{4/-J. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "{4/-J. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {4/-J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2010. (1. 21.) KÖKT határozattal hozzájárult a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezetével (1107 Budapest, Bihari út 15.) - utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására - ellátási szerződés megkötéséhez. Az önkormányzat 3 OOO OOO Ft támogatási összeget biztosított évben, mely összeg évente az infláció méctékével arányosan emelkedett. A szerződés határozott időre, december 31-ig szólt február 25-én Varga Ágnes, a Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31.) megbízott igazgatója kérelmet nyújtott be a szerződés meghosszabbításának ügyében, a kérelméhez becsatalta a szervezet működésével kapcsolatos éves beszámolót (az előterjesztés 2. melléklete ). Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (4) bekezdése alapján a fővárosi kerület köteles biztosítani a szociális alapszolgáltatásokat, köztük a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete (a továbbiakban: Vöröskereszt) által nyújtott nappali ellátást és a legalább napi egyszeri meleg étel biztosítását. A 122. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a nem állami szerv útján biztosított szociális szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. II. Hatásvizsgálat A Kőbányai Önkormányzat évek óta a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés keretei között látja el a hajléktalan személyekkel kapcsolatos önkormányzati alapfeladatokat A Vöröskereszt az ellátási szerződésben foglaltaknak idáig maximálisan eleget tett, az önkormányzattal hatékony együttműködést alakított ki. Több hajléktalanellátással foglalkozó szervezet is tevékenykedik a kerületünkben, de az önkormányzatot terhelő két kötelezően ellátandó feladatot csak ez a szervezet végzi a kerület egész területén. A Vöröskeresztnek a támogatásra nagy szüksége van, mivel a 201 O. évi költségvetési törvény értelmében a korábbi Ft/fő/év állami hozzájárulás Ft-ra csökkent, így a szervezetnek ma már mindössze napi 220 Ft áll rendelkezésére a napi egyszeri meleg étel biztosítására. Mivel többszöri szolgáltatóváltás ellenére is legolcsóbban 245 Ft/nap/fő összegből

2 tudják a meleg ebéd beszerzését megoldani, így a népkonyha működtetése éves szinten l 570 OOO Ft plusz ráfordítást igényel. A Vöröskereszt biztosítja a népkonyha működtetéshez a jogszabályban előírt szakmai létszámot is, me! y további jelentős (6,2 millió Ft/ év) bérköltséget jelent. A téli krízis időszakban (november l. és április 30. között) a Vöröskereszt a kerületünkben időszakos férőhelyeket is fenntart, mely a minimális ellátás biztosítása mellett is (tisztálkodás, zsíros kenyér, tea, ügyeletes személyzet) a féléves működés alatt 1,4 millió Ft plusz ráfordítást igényel. III. V égrehajtás feltételei Tekintettel a Vöröskereszt évek óta tartó, a kerületben élő rászoruló hajléktalanok érdekében végzett eredményes munkájára, javasalom a kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, az ellátási szerződés változatlan feltételek mellett, 2 évre történő meghosszabbítását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete 8. mellékletének 19. sora e Ft-ot biztosít a szerződés fedezetére. A költségvetés elfogadásával lehetővé vált az abban meghatározott támogatás utalása a civil szervezetek részére abban az esetben, ha az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 75. (l) bekezdése értelmében az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezték beszámolójukat, és a Képviselő-testület a megállapodást elfogadja. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, március 4. ~ '; (\.\ )J~ t%,) () W ee ber Tibor / Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. Sza ' Krisztián jegyző

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013. (III. 21.) határozata a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephelyével (1107 Budapest, Bihari út 15.) hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás biztosítására január l-től december 31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződést a határozat l. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a polgármester a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője

4 l. melléklet a.../2013. (III 21.) KÖKT határozathoz ELLÁTÁSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. szám ú telephely (ll 07 Budapest, Bihari u. 15., adószám: bankszámlaszám: ) között- mint szociális szolgáltatást biztosító- képviseli Boncsik Ildikó, igazgató (a továbbiakban Vöröskereszt illetve Megbízott) között, másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: , adószáma: , bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt ) - mint az ellátás igénylője - képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat illetve Megbízó) között a mai napon az alábbi feltételekkel Ezen ellátási szerződés a felek között aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62., 65/F., és ban meghatározottak alapján a hajléktalanellátásra vonatkozik, az alábbi feltételek szerint: l. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező (hrsz.: 38320/1., tul.lapsz.: X.229.), természetben a 1107 Budapest, Bihari út 15. szám alatt található ingatlanon levő népkonyhát és nappali melegedőt (a továbbiakban: népkonyhát) a Vöröskereszt működteti. 2. A Vöröskereszt vállalja, hogy a Budapest Kőbánya területén lévő hajléktalanok számára 96 férőhelyig tartózkodási lehetőséget, napi egyszeri meleg ételt, és utcai gondozást biztosít. Ezen túlmenően a gondozottak érdekében együttműködik az Önkormányzat illetékes szerveivel. 3. A népkonyha folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és munkabér költséget a Vöröskereszt viseli. 4. Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 19. sor 2. oszlopban meghatározott OOO Ft, azaz hárommillió- négyszázharmincnégyezer Ft támogatást biztosít a Vöröskereszt részére, amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Vöröskereszt működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság részére történő igazolt benyújtását - követően átutal Vöröskereszt számú folyószámlájára. A támogatás összege minden évben a KSH által közölt hivatalos infláció méctékével megegyezően nő. A további támogatásról a Képviselő-testület dönt.

5 5. Jelen ellátási szerződés határozott időre, 2013.január 1-től2014. december 31-ig szól. 6. A Vöröskereszt az Önkormányzat számára az intézmény működéséről évente egy alkalommal szakmai és pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet követő január 31-ig. Az Önkormányzat jogosult a Vöröskereszttől év közben is tájékoztatót kérni. 7. Amennyiben a Vöröskereszt a népkonyha folyamatos működtetésével kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a már folyósított támogatást vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a támogatás azon részét, ami a szerződésnek megfelelően került felhasználásra. A szerződésnek megfelelő felhasználást a Vöröskereszt igazolja. 8. Jelen szerződés megkötése a... KÖKT határozatban foglalt felhatalmazásan alapul. 9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. l O. Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Budapest, március"... " Megbízó Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester Megbízott Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete Pénzügyi ellenjegyzés: Végh Erzsébet csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: Kárpáti Beatrix csoportvezető dr. Egervári Éva jogtanácsos

6 Aláírási Címpéldány Alulírott Buncsik Ildikó (születési helye és ideje: Budapest, szeprember 2., anyja neve: Runesik Ilona 1V1agolna) 1068 Budapest, Benczúr utca 48. III. emelet 5. szám alatti lakos, mint a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet budapesti igazgatója, a szer.rezetet akként jegyzem, hogy a szervezet kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve 'l 1ez a nevemet ona.. 'll oan ' trorn l a l' a az a 1' a b1 ma..k szennt:. Dr. Kapási Olga közjegyzői iroda 1051 Budapest, N á dor utca 20. L emelet Budapest 5., Pf Telefon: , , Fax: Ügysz,1m: 11012/H/927/2013. Tanúsítvány... ' ' ~... Buncsik Ildikó ~ ~... Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítorn, hogy ezt a fenti alcíírási címpéldányt: Buncsik IJdikó magyar állampolgár (születési helye és ideje: Budapest, szeprember 2., anyja neve: Buncsík Ilona Magolna) 1068 Budapest, Benczúr utca 48. HL emelet 5. súm alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott KA szám{j személyazonosító igazolv,iny;í.val, lakcímét pedig az előttem felmutatott TL sz,í.mú lakdmet igazoló hatósági igazolvány.1val igazolta, a mai napon el6ttem saját kez{í név al á írásával l á t t a e l A U r ['l d ' l k" /Ih 1 '''k '' k" 1/k "1 '!' 1991 z gy te tu omasu vette a OZJegyzo e yettes ta Je oztatasat a OZJegyzo ro szo o... évi XLI. törvény 122. (2)-(1 O) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság online ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről Kelt Budapesten, 20!3. (kett5czer-tizenharmudik) év március Mnap 4. (negyedik) n'fji~.-- \ ~>f: ' Díjjegyzék l\.!unbdií (J 6~)): Költség.irJlány (22 ): Lt irás (2 l. ): Összesen: 1.000,-Fr 400,-Fr 100,-Fr L500.-l~t _/' -'"' ' i t/: i dr. Kntl' Szilvia k~gyzshelyettes

7 - BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁ.\1HIVATAL Ügyiratszám: BPC/020/ /2013 ügyintéző: Pap Éva Telefon: 06-1/ Tárgy: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31 ) által fenntartott Magyar Vöröskereszt Nappali 8zociálls Központ 3. számú telephely {1107 Budapest, Bihari utca 15.) működési engedélye Budapest Főváros Kormányhívatala 8zociális és Gyámhivatala, mínt engedélyező Hatóság, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 8zerveze~ (1051 Budapest, Arany János u. 31.), mint a Magyar Vöröskereszt Nappall 8zociális Központ 3. szám ú telephely ( 1107 Budapest, Bihari utca 15.) szociális intézmény fenntartójának kérelmére indult engedélyezési eljárasban meghozom az alábbi HATÁROZATOT. A kérelemnek helyt adok, a Hivatalom által V-C-020/ /2012. számon kiadott, október 31- én jogerőre emelkedett működési engedélyt az alábbiak szerint módosítom: A korábban székhelyként műkődő intézményt telephelyként tűntetem fej, az úí székhely adatainak megnevezésével és új intézménynév alkalmazásával. Új székhely: A székhelyintézmény neve: Magyar Vöröskereszt Nappali Szocíális Központ A székhelyintézmény címe: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5. A székhely ágazati azonosító jele: A telephely adatai: Régi szövegrész: "Az intézmény neve: Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete" "Az intézmény székhelye: 1107 Budapest, Bihari út 15>" "Az ágazati azonosítója: " helyébe kerülő új szövegrész: "A telephely neve: Magyar Vöröskereszt Nappali Szociálls Központ 3. szám ú telephely" "A telephely címe: 1107 Budapest, Bihari út 15." "A telephely ágazati azonositó jele: S S " A telephely eimére bejegyzett utcai szociális munka szolgáltatások külön-koiön elnevezését, illetőleg ágazati azonositó jeiét hivatalból törlöm. Ezek: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi SzeMnet 5. régió Utcai Gondozó Szaigáfata 1. szamu telephelye, ágazati azonosító jele: S S illetőleg Magyar Vöröskereszt X kerület Utcai gondozó SzolgáJata, ágazati azonosító jele: S Ugyflllfogadtis: i132 Budapest. XIII. kerület Visegrádi u. 49. Hétlo: 13-IB óráig: Szercia: B.!JO -!ö.uu óráig levelezési eim: 1056 Budapest Váci u t364llp. Pf Telefon: +3S (l) 270>8121: fax: 36 (l) E maii gyamhivata!ll! l:j.~~jt~.htk.~j_y- Honiap:

8 Oldal: 2/4 A két különböző néven működő szolgáltatást egységesen, de külön megjelöléssei a telephelyintézmény működési engedélyébe foglalom, úgymint: 10/1. számú utcai gondozó szolgálat; 10/2. számú utcai gondozó szolgálat. Budapest Főváros XIX. Kerillet Kispest Önkormányzattal megkötött ellátási szerzödésre vonatkozó adattartalmat törlöm. A.működési engedélyt hivatalból kiegészítem a fenntartó ágazati azonosító jelével. A szolgáltatás vonatkozásában a befogadás tényét hivatalból rögzítettem. A telephely működési engedélyének tartalma egységes szerkezetbe foglalva a következő: r-:-----:---:--:---:---: ,-,-:----:--:----:----:-: ~ A székhelyintézmény neve: Magyar Vöröskereszt Nappalí SzociáHs Központ l l A székhelyintézmény címe: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5. i A szé~hely ágazati azonosító j'ele:...t... S _ ~.-... ~~---.. ~~ J 1 Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ l:'l számú telephely f-:---:---:---:---: "-"'''' , A telephely címe: 1107 Budapest, Bihari utca !-----::--- -::--:---:=-::--:: ~-... ~: A_ tele~~.!!~.~ ásj..~.~~~f.!zonosító jél!l:. -+s_0_0,!._92öss~ ~ ---- ~-~ A telephelyen nyújtott szociális- nappali melegedő -engedélyezett és 1 l szolgáltatások: ~~ befogadott férőhelyszám: 92 fő j időszakos férőhelyek - engedélyezett i Időszakos férőhelyek száma: 19 fő étkeztetés (népkonyha) i utcai szociális munka (1 0/1. szám ú utcai ~.l'i gondozó szolgálat) 1 utcai szociális munka (10/2. számú utcai l ~ j' gondozó szolgálat) l '-l_e_iiá_t_á_s_i t_e_r_ül_e_t: Budapest Főv~.~os_ közig-a-"zg_a_t-=-~~-~ -i--t_.e-=_ro._ l_e._te...,., l l Megállapítom, hogy a Fenntartó a telephelyen nyújtott szolgáltatásokra ellátási szerződéssel rendelkezik. nem A működési engedély hatálya a nappali melegedő vonatkozásában határozatlan idejű, az utcai szociális munka tekintetében június 30-ig engedélyezett, az időszakos férőhelyek működési engedélye pedig a V-C-020/ /2012 szám ú határozatnak megfelelően november 1 től április 30- ig szóló. A szocíálís szeigáitatás székhelyének működési engedélyéről Hivatalom kü!ön határozatban rendelkezik. A működés e határozat szerinti kezdő időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja. A korábbi határozattal kiadott működési engedély módositással nem érintett része változatlanul hatályban marad.

9 Oldal: 3/4 Az előző működési engedély alapján kiállított tanúsítványt bevonom. Felhívom a Fenntartót, hogy a tanúsítványt 10 napon beioi juttassa vissza hivatalomnak. Az új tanúsítványt 15 napon belül hivatalom a szaigáitató részére megküldi. A tanúsítványt jóllátható helyre ki kell tenni a szeigáitató székhelyén. Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Szmr.) 8. tartalmazza a bejelentési kötelezettség eseteit. Felhívom a Fenntartó és az Intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a szaigáitatás müködtetése során köteles a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartaní. Hivatalom legalább kétévente egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szeigáitató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A működéssel kapcsolatban észlelt hiányosságak a jogszabályokban foglalt következményeket vonják maguk után. Határozatom ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és SzociáHs Hivatal Szociális Főosztályához címzett (postacím: 1071 Budapest. Damjanich u. 48.), de Hivatalomnál 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssei élhet INDOKOLÁS A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.), mint fenntartó működési engedély-módosítási eljárás meginditására irányuló kérelmet terjesztett elő. A kérelemben a fenntartó a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociálís Központ (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5.) szociális intézmény, székhelyének és telephelyeinek működési engedély módosítását kérte, tekintettel arra, hogy az intézményrendszerben átcsoportosításokat hajtottak végre. A változtatás során sor került a korábban székhelyként működö, 1107 Budapest, Bihari utca 15. szám alatti, szociálís központként funkcionáló intézmény telephellyé történő módosítására, a 1107 Budapest, Bihari utca 15. számú ingatlanon korábban működő telephelyek megszüntetésére. Szükséges volt az ezeken a telephelyeken bejegyzett különálló szolgáltatások átmozgatására a már meglévő telephely szolgáltatásai közé és azok korábbi adatainak (elnevezés, ágazati azonosító) törlésére. Változás történt az intézmény elnevezésében is. Hívatalom a kérelemnek megfelelöen illetve az ágazati jogszabályok által lehetövé tett módon végezte el az intézményrendszer átalakítását és a telephelyre vonatkozó változtatásokat Az Szmr. 7.. (4) bekezdés b) pontja alapján - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a változással összefüggő körülményeket kell vízsgální, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni. Jelen működési engedélyezési eljárás során nem merült fel olyan körülmény, amely az Szmr. 7.. (4) bekezdés c) pontja szerintí szakhatóságok vagy d) ponija szerinti szakértö kirendelését írta volna elő. Az Szmr. 7.. (4) bekezdés a) pontja alapján a kérelemhez csak a változással összefüggö körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. A kérelemhez az alábbi mallékletek kerültek becsatolásra illetőleg az eljárás során benyújtásra: Fenntartó által készített táblázat, mely a struktúraváltás elötti és utáni adatokat mutatja. Szmr. 22/C. "E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggö módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történő módosítása alapján... azon szolgáltatás. ellátottí szám, férőhelyszám esetében, amely az Sz t. 58/A. (2)-(2a) bekezdése szerint nem minősü/ új szolgáltatásnak, elfátottí számnak, férőhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történő befogadottság tényét a műkődési engedélyben a működési engedély soron következő módosítása során kell hivatalból bejegyez ni."

10 Oldal: 4/4 Az évi lll tv. (továbbiakban: Szt.) 131/A. alapján: "A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, a közösségi ellátások és január 1-jétől az utcai szociális munka működtetését az állam - a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerínt kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerzödések útján támogatja. A finanszírozási szerzödést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni." Mivel a ~enntartó december 31-én jogerős működési engedéllyel rendelkezett, az abban foglaltak befogadottnak minősülnek. A műkődési engedélyt hívatalból kiegészltettem azzal a kötelező adattartalommal, amely a V-C- 020/ /2012. számú, időszakos férőhelyre vonatkozó módosító határozatban nem került feltüntetésre. Ezek: fenntartó ágazati azonositó jele, befogadás ténye. Az engedély módosításához szükséges íratanyag rendelkezésre állt A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szarint határoztam. " Az évi lll. tv. (továbbiakban: Szt.) 16. alapján az eljárás költség- és illetékmentes, így eljárási költség megállapításának nincs jogalapja. Határozatomat az Szt. 85/C. (1) bekezdése, az Szmr. 7. továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL Törvény (továbbiakban: Ket.) alapján hoztam. A fellebbezési jogot a Ket a alapján biztosítottam. A hivata! döntési hatásköre az Szmr. 2. (1) bek. b.) pontján, a (3) és {7) bekezdésén továbbá a 3. (2) bekezdésén alapul. Budapest, jan u ár 15. A határozatról értesűlnek: Jogerő előtt: 1. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.) Jogerő után: 2. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szarvezete (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 3. Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 5.) 4. Budapest X. Kerületi önkormányzat Jegyzője 5. Budapest Főváros Föjegyzője 6. NRSZH (1 071 Budapest, Damjanich u. 48) Jogerő után elektronikus úton: 7. Ellátottjogi képviselö 8. Magyar Államkincstár 9. Módszertan A Szociáhs és Gyámhívatal hatáskörében eljáró Burkánlhdr. Nagy Beáta hiy-~vezel?!1vében és megbí:;ásából,... ~+f~~ l r;t. i.t~{l {~ Kulc~~lté Dr. Schnel! Éva F őo~zfályvezető-he!yettes / Helyben: 1 O. Irattár

11 2012. évi szakmai beszámoló Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezet A X. kerületi szervezetet érintő szervezeti átalakítások: A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szen:ezet a 90-es évek közepe óta végez hajléktalan ellátást Budapest X. kerületében. 20 l O őszéig a X. kerületi Szervezet vezetését Teixler Gizella látta el, aki egy személyben volt felelős mind a hajléktalan ellátásból, mind a hagyományos vöröskeresztes tevékenységből (véradás, egészségügyi szűrések, egészségnevelés, elsősegélynyújtás, ifjúsági munka.. stb.) ered() feladatok ellátásáért Sajnos, Teixler Gizella nyugdíjba vonulását követően sokáig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a kerületi szervezet vezetésének kérdését Az elmúlt 2 és tel évben 3 személy is betöltötte a fenti pozkiót, ezzel egyidőben pedig a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezct, mint fenntartó, fontos startégiai célként tűzte ki, hogy a jövöben különválasztva működjön a kerületben a Vöröskereszt által végzett hajléktalan ellátás és a hagyományos Vöröskeresztes tevékenység az átlátható, jogszabályi valamint hatósági elvárásoknak maximálisan mcgfelelö müködés megteremtése érdekében. A két tevékenység szétválasztása azért is l{mtos, hogy pontosan látható legyen, külön~külön milyen anyagi és egyéb eröförrásokkal bír a két tevékenység és hogyan vállalható müködtetésük tisztázott körűlmények között. Ennek érdekében február l-től a kerületben, a hagyományos vöröskeresztes feladatok ellátásáért új kolléga, Kalocsai Dóra, lett a telelős ben arról is határozott a Fövárosi Szervczet, hogy alapszolgáltatást nyújtó íntézményeit (X. kerület Bihari úti nappali melegedö, XIX. kerületi nappali melegedö, VIli. kerület Diószeghy utcai nappali meleged6) közös intézményvezetés alá vonja, annak érdekében, hogy a Budapesti Vöröskereszt által nyújtott alap ellátási formák mínden telephelyen ugyanolyan minöségben, színvonalon, azonos alaptartalommallegyenek elérhctöek az ellátottak számára. Fontosnak tartottuk továbbá azt is, hogy az azonos alaptartalom mellett nünden intézmény erősségei kiemelésre kerüljenek, mert úgy véltük, ez gazdagítja az intézmények szolgáltatási palettáját, valamint segíti az intézmények müködésének jobb összehangolását. Az átszervezést

12 követően _, mel}tc vonatkozóan hivatalosan is benyújtottuk mlíködési engedély módosítás iránti kérelmünket - a fenti 3 nappali melegedö, valamint az ahhoz kapcsulódóan működő 5 utcai gondozó szolgálat (X., XVL, XVIL, XIX. kerület) élére l fö intézményvezető, Mihály Bulcsú került. Tennészetesen annak érdekében, hogy az egyes telephelyek mindennapi működése zökkenőmentes legyen, a telephelyek vezetésével külön telephelyvezetőket biztunk meg. A Bihari üti nappati melegedi:í és utcai gondozó szolgálatok esetében ez a személy Sipos Zoltán lett. Bízunk benne, hogy a fenti lépések mind szolgálni fogják azt a célt hogy Bihari úti intézményünk, az elmúlt évek nehézségei után ismét mef,rújult erővel dolgozhasson a kerületben élő lakosok és az intézmény ügyfélkörébe tartozó hajléktalanok érdekében. Az intézmény é, i működésér()j: A Bihari út 15. szám alatt működő telephelyünkön, négy nagy szolgáhatást nyújtottunk az elmúlt évben plusz szolgáltatásként a krízis időszakban. Nappali melcgedönkben működési engedély alapján 92 főnek nyújtunk ellátást, napi szinten azonban l hajléktalan fordult meg nálunk. A nappali mclegedö helyiségében éjszakánként 19 f{)nek nyújtottunk idöszakos éjszakai szállást november l-től. A szolgáltatást, melyet a Budapest Fővárosi Kormányhivatal SzociáJis és Gyámhivatalánál is engedélyeztettünk, a téli krízis idöszakban (november 1 és április 30. kőzött) fogjuk üzemeltetni. Népkonyhánkon naponta 250 meleg egytál ételt osztunk ki a hajléktalanok kerületi szegény családok között. Emellett biztosítottunk reggelit és uzsonnát is. Míiködik továbbá a kerületben kettó utcai szocíálís munkát szolgálat ts (4 szociá1is munkással), akik felszerelt autóval járták az idei évben is a kerületet és tartották a kapcsolatot az utcán élőkkel Szolgáltatásink. valamint az azt igénvbevcvők összetétele, iellcmzői. a kerületben végzett munkánk: Nuppali melegcdő Hétfútól csütörtökig 8-16:30-ig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva a melegedő. A me1eged6 rendszeres szolgáltatásai közé tartozik a tisztálkodás, mosás-szárítás lehet6ségc. ehhez biztosítjuk az eszközöket. Segítünk továbbá ruhapótlásban, illelve alapiratok (személyí igazolvány, takcim, adó, taj. kártya) pótlásában. Biztosítunk zárható szekrényeket az értékek 2

13 örzéséhez, a betérők tudnak álláshirdetéseket keresni, telefonálni, tv~t nézni, kártyázni. sakkozni. A mclegcdő szolgáltatásainak havi igénybevétele 2012-ben ::~ Melegedú egyes szolgáltatásainak havi igén:rbevétele ; (alkalom) alkalom Tisztálkodás Mosás Szoc. ügyintézés ; össz A melegedőben 2 szociálís segít<) és egy szociálís munkás dolgozik. A betérök 80%~a férfi, 20~~-a nö. Korcsoport szerinti megoszlásuk a következö: A nappali melcgedő igénybevevőinek korcsoport szcrinti megoszlása CYo) év között 10% év között 60~/() -70 év között 10% l éven felül 2%

14 A melegedőbc betérő h<~léktalanok többsége utcán élő hajléktalan vagy éjjeli menedékhclyen tölti é:iszakáit. Jellemzően a kerületben mozgó (életvitelszcrűen itt tartózkodó) hajléktalanok veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Népkonyha Nappali me1egedönk mellett népkonyhát is működtetűnk Bihari úti intézményűnkben, mely hétköznapokon 250 egy tál meleg ételt biztosít a rászorulök számára. Ezen felül hétköznapokon reggelit és uzsonnát is osztunk. A Melegedö szo1gá1tatásit igénybe vevökön felül jelenleg 60 családnak biztositjuk a meleg ételt, öket a ke1iheti családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kérelmére látjuk cl A Kökert kft. részére jelenleg 60 reggelit készítünk munkanapokon. Az elmúlt év 251 munkanapján adag meleg ételt osztottunk ki. Időszakos férőhely- éjjeli menedék 2012 novembere óta új szolgáltatásként 19 utcán élő hajléktalannak biztosítunk menedéket a krízis idöszakban éjszakára nappali melegedúnkben, azzal a céllal, hogy nagyobb eséllyel tudjuk tartósan közterületen élö... jellemzően nagyságrendileg nagyobb férőhelyszámmal müködö más, szállást nyí~jtó intézményekkel szemben bizalmatlan - ügyfeleinket rávenni az intézményi ellátás ígénybevételére. Védett menedékhelyként működik a szállé), tehát csak utcai szociális munkás ajánlássallehet bekerülni egy hónapra, ami hosszabbítható. Próbáljuk az utcán élöket, egy nyugalmas, tiszta, rendezett menedékkel támogatni, motiválni, továbbmozdítani, mindezt a szociális munka eszközeivel. A szolgáltatással kapcsolatban pozitivak a tapasztalataink. Az indulás óta több éve utcán élö hajléktalanokat sikerült behívni a Bihari úti menedékhelyre. Bár működési engedélyünk alapján 19 tekvöhelyet tudunk hiztosítani, hidegebb napokon többen is f()rdulnak hozzánk segítségért. llgy véljük, az újonnan indított szolgáltatás segitségével a nappali melegedö tevékenysége is hatékonyabbá válík, hiszen sokkal könnyebben tudjuk tartani a kapcsolatot a bent alvókkal, ennek köszönhetöen könnyebben rávehetöek a nappali melegedő szolgáltatásainak (pl iratpótlás, egészségügyi ellátáshoz juttatás megszervezése) igénybevételére. Célunk, hogy az utcán élőket motiváljuk lakhatásuk megoldására, melyben segítséget jelent futó lakhutási programunk (TAMOP) kihasználása. 4

15 Utcai SzociáHs Szoigálat A kerületben 4 fő állású szocíálís munkás lá~ja el a feladatokat két müszakban (8-16, óráig) felszerelt gépkocsikkal (hömérö, vitamin, takaró, ruha, cipő, meleg tea, ennivaló).. A kétmúszakos munkarend, könnyebbséget jelent az ügyintézési folyamatok véghezvitelében. illetve lehetöséget ad, hogy az állandóan mozgásban lévő utcán élő klienseinkkel is gyakrabban találkozzunk. Jelenleg 108 fövel van aktív kapcsolatunk, akik a kerületben élnek utcán (79 férfi, 48 nő). 40 helyszínen találhatók meg ezek az emberek. Heti egy alkalommal mínden utcán élöve1 igyekszünk találkozni, aki egyedűl van, fűtetlen helyen, öket többször is meglátogatjuk Heti útvonalterv alapján közlekednek a kollégák, igy az utcán é16k is tudnak ránk számítani. Nagyobb gócpontok, ahol több hajléktalan is él és megfordul az Örs vezér tere, Gyakorló úti ordó, Terebesi erd6, valamint a Korányi Frigyes erdösor. A Terebesi erdőben élök jöv6jével kapcsolatban az elmúlt hónapokhan 1chctöségeinkhez mértcn igyekeztünk együttműködni a társszervezetekkcl (Önkormányzat Családsegítö, Lélekház, A Város Mindenkié csoport). Szorosabb együttműködés 2 pár, illetve két egyedülálló hajléktalan személlyel történik, akik már több éve itt élnek a területen. A kerületi önkom1ányzat és A Város Míndenkié csoport segitségével a két pár lakáshoz fog jutni a kerületben. A többi ott lakót próbáltuk elhelyezni kapcsolataink, futó programjaink révén, illetve jelzéssel éltünk, ha megüresedéi helyeket találtunk, megakadályozva ezzel a visszaköltözés lehetöségét. A mai napig vannak vissza, illetve beköltözők. Tudon1ásunk szerint 16 ember él most itt, de folyamatos mozgás tapasztalható. Az elmúlt tel évben ettöl a területi egységröl 24 hajléktalan ember költözött el különbözó Jakhatás1 tormába (T ÁMOP , Menhely Alapítvány által müködtetett bónos-munkásszállós program, külsö féröhely, vidék, átmeneti szálló), ebböl konkrétan 15 fo ami közreműködéslinkkel 5

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

l1 J ' ' l. ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011.

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [1] BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [2] I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközi működtetésére Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben