EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH461/1/2010 Ügyintéző: dr. Kádár Tamás Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány közérdekű igényt érvényesítő kérelmezőnek (1093 Budapest, Lónyai u. 34. III/21.) a dr. Vaskó Ügyvédi Iroda által képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) és Tiszavasvári Általános Iskola (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) eljárás alá vontakkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt előterjesztett kérelme tárgyában lefolytatott eljárásban az alábbi hozta: HATÁROZATOT A hatóság megállapítja, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint fenntartó és a Tiszavasvári Általános Iskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a Tiszavasvári Általános Iskolában iskolai egység, illetve osztályok szintjén etnikai kisebbséghez tartozás alapján jogellenesen elkülönítette a gyermekeket. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését és a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizáltan a című honlapján, a jogsértő önkormányzat című honlapjának kezdőoldalán, valamint a jogsértő önkormányzat és iskola hirdetőtábláján. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálata a kézbesítésétől számított 30 napon belül kérhető a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Hatóságnál 3 példányban benyújtott keresettel. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A vizsgálat során forint, azaz tízezer-nyolcszáz forint eljárási költség merült fel, melyből forintot, azaz ötezer-négyszáz forintot Tiszavasvári Város Önkormányzata, forintot, azaz ötezer-négyszáz forintot a Tiszavasvári Általános Iskola köteles a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára történő átutalással megfizetni. 1

2 A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget. Ennek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. I n d o k o l á s Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány, vagy kérelmező) közérdekű igényérvényesítés keretében kérelemmel fordult a hatósághoz Tiszavasvári Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) és a Tiszavasvári Általános Iskolával (továbbiakban: Iskola) szemben. A kérelem szerint eljárás alá vontak megsértették az egyenlő bánásmód követelményét kb. 350, pontosan azonban meg nem határozható számú roma gyermekkel szemben a közoktatás területén. Kérelmező szerint a sérelmezett szegregáció, jogellenes elkülönítés az Iskola épületei közötti szinten több éve fennáll és az Önkormányzatnak egy alapítvánnyal megkötni tervezett közoktatási megállapodása az egyenlő bánásmód sérelmének közvetlen veszélyét eredményezi, mivel fenntartaná ezt az állapotot. A beadvány leírja a fennálló helyzetet, mely szerint Tiszavasváriban az Iskolának három iskolai egysége működik. A Kabay épülete a település közepén helyezkedik el, ide legfeljebb évfolyamonként 1-2 cigány gyermek jár. A Vasvári épülete a bűdi telephez közel helyezkedik el, gyakorlatilag homogén cigányiskola. A Pethe U alakú főépületének egyik szárnyában 5 cigány osztály működik, a másik szárnyban csak nem roma gyermekek tanulnak. A főépület mellett található zöld iskolában és a kis épületben csak roma tanulókat oktatnak. A beadvány szerint mind a Vasváriban, mind pedig a Pethében tanuló gyerekek szülei ragaszkodnak az adott iskola épületében történő oktatáshoz, ennek elsődleges oka a földrajzi közelség. Ugyanakkor kérelmező álláspontja szerint a szülők meggyőzhetőek lennének, hogy iskolabusz igénybevételével más épületekbe járassák gyermekeiket. A fennálló állapotot módosíthatja az Önkormányzat közoktatási megállapodás tervezete, amely a Pethe épületeiben oktatott roma gyerekeket (a Pethe kis épületét óvodává alakítva) a Magyarországi M. Alapítvány ingyenes használatába adott részben helyezné el. A kérelmező Alapítvány tudomása szerint az alapítványi intézmény kialakításával kapcsolatos tájékoztatás nem volt teljes körű, illetve annak során megtéveszthették a szülőket, tapasztalataik szerint ugyanis a romák többsége fél a kialakult helyzettől, kétségeik vannak. A szülők közül már mintegy 200-an aláírtak egy iratot, úgy nyilatkozva, hogy szívesen járatnák egy esetleges alapítványi iskolába gyermeküket. Az Alapítvány tudomása szerint a Pethe főépületének egyik felébe (az alapítványi iskolai részbe) csak romák járnának, míg a másik szárnyba többségében nem roma gyermekek járnának. Az Alapítvány előadta továbbá, hogy munkatársai jelen voltak a beiratkozásnál, ahol nem az egyes képzési formák, hanem a különböző épületek közötti választást regisztrálták. Az Alapítvány az etnikai adatokkal kapcsolatosan előadta, hogy azokat munkatársai percepciójára, szülők és helyi önkormányzati tisztségviselők elmondására, valamint az iskola igazgatójától kapott tájékoztatásra alapítja, valamint, hogy ezen etnikai adatok országosan ismertek. Kérelmező indítványozta L.M.Zs. és dr. B. Z. tanúkénti meghallgatását. Kérelmező csatolta a Tiszavasvári Város Önkormányzata által évben készíttetett Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés elnevezésű dokumentumot. Ebből kiderül, hogy október végén a roma lakosság összlétszáma fő volt, ami a város lakosságának 17,5%-a. A dokumentum szerint a Pethe és a Vasvári iskolai egység melletti telepeken élnek a romák, ott magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 2

3 aránya (továbbiakban: HH és HHH). A Kabay iskolai egységben az előbbiekhez viszonyítva alig található HH és HHH gyermek. A HH gyermekek aránya a Kabay egységben 31,4%, a Pethe egységben 63,9%, a Vasváriban 43,4%. A HHH gyermekek aránya a Kabay egységben 5,5%, a Pethe egységben 46,1%, a Vasvári egységben 28,7%. A helyzetelemzés megállapítja, hogy a teljes Iskola vonatkozásában minden évfolyamon vannak olyan osztályok, ahol a HH tanulók aránya 100%, míg a többi osztályokban ennél jóval kevesebb vagy alig van. Emelt szintű, illetve kéttannyelvű oktatás a Pethe és a Kabay egységben van, de csak azokban az osztályokban, ahol nem magas a HH tanulók aránya. Összességében a HH tanulók 17%-a, míg a HHH tanulók mindössze 4,4%-a veszi igénybe az emelt szintű vagy kéttannyelvű oktatási formát. A helyzetelemzés szerint a Pethe iskolai egységben a kéttannyelvű osztályokba járnak a nem roma gyerekek (évfolyamonként 1 osztály), roma kisebbségi oktatásban pedig csak roma tanulók részesülnek, ezért javaslatként fogalmazza meg, hogy az egyes évfolyamokon belül a párhuzamos osztályok vonatkozásában egyformán elérhető legyen mindenki számára a két tannyelvű és a kisebbségi oktatás. Noha a Kabay egységben a tanulók 72,6%-a vesz részt emelt szintű oktatásban, a HH tanulók körében ez az arány csak 65%, a HHH tanulók körében pedig 44%. A dokumentum végül szükséges beavatkozásként írja le, hogy az Önkormányzat gondolja át a HH és HHH gyerekek egyenletesebb elosztását az iskolai egységek és párhuzamos iskolai osztályok vonatkozásában a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében. Kérelmező ezen felül csatolta még az Önkormányzat és a Magyarországi M. Alapítvány közötti közoktatási megállapodás tervezetét, valamint a többek között az Iskola egy részének fenntartói átadásáról szóló 57/2009. (III.31.) Kt. számú ÖK. Határozatot. A hatóság a kérelem alapján eljárást indított, felhívva az Iskolát és az Önkormányzatot érdemi nyilatkozata becsatolására, míg az Alapítványt a kérelem adatainak kiegészítésére. Az Alapítvány hiánypótlásra adott válaszában kiemelte, hogy a Magyarországi M. Alapítvány ugyan a Pethe iskolai egység összes épületét használatba kapja, de a központi épületben tanuló nem roma gyerekek oktatását változatlan helyen kívánja megoldani úgy, hogy a nem roma gyerekek nem válnak az alapítványi iskola tanulóivá. Ennek nyomán figyelembe véve azt is, hogy tudomása szerint csak roma szülők nyilatkoztak úgy, hogy az alapítványi fenntartású intézménybe járatnák gyermeküket az Alapítvány szerint az alapítványi iskola tanulói kizárólag romák lesznek. Nyilatkozatuk szerint továbbá az alapítványi iskola létrehozása azért különösen sérelmes, mert a jelenlegi szegregációt konzerválja, intézményesíti (az új iskolában csak roma tanulók lesznek). Az Önkormányzat képviseletében eljáró dr. V. Ügyvédi Iroda elsődlegesen kérte a hatóságot, hogy az eljárást szüntesse meg, mivel az Alapítvány nem minősül az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján társadalmi és érdek-képviseleti szervezetnek, így nem jogosult az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt közérdekű igényt érvényesíteni, nem illetik meg az ügyféli jogok. Az Önkormányzat Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának névjegyzéke alapján kialakított álláspontja szerint az Alapítvány cél szerinti besorolása szociális tevékenység és nem jogvédő tevékenység. Az Önkormányzat ezen túlmenően kérte a hatóságot annak tisztázására is, hogy a kérelmet az Alapítvány részéről aláíró személy rendelkezett-e képviseleti jogosultsággal. Másodlagosan az Önkormányzat kérte, hogy a hatóság utasítsa el a kérelmet, mint megalapozatlant. 3

4 Az Önkormányzat nyilatkozatához csatolta a május 4-i rendkívüli képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét, melyben a képviselőtestület elfogadta a közoktatási megállapodást. Az ülésen az Alapítványt képviselő dr. B. Z. kifejtette, hogy a közoktatási megállapodás, egy szegregált intézmény alapítványi kézbe adása és fenntartása jogsértő. A nyilatkozathoz csatolt, az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és az Iskola átszervezéséről K. J. közoktatási szakértő által készített szakértői vélemény megállapítja, hogy a település legsúlyosabb problémája a cigányság helyzete. Noha a szülőket mind ben, mind 2008-ban tájékoztatták a tanév indítása előtt az Iskola pedagógiai programjának kínálatáról, az iskolaválasztás többségében a lakóhelyhez közeli elhelyezkedés alapján történt. A szakértő az alapítványi iskola megszervezését jó irányú törekvésnek titulálja, megállapítva, hogy a fennálló szociális probléma megoldása (az integráció) túlmutat egy nevelési-oktatási intézmény keretein. A szintén csatolt 10/2009. (III.26.) CKÖ számú határozat szerint Tiszavasvári Város Kisebbségi Önkormányzata kinyilatkozta egyetértését az Iskola átszervezésével. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke március 31-én kelt levelében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény figyelembe vételével olyan szakvéleményt adott, amely szerint az Iskola egy részének fenntartói átadása nem kifogásolható. A dr. V. Ügyvédi Iroda által képviselt Tiszavasvári Általános Iskola a fent leírtak alapján július 20-án kelt levelében az Alapítvány ügyféli jogát, valamint a kérelmet aláíró személy képviseleti jogát megkérdőjelezve szintén elsődlegesen az eljárás megszüntetését kérte a hatóságtól. Az ügy érdemében a nyilatkozatban előadták, hogy a kérelem álláspontjuk szerint megalapozatlan, ezért kérték annak elutasítását. Az Iskola nyilatkozatában tanúként kérte meghallgatni az Iskola igazgatóját, így törvényes képviselőjét, valamint az Önkormányzat polgármesterét, így törvényes képviselőjét. A nyilatkozat elismeri, hogy az Iskola egy komoly szociális gondokkal küzdő település oktatási intézménye, amely három korábban önálló intézmény (Pethe, Vasvári, Kabay) összevonásával július 1-én jött létre. A 2008/2009-es tanévben az Iskolában 64 osztályban 1388 gyermek tanult. Ezen belül a Kabay egységben 588 főből 175 fő HH (30%), 59 fő HHH (10%), a Vasvári egységben 212 főből 157 fő HH (78%), 102 fő HHH (48%), a Pethe egységben 588 főből 410 fő HH (70%), 353 fő HHH (60%). A nyilatkozat tartalmazza az egyes iskolai egységek infrastrukturális ellátottságának leírását is, e szerint az egységek gyakorlatilag azonos szinten, megfelelően felszereltek. Az Iskola egyes osztályaiban a szülők kérésére magyar nyelvű roma kisebbségi oktatás folyik, azonban az Iskola nem tartja nyilván a gyerekek kisebbségi vagy nemzetiségi hovatartozását. Az Iskola nyilatkozott a HH és HHH tanulók nyilvántartásának rendjéről, valamint tájékoztatta a hatóságot, hogy nem érkezett még panasz a szülők részéről az Iskola etnikai viszonyait illetően. A nyilatkozat szerint a Pethe egység telephelyeinek a Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő térítés nélküli használatba adására azért került sor, mert az alapítványi iskola által kínált komplex életpálya modell programot leginkább a Pethe egység közelében élők kívánták igénybe venni. Az életpálya modell bevezetése amely különös hangsúlyt szentel a felzárkóztatásra azért indokolt, mert a HHH tanulók jelentős része komoly lemaradással érkezik az általános iskolába. A fent említett célok elérésére az Önkormányzat a hagyományos oktatási modellben nem lett volna képes. Az alapítványi iskola működéséről és a közoktatási megállapodás tervezetéről 7 fórumon az összes tanuló szülei tájékoztatást kaptak. Valamennyi fórumon jelen volt a CKÖ képviselője is. A közoktatási megállapodás tervezetét az Önkormányzat honlapján társadalmi vitára bocsátották. 4

5 Az Iskola az egész településre kötelező felvételt biztosító intézmény, körzethatára Tiszavasvári Város közigazgatási területe. A beiratkozás során a szülők nem iskolai egységekbe íratják gyermekeiket, hanem képzési formát választanak. A képzési formák iskolai egységek közötti elosztása az igazgató kompetenciája. Minden gyermek olyan képzési formába kerül, amilyet a szülők választottak tapasztalatok szerint a szülők a lakhelyhez közeli egységet választanak. Az Iskola álláspontja szerint a szülők joga, hogy megválaszthassák, gyermeküknek milyen képzési formát kérnek, e jogot nem lehet tőlük elvonni. A kérelemben leírtakra reagálva az Iskola utal arra, hogy abban összemosódnak a tényállítások és a véleménynyilvánítások, valamint ismételten kifejti, hogy nem vezet nyilvántartást a tanulók etnikai hovatartozásáról. Erre is tekintettel megalapozatlannak tartja azt, hogy az Önkormányzat vagy az Iskola részéről bárki velük etnikai adatokat közölt volna, illetve az Alapítvány által alkalmazott cigány gyerek nem cigány gyerek elkülönítést is, mivel arra sem a gyermekek, sem a szülők nem nyilatkoztak. Az Iskola álláspontja szerint megalapozatlan, pusztán az Alapítvány munkatársainak meggyőződésén, nem tényeken alapul az a panasz, mely szerint az alapítványi iskoláról szóló tájékoztatás nem volt teljes körű, annak során megtéveszthették a szülőket, vagy a romák többsége fél a kialakult helyzettől. Mivel ezen utalások nem jelölnek meg konkrét forrást, az ellenbizonyítás nem is lehetséges. Az Iskola érdemi nyilatkozatában leírja, hogy nem tanúsított sem szegregációt, sem más jogellenes magatartást, a Magyarországi M. Alapítvánnyal megvalósított együttműködése is törvényes. Ennek megerősítésére kérte a Magyarországi M. Alapítvány képviselőinek tanúkénti meghallgatását. Nyilatkozatához az Iskola csatolta a szervezeti felépítését leíró ábrát, valamint a 2008/2009-es osztálylétszámokra vonatkozó, június 15-én hatályos táblázatot. Az Alapítvány július 30-án kelt levelében csatolta Alapító Okiratát, mely szerint az Alapítvány céljai között szerepel az integráció és az esélyegyenlőség megteremtése a gyermekek számára, illetve a harc a diszkrimináció ellen (4. pont). A közhasznú tevékenységek között szerepel az emberi és állampolgári jogok védelme és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (5. pont). Az Alapítvány nyilatkozata szerint a K. J. által adott szakértői vélemény nem elemezte az Esély a jövőért komplex program tartalmi elemeit, pusztán tervekre, elképzelésekre és feltételezésekre épített. A Tiszavasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat szerepére vonatkozóan az Alapítvány utalt arra, hogy ellentétes nyilatkozataik fényében nem ismert a pontos véleményük az iskola fenntartói jogainak átadásáról. A CKÖ január 21-én dr. B. Z.-nek kifejtette az alapítványi iskola létrehozásával, illetve az Iskola jelenlegi szegregációs gyakorlatával kapcsolatos aggályait, majd február 19-én a Roma Polgárjogi Mozgalom Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei elnöke levelet intézett e tárgyban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Roma Integrációs Főosztályának vezetőjéhez. Ugyanakkor a CKÖ fent említett határozatával, valamint a május 4-i szavazáson leadott voksaival egyhangúan támogatta az alapítványi iskola létrehozatalát. Az Alapítvány által említett, az OKM Roma Integrációs Főosztályának vezetőjéhez intézett levél szerint (melyet 29 személy aláírt) a magyar és roma gyerekek külön tanulnak, az alapítványi iskola létrehozásával ezért nem értenek egyet. A nyilatkozat végül utal arra, hogy R. B. az Alapítvány munkatársa, ezen eljárásban ő képviseli a szervezetet. 5

6 A hatóság a tényállás felderítése érdekében szeptember 9-én Nyíregyházán tárgyalást tartott. A tárgyaláson dr. V., az eljárás alá vont ügyvédje kérte, hogy R. A. polgármestert és H. L. igazgatót a hatóság tanúként és ne eljárás alá vont képviselőjeként hallgassa meg, aminek a hatóság helyt adott. R. B., az Alapítvány képviselője csatolta meghatalmazását és előadta, hogy a korábbi nyilatkozataikban leírtakat fenntartják, kérte a hatóságot, hogy Tiszavasvári egész közoktatási helyzetét vizsgálja meg 2004-ig visszamenőleg, különös tekintettel az állításuk szerint szegregált oktatást folytató Pethe Ferenc iskolai egységet. Elmondta, hogy az Alapítvány munkatársa részt vett a szeptember 1-i évnyitón a Kabay iskolai egység épületében, ahol a Kabay és a Vasvári egység tanulói vettek részt. A Vasvári egység tanulói közül ugyanakkor megállapításuk szerint csak a nem roma származásúak voltak jelen. Kérelmező képviselője személyesen is beszélt roma szülőkkel, akik közül volt, aki elmondta, hogy többlettámogatás ígéretével kívánták rávenni őt, hogy gyermekét az alapítványi iskolába írassa, noha ezek a támogatások a 3H-s státuszra tekintettel mindenképpen járnak a gyermeknek. Ezért az Alapítvány feltételezi, hogy a szülők nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beiratkozást megelőzően, a földrajzi elhelyezkedés alapján hozták meg a döntésüket. Az Alapítvány összességében nem látja biztosítottnak azt sem, hogy az alapítványi iskola létrehozatalával megszűnne a szegregáció. Dr. V. L. ügyvéd kifejtette, hogy álláspontja szerint az Alapítvány nem jogosult a hatóság előtti közérdekű igényérvényesítésre, mivel Alapszabályában céljai között nem szerepel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és állampolgári jogok védelme. Kifejtette, hogy sem az Önkormányzat, sem az Iskola nem vezet nyilvántartást a tanulók etnikai hovatartozásáról, álláspontja szerint ezt külső jegyek alapján nem lehet megállapítani. Utalt arra, hogy Tiszavasváriban csak egy általános iskola van, minden szülő oda íratja a gyermekét. Kérte, hogy az Alapítvány jelölje meg azon szülőket, akikre kérelmében és beadványaiban, nyilatkozataiban hivatkozik. Kérelmező képviselője előadta, hogy a kultúrából, öltözködésből, nyelvhasználatból következtetnek arra, hogy a Tiszavasvári Széles és Keskeny utca által határolt területet oláh cigány emberek lakják. Elmondta, hogy a szülőkkel folytatott beszélgetésekkor felmerült tanúkénti meghallgatásuk, de ők úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak az eljárásban szerepelni, mert félnek. Eljárás alá vont képviselője elmondta, hogy tudomása szerint a Magyarországi M. Alapítvány végzett felmérést arra vonatkozóan, hogy melyik szülő kívánja alapítványi iskolába íratni gyermekét, valamint az Önkormányzat szervezett fórumokat, ahol tájékoztatta a szülőket. Előadta, hogy a szülők nem iskolai egységet, hanem tagozatot választottak, noha elismerte, hogy a választás alapja az iskolai egység földrajzi közelsége volt. Álláspontja szerint a szülőt nem lehet korlátozni abban a jogában, hogy megválassza, milyen tagozatra íratja be gyermekét. A hatóság a tárgyaláson tanúként hallgatta meg K. J. tanút, közoktatási szakértőt, aki szakértői véleményt készített 2009 márciusában a Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda és általános iskola átszervezéséről. A szakértő előadta, hogy a szakértői vélemény készítésekor személyesen járta be a tagintézményeket, ott rossz állapotokat talált, főleg az óvodában. A tanú szám szerint nem tudta felidézni, hogy az Iskolában milyen volt az etnikai arány, de elmondta, hogy beszélt az igazgatóval, hogy milyen módon próbáltak egyeztetni a szülőkkel, hogy ne csak a lakhelyükhöz legközelebb eső iskolát válasszák. Tudomása szerint a szülők ragaszkodnak a lakhelyhez közeli iskolához. A szakértő az alapítványi iskola programját nem tudta teljes egészében megismerni, egyes működési dokumentumok akkor még nem is álltak rendelkezésre. Az alapítványi iskola létrehozását egy 6

7 kétségbeesett próbálkozásnak tartja az Iskola és az Önkormányzat vezetősége részéről, hogy megoldást találjon a helyzetre. A tanú eljárás alá vontak képviselőjének kérdésére előadta, hogy az Önkormányzat és az Iskola ezen törekvése jó irányú, jobbító szándékú törekvés volt, a szakértői véleményben előírt feltételek teljesítése esetén a program nyomán biztosan jobb helyzetbe kerülhetnek a HH/HHH gyermekek. A szakértő nyilatkozata szerint az iskola igazgatója összehívott minden szülőt és tájékoztatta őket az átszervezésről, nyilatkozatot is írattak alá velük. A hatóság eljárás alá vont képviselőjének kérésére tanúként hallgatta meg R. A.-t, Tiszavasvári Város polgármesterét. Tanú kifejtette, hogy álláspontja szerint Tiszavasvári oktatási intézményeiben nincsen szegregáció, sem etnikai származás, sem hátrányos helyzet alapján. A Polgármester előadta, hogy Tiszavasvári a rendszerváltást követően nehéz helyzetbe került, az Önkormányzat a helyzet kezelésére számos komplex programot dolgozott ki, így például pályázatokon vettek részt, melyek közül némelyek sikeresek, mások, így a telep-felszámolási pályázat elutasításra került. A közoktatásban jelentkező problémák megoldása érdekében az Önkormányzat úgy döntött, hogy alternatív pedagógiai módszerekre van szükség egy életpálya-modell felállításával. Tanú előadta, hogy a leendő iskolás gyerekek szülei körében az alapítványi iskoláról még a testületi döntést megelőzően igényfelmérést végeztek, melyen jelen voltak érdekvédelmi szervezetek, iskolák vezetői, CKÖ képviselők is. Az elsődleges felmérés során mintegy 200 család nyilatkozott (nem csak a Pethe iskolai egységből), ami kb. 300 gyermeket jelent. A nyilatkozatnak azaz, hogy kívánja-e a szülő gyermekét az alapítványi iskolába járatni nem volt kötelező érvénye. Ezzel párhuzamosan szülői értekezleteken is tájékoztatták a szülőket, majd a Magyarországi M. Alapítvány kereste meg őket. Ekkor 360 gyerekre jelezték, hogy az alapítványi iskolába kívánják íratni őket. Azok, akik nem kívántak az alapítványi iskolába átmenni, bekerültek a Kabay iskolai egységbe. A tanú is megerősítette, hogy a beiratkozás a városházán történik, a szülők szakot és képzési irányt választanak, nem iskolai egységet. A Pethe iskolai egység épülete teljes egészében a M. Alapítvány működtetésébe került, de az angol tagozatos osztály a megállapodás értelmében fizikailag továbbra is ott került elhelyezésre. Tanú előadta, hogy Tiszavasvári hosszúkás település, melynek két végén van az a történelmi terület, amely hátrányos helyzetű, valamint egy ilyen terület van még a városon kívüli Józsefházán is. Amikor a korábban külön intézményként működő iskolákat összevonták, megpróbálták a gyerekek egy része esetén a szülőket meggyőzni, hogy gyereküket a Kabay egységbe írassák, még iskolabuszos szállítást is felajánlottak, de sikertelenül. A tanú szerint az, hogy a Pethe egységben egyes osztályokban igen sok HH/HHH gyerek van, de évfolyamonként egy osztályban nincs vagy csak kevés ilyen gyermek, pedagógiai okokra, illetve a szülők döntésére vezethető vissza. Kérelmező képviselőjének kérdésére a polgármester előadta, hogy a pénzügyi nehézségeken az alapítványi működésbe adás nem enyhített, a cél az ex katedra képzési módszerek korszerűsítése, az oktatás színvonalának javítása. Tanú tudomása szerint az alapítványi iskolának mintegy tanulója van, a többség továbbra is a földrajzi közelség okán választotta ezt az iskolát. Tanú álláspontja szerint az Iskola nem folytatott szegregációs gyakorlatot, mert ami ténylegesen megvalósult, az a szülők írásba kinyilatkoztatott kérésének fényében történt, hiszen bármely szülő írathatta volna gyermekét másik tagozatba. A volt Pethe egységben az ott elhelyezkedő (de szervezetileg az Iskola Kabay egységéhez tartozó) angol tagozaton kívül csak normál, nem tagozatos osztályok vannak. Tanú elmondta, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat (CKÖ) választásakor 156 választópolgár jelentkezett be roma választóként, neki ezen kívül nem állnak rendelkezésére etnikai adatok, így arról sem, hogy milyen a roma gyerekek aránya az Iskolában. Kifejtette 7

8 ugyanakkor, hogy a Széles és Keskeny utca által határolt területen és más KSH által meghatározott körzetekben is sok világos bőrű, szőke hajú gyermek van. Tanú elmondta, hogy az alapítványi iskolával kapcsolatos tájékoztatáson, fórumon részt vettek a helyi és a megyei CKÖ képviselői, a Magyarországi M. Alapítvány, az Iskola, az Önkormányzat és a szülők is. Véleménye szerint a szülők számára egyértelmű és érthető volt a szándék, az óvoda esetében kifejezetten pozitív volt a fogadtatás is. A hatóság eljárás alá vont képviselőjének kérésére tanúként hallgatta meg H. L.-t, a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatóját is, aki elmondta, hogy 2007 óta az összevont általános iskola igazgatója. A beiratkozás elmondása szerint éppen azért történik a városházán, hogy a szülők ne azonosítsák épületekkel a képzési formákat. Tanú két éves tapasztalata során egyszer sem kellett tagozatválasztási kérést elutasítani, ő maga pedig ösztönözte a szülőket, hogy válasszák az emelt szintű képzéseket. Tanú nyilvántartás hiányában nem tudta pontosan megjelölni a roma tanulók számát. Elmondta, hogy a Kabay egységben azért van jóval kevesebb HH/HHH gyermek, mert a szülők általában ragaszkodnak a tanítókhoz, valamint ahhoz az épülethez, ahová a nagyobb testvér járt. Tanú igazgatóvá választása óta az egyenlő esélyek megteremtésére törekedett, az infrastruktúrát igyekezett mindenhol egyformán fejleszteni, a cigánytelepen a szülőket arra ösztönözni, hogy emelt szintű képzésre írassák gyermeküket. Elmondása szerint azt a célt tűzte ki, hogy a Kabay egységben osztályonként minimum 3-4 HH/HHH gyermek legyen. Tanú előadta: az, hogy a Pethe egységben minden évfolyamon van egy olyan osztály, ahol látványosan kevesebb a HHH-s gyerek, hagyomány volt, amit ő örökölt minden évfolyamon indult kéttannyelvű osztály, ahova HHH-s gyerekek nem jelentkeztek. Az igazgató elmondta még, hogy a Pethe és a Vasvári egységekben van magyar nyelven zajló cigány kisebbségi oktatás és megjelölte az ilyen osztályokat. Az alapítványi iskola szervezésével kapcsolatos fórumokon tanú jelen volt, álláspontja szerint objektív tájékoztatás hangzott el. Az Iskola tanulói létszáma a Pethe egység épületének átadásával mintegy 400 fővel csökkent, de arra is volt példa, hogy a Pethe egységből átírattak gyermeket a Kabay egységbe. Tanú elismerte, hogy valóban alacsony a HH/HHH gyermekek aránya az emelt szintű oktatásban, de a Kabay egységben (amelyben a legtöbb emelt szintű osztály van) folyamatosan nő a számuk. Tanú kérdésre elismerte, hogy a Pethe egység amíg működött, valóban jelentős eltérést mutatott az egyes osztályok között a HH-sok arányát illetően. Eljárás alá vont képviselőjének kérdésére tanú kifejtette, hogy örökség alatt a korábbi osztályba sorolási gyakorlatot értette, a korábban kialakult osztályszerkezeteket ugyanis nagyon nehéz menet közben megváltoztatni. Az alapítványi iskolával kapcsolatos tájékoztatásról elmondta, hogy a fórumokat a nagyközönség által érthető nyelvezetet használva vezették le, azokon a CKÖ-től is mindig ott volt valaki. Az Iskola igazgatója is megerősítette: nem könnyítette meg az Iskola anyagi helyzetét az, hogy a Pethe egységet átvette a Magyarországi M. Alapítvány. A hatóság a tárgyaláson tanúként hallgatta meg L. M. Zs.-t, akinek gyermeke korábban a Pethe iskolai egységbe járt, földrajzilag jelenleg is oda, az Iskolához tartozó kéttannyelvű osztályba jár, így tapasztalatait szülőként szerezte. Tanú elmondása szerint a Pethe egység épületében a roma gyermekek származásukra a tanú külső jegyekből következtetett külön épületben voltak elhelyezve, amit egy udvar kötött össze a másik épülettel. Tanú gyermekének osztályába is járnak roma gyermekek, szám szerint négyen a tizenhat fős osztályba. Elmondása szerint Tiszavasváriban hisztérikus hangulat alakult ki a roma és a nem roma származású szülők között, gyermeke osztálya is nehezen indult be, de most már összekovácsolódtak, nincsenek problémák. 8

9 Elmondása szerint ő, mint más szülők is, kifejezetten a tanító miatt íratta gyermekét a Pethe egységbe, valamint azért, mert kedvező kép alakult ki a kéttannyelvű képzésről. Volt olyan szülő, aki félelmében akarta a Kabay egységbe íratni a gyermekét, mert nem látta biztosítottnak a Pethe egység jövőjét. Az alapítványi iskola létrehozását megelőzően tanú tudomása szerint két fórum volt, melyen parázs vita alakult ki, a Pethés szülők az iskolai egység jövője miatt aggódtak, valamint olyan kérdések is felmerültek, hogy a roma és a nem roma gyermekek mennyit fognak érintkezni egymással. Tanú nyilatkozata szerint azzal indokolták a Pethe egység alapítványi működésbe adását, hogy évente 200 roma gyermek születik, számuk egyre csak nő, ezért félő, hogy magyar szülők el fogják hordani a gyerekeiket más településekre. Kétszer kellett arról nyilatkoznia tanúnak, hogy melyik iskolába szeretné gyermekét járatni. Tanú maga is pedagógus kifejtette, hogy más minőségű oktatást lehet végezni egy olyan 20 fős osztályban, ahol 5 roma gyerek van, mint ahol mind a 20 roma gyerek. Véleménye szerint meg lehetett volna valósítani az integrációt, ha egyenlő mértékben osztják el a roma gyermekeket a város iskoláiban, fokozatosan. A jelenlegi állapotokról előadta tanú, hogy véleménye szerint az alapítványi iskolába 3H-s gyermekek járnak, míg a földrajzilag szintén ott lévő osztályokba, melyek az Iskolához tartoznak, csak osztályonként kb. 4 roma gyermek jár. Eljárás alá vont kérdésére tanú elmondta, hogy tudomása szerint (melyek a tényekkel nem egyeznek meg) a településen 3 iskola van. Elmondta, hogy számára nem volt egyértelmű az, amit a szülői fórumon hallott, illetve, hogy abból mi valósulhat meg valójában. Tanú számára komolytalannak, megvalósíthatatlannak tűnt a terv. Eljárás alá vont kérdésére tanú előadta, hogy külsőségek, megfigyelések alapján gondolja úgy, hogy az alapítványi iskolába halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek járnak. Összességében tanúban ellenérzéseket szült az alapítványi iskola beindítása, azt erőszakos elkülönítésnek érzi. A hatóság tanúként hallgatta meg N.L.-t, a Magyarországi M. Alapítvány kuratóriumi tagját, aki elmondta, hogy 2008 decemberében ismerte meg a tiszavasvári iskolarendszert, amelyről pozitív képe alakult ki. A fenntartás átadásával kapcsolatban nem az Önkormányzat kereste meg a Magyarországi M. Alapítványt, annak lehetőségéről egy Tiszavasváriban szakértői feladatokat ellátó személytől értesültek. Tanú nem tudott arról nyilatkozni, hogy az átvétel jóe az Önkormányzatnak, de elmondta, hogy a Magyarországi M. Alapítványnak jó lehetőség, egy modellkísérlet, mert korábban nem tartottak fenn általános iskolát. Ez egy életpálya modellt foglal magában, amely a családokat a gyermek születésétől nyomon követi, oktatási, kulturális és mentálhigiénés jellegű, ezzel a deszegregációt is elősegítheti, noha a tanú nem tudta megítélni, hogy a programra azért lenne-e szükség, mert léteztek Tiszavasváriban szegregációs problémák. A Magyarországi M. Alapítvány tervezi, hogy oktatási szintfelmérést végez és egyéni fejlesztőprogramokat is javasol. Eljárás alá vont kérdésére elmondta, hogy nem érez ellenszenvet a pedagógusokban amiatt, hogy közalkalmazotti státuszból munkaviszonyba kerültek. Az alapítványi iskola létrehozásával kapcsolatban több lépcsőben tartottak tájékoztatókat, volt, hogy a Magyarországi M. Alapítvány, volt, hogy az Önkormányzat részéről, tanú szerint a jelenlévők minden esetben megértették a tájékoztatást. Kiemelte, hogy a CKÖ is támogatta az átvételt. Az életpálya modell fő előnyeként a komplexitást, a folyamatosságot, a korai időszakban elkezdődő fejlesztést és az élethosszig tartó képzést jelölte meg. A két iskolában azonos a tanterv, éppen az átjárhatóság érdekében. Eljárás alá vont képviselője a tárgyaláson csatolta a Beiratkozási lap az első osztályos tanulók beírásához 2009/2010-es tanévre elnevezésű dokumentumot, melyből kitűnik, hogy a szülőknek képzési formát kell választani, a választható képzési formák azonban iskolai 9

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla Farkas Lilla A MISKOLCI DESZEGREGÁCIÓS PER ELSÔ FELVONÁSA Amióta léteznek cigány jogvédô szervezetek, tevékenységeik között elôkelô helyen szerepel a romák iskolai szegregációja elleni jogi fellépés. A

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/145/14/2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, a továbbiakban: hatóság) a kiskorú kérelmező (a továbbiakban:

Részletesebben

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól BESZÁMOLÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól 2006. Az emberi

Részletesebben

I. A szegregáció szociológiai fogalma

I. A szegregáció szociológiai fogalma Az oktatási szegregáció kérdései Az országgyűlési biztos 2003. évi munkájáról 2004. május 19-én számolt be az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának. A meghallgatáson felmerült annak az igénye,

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmezőnek a Dr. D. A. ügyvéd által képviselt Fővárosi Önkormányzat ÉPTISZK Gazdasági

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján SZERZŐK: DR. UDVARI MÁRTON IVÁNYI KLÁRA LEKTOR: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/365/ /2011. Előadó: dr. S.A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Z.Z. Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Y.Z. ügyvéd által

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [1] BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [2] I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. J/2099 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika dr. Szajbély Katalin dr. Magicz András 1. Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben