Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Vonatkozó jogszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Vonatkozó jogszabály"

Átírás

1 Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény címe: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. Pf. 7. telefonszáma: 54/ címe: Honlapja: nincs OM azonosítója: Az intézmény rövid története: Intézményünket a Püspökladányi Református Egyházközség Egyháztanácsa alapította 1902-ben. Épületeinek neve Nagylányiskola, Belső leányiskola vagy Lakatos iskola, Ary vagy Papp Kálmán iskola, Virágiskola, Új iskola, ebédlő. Időben legrégebben a Nagylányiskola 5 tantermes főépülete készült el az Iskolaköz 1. szám alatt 1901-ben. Itt kezdődött meg a tanítás 1902-ben csak lányoknak. A nyolc tantermes új iskola 1975-ben épült, az ebédlőnk pedig 1986-ban ig Leányiskola a neve ban államosították ben a koedukációval kapta a Zója Általános Iskola nevet július 1 óta: Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény Évfolyamok száma: 8 Felvehető maximális tanulólétszám: 530 fő Szervezhető maximális osztály: 22 osztály Fenntartója Püspökladány Város Önkormányzata. Az intézmény épületei, létesítményei: Épületek száma: 3 Osztályterem: 25 Könyvtár: 1 Konyha: 1 Ebédlő: 1 Bitumenpálya: 2 Vörössalak pálya: 2 Az intézmény által működtetett, önkormányzati tulajdonú létesítmény a gyakorlókert, ami az iskola technika és életvitel tantárgy oktatásához nyújt segítséget. Az intézmény szakmai munkája: Az intézmény típusa: 8 évfolyamos (1-8 évfolyam) általános iskola Alaptevékenység: Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Vonatkozó jogszabály Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés oktatás Cigány kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása Képesség-kibontatkoztató, illetve Önk.tv. Közokt.tv. Közokt. tv Közokt. tv. Közokt. tv.

2 integrált oktatás Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Pedagógiai szakszolg., gyógytestnevelés (enyhez f. gerinc és mellkasi elvált. esetében prevenció, korrekció, fejl. mozgásterápia szervezése) Önk. tv. Közokt. tv Közokt. tv. Alaptevékenységen belül kiegészítő tevékenység: Intézményi vagyon működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Kapacitás kihasználó tevékenység (helyiségek bérbeadása) Sporttevékenység: diáksport Önk. tv. Közokt.tv. Alkalmazott tanterv: Nemzeti alaptanterv Kerettanterv (Forrásai: Apáczai kiadó, Pauz kiadó, Oktatási Minisztérium) Az intézmény által alkalmazott sajátos programok, kiemelt specialitások: Emelt szinten történő tantárgyak oktatása: felső tagozaton matematika, angol nyelv, német nyelv Mindennapos testneveléses osztály Cigány kisebbségi oktatás Egészségnevelési program Környezeti nevelési program Tehetséggondozás formái: a) az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, b) a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, c) a tehetséggondozó foglalkozások, d ) az iskolai sportkör, e ) a szakkörök, f ) versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), g ) a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások), h ) az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos iasználata, i ) a továbbtanulás segítése. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának nevelési-oktatási formái: Színterek: a) az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, b) a napközi otthon, c) az egyéni foglalkozások, d ) a felzárkóztató foglalkozások, e ) az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközei-nek egyéni vagy csoportos használata, f ) a továbbtanulás irányítása, segítése. Iskolai szakkörök: - színjátszó - matematika - biológia, földrajz - közlekedési - felvételi előkészítők (magyar, matematika, idegen nyelvi) - énekkar - romológia Iskolai sportkör:

3 Sportágak: kézilabda, futball, atlétika, tenisz Szakmai munkaközösségek: - alsótagozatos - felsőtagozatos - napközis A legtöbb feladatot munkacsoportokban végezzük, amelyek összetétele igazodik a feladatokhoz. Tevékenységük a szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Feladatai közé tartozik még a tankönyvrendelés összehangolása, a megfelelő taneszközök kiválasztása. Iskolaszék: Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakult. 6 tagú, elnöke Nagyné Faragó Hajnal szülő. Munkáját saját SZMSZ-e alapján közmegelégedésre végzi. Összetételének megfelelően 2 szülő, 2 nevelő és 2 diákönkormányzat-vezető a tagja. Szülői munkaközösség: Intézményünkben a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése ér-dekében szülői szervezetet (SZMK) hozott létre. Saját működési rendje szerint dolgozik. Megválasztott tisztségviselők irányítják munkáját. Az elnökség 9 taggal működik. Elnök: Rásó János szülő 2005/2006-os tanévtől. Helyettese: Ordasi Józsefné Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelők segítik. Tanulói létszám: 527 fő Az intézményben folyó gyermek/ifjúságvédelmi tevékenység főbb jellemzői: Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a gyer-mek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: - fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit, - meg kell keresni a problémák okait, - segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, - jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. Az intézmény alapítványa: Megnevezése: Kálvin Téri Általános Iskoláért Alapítvány Célkitűzése: Az alapítvány a nem haszonelvű szervezetek társadalmi sze-repének növelésére, közhasznú működésük elősegítésére, helyi közoktatást segítő tevékenység ellátásának folyamatos biztosítása céljából hozta létre. Közhasznú tevékenységét a társadalom és az egyén közös és helyi érdekeinek kielégítésére irányuló, a létesítő okiratban szereplő tevékenységek megvalósításában fejti ki. Kuratórium létszáma: 5 fő Elnöke: Lévai Györgyné Vagyonának forrásai: - a szülők anyagi felajánlásai, - a személyi jövedelemadó 1 %-a, - az alapítványi bál bevétele, - a tankönyvrendelés után járó jutalék, - pályázatok Tanulói adatok: A 2007/2008. tanév tanulólétszáma:

4 Osztály megnev. Osztály létszám Osztály megnev Osztály létszám 1.a 31 fő 5.a 27 fő 1.b 30 fő 5.b 21 fő 2.a 19 fő 5.c 25 fő 2.b 21 fő 6.a 33 fő 2.c 21 fő 6.b 25 fő 3.a 25 fő 6.c 24 fő 3.b 19 fő 7.a 26 fő 3.c 21 fő 7.b 24 fő 4.a 30 fő 7.c 18 fő 4.b 26 fő 8.a 22 fő 8.b 17 fő 8.c 22 fő alsó tag.ö: 243 fő felső t.ö 284 fő Tanulói létszám összesen: én 527 fő Vidékről bejáró tanulók az összlétszám 4%-a 24 fő Ünnepségek: Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. Kálvin Téri Nap szeptember 28. Aradi vértanuk napja október os forr. és szab.h. október 23. Karácsonyi koncert december utolsó tanítási napja Farsangi bálok február forr és szab.h. március 15. Tánciskola záró bálja március Anyák napja május első hete Pedagógus nap június első hete Ballagás június Tanévzáró ünnepély június Fontosabb intézményi események: Versenyek: 1-2. évfolyam: - Szövegértő verseny november - Mesemondó verseny 2. évfolyam iskolai (december) - Megyei versenyek "Töprengő 1-2. évfolyam Nyelvtan-nyelvhelyességi 2. évfolyam Komplex versenyek 2. évfolyam Levelező verseny (SULI-HOD, TIT) 1-2. évfolyam

5 3-4. évfolyam: - Szövegértő verseny november - Közlekedési verseny - október (helyi, területi, megyei) - Iskolai mesemondó verseny - december - Megyei versenyek: - Zrínyi Ilona Matematika Verseny - február - Kalmár László Matematika Verseny: 3-4. évfolyam (megyei) - Iskolai helyesíró verseny - február - "Varázsceruza helyesíró verseny - március (megyei) - Komplex tanulmányi verseny 3. évfolyam Zsáka - április (megyei) - "Miénk a tudás komplex tanulmányi verseny 4. évfolyam Berettyóújfalu - május (megyei) Magyar nyelv és irodalom, történelem mk.: - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója - november - Kazinczy verseny iskolai fordulója - december - Országos Történelmi Verseny iskolai fordulója - december - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója - március - Versmondó verseny - április Matematika mk.: - Varga Tamás Orsz. Mat. Vers. iskolai fordulója (7-8.o. - november - Zrínyi Ilona Orsz.Mat.Vers. megyei ford. (3-8.o.) február - Kalmár László Orsz. Mat. Vers. megyei ford. (3-8.o.) április - Házi versenyek (5-8.o.) május Idegen nyelvi mk.: - Litterátum Orsz. Nyelvi Levelezős Verseny, - TITOK - Budapesti Orsz. verseny - Megyei Rejtvényfejtő verseny Testnevelés mk.: - "Kegyeleti futás - alsó és felső tagozaton is - október - Körzeti mezei futóverseny - október - Diákolimpiai labdajátékok őszi fordulói - november - Körzeti játékos sportvetélkedő (I-II.kcsp) - január - Körzeti mezei futóverseny - április - Körzeti egyéni és csapat atlétikai versenyek (I-IV.kcsp) - április - Diákolimpiai labdajátékok tavaszi fordulói - április - Megyei versenyek - május A szaktanárok által koordinált versenyek - Hevesy György Országos Kémiai Verseny iskolai - november - Kaán Károly Természet- és Környezetism.Verseny iskolai - március - Hermann Ottó Országos Biológiai Verseny iskolai - február - Közlekedési verseny 8.évf. - október - Megyei Informatikai Verseny - december - Megyei Rajzverseny - február Kirándulások: október 12. Nevelőtestületi kirándulás. Látogatás Nagyváradon. Egy tanítás nélküli munkanap (+ a hétvége) áll a tanulók rendelkezésére az osztálykirándulás szervezésére. A kirándulások általában tavasszal vannak, a szülői munkaközösség és az osztályfőnök szervezésével Hagyományőrző tevékenységek: Évente: Kálvin Téri Napok, Három évente: Ki mit tud?, TESI SHOW, Tanulói teljesítmény elismerésének helyileg kialakított formái: A tanulók teljesítménye értékelésének, minősítésének formái a közoktatási törvény 70. -a értelmében történik. Az intézmény volt igazgatói: Molnár Gusztáv

6 Dr. Balogh Andrásné (Rantal Erzsébet) Nagy István Nyilas Viktorné Orosz János Pálfi Sándor Bende Józsefné Szolga Géza 2007 Borsosné Lekvár Erika (tagintézmény vezető) Tagintézmény vezető: Borsosné Lekvár Erika Pedagógiai koordinátorok: Nagyné Varga Mária (felsőtagozat) Faragó Katalin (alsó tagozat) Iskolaszék elnöke: Nagyné Faragó Hajnal Diákönkormányzat vezetője: alsó tagozat: Kissné Faragó Anikó felső tagozat: Fekete Judit Szülői munkaközösség elnöke: Rásó János Ágostonné Karacs Ida, gyógypedagógus tanár Dr. Balázsné Nagy Éva Bendéné Borsos Anikó magyar-német Bilincsiné Győri Róza Bordásné Keserű Zita magyar-orosz - angol nyelvtanár Borsos Sándorné magyar-orosz - angol nyelvtanár Borsosné Lekvár Erika matematika - földrajz Borsosné Nagy Erzsébet -német nyelvtanár Csékiné Daróczi Ilona Dajka Andrea Tanító, angol szakos tanár Darai Mártonné biológia-földrajz Dorogi Farkasné Farkas Edit Fehér Sándorné Fekete Istvánné Fekete Judit magyar szakos bölcsész és tanár Győriné Hollósi Ildikó orosz-testnevelés - német Joó Attiláné matematika-rajz - szám.technika Keserű Krisztina magyar - történelem Kiss Istvánné magyar - történelem Kiss Tamás Technika- fafaragás Kissné Balla Krisztina Kissné Bende Ildikó, angol nyelvtanár Kissné Faragó Anikó Koloszár Erzsébet Faragó Katalin Lévai Györgyné Lőkösné Török Katalin biológia - testnevelés Makszin Erzsébet Nagyné Faragó Hajnal Tanító, családpedagógus Nagyné Szabó Erika Nagyné Varga Mária magyar - népművelés Nyeste Erika, fejlesztő pedagógus Sárosi Katalin Schwarcz Tiborné matematika - fizika Szabó Orsolya Ének-karvezetés Szabóné Kincses Judit népművelő-könyvtáros Szilágyiné Kiss Judit, számítástechnika szak Szőllősiné Szabó Ibolya Tanító, fejlesztő pedagógus Tóth Bálintné matematika - fizika Tóth Lajosné Végh Lászlóné Jelenlegi pedagógusok névsora:

7 Az intézmény távlati tervei. Az intézmény távlati terve a Pedagógiai Program, mely két részből, a nevelési programból és a helyi tantervből áll. Pedagógiai alapelvek A KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYBEN pedagógusok mindenna-pi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket sze-retnék érvényre juttatni: - A tanulók mindenek felett álló érdekeinek megkülönböztetés nélküli érvényesítése, - a Kt-ben meghatározott szolgáltatások megfelelő színvonalon való bizto-sítása oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára arányta-lan terhet, - az e törvényben meghatározottak szerint minden segítség megkapása ké-pessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, is-meretei folyamatos korszerűsítéséhez, - ügyeiben méltányos, humánus, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbb választás. - A tanulók teljes személyiségének fejlesztése (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődés, a tanulói közösség kialakulása és fejlődése). - Az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többol-dalú közvetítése. - Az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátítása. - A tanulók felkészítése a családi életre, családtervezésre. - A hátrányos megkülönböztetés tilalma egyenlő bánásmód közvetlen vagy közvetett különbségtétel, kizárás, korlátozás, kedvezés, zaklatás. Célok - Iskolánk minden tanulója a bevezető, kezdő, alapozó szakaszban szerezze meg a műveltségbeli alapokat, tegyen szert stabil alapvető és bővíthető ké-pességekre, jártasságokra, - a fejlesztő szakaszban a tanulók képességüknek, tehetségüknek megfelelően készüljenek fel a továbbtanulásra, a társadalomra való beilleszkedésre, - a tanulók érdeklődésének, képességének figyelembe vételével többlet ismeret nyújtása idegen nyelvből, matematikából, a testmozgás iránti igény felkelté-se, - minden tanulónk váljék harmonikus személyiséggé, rendelkezzen kellő önbi-zalommal és felelősségtudattal, ismerje, becsülje, óvja szűkebb és tágabb környezetének értékeit, - a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók képességeik maximumára való eljuttatás, a szocializációt segítő képességek kibontakoztatása, fejlesztése. Távlataink Napjainkban minden iskola igyekszik lehetőségei és elvárások alapján egy sajátos profilt kialakítani. Ehhez a profilhoz igazodik az iskolában folyó oktató-nevelői munka. Ahhoz, hogy az iskolának igazán jellegzetes arculata

8 legyen, szükséges végiggondolni, hogy mi a célja munkánknak, és ennek eléréséhez mi-lyen feladatokat kell megoldani. Iskolánk célja, olyan ifjúságot nevelni, amelynek egészségi állapota, fizi-kai kondíciója jobb a jelenleginél, gondolkodásmódja, érzelmi, értelmi, erkölcsi, akarati jellemzőik lehetővé teszik, hogy a jelenben és jövőben rájuk váró felada-tokat képességeik alapján a legjobban elvégezzék. Intézményünk egyéni arculatának kialakításakor az a cél vezérel bennün-ket, hogy az általános iskolában általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás folyik. Olyan programot dolgoztunk dolgozunk ki, amely lehetővé teszi tanulóinknak, hogy érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő középiskolai, szakiskolai téren tanulhassanak tovább. Ezen célok eléréséhez a következő pedagógiai alapelvek figyelembe vételét tart-juk fontosnak. - Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység alapja a tanuló nevelő szülő együttműködésén alapul. - A mindennapi pedagógiai munkánk fejlesztő jellegű. A készségek és képességek fejlesztése legyen az eredményes tanításunk alapja. - Az iskolánk kellő differenciáltsággal, differenciálással fejleszti a tehetsé-ges, az átlagos képességű és a hátrányos helyzetű gyermekek személyisé-gét. - Az intézményünkben megszerzett ismeretek a gyakorlatban hasznosítha-tók. Jó alapot adnak a továbbtanuláshoz. - Az intézmény nyitott az új pedagógiai módszerek iránt, ha kell igénybe vesszük külső szakembereket. - Pedagógiai programunk érthető, egyszerű, jól áttekinthető. - A gyermekeink, tanulóink jól érzik magukat az iskolában, szabadidejü-ket szívesen töltik társaikkal, szüleikkel, nevelőikkel az iskolai rendez-vényeken is.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/54-451-338 E-mail cím: petri2@freemail.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben