Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r."

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Környe Község Önkormányzatának december 18-ai Képviselő-testületi ülésének 4. napirendi pontjához Tárgy: Előterjesztő A helyi adópolitikai elvek érvényesülése, adófizetés alakulása Orlovits Tímea - jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik fontos forrása a helyi adók rendszere. A Mötv. lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy messzemenően figyelembe vegye a lakossági igényeket és a hatáskörébe utalt kötelező feladatain túl, önként vállaljon helyi közügy önálló megoldását január 1-étől bővül a települési önkormányzatok adóztatási mozgástere, a helyi adók mellett úgynevezett települési adókat vezethetnek be. A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott - akár központi, akár helyi - közteher vonatkozik. Önkormányzatunk a novemberi testületi ülésen tárgyalta a helyi adók évi módosítási lehetőségeit. A Képviselő-testület döntése szerint újabb települési adó nem kerül bevezetésre, illetve az adómértékek se,m változnak a évben. Önkormányzatunk január 1-jétől vezetett be helyi adókat, mely adónemeket a jogszabályi módosítások, az adómérték változások, valamint az adómentességek és adókedvezmények megállapítása érdekében többször módosított az önkormányzat. Az adórendeletek az adó alanyok terhelőképességét figyelembe véve, a helyi sajátosságoknak megfelelően a törvényi keretek között - állapítják meg a fizetési kötelezettséget. Helyi adó kivetési jogával önkormányzatunk a Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r. adónemek tekintetében élt. Az önkormányzati adóigazgatás magába foglalja az adózók kezelését (előírását, törlését, könyvelését) beszedését, adóellenőrzések lefolytatását és az önkormányzat által nyilvántartott helyi adó és gépjármű adó, hátralékok továbbá a szabálysértési eljárásban és az idegenben kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások behajtását. Adóigazgatási feladatként jelentkezik továbbá: a méltányossági kérelmek döntésre történő előkészítése; adó- és értékbizonyítványok kiállítása; adóigazolások kiadása; bírósági eljáráshoz költségmentességet igazoló nyilatkozatok kiadása.

2 január 1-étől a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény új feladatot delegál az Önkormányzati adóhatóságokra. Megszűnik a magánfőzés jövedéki adó mentessége is. A magánfőző évi forint átalányadót lesz köteles minden tárgyévet követő január 15-ig bevallani és megfizetni a lakóhelye szerinti önkormányzatnak. A bevétel a helyi önkormányzatoknál fog maradni, azonban a magánfőzéssel kapcsolatos nyilvántartási és egyéb adminisztrációs feladatokat is az önkormányzat fogja ellátni: a desztillálóberendezés megvásárlását a megszerzést követő 15 napon belül be kell jelentenie a magánfőzőnek az önkormányzatnál. A január 1-jét megelőzően megszerzett desztilláló berendezéseket január 15-ig köteles minden magánfőző bejelenteni a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatnál. Környe Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adócsoportja jelenleg 3 fővel látja el jegyzői hatáskörben mint önkormányzati adóhatóság lévő adóhatósági feladatokat. Munkájukat a hatályban lévő jogszabályok, önkormányzati határozatok alapján jegyzői szakmai irányítás alapján végzik. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.). Az adóigazgatási feladatok címzettje a jegyző, így minden esetben, az ő nevében jár el az önkormányzati adóhatóság. Környe Község Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illettik meg IG BEFOLYT BEVÉTELEK Építményadó * Magánsz. komm. adó Helyi iparűzési adó * Gépjármű adó ** Késedelmi pótlék Idegen bevétel *Környe + Ipari Park 40%-a **Környe 40% Adónemenkénti bevételek megoszlása (2014) 4% 0% 0% 76% 19% 1% Építményadó Magánsz. komm. adó Helyi iparűzési adó Gépjármű adó Késedelmi pótlék Idegen bevétel

3 3 1. Építményadó Az építmény adó hatálya alá mind a külterületi, mind a belterületi nem lakás céljára szolgáló épületek tartoznak január 1-től az adó évi mértéke, az alábbi adótárgyak tekintetében a mai napig változatlan: Külterületi, zárt kert (Leshegy, Homokhegy, Öreghegy, Környebánya, Fácánkert, Hobby-kert) építmények hasznos alapterülete után: 100,-Ft/m2 A magánszemély tulajdonában álló kereskedelmi vendéglátó ipar és egyéb szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges helyiség, a jogi személy (szövetkezet, gazdasági egység, Kft, Bt), a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában álló tevékenységük végzéséhez szükséges építmény után: 500,-Ft/m2 Kiemelt övezet (Ipari Park) után: január 1-jétől Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XI.25) sz. döntése alapján az építményadó mértéke a Tatabánya-Környe Ipari Parkban 1175,-Ft/m2. 2. Helyi iparűzési adó (2014. évre a maximált törvényi érték: 1.852,1 Ft/m 2 ) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.. Ebben a tekintetben vállalkozónak minősül: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja; a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Adóköteles iparűzési tevékenység alatt a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adó mértéke: január 1-től nem változott, az adó alapja*: 2% *Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az előírásoknak megfelelően megosztania. Jogszabályi változás miatt módosult adóalap, illetve adóelőleg 2014-ben 2013 II. félévétől a nettó árbevétel csökkentő tételek közül az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értéke - az 500 millió Ft nettó árbevételt meghaladó vállalkozások esetében - korlátozottan vonható le.

4 ben a fenti szabályozás már az egész évi adószámítást érintette. A környei vállalkozások közül e jogszabályi változás két céget érintett, ami összesen 772 eft adónövekedést eredményezett. A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 40/A. -át módosította a évi CIII. törvény 22. (1) bekezdése, mely hatályba lépett VII. 1-től. Eszerint a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható az adóalany által a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (útdíj) 7,5%-a. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le ben az e-útdíj kedvezmény érvényesítése miatt eft.-tal csökkent az adóelőleg. (Központi költségvetésből pótelőirányzat juttatással a kedvezmény visszaosztásra került az önkormányzathoz) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 5.000,-Ft/nap. (Htv. szerinti maximum értékkel megegyező). Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, valamint ha bármely - az előzőekben nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel évben hét cég adott bevallást, mely alapján az adó eft. volt, további öt cég tevékenységének időtartama meghaladta a 181 napot, ezért tevékenységének helye telephelynek minősül és a továbbiakban már állandó jellegű iparűzési adó tevékenységnek számít, ezért bevallását következő év május 31-ig kell benyújtania. 3. Vállalkozók kommunális adója Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 24 -ban kapott felhatalmazás alapján, a vállalkozók kommunális adója megállapításáról szóló 14/2006. (XII.21) Ör. sz. rendeletet január 1-jétől hatályon kívül helyezte január 1-jétől az elévülési idő végéig ( december 31.) kell a számlát vezetni. 4. Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetnie annak a magánszemélynek, aki a naptári év első napján az önkormányzat belterületén lévő építmény tulajdonosa, beépítetlen földrészlet (építési telek) tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, illetve bérleti jogával rendelkezik január 1-től az adó évi mértéke: 6 000,-Ft/év (2014. évre a maximált törvényi érték: ,3 Ft/év)

5 5 5. Gépjárműadó A gépjármű adóztatását a gépjárműadóról szóló módosított évi LXXXII tv. (továbbiakban Gjt.) határozza meg. Az adóztatás országosan egységes elvek, mértékek, kedvezmények és mentességek alapján történik január 1-jétől módosult jogi szabályozás értelmében a központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv (1) bekezdés a.) pontja szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjármű adóról szóló tv. alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, a korábbi 100%-kal szemben. Az adó alapja: személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege ( önsúlya) tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége ( raksúlya ) 50%-ával. Az adó mértéke: Személyszállító gépjármű után gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt gyártási évet követő 4 7. naptári évben 300 Ft/ kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 230 Ft / kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 185 Ft / kilowatt gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft / kilowatt. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű - ide tartozik az útkímélő tengellyel rendelkező jármű is - nyerges vontató, tehergépjármű, valamint autóbusz után az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft. Tehergépjármű, autóbusz esetében, amennyiben nem légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű - útkímélő tengellyel nem rendelkező - jármű, valamint lakókocsi, lakópótkocsi, pótkocsi, utánfutó után, illetőleg a légrugózás tényét tanúsító adózói írásbeli bejelentés hiányában az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380,-Ft. 6. Államigazgatási eljárási illeték Az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezett eljárásokban az adózók az illetéket az önkormányzat illetékbeszedési számlájára fizetik meg. A beszedett államigazgatási illetékekről nyilvántartást kell vezetni, és minden negyedévet követő hó 15-ig kell átutalni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számla javára, mely kötelezettségének az önkormányzat eleget tett évben 35 adózó fizetett illetéket 130 eft összegben, amely továbbutalásra került évi adóhatósági tevékenység Környei Önkormányzati adóhatóság illetékességi területén december 5-ei állapotnak megfelelően az adózási adatok az alábbiak:

6 6 Adóalanyok száma: Építményadó: Magánszemélyek kommunális adója: Helyi iparűzési adó: Gépjárműadó: 632 fő 1534 fő 426 fő 1534 fő évben az adókivetésről és az adóbefizetések alakulásáról 2 év számadatainak tükrében az 1. sz. mellékletben kívánunk számot adni. Hátralékállomány Adónemenként az alábbi jelentős hátralékok állnak fenn, melyben a felszámolás alatt álló cégek tartozásai is szerepelnek: Építményadó: 12 fő (85-ből) 11,8 mft (12,5 mft-ból) Magánszemélyek kommunális adója: 22 fő (204-ből) 0,9 mft (2,7 mft-ból) Helyi iparűzési adó: 11 fő (89-ből) 35,1 mft (43,8 mft-ból) Gépjárműadó: 9 fő (254-ből) 16,7 mft (20,9 mft-ból) Hátralék állomány megoszlásának bemutatása diagram segítségével Jelentős hátralék megoszlása (fő) Építményadó 182 Magánsz k adó HIPA 245 Gépjárműadó Jelentős hátralék megoszlása (mft) 0,7 8,7 4,02 1,8 11,8 35,1 16,7 0,9 Építményadó Magánsz k adó HIPA Gépjárműadó

7 7 Fizetési könnyítés A méltányossági eljárást az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény ai szabályozzák, fizetési halasztás, részletfizetés adómérséklés formájában. A 2014-es adóévben az adóhatósághoz részletfizetési kérelem három érkezett, melyből o egy az év folyamán teljesítésre kerül, o kettő fizetése folyamatban van, Adóelőleg módosításra hat esetben került sor iparűzési adóban ( összesen eft. törlés.) évi XCII. törvény 42. -a (2) bekezdése alapján az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha az előző időszak (év, félév, negyedév) adatai alapján fizetendő, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Felszámolási eljárás Továbbra is jelentős nagyságot mutatnak a megszűnő, illetve eltűnt vállalkozások, akiktől nem lehet az adókat még végrehajtási eljárásban sem beszedni. A felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége a tartozás behajtására. Hitelezői igény bejelentése tehető meg a felszámoló felé, azonban eddig egyetlen felszámolás befejezéséből sem térült meg tartozás A felszámolási eljárás végéig majd ettől számítottan a követelés elévüléséig (5 év) az adóhatóság köteles nyilvántartani e tatozásokat, növelve ezzel a hátralékállományt. Ennek eredményeképpen a következő években is megjelennek a tőke- és pótléktartozások ig tizenegy gazdasági társasággal szemben folyik felszámolási eljárás, a hitelezői igényt az önkormányzati adóhatóság benyújtotta, a követelésünket a felszámoló nyilvántartásba vette a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló XLIX tv. 46 (7) bekezdésének megfelelően. iparűzési adó gépjármű adó építmény adó váll. komm. adó késedelmi pótlék Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Hátralék csökkentése érdekében tett intézkedések: A végrehajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, a hatósági átutalási megbízást alkalmazzuk rendszeresen. Az adóhátralék behajtásának eredményességét befolyásolja, hogy egyre több adózó munkanélküli, illetőleg többen minimálbérre vannak bejelentve, a segélyek pedig nem vonhatóak végrehajtás alá. A évi CXCI. tv. megszüntette vagy átalakította a rokkantsági nyugdíjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. Új ellátások: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási ellátássá (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátássá) alakul át, a korhatár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át. A fentiek miatt az adózóink többsége már nem rokkantsági nyugdíjas amiből letiltható volt az adó -, hanem rehabilitációs járulékot kap melyből az adó már nem letiltható.

8 bn 1951 db. fizetési felszólítást és 97 db. végrehajtási értesítést küldünk ki. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál összesen 52 esetben letiltást adtunk ki, melyből eft. folyt be. A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2015-ös költségvetési évre. Hatósági átutalás megbízás 22 db melyből megtérült eft. Az adózás rendjéről szóló évi CXII törvény 161/A. -a értelmében az állami adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányuló szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat. Az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot a legalább forintot elérő tartozás végrehajtása céljából évben 16 cég esetében éltünk az Önkormányzati köztartozás NAV felé történő bejelentési lehetőséggel. A beszámoló elkészültéig még nem volt sikeres behajtási tevékenység a NAV részéről. A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése szerint amennyiben az adóalany gépjárműadó tartozása az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárművének a forgalomból való kivonását. A jogszabályi lehetőséget figyelembe véve 6 gépjármű esetében történt kezdeményezés az Okmányirodánál a gépjárművek forgalomból való kivonására. A forgalomból történő kivonás hatására 77 eft gépjárműadó került megfizetésre. A behajtási cselekményekre történt teljesítéseket az alábbi táblázat mutatja: Adónem Összeg ezer forintban Építményadó Magánsz. komm. adója Iparűzési adó Gépjármű adó Késedelmi póték Idegen bevételek ÖSSZESEN ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK: Egyéb bevételek Legnagyobb részt a rendvédelmi szervek által kiszabott szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok kerülnek előírásra ezen a számlán. Idegen bevételek (Nem vagy csak kis részét (40%) képezik az Önkormányzat bevételeinek) A Társhatóságok, Földhivatalok, állam által megelőlegezett gyermektartásdíj, közigazgatási bírságok általi behajtási megkeresések.

9 9 A behajtásra átadott ügyek nagymértékben olyan személyeket érintenek akik a társadalom hátrányos helyzetű, szegényebb rétegeiből kerülnek ki így nem csak a bírságok befizetése jelent problémát hanem a szolgáltató által kimutatott díjhátralék is. A behajtás során ezen személyek letiltható jövedelemmel és lefoglalható ingósággal nem rendelkeznek. A végrehajtás eredményességét és annak folyamatát nagyban akadályozza, hogy az elmarasztalt személyek fellelése, elérhetőségük megszerzése külön nyomozást igényel, illetve néha lehetetlen, mivel az érintett személyek egy része nem tartózkodik a bejelentett lakcímén, sem a tartózkodási helyén, fiktív lakcímmel, illetve kizárólag település szintű lakóhellyel rendelkezik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Határozati javaslat./2014. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat Környe község képviselő-testülete akként határozott, hogy Környe Község Önkormányzati Adóhatóságának beszámolóját elfogadja. Ez úton is megköszöni a település lakosainak és vállalkozóinak a befizetett adóforintokat, és kéri, hogy - Környe település további fejlesztésének elősegítésére figyelemmel adózási kötelezettségüknek továbbra is eleget tenni szíveskedjenek. Felelős: Határidő: Orlovits Tímea jegyző azonnal

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6096/2014. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról Előterjesztő és előadó:

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Adóigazgatás. Építményadó

Adóigazgatás. Építményadó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben