Környezetmérnöki szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetmérnöki szak"

Átírás

1 Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem

2 TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási kérelem indoklása, a képzési kapacitás bemutatása 4 III.Alapképzési szak tantervek és a tantárgyi programok leírása 7 IV. A képzés személyi feltételei 8 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 16 MELLÉKLETEK 1. sz. Az intézményi tanács támogató javaslata 2. sz. Az alapszak képzési és kimeneti követelményei 3. sz. A szak tanterve 4. sz. Tantárgyi programok 5. sz. Az oktatók személyi szakmai adatai 6. sz. Az intézményvezető szándéknyilatkozata 7. sz. A közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatók nyilatkozata 8. sz. A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók nyilatkozata 9. sz. Az intézményvezető nyilatkozata a szükséges szellemi és tárgyi feltételekről 10.sz. Felhasználói kapcsolatok és vélemények 1

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Budapesti Műszaki Főiskola Budapest, Doberdó u Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar 3. Az indítandó alapszak megnevezése Környezetmérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Környezetmérnök, B.Sc. 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése Könnyűipari Környezetmérnök Villamosipari Környezetmérnök 6. A képzési idő; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma Félévek száma: 7 Kreditek száma: 210 az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma Tanórák száma: 2925 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. Szakmai gyakorlat: 2x4 hét iparban, szakhatóságnál, önkormányzatoknál vagy egyéb a szakterülethez kapcsolódó munkaterületen eltöltött nyári gyakorlat. 7. A szak indításának tervezett időpontja : 2006.szeptember 01. 2

4 8. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása.. Dr. Patkó István tanár intézetigazgató 9. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Budapest, prof.dr.habil Rudas Imre egyetemi tanár rektor 3

5 II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben én a Bánki Donát Műszaki Főiskolából Kandó Kálmán Műszaki Főiskolából Könnyűipari Műszaki Főiskolából létrehozott Budapesti Műszaki Főiskolán hagyománya van a környezetvédelem oktatásának. Az integrációt megelőző időtől napjainkig a főiskola minden karán folyik tárgyként a környezetvédelem oktatása ben indult a Könnyűipari Műszaki Főiskolán a Környezetvédelmi szakirány. Az integrációt követően a képzés a Főiskola Könnyűipari Karán folyt a 2003/2004-es tanév végéig szeptemberében Környezetmérnöki szak indult a főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karán Jelenleg a Környezetmérnöki Szakon 78 fő tanul nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben. A hallgatók két szakirány közül választhatnak, ezek: Villamos Könnyűipari A posztgraduális képzés 1994-re nyúlik vissza főiskolánkon. Ez a képzés két éves és szakmérnöki diplomát ad. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel, illetve a már, meglévő károk, problémák felmérésére, csökkentésére alkalmas kármentesítési technológiák ismeretével. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hulladékszegény, illetve környezetbarát technológiákról az iparban, valamint az erdő- és mezőgazdaságban. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tényleges tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést ad. Elsajátítják a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismereteket. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatják ipari- és termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél, NGO-knál. A két /könnyűipari, villamosipari/ szakirányú képzés keretében a hallgatók a környezetvédelmi képzésen túlmenően elsajátítják az egyes iparágak technológiáit is. 4

6 Így a végzett hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy ipari termelő szférában integrálják a környezetvédelmet a vállalati menedzsmentbe. A hallgatók speciális készséget, képességet illetve olyan tudást szerezhetnek, melynek alapja az ipari környezetvédelem, és erre épülnek az egyes iparágak sajátosságai is. Ezért hallgatóinkat előszeretettel fogadják termelési gyakorlatokra a vállalkozások. Hallgatóink túlnyomó részét a vállalkozások a diploma megszerzését követően alkalmazzák. 3. Az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzés (MA, MSc) lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben vagy más intézményben való indíthatóság körülményeinek bemutatása. A Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának vezetésével tíz egyetem és három főiskola közösen készítette el és nyújtotta be a környezetmérnöki alapképzési /B.Sc./ szak létesítésére irányuló kérelmet. Így a Főiskolán végzett hallgatók széles választékból választhatják ki a mesterképzés helyszínét. A Budapesti Műszaki Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem között meg lévő több évre visszanyúló oktatási és képzési együttműködésre építve tervezzük a Nyugat- Magyarországi Egyetemen, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen és a Veszprémi Egyetemen biztosítani végzett hallgatóink számára az M.Sc. képzés lehetőségét. 4. Az indítandó alapszak hallgatóinak a ráépülő valamely (tervezett) mesterképzésre való felkészítésének bemutatása, a kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. (A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapokat szélesítő, akadémiai szakirány bemutatása, amennyiben az intézmény mesterszakot kíván indítani az adott képzési ágban.) Mint már az előző pontban kifejtettük a Kar saját kereteiben a környezetmérnök szakon mesterképzést nem szándékozik indítani. Tehetséges, rátermett és törekvő hallgatóink számára viszont biztosítani szeretnénk a mesterképzésre való felkészülés lehetőségeit a Budapesti Műszaki Főiskola keretein belül. A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapok szélesítésére elsősorban a kötelezőn és a szabadon választható tantárgyak tantervben látható elhelyezése és óraszáma ad lehetősége. Az itt meghirdetendő tantárgyak részletes tematikáját egyeztetni kívánjuk a mesterképzést indító egyetemi karokkal, figyelembe véve az ott kialakított akadémiai szakirány tantárgyait, tematikáit. Ilyen vonatkozásban elképzelhető egyes előadók óraadói meghívása, vagy az egyetemen történő oktatásba való bekapcsolódás. A Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Karon eddig is kiemelkedő tudományos diákköri tevékenység folyt. Ennek szerepe, jelentősége fokozottan érvényesíthető a tehetséggondozó tevékenységben, a mesterképzésbe való belépés elősegítésében. Az országos és TDK konferencián több hallgatónkat díjazták. A 2004-es évben egy hallgatónk első díjat ért el A tehetséges hallgatókat rendszeresen bevonjuk az intézatban folyó kutató munkába, de önállóan is indítanak kutatási témát, melyből TDK dolgozat, szakdolgozat születik. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hallgatói publikációs tevékenységre. 5

7 Fontosnak tartjuk a társ-egyetemi karokkal való közvetlen egyeztetést és kooperációt, hiszen a mesterképzés célszerű tematikájának kialakítása mind a kutatási-fejlesztési szempontok, mind pedig a munkaerőpiac praktikus vállalati igényeinek figyelembe vételét is igényli. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva). A Budapesti Műszaki Főiskola infrastrukturális helyzete a magyar felsőoktatásban - jó ben kerül átadásra egy nettó 6600 m 2 alapterületű oktatási épületegyüttes, és jelenleg folyik PPP keretében egy nettó 2000 m 2 alapterületű új oktatási épület közbeszerzési eljárása. Terveink szerint ennek az új épületnek a várható átadása 2006 elejére tehető. A laboratóriumi háttér alapvetően a jelenleg folyó környezetmérnöki szak képzését biztosító laboratóriumokra épül. A képzéshez szükséges eszközökkel, műszerekkel rendelkezünk. Természetesen saját pénzügyi forrásainkból és különböző pályázatokon elnyerhető pénzekből folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat szeptemberében a képzést nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában az alábbi hallgatói létszámmal tervezzük indítani: nappali államilag finanszírozott: nappali költségtérítéses: 100 fő 100 fő ban tervezzük indítani a levelező és távoktatás keretében is a képzést. 6

8 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv A szak tantervét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. Tantárgyi programok A tantárgyi programokat a 4.számú melléklet tartalmazza. 3. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi feltételei. A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése nagy hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére. A tanterv 150 kontakt órát tartalmaz. Ezeket az órákat a hallgatók nyelvi tudásszintjétől függetlenül igénybe vehetik. A főiskolán az oktatás 4 nyelvi laborban történik. Az Óbudai telephelyen egy nyelvi centrumot hoztunk létre, mely akkreditált vizsgahelyként is működik. 7

9 IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány alapszak felelőse Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben Dr. Patkó István szf. CSc tanár T 1 3/4 Dr. Patkó István zvf. CSc tanár T 1 3/4 Dr. Szűcs Iván szif. PhD tanár T 0 2/3 Dr. Nemcsics Ákos szif. CSc tanár E 0 3/3 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) 1. Matematika ( szigorlati tárgy) Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Dr. Rudas Imre DSc dr.habil egyetemi tanár Dr. Zoller Vilmos CSc tanár A tantárgy oktatói Munka-kör Mun- A kavi- tantárgy szony előadója típusa I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I N 1/3 T I I Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben alapozó tárgya k 2. Fizika 3.Műszaki Kémia I.-II. és Analitikai kémia 4. Biológia Ambrusné Somogyi PhD Kornélia hallgató docens Baranyai István - adjunktus Szabó László - adjunktus Dr. Orosz János CSc tanár Szabó Lóránt - adjunktus Várkövi József - tanársegéd Dr. Borbélyné Dr. PhD Székely Éva docens Kiss Ferencné - adjunktus Koltai László - tanársegéd Dr. Szerleticsné Dr. Túri PhD Mária docens Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd T N I T N I T N I T I N 1/3 T N I T N I T I N 1/3 T I I T N I E I N 3 T I I T N I 8

10 Alapozó tárgyak 5. Ökológia Dr. Gősi Péter CSc docens Cselőtei Gábor - tanársegéd Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus 6. Geológia Némethné Katona Judit PhD hallgató adjunktus 7. Dr. Medve András CSc Közgazdaságtan tanár Dr. Bujdosó László dr. univ docens Kovácsné Bukucs Erzsébet - adjunktus Dr. Szeghegyi Ágnes PhD docens 8. Dr. Kadocsa György CSc Vállalkozásgazdaságtan tanár Dr. Elek Erzsébet Dr.univ. docens Dr. Szűts István CSc tanár Tóth Gábor - docens 9. Dr. Szűts István CSc Menedzsment tanár Dr. Bartos István Dr.univ. docens Dr. Csaba László PhD docens Dr. Kadocsa György PhD tanár 10. Dr. Vukovári Győző Dr.univ. Külső Környezeti óraadó jogi ismeretek 11.Integrált Dr. Koczor Zoltán CSc irányítási tanár rendszerek Göndör Vera - tanársegéd Tóth Tímea 12. Mérnöki kommunikáció 13. EU ismeretek Korondi Endre - PhD hallgató tanársegéd docens Dr. Véghné Vörös Mária Dr.univ. docens Korondi Endre PhD hallgató docens E I N 3 T N I T I I T I I 3/3 T I N 1/3 T N I E N I T N I T I N 1/3 T I I T I N T N I T I N 1/4 T N I T I N T I N E I 1 T I 1/5 T I T I T I 3/5 T I 2/2 T I 9

11 b. szakmai törzstárgyak 1. Környezettan 2. Mechanika 3. Műszaki rajz és dokumentáció 4. Elektrotechnika 5. Szabályozás és vezérlés 6. Általános mérnöki ismeretek 7. Biztonságtech nika 8. Földtudományi szakismeretek 9.Környezeti elemek védelme (záróvizsgatárgy) Dr. Gősi Péter CSc docens Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Soósné Berecz Márta - adjunktus Szabó Tibor - docens Szabó Péter - adjunktus Nagyné Halász Erzsébet - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Szabó Péter - adjunktus Szabó Tibor - docens Ménesi András - adjunktus Várkövi József - tanársegéd Dr. Patkó István CSc tanár Ménesi András - adjunktus Simon Tamás - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Simon Tamás - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus Szabó Tibor - docens Soósné Berecz Márta - adjunktus Némethné Katona Judit PhD hallg. adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd Dr. Patkó István CSc tanár Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Korondi Endre PhD hallg. docens Soósné Berecz Márta - adjunktus Pongrácz Csaba - adjunktus E I 3 T I T I T I N 3/5 T N I T N I T I N 3/5 T N I T N I T I N 3/5 T I I T N I T I N 3/4 T N I T N I T N I T I N 3/5 T N I T N I T I 3/5 T I T I N 3/3 T N I T I N 3/4 T I I T I I T I I T N I 10

12 10. Természet és tájvédelem 11. Informatika 12. Térinformatika 13. Környezetérté kelés és audit 14. Környezetgaz dálkodás 15. Környezetgaz daságtan Dr. Deseő Éva PhD Külső óraadó Cselőtei Gábor - Némethné Katona Judit PhD hallgató tanársegéd adjunktus Cselőtei Gábor - tanársegéd Dr. Bakó András DSc egyetemi tanár Ambrusné Somogyi Kornélia - docens Gyöngyné Maros Judit - adjunktus Kiss László - docens Szabó László - adjunktus Valkó Vilmos PhD hallgató docens Kovács András - Valkó Vilmos PhD hallgató Soósné Berecz Márta - Szederné Baranyai Beatrix - Szenes Ildikó PhD hallgató Bodáné Kendrovics Rita Szenes Ildikó Bodáné Kendrovics Rita - PhD hallgató Dr. Szerleticsné Dr. Túri PhD Közegészség Mária ügy Némethné Katona Judit PhD hallgató. 17. Környezeti mérések, Konorót Ferenc monitoring 18. Környezetvédelmi műveletek és technológiák (záróvizsga- adjunktus docens adjunktus adjunktus docens adjunktus docens adjunktus docens adjunktus Dr. Gősi Péter CSc docens - adjunktus Dr. Patkó István CSc tanár Bodáné Kendrovics Rita - adjunktus Konorót Ferenc - adjunktus E I N T N I T I I 3/3 T N I T I N 1/3 T N I T N I T N I T N I T I I 2/2 T N I T I I 2/2 T I I T I I T I N 3/3 T I I T I N 3/3 T I I E I 3 T I E I 3 T N I T I N 3/4 T I I T N I 11

13 tárgy) 19. Környezeti kémiai (szigorlati tárgy: Műszaki kémia I-II. és Analítikai kémia tárgyakkal együttesen) Simon Tamás Soósné Berecz Márta Dr. Szerleticsné Dr. Túri Mária Dr.Baksay Miklósné Dr. Csányi Sándor - - PhD dr. univ dr. univ adjunktus adjunktus docens docens docens T N I T N I E I N 3 T N I T I I 12

14 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE A tantárgy oktatói Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Munkakör 1. Villamosságtan Dr. Újfalussy László PhD docens 2. Elektronikai Gröller György technológia - docens 3. Elektronika és Dr. Újfalussy László PhD digitális technika docens 4. Metrológia és Dr. Kohut János PhD villamos mérések docens 5.Energetika Dr. Nemcsics Ákos CSc tanár 6. Elektronikai Szenes Ildikó hulladékok kezelése docens 7. Életciklus elemzés, környezetbarát tervezés 8. Szenzorok és adatgyűjtő rendszerek 9. Energiahatékony villamos konstrukciók 10. Ökológikus műszaki konstrukciók 11. Világítástechnika alapjai 12. A híradástechnika alapjai 13. Mikroszámítógépek és rendszerek 14. Az automatika alapjai Gröller György PhD hallgat ó - docens Dr. Újfalussy László PhD docens Dr. Nemcsics Ákos PhD tanár Dr. Nemcsics Ákos PhD tanár Gröller György Wührl Tibor Palóc Péter docens adjunktus adjunktus Dr. Nagy Lóránt PhD docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I 3/3 T I I 3/2 T I I 3/3 T I I 1/1 E I 3/3 T I I 3/3 T I I 3/2 T I I 3/3 E I I 3/3 E I 3/3 T I I 3/2 T I I T I I T I 1/3 Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben 13

15 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE 1. Feldolgozástech nológia 2. Speciális környezetvédelem A tantárgy oktatói Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) 3. Környezetállapot Szabó Tibor dokumentálás 4. Szimulációk Borka Zsolt 5. Védelmi textíliák Pataki Márta 6. Szűréstechnika textíliákkal 7. Hulladékok ártalmatlanítása Tud. fok. /cím Munkakör Dr.Szűcs Iván PhD tanár Ágostonné Pávai Julianna - docens Dr. Bődi Béla Dr. univ. tanár Dr. Beke János Dr.univ tanár Dr. Kutasi Tamás Dr. univ docens Dr. Endrédy Ildikó PhD tanár Medveczkyné Péter Borbála - docens Dr. Szűcs Iván PhD tanár Kiss Ferencné - adjunktus Tiefbrunner Anna - adjunktus Borbélyné Dr. Székely PhD Éva docens Orcsik Gézáné Sinkáné Dr. Király Anna Dr. univ docens tanársegéd tanársegéd tanársegéd docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I 2/4 T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I 2/4 T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I T I I Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben 14

16 9. Az oktatók személyi-szakmai adatai A IV.1. és IV.2. táblázatokban feltüntetett oktatók adatlapjait csatoljuk, amely adatlapok oktatónként az alábbi adatokat tartalmazzák: (5.sz.melléklet) név, születési év, végzettség, szakképzettség jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv a (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); dr habil cím, egyéb címek a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok. Az oktatói adatlapokat az alábbi csoportosításban (csoporton belül névsor szerint) csatoljuk: (1) szakfelelős; (2) szakirány-felelősök {ha vannak} (3) teljes munkaidőben foglalkoztatottak (4) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak. 10. Nyilatkozatok Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy az 1. és 2. táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja a felsőoktatási intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. (6.sz.melléklet) Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban (munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. (7.sz.melléklet) Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatói esetében kérjük csatolni a nevezett oktató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e felsőoktatási intézményben kettőnél több teljes munkaidejű munkaviszonnyal. (8.sz.melléklet) 15

17 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 1. Országosan elismert tudományos műhely vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F / művészeti terület bemutatása. A kutatási területeken végzett tudományos tevékenység eredményei intézethez, csoportokhoz és személyekhez kapcsolódóan zömében szakcikkek, konferencia előadások és ipari feladatmegoldások formájában megjelennek még a hazai és nemzetközi kiadványokban és rendezvényeken. Tervezzük a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel szorosabbra fűzni a kutatási együttműködésünket. Jelenleg az Intézetben a havaria okozta környezeti károk elhárításával kapcsolatos, valamint az erdőpedagógiai kutatások folynak. Ezeket 1-2 éve indítottuk, és az első eredmények 2005 őszére várhatóak. 2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra: tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás, stb.) a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei. A tervezett szakot saját intézményi telephelyén, Bp. Doberdó u. 6.sz. alatti épületében kívánja megvalósítani, ahol a tervezett létszámhoz alkalmas előadótermek és tantermek rendelkezésre állnak. Valamennyi terem felszereléséhez megfelelő táblafelület, írásvetítő, számítógép-hálózati csatlakozási pont és vetítővászon tartozik, ezen kívül mobil videó-kivetítővel láthatók el. A kiemelt előadótermek és laboratóriumok telepített videó-vetítővel rendelkeznek. 16

18 Laboratóriumok, műhelyek, gyakorlóhelyek Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet: Az Intézet a Főiskola Doberdó utcai épületében a D-411 jelű helységben egy kb. 80 m2 alapterületű környezetvédelmi laborral rendelkezik, továbbá az alagsorban egy másik hasonló méretű laboratóriummal. A rendelkezésre álló eszközökkel a laboratóriumok a következő feladatokat képesek ellátni: - Mikrobiológiai vizsgálatok : mikroszkópok projektor kapcsolattal, sterilizáló, termosztát - Vizminőségi vizsgálatok : RQFlex (Merck) vízelemző PH mérők, laboratóriumi edényzet, vegyszerek - Kémiai vizsgálatok : GC-17A (Shimadzu) gázkromatográf szennyezőanyag koncentrációk nagypontosságú meghatározása, Desaga- DS 450 gázelemző - Porimmissziós vizsgálatok : KS 303L (Kálmán kft) immissziómérő műszer - helység porkoncentrációjának meghatározása - valamint személyre erősíthető porimmissziós munkahelyi persométerek - Zajimmissziós vizsgálatok : Több Brüel és Kjaer zajszintmérő műszer, zajanalizátor, további akusztikai mérőműszerek - Rezgésmérés : több rezgésmérő és analizáló műszer - További mérőeszközök : hőmérők, légsebességmérők, nyomásmérők, villamos mérőműszerek, analitikai mérlegek, stb. A Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán további laboratóriumok állnak rendelkezésre a környezetmérnök szak oktatásához. A Doberdó úti telephelyen nagyteljesítményű hálózat épült ki (100 Mbit/sec), melynek végpontjaihoz kapcsolódva összességében közel 250 személyi számítógép, illetve munkaállomás multimédiás támogatással segíti a korszerű oktatómunkát. A BMF Doberdó utcai könyvtárában megtalálhatók a tantárgyakhoz tervezett kötelező és ajánlott irodalmak, valamint a legfontosabb szakfolyóiratok. A könyvtár magyar és külföldi kiadókkal együttműködve, a pályázati lehetőségeket kihasználva aktualizálja és bővíti az anyagát. A BMF-en ALEPH 500 integrált könyvtári informatikai rendszer működik, melyen a multidiszciplináris tájékoztatás is biztosítható más intézmények könyvtáraival. 3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. (9. sz. melléklet) 17

19 18

20 1.sz. M E L L É K L E T Az intézményi tanács támogató javaslata 19

21 PÓTOLJUK 20

22 2.sz. M E L L É K L E T Az alapszak képzési és kimeneti követelmények 21

23 KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK 1. Az alapszak megnevezése: környezetmérnöki alapszak 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: környezetmérnök 3. Képzési terület: műszaki 4. Képzési ág: bio-, környezet- és vegyészmérnöki 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont 6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: - ; 6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 40 kreditpont; 6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 10 kreditpont; 6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont; 6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 60 kreditpont; 6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpont: Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására. Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök. a várható szakirányokat is figyelembe véve, képesek: környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére; környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre; vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre; víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálásra; szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére; környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására; környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására; környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre; hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására; közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére; oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre; 22

24 környezetvédelmi létesítményeket. víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb.. üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására; települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: kreditpont matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia; gazdasági és humán ismeretek: kreditpont közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek; szakmai törzsanyag: kreditpont szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot- értékelés; környezetmenedzsment). 9. Szakmai gyakorlat Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 23

25 24

26 3.sz. M E L L É K L E T A szak tanterve 25

27 26

28 27

29 28

30 4. sz. M E L L É K L E T Tantárgyi programok 29

31 Tantárgyi programok leírása Természettudományi alapismeretek Matematika 1. Logikai és halmazelméleti alapfogalmak. Általános függvényfogalom. Számsorozat, határértéktételek. Egyváltozós függvények tulajdonságai, elemi alapfüggvények. Differenciálhatóság, szabályok. Szélsőértékek, középértéktételek. Magasabb rendű deriváltak. Függvényvizsgálat differenciálszámítással. Egyváltozós függvény határozott integrálja. Primitív függvény, határozatlan integrál. Alapintegrálok, parciális integrálás. Integrálás helyettesítéssel. Az integrálszámítás alkalmazásai. Közelítő integrálás. Szász G.: Matematika I-II-III. NTK, 1995 Bárczy B.: Differenciálszámítás, MK, 1995 Bárczy B.: Integrálszámítás, MK, 1995 Matematika 2. Műveletek komplex számokkal. Differenciálegyenletek tulajdonságai, első- és másodrendű lineáris differenciálegyenletek megoldása. Műveletek mátrixokkal, a determináns fogalma. Vektorok tulajdonságai, műveletek vektorokkal. Többváltozós függvények, parciális deriváltak. Valószínűségszámítás: kombinatorika, eseményalgebra. A valószínűségi változók típusai. Nevezetesebb diszkrét és folytonos eloszlások és jellemzőik. Matematikai statisztika: minta és jellemzői. Statisztikai próbák. Lineáris korreláció és regresszió. Kovács J.-Takács G.-Takács M.: Analízis. NTK, 1998 Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra. NTK, 1999 Reimann J.-Takács J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. NTK, 1995 Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. NTK, 1995 Matematika 3. Valószínűség számítás alapfogalmai. Alkalmazás: alkatrész-élettartam, gép-meghibásodás, mérési hibák. Statisztika alapjai: a minta és mintavételi módszerek, a becslés és tulajdonságai. A mintavételre vonatkozó ISO-MSz szabványok. Eloszlás és sűrűségfüggvény becslése. Statisztikai próbák. Paraméteres és nem-paraméteres próbák. Az U-próba, t-próba, F-próba, c2 próba, Alkalmazás: a minőség-ellenőrzés, a gyógyszervizsgálat és a terápia-ellenőrzés. Szórásanalízis. Ficher-Cohran tétel. Egyszeres és kétszeres osztályozás. Korrelációs együttható. Alkalmazási példák a méréskiértékelés és a gazdasági élet területéről. A legkisebb négyzetek módszere. Alkalmazás: méréskiértékelés és a gyártás ellenőrzés. Reimann-Tóth: Valószínûségszámítás és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, 1989 Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. NTK,

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben