BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Sződliget Község Képviselő-testülete február 11-én ülésezett, 18 napirendet tárgyalt és az alábbi döntéseket hozta: A Képviselő-testület két rendeletet alkotott, az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint a 7/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete számú rendeletet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (a két rendelet a önkormányzati weblapon megtalálható). Ezt követően döntött a testület a helyi rendezvények időpontjáról, melynek ütemezése szintén a weblapon megtalálható. A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a évi közbeszerzési tervet. Ezt követően módosította a testület 2/2011. (I. 14.) számú határozatát, mely szerint a Beszerzési Ellenőrzési Bizottság elnökének: Bertáné Maszlik Ildikót választotta. Sződliget Község Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal (2133 Sződliget, Szent István u ) épületének akadálymentesítésére indulni kíván a Akadálymentesítés - Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Közép-Magyarországon KMOP kódszámú pályázaton. A testület felkérte a polgármestert, hogy az Uniós Projekt Fejlesztő Kft-vel kösse meg az adott pályázatra vonatkozó szerződést. A Gárdonyi Géza Általános Iskolába történő közoktatási szakértő kirendelése kapcsán a testület arról döntött, hogy Kálmán János közoktatási szakértőnek ad megbízást, bruttó Ft összegért. Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. A szakértői szolgáltatás célja a Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartható fejlődési lehetőségének a megteremtése. A Képviselő-testület döntött arról, hogy dr. Kardos Judit Ildikót bízza meg az Önkormányzat jogi képviseletével. A megbízási szerződés határozatlan időre szól, bruttó Ft/hó, azaz hetvenezer forint / hó összegért. Az Önkormányzat a lakosság részére továbbra is nyújtani kívánja az ingyenes ügyvédi tanácsadást, minden hó páros hétfőin óráig. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. A testület hozzájárult Fövényesi Csaba sződligeti lakos kérelméhez, hogy a 1218/5 hrsz. alatti, volt faházas kemping területén lévő 4 faházat alapokig lebontsa, a bontott anyagot térítésmentesen megkaphassa, és a törmeléket elszállítsa. A testület felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére Az intézményi élelmiszer beszerzés kapcsán a testület döntött az alábbi beszállítókról: - szárazárú élelmiszerekkel való ellátására a New Gold King s Bt. (2133 Sződliget Somogyi B. u.26.) ajánlatát fogadja el. - mirelitárú élelmiszerekkel való ellátására HELIT Kereskedelmi Kft.-t (1117 Budapest Budafoki u. 209/b.) választja. - cukrász és pékáruk élelmiszerekkel való ellátására a László Pékség Kft.-t (2132 Göd, Terv u 47.) választja. - hús és húskészítmény élelmiszerekkel való ellátására Berki Tibor egyéni vállalkozót (2133 Sződliget Szabadság tér 1.) bízza meg. - zöldség gyümölcs élelmiszerekkel való ellátására Eckné Komlósi Ibolya egyéni vállalkozót (2133 Sződliget unai Fasor 2.) bízza meg. A testület felhatalmazta a polgármestert a határozatlan idejű szállítási szerződés megkötésére 30 napos felmondási határidővel. A képviselő-testület kéri az árak folyamatos felülvizsgálatát. Sződliget Község Képviselő-testülete, mint alapító döntött arról, hogy visszahívja a Sződligeti Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány korábbi kuratóriumát és új kuratóriumot nevez ki. Kuratórium elnöke: Bódi Istvánné (2133 Sződliget, Attila u. 19.) Kuratórium tagjai: Nagy Elekné (2133 Sződliget, Jókai u. 19.) Czuczor Józsefné (2133 Sződliget, Mátyás k. u. 19.) Krozma Istvánné (2133 Sződliget, Meggyfa u. 16.) Némedi Csabáné (2133 Sződliget, Nyárfa köz 3.) A Képviselő-testület felkérte a Tökéletességre való törekvés programjának tanácsnokát, dr. Csányi Istvánt, hogy az Alapítvány jogállásának tisztázásáról, valamint az adóhivatali hiányosságok pótlásáról intézkedjen. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Bagolyvár épületében található üres szolgálati lakás bérbeadásának ügyében eljárjon az alábbi feltételek szerint. A felújítás műszaki tartalmát az Önkormányzat fogalmazza meg. Ebben a műszaki tartalomban rögzítésre kerüljenek a felújítandó szerkezeti elemek, az elvégzendő munkák, a felújítás technológiai előírásai, valamint a felhasználásra kerülő anyagok minőségének meghatározása. Ezen műszaki leírás csatolásával az Önkormányzat pályázati hirdetményt tegyen közzé a következő feltételekkel. Olyan bérlő jelentkezését várja az Önkormányzat, aki a megfogalmazott műszaki tartalom végrehajtását pl. 6 hónapon belül vállalja. Ezen időszakon belül kell a teljesítés igazolása érdekében műszaki átadás-átvétel során benyújtani az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrnek a felújítás eredményét. A bérlők a pályázat során ajánlatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a műszaki előírás szerinti felújítási tevékenység elvégzéséért cserébe hány hónap bérleti díj befizetés szerződéses elengedését kérik cserébe (a bérleti díj számítás alapja mindenkor a vonatkozó hatályos rendeletben foglaltak szerint). A pályázók közül az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlati időtartamot megajánló (legkevesebb kompenzálásként kért hónap) kerül kiválasztásra. A bérleti szerződést a megajánlott hónapokra vonatkozó határozott időre, annak lejártát követően pedig automatikusan határozatlan időre változóan kell megkötni. A testület döntött arról, hogy az 152/2010. (X.08.) számú képviselőtestületi határozatával létrehozott ideiglenes bizottságot megszűnteti, mert a bizottság elvégezte a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011. (I. 14.) Önkormányzati rendelettel elfogadásra került. A Képviselő-testület a Kábel Team Kft (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) kérelmére döntött arról, hogy a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Sződliget, Fecske u. 1212/9 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátására megadja. Kikötések: a felbontott burkolatot az eredeti állapotára történő helyreállítással, valamint az útlezárás kapcsán biztosítani kell mindkét irányú forgalom megszervezését. A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. Az ingatlan villamos energia ellátását kizárólag földkábeles csatlakozóvezetékkel lehet megoldani. A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati érdeket nem sért. Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kék Lagúna Travel Bt. képviseli:hadi Szilárd ügyvezető (2133, Sződliget, Tompa M. u.11.) a Sződligeti 1227/7 helyrajzi számú területből 20 m2 béreljen, határozatlan időre 3 havi kaució letételével. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. A Képviselő-testület Szándéknyilatkozatot tet a KEOP / Sződliget Község árvízvédelmi fejlesztése pályázat megvalósításával kapcsolatban. Ezt követően döntött a Képviselő-testület a 90/1999. (X.21.) számú határozat visszavonásáról. A képviselő-testület ezt követően ülését zárt ülésen folytatta, melyen a Sződligetért Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak visszahívásáról és új tagok választásáról döntött február 25-én tartott rendkívüli ülésén a képviselőtestület 7 napirendet tárgyalt és az alábbi döntéseket hozta: Megalkotta 8/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az ingatlantulajdonosoknál keletkezett települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatban. A képviselő-testület támogatja r. Nagy László r.alezredes Úrnak a Váci Rendőrkapitányságnál, kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését. A testület döntött arról, hogy a PBS Hungária Kft-t bízza meg az Önkormányzat és intézményei papír, írószer, nyomtatvány beszállítójaként. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. Ezt követően döntött a testület a Gyermekjóléti szolgálat 1 fő 8 órás családgondozói állás 4 órásra csökkentéséről. A képviselő-testület hozzájárult a házi segítségnyújtásban ellátottak számának március 15-től, 15 főről 18 főre való növeléséhez. Zárt ülésen döntött a testület a bírósági ülnök személyéről, valamint az Idősek Tanácsa tagjairól.

2 2011. március 11-én közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen 9 napirendet tárgyalt, és 8 határozatot hozott a testület. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról szóló beszámolót. Meghatározta a helyi civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás tartalmát. (a pályázati felhívás a weboldalon, valamint a hivatal hirdetőtábláján megtalálható. Ezt követően tárgyalta, és egyhangúlag elfogadta Sződliget Község Önkormányzat évekre vonatkozó Gazdasági Programját. A testület döntött arról, hogy a 066/19 hrsz-ú terület értékesítésének múltjáról, illetve az ingatlan tulajdonviszonyának rendezéséről, a Pest Megyei Főügyészségről megkapott állásfoglalás után hoz döntést. Honvédségi inkurrens anyagokra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a testület, mely szerint be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált, állami tulajdonú szakanyagokra: ruházati és humán szakanyagok térítésmentes átvételére pályázik. Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2011. (II. 25.) számú határozatát visszavonja. A testület a Gondozási Központ intézmény Gyermekjóléti Szolgálatnál április 01. napjától 0,5 fős létszámcsökkentést rendel el, ezt követően a gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a családgondozói létszámot 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás foglalkoztatottban állapítja meg. A képviselő-testület TISZTA UVAR, RENES HÁZ témában pályázatot írt ki Sződligeten bejegyzett lakóingatlanokra vonatkozóan, amelyek után adott telek ingatlan tulajdonosa építményadót fizet az Önkormányzatnak. (A pályázat részletei a hivatali hirdetőtáblán, valamint a weblapon megtalálhatók.) Ezt követően utolsó napirendként tárgyalta a testület Sződliget Község árvízvédelmi fejlesztése című, KEOP / jelű pályázat állását, melyen Szabó Attila alpolgármester úr, a projektmenedzser és a tervező válaszolt a lakosság által feltett kérdésekre. TISZTELT INGATLANTULAJONOSOK! Az ingatlanokról az utolsó teljes körű felmérés az építményadó kivetéséhez, évben történt, melynek már 15 éve. Tapasztalataink sajnos azt mutatják, hogy az azóta eltelt időszakban nagyon elhanyagolták az ingatlantulajdonosok a változások bejelentését. Több esetben az is megállapítható, hogy nem a valós adatok kerültek bevallásra. Sok esetben nincs bevallva a gépkocsi tároló különböző indokokra hivatkozva. Az egyik ilyen indok, hogy a gépjárművével a garázsba nem tud leállni. Ez a törvény szerint nem lehet ok arra, hogy az építmény után ne kelljen adót fizetni, hiszen gépkocsi tárolónak épült. (A helyi adókról szóló évi C. törvény 14.. (4) bekezdése) A másik leggyakoribb eset, amikor az ingatlan örököse (vagy örökösei) nem teljesíti a változásról szóló bejelentési kötelezettségét, vagy éppen azért nem vallja be, mert nem kérte meg a használatba vételi engedélyt, de köztudott, hogy évekkel ezelőtt használatba vette az épületet. (A helyi adókról szóló évi C. törvény 14.. (1) bekezdése) A helyi adókról szóló évi C. törvény 14. -a szerint: Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 14. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az építményadó igazságosabb kivetése érdekében 2011-ben ismét minden ingatlanról bevallást kell benyújtani a Sződligeti Polgármesteri Hivatalhoz. Sződliget Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkezett települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 5/2002. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Sződliget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a, valamint az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendeletben foglaltakra következőket rendeli el: 1. Az ingatlan tulajdonosoknál keletkezett szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 5/2002 (VI.17.) önkormányzati rendelet 3. - a következőkkel egészül ki: (1) A hulladékgyűjtő edény nagysága az ingatlanban állandó lakóként bejelentett személyek száma után állapítandó meg. (2) A legkisebb űrmértékű 80 l-es gyűjtőedényt az 1-2 fős háztartások, a közepes 120 l-es edényt a 2-4 fős háztartások, a legnagyobb 240 l-es gyűjtőedényt a 4 főnél több állandó lakóval bíró háztartások kötelesek igényelni és azok díját esedékesség szerint megfizetni. (3) A szolgáltató ezen szabályozás és népesség-nyilvántartásból kiadott igazolás (az állandó lakóként bejelentett személyek számáról) alapján bocsátja a lakosok rendelkezésére a gyűjtőedényeket. 2. Ez a rendelet február 26. napján lép hatályba. Juhász Béla polgármester dr. Paulik-Törőcsik Edit jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet február 26. napján kihirdetésre került. dr. Paulik-Törőcsik Edit jegyző A helyi adókról szóló évi C. törvény 11. -a szerint: Az adókötelezettség 11. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Kérjük, hogy az újság mellékletét képező bevallási nyomtatványt pontosan töltsék ki, és június 30-ig nyújtsák be a polgármesteri hivatal adóirodájába. Felhívjuk figyelmüket, hogy minden ingatlan tulajdonos a megadott határidőre köteles benyújtani a pontosan kitöltött bevallást, ennek elmulasztása esetén mulasztási bírságot szabunk ki. A mulasztási bírság mindaddig ismételhető, és mindig az előző bírság duplájával, amíg a bevallást nem nyújtja be a tulajdonos. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a bevallásokban szereplő adatokat szigorúan ellenőrizzük! Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a bevallás kitöltésében segítségre van szükségük, úgy az adóiroda dolgozói (kizárólag ügyfélfogadási időben) szívesen állnak rendelkezésükre. Az ügyfélfogadási idő: Hétfőn: de.: ig, du.: ig, Szerdán: de.: ig, du.: ig, Pénteken: de.: ig. Telefon: Kalla Judit: /103, Papp Istvánné: /104, dr. Paulik-Törőcsik Edit jegyző

3 SZOLIGET KOZSEG POLGA.RMESTERI HIV AT ALA 2133 Szodliget, Szt. Istvan u BEVALLAs Hasznos alapteriilet szerinti epitmenyad6r61 Megallapodas alapjan Nem megallapodas alapjan Tobb tulajdonos, vagyoni ertekii jog jogositottja ( a tovabbiakban egyiitt: tulajdonos) eseten a tulajdonosok tulajdoni b3nyadaik aranyaban adoalanyok. Valamennyi tulajdonos altai irasban megkotott es az ad6hatosaghoz benyujtott megauapodasban a tulajdonosok az adoalanyisaggal kapcsolatos jogokkales.kotelezettsegekkel egy tulajdonost is felruhazhatnak. Megallapodas eseten a bevallas benyujtoja az adoalanyisaggal kapcsolatos jogokkal es kotelezettsegekkel fejruhazott tulajdonos. MEGA LAPOAS HIANYABAN A TULAJONOSOKNAK KULON~KLON KELL BEYALLAsT nenyujtaniukl... II. Bevallas benyujtasanak oka: Ad6kotelezetlseg keletkezese Valtozas bejelentese Ad6kotelezettseg megsziinese Valtozas jellege uj ingatlan ingatlan szerzese vagyoni ertekii jog alapitasa vagyoni ertekii jog megsziinese ad6bevezetes ad6alap-megallapitas valtozasa Valtozas jellege: Valtozas jellege: ingatlan megsziinese ingatlan elidegenitese vagyoni ertekiijog vagyoni ertekiijog alapitasa megsziinese III. Ingatlan 1. eime: 2133 SzOdliget, 1 _ 2. Helyrajzi szama: / 3. Megnevezese (tulajdoni lap szerint): 1 _ 4. Egy helyrajzi szamon talalhato adotargyak (epiiletek, epiiletreszek) szama: rn db O db egyeb nem lakas celjara szolgal6 epulet O db

4 csahidi haz tarsashazi lakas sorhaz lakasszovetkezeti lakas lanchaz egyeb: _ lidli\6 hetvegi haz apartman kastely, villa, udvarhaz nyaral6 egyeb: _ cs6nakhaz egyeb: _ Kereskedelmi egyseg (szallasepiilet nelkiil) Szallasepiilet Egyeb nem lakas celjara szolgal6 epiilet kereskedelmi iizlet, bolt, abc, aruhaz, iizlethaz szalloda lizem, lizemcsamok, gyar csarda, bisztr6, boroz6, soroz6, biife, cukraszda, kavez6, etterem panzi6 garazs, gepjarmiitarol6 iroda, miiterem motel iiveghaz rendel6, k6rhaz, szanat6rium gy6gyszertar egyeb: vendeghaz hotel fogad6 sza1l6 preshaz miihely, szerviz raktar pince vadaszhaz egyeb: _ hiit6haz egyeb: _

5 OJ] 1 ev 1h6 a) Uj epitmeny eseten a haszmilatbaveteli vagy fennmaradasi engedely joger6re emelkedesenek datuma. b) Engedely nelkiil eptilt, vagy anelktil hasznalatba vett epitmeny eseten a tenyleges haszmllatbavetel datuma. c) Ingatlan szerzese, vagyoni ertekii jog alapitasa - megsziinese eseten az adas-veteli szerz6des datuma...., Uj epitmeny ad6kotelezettsege az a), b) pont szerinti d3tumokat koveto ev elso napjan keletkezik. Az ado alanya az, aki az ev elso napjan az epitmeny tulajdonosa. VI. A bevallas benyujt6janak hanyada az III. pont szerinti epitmennyel kapcsolatos minosege, tulajdoni Of Oresz a) a vagyoni ertekiijogjellege (felsoroltakb61 a megfelel6t kerjuk beirni): kezei6i-, vagyonkezei6i-, haszonelvezeti jog, haszmilati jog(a): Ih6: I ~I nap: 1_ 3. Anyja neve: 1 _ 4. Sztiletesi neve: 1 _ 5. Szekhelyeflakcime: ITIIJ _

6 [[IIJ _ 7. Ad6szama: IIIIIJJ -0-C 9. Telefonszama: dme: 1 _ rnmm -IIIIIJJ - IIIIIJJ 12. Vallalkoz6 a) cegjegyzekszam: C -C - JIITI b) bejegyzes kelte: c) statisztikai szamjele: m -ITIrJ -UTI- Kelt: 1 1ev:l_1 h6: 1 1nap: 1_

7 1. sz. Melleldet a hasznos alapteriilet szerinti epitmenyadorol szolo bevalhishoz Megallapodas ad6val kapcsolatos jogokr61 CSkOtclezcttscgekrol II SZOLlGETKOZSEGPOl.GARMESTERI AOOHATOSAGA I HIYAT.t\L ',.[ 2133 Szodligct, $zt.lstvan u Tel.: ; Fax: ! Honlap: L _.._.._..--,'- c. -'._._. 199Q. cvi C. torvcn5ra bclyi adokt'61, c 12. (2) bek., Helyrajzi szama: 1 1/ / 2. Megnevezese (tulajdoni lap szerint): 1 3. C1me: ~ Sz6dliget, 1 _ 2. Sziiletcsi helye, ideje: 1 1cv: I ~I M: I~ ~Inap: I 3. Anyja neve: I ~ 4. Leallykori neve: 1 5. Szcl,helye! lakelme: [:IJ==r=J I 6. Levelezesi dme: [:IJ==r=J~ 1 7. Adoszlima: ITIJI[JTI..-C 8. Adoazonosito jele: 12. Yallalkozo: a) cegjegyzel,szama: C - C -rn=rn=j b) bejcgyzcs keltc: I I c) statisztil,ai szamjele: CIIJJIJ..crr:::r:J..ITIJ..IT] Kepvisel6jenek: d) neve: ~ I e) beosztasa: I I I) telefonszama: ~ I ljgyilltcz6jcllek: g) neve: ~ h) tclcfollszama: ~I

8 'l\.llilirott tulajdono~~ az ad6val kapcsolatos vagyoni ertekiijog<jogosi,t()ttak kijelentjiik, h()gy az egeket a n. pont szerinti:szemely teljesiti, ilietve az zerinticingatlan von apcsolatos jogokat gya' 1. Nev: 1 2. Tulajdoni / jogosultsagi Mnyad: 1 1 / 1 1 resz 3. Sziiletesi hely, id6: 1 ev: I ~I h6: I~ I nap: 0 4. Anyja neve: 1 5. Leanykori 1 6. Szekhely / lakcim: CITIJ I 7. Ad6szam: = - -rn Kelt: 1 _ ev: : 1 1 nap: 0 1. Nev: 2. Tulajdoni / jogosultsagi Mnyad: 1 1 I 1 1 resz 3. Sziiletesi hely, id6: 1 ev: 1 I 116: 1 1nap: 0 4. Anyja neve: 1 5. Leanylmri nev: 1 6. Szekhely Ilakcim: CITIJ I 7. Ad6szam: = - -rn Kelt: I~ ~ ev:l I h6: 1 1 nap: 0 1. Nev: 2. Tulajdoni I jogosultsagi hanyad: 1 1 / 1 1 resz 3. Sziiletesi hely, ido: I ~ ev: I ~I h6: 1 1nap: 0 4. Anyja neve: 1 5. Leanykori nev: 1 6. Szekhely Ilakcim: CITIJ I 7. Ad6sz:hn: = - -rn Kelt: I~ ~ ev: : 1 1nap: 0 1. Nev: 2. Tulajdoni / jogosultsagi hanyad: 1 1 I 1 1 resz 3. Sziiletesi hely, id6: 1 ev: 1 1M: I Inap: 0 4. Anyja neve: 1 5. Leallylmri nev: 1 6. Szekhely Ilakcim: CITIJ I 7. Ad6szam: = - -rn Kelt: 1 _ ev: : 1 1nap: 0 Felel6ssegem tudatiiball kijelentem, hogy a kozolt adatok a val6sagnak megfelelnek. A bevauast benyujt6 vagy kepvisewje (meghatalmazottja) - cegszcru - alairasa: Kelt: 1 ev: I I h6: 1 Inap: 0

9 ISKOLAI HÍRMONÓ A tél végéhez közeledve, a farsangi jelmezes felvonulásokon és farsangi mulatságokon kívül idén is színvonalas, a magyar hagyományokat őrző és a magyar kultúránk ápolását szolgáló programot szervezett a Gárdonyi Géza Általános Iskola. A kedves olvasók is ízelítőt kaphatnak a lelkes fiatalok által teremtett jó hangulatú nap eseményeiből, Boda Mária középiskolai tanárnő cikkéből. XVII. UNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI VERSENY SZŐLIGETEN 1985 óta február utolsó szombatja a népművészet jegyében zajlik a sződligeti általános iskolában. Az egykor kis körzeti verseny ma már országosan ismertté vált. Évek óta érkeznek kisdiákok a határon túli magyarság képviseletében is. A verseny célja elsősorban a népi előadó-művészet és a nemzetinemzetiségi hagyományok megtartásában jeleskedő diákok tudásának, felkészültségének bemutatása. Idén február 26-án a XVII. unakanyar Népművészeti Versenyt rendezte a Gárdonyi Géza Általános Iskola. A rangos esemény Juhász Béla polgármester köszöntőjével kezdődött A gyerekek napjainkban kevés népművészeti inspirációval találkoznak, az elkötelezett és lelkes pedagógusok szerepe egyre fontosabb a folklór megszerettetésében. Majd Kodály ma is aktuális gondolatait elevenítette fel: ma is fontosabb, hogy ki a tanító Nagykátán, Érden, Biatorbágyon, mint az, hogy ki az Operaház főzeneigazgatója. Az eredményhirdetésre várva az iskolában különböző programokon, népi kézműves kiállításon, játszóházi foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A február 26-i versenyen az alsós szóló és kiscsoportos népdal, a felső tagozatos szóló és kiscsoportos népdal, a középiskolás szóló és kiscsoportos népdal, nagycsoportok (alsó, felső tagozat) és hangszeres zene, néptánc, népi játék kategóriákban mérhették össze tudásukat. A sok, népviseletbe öltözött, kipirult arcú gyermek nemcsak saját, hanem társai sikereinek is nagyon örült. A versenyen indulók létszáma (több mint kétszázan), a produkciók magas színvonala bizonyította, hogy az ifjú generációban él az érdeklődés a magyar népi kultúra iránt. Boda Mária zsűri tag Március első szombatján is vidám gyermekzsivaj töltötte be iskolánkat. Nagy örömünkre sok család elfogadta a meghívásunkat és együtt ismerkedtek meg a leendő iskolájukkal, tanító nénikkel. A nap eseményeit eleveníti fel két második osztályos tanuló és szüleik lelkes beszámolója. Egy műsor története, avagy hogyan készült el az idei március 15-i műsor? Nem vagyok ijedős típus, de azért amikor megtudtam, hogy nemcsak az iskolának készül a műsorunk, hanem mi szerepelünk a községi ünnepségen is, azért kicsit jobban vert a szívem. Az interneten hamar találtam műsor forgatókönyveket és ezekből kialakítottam egy olyat, ami nekem jobban tetszett. A kollégáimtól kaptam egyéb ötleteket: vannak nemzetiszínű esernyőink és valahol kell lennie díszletnek is. (Igaz erről kiderült, hogy már leselejtezték, így ügyes kezű gyerekek Ingrid néni vezetésével újra elkészítették.) Báli Péterné Inkétől kaptam egy zenei C-t, ami a műsor összes aláfestő zenéjét adta. Az első próba maga volt a csőd: 6. órában 5. osztályos fáradt gyerekek, akik az esernyőktől mégis teljesen felpörögtek. Aztán lassan alakulni kezdett a műsor, mindenki megtanulta a szövegét, megszületett az esernyős tánc. Sőt kiderült, hogy az egyik tanulónk tud verbunkot táncolni és szívesen jönnek vele a táncos társai is. Az utolsó pillanatban Kriszti (a községi művelődési ház vezetője, aki szintén segített az ötleteivel és próbált is a gyerekekkel) megtudta, hogy Bóza Vilmos Benjamin trombitálni tanul és két szám is bekerülhet a műsorba. Így állt össze az ünnepi műsor, ami leírva nem is tűnik olyan bonyolultnak. Aki benne van, az tudja, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. e az érdeklődő nézői tekintetek, a műsor közben felcsattanó taps és a műsor végén a szereplő gyerekek öröme nagyon jó érzéssel töltött el. Köszönöm mindenki segítségét és a műsor gyerek szereplőinek innen is üzenem: büszke vagyok rájuk! Vassné Veréb Judit az 5. a osztályfőnöke Családi nap az iskolában Sok izgalmat jelent az idei év minden családnak, ahol iskolaköteles csemete várja a szeptemberi becsengetést. Hagyományt teremtő módon immár harmadik alkalommal került sor a Sződligeti Általános Iskolában a nagycsoportos óvodások Nyílt Napjára. A tanító nénik a bejáratnál fogadták a bátortalan léptű apróságokat és szüleiket. Akik ott voltunk és belepillanthattunk egy délelőtt erejéig az iskola életébe, tapasztalhattuk ismét, hogy jó döntést volt a "nagyokat" ebbe az iskolába íratni. A sokat tapasztalt másodikosok és szüleik Az idei évben először vettem részt az elsős németeseimmel ezen a rendezvényen. Egy órarészletben mutattuk be, hogyan lehet érdekes és változatos egy egyszerű téma is. Nagyon örültem annak, hogy az ovis csoportomból két kisgyermek olyan bátor volt, hogy beállt az elsősök közé és részt vett a játékban. Őszintén remélem, hogy többen kedvet kaptak a német nyelv tanulására e kis bemutató kapcsán és a jövő tanévben megint lesz elsős német csoportom és természetesen az iskolának is. Várok minden kisgyermeket már az oviban is hetente egyszer és ősztől az iskolában, de ott hetente kétszer. Vassné Veréb Judit német tanárnő A közeljövő programjai Április 20-án tartjuk iskolánkban a Föld napját. E napon sződligeti civil szervezetek és szülők segítségével szeretnénk felhívni iskolánk minden tanulójának a figyelmét a településünk környékén található természeti értékeinkre, melyekkel mindennap találkozhatunk, de védelmére kevésbé gondolunk. Április én délután Papírgyűjtést tartunk, melynek célja, hogy a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítsük a diákok és szüleik segítségével, akik munkájukkal gyűjtik össze a háztartásokban hulladékként keletkező papírt. Kérjük a kedves lakosságot, hogy az összegyűlt papírhulladékot ezen a két napon hozzák be az iskolába. Május első hetében műsorokkal, verssel és énekkel köszöntjük az édesanyákat. A Gárdonyi Géza Általános Iskola május 11-én megrendezésre kerülő névadó ünnepségének forgatókönyvében már az utolsó sorok is megteltek. A hagyományteremtő Gárdonyi-diáknapok első hivatalosan is jegyezhető rendezvényére pályázatokkal, gyűjtőmunkával, szépészeti tervekkel készülünk. A mozgalmas eseményen többek között zászló-és plakett avatásra, csapatvetélkedőre, ifjúsági koncertre, filmvetítésre is sor kerül. Megújul Gebora László művésztanárra emlékezve az iskolagaléria, s terveink szerint e napon vendégül láthatjuk Keller Pétert, Gárdonyi Géza egyenesági leszármazottját is. Kápolnainé égi Lívia tanító néni RÚG A LABÁT SZŐLIGET! Sződliget község képviselő-testülete április 30-án 10 órától SZŐLIGETI MAJÁLIS keretében a una-parti focipályán megrendezi a V. Sződligeti Kispályás Amatőr Labdarúgó Bajnokságot. Várjuk mindazon 8 tagú csapatok jelentkezését, akik szívesen megmérnék magukat az egynapos bajnokságon. Jelentkező csapatok számától függően körmérkőzéses vagy csoportos-kieséses rendszerben szervezzük a tornát A 2 x 15 perces mérkőzésen kapust váltani csapaton belül lehetséges. Félidők között 5 perc szünet lesz térfélcserével. A nevezés díj játékosonként Ft, gyermekek esetén 500 Ft. Korcsoportok: felnőtt (18-99 év) diák (14-18 év) gyermek (10-14 év) Korosztályonként minimum négy csapat jelentkezése szükséges. A csapatok jelentkezését április 20-ig várjuk. Nevezéseket a polgármesteri hivatalba Kolozsi Marikánál lehet leadni az alábbi elérhetőségeken, és az alábbi adatok feltüntetésével: Polgármesteri Hivatal Sződliget, Szent I. u Fax: 27/ csapat neve, - játékosok adatai, - nevezési díj befizetését igazoló dokumentum. HAJRÁ SZŐLIGET, HAJRÁ UNAKANYAR!

10 ANGOL NYELVTUÁS KACAGVA! ÚJ MÓSZER, HOGY SIKERES ANGOL TÁRSALGÓ LÉGY: ÉRTS > ÉLVEZ > MON A MAGAÉT! mindent értesz > angolul gondolkodsz > 4x gyorsabban haladsz szórakozva tanulj - NINCS tankönyv, magolás, nyelvtanozás, házi feladat tudj szabadon társalogni - szólalj meg habozás nélkül! rádragad az angol - előbb, mint Londonban, ublinban, vagy akár New Yorkban! Ahol mindez megvalósul: Magyarország első TPRS(R) nyelviskolája! Bemutató óra Sződligeten: május 3-án (a hónap első keddjén) du. 5-kor. A módszert részletesen ismertető honlap, ahol számos, a foglalkozásokon készült alapés középfokú vidám történet is található: KEVES ANYUKA! Szívesen megszabadulnál a kinőtt, nem használt gyerekruháktól, játékoktól, babaholmiktól? Vagy éppen ellenkezőleg? Szükséged lenne néhány új darabra? május 04-én, szerdán délelőtt 10 órától Babaruha Börzét tartunk a Szabadság téren (Piac) MINENKIT SZERETETTEL VÁRUNK. GYERE EL, NÉZZ KÖRÜL! Asztalok korlátozott számban foglalhatók a jelentkezés sorrendjében! 06/ Szervezők BARKÁCS ÉS GAZABOLT Hőszigetelő rendszerek, vakolatok, festékek, csemperagasztók, glett-anyagok SZÉLES VÁLASZTÉKBAN AKCIÓS ÁRON Szerszámok, csavaráru, zár, vasalat, víz- és villanyszerelési anyagok, PVC csövek, vetőmagok, permetezőszerek, háztartási kisgépek, Alkó fűnyírók, vízszivattyúk, barkács- és ipari szerszámgépek, kulcsmásolás, villanyszerelési munkák vállalása 2133 Sződliget, r. Keméy József u. 31. (CBA-val szemben) Telefon/fax: SZÉPÜLNI VÁGYÓK FIGYELMÉBE! A PRESTIGE SZÉPSÉGSZALON SZERETETTEL VÁRJA A SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓNI VÁGYÓ VENÉGEKET. Az infra szoláriumba kedvezményes bérlet vásárolható! Ajándékutalvány minden szolgáltatásunkra és alkalomra! ELÉRHETŐSÉGEINK: FORÁSZAT: KOZMETIKA: KÖRMÖS:

11 BOCSÁNATKÉRÉS Ezúton kérek bocsánatot Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselőtől, Sződliget előző polgármesterétől, amiért október 1-én sms-ben több alkalommal életveszélyesen megfenyegettem őt és gyermekeit. Sződliget, március 19. ARÓCZI ATTILA

12 A SZŐLIGETI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE A Sződligeti Sporthorgász Egyesület én megtartotta a beszámoló- és tisztújító közgyűlését. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a évi szakmai és pénzügyi beszámolót. Ezévben a Működési Szabályzatnak megfelelően sor került tisztújításra is, melyet a közgyűlés a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján megszavazott. Tisztelettel tájékoztatjuk az érdeklődőket a a megválasztott új vezetőség összetételéről: Elnök: Tatár Sándor Alelnök: Golcs József Gazdasági vezető: id. Bányavári Péter Titkár: dr. Somogyi István Vezetőségi tagok: Szabó József Hadnagy István Felügyelő Bizottság: Szentléleki László /elnök/ Bobál László Shetler József Fegyelmi Bizottság: Gáspár József: /elnök/ Kléri János Paulisz László Küldött: Gyurkovics Gyula Sződliget, VEZETŐSÉG A CSALÁI NAPKÖZIRŐL BŐVEBBEN A községünkben immár 2 éve működő családi napközit szeretném bemutatni kicsit közelebbről. A Zoé az Egészségért, Fogyatékos és Hátrányos Helyzetű Gyermekek Mosolyáért Közhasznú alapítvány működteti ezt az intézményt. Hangsúlyozom, hogy nem magánóvoda, hanem a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Napközinkben a szeretetteljes családi légkör megteremtése a legfontosabb szempont. Az egyénre szabott fejlesztés és bánásmód a kis létszám miatt valóban kivitelezhető: 7 fős csoportok vannak korosztályonként, akiket 2 gondozó lát el. Egy éves kortól hét éves korig fogadjuk a csöppségeket. Az óvodás korú gyermekekkel szakképzett óvodapedagógus foglalkozik. Heti tervünkben kétszer angoloktatás (már egy éves kortól), sok mese mondóka, tánc, bábozás segíti a gyermekek kommunikációs fejlődését. A kreatív foglalkozásokon minőségi anyagokkal, sokféle technikával ismerkednek a gyerekek. Nyáron vízhez szoktatásra és úszás előkészítésre is van lehetőség. A bölcsődés korúak szobatisztaságra, önálló étkezésre való felkészítését is vállaljuk. Rendkívül jó visszajelzéseket kapunk régebbi és most hozzánk járó gyermekek szüleitől. Ez munkánkat segíti és tudjuk, hogy jó irányba haladunk. Röviden így tudnám bemutatni családi napközink működését. Szívesen állok rendelkezésre további információkért a 20/ telefonszámon illetve személyesen. CSALÁI KÉZMŰVES TÁBOR SZŐLIGETEN Sződligeten kézműves tábort rendezünk. A tábor ideje alatt megismerkedhettek a különböző kézműves mesterségekkel, a készített tárgyak saját tulajdonotokká válnak. Mesterségek, melyeket ajánlunk: bőrművesség, agyagművesség, tűzzománc mesterség, ruha-kiegészítők (fülbevaló, nyakdísz, karkötő) készítés, batikolás, fafaragás, gipsz öntés- festés. Munkátok során megismerkedtek az egyes mesterségek szerszámaival, anyagaival. A tábor végén kézműves versenyt rendezünk, értékes díjakkal, az elkészült munkákból kiállítást szervezünk. A kézműves foglalkozásokat kézműves mester-oktató-, egyéb foglalkozásokat sokéves tapasztalattal rendelkező mérnök-tanár tartja. A tábor helyszíne egy nagy kert, ahol kézműves oktató műhelyek állnak rendelkezésre. Korhatár nincs. Egyéb szolgáltatás: meleg ebéd és uzsonna, igény szerint szálláslehetőség (akkor reggeli és vacsora is) Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni lehet: Bíró Ferencné: / vagy címen. A tábor időpontjai: - április , - június 20-26, - július augusztus Jelentkezési határidő: április 15. Költség: - a 3 napos tavaszi tábor Ft/fő; - a nyári 7 napos táborok Ft./fő, 3 fős család esetén Ft./fő; - lehetőség van egy-egy napra való jelentkezésre is, ebben az esetben az adott nap technikájának függvényében állapítjuk meg a részvételi díjat. A jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg Ft előleg megfizetését kérjük, helyfoglalásként. A Sződligeti Hírforrás szerkesztőségének címe: Fleischmann Mónika

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Új szoborral gazdagodott az Aradi Vértanuk Ligete. Október 6-án felavattuk Leiningen-Westerburg Károly mellszobrát.

Új szoborral gazdagodott az Aradi Vértanuk Ligete. Október 6-án felavattuk Leiningen-Westerburg Károly mellszobrát. Bajtársak tekintsetek ezen új és magyar színekkel díszlő zászlóra. Nincs idő hosszú szóra, nincs idő, hogy a szokott ceremóniával avassam bé ezen zászlót, hanem itten az Isten szabad ege alatt ünnepélyes

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Abádszalóki. Csoda a színpadon... április 04. Ára: 100,- Ft. Költészet Napja az Ember Mária Városi Könyvtárban 11. oldal

Abádszalóki. Csoda a színpadon... április 04. Ára: 100,- Ft. Költészet Napja az Ember Mária Városi Könyvtárban 11. oldal Abádszalóki HÍRNÖK Abádszalóki Önkormányzat lapja 04. XV. évf. 4. szám 2011. április Csoda a színpadon... április 15. oldal Abádi-Nagy Zoltán Debrecen díszpolgára lett. 2. oldal Ára: 100,- Ft Dr. Bánfi

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

M E G H Í V Ó ÜNNEPSÉGRE. A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

M E G H Í V Ó ÜNNEPSÉGRE. A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti következő ülését 202. február 27-én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban

Részletesebben