SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, november Készítette: Gábor Áron igazgató

2 Tartalomjegyzék A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA...3 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...3 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentum...3 AZ ISKOLA DOKUMENTUMAI...5 AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...9 A HELYETTESÍTÉS RENDJE, BELSŐ ELLENŐRZÉS, KAPCSOLATTARTÁS...15 Belső kontrollrendszer...16 A belső ellenőrzés működtetése...16 Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés...16 A pedagógiai munka belső ellenőrzése...18 A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI...21 A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE...22 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE...26 AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE...31 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE...32 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:...32 TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE...34 A napköziotthoni és tanulószobai foglalkozások rendje...34 A napközi, tanulószoba és az önköltséges étkeztetés...35 Az egyéb tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok...35 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM AZ INTÉZMÉNYBEN...38 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK...41 Intézményi óvó, védő előírások...43 AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE...45 A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA...46 ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK...47 REKLÁMTEVÉKENYSÉG, NYILATKOZATOK SZABÁLYOZÁSA...48 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére...48 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA Általános rendelkezés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi utca 64. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés]. Az SZMSZ-szel szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy külön operatív beavatkozások nélkül biztosítsa a szervezet működőképességét, követhetővé tegye a működése során jelentkező folyamatokat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összefüggéseit, amelynek keretei között egy szervezet szerepkörét betölti. A szabályozásban szükségszerűen meg kell jelenjenek úgy a szervezet felépítése, mint annak működésére vonatkozó normatívák, követelmények, és ezek összhangja. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentum Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) és mellékleteinek hatálya kiterjed az intézményben dolgozó alkalmazottakra (a pedagógusokra és a nevelő-oktató munkát segítő dolgozókra), az intézménybe felvett tanulókra valamint bizonyos kérdésekben a tanulók szüleire, illetve gondviselőire, gyámjára, illetve mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a bent tartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A fentiek figyelembe vételével, az SZMSZ megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, a pedagógusoknak, egyéb alkalmazottaknak, a tanulóknak, és bizonyos értelemben a szülőknek is. A Szervezeti és működési szabályzat nyilvánosságra hozatala 3

4 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. tv. 2.. (1) bek. c. pontja szerint internetes honlapon, digitális formában, közzé kell tenni. Az SZMSZ-t a helyben szokásos módon minden érdeklődő számára elérhetővé kell tenni. A dokumentum készítésekor, ill. módosításakor a szülők, tanulók véleményét is ki kell kérni, egyetértésük után a tantestület elfogadásával, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az SZMSZ egy-egy nyomtatott példányát az intézmény titkárságán, ill. a könyvtárában kell őrizni, valamint a széleskörű hozzáférhetőség érdekében a hatályos szöveget közzé kell tenni az intézmény honlapján is. Az SZMSZ felülvizsgálandó minden vonatkozó jogszabályváltozást követő 60 napon belül, de legalább évente. Jelen SZMSZ november 15-én lép hatályba. 4

5 AZ ISKOLA DOKUMENTUMAI Szakmai Alapdokumentum Szakmai Alapdokumentum megjelent a Magyar Közlöny évi 49. számú Hivatalos Értesítőjében október 4. napján. 5

6 Egyéb dokumentumok Az intézményben egységes szabályzati rendszert kell kialakítani, melynek része a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program és a Házirend. A dokumentumokat el kell készíteni és a jogszabályban meghatározott módon elfogadni. Az iskola Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét el kell helyezni az intézmény honlapján is, hogy azokat a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Közszolgálati szabályzat Közszolgálati adatvédelmi szabályzat Ügyrend Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere Szabálytalanságok kezelésének rendje Kockázatkezelési szabályzat Ellenőrzési nyomvonalak Informatikai biztonsági szabályzat Iratkezelési szabályzat Gépjármű üzemeltetési szabályzat 6

7 AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI Az intézmény megnevezése: Újlaki Általános Iskola Az intézmény székhelye, címe: 1023 Budapest Ürömi utca 64. (hrsz: 15272) Szervezeti egység kódja: Munkáltató: KIK ÁHT azonosító: Adószám: KSH szám: Az intézmény nyilvántartási száma: OM azonosító: Bankszámlaszám: Telefon: Telefax: Internet honlap: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: típusa: közoktatás általános iskola 7

8 8

9 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Intézményvezető (igazgató) Az intézmény felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény törvényes és szabályos működéséért, a pedagógiai munkáért. Felelős továbbá az információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a folyamatba épített (előzetes és utólagos) ellenőrzésért. Döntési jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos minden kérdésre, amelyet jogszabály (vagy egyéb érvényesen elfogadott szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Feladata az intézmény nevelő-oktató működésének megszervezése és biztosítása, a nevelőtestületi döntések végrehajtása, megszervezése, az ellenőrzés, valamint az értékelés. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az intézmény képviselete a nevelőtestület vezetése tanulói jogviszony létesítése egyéb ügyek kiadmányozása Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettesek, a titkárság, a könyvtáros-tanár és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan a véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény, és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az igazgatóság (az iskolavezetés) Az Újlaki Általános Iskolának egy igazgatója, három igazgatóhelyettese van, ők alkotják az iskola szűkebb vezetőségét. Az igazgatóság felel az intézmény törvényes, szakszerű működéséért, a nevelőtestületi határozatok megvalósításáért (pl. éves munkaterv), az intézmény ellenőrzési, minősítési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja valamennyi pedagógusmunkakört betöltő alkalmazott, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazott. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Azokban az ügyekben, amelyek csak egy intézményegységet érintenek, az intézményegységben, több intézményegységet érintő ügyekben valamennyi érdekelt intézményegységben foglalkoztatott pedagógusokból (alkalmazottakból), az intézményegység vezetőjéből álló nevelőtestület jár el. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: A pedagógiai program és módosításának elfogadása. A szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. Az éves munkaterv elkészítése. A házirend elfogadása. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, ill. osztályvizsgára bocsátása. Tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés. Az intézményvezetői pályázathoz szakmai vélemény kialakítása. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. Az iskolai Diákönkormányzat működési szabályzatának jóváhagyása A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 9

10 A nevelőtestület döntései az iskola minden dolgozójára és tanulójára kötelező érvényűek. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: A tantárgyfelosztásról Az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásáról Az igazgatóhelyettesek megbízása, valamint a megbízás visszavonása előtt Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben az évfolyamléptetés, az osztályozóvizsga és a fegyelmi döntések kivételével nem rendelkezik szavazati joggal. A Közalkalmazotti Tanács (KT) A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. Az intézményben a KT háromtagú testület, amelyet az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók határozott időre választanak meg. A KT létrejöttének, illetve megszűnésének módját törvény szabályozza. A KT jogköre: A KT dönt saját működési rendjéről (A KT saját működési szabályzata szerint működik.) munkatervének elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról Együttdöntési joga van a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében Véleményezési joga van a gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetére a munkáltató belső szabályzatának tervezetére a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetére a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervekre a munkáltató munkarendjének kialakítására az éves szabadságolási tervre vonatkozólag. A KT jogkörének gyakorlásával összefüggésben jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni. A KT a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. Az igazgató a tájékoztatást nem tagadhatja meg. A Közalkalmazotti Tanács tagjait hivatali titoktartás terheli. A KT, illetve tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. A KT és az igazgató kapcsolatrendszerét érintő kérdéseket az SZMSZ megfelelő részei és a KT működési szabályzata rendezi. A szakmai munkaközösségek A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség létrejöttét az igazgató hagyja jóvá. A munkaközösség tagjai maguk közül vezetőt választanak, akit az igazgató bíz meg (határozott időre) a vezetői feladatok ellátásával. A munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben, a nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében, értékelésében és ellenőrzésében nyújtanak segítséget. Az azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi területenként csak egy munkaközösség hozható létre. Az intézményben működő munkaközösségek: osztályfőnöki, 10

11 alsó tagozatos, napköziotthoni, természettudományi, humán, nyelvi, speciális, fejlesztő munkaközösség. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A munkaközösség feladatai: A tagok a vezető irányításával a munkaközösségen belüli munkát szervezik, elosztják egymás között és elvégzik; segítik egymás munkáját, tapasztalatot cserélnek. A munkaközösség készíti el a Pedagógiai Program tantárgyukra vonatkozó szakmai részletét. A munkaközösség teret és lehetőséget biztosít a szakmai egyeztetésre. A munkaközösség javaslatot tehet a beiskolázás, illetve a felvételi eljárás rendszerének korrigálására, tankönyvekre, a tanterv átalakítására, taneszköz-beszerzésre, és a tantárgyfelosztásra. A munkaközösség véleményezi a szakterületét érintő változásokat, vezetőségi terveket, döntéseket. A munkaközösség-vezető feladatai: A tanmenetek ellenőrzése, értékelése A Pedagógiai Program, Helyi Tanterv előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése (az érintett tantárgyak tekintetében) A munkaközösség és a tagok munkájának értékelése (félévenként) A tanulmányi versenyek gondozása A munkaközösségvezető-helyettes feladatai: Együttműködik a munkaközösség-vezetővel, segíti feladatainak ellátásában Szükség szerint helyettesíti a munkaközösség-vezetőt A munkaközösség dönt: tantárgyukra vonatkozó éves tanmenet elfogadásáról saját munkatervének elfogadásáról és módosításáról helyi tanulmányi verseny szervezéséről vezetőjének jelöléséről a munkaközösség eszközbeszerzéseire elkülönített pénzeszközök felhasználásáról A szakmai munkaközösség véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A munkaközösség-vezetők szakmai közössége (kibővített vezetőség) Az igazgatóság tagjai és a szakmai munkaközösségek vezetői alkotják ezt a szervezeti egységet, amely az igazgató vezetésével és irányításával működik. Szükség szerint, de általában kéthavonta ülésezik. A munkaközösség-vezetők szakmai közösségének jogai és feladatai: A nevelőtestületi értekezletek, döntések előkészítése. A nevelőtestületi és igazgatói határozatok végrehajtásának kiértékelése. Az intézmény szakmai munkájának és munkafegyelmének értékelése. Véleményezés az igazgató által előterjesztett kérdésekben. Döntéshozatal azokban az ügyekben, amelyben a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntési jogát a testületre átruházza. A munkaközösség-vezetők szakmai közössége véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolatanács 11

12 Az igazgatóság tagjai, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a KT tagjai, a DÖK-ot segítő tanár(ok), valamint az iskolai érdekképviselet (a szakszervezet) vezetője és az igazgató által meghívott (kiemelkedő munkát végző) szaktanárok alkotják az Iskolatanácsot. Az IT az igazgatóság munkáját segítő, elsősorban tanácskozási joggal felruházott szervezeti egység. Az IT lehetőség szerint havonta ülésezik. Vezetője az igazgató. Az Iskolatanács dönt saját napirendjéről azokban az ügyekben, amelyben a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntési jogát az IT-ra átruházza. Az IT véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az egy osztályban tanító tanárok közössége Az egy osztályban tanító tanárok munkájukból adódóan szakmai közösséget alkotnak. Közös munkájukat az osztályfőnök koordinálja. A szakmai közösség jogai és feladatai: Az újonnan belépő osztályok esetében negyedévkor, illetve (a többi osztályban is) súlyosabb tanulmányi, magatartásbeli vagy egyéb, az osztály jelentős részét érintő probléma megjelenésekor szükség szerint szakmai-módszertani megbeszélést tart. Javaslatot tehet az osztályba tartozó tanulók jutalmazására. A tanulókkal szemben fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti. Csak az adott osztályt érintő esetekben ha az igazgató nem tartja fenn magának a jogot kivizsgálja a fegyelmi ügyeket és fegyelmi határozatot hozhat. A szülői munkaközösség, szülői szervezet (SZMK) Az iskolában a tanulók szülei jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Munkaközösséget hozhatnak létre. Az intézményben az érdekeltek egyhangú döntése alapján egységes vagy intézményegységenként működő szülői szervezet (közösség) hozható létre. Az SZMK-t az osztályok tanulóinak szülei közül, osztályonként megválasztott két-három fő alkotja. Az SZMK tagok megbízatása egy tanévre szól. Az SZMK tevékenységét az osztályfőnökök, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a Diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a kapcsolattartásra kijelölt igazgatóhelyettes segíti. Az SZMK dönt: saját működési rendjéről munkatervének elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról az iskolaszékbeli képviselőik személyéről Az SZMK véleményt nyilváníthat: az SZMSZ szülőket érintő rendelkezéseinek kérdésében a szülőket anyagilag érintő kérdésekben az iskola és a család közötti kapcsolattartás rendjéről Az SZMK véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az iskolai élet valamennyi kérdésével kapcsolatban. Véleményét és javaslatait az SZMK választott elnöke, vagy az osztályfőnökök közvetítésével juttatja el az intézmény vezetőségéhez. A Diákönkormányzat (DÖK) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére Diákönkormányzatot hozhatnak létre. Az intézményben az érdekeltek egyhangú döntése alapján egységes vagy intézményegységenként működő diákönkormányzat hozható létre. A DÖK munkáját a tanulók által felkért, az igazgató által megbízott tanár segíti. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK véleményt nyilváníthat, 12

13 javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A DÖK feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. A DÖK a nevelőtestület véleményének meghallgatása után dönt: saját működési rendjéről, amelyet a nevelőtestület hagy jóvá munkatervének elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról az iskolaszékbeli képviselőik személyéről a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről A DÖK-nak véleményezési joga van: az SZMSZ elfogadásakor a Házirend elfogadásakor és módosításakor a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülésének céljából. A tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedő érdekvédelmi szervezet az iskolai Diákönkormányzat. A tanulók érdekvédelmüket választott képviselőik útján gyakorolják. A Diákönkormányzat: a közoktatási törvény, a hatályos miniszteri rendelet és a Diákönkormányzat szabályzata szerint fejti ki működését. A diákokat érintő fontosabb iskolai kérdésekről az igazgató időközönként tájékoztatót tart a Diákönkormányzat nyilvános ülésén. Ez egyben a diákok vélemény nyilvánítására is fórumot biztosít. A Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiség, berendezések használata, stb.) az intézmény vezetője biztosítja. Az Intézményi Tanács (IT) Az iskolában a nevelő-oktató munka segítése, a Nevelőtestület, a szülők és a tanulók, a működtető, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására Intézményi Tanács alakul. Az IT-be a nevelőtestület, a szülők és a DÖK azonos számú képviselőt küldhet. Egy képviselőt delegálhat az IT-be a működtető is. Az IT a hatályos törvényi rendelkezések szerint a nevelőtestület, az SZMK vagy a DÖK közül legalább kettőnek a kezdeményezésére alakul meg. Az IT feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Az Intézményi Tanács dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, azokban az ügyekben, amelyben a nevelőtestület döntési jogát az IT-re átruházza. Az Intézményi Tanácsnak véleményezési joga van az SZMSZ, a PP és a Házirend elfogadásakor. Az Intézményi Tanácsnak véleményezési joga van a pedagógiai program elfogadásakor, közoktatási megállapodás megkötése előtt. Az Intézményi Tanács javaslattevő jogkörrel is rendelkezik az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A titkárság Az igazgatóság munkáját az iskolatitkárok segítik. 13

14 A két iskolatitkár úgy működik együtt, hogy bármelyikük hiányzása esetén a másik képes legyen zökkenőmentesen helyettesíteni a hiányzót. A titkárság dolgozói munkaidőben kizárólag az igazgatóság tagjaitól fogadhatnak el a munkaköri leírásukban konkrétan nem szereplő feladatot. A titkárság főbb feladatai: Naprakészen vezeti a tanulói nyilvántartást és a tanulók adatait. Külön szabályzat szerint végzi az ügyiratkezelést és irattározást. Szervezi és gyakorlatban lebonyolítja a hivatalos levelezést. Intézi és nyilvántartja a tanulói kérelmeket, engedélyeket. Vezeti és rendszerezi a különféle értekezletek jegyzőkönyveit. (A jegyzőkönyvvezetéssel az értekezleten részt vevő pedagógus is megbízható) Rendben tartja a lezárt naplókat, a bizonyítványokat és az anyakönyveket. Intézi a diákigazolványokkal kapcsolatos teendőket. Segíti a különböző szervezeti egységek közötti információáramlást. Részt vesz a beíratkozás és a továbbtanulás adminisztrációs munkáiban. Kapcsolatot tart fenn a külsős érdeklődőkkel (pl. kezeli a telefont, információt ad) és szabályozott kereteket szab az iskolán kívülről érkező igényeknek. Összesíti és elkészíti az iskolai statisztikákat és segít a pedagógusok adminisztrációs munkájának ellenőrzésében. Szervezi és nyilvántartja az igazgató iskolával kapcsolatos programjait. Lehetőségei szerint segíti az igazgatóság munkáját. A gazdasági osztály A kerületi Intézménygazdálkodási Iroda alkalmazottja, a pénzügyi nyilvántartó végzi a pénz-, vagyonkezelési és gazdasági ügyeivel kapcsolatos teendőket. A könyvtár Az intézményen belül iskolai könyvtár működik. A könyvtár önálló gazdálkodási joggal nem rendelkezik. Vezetője a könyvtáros-tanár. A könyvtáros-tanár tevékenységéről az igazgatónak, a gazdálkodásáról a pénzügyi nyilvántartónak köteles beszámolni. Az intézményben működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni. Nyitvatartási idő: Az iskolai könyvtár a nevelő-oktató munka eszközeként működik. Igazodik a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő tanári-tanulói igények teljesítéséhez. Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. A tanulók és a dolgozók használhatják a szolgáltatásokat. Minden tanuló az iskolába történő beíratkozással automatikusan könyvtári tag lesz. 14

15 A HELYETTESÍTÉS RENDJE, BELSŐ ELLENŐRZÉS, KAPCSOLATTARTÁS A helyettesítés rendje A vezetőre vonatkozó helyettesítés rendje Az igazgatót távolléte esetén az érvényes beosztás, illetve írásbeli megbízás szerint az igazgatóhelyettesek helyettesítik mindazokban az ügyekben, amelyekkel az intézmény vagy valamelyik dolgozó, illetve tanuló jogos érdekeinek sérülése nélkül nem lehet várni az intézményvezető megérkeztéig, vagy amelyeket az igazgató távollétében átruház a helyettesére. Az igazgató távollétében a következő jogkört tartja saját hatáskörében: az intézmény alapdokumentumainak elfogadtatása. A saját hatáskörben fenntartott jogkörökön kívül az intézményvezetőt helyettesítő igazgatóhelyettes az igazgató jogköreivel rendelkezik és őt teljes hatáskörben helyettesíti. Az igazgató hosszas távolléte (pl. betegség) esetén, valamelyik igazgatóhelyettest meg kell bízni az intézmény ideiglenes vezetésével. Ilyenkor a megbízott helyettes az igazgatónak fenntartott jogköröket is gyakorolhatja. A megbízást írásban kell megadni. Szorgalmi időben a négy hetet meghaladó időszak mindenképpen hosszas távollétnek minősül. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az ő (vagy helyettesének) akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák. Ha a vezető ezt az intézkedést nem tudta megtenni, akkor az igazgatóhelyettes, ha ő nem érhető el, a munkaközösségvezető, amennyiben ő sem érhető el, a rangidős pedagógus köteles ellátni a vezetői feladatokat. Ebben az esetben a közalkalmazott felelőssége és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezetőség, a vezetői feladatmegosztás Az igazgató és helyettesei a tanévnyitó értekezlet előtt tartandó megbeszélésükön egymás közötti éves beosztást készítenek az igazgatóság feladatainak ellátására és a bent tartózkodási, ügyeleti, illetve a szabadságolási rend meghatározására. A beosztást a Vezetői feladatok elosztása dokumentumban, írásban kell rögzíteni, majd iktatni. Az igazgatót és helyetteseit hivatali titoktartás terheli. A munkájuk során tudomásukra jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos (gazdasági, szakmai vagy intézményi) érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak, és a tanulók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatják nyilvánosságra. Az igazgató Az intézmény felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény törvényes és szabályos működéséért. Döntési jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos minden kérdésre, amelyet jogszabály (vagy egyéb érvényesen elfogadott szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Feladata az intézmény működésének megszervezése és biztosítása, a nevelőtestületi döntések végrehajtása, megszervezése, az ellenőrzés valamint az értékelés. Az igazgató feladata: a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 15

16 az Intézményi Tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az intézmény képviselete a tanulók felvétele Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettesek, a titkárság, a könyvtáros-tanár és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját, valamint a munka- és tűzvédelmi feladatokat. A nevelőtestület által átruházott jogok, beszámoltatás A tantárgyfelosztásra a munkaközösségek adhatnak javaslatot. A Nevelőtestület általánosságban nem ruház át jogot semelyik egyéb szervezetre vagy személyre. A döntés-előkészítő feladatokat az iskolavezetés, a szakmai munkaközösségek vezető vagy más is elvégezheti. Az alkalmilag átadott jogosultságok (pl. fegyelmi bizottság) használatáról a jogosultsággal rendelkezőnek mindig megegyezés szerint kell beszámolnia a Nevelőtestület felé. A Szülői Szervezetre átruházott véleményezési, egyetértési jog A Nevelőtestület általánosságban nem ruház át jogot a Szülői Szervezetre, de természetesen az iskolavezetés meghallgatja és megfontolja a szervezet észrevételeit és javaslatait. Belső kontrollrendszer Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény évi módosítása megváltoztatta az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eddigi szabályokat. A törvény elkülöníti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési tevékenységet (FEUVE), a belső ellenőrzési tevékenységet és az előző két tevékenységet is magába foglaló belső kontrollrendszer központi harmonizációját, szabályozását és koordinációját, a jogszabályok, irányelvek, módszertani útmutatók és vonatkozó standardok alkalmazásának vizsgálatát. A belső ellenőrzés működtetése Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés az iskola működtetésében a gazdálkodásért felelős által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az igazgató a felelős. Az intézmény igazgatója köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, és eredményes felhasználását. A FEUVE a kontrolltevékenység része, amely magába foglalja: 16

17 a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanságok miatti visszafizetések dokumentumai, stb.), az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottság szempontjából történő jóváhagyását illetve ellenjegyzését, a gazdasági események elszámolásának kontrollját. Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves költségvetési beszámolóval együttesen megküldi az irányító szerv részére. A belső kontrollrendszerek Az igazgató köteles: Elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezet tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak táblázatba foglalt leírása. A kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az iskola tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. Az intézményen belül kontrolltevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A pedagógiai nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, minőségét az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, megbízás alapján a megbízottak Az igazgató az általa szükségesnek tartott esetben jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 17

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben