a fenntartó a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociálís Központ (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5.) szociális intézmény, székhelyének és telephelyeinek működési engedély módosítását kérte, tekintettel arra, hogy az intézményrendszerben átcsoportosításokat hajtottak végre. A változtatás során sor került a korábban székhelyként működö, 1107 Budapest, Bihari utca 15. szám alatti, szociálís központként funkcionáló intézmény telephellyé történő módosítására, a 1107 Budapest, Bihari utca 15. számú ingatlanon korábban működő telephelyek megszüntetésére. Szükséges volt az ezeken a telephelyeken bejegyzett különálló szolgáltatások átmozgatására a már meglévő telephely szolgáltatásai közé és azok korábbi adatainak (elnevezés, ágazati azonosító) törlésére. Változás történt az intézmény elnevezésében is. Hívatalom a kérelemnek megfelelöen illetve az ágazati jogszabályok által lehetövé tett módon végezte el az intézményrendszer átalakítását és a telephelyre vonatkozó változtatásokat Az Szmr. 7.. (4) bekezdés b) pontja alapján - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a változással összefüggő körülményeket kell vízsgální, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni. Jelen működési engedélyezési eljárás során nem merült fel olyan körülmény, amely az Szmr. 7.. (4) bekezdés c) pontja szerintí szakhatóságok vagy d) ponija szerinti szakértö kirendelését írta volna elő. Az Szmr. 7.. (4) bekezdés a) pontja alapján a kérelemhez csak a változással összefüggö körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. A kérelemhez az alábbi mallékletek kerültek becsatolásra illetőleg az eljárás során benyújtásra: Fenntartó által készített táblázat, mely a struktúraváltás elötti és utáni adatokat mutatja. Szmr. 22/C. "E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggö módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történő módosítása alapján... azon szolgáltatás. ellátottí szám, férőhelyszám esetében, amely az Sz t. 58/A. (2)-(2a) bekezdése szerint nem minősü/ új szolgáltatásnak, elfátottí számnak, férőhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történő befogadottság tényét a műkődési engedélyben a működési engedély soron következő módosítása során kell hivatalból bejegyez ni."

10 Oldal: 4/4 Az évi lll tv. (továbbiakban: Szt.) 131/A. alapján: "A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, a közösségi ellátások és január 1-jétől az utcai szociális munka működtetését az állam - a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerínt kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerzödések útján támogatja. A finanszírozási szerzödést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni." Mivel a ~enntartó december 31-én jogerős működési engedéllyel rendelkezett, az abban foglaltak befogadottnak minősülnek. A műkődési engedélyt hívatalból kiegészltettem azzal a kötelező adattartalommal, amely a V-C- 020/ /2012. számú, időszakos férőhelyre vonatkozó módosító határozatban nem került feltüntetésre. Ezek: fenntartó ágazati azonositó jele, befogadás ténye. Az engedély módosításához szükséges íratanyag rendelkezésre állt A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szarint határoztam. " Az évi lll. tv. (továbbiakban: Szt.) 16. alapján az eljárás költség- és illetékmentes, így eljárási költség megállapításának nincs jogalapja. Határozatomat az Szt. 85/C. (1) bekezdése, az Szmr. 7. továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL Törvény (továbbiakban: Ket.) alapján hoztam. A fellebbezési jogot a Ket a alapján biztosítottam. A hivata! döntési hatásköre az Szmr. 2. (1) bek. b.) pontján, a (3) és {7) bekezdésén továbbá a 3. (2) bekezdésén alapul. Budapest, jan u ár 15. A határozatról értesűlnek: Jogerő előtt: 1. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.) Jogerő után: 2. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 3. Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5.) 4. Budapest X. Kerületi önkormányzat Jegyzője 5. Budapest Főváros Föjegyzője 6. NRSZH (1 071 Budapest, Damjanich u. 48) Jogerő után elektronikus úton: 7. Ellátottjogi képviselö 8. Magyar Államkincstár 9. Módszertan A Szociáhs és Gyámhívatal hatáskörében eljáró Burkánlhdr. Nagy Beáta hiy-~vezel?!1vében és megbí:;ásából,... ~+f~~ l r;t. i.t~{l {~ Kulc~~lté Dr. Schnel! Éva F őo~zfályvezető-he!yettes / Helyben: 1 O. Irattár

11 2012. évi szakmai beszámoló Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezet A X. kerületi szervezetet érintő szervezeti átalakítások: A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szen:ezet a 90-es évek közepe óta végez hajléktalan ellátást Budapest X. kerületében. 20 l O őszéig a X. kerületi Szervezet vezetését Teixler Gizella látta el, aki egy személyben volt felelős mind a hajléktalan ellátásból, mind a hagyományos vöröskeresztes tevékenységből (véradás, egészségügyi szűrések, egészségnevelés, elsősegélynyújtás, ifjúsági munka.. stb.) ered() feladatok ellátásáért Sajnos, Teixler Gizella nyugdíjba vonulását követően sokáig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a kerületi szervezet vezetésének kérdését Az elmúlt 2 és tel évben 3 személy is betöltötte a fenti pozkiót, ezzel egyidőben pedig a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezct, mint fenntartó, fontos startégiai célként tűzte ki, hogy a jövöben különválasztva működjön a kerületben a Vöröskereszt által végzett hajléktalan ellátás és a hagyományos Vöröskeresztes tevékenység az átlátható, jogszabályi valamint hatósági elvárásoknak maximálisan mcgfelelö müködés megteremtése érdekében. A két tevékenység szétválasztása azért is l{mtos, hogy pontosan látható legyen, külön~külön milyen anyagi és egyéb eröförrásokkal bír a két tevékenység és hogyan vállalható müködtetésük tisztázott körűlmények között. Ennek érdekében február l-től a kerületben, a hagyományos vöröskeresztes feladatok ellátásáért új kolléga, Kalocsai Dóra, lett a telelős ben arról is határozott a Fövárosi Szervczet, hogy alapszolgáltatást nyújtó íntézményeit (X. kerület Bihari úti nappali melegedö, XIX. kerületi nappali melegedö, VIli. kerület Diószeghy utcai nappali meleged6) közös intézményvezetés alá vonja, annak érdekében, hogy a Budapesti Vöröskereszt által nyújtott alap ellátási formák mínden telephelyen ugyanolyan minöségben, színvonalon, azonos alaptartalommallegyenek elérhctöek az ellátottak számára. Fontosnak tartottuk továbbá azt is, hogy az azonos alaptartalom mellett nünden intézmény erősségei kiemelésre kerüljenek, mert úgy véltük, ez gazdagítja az intézmények szolgáltatási palettáját, valamint segíti az intézmények müködésének jobb összehangolását. Az átszervezést

12 követően _, mel}tc vonatkozóan hivatalosan is benyújtottuk mlíködési engedély módosítás iránti kérelmünket - a fenti 3 nappali melegedö, valamint az ahhoz kapcsulódóan működő 5 utcai gondozó szolgálat (X., XVL, XVIL, XIX. kerület) élére l fö intézményvezető, Mihály Bulcsú került. Tennészetesen annak érdekében, hogy az egyes telephelyek mindennapi működése zökkenőmentes legyen, a telephelyek vezetésével külön telephelyvezetőket biztunk meg. A Bihari üti nappati melegedi:í és utcai gondozó szolgálatok esetében ez a személy Sipos Zoltán lett. Bízunk benne, hogy a fenti lépések mind szolgálni fogják azt a célt hogy Bihari úti intézményünk, az elmúlt évek nehézségei után ismét mef,rújult erővel dolgozhasson a kerületben élő lakosok és az intézmény ügyfélkörébe tartozó hajléktalanok érdekében. Az intézmény é, i működésér()j: A Bihari út 15. szám alatt működő telephelyünkön, négy nagy szolgáhatást nyújtottunk az elmúlt évben plusz szolgáltatásként a krízis időszakban. Nappali melcgedönkben működési engedély alapján 92 főnek nyújtunk ellátást, napi szinten azonban l hajléktalan fordult meg nálunk. A nappali mclegedö helyiségében éjszakánként 19 f{)nek nyújtottunk idöszakos éjszakai szállást november l-től. A szolgáltatást, melyet a Budapest Fővárosi Kormányhivatal SzociáJis és Gyámhivatalánál is engedélyeztettünk, a téli krízis idöszakban (november 1 és április 30. kőzött) fogjuk üzemeltetni. Népkonyhánkon naponta 250 meleg egytál ételt osztunk ki a hajléktalanok kerületi szegény családok között. Emellett biztosítottunk reggelit és uzsonnát is. Míiködik továbbá a kerületben kettó utcai szocíálís munkát szolgálat ts (4 szociá1is munkással), akik felszerelt autóval járták az idei évben is a kerületet és tartották a kapcsolatot az utcán élőkkel Szolgáltatásink. valamint az azt igénvbevcvők összetétele, iellcmzői. a kerületben végzett munkánk: Nuppali melegcdő Hétfútól csütörtökig 8-16:30-ig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva a melegedő. A me1eged6 rendszeres szolgáltatásai közé tartozik a tisztálkodás, mosás-szárítás lehet6ségc. ehhez biztosítjuk az eszközöket. Segítünk továbbá ruhapótlásban, illelve alapiratok (személyí igazolvány, takcim, adó, taj. kártya) pótlásában. Biztosítunk zárható szekrényeket az értékek 2

13 örzéséhez, a betérők tudnak álláshirdetéseket keresni, telefonálni, tv~t nézni, kártyázni. sakkozni. A mclegcdő szolgáltatásainak havi igénybevétele 2012-ben ::~ Melegedú egyes szolgáltatásainak havi igén:rbevétele ; (alkalom) alkalom Tisztálkodás Mosás Szoc. ügyintézés ; össz A melegedőben 2 szociálís segít<) és egy szociálís munkás dolgozik. A betérök 80%~a férfi, 20~~-a nö. Korcsoport szerinti megoszlásuk a következö: A nappali melcgedő igénybevevőinek korcsoport szcrinti megoszlása CYo) év között 10% év között 60~/() -70 év között 10% l éven felül 2%

14 A melegedőbc betérő h<~léktalanok többsége utcán élő hajléktalan vagy éjjeli menedékhclyen tölti é:iszakáit. Jellemzően a kerületben mozgó (életvitelszcrűen itt tartózkodó) hajléktalanok veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Népkonyha Nappali me1egedönk mellett népkonyhát is működtetűnk Bihari úti intézményűnkben, mely hétköznapokon 250 egy tál meleg ételt biztosít a rászorulök számára. Ezen felül hétköznapokon reggelit és uzsonnát is osztunk. A Melegedö szo1gá1tatásit igénybe vevökön felül jelenleg 60 családnak biztositjuk a meleg ételt, öket a ke1iheti családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kérelmére látjuk cl A Kökert kft. részére jelenleg 60 reggelit készítünk munkanapokon. Az elmúlt év 251 munkanapján adag meleg ételt osztottunk ki. Időszakos férőhely- éjjeli menedék 2012 novembere óta új szolgáltatásként 19 utcán élő hajléktalannak biztosítunk menedéket a krízis idöszakban éjszakára nappali melegedúnkben, azzal a céllal, hogy nagyobb eséllyel tudjuk tartósan közterületen élö... jellemzően nagyságrendileg nagyobb férőhelyszámmal müködö más, szállást nyí~jtó intézményekkel szemben bizalmatlan - ügyfeleinket rávenni az intézményi ellátás ígénybevételére. Védett menedékhelyként működik a szállé), tehát csak utcai szociális munkás ajánlássallehet bekerülni egy hónapra, ami hosszabbítható. Próbáljuk az utcán élöket, egy nyugalmas, tiszta, rendezett menedékkel támogatni, motiválni, továbbmozdítani, mindezt a szociális munka eszközeivel. A szolgáltatással kapcsolatban pozitivak a tapasztalataink. Az indulás óta több éve utcán élö hajléktalanokat sikerült behívni a Bihari úti menedékhelyre. Bár működési engedélyünk alapján 19 tekvöhelyet tudunk hiztosítani, hidegebb napokon többen is f()rdulnak hozzánk segítségért. llgy véljük, az újonnan indított szolgáltatás segitségével a nappali melegedö tevékenysége is hatékonyabbá válík, hiszen sokkal könnyebben tudjuk tartani a kapcsolatot a bent alvókkal, ennek köszönhetöen könnyebben rávehetöek a nappali melegedő szolgáltatásainak (pl iratpótlás, egészségügyi ellátáshoz juttatás megszervezése) igénybevételére. Célunk, hogy az utcán élőket motiváljuk lakhatásuk megoldására, melyben segítséget jelent futó lakhutási programunk (TAMOP) kihasználása. 4

15 Utcai SzociáHs Szoigálat A kerületben 4 fő állású szocíálís munkás lá~ja el a feladatokat két müszakban (8-16, óráig) felszerelt gépkocsikkal (hömérö, vitamin, takaró, ruha, cipő, meleg tea, ennivaló).. A kétmúszakos munkarend, könnyebbséget jelent az ügyintézési folyamatok véghezvitelében. illetve lehetöséget ad, hogy az állandóan mozgásban lévő utcán élő klienseinkkel is gyakrabban találkozzunk. Jelenleg 108 fövel van aktív kapcsolatunk, akik a kerületben élnek utcán (79 férfi, 48 nő). 40 helyszínen találhatók meg ezek az emberek. Heti egy alkalommal mínden utcán élöve1 igyekszünk találkozni, aki egyedűl van, fűtetlen helyen, öket többször is meglátogatjuk Heti útvonalterv alapján közlekednek a kollégák, igy az utcán é16k is tudnak ránk számítani. Nagyobb gócpontok, ahol több hajléktalan is él és megfordul az Örs vezér tere, Gyakorló úti ordó, Terebesi erd6, valamint a Korányi Frigyes erdösor. A Terebesi erdőben élök jöv6jével kapcsolatban az elmúlt hónapokhan 1chctöségeinkhez mértcn igyekeztünk együttműködni a társszervezetekkcl (Önkormányzat Családsegítö, Lélekház, A Város Mindenkié csoport). Szorosabb együttműködés 2 pár, illetve két egyedülálló hajléktalan személlyel történik, akik már több éve itt élnek a területen. A kerületi önkom1ányzat és A Város Míndenkié csoport segitségével a két pár lakáshoz fog jutni a kerületben. A többi ott lakót próbáltuk elhelyezni kapcsolataink, futó programjaink révén, illetve jelzéssel éltünk, ha megüresedéi helyeket találtunk, megakadályozva ezzel a visszaköltözés lehetöségét. A mai napig vannak vissza, illetve beköltözők. Tudon1ásunk szerint 16 ember él most itt, de folyamatos mozgás tapasztalható. Az elmúlt tel évben ettöl a területi egységröl 24 hajléktalan ember költözött el különbözó Jakhatás1 tormába (T ÁMOP , Menhely Alapítvány által müködtetett bónos-munkásszállós program, külsö féröhely, vidék, átmeneti szálló), ebböl konkrétan 15 fo ami közreműködéslinkkel 5

16 Ezen felül a kerületből Iehetóségekcn keresztül. pedig 23 embert sikerült elhelyeznünk utcáról a fent említett Szakmai folyamatok A 2012-es év utolsó hannaclában vezetö > áltás következett be a Bihari úti tclephelyen. Változási folyamatok indultak el, melynek keretén belül átlátható, kiszámítható. magas szinvonalú szakmai munkát szeretnénk megvalósítani. Mindezt a saját eröfomísainkon túl a helyi döntéshozókkal, illetve társszcrvezetekkel együttműködve kívánjuk elérni. A Melegedöben, az utóbbi idöben kiszámíthatóbb szabálytendszer szerint müködik a szolgáltatás, így érezhetöen többen fórdulnak meg nap, mínt nap a Bihari úton. Az így kialakulóban lévö rendszer lehetövé teszi, hogy szolgáltatásainkat bövítsünk, vagy a régi szolgáltatásokat fejlesszük. Ez a fölyamat ugyanígy jellemzö a többi egységeinkre is. A népkonyha tekintetében fejleszteni próbáljuk a belső adminisztrációs rendszerünket, ezáltal is segítve az egyenletes együttmüködést a kerületi gyennekvédelmi rendszerrel. Az utcai szociálís munka eszközeit próbáljuk bővíteni, ebben nagy segítség a heti szakmai stábleü1ések rendszeressége, a szupervizió lehetösége. Az elmúlt időszakban összegyűjtöttük az alapelveket, melyet f(mtosnak tartunk az utcai munkánkban, illetve a társszervezetekkel való közös akciókra szeretnénk a jövőben kidolgozni protokollokat. Célunk, hogy az alapvetö Vöröskeresztes feladatokat aszociális intézmény az eröflmásaival támogassa, így együttműködve régió és intézmény, hatékonyabban tudjunk megjelenni a kerület mindennapjaiban. Önkormányzati támouatás. e A X. ketiileti Önkom1ányzattal kötött ellátási szerzödés értelmében az önkom1ányzattól kapott éves támogatási összeget a korábbi években Budapest Kőbánya területén lévö hajléktalanok napi egyszeri meleg étkeztetésére, utcai gondozására és "teajúrat" mükődtetésére fordítottuk. A támogatásrel 2010 óta fi::lkozottan szükségünk volt hiszen az akkori költségvetési törvén),. értelmében az addigi Ft/fő/év állami nonnatív hozzájárulás Ft-ra csökkent A módositás következtében naponta már csak 220 Ft áll rendelkezésünkre a napi egyszerr mcleg étel biztosításához. Sajnos, többszöri szolgáltatóváltás ellenére sem sikerült olyan szolgáltatót találnunk. aki 245 Ftínap/fö alatti összegb61 képes a meleg ebédet biztosítani. Ennek megfclelően éves szinten Ft 6

17 plusz ráfördítást igényel a szolgáltatás fe.nntartása. A népkonyha működtetéséhez az 1/2000 (1.7.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete éttelmében 250 adagszám biztosítása esetén legalább 2 fö 8 órás és l fö 4 órás munkatárs biztositása szükséges. 11a azonban a meleg étel vásárlására tekintettel csak l fö munkatársat foglalkoztatna a szervezet és a szakmai végzettséget előíró jogszabály Hgyelmen kívül hagyásával csak a Ft-os minimálbért biztositaná számára, az így felmerülö bérköltség Uárulékokka1 együtt) ez esetben is 1,5 millió Ft lenne. Ezzel szemben szenlezetünk jelenleg biztosítja az előirt szakmai Jétszámot, mely nyilvánvalóan ennél jelentösebb bérköltséget eredményez. Az idöszakos férőhelyek fenntartása színtén jelentös plusz költséget jelent szervczctünk számára. A 19 féröhely fenntartására a téli krízis idöszakban (november l. és április 30. között) n1integy 4,4 millió Ft-ot vehet igénybe szervezetünk. Mivel ezt a szolgáltatást az elmúlt két krízis időszakban XIX. kerületi nappali melegedőnkbcn már müködtettük, tapasztalatok is a1átámasztják, hogy minimális szolgáltatási paletta (fi.irdés, tisztálkodás, zsíros kenyér, tea, alvás, ügyeletes személyzet) biztosítása esetén is a felév alatt mintegy l A millió Ft plusz ráfordítást igényel a szolgáltatás. Bízunk benne, hogy a X. kerületi Önkon11ányzat a jőv6ben is méltányolni fógja a kerületben élé\ rászorulók, hajléktalanok érdekében tett erőfeszítéseinket és a szcrvezetünkkel kötött ellátási szerzödés útján, anyagilag továbbra is támogatást nyújt számunkra vállalt szolgáltatásaink müködtetéséhez. Budapest, február 25. Üdvözlettel: 7

18 MAGYAR VÖRÖSKERESZT l V.' HUNGARIAN RED CROSS BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormány1.at Képviselő Testülete r. ll 02 Budapest Szent László tér 29. lkt.sz.: ''f,../20 U Tárgy: kérelem Tisztelt Képviselő Testület! A X. kerületi Önkom1ányzattal kötött ellátási szerződés értelmében az önkormányzattól kapott éves támogatási összeget a korábbi években Budapest Kőbánya területén lévő hajlék.ialanok napi egyszeri mcleg étkeztetés ére, utcai gondozására és.,teajáraf' müködtetésére fordítottuk. A támogatás ra 20 l O óta fi.tkozonan szükségünk volt, hiszen a költségvetési törvény értelmében az addigi Ft/fo/év állami normatív hozzá_járulás Ft-ra csökkent A módosítás következtében naponta már csak 220 Ft áll rendelkezésünkre a napi egyszeri meleg éte! biztosításához. Sajnos, többszöri szolgáltatóváltás ellenére is legolcsóbban 245 Ft/nap/tö összegb6l tudjukameleg ebéd beszerzését megoldani. Ennek megfelelöen éves szinten Ft plusz ráfórdítást igényel a napi egyszeri meleg étel biztosítása. A népkonyha működtetéséhez az l/2000 (1.7.) SzCs!\.1 rendelet 2 sz. melléklete értelmében 250 adagszám biztosítása csetén legalább 2 fő 8 órás és 1 fo 4 órás rnunkatárs alkalmazása szükséges. Ha a meleg étel vásárlására tekintettel csak l fö munkatársat foglalkoztatna a szervezet és a szakmai végzettséget előíró jogszabály figyelmen kívül hagyásával csak a Ft-os minimálbért biztosítaná számára, az így felmerülő bérköltség (jámlékokkal e~;yütt) ez esetben is 1,5 mihió Ft letme. Ezzel szemben szervezetünk jelenleg biztosítja az előírt szakmai létszámot mely nyilvánvalóan ennél jelentősebb bérköltséget ( 6,2 millió ftiév) eredményez. Az időszakos féröhelyek fenntartása színtén jeleutös plusz költséget jelent szervezetünk számára. A 19 fer6hely fenntartására a téli krízis idöszakban (november 1. és április 30. között) összesen rnintegy 4.4 millió Ft államí normatív hozzájárulást vehet igénybe szervezetünk Számításaink szerint, minimális szolgáltatási paletta (fürdés, tisztálkodás, zsíros kenyér, tea, alvás, ügyeletes szeméjyzet) biztosítása esetén ís a féléves működés alatt l,4 millió Ft plusz ráfordítást igényel a szolgáltatás. Bízunk benne, hogy a X. kerületi Önkom1ányzat a jövőben ts méltányolni fogja a kerületben éló kötött ellátási szerzödés útján. a t számunkra vállalt szolgáltatásaínk +C Cím: Telefon: Bankszámlaszám: Budapest, 2012 H-1051 Budapest, Arany János utca (1) o / Cit: OTP Bank NyRt t'reiiékle[ ~-.fii,~~;; l V art!a Agnes mb. igazg~hó H-1367 Budapest, Pf: (l) p. hu

i Í--.;. számú előterjesztés

i Í--.;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i Í--.;. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről I. Tartalmi

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról. ;'..'i >i -!» -.,tr< - \, Kerúict Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ# EA'F >, M*ri «MÍ ilet ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ^/GG1JJJ12PJ0_ Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f!:. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Y. számú előterjesztés

Y. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Y. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

5 \. számú előterjesztés

5 \. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5 \. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

ll ).f. szám ú előterjesztés

ll ).f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ll ).f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ egységeként működő 3. Sz. Idősek Klubja (Kazincbarcika, Táncsics

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

r;jj számú előterjesztés

r;jj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r;jj számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a alapító okiratának módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A egységes

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 71/2010.(III.23.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2010. március 23-ai ülésére Tárgy: Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

cc;' . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

cc;' . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere cc;'. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő- testület! Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/3/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés és megállapodás

Részletesebben

-L~l,:J. számú előterjesztés

-L~l,:J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere -L~l,:J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jj l. számú előterjesztés

jj l. számú előterjesztés l -~r" jj l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól

Részletesebben

fr l. számú előterjesztés

fr l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés fr l. számú előterjesztés _ a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Gézengúz Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely bejegyzésére

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 28/2010.(I.26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2010. január 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjének

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat.

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat. (; 00. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

5.38. számú előterjesztés

5.38. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.38. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben