Környezetmérnöki szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetmérnöki szak"

Átírás

1 Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem

2 TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási kérelem indoklása, a képzési kapacitás bemutatása 4 III.Alapképzési szak tantervek és a tantárgyi programok leírása 7 IV. A képzés személyi feltételei 8 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 16 MELLÉKLETEK 1. sz. Az intézményi tanács támogató javaslata 2. sz. Az alapszak képzési és kimeneti követelményei 3. sz. A szak tanterve 4. sz. Tantárgyi programok 5. sz. Az oktatók személyi szakmai adatai 6. sz. Az intézményvezető szándéknyilatkozata 7. sz. A közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatók nyilatkozata 8. sz. A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók nyilatkozata 9. sz. Az intézményvezető nyilatkozata a szükséges szellemi és tárgyi feltételekről 10.sz. Felhasználói kapcsolatok és vélemények 1

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Budapesti Műszaki Főiskola Budapest, Doberdó u Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar 3. Az indítandó alapszak megnevezése Környezetmérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Környezetmérnök, B.Sc. 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése Könnyűipari Környezetmérnök Villamosipari Környezetmérnök 6. A képzési idő; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma Félévek száma: 7 Kreditek száma: 210 az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma Tanórák száma: 2925 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. Szakmai gyakorlat: 2x4 hét iparban, szakhatóságnál, önkormányzatoknál vagy egyéb a szakterülethez kapcsolódó munkaterületen eltöltött nyári gyakorlat. 7. A szak indításának tervezett időpontja : 2006.szeptember 01. 2

4 8. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása.. Dr. Patkó István tanár intézetigazgató 9. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Budapest, prof.dr.habil Rudas Imre egyetemi tanár rektor 3

5 II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben én a Bánki Donát Műszaki Főiskolából Kandó Kálmán Műszaki Főiskolából Könnyűipari Műszaki Főiskolából létrehozott Budapesti Műszaki Főiskolán hagyománya van a környezetvédelem oktatásának. Az integrációt megelőző időtől napjainkig a főiskola minden karán folyik tárgyként a környezetvédelem oktatása ben indult a Könnyűipari Műszaki Főiskolán a Környezetvédelmi szakirány. Az integrációt követően a képzés a Főiskola Könnyűipari Karán folyt a 2003/2004-es tanév végéig szeptemberében Környezetmérnöki szak indult a főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karán Jelenleg a Környezetmérnöki Szakon 78 fő tanul nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben. A hallgatók két szakirány közül választhatnak, ezek: Villamos Könnyűipari A posztgraduális képzés 1994-re nyúlik vissza főiskolánkon. Ez a képzés két éves és szakmérnöki diplomát ad. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel, illetve a már, meglévő károk, problémák felmérésére, csökkentésére alkalmas kármentesítési technológiák ismeretével. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hulladékszegény, illetve környezetbarát technológiákról az iparban, valamint az erdő- és mezőgazdaságban. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tényleges tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést ad. Elsajátítják a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismereteket. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatják ipari- és termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél, NGO-knál. A két /könnyűipari, villamosipari/ szakirányú képzés keretében a hallgatók a környezetvédelmi képzésen túlmenően elsajátítják az egyes iparágak technológiáit is. 4

6 Így a végzett hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy ipari termelő szférában integrálják a környezetvédelmet a vállalati menedzsmentbe. A hallgatók speciális készséget, képességet illetve olyan tudást szerezhetnek, melynek alapja az ipari környezetvédelem, és erre épülnek az egyes iparágak sajátosságai is. Ezért hallgatóinkat előszeretettel fogadják termelési gyakorlatokra a vállalkozások. Hallgatóink túlnyomó részét a vállalkozások a diploma megszerzését követően alkalmazzák. 3. Az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzés (MA, MSc) lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben vagy más intézményben való indíthatóság körülményeinek bemutatása. A Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának vezetésével tíz egyetem és három főiskola közösen készítette el és nyújtotta be a környezetmérnöki alapképzési /B.Sc./ szak létesítésére irányuló kérelmet. Így a Főiskolán végzett hallgatók széles választékból választhatják ki a mesterképzés helyszínét. A Budapesti Műszaki Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem között meg lévő több évre visszanyúló oktatási és képzési együttműködésre építve tervezzük a Nyugat- Magyarországi Egyetemen, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen és a Veszprémi Egyetemen biztosítani végzett hallgatóink számára az M.Sc. képzés lehetőségét. 4. Az indítandó alapszak hallgatóinak a ráépülő valamely (tervezett) mesterképzésre való felkészítésének bemutatása, a kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. (A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapokat szélesítő, akadémiai szakirány bemutatása, amennyiben az intézmény mesterszakot kíván indítani az adott képzési ágban.) Mint már az előző pontban kifejtettük a Kar saját kereteiben a környezetmérnök szakon mesterképzést nem szándékozik indítani. Tehetséges, rátermett és törekvő hallgatóink számára viszont biztosítani szeretnénk a mesterképzésre való felkészülés lehetőségeit a Budapesti Műszaki Főiskola keretein belül. A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapok szélesítésére elsősorban a kötelezőn és a szabadon választható tantárgyak tantervben látható elhelyezése és óraszáma ad lehetősége. Az itt meghirdetendő tantárgyak részletes tematikáját egyeztetni kívánjuk a mesterképzést indító egyetemi karokkal, figyelembe véve az ott kialakított akadémiai szakirány tantárgyait, tematikáit. Ilyen vonatkozásban elképzelhető egyes előadók óraadói meghívása, vagy az egyetemen történő oktatásba való bekapcsolódás. A Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Karon eddig is kiemelkedő tudományos diákköri tevékenység folyt. Ennek szerepe, jelentősége fokozottan érvényesíthető a tehetséggondozó tevékenységben, a mesterképzésbe való belépés elősegítésében. Az országos és TDK konferencián több hallgatónkat díjazták. A 2004-es évben egy hallgatónk első díjat ért el A tehetséges hallgatókat rendszeresen bevonjuk az intézatban folyó kutató munkába, de önállóan is indítanak kutatási témát, melyből TDK dolgozat, szakdolgozat születik. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hallgatói publikációs tevékenységre. 5

7 Fontosnak tartjuk a társ-egyetemi karokkal való közvetlen egyeztetést és kooperációt, hiszen a mesterképzés célszerű tematikájának kialakítása mind a kutatási-fejlesztési szempontok, mind pedig a munkaerőpiac praktikus vállalati igényeinek figyelembe vételét is igényli. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva). A Budapesti Műszaki Főiskola infrastrukturális helyzete a magyar felsőoktatásban - jó ben kerül átadásra egy nettó 6600 m 2 alapterületű oktatási épületegyüttes, és jelenleg folyik PPP keretében egy nettó 2000 m 2 alapterületű új oktatási épület közbeszerzési eljárása. Terveink szerint ennek az új épületnek a várható átadása 2006 elejére tehető. A laboratóriumi háttér alapvetően a jelenleg folyó környezetmérnöki szak képzését biztosító laboratóriumokra épül. A képzéshez szükséges eszközökkel, műszerekkel rendelkezünk. Természetesen saját pénzügyi forrásainkból és különböző pályázatokon elnyerhető pénzekből folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat szeptemberében a képzést nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában az alábbi hallgatói létszámmal tervezzük indítani: nappali államilag finanszírozott: nappali költségtérítéses: 100 fő 100 fő ban tervezzük indítani a levelező és távoktatás keretében is a képzést. 6

8 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv A szak tantervét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. Tantárgyi programok A tantárgyi programokat a 4.számú melléklet tartalmazza. 3. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi feltételei. A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése nagy hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére. A tanterv 150 kontakt órát tartalmaz. Ezeket az órákat a hallgatók nyelvi tudásszintjétől függetlenül igénybe vehetik. A főiskolán az oktatás 4 nyelvi laborban történik. Az Óbudai telephelyen egy nyelvi centrumot hoztunk létre, mely akkreditált vizsgahelyként is működik. 7

9 IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány alapszak felelőse Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben Dr. Patkó István szf. CSc tanár T 1 3/4 Dr. Patkó István zvf. CSc tanár T 1 3/4 Dr. Szűcs Iván szif. PhD tanár T 0 2/3 Dr. Nemcsics Ákos szif. CSc tanár E 0 3/3 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) 1. Matematika ( szigorlati tárgy) Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Dr. Rudas Imre DSc dr.habil egyetemi tanár Dr. Zoller Vilmos CSc tanár A tantárgy oktatói Munka-kör Mun- A kavi- tantárgy szony előadója típusa I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I N 1/3 T I I Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben alapozó tárgya k 2. Fizika 3.Műszaki Kémia I.-II. és Analitikai kémia 4. Biológia Ambrusné Somogyi PhD Kornélia hallgató docens Baranyai István - adjunktus Szabó László - adjunktus Dr. Orosz János CSc tanár Szabó Lóránt - adjunktus Várkövi József - tanársegéd Dr. Borbélyné Dr. PhD Székely Éva docens Kiss Ferencné - adjunktus Koltai László - tanársegéd Dr. Szerleticsné Dr. Túri PhD Mária docens Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd T N I T N I T N I T I N 1/3 T N I T N I T I N 1/3 T I I T N I E I N 3 T I I T N I 8

10 Alapozó tárgyak 5. Ökológia Dr. Gősi Péter CSc docens Cselőtei Gábor - tanársegéd Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus 6. Geológia Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus 7. Dr. Medve András CSc Közgazdaságtan tanár Dr. Bujdosó László dr. univ docens Kovácsné Bukucs Erzsébet - adjunktus Dr. Szeghegyi Ágnes PhD docens 8. Dr. Kadocsa György CSc Vállalkozásgazdaságtan tanár Dr. Elek Erzsébet Dr.univ. docens Dr. Szűts István CSc tanár Tóth Gábor - docens 9. Dr. Szűts István CSc Menedzsment tanár Dr. Bartos István Dr.univ. docens Dr. Csaba László PhD docens Dr. Kadocsa György PhD tanár 10. Dr. Vukovári Győző Dr.univ. Külső Környezeti óraadó jogi ismeretek 11.Integrált Dr. Koczor Zoltán CSc irányítási tanár rendszerek Göndör Vera - tanársegéd Tóth Tímea 12. Mérnöki kommunikáció 13. EU ismeretek Korondi Endre - PhD hallgató tanársegéd docens Dr. Véghné Vörös Mária Dr.univ. docens Korondi Endre PhD hallgató docens E I N 3 T N I T I I T I I 3/3 T I N 1/3 T N I E N I T N I T I N 1/3 T I I T I N T N I T I N 1/4 T N I T I N T I N E I 1 T I 1/5 T I T I T I 3/5 T I 2/2 T I 9

11 b. szakmai törzstárgyak 1. Környezettan 2. Mechanika 3. Műszaki rajz és dokumentáció 4. Elektrotechnika 5. Szabályozás és vezérlés 6. Általános mérnöki ismeretek 7. Biztonságtech nika 8. Földtudományi szakismeretek 9.Környezeti elemek védelme (záróvizsgatárgy) Dr. Gősi Péter CSc docens Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Soósné Berecz Márta - adjunktus Szabó Tibor - docens Szabó Péter - adjunktus Nagyné Halász Erzsébet - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Szabó Péter - adjunktus Szabó Tibor - docens Ménesi András - adjunktus Várkövi József - tanársegéd Dr. Patkó István CSc tanár Ménesi András - adjunktus Simon Tamás - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Simon Tamás - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus Szabó Tibor - docens Soósné Berecz Márta - adjunktus Némethné Katona Judit PhD hallg. adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd Dr. Patkó István CSc tanár Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Soósné Berecz Márta - adjunktus Pongrácz Csaba - adjunktus E I 3 T I T I T I N 3/5 T N I T N I T I N 3/5 T N I T N I T I N 3/5 T I I T N I T I N 3/4 T N I T N I T N I T I N 3/5 T N I T N I T I 3/5 T I T I N 3/3 T N I T I N 3/4 T I I T I I T I I T N I 10

12 10. Természet és tájvédelem 11. Informatika 12. Térinformatika 13. Környezetérté kelés és audit 14. Környezetgaz dálkodás 15. Környezetgaz daságtan Dr. Deseő Éva PhD Külső óraadó Cselőtei Gábor - Némethné Katona Judit PhD hallgató tanársegéd adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd Dr. Bakó András DSc egyetemi tanár Ambrusné Somogyi Kornélia - docens Gyöngyné Maros Judit - adjunktus Kiss László - docens Szabó László - adjunktus Valkó Vilmos PhD hallgató docens Kovács András - Valkó Vilmos PhD hallgató Soósné Berecz Márta - Szederné Baranyai Beatrix - Szenes Ildikó PhD hallgató Bodáné Kendrovics Rita Szenes Ildikó Bodáné Kendrovics Rita - PhD hallgató Dr. Szerleticsné Dr. Túri PhD Közegészség Mária ügy Némethné Katona Judit PhD hallgató. 17. Környezeti mérések, Konorót Ferenc monitoring 18. Környezetvédelmi műveletek és technológiák (záróvizsga- adjunktus docens adjunktus adjunktus docens adjunktus docens adjunktus docens adjunktus Dr. Gősi Péter CSc docens - adjunktus Dr. Patkó István CSc tanár Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus E I N T N I T I I 3/3 T N I T I N 1/3 T N I T N I T N I T N I T I I 2/2 T N I T I I 2/2 T I I T I I T I N 3/3 T I I T I N 3/3 T I I E I 3 T I E I 3 T N I T I N 3/4 T I I T N I 11

13 tárgy) 19. Környezeti kémiai (szigorlati tárgy: Műszaki kémia I-II. és Analítikai kémia tárgyakkal együttesen) Simon Tamás Soósné Berecz Márta Dr. Szerleticsné Dr. Túri Mária Dr.Baksay Miklósné Dr. Csányi Sándor - - PhD dr. univ dr. univ adjunktus adjunktus docens docens docens T N I T N I E I N 3 T N I T I I 12

14 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE A tantárgy oktatói Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Munkakör 1. Villamosságtan Dr. Újfalussy László PhD docens 2. Elektronikai Gröller György technológia - docens 3. Elektronika és Dr. Újfalussy László PhD digitális technika docens 4. Metrológia és Dr. Kohut János PhD villamos mérések docens 5.Energetika Dr. Nemcsics Ákos CSc tanár 6. Elektronikai Szenes Ildikó hulladékok kezelése docens 7. Életciklus elemzés, környezetbarát tervezés 8. Szenzorok és adatgyűjtő rendszerek 9. Energiahatékony villamos konstrukciók 10. Ökológikus műszaki konstrukciók 11. Világítástechnika alapjai 12. A híradástechnika alapjai 13. Mikroszámítógépek és rendszerek 14. Az automatika alapjai Gröller György PhD hallgat ó - docens Dr. Újfalussy László PhD docens Dr. Nemcsics Ákos PhD tanár Dr. Nemcsics Ákos PhD tanár Gröller György Wührl Tibor Palóc Péter docens adjunktus adjunktus Dr. Nagy Lóránt PhD docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I 3/3 T I I 3/2 T I I 3/3 T I I 1/1 E I 3/3 T I I 3/3 T I I 3/2 T I I 3/3 E I I 3/3 E I 3/3 T I I 3/2 T I I T I I T I 1/3 Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben 13

15 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE 1. Feldolgozástech nológia 2. Speciális környezetvédelem A tantárgy oktatói Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) 3. Környezetállapot Szabó Tibor dokumentálás 4. Szimulációk Borka Zsolt 5. Védelmi textíliák Pataki Márta 6. Szűréstechnika textíliákkal 7. Hulladékok ártalmatlanítása Tud. fok. /cím Munkakör Dr.Szűcs Iván PhD tanár Ágostonné Pávai Julianna - docens Dr. Bődi Béla Dr. univ. tanár Dr. Beke János Dr.univ tanár Dr. Kutasi Tamás Dr. univ docens Dr. Endrédy Ildikó PhD tanár Medveczkyné Péter Borbála - docens Dr. Szűcs Iván PhD tanár Kiss Ferencné - adjunktus Tiefbrunner Anna - adjunktus Borbélyné Dr. Székely PhD Éva docens Orcsik Gézáné Sinkáné Dr. Király Anna Dr. univ docens tanársegéd tanársegéd tanársegéd docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I 2/4 T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I 2/4 T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben 14

16 9. Az oktatók személyi-szakmai adatai A IV.1. és IV.2. táblázatokban feltüntetett oktatók adatlapjait csatoljuk, amely adatlapok oktatónként az alábbi adatokat tartalmazzák: (5.sz.melléklet) név, születési év, végzettség, szakképzettség jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv a (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); dr habil cím, egyéb címek a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok. Az oktatói adatlapokat az alábbi csoportosításban (csoporton belül névsor szerint) csatoljuk: (1) szakfelelős; (2) szakirány-felelősök {ha vannak} (3) teljes munkaidőben foglalkoztatottak (4) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak. 10. Nyilatkozatok Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy az 1. és 2. táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja a felsőoktatási intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. (6.sz.melléklet) Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban (munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. (7.sz.melléklet) Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatói esetében kérjük csatolni a nevezett oktató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e felsőoktatási intézményben kettőnél több teljes munkaidejű munkaviszonnyal. (8.sz.melléklet) 15

17 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 1. Országosan elismert tudományos műhely vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F / művészeti terület bemutatása. A kutatási területeken végzett tudományos tevékenység eredményei intézethez, csoportokhoz és személyekhez kapcsolódóan zömében szakcikkek, konferencia előadások és ipari feladatmegoldások formájában megjelennek még a hazai és nemzetközi kiadványokban és rendezvényeken. Tervezzük a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel szorosabbra fűzni a kutatási együttműködésünket. Jelenleg az Intézetben a havaria okozta környezeti károk elhárításával kapcsolatos, valamint az erdőpedagógiai kutatások folynak. Ezeket 1-2 éve indítottuk, és az első eredmények 2005 őszére várhatóak. 2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra: tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás, stb.) a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei. A tervezett szakot saját intézményi telephelyén, Bp. Doberdó u. 6.sz. alatti épületében kívánja megvalósítani, ahol a tervezett létszámhoz alkalmas előadótermek és tantermek rendelkezésre állnak. Valamennyi terem felszereléséhez megfelelő táblafelület, írásvetítő, számítógép-hálózati csatlakozási pont és vetítővászon tartozik, ezen kívül mobil videó-kivetítővel láthatók el. A kiemelt előadótermek és laboratóriumok telepített videó-vetítővel rendelkeznek. 16

18 Laboratóriumok, műhelyek, gyakorlóhelyek Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet: Az Intézet a Főiskola Doberdó utcai épületében a D-411 jelű helységben egy kb. 80 m2 alapterületű környezetvédelmi laborral rendelkezik, továbbá az alagsorban egy másik hasonló méretű laboratóriummal. A rendelkezésre álló eszközökkel a laboratóriumok a következő feladatokat képesek ellátni: - Mikrobiológiai vizsgálatok : mikroszkópok projektor kapcsolattal, sterilizáló, termosztát - Vizminőségi vizsgálatok : RQFlex (Merck) vízelemző PH mérők, laboratóriumi edényzet, vegyszerek - Kémiai vizsgálatok : GC-17A (Shimadzu) gázkromatográf szennyezőanyag koncentrációk nagypontosságú meghatározása, Desaga- DS 450 gázelemző - Porimmissziós vizsgálatok : KS 303L (Kálmán kft) immissziómérő műszer - helység porkoncentrációjának meghatározása - valamint személyre erősíthető porimmissziós munkahelyi persométerek - Zajimmissziós vizsgálatok : Több Brüel és Kjaer zajszintmérő műszer, zajanalizátor, további akusztikai mérőműszerek - Rezgésmérés : több rezgésmérő és analizáló műszer - További mérőeszközök : hőmérők, légsebességmérők, nyomásmérők, villamos mérőműszerek, analitikai mérlegek, stb. A Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán további laboratóriumok állnak rendelkezésre a környezetmérnök szak oktatásához. A Doberdó úti telephelyen nagyteljesítményű hálózat épült ki (100 Mbit/sec), melynek végpontjaihoz kapcsolódva összességében közel 250 személyi számítógép, illetve munkaállomás multimédiás támogatással segíti a korszerű oktatómunkát. A BMF Doberdó utcai könyvtárában megtalálhatók a tantárgyakhoz tervezett kötelező és ajánlott irodalmak, valamint a legfontosabb szakfolyóiratok. A könyvtár magyar és külföldi kiadókkal együttműködve, a pályázati lehetőségeket kihasználva aktualizálja és bővíti az anyagát. A BMF-en ALEPH 500 integrált könyvtári informatikai rendszer működik, melyen a multidiszciplináris tájékoztatás is biztosítható más intézmények könyvtáraival. 3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. (9. sz. melléklet) 17

19 18

20 1.sz. M E L L É K L E T Az intézményi tanács támogató javaslata 19

21 PÓTOLJUK 20

22 2.sz. M E L L É K L E T Az alapszak képzési és kimeneti követelmények 21

23 KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK 1. Az alapszak megnevezése: környezetmérnöki alapszak 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: környezetmérnök 3. Képzési terület: műszaki 4. Képzési ág: bio-, környezet- és vegyészmérnöki 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont 6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: - ; 6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 40 kreditpont; 6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 10 kreditpont; 6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont; 6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 60 kreditpont; 6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpont: Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására. Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök. a várható szakirányokat is figyelembe véve, képesek: környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére; környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre; vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre; víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálásra; szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére; környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására; környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására; környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre; hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására; közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére; oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre; 22

24 környezetvédelmi létesítményeket. víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb.. üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására; települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: kreditpont matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia; gazdasági és humán ismeretek: kreditpont közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek; szakmai törzsanyag: kreditpont szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot- értékelés; környezetmenedzsment). 9. Szakmai gyakorlat Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 23

25 24

26 3.sz. M E L L É K L E T A szak tanterve 25

27 26

28 27

29 28

30 4. sz. M E L L É K L E T Tantárgyi programok 29

31 Tantárgyi programok leírása Természettudományi alapismeretek Matematika 1. Logikai és halmazelméleti alapfogalmak. Általános függvényfogalom. Számsorozat, határértéktételek. Egyváltozós függvények tulajdonságai, elemi alapfüggvények. Differenciálhatóság, szabályok. Szélsőértékek, középértéktételek. Magasabb rendű deriváltak. Függvényvizsgálat differenciálszámítással. Egyváltozós függvény határozott integrálja. Primitív függvény, határozatlan integrál. Alapintegrálok, parciális integrálás. Integrálás helyettesítéssel. Az integrálszámítás alkalmazásai. Közelítő integrálás. Szász G.: Matematika I-II-III. NTK, 1995 Bárczy B.: Differenciálszámítás, MK, 1995 Bárczy B.: Integrálszámítás, MK, 1995 Matematika 2. Műveletek komplex számokkal. Differenciálegyenletek tulajdonságai, első- és másodrendű lineáris differenciálegyenletek megoldása. Műveletek mátrixokkal, a determináns fogalma. Vektorok tulajdonságai, műveletek vektorokkal. Többváltozós függvények, parciális deriváltak. Valószínűségszámítás: kombinatorika, eseményalgebra. A valószínűségi változók típusai. Nevezetesebb diszkrét és folytonos eloszlások és jellemzőik. Matematikai statisztika: minta és jellemzői. Statisztikai próbák. Lineáris korreláció és regresszió. Kovács J.-Takács G.-Takács M.: Analízis. NTK, 1998 Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra. NTK, 1999 Reimann J.-Takács J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. NTK, 1995 Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. NTK, 1995 Matematika 3. Valószínűség számítás alapfogalmai. Alkalmazás: alkatrész-élettartam, gép-meghibásodás, mérési hibák. Statisztika alapjai: a minta és mintavételi módszerek, a becslés és tulajdonságai. A mintavételre vonatkozó ISO-MSz szabványok. Eloszlás és sűrűségfüggvény becslése. Statisztikai próbák. Paraméteres és nem-paraméteres próbák. Az U-próba, t-próba, F-próba, c2 próba, Alkalmazás: a minőség-ellenőrzés, a gyógyszervizsgálat és a terápia-ellenőrzés. Szórásanalízis. Ficher-Cohran tétel. Egyszeres és kétszeres osztályozás. Korrelációs együttható. Alkalmazási példák a méréskiértékelés és a gazdasági élet területéről. A legkisebb négyzetek módszere. Alkalmazás: méréskiértékelés és a gyártás ellenőrzés. Reimann-Tóth: Valószínûségszámítás és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, 1989 Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. NTK,

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Környezetmérnök alapszak (BSc)

Környezetmérnök alapszak (BSc) Környezetmérnök alapszak (BSc) Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési

Részletesebben

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján

A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján támogatott, az oktatási miniszter engedélyével a 2005/2006-os

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11.

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11. (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11. A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.)

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése. I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése földrajz, idegenforgalmi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben