GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Győr, Városház tér 1. Pénzügyi Bizottság előterjesztése. J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Pénzügyi Bizottság előterjesztése. J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér napirendi pont Pénzügyi Bizottság előterjesztése J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Győr, november 14. Előterjesztő: Radnóti Ákos Pénzügyi Bizottság elnöke Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Meghívásra javasolt: - Az előterjesztést látta: Fekete Dávid alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály 1

2 Pénzügyi Bizottság előterjesztése J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a helyi adóztatási jog gyakorlására, a helyi adópolitika kialakítására. A helyi adóztatás az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik fontos eszköze, s amelynek célja, hogy a helyhatóság folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse. A helyi adóbevételek szerepe különös tekintettel az iparűzési adóra az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, és várhatóan a jövőben is az önkormányzat saját bevételeinek egyre tekintélyesebb hányadát biztosítja. A törvényi szabályozással való összhang megteremtése, a gyorsan változó gazdasági és pénzügyi környezet olyan tényezők, amelyek elvárják az önkormányzati képviselő testületek részéről a helyi adórendeleteik évenkénti felülvizsgálatának napirendre tűzését. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a Htv. alapján kivethető helyi adók közül a helyi iparűzési adót, az építményadót és az idegenforgalmi adót alkalmazza. A helyi iparűzési adó rendelet felülvizsgálata A helyi iparűzési adót Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2010. (XI.26.) GYMJVÖ. R. rendelete szabályozza. A helyi iparűzési adó mértéke évtől változatlanul 2%. Európai Uniós csatlakozásunk óta az önkormányzat a vállalkozások részére kizárólag a Htv. 39/C. -a felhatalmazása alapján nyújthat adómentességeket és adókedvezményeket. A törvényben maximalizált 2,5 millió forint kedvezményi, mentességi határt teljes körűen biztosítva az önkormányzat január l-jétől kezdődően mind a mai napig adómentességben részesíti azon vállalkozásokat, amelyeknek vállalkozási szintű adóalapja ezen összeghatárt nem haladja meg. Az alábbi táblázatok a helyi iparűzési adó helyi adóbevételek között és a költségvetés összbevételében elfoglalt helyét, az adóalanyok számának alakulását mutatják. Év IPA aránya a helyi adó bevételek és a költségvetés bevételi oldalán (adatok E Ft-ban) 1. sz. táblázat Helyi adó bevételek Iparűzési adó bevétel Iparűzési adó részaránya Költségvetés összbevétele Iparűzési adó részaránya ,33% ,51% ,91% ,30% ,80% ,80% (tervezett) ,12% ,16% 2

3 Az 1. sz. táblázat adataiból kitűnik, hogy az iparűzési adó bevétel az összköltségvetés bevételeihez - az elmúlt éveket tekintve - jelentős mértékben, átlagosan közel egyharmad részben járult hozzá. A évre tervezett (módosított) 14,1 milliárd forint előirányzat az iparűzési adó bevétel évekhez viszonyított több mint 2 milliárd forintos csökkenését prognosztizálja. Az előre jelzett bevételkiesés oka azonban nem a győri gazdasági életet meghatározó vállalkozások teljesítőképességének visszaesése, hanem az, hogy szeptember 15-én több nagy adózó élt azzal a törvényi lehetőséggel, hogy az adófolyószámlájukon fennálló adótúlfizetésüket a II. félévi adóelőleg fizetési kötelezettségük teljesítésénél érvényesítették. Az adóhatóság által negyedévente elkészített zárási összesítő ún. helyesbített folyó évi terhelés (adókivetés) rovata, amely tulajdonképpen az adózók adóbevallásai (adóalapja) alapján megállapított, folyó évre befizetendő előlegek összegeit tartalmazza (a december 20-án esedékes feltöltés nélkül) is alátámasztja, megerősíti, hogy a folyamatosan változó gazdasági és piaci körülmények ellenére is a jelentősebb vállalkozások meg tudták őrizni versenyképességüket, pénzügyi helyzetük stabilnak tekinthető. Ezen zárási adatok a következők (adatok E Ft-ban): i állapot: i állapot: i állapot: IPA adóalanyok számának változása 2.sz. táblázat Év adófizető adómentes összes adóalany A 2. sz. táblázat adatai szemléltetik, hogy a közel iparűzési adóalanyból a ténylegesen adót fizető gazdasági szereplők száma még a 60%-ot sem éri el, tehát a vállalkozások, vállalkozók nagy része továbbra is adómentes és csak adóbevallási kötelezettségének kell eleget tennie, adófizetési kötelezettség nem terheli. A helyi építményadó rendelet felülvizsgálata A helyi építményadót a évben újraalkotott 33/2010. (XI.26.) szabályozza. GYMJVÖ. sz. rendelet Győr városban az építményadó mértéke egy évtized után, január 1-jétől változott 700 Ft/m 2 - ről 900 Ft/m 2 -re. Európai Uniós csatlakozásunk óta hasonlóan a helyi iparűzési adóhoz az önkormányzat a vállalkozások részére sem adómentességet, sem adókedvezményt nem biztosíthat. 3

4 Az adóemelés következtében január 1-jétől kizárólag a vállalkozások tulajdonában levő ingatlanok adóterhei növekedtek, a magánszemélyek január l-jétől hatályos adómentességei, illetve adókedvezményei (kivéve: az üzleti célú ingatlanokat) továbbra is változatlan formában és nettó adómértékkel élnek tovább. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek által üzleti célra nem használt gépjárműtároló (garázs, teremgarázs) után 700 Ft/m 2 kedvezmény (a fizetendő adó: 200 Ft/m 2 ), a magánszemély által üzleti és lakhatás céljára nem használ üdülőépület után 600 Ft/m 2 kedvezmény (a fizetendő adó: 300 Ft/m 2 ) illeti meg az adóalanyt. Az alábbi táblázatok az építményadóban bekövetkezett változásokat szemléltetik. 3.sz. táblázat (az adatok E Ft-ban) Év Helyi Építményadó Építményadó Költségvetés Építményadó adóbevétele bevétel részaránya összbevétele részaránya ,27% ,86% ,70% ,01% ,69% ,71% (tervezett) ,49% ,98% 4.sz. táblázat Év Adótárgy (db) Adóalany (fő) Adóztatott terület (m 2 ) (előzetes adat) Az adatokból kitűnik, hogy az adóemelésből következően az építményadó egyre nagyobb hányadot képvisel mind a helyi adóbevételek, mind pedig a költségvetés összbevételében. 4

5 Fenti táblázat adatai is jól mutatják, hogy az elmúlt években az építményadó alanyok és az adótárgyak számának elenyésző növekedése ellenére is az adóztatott építményadó köteles alapterület látványos emelkedést mutat. Magyarázatként elmondható, hogy a Győrött több éve megtelepedett - és már adóalany - kereskedelmi üzletláncok, ipari és termelő tevékenységet folytató közepes és nagyvállalkozások bővítették az eddig meglévő telephelyeiket, fejlesztéseket vittek véghez, beruházásaiknak köszönhetően nőtt a tulajdonukban levő ingatlanok hasznos alapterülete. Köztudomású, hogy évben elkészült az AUDI Hungária Motor Kft. tevékenységének korszerűsítéséhez és kibővítéséhez szükséges, egy minden igényt kielégítő, korszerű járműipari óriás csarnok. A beruházáshoz kapcsolódóan több más üzemi épület (pl. logisztika központ) is használatba vételi engedélyt kapott az év folyamán, amely azt jelenti, hogy január 1-jétől ezen több ezer m 2 hasznos alapterületű ingatlanok is adókötelessé válnak, várhatóan jelentősen növelve ezzel a város építményadó bevételeit. A helyi idegenforgalmi adó rendelet felülvizsgálata Az idegenforgalmi adót Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012. (XII.19.) GYMJVÖ Rendelete szabályozza, az adó mértéke (300 Ft/Fő/éj) január 1-jétől napjainkig nem emelkedett. A változatlan adómérték ellenére, a helyi idegenforgalmi adóbevétel - a évi válságidőszakot leszámítva - folyamatos emelkedést mutat. A bevétel növekedés köszönhető győri idegenforgalom látványos élénkülésének, illetve az ún. munkaerő-turizmusnak, amikor is a Győrött működő gazdasági társaságok növekvő munkaerő igényüket az ország más területeiről érkező szakmunkásokkal oldják meg. Az idegenforgalmi adó bevételek alakulása években 5. sz. táblázat Év Bevétel (E. Ft.) január 1-jétől léptek hatályba az idegenforgalmi adórendelet azon új szakaszai, amelyek az adóbeszedésre kötelezett szállásadók által vezetendő nyilvántartásokat szabályozzák. A közel egyéves tapasztalatok és a helyszíni ellenőrzések azt mutatják, hogy a kezdeti nehézségek után a szálláshely tulajdonosok elfogadták a változtatásokat, vendég- és adónyilvántartásaik vezetésénél alkalmazzák a rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványokat, megértették, hogy a viszonylag szigorúbb nyilvántartási formák bevezetésével a nem egyértelmű szabályozásból eredő esetleges jogviták megelőzése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő adóbeszedési gyakorlat és az idegenforgalmi adónem hatékonyabb ellenőrzése volt az önkormányzat elsődleges célja. 5

6 Az egyes helyi adónemek bemutatása után a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Győr város jelenlegi adórendszere megfelelő forrást biztosít az önkormányzat tervezhető, kiegyensúlyozott és stabil évi gazdálkodásához. A évben megvalósult nagyberuházások révén az érintett gazdasági társaságoknál termelés kapacitás növelés, illetve adóköteles ipari alapterület bővülés várható, ezért joggal bízunk abban, hogy a évben iparűzési adó és építmény adónem viszonylatában adóbevétel növekedéssel számolhatunk, amely hozzájárul Győr gazdasági-pénzügyi egyensúlyának fenntartásához. Fentiek alapján kérjük a Közgyűlést, hogy a helyi adókról szóló tájékoztatást a jelenleg hatályos helyi adó rendeletek változtatása nélkül fogadja el. HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hatályos helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata alapján a adóévre vonatkozóan nem tart indokoltnak módosításokat. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Győr, november 14. Radnóti Ákos Pénzügyi Bizottság elnöke 6

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont előterjesztése Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 34/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ rendelet módosítására, valamint 8/2000. (III. 10.) Ök.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

5JJ.L. számú előterjesztés

5JJ.L. számú előterjesztés 5JJ.L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 30/2013.(XI.29.)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről

JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzéséről 1996. március 307. ÁLL\l\II SZÁMVEVÖSZÉK v -l 005-151/1995-96. Tsz. 282 JELENTÉS a helyi önkormányzatok adóztatás i tevékenységének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben