Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom"

Átírás

1 Nyíl ccs Mi e XVII. évfolyam 8. szám N yíracsád havonta megjelenő lapja novem ber-decem ber Kedves Nyíracsádi Lakosok! K özeledik az év vége, k é sz ü lü n k k a rácso n y ü n n e p é re, az óév búcsúztatására, szilveszterre és m ár tervezgetjük az új évet, 2009-et. így van ez az önkorm ányzatnál Számba vesszük ez évben végzett m unkáinkat, eredm ényeinket, gondjainkat, és készítjük a következő évre szóló pénzügyi szám ításokat, csokorba szedjük célkitűzéseinket, terveinket. Szeptem ber hónapban e lapban részletesen ism ertettem a kép v ise lő -te stü le t, p o lg árm esteri hivatal, az intézm ények m u n káját, a községi önkorm ányzat pénzü g y i helyzetét. Sajnos ez évben m ár nehezebb gazdasági körülm ények között dolgoztunk Nyíracsád fejlődéséért, a közösségi szolgáltatások színvonalának emeléséért. Erőfeszítéseink eredményeit nap m in t nap tapasztalhatják az itt élők, vagy a településre érkezők. K o rszerű síte ttü k a h á z io rv o si rendelőket, 20 m illió forintos költséggel felújítottuk az óvodai csoportszobákat, öltözőket, m osdókat, egyéb közösségi helyiségeket. E l k é s z ü l t a C s o n k á s Szabaidőpark kerítése, a labdarúgó pálya, futókör, valam int az öltöző. Jelentősen m egnőtt a futballmeccsek látogatottsága, és csapatunk is jól szerepel a bajnokságban. Buzita településen m egkezdődött egy önkormányzati tulajdonú lakás és a tanterem felújítása közösségi-turisztikai célokra. Kisebb-nagyobb karbantartásokat végeztettünk középületeinken Korszerű, jó körülmények között folyik a tan ítás az Ady E ndre Á ltalános Iskolában. M egszépült a N apköziotthonos Ó voda belseje, és jó sz ín v o n a lú a k a Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és Turisztikai Központ épületei, egyéb intézm ényeink, így az A lapszolgáltatási Szociális Központ, körzeti fogorvosi ren delők, valam int a védőnői szol gálát helyiségei. Gondoskodtunk a közterek, parkok, önkorm ányzati utak tisztántartásáról, a belvizek elvezetéséről, egyéb közsz o lg á lta tá s o k (k ö z v ilá g ítá s, temető) folyamatosságáról. Nagy rendezvényekkel, kiállítás szervezésével szolgáljuk a kulturális igények kielégítését, helyet biztosítunk a m űvészeti kiscsoportoknak és teret adunk különféle versenyek részére (területi sakkverseny, m azsorett csoportok bem utatója, népzenei találkozók, stb.) A Polgárm esteri Hivatal dolgozói folyamatosan, jó színvonalon látják el közigazgatási feladataikat, intézik a hozzájuk fordulók ügyeit. Példaként említem, hogy a szociális iroda dolgozói ebben az évben mintegy 3000 határozatot hoztak egyedi kérelm ek tárgyában. Az önkorm ányzat tevékenysége igen széleskörű. Szinte felsorolni is lehetetlen. Nyíracsád a kötelező feladataitól többet is vállal. A képviselő-testület tám ogatja a sportegyesületet, egyéb civil szervezeteket és szükség esetén az egyházakat Hagyományaink, m últunk tárgyi em lékein ek m eg ő rzése végett fenntartju k a G örög Katolikus Kulturális K özpontot és közrem űködünk m űem lékeink m egőrzése érdekében. Kedves Olvasók! Karácsonykor meghittebb a családok együttléte. Ilyenkor hálát ad u n k az eltelt évért, feledve a nehézségeket, békességben és szeretetben ünn ep elün k családunk körében. Boldogsággal tölti el a szülőket a gyermekek ünnepi készülődése és nekünk, felnőtteknek eszünkbe ju t az elm últ karácsonyok hangulata: kalácssütés, kántálás, csillagozás, betlehem ezés, tem p lo m b a m enés és vendégeskedés rokoni, baráti körben. T elep ü lésü n k ö n m in d e z ek rő l nem csak múlt időben beszélhetünk, hiszen napjainkban is találkozunk e szép hagyományokkal. Rajtunk is múlik, hogy m ennyire érezzük át az ünnep hangulatát, m ennyi szeretetet adunk át családtagjainknak, em bertársainknak. A képviselő-testület és a magam nevében m egköszönöm m inden lakosunknak, és a községért dolgozóknak a évben tanúsíto tt együttm űködést és ezúton kív án o k K ellem es K arácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Dr. Katona Gyula sk. polgármester K a r á c s o n y r a k é s z ü lv e az em berek élete felbolydul. Rohan u n k, sie tü n k, nem é rü n k rá egym ásra, id eg esek v agyunk, n é h a ö ssze-ö ss z e k a p u n k. Ez lenne az úgynevezett szeretet ünnepe? Zsibongással, fényárral vesszük m agunkat körül, s nem halljuk meg a Születés üzenetét, és nem látjuk meg m indennek az értelmét. Feltettem -e m ár m agam ban a kérdést, hogy m it is jelent szám om ra a karácsony? M i is e g y á lta lá n e n n e k az ünnepnek a jelentősége, értelme? Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. Isten Fia emberré lett. Az Ő születése Ajándék. Úgy szere tte Isten a v ilágot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Önm agát adja, ajándékozza Isten nekünk. A karácsony elsősorban ennek a megajándékozottságnak az ünnepe. Nem véletlen, hogy az em berek ekkor ajándékokat adnak egym ásnak. V alam iképpen kicsiben utánozni akarjuk Isten ajándékozó szeretetét. Ez az ajándékozásunk azo n ban nem m indig az igazi m intát k ö v eti. H a a lényeg h ián y z ik belőle, akkor vajm i keveset ér. Isten ajándéka önm aga, vajon a m iénk mi? Ajándékainknak olyannak kellene lenni, ami a saját lényünkből fakad. Valam iképpen m agunkat adjuk általa. Sokszor azt vesszük észre, hogy nem igazán tudunk m it adni a m ásiknak. Keresünk, kutatunk, de nem találjuk az igazi Egy cipészm ester azt álm odta, hogy a következő napon Jézus fog a háza előtt elhaladni. Boldogan ébredt föl. Bizonyos volt, hogy álm a teljesül és m eg láthatja az Urat. Felkelt és rendet terem tett m űhelyében. M agára ö ltö tte ü n n e p i ru h á já t és így v á rt az Ú r eljövetelére. H o g y jo b b a n k ilásso n az u tcára, az ablak elé h elyezte a széket és m ik ö z b e n d o lg o zo tt, m in d e n járó k e lő t alaposan szem ügyre v ett. Jö ttek -m e n te k az e m b e rek, de az Ű r Jézus csak n em a k art m egjelenni. M ost éppen egy szegény asszony m en t el az ablak előtt gyermekeivel. A szegénység és a nélkülözés szinte az arcukra volt írva. A cipészm e s te r m e g s a jn á lta ő k e t és behívta házába. A szegény asz- szonyt könnyekig m eghatotta a cipészm ester jósága. Elm esélte nyom orúságukat és a kilátástalan jövőt. Elhatározta épp ezért, Karácsony: ajándék és elfogadás ajándékot. Pedig itt van előttünk: önm agunk. Igen, Isten m intájára, önm agunkat kellene átadni ajándékképpen a másiknak. Ugye, tapasztalta m ár m indenki, hogy mennyivel becsesebb az az ajándék, am it a m ásik saját kezűleg készített nekünk. Lehet az egy egyszerű rajz, lehet az egy horgolt terítő, lehet egy általunk készített könyvjelző, stb. Mivel a m ásik m unkája van beleivódva, igazi szeretet árad a kicsiny tárgyból. Ugyanakkor lehet egy nagyon d rá g a, v á sá ro lt sz u p e r á ru a meglepetés, s ha csak az ajándékozás letudása árad belőle, m it sem ér az egész. G y e re k e in k is e ls ő s o rb a n m in k et szeretn én ek m egkapni ajándékként. Sokan esünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy az ajándék pótol b e n n ü n ket. Igaz, jó látni a m ásik arcán a m egajándékozottság öröm ét, de m it sem használ, ha m ellette m ag am n em v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom az leh etne, hogy tudatosan figyeljek arra, hogy a m ásik szám ára ö nm agam leg y ek az a já n dék, ahogy Isten Fia ajándék lett a világ számára. Jézus Kr i s z - tus m egszületett Jézusra várni hogy gyermekeivel együtt beleöli m agát a folyóba. A kkor legalább vége lesz m in d en nyom o rúságnak. - Ne tedd ezt jó asszony, vigasztalta a cipészm ester. - E m lék ezz c sa k a rra, h o g y m ily e n szegény volt Jézusunk is, m ikor a f ö ld ö n já r t! N e m h a g y el téged sem, csak bízzál benne! M in é l n a g y o b b a b aj, a n n á l k ö zeleb b van h o zzánk! M o st pedig üljetek le és egyetek. így segített rajtuk a jószívű cipészm ester. A lighogy a szegény asz- szony e lm ent, egy h ó lap áto ló e m b e r m en t el az ablak előtt. L á tsz o tt ra jta, h o g y n a g y o n fázik. A cipészm ester m egsajn á lta és b e h ív ta m ű h ely é b e. M eleg teával kínálta. H am arosan egy k o ld u s v e tő d ö tt a rra és a cipészm ester őt is behívta. Csak Jézus nem jött. Közben beesteledett és a cipészm ester m ég m in d ig o tt állt az Betlehem ben. Isten Fia em berré lett. Az Ő szü letése E lfogadás. N em csak az ajándékozónak van feladata, hanem a megajándékozottnak Tudnunk kell az ajándékot elfogadni. T u d n u n k kell örülni annak. Ugye milyen fájdalom, ha látjuk, hogy valaki nem örül ajándékunknak? Ajándékokat kapva figyeljünk erre Soha se legyen szívünkben a csalódás. Az csalódik, aki szeretetét üzleti alapon próbálja m egvalósítani. Azért szeret, hogy viszont szeressék. Adok, hogy adj! - szemlélet egyenlő a piaci szemlélettel. A z igazi ajándékozás az, amikor adok - akár m agam at is, - de nem azért, hogy kapjak, hanem azért, m ert adni, szeretni akarok. A visszavárt ajándék csalódást, keserűséget szül. Jézus Krisztus talán sohasem jött volna el közénk, ha eljövetelét feltételekhez kötötte volna. Meg kell tanulnunk ennek az a já n d é k n a k az e lfo g a d á sát H o g y a n fogadom a v i l á g b a b e l e s z ü l e tő M e g v á l tót? T udok-e ö rü ln i neki? Vajon a karácsony az szám om ra, hogy az én életem be is beleszületik Krisztus? ablak előtt Jézusra várva. E kkor csalódottan elfordult az ablaktó l és e lh a táro z ta h o g y lefekszik. Előbb azo n b an szok ásáh oz híven elővette a Szentírást és találo m ra kinyitotta. Tekintete m eg akad t ezen a m o n d a to n : A m it egyn ek testvéreim közül tesztek, nekem tettétek... E bben a p illanatb an m elegség és világosság járta át a cipészm ester lelkét. Egyszerre m egértette, hogy a m ai napon h áro m szor is talá lk o z o tt K risztussal és h á ro m szo r is k ö sz ö n th ette lakásában. ni I p Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván minden kedves olvasójának a Nyíracsádi Élet szerkesztősége * 1 f i A szenteste tö rtén etét gyakran látjuk m egjelenítve. Szerepelnek benne olyanok, akik nem fogadják be a Szent C saládot. Vajon m iért nem? - Talán azért, m ert akkor az életüket meg kellett volna változtatni. (Még egy családnak adjunk szállást, akkor nekünk kevesebb hely jut. Befogadjunk egy szülés előtt álló kismamát, bonyodalmakkal jár.) K risz tu st b efo g ad n i az é letü n k b e bonyodalm ak k al já r m ert O életünk megváltoztatását kéri tőlünk. Szeressetek m in denkit megkülönböztetés nélkül! Bocsássatok m eg haragosaitoknak! A djatok a rászo ru ló n ak! Vigasztaljátok meg a szom orúakat! Bánjátok meg bűneiteket! Krisztust befogadni születést, újjászületést jelent. Isten ajándékának, Jézus Krisztusnak az nem tud örülni, aki nem akar elszakadni önző valóságától. Aki nem akar adni, csak állandóan kapni. Tudjuk elfogadni az ajándékot, a kisded Jézust! A karácsony akkor nem lesz a rohanás, a rá nem érés, a boszszúság, a veszekedés, a h ián y ü n n e p e, ha e rre a k ét fo n to s dologra figyelünk: Mi magunk legyünk szeretteink részére az igazi ajándék! Fogadjuk öröm m el hozzátartozóink figyelmességét és Isten önajándékozó szeretetét! Tóth Elek gk. parochus Kedves Zilahi Enikő Karácsony Decemberben, m ikor negyedik gyertyánk is csonkig ég, összeborulva ünnepre készül a föld, s az ég. Karácsonykor, ha szívedet kitárod, elindulnak Napkeletről a háromkirályok. Éj teríti csillagdíszes leplét a tájra, m inden ember a Messiás születését várja. Imára hív a zengő harang, hálaének száll az égre, betlehem i csillag lobban, szent karácsony áldó fénye. Ablakszemek szikrázva égnek, meghallják a titok szavát. Benn a kályha melegénél béke öleli át a szobát. Gyertya árnya táncol a falon, gyanta, s kalács illata száll. Hittel vértezve, szeretetben őrizd egész évben a csodát.

2 2 Elkészült a sportpálya kerítése A Nyíracsádi önkorm ányzat az Észak-alföldi Regionális fejlesztési Tanácstól a nyíracsádi sportpálya infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez pályázati támogatásban részesült. A támogatás az összes költség 80 %-át fedezte, 20 % volt a saját költség. Már korábban elkészült a lelátó, a labdafogó háló, kispadok és utolsó fázisként készült el a korlát és a kerítés. Beruházó: Mobil Bt. A kerítés teljes hossza 840 méter, ez magában foglal 2 db nagy kaput és 2 db ajtót. Akik a sportpályát használni szeretnék, ugyanúgy használhatják, mint eddig. Czapár Gábor Egy kupaknyi segítség A segítségnyújtásnak nagyon sok fajtája lehet. Sokszor pénzbe sem kerül az, hogy másoknak örömet okozzunk, csupán egy kis odafigyelésre van szükség. Sokan érdeklődtek, hogy tart-e még a kupakgyüjtési akció, ezért úgy gondoltuk, ismét közzé tesszük az újságban a felhívást. Továbbra is várunk ásványvizes, üdítős, étolajos és tejes kupakokat. Jelenleg egy fővárosi gyermek gyógykezelését tudjuk tám ogatni az összegyűjtött kupakokkal. Minden kupak egy hajszállal több esélyt jelent az egészséges élethez. Ezúton is köszönik a közvetítők a lakosok aktivitását. A kupakok leadhatók a zöldségboltban Nagy Tündénél, vagy Gugg Gabriellánál. Valaki biztosan nagyon fog örülni neki. Köszönjük, hogy Ön is segített! Gugg Gabriella Az önkormányzat átvállalta a költségeket A Kenézy Kórház tüdőszűrőállom ása novem ber 4 - novem ber 7-ig szűrővizsgálatot végzett. A szűrővizsgálaton 1051 fő jelent meg. Az önkorm ányzat a kihelyezett digitális busz üzemeltetési költségét átvállalta. A megjelenteknek nem kellett vizsgálat céljából Debrecenbe utazni, mellyel időt és költséget takarítottak meg. A szűrővizsgálaton való megjelenés nem kötelező, a szűrőállomáson történő vizsgálat térítésköteles. Két köszönet a sok közül Az önkorm ányzat kérésére a Baptista Szeretetszolgálat Eu élelmiszersegélyt osztott ki Nyíracsád legrászorultabb lakosainak. Az önkormányzat két köszönetét továbbít a sok közül a szeretetszolgálat felé: Somogyi Jánosné Juliska néni és Somogyi Lajosné Marika néni megköszönik a kedvességet a kapott csom agot. Nagy meglepetés volt számomra, hogy csomagot kaptam a baptista szeretetszolgálattól. Még soha nem kaptam ajándékot, ezért is nagy öröm volt számra ez a csomag. Kicsi nyugdíjam van, így nekem nagyon jól jött a segítség. Köszönöm mindenkinek, aki közbenjárt, az Isten áldja meg érte. - mondta Juliska néni. Az én édesanyám egyszer a búcsúból egy kicsi Krisztus képet hozott nekem ajándékba. Nagyon örültem neki, a mai napig is magamnál hordom. Anyukám m indig azt mondta: Nem az ajándékot kell nézni, hanem azt, hogy milyen jó szívvel adják. Köszönöm a jószívűségüket - jelenti ki emlékezve a múltra Marika néni. Köszönjük a segítséget és kívánunk m indenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt. A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány ezúton köszöni meg azok tám ogatását, akik jövedelem adójuk egy százalékával segítették céljaink megvalósítását, fiatal tehetségek gondozását. A jövőben is számítunk segítő támogatásukra. A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány adószáma: A kuratórium vezetősége. Felhívás Önkormányzati hírek A K özségi Ö n k o rm á n y zat képviselő-testülete november 13-án rendkívüli ülést ta r tott, m elyen a H ajdú-b ihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Debreceni A gglom eráció Hulladékgazdálkodási Társulás társu lá si m egállapodásának alapító okirat módosítását fogadta el. Ism ételten m eghirdette a Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői álláshely betöltésére pályázatát. Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ö nkorm ányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálásáró l. A tám o g atásb an részesülők és a nem tám ogatottak névsora a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható. Dr. Katona Gyula polgárm ester tájékoztatta a képviselőket a N apközio tth o n o s Ó voda bővítéséhez elnyert tá m o g a tá s fe lh a s z n á lá s á ról, valam int a falufejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségéről. N ovem ber 27-én ta r to t ta re n d e s ü lé s é t a te s tü let, m elyen m ó d o síto tta a évi költségvetési ren d eletét. A bevételi o ld alát Ft-ban, kiadási oldalát szintén Ftban állapította meg. Az évközi előirányzati változások indokolták a három negyed éves költségvetési módosításokat. Dr. Katona Gyula polgármester tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Megállapította a testület, hogy az átm eneti finanszírozási nehézségek ellenére is az önkorm ányzat valamenynyi intézménye folyamatosan m űködik, a közalkalm azottak, köztisztviselők illetm é nye esedékességekor á tu ta lásra k e rü ltek, a h iv atal a megállapított támogatásokat, segélyeket folyam atosan ki tudta fizetni. Az év hátralévő részében szigorú, fegyelmezett gazdálkodás folytatására, és az előírt bevételek teljesítésére hívta fel intézményvezetőinek figyelmét. Az intézm ények folyam atosan élnek a pályázati leh e tőségekkel, m elyből nyert tám ogatásokkal minőségileg is színvonalas szolgáltatást tudnak biztosítani. M egkezd ő d ö tt a b u z ita i iskola épületének turista szálláshellyé történő átalakítása, befejeződött az óvoda belső felújítása, a sportpálya m űködés további feltételrendszerének megteremetése. Az ö n k o rm án y z at b e v é te lét képező m agánszem élyek kom m unális adója, az iparű zési adó, g é p já rm ű adó, egyéb bérleti díjak h átralékainak beszedésére felhívta a jegyző figyelmét a szükséges behajtási cselekmények folyam atos betartására és végrehajtására. M e g v ita tta a te stü le t az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Gazd álk o d á si c élk itű z ésein e k meghatározása során a következő tervezési szem pontok érvényesítését tartja szükségesnek: - Az önkorm ányzati kiadások m érsék lése, szig o rú takarékos gazdálkodás - Intézm ényi feladatellátás felülvizsgálata, - Egyeztetéseket kell folytatni a kistérségekkel a párhuzam os feladatellátás m egszüntetése érdekében, - Fel kell tárni azokat a lehetőségeket, am elyek alkalmazásával regionális, illetve kistérségi szinten láthatók el közszolgáltatási feladatok. - V iz sg á ln i k ell a z o k a t a működési és feladat ellátási technikákat, amelyek alkalmazásával költségmegtakarítást lehet elérni. Az önkorm ányzat és in tézm ényeinek kötelező feladat ellátását felül kell vizsgálni és gazdaságossági számítás után egyes szolgáltatást vállalkozás útján biztosítani. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, bérlők, figyelmét, hogy különösen a téli csapadékos időjárásra figyelem m el az ingatlan előtti járdának tisztántartásáról, a hó eltakarításáról és síkosság m entesítéséről köteles gondoskodni. A közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd h ulladékot köteles gyűjtő edényzetbe elhelyezni és elszállíttatásáról gondoskodni. A z üzletek és egyéb elárusító helyek előtti járdaszakaszt legkésőbb a reggeli nyitásig és zárás előtt összetakarítani. Aki a Nyíracsád Községi Önkormányzat közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2005. (11.21.) ÖR. rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, szabálysértést követ el, mely Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Nyíracsádi Élet Nyíracsád község havonta megjelenő lapja Lapalapító: Nyíracsád Község Ö nkorm ányzata 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. Tel./fax: (52) Szerkeszti: Vereb Csabáné és Tel./fax: (52) Készült a Színforrás Kft. tördelésével a Kapitális Kft. nyomdájában, Debrecenben Az egyre nehezedő pénzügyi helyzetben sem m ondhat le az önkorm ányzat a település további fejlesztéséről. Ennek é rd e k é b e n e ls ő s o r b a n a pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése mellett tervezi az iskolai konyha felújítását, teljes rekonstrukcióját. A ravatalozóhoz előtető építését pályázati tám ogatásból megvalósítani. A szennyvíz beruházás I-II. üteméhez felvett hosszú lejáratú hitel évi esedékes törlesztő részletének és kamatainak kifizetése. Az elfogadott irányelvek alapján kerül sor a évi költségvetés tervezésének előkészítésére. A tervezés folyamatában valam ennyi intézm ény vezetője figyelembe kell, hogy vegye az állam i k ö ltség v e tésb ő l kapott norm atívákat és azt a tényt, hogy az önkormányzat a működéshez egyre kevesebb forrást tud biztosítani. Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervét is elfogadta a testület, mely a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásában valósulhat meg. A H a jd ú -B ih a r M egyei Tem etkezési Vállalat a településen végzi a tem ető üzemeltetést, valamint a temetői szolgáltatási tevékenységet. O la jo s M ih á ly n é a v á lla lat igazgatója a feltett képviselői kérdésekre válaszolva elm ondta, hogy a településen nincs annyi temetés, hogy a tem etk ezési sz o lg áltatás fedezné a tem ető üzemeltetés költségeit Két főt alkalmaz N yíracsádról, a szolgáltatások ellen panasz nem volt, a vállalat igyekszik a kegyeletet biztosítani az elhunytnak és a hozzátartozóinak. ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a tem ető üzemeltetésével, bővítésével kapcsolatosan benyújtott pályázatokhoz a saját forrás legalább 50%-át átvállalja. A kérdésekre adott válaszok alapján a képviselőtestület úgy határozott, hogy Mikulás az ABC-ben D ecem b er 5 -én az iskolát és az óvodát látogatta m eg a M ikulás, 6-án azonban az A B C -ben várta a vásárló gyerekeket, felnőtteket. Senki sem távozott üres k ézzel, m in d en k i kapott e g y -e g y szem szaloncukrot m ég néhány kedves szó is kijárt gyereknek, felnőttnek egyaránt a Mikulástól. (A rossznyelvek szerint a Mikulás nem is volt igazi, Nem es József helyettesítette, de ez biztosan csak pletyka.) a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési V állalattal a k ö zségi köztem ető üzem eltetésére és kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatát - mely december 31. napjával lejár - újabb 5 évre 2013 december 31. napjáig jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására. Felhívta a jegyző figyelmét hogy a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését szükség szerint, de legalább évenként 2 alkalommal ellenőrizze. Az önkorm ányzat tulajdonában lévő bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját egységesen 10%-kal emelte. Ö nként vállalt kötelezettséget az Arany János Tehetsé g g o n d o z ó P ro g ra m b a n való részvételre. A hátrányos helyzetben lévő, de tehetséges tanuló számára 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra havi Ft szociális tám ogatást biztosít az Ady Endre Általános Iskola igazgatója, az osztályfőnök javaslata alapján egy tanuló részére. Az ülés további részében egyedi ügyekben hozott döntéseket. Varga Györgyné sk. jegyző Véradás Katona Jánosné véradásszervező szeretettel várja a vért adni szán d ék ozó régi és új véradókat: decenm ber 19-én, pénteken óráig KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS lesz a Régi Orvosi Ügyelet helyén A gyógyászatban sem m i m ással n em p ó to lh a tó g y ó g y s z e r az em beri vér és a k ülön böző vér- k észítm én yek. E m bereket kell m egnyerni szem élyes rábeszéléssel, h o g y vérük felajánlásával segítsenek rokonaik, barátaik, m unkatársaik és ism eretlen embertársaik gyógyításában. A véradás során személyi igazolvány és TÁJ kártya szü k séges. Tájékoztatjuk a véradókat, hogy a V érellátó Szolgálat a véradók részére 500 Ft értékű étk ezési b on t ad, m elyek széles körben beválthatók élelm iszerüzletekben, üzletláncokban. Betörések Az önkorm ányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben N yíracsádon elszaporodott betörések miatt fokozott figyelemmel legyenek értékeik megőrzésére. Minden gyanús eseményt, személyeket j e l e n t s e n e k a r e n d ő r i szerveknek. D iós András r. tzls körzeti m egbízott éjjel-nappal hívható a os telefonon.

3 3 Harminc év Három évtized bizony nem kevés idő. Egy h iv atásn ak élve, egy szakm a ösvényeit, m ajd útjait járva pedig m ár életcéllá válik. Egy település életében m inden em ber, m inden szakm a fontos, az o rv o s a z o n b a n k ö z p o n ti, m eg h atáro zó szerep et tö lt be ősidők óta. Nem kell a magyarázathoz sokáig keresni a választ, hisz m indannyian tudjuk jól. Az orvos legdrágább kincsünk, az egészségünk megóvásában segít. Nemcsak testi, de lelki bajainkkal is felkeressük őket, így válnak szinte részesévé életünknek, titk a in k tu d ó já n a k, így leszn ek nem csak gyógyítóink, de pszichológusaink, néhol papjaink Ezt a nehéz, em bert próbáló, de nagyon nem es feladatot éppen harm inc éve látja el községünkben Dr. Koncz Endre és felesége Dr. Patay Irén családorvosok. Harm inc évvel ezelőtt, 1978-ban, egy szeles novem beri éjszakán érkeztek Nyíracsádra. - Két kicsi gyerekkel úgy éjfél körül értü n k ide. Ketten vártak b e n n ü n k e t, a k ét sz o m sz éd, Dr. Katona Gyula és M arozsán Im re bácsi, akik a k ip ak o lá s b a n is s e g íts é g ü n k re s ie tte k - kezdte a három évtized első perceinek idézését Patay d o k tornő, aki elm esélte, hogy férjével együtt B erettyóújfaluban, a kórházban kezdtek dolgozni, doktor úr a sebészeten, doktornő a gyerekosztályon. Szerettek ott lenni, de a sok ügyelet nem tett jót a családnak, ezért döntöttek egy olyan körzet mellett, ahol együtt lehetnek. Rövid, féléves d o m b rád i k itérő u tán sikerült visszajönniük a megyébe, m égpedig N yíracsádra. A kórházat sajnálták, de a család érdeke ezt kívánta. - Nagyon könnyű volt beilleszkedni az új közösségbe, segítőkész volt a falu vezetősége, az em berek pedig fiatal korunk ellenére bizalom m al fordultak felénk - kezdett bele újra az emlékek felidézésébe Patay doktornő, majd folytatta: - A hetvenes évek végén sokkal nehezebb körülm é nyek között kellett dolgoznunk, de az ak k o r term észetes volt. H uszti Jani bácsi volt a fűtőnk, aki szinte éjjel nappal őrizte a m orgó kazánt, am inek sokszor olyan hangja volt, m intha tankok dübörö g tek volna az udvaron. Télen nagyon gyakran m aradt áram, telefon nélkül a falu, sokszor a m entőkre is órákat kellett várni. M indez állandó, m axim á lis felkészültséget igényelt. Megkívánta, hogy képesek legyünk petróleum lám pa m ellett ellátni a legsúlyosabb esetet is, s akár órák ig életben ta rta n i a bete- A M a g y a r B o r A k a d é m ia K o n y á ri Já n o s b a la to n le lle i borászt választotta a 2008-as év a lakosok egészségéért bortermelőjévé. A díjért az utolsó pillanatig versen y b en v o lt m ég Légii O ttó (B a la to n b o g lá r i b o r v id é k ), L ő rin cz G yörgy (E g ri b o rv i dék), Szöllősi M ihály (Á szár- N eszm élyi b o rv id ék ) és V ida Péter (Szekszárdi borvidék) Konyári János már az 1990-es évek elején megjelent a piacon palackozott boraival, s úgy tudni, hogy hazánkban elsőként alkalmazta a barrique hordós érlelést. De nem csak ennek köszönhetően bizonyította, hogy a dél-balatoni terüleget, míg a m entő ideért. Nagyon jó iskola volt ez szám unkra, és rendkívül szoros egy üttm űkö dést igényelt. Nemcsak a beteget kellett ellátni, de a család felé is el kellett számolnunk. H am ar meg is ism ertünk szinte m indenkit a településen. Ahol a gyökerek erednek A d o k to rn ő szerin t ez volt az egyik legfontosabb dolog, hisz ahhoz, hogy hatékonyan tu d janak gyógyítani az kellett, hogy m egism erjék az em berek életét, a testi panaszok m ögött húzódó lelki g o n d o k at. K oncz d o k to r és Patay d o k to rn ő fo ly am ato san képezték m agukat. M ikor az egészségügyi alapellátást vállalkozás form ájában folytatták, elvégezték a szegedi egyetem egészségügyi közgazdász szakát. M in t eg észsé g ü g y i s z a k k ö z gazdászok akár egy kórházat is vezethetnének. Doktor úr kapott is ajánlatot, elgondolkodott rajta, a z tá n m ég is h ű sé g e s m a ra d t N yíracsádhoz. - A nyolcvanas évek elején a k ö zp o n ti orvosi ügyelet m egszervezése a d ta a legnagyobb feladatot. K om oly szervezést, összehangolt m unkát igényelt, m inek következtében a négy település orvosi ügyelete hosszú évekig szinte zökkenőm entesen m űködött - fogalm a zott Patay d o k to rn ő, m ajd így folytatta: - Orvos és beteg között kom oly, bensőséges és nagyon őszinte kapcsolatra van szükség. Ha az orvosnak van erre képessége, magától kialakul, s a beteg is elfogadja orvosát. Ebben a kapcsolatban a bizalom a legalapvetőbb. A betegségek legnagyobb része ugyanis pszichoszom atikus, vagyis lelki eredetű. A problém a gyökeréhez azonban csak akkor ju th a tu n k el, ha a beteg m egnyílik, érzi, hogy bizalom m al fo rd u lh at felénk. N agyon fontos, hogy az orvos vegye észre m inden em berben az embert. Ha kimegy az ajtón, a beteg érezze, hogy orvosa kom olyan vette őt, figyelemmel fordult felé. P a t a y d o k t o r n ő s z a v a i ból á rad t a szeretet, am ik o r a nyíracsádiakról, s arról a kölcsönös bizalm on és tiszteleten alapuló kapcsolatról beszélt, am it az itt élő em berekkel sik erü lt k iép íten iü k. E zért nem v é le t len az sem, hogy m egvásárolták, majd saját pénzből felújították a rendelő feletti lakást. Egyre több időt szeretnének itt ism ét eltölteni. Ott, ahol a gyermekeik felnőttek, ahol érzik a gyökereiket, ahova m indig kijönnek, ha hazalátogatnak. Az sem v életlen, hogy m ind a három Koncz gyerek a m ai napig nyíracsádi ten termett szőlőből is lehet vörös csúcsborokat készíteni. A tradíció m indenesetre megvan, hiszen a birtok környéken a szőlő- és bőrművesség 800 éves múltra tekint vissza. A Konyári pincészet 25 h ektáron gazdálkodik, s évi ezer palack b o rt forgalm az. A balatonlellei Kishegyen találkozó 1757-ben épült téglaboltozatos központi pince a m agyar b orászat egyik legrégebb óta használatban lévő objektuma és építészeti értéke. A gazd aság nag y o b b részb en vöröborokat (merlot 25 százalék, kékfrankos 25 százalék, cabernet fra n c 12 sz á z a lé k, c a b e rn e t lakos. Még a New Yorkban élő Tamás Valahányszor hazalátogatnak, nem hagynak ki egyetlen alkalmat sem, hogy a Buzita felé vezető úton ne sétálnának egyet, vagy megnéznék, megvane még a házuk előtt a gólyafészek. Innen indultak világgá, s ide jönnek azóta is haza - fogalmazott a doktornő, aki szerint ezek a lelki tényezők is nagyon fontos szerepet játszottak a döntésben, hogy N yíracsádhoz kössék életüket. Új utak a gyógyításban Patay d o k to rn ő utazásai során ism erkedett meg a hom eopátiával. Ez a meglehetősen ősi, mégis az em berek szám ára ism eretlen alternatív orvostudom ány újfajta szemléletet hozott m unkájában. - M agam is sokkal nyito ttab b és elfogadóbb lettem. Felfedeztem ennek az alternatív orvostudom ánynak a nagyszerűségét, s szeretném is népszerűsíteni az em berek között, tájékoztatókra m eghívni m in d en érd ek lő d ő t, hogy m in él szélesebb k ö rb en kerüljön be a m indennapok gond o lk o d ásáb a - fo g a lm azott a doktornő. - Nemcsak a betegekkel, de a m unkatársakkal, beleértve a védőnőket és a gyógyszerészt is, sikerült nagyon jól m űködő, bizalmon alapuló kapcsolatot kiépíteni, ami azt jelenti, m ár szinte fél szavakból is értjük egymást. Erre szükség is van, hisz kem ény szellemi m unka a gyógyítás. Nemcsak munka, de felelősség Nap, m int nap szembe kell nézni nem csak a betegekkel, de a családdal is, hogy nem csak ma, de holnap, s holnapután is bizalom m al fo rd u lh assan ak felénk. Erőt adott nekünk a legn ehezebb p illanato k b an is az, hogy éreztük az em berek felénk áradó szeretetét. Ha tanulm ányaink miatt távol voltunk, éreztük, visszavárnak bennünket - fejezte be a beszélgetést Patay doktornő. Az em b e r ak k o r keresi fel az o rv o si re n d e lő t, ha baj v an. Bemegyünk, elmondjuk panaszainkat, várjuk a terápiás javaslatot. Sokszor észre sem veszsük, hogy a beszélgetés más irányba fordul. Egy-két kedves szó, a család, a gyerekek iránti érdeklődés elég ahhoz, hogy megnyíljunk, hogy kibeszéljük m agunkból, am i a lelkün ket nyom ja, hogy érezzük, figyelnek ránk. Ezt érezheti m indenki, aki megfordul Koncz doktor és Patay doktornő re n delőjében. Ez pedig nagy kincs, sokszor többet ér, hatékonyabb bármilyen pirulánál. Konyári János az év bortermelője sauvignon 12 százalék) termel, s mintegy 30 százaléknyi fehérbort (olaszrizling, hárslevelű, sauvignon blanc és chardonnay) termel. Nagyobb rendőri jelenlétre, több polgárőr szolgálatra van szükség!" Az elm últ hetekben nagy m érté k b e n, m o n d h a tn i m in d e n eddigi éves statisztikai szám o kat m eghaladva szaporodtak el községünkben a vagyon elleni bűncselekm ények, ezen belül is a betöréses lopások. Ennek m egelőzése érdekében a Nyíracsád- Ö r Egyesület vezetése és p o l gárőrei a novem beri hónapban megerősített szolgálatokat adtak. Ezzel egy időben felvettük a kapcsolatot a vám ospércsi ren dőrséggel, és jeleztük a késő d élu tán i, esti, v alam in t a hajnali betöréseket. Ekkor a rendőrség részéről ígértet kaptunk, hogy napokon belül községünkbe megerősített rendőri szolgálatot vezényelnek. Ezzel egy időben arra kérte a rendőrség a p o lg árő rcso p o rto t, hogy szolgálatokkal, valam int inform ációkkal segítse a rendőrség hatékonyabb munkáját. A közös akciónak meg is lett az eredménye. Az elm últ hetekben sik erü lt a rendőrség n ek kézre keríteni két gyanús csoportot. Az egyiket N yírm ártonfalva közelében, a m ásikat N y íracsádon tu d ták ellenőrzés, m ajd később intézkedés alá vonni. A hatékony rendőri m unkának köszönhetően azóta nem kaptunk újabb információt vagyon ellenes bűncselekményekről. De tudjuk jól, hogy a bűnözők nem a lsza n ak, ezért n ekünk, nyíracsádi lakosoknak is tenni kell valam it. M eggyőződésem, Egri m eghívásnak tett eleget a n é p d alk ö r, am ik o r n o v em b er 22-én a Palócgálán, azon belül pedig annak m inősítő részében énekelt. Egerben négy napig tartott a rendezvénysorozat, előadások, énekes és zenés, hangszeres fellépések követték egymást. 53 népdalkör és népzenei együttes lépett fel a négy nap alatt. A fellépő csoportok előadását rangos sz a k m a i z sű ri é rté k e lte : Dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió Együtteseinek igazgatója, Budai Ilona népdalénekes, Dr. Gerzanics Magdolna néprajzkutató és Dr. Olsvai Im re az MTA Z enetudom ányi Intézet főm unkatársa. A Nyíracsádi Népdalkör A N yugdíjas Klub tagjai m eghívást kaptak novem ber 3-ára a Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei K épviseletéhez egy regio n ális nyugdíjas találkozóra. Ö rültünk a lehetőségnek és 16 fővel megszerveztük az utazást. Amikor m egérkeztünk a házigazdák örömmel fogadtak bennünket. Igen vidám nyugdíjas társaság jö tt össze és m iu tá n e lk e z d ő d ö tt a m űsor, jobbnál jobb előadásokat láthattunk. Mi is nagy sikerrel adtuk elő a megtanult verseket és népdalokat. A közösen elfogyasztott ebéd után tánccal és nótázással tetőződött a jó hangulat. 3 órakor lett vége a rendezvénynek. Szeretettel m egköszöntük a házigazdáknak a szervezést. Azt ígérték, hogy máskor is meghívják ezt a vidám csoportot. Énekkel köszöntünk el a többi nyugdíjastól. M ég a buszon is hazáig énekeltünk. Palócgálán a népdalkör hogy a vagyon elleni bűncselekmények, főleg a betöréses lopások m egelőzése, valam int viszszaszo rítása érd ek ében a civil lakosság, a polgárok összefogására segítségére is szükség van. E n n e k é rd e k é b e n ta r to ttu n k re n d h ag y ó n y ilv ános p o lg á r őrgyűlést novem b er 29- én a D ózsa György M űvelődési Házban. Az összejövetelen több civil, n y íracsádi lakos is részt vett. A beszélgetés során felszínre kerültek az eddigi problémák, vélt és valós hiányosságok. A közel két órás megbeszélés után több hasznos, közös gondolat, vélemény született. Itt tájékoztattuk a jelenlévőket, a polgárőrség személyi, anyagi és tárgyi feltételeiről. A hatékonyabb m űködéshez a 2009-es évben is szükségünk van a lakosság adójának 1%-os felajánlására, amit az adóbevalláskor a es számú adószámra tehet meg. A jövőre nézve fontosnak tartom, hogy községünkben a bűncselekm ények m egelőzése érdekében nagyobb rendőri jelenlétre, több polgárőr szolgálatra van szükség. Továbbá nélkülözhetetlen, hogy a szomszédok, utcabeliek valamit közösen is tegyenek egymás értékeinek megvédése érdekében. Ehhez néhány jó tanács: - Az otthon tartózkodó lakosok, ha id eg en szem élyeket, eddig környezetükben nem látott gépkocsit látnak, figyeljék meg. - Az ismeretlen, gyalogosan közbordal és betyárdal csokrot énekelt. A csokor témájából adódóan az előadás során a dalkör férfi tagjai - Szmír Mihály, Ternován M ihály, V arga G yörgy, K erti Sándor, Vereb Csaba - többször M indannyian jól éreztük m agunkat és m egfogalm azódott b e n nünk, hogy a nyugdíjas években is kellenek az ilyen vidám napok. N ovem ber 25-én lehetőségünk volt arra, hogy kedvezményesen elm enjünk a debreceni C sokonai Színházba 25 fővel. Nyugdíjas korban ezt ritkán engedhetjük meg m agunknak. Este 7 órakor kezdődött az előadás, am inek a lekedő személy, személyek esetében jegyezzük meg, hogy néztek ki (arcvonása, ruházata, testfelépítése) továbbá m erre haladtak tovább. - G é p já rm ű e se té n, m eg kell figyelni az autó forgalm i ren d számát, típusát, színét, valam int bárm ilyen feltűnő dolog látható rajta. - N appali ó rá k b a n is ta rtsu k zárva az utcaajtót, garázsokat, n y á ri k o n y h á k a t, fé szere k et, műhelyeket! - Az udvaron álló gépjárművekben ne felejtsék benne az indítókulcsot, valam int m inden esetben zárják le az udvaron parkoló személygépkocsikat! - A m ennyiben lehetőségük van rá, tartsanak kutyát! Lehet, hogy méreténél fogva m egvédeni nem fog, de ugatásával, viselkedésével jelzést ad gazdájának. A m ennyiben bárm ilyen gyanús m ozgást észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék be a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon. M egragadnám az alk alm at, és ez úton szeretnék a N yíracsád- O r E g y esü le t ta g s á g a, v a la m in t m agam nevében m in d en n y íracsádi lakosn ak nyugodt, békés k a rácso n y i ü n n e p e k e t, eredm ényben gazdag boldog új évet kívánni! Szórádi Sándor k aptak szerepet, Vereb C saba pedig szólót is énekelt. A dalkör produkcióját arany m inősítéssel ju talm azta a zsűri. N agyon jól éreztük magunkat. Szabó Mihályné, a dalkör vezetője Nyugdíjas találkozó és színházlátogatás cím e Egy éj Velencében cím ű operett volt. M indenki elégedett volt a darabbal, és jó hangulatban tértünk haza. Szeretnénk többször is részt venni ilyen előadásokon, de a postás csak egyszer csenget egy hónapban. Köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített minket ahhoz, hogy ilyen programokon vehessünk részt. Özv. Gnáj Ferencné és nyugdíjas klubtársai

4 4 Ady-hét az iskolában A többéves hagyományhoz híven november utolsó napjaiban iskolánk névadója Ady Endre tiszteletére egész hetes programsorozatot szervezünk. A költő születésnapjához kapcsolódó A dy-héten előbb a felső tagozatosok, majd az alsósok versm ondó versenyére került sor. Az alsósok, valamint az 5-7. évfolyam osok szabadon választottak verseket, a nyolcadikosok azonban a névadó gondolatait szólaltatták meg. A diákönkorm ányzat szervezésében, Kovács Ferencné patronáló tanár vezetésével került sor arra a vetélkedőre, ahol a felső tagozat osztályainak csapatai előzetesen kiadott segédanyag m egism erésével adhattak szám ot Ady Endre életével és m unkásságával kapcsolatos ism ereteikről. A nyolcadikosok azért m aradtak ki a versengésből, hisz nekik már szeptem ber végén tananyag a nagy költő, így egyenlőtlenül nagy eséllyel indultak volna a kisebbekkel szem ben. N agy népszerűségnek örvendett a diákok körében az Adyportré készítés, m elynek legsikeresebb darabjaiból az aulában rendeztek kiállítást Szarvák Antal. N em maradt ki a hét programjából a mozgás sem, Kiss Pál Zoltán testnevelő vezetésével egész délutánt betöltő izgalm as, m ozgalm as sor -é s váltóversenyre került sor az iskola tornatermében. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan kerül sor a Kiss József nyugdíjas tanár, festőm űvész által készített festm ény felavatására is, mely a költőt ábrázolja édesanyja és Csinszka társaságában. Rendhagyó angol óra a Kölcseyben A decem ber 4-6. között a Kölcsey központban m egrendezett V. D ebreceni Könyvszem le, valam int az ezzel egy időben zajló Debreceni Irodalmi Napok idén is sok érdeklődőt vonzott. Ebben az évben azonban nyíracsádi vendégei is voltak a jeles eseménynek. Az irodalmi napok idei vezérfonala a m ese köré szövődött. Erre az esem ényre, s erre a témára kapott meghívást iskolánk angoltanára, Illés Gabriella, aki decem ber 5-én délután hat hetedik osztályos nyíracsádi diákkal rendhagyó angol órát tartott. Az órán a jól ismert m ese, Az égig érő paszuly történetének m odern feldolgozását is előadták a gyerekek. A történetet a felnőtt érdeklődőkön kívül a Bethlen Gábor Szakközépiskola egyik kilencedikes osztálya is végignézte. A résztvevő diákok: Kedves Flóra, Kuczora Boglárka, Magyad Dóra, Zilahi Dóra, Gugg Krisztián, Gyurina János. Élj egészségesen! Egészségmegőrző hét az iskolában Decem ber első napjaiban Élj egészségesen! cím m el egészségm egőrző hetet szerveztünk az iskolában. A program célja az volt, hogy felhívjuk a diákok figyelmét egészségünket leginkább károsító hatásokra, valam int m inél több olyan programot szervezzünk, ahol testi lelki egészségük m egőrzésére kapnak hasznos tanácsokat, m ódszereket, lehetőségeket. Az egészségm egőrző hét állandó és naponként változó programokból állt, és m egm ozgatta az iskola valam ennyi diákját. Az aulában és a folyosókon diákrajzokból készítettünk kiállítást. A rajzok m indegyikének középpontjában term észetesen az egészséges életm ód állt. A rajzokat Jakab Jánosné, dr. Ördögh M iklósné és Szarvák Antal tanítványai, valam int M arozsán Tiborné készítették. Az iskolai könyvtárban Pintye Sándorné szervezésében egész héten sarok-kiál- lításon voltak m egtekinthetők azok a könyvek, prospektusok, videó filmek, melyek témája testi, lelki egészségünk megóvása. A reggeleket évfolyam onkénti frissítő, reggeli tornával kezdtük, ezeket M arozsán Tiborné, Kiss Pál Zoltán és az alsós osztályfőnökök vezettek. A z alsó tagozatosok délelőttönként, évfolyam onként az egészséges táplálkozással kapcsolatos oktatófilmet tekinthettek m eg az iskolai könyvtárban. A programhét első előadására hétfőn került sor. Itt Grézné Fekete Erzsébet a 7-8. évfolyam osok részére Káros szenvedélyek rabságában, avagy a dohányzás ártalmai cím m el tartott előadást. A hallgatóságot nem csak az elszom orító adatok, de a dohányzógép m űködése is m eghökkentette. Utána testsúlym érés, testtöm eg index számítás, vérnyomásmérés következett. Az előadások sorozata kedden folytatódott, az iskolai balesetek ellátásával kapcsolatos hasznos tudnivalókat elevenítették fel a gyerekek és a védőnő. A szerdai előadás leginkább a lányokat vonzotta. Bilák Gabriella kozm etikus bőrápolási tanácsait osztotta m eg a közönséggel, majd egy-két szolid sm inket is felvarázsolt a lányok arcára. Csütörtökön a salátáról szólt m inden az iskolában. Már délelőtt, a szünetekben diákok kínálták a szakácsok által elkészített sütőtököt, amit Csik Józsefné Margitka ajánlott fel a gyerekeknek. Délben aztán a salátamesterek vezetésével nagy sürgésforgás kezdődött az aulában. Szám os asztalnál finomabbnál finomabb saláták születtek, melyeket a diákok tanáraikkal közösen készítettek el. Jakab Jánosné alma-sajt falatkái pillanatok alatt elfogytak, dr. Ördögh M iklósné diós, m ézes reszelt sárgarépáját úgy ették a gyereke, m int a nyuszik, Veres Istvánné és nyolcadikosai gyümölcssalátát készített, Katonáné Katona Erzsébet káposztás salátája sem maradt sokáig érintetlen. Saját tanítványaim virslisalátát készítettek, amit az utolsó falatig szétosztottak, m ég nekik sem maradt egy kóstolónyi sem. Kabály Csaba jégsalátáját úgy tépkedték a diákok, mintha m indig ezt csinálták volna, a kapros salátát pedig be sem tudta fejezni, mert m ire az öntet elkészült a gyerekek m egették az előkészített alapanyagot. Egy szó, m int száz, remekül sikerült a saláta délután. Ennek öröm ére m eg is egyeztünk, hogy tavasszal m egismételjük a napot. Az egészségm egőrző hét term észetesen nem múlhatott el sport nélkül. H étfőn Kedves G yörgy vezetésével labdarúgó, csütörtökön pedig Kiss Pál Zoltán vezetésével röplabda meccsekre került sor. szervező Ajándékexpressz - diákvállalkozás az iskolában Iskolánkban a tanév elején új diákvállalkozás alakult Ajándékexpressz néven. A munkában osztályunk, a 6. b néhány tanulója vesz részt M arozsán T ib orn é Erzsiké néni vezetésév el. M int a h ogy a nevünk is sejteti, ajándéktárgyakat készítünk, és árusítunk. Vállalkozásunkat a Denissa Cipőgyár segíti, ahonnan számunkra értékes alapanyagot, hulladék bőrt kaptunk, amit nagyon sokoldalúan hasznosítunk. Más anyaggal is dolgozunk: gyöngyből és dam ilból nyakláncot és karkötőt készítünk. Péntekenként összegyűlünk és elkészítjük az ajándéktárgyakat: fülbevalót, telefontokot, m obildíszt és kis tasakokat. Október 11-én a Dózsa György M űvelődési Házban a Ligetaljai Izek term énybem utatón nagy sikere volt ezeknek a termékeknek. Részvényeket is árultunk az iskolában, amelyeket különféle összegekben m eg lehetett vásárolni. Ezeknek a részvényeknek az arányában év végén a befektetőink a bevételből részesülnek. Igazán jó ebben a vállalkozásban részt venni, mert m ég hasznunkra is válhat án m eglátogattuk a Bethlen Gábor Szakközépiskolában m űködő diákvállalkozást. Marozsán Tiborné Erzsiké néni előre m egszervezte az iskolalátogatást, ahol szívélyesen fogadtak m inket. Az egyik ott tanító pedagógus egy előadás keretében bevezetett m inket a marketing világába: m egtudtuk, m ivel foglalkozik egy m arketinges szakember. Az előadás után m egtekinthettük az ott tanuló diákok által szervezett diákvállalkozás keretében készült tárgyakat. Ö tleteket, tanácsokat adtak a tanulók a m unkánkhoz. Egy apró ajándékkal is m egleptek m inket, ezután pedig csoportképet készítettünk. Term észetesen m i sem m entünk üres kézzel. Részt vett a délutánon a JAM (Junior A chievem ent M agyarország) regionális képviselője is, aki tájékoztatott bennünket az országos diákvállalkozások helyéről és idejéről. Azt is megtudtuk tőle, hogy a legsikeresebb diákvállalkozás külföldön képviseli hazánkat. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy az elkészült tárgyakból - karkötők, nyakláncok, pólók, logikai játékok, könyvjelzők - vásároljunk. Sok-sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk, ami segíthet m inket a diákvállalkozásban. Szávó Andrea. Somogyi Ágnes 6.b Versenyen voltunk A bocskaikerti általános iskola Ősz az angol és amerikai kultúrában cím m el versenyt rendezett novem ber 7-én, m elyen iskolánk tanulói is részt vettek. A csapat tagjai Jakab Viktória, M iklós Edina és Szabó Ádám 8. a osztályos tanulók voltak. A versenyen és 9. évfolyam osok mérték össze tudásukat. Összesen tíz csapat versenyzett. Ellenfeleink a helyi általános iskola, a debreceni A dy Endre Gimnázium kéttannyelvű, és a hajdúhadházi szakközépiskola csapatai voltak. A verseny első részében tesztlapot töltöttünk ki, keresztrejtvényt oldottunk m eg, majd egy versikében pótoltuk a hiányzó szavakat, és végül mondatokat kellett sorba rendezni. Persze angolul és időre dolgoztunk. M inden feladat a Halloween (M indenszentek előestéje), a Thanksgiving (Hálaadás), és Guy Fawkes Night (Guy Farkas éjszakája) angol és amerikai ünnepekhez kapcsolódott. Az elm életet ügyességi feladatok követték. Először csokit kellett kibontani és m egenni műanyag késsel és villával. A m ásodik ügyességin egy tál vízben három alma úszott. Ezeket hátra tett kézzel kellett kihalászni, m inden csapattagnak egyet-egyet. Az utolsó feladatban az épületben elbújt boszorkányokat" kellett felkutatni és a zsűri elé vinni. Az összesítésben az első helyezett csapat a m axim ális 75 pontból 64- et ért el. A mi 54 pontunk csak a hatodik helyhez volt elég. A hhoz képest, hogy először voltunk ilyen versenyen, számunkra ez szép teljesítmény. N agyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen Veres Istvánné tanár néninek, hogy felkészített minket a versenyre. Jakab Viktória, Miklós Edina 8. a Mézeskalács sütés az óvodában Ó vodánkban évek óta része a karácsonyra való készülődésnek a m ézes kalács sütése. Idén is a jól bevált receptet használtuk: 75 dkg liszt, 25 dkg zsír vagy margarin, 35 dkg porcukor, 1 evőkanál szódabikarbóna, 3 db tojás, 4 evőkanál olvasztott méz,fahéj, citromhéj, narancshéj, kb. 20 dkg liszt a nyújtáshoz. E szerint állítottuk össze a tésztát. A munka további fázisaiban aztán m inden gyerek tevékenyen részt vehetett, hiszen a tészta nyújtása, a formák kiszaggatása, díszítése, tepsibe rakása már gyerekjáték. Izgalmas dolog várni, hogy a konyha felől érezzük-e már a sütem ény finom, fűszeres illatát. N agy öröm, ha egy-egy gyerek felismeri, m egízleli a kisült csillagok, szivecskék, kiscsizm ák, fenyők, angyalkák között a sajátját. N em könnyű feladat a legszebb sütik kiválasztása és m egmenekítése, hogy karácsonyfadísz válhasson belőlük. Őszintén reméljük, hogy sikerült gyerekeinknek olyan élményt nyújtani amire majd később, nagykorukban is szívesen visszaem lékeznek egy-egy akkori ünnepvárás alkalmával. Lakalosné Karácsony Katalin Burkus Mihályné óvónők Erdők Napja Október végén az Európai Erdők Napja alkalmából az ötödik évfolyam tanulói közül vagy harmincan indultak útnak Gúthra biciklivel. M ikor m egérkeztünk, m eghallgattunk egy előadást, majd egy erdész körbevezetett bennünket az erdőben, ahol m indenféle növényt megnéztünk. Eztán különféle mókás akadályversenyek következtek. Labdát kellett vinni a hasunkon rákjárásban, m indenki vitte a másikat a hátán, talicskáztunk Volt m ég rönkhajítás, dárdadobás és biciklis akadályverseny M eghallgattuk, hogyan készül a faszén, ami az elm ondások alapján igen hosszú folyamat. Az előadás után tesztet töltöttünk ki a hallottakkal kapcsolatban. A m egpróbáltatások után ettünk egy jó dám -pörköltet, vagy vaddisznó-pörköltet, nem tudom, mert nem árulták el pontosan. Ez után következett az eredm ényhirdetés. M indenki m egtudhatta, hogyan teljesítette a feladatokat. A vándorkupát nem m i hoztuk haza, de jövőre megpróbáljuk elhódítani a mostani győztestől. A z Eurpai Erdők Napjára Kabályné Pazonyi Erika tanár néni, és Szarvák Antal tanár bácsi kísért el bennünket. Macsi Fruzsina 5. b

5 5 Hagyomány és egészség az óvodában Az elmúlt időszak óvodai progra m s o ro z a tá n a k része volt a hagyományos töksütés kemencében és a zöldségkóstoló. A program ok szervezői és lebonyolítói Lakatosné Karácsony Katalin és B urkus M ihályné ó v o d a p ed a g ó g u so k és n a g y cso p o rto saik voltak. A töksütéshez a kem encét Laci bácsi m ár korán reggel elkezdte fűteni, hogy elég meleg legyen a Izgatottan várakoztak kicsik és nagyok azon a reggelen, m ikor a M ik u lás v égre b e k o p o g o tt az ablakon. E lőször k ö rb e já r ta az óvodát és m in d e n a b la kot megkopogtatott. A gyerekek azt hitték, nem találja a b ejáratot. A bátrabbak o d aszaladtak az ablakhoz és m utogattak az ajtóra, jelezve a M ikulásnak, hogy a bejárati ajtó ott található. Közben a szemükkel követték, m erre haladt az udvaron. A jóságos öregapó először a legkisebbeket látogatta meg, akik vegyes érzésekkel, sírással - nevetéssel fogadták. Voltak, akik az édesanyjuk öléből le se szálltak, azonban am ikor előkerültek a zsákból a csom agok, felderültek az addig bánatos arcok és örömmel szaladtak a M ikuláshoz átvenni az ajándékot. A nagyobbak Töksütés, zöldségkóstoló, téli játékok a szabadban Nálunk járt a Mikulás m ár énekeltek, verset m ondtak a M ikulásnak, de ők is szentül m egfogadták, hogy m o stan tó l nem lesz gond a viselkedéssel, sőt a délutáni alvással sem. Az elevenebb, bátrabb fiúk beszélgettek a Mikulással, de egyikük sem ellenkezett vele, féltek attól, hogy jövőre nem kapnak m ajd ajándékot. A csom agon kívül, több csoportban hozott a Mikulás játékokat is, am inek még jobban örültek a gyerekek és természetesen azonnal ki is akarták próbálni. Ezen a M ikulásnapon senki nem k a p o tt v ir g á c s o t, m ert a kram puszok le m a ra d ta k a h e likopterről. Azt m ond a n o m se m k e ll, is szorgoskodott, m ert p á rn á it úgy felrázták felettünk, hogy egész nap nagy pihékben esett á hó, amivel m ostanában ritkán örvendeztetett m eg bennünket. M iközben a rra v á rtu n k, hogy melegedjen a kemence, és lestük, hogyan pattog a tűz, milyen vidám an nyaldossák a lángnyelvek a kemence oldalát, a lelkünk is felm elegedett közben. A gyerekek hógolyót g y ú rtak és hóem b ert építettek. Játék közben arcocskájuk kipirosodott, nagyokat nevettek, miközben próbálták egymást hógoly ó v al m eg d o b á ln i. Úgy bele m elegedtünk a játékba, hogy közben észre sem vettük milyen forró lett a kemence. Meg is sült a tök nagyon szép narancsos barnára, meg szénfeketére, de sebaj, jókedvünket ezen a szép napon az égett tök sem tudta elrontani, azért is megettük az egészet. Illés Jánosné óvodavezető hogy az idén a rénszarvasok nem bírták az óvodáig húzni a szánt, m ert nem csúszott a hom okban ezért kellett helikopterre szállni a sok ajándékkal. Legalábbis a mi M ikulásunk ezt mesélte a gyerekeknek, am it ők valószínűleg el is hittek, m ert csak annyit kérdeztek, hogy hol szállt le a helikopter. Befejeződött az óvoda belső sütéshez. Közben a csoportokban a gyerekekkel közösen előkészítették a sütőtököt az óvó nénik. Az előkészület ham ar m egtörtént, ezért a két ötletgazdag óvó néni kitalálta, hogy zöldségkóstolót rendeznek, am ire a többi csoportot is m eghívták vendégségbe. A k áp o sz tá t, hag y m át, céklát, sárgarépát tisztítás, mosás után apróra vagdalták, és tányérokra halm ozva kínálták. Mivel a g y erek ek k ö z tu d o tta n nagyon s z e re tn e k te v é k en y k ed n i, ezért szívesen se g íte t tek a m u n kában, és p ersze a k ó s to lásban Ezen a napon a gyerek ek le g n a g y o b b öröm ére a m esebeli Holle anyó korszerűsítése Az előző cikkeimben folyamatosan tájékoztattam a szülőket és a lakosságot arról, hogy hol tart az intézm ény belső felújítása. Legutó b b é p p en azt em legettem, hogy nagyon szeretném, ha még a M ikulás érkezése előtt befejeződne a szeptemberben elkezdett korszerűsítési munka, és lám-lám így is történt. A felújított épületrészeket fo ly am ato san v e ttü k birtokba. Novem ber végére m ár a szépen felújított hátsó csoportokba is, vissza is költözhettek a gyerekek. A fejújítás során megtörtént a bejárat akadály-m entesítése a helyiségek teljes festése, az ajtók-ablakok, javítása, festése, az elhasználódott ajtók cseréje, illetve kilincs és zár csere. A régi kopott parkettát új szalag parkettára cseréltük, ami esztétikusabb és könnyebben tisztán tartható. Az öltözőket meleg hatású padlócsempe teszi otthonossá. Gyerm e k e in k n e k k o rsz erű m osdó helységet szerettünk volna m ár régóta és most ez is megvalósult. A m osdóban m inden m egújult. A kor követelményeinek megfelelő padló és falcsempe burkolat, m o d ern m osdókagylók keverő csapteleppel, folyékony szappanadagolóval, fogm osó p o h á rta r tó polccal kerü ltek beépítésre. Az öblítőtartályos W C- csészék az óvodás korosztálynak megfelelő m éretben és m agasságban vannak felszerelve. A új szerelvények könnyen használh ató k és fu n k c io n á lisab b a k, jo b b an m egfelelnek a mai igényeknek. Ebben a szakaszban került kialakításra egy nevelői szoba, több fu n k cióval, itt ta rtju k az ovis angol órákat és a fejlesztő foglalkozásokat. A felújítás folyam a tát a szülők láthatták nap, m int nap, hiszen közben üzem eltünk. Köszönjük a türelm üket és m egértésü k et, am it egész idő alatt ta n ú síto tta k. Szerény házi ünnepség keretében sz e re tn é n k m ajd köszönetünket kifejezni a felújítás tám o g a tóinak. Az intézm ényben a fejlesztések nem, zárulnak le a korszerűsítéssel, m ert az óvod a b ő v íté s re b e a d o tt p á ly á z a to n 9 m illió f o r i n t o t n y e r tü n k, m ely b ő l nem tu d tu k elkezdeni a bővítést. A p o lg árm ester ú r közbenjárásával sikerült az Ö nkorm ányzati M inisztérium en g e délyét m egszerezni ahhoz, hogy felhasználhassuk a pénzt a belső korszerűsítés tovább folytatására. Ebből elkészül majd a konyha felújítása is, am ely kim arad t a m ostani fejlesztésből, valam int Ft értékben felnőtt, illetve gyermek asztalokat és székeket vásárolunk, m ert a régiek nagyon elhasználódtak. A következő lépcsőben a járdát és a melléképületet is szeretnénk rendbe tenni, de jövő évben ismét beadjuk a pályázatot óvodabővítésre, melyhez új tervet készíttetünk. Illés Jánosné óvodavezető Négy évtizedes szolgálat Kabály Ferencné Julika négy évtizedes szolgálat után m árciusban kezdte m eg nyugdíjas életét, (a nyíracsádi óvodában dec. 31-én szűnik meg közalkalmazotti jogviszonya.) Ebből az alkalom ból beszélgettem Júliával, aki 42 évig volt az óvoda vezetője. Emlékeket idéztünk, a jelenről és a jövőről beszélgettünk. - Kabály Ferencné neve sokáig összefonódott a Nyíracsádi Önálló Napköziotthonos Óvoda nevével, hiszen 42 évig voltál a vezetője. - Ezt az óvodát N y íracsádon, 1895-ben alapították. Én 1966 m ájus elseje óta dolgoztam itt vezető óvónőként. Amikor idekerültem, akkor mindössze egy csoporttal m űködött az óvoda, egy óvónővel - Rózsa Sándorné igyekezett engem mindenben segíteni. M ár az első évben n y ito ttu n k m ég egy c s o p o rto t a D o m b i iskolában. Tehát az egyik cso p o rt a Kassai u. 16 sz. alatt, a m ásik csoport a dom bi iskolában m űködött ban épült a m ostani óvoda két csoporttal, ekkor a dom bi iskola megszűnt. Így lett 3 cso p o rt. M ajd ben bővült a Kassai u. 8. sz. alatti óvoda a h átsó két c so p o rtta l ban átalakították a szolgálati lakást csoportszobává ben épült a tornaterem. A hatodik csoport 4 évvel ezelőtt indult hátul. Vezetésem alatt többször is volt óvodabővítés, am i elég sok energiám at lekötötte. Ráadásul m indig nagy létszám ú cso portokkal dolgoztunk. E nnek ellenére a m unkatársaim m al mindig szép eredményeket értünk el. Az óvónők legnagyobb része képesítés nélkül kezdett dolgozni és munka melletti tanulással végezték el a főiskolát. Emellett mindig igyekeztek m u n k áju k legjavát adni. Jelenleg 12 óvónő, 6 dajka, 5 konyhai dolgozó, egy óvodatitk á r és egy élelm ezésv ezető dolgozik az óvodában - em lékezik vissza Júlia nem kis meghatódottsággal, a m unkával telt időkre. Majd így folytatja: Én is tanultam ben tanítói diplomát szereztem, a férjem szerette volna, ha együtt tanítunk. De soha nem tudtam m egválni az óvodától től 86-ig 11 községben én láttam el a szaktanácsadói feladatokat úgy, hogy közben intézményvezető voltam. N apjaink globalizálódó világában kiem elt szerepet kell, hogy kapjon hagyományaink megőrzése, ápolása. Fontos, hogy legyen a fiataloknak ilyen irányú ism erete. Tiszteljék hagyom ányainkat, és legyenek képesek azok m egőrzésére tovább adására. A népzenei hagyom ányok ápolásának tám ogatása, azonos érdeklődésű fiatalok találkozása, lehetőség biztosítása egymás megismerésére, ez volt a célunk egy népzenei találkozó létrehozásával. Ennek szellem ében az idén nyolcadik a lk alo m m al re n d e z tü k m eg a Hajdú Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Népzenei Fórum ot, mely a m ű v elő d ési h á zb a n n o v e m ber 29-én, szom baton délelőtt 10 órakor kezdődött. A program ot a M éliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ támogatásával, a megyei központ m unkatársával, Szabó Lászlóval közösen szerveztük. Népzenei találkozók Szerettem m egtartani a dem okratikus, nyílt, őszinte légkört. Igyekeztem elism erni az e red m ényeket. Segítettem a pályakezdőket. A szülőkkel is igyekeztem mindig jó kapcsolatot kialakítani. Tevékenyen bekapcsolódtam a község életébe. 16 évig voltam képviselő, am it m ost szeretnék m egköszö n n i a szülő k n ek, és azo k n ak az em b erek n ek, akik rám szavaztak. így sik erü lt az óvodát szebbé tenni, és a község javát szolgálni. Az önkorm ányzattal m indig jó kapcsolatom volt. Személy szerin t Dr. K atona G yula polgárm este r ú rra l, aki m in d e n b e n igyekezett engem, m int óvodavezetőt támogatni. Jó kapcsolatom volt az iskolavezetéssel Három iskolaigazgatót éltem meg. Éveken keresztül iskolai előkészítőt szerveztünk, közös ünnepélyeken, egymás ünnepélyein igyekeztünk részt venni ban kiváló munkáért kitüntetést kaptam. Maróthi díjat ben vehettem át, több évtizeden át végzett kiváló pedagógiai m unkáért. Nagyon szerettem a m unkámat. Ezt a pályát hivatásom nak tekintettem, és ha még egyszer pályát kellene választanom, akkor is óvónő szeretnék lenni. - Pótolja-e valami, vagy valaki az óvodás gyerekek ragaszkodását. - Az unokáim. Igaz, hogy távol vannak, m égis sokat vagyunk együtt. Szükségük van rám. - Gyakran hallani a kifejezést a nyugdíjasokról: em lékeit rendezgeti". - Jó visszaemlékezni a régi dolgokra, az ó v o d a saját n evelési p ro g ra m já ra, igyekeztem a nyíracsádi népi hagyományokat ápolni. Ez könnyű volt nekem, m ert a férjem évtizedekig nagy szerepet vállalt ebben. Generációkat tanított meg citerázni. Még az óvodában most dolgozó pedagógusok közül is sokakat ő tanított meg a népdalok szeretetére. Mindig arra törekedtem, hogy a hagyom ányápolás m egjelenjen az óvodában Szívesen em lékszem az ezen a téren elért eredményekre - A nyugdíjas szó minden emberben más-más érzést vált ki. Mást a fiatalokban, akik még nagyon távol állnak tőle, m ást a középkorúakban, de még a nyugdíjasok között is megoszlanak a vélemények. Van olyan, aki már alig várja, hogy végre a zt tehessen, am ihez kedve van és élvezhesse a megérdemelt pihenését. Van, aki m inden reggel ugyanabban az időben ébred, ahogy évtizedeken át és indulna, hiszen annyira hozzászokott. Van természetesen olyan is, aki abba sem hagyja a tevékenykedést, a ktív marad, újabb és újabb terveket eszel ki és valósít meg. Te melyik típus vagy? - Igaz, hogy az vagyok, akinek h ián y z ik az a közeg, ahol 42 évig dolgozott, m ert a családomon kívül a munkahelyem volt a m ásodik olyan pont, az életem ben, ahová minden nap örömmel m entem. De terveim is vannak. Énekkarra járok. Szeretnék eljárni a nyugdíjas klubba is, és részt venni az életükben, munkájukban. Tartom a kapcsolatot az óvodával A különböző tevékenységekből - éveken keresztül - összegyűlt pénzből, amely közel Ft m ost egy ala p ítv á n y t h o z u n k létre, amelynek a kuratórium ában részt vállaltam, mint az egyik alapító. Ez lehetőséget ad arra, hogy ne szakadjak el az intézménytől. Szívesen emlékszem a kollégákkal töltött napokra. Igaz, voltak n ehezeb b id ő szakok is, de én olyan csap attal d o lg o zh a tta m együtt, akik m in d ig n y ito ttak voltak az újra. K ívánom, hogy m indig derűs napjaik legyenek az intézményben. Mi pedig hosszú em lékrendezgetést, sok-sok tervet, tevékeny nyugdíjas életet kívánunk. Vereb Csabáné A résztvevők hat településről, M ikepércsről, Derecskéről, Hajd ú n ánásró l, Püspökladányból, N yíradonyból és N yíracsádról érkeztek a bem utatóra. A résztvevő e g y ü tte se k és sz ó lis tá k magas színvonalú produkciókat m utattak be a zsűri és a közönség számára. A szakmai értékelést és tanácsadást Joób Á rpád népzeneszakértő, a Kodály Kórus vezetője, a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezető tanára, és Szabó László C so k o n ai-d íjas n é p z e nész, népzeneszakértő végezte. A ré sz tv e v ő k a ra n y e z ü st és bronzminősítést nyerhettek el. A h azai sz ín e k e t, N yíracsádot Király D a lm a k é p v is e l te, aki kalotaszegi csokrot énekelt és a legjobb m inősítést az a ra n y a t n y e rte el. Szintén aranyosak lettek a T ilinkó N épdalkör D erecskéről és a M ikepércsről érkezett Kikerics Énekegyüttes triója.a m íg a felkészítőknek a szakmai értékelés tartott, nagy sikere volt a kézm ű ves foglalkozásoknak, melyen a résztvevők karácsonyi ajándéktárgyat készíthettek, és gyöngyöt fűzhettek. D ecem b er 6 -án p edig N y íradonyban, a N épzenei T alálkozón szerepelt két csoportunk. A Nyíracsádi N épdalkör és a Bokréta Ifjúsági Csoport. Képünk a Bokréta csoport nyíradonyi fellépésén készült. Diósné Kozma Erzsébet

6 6 Gyémánt-évforduló A 89 éves Hutóczki János és felesége, a 82 éves Jakab Erzsébet november 18-án kötötték össze életüket. Hatvanadik, vagyis gyémánt fokozatú házassági évfordulójuk alkalmából a család készült meglepetéssel. A torta és a virágkosár mellett négy gyermeke, hat unokája és egy dédunokája köszöntötte őket. János bácsit arról kérdeztem, vajon minek köszönhető ez a szép kor és a házasságban eltöltött hatvan év. Azt mondta, a hat közös évtized csakúgy, mint a hosszú élet Isten ajándéka. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk nekik. Betlehemes találkozó D ecem ber 14-én m ár nyolcadik alkalom m al került sor településünk legnagyobb év végi rendezvényére, a Betlehem es találkozóra. A nap esem ényeiről következő szám unkban képes beszám olót lá th atn ak olvasóink. Reneszánsz nosztalgia A Koós Károly M űvészeti Szakk ö z é p is k o la n ö v e n d é k e in e k ren eszán sz k iállítása láth ató a M alo m G a lé riá b a n. A k iá llítás m egnyitóján, decem ber 11 én jelen volt a szak k ö zép isk o la igazgatója, C sobán Péterné, néhány tan ára és finn vendégeik. Az anyag a D éri M úzeum ban volt kiállítva, és m ost méltó helyet talált a M alom Galériában. A kiállított gyönyörű ruhákon, lak ástex tilek en, b ő rd íszek en a reneszánsz művészet szim m etrikusan szerkesztett díszítéseit láthatjuk, am elyek színpom pában sem szűkölk ö d n ek. - m o n d ta m egnyitójában P. Szalay Em őke k a n d id á tu s, a D é ri M ú zeu m m unkatársa. A m egnyitót a N yíracsádi N épd alkor bordalcsokorral, Kovács Bianka és Szávó A ndrea ren e szánsz zenével színesítette. A kiállítás m egtekinthető ja n u á r 15-ig, m u n k a n a p o k o n 9 órától 18 óráig. Vereb Csabáné H I R D E E - Kassai u. 51. szám alatti megosztható építési telek 6430 nr eladó. - Új földben egy nagy hold szántó, kaszáló eladó. Tavasz u m2földterület, köves út mellett eladó. - Ady Endre 22. szám alatti összkomfortos lakóház, nyári konyha, gazdasági épületek, 8000 négyszögöl telken eladó. Érdeklődni: 06-20/ Megegyezés szerint! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET kíván minden kedves vásárlójának Gugg lózsefné és családja Ady Endre u. 25. szám alatti ház kerttel eladó. Érd.: 52/ Rákóczi 54. szám alatti 3000 m 2- es lakóingatlan eladó. Érdeklődni: Tel: Kossuth utcán kétszintes két generációnak is alkalmas családi ház eladó. Érd.: 06-30/ M alom u. 17. szám alatt építési telek, 6 db 6,5 m -es fenyőrönk fa eladó. Érdeklődni: Sport u. 4. sz. Üzlethelyiség kiadó! Érdeklődni: Pósán Ferencné Kassai u. 17. Tel: D ebreceni erdőterületek eladók. Érdeklődni: 06-20/ Nyíracsád-Buzita 32. szám alatti ház 600 négyszögölös telken eladó. Érd: Angyal Györgyné Nyíracsád, Rákóczi u. 19. Nyíracsádi összkom fortos lakás eladó nyári konyhával és nagy kerttel. Érdeklődni telefonon: Négymillió-kettőszázezer A lumínium, rozsdamentes anyagok hegesztését és lakatosipari m unkákat vállalunk. Tel: , Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmonika ajtó - Szalagfüggöny - Napellenző - Roletta - Belső tokos redőny - Garázskapu - Aluredőny ^VrocsWi Autócentrum, Kerék & GunűSZer^ ^ y ír-g u m i Szolgáltatásaink: - gum iabroncs ertekesitese, javitasa; - könnyűfém - és acél keréktárcsák értékesítése, javítása; - olajok értékesítése és cseréje; -0F0/5aMWI7/szolgáltatások, autóápolási term ékek. r.1 Gum iabroncs akcióink: Közép kategória: Prém ium kategória: , tól.- -14" tól.- -14" tól tól tól.- Bővebb információért forduljon hozzánk bizalommal! Cím: Nyíracsád. Kassai u.45. Tel: 06/ AuszBt. Tel.: 06-20/ Fax: 06-52/ Nyíradony, Galamb út 23. Nyitva: H-P: 8-17 Sz: 8-12 Kerék problém áira kerek megoldást kínálunk! VARGA AUTÓ SZERVIZ Nyíradony, Debreceni ú. (az Európa parkkal szem ben) Tel.: 06 52/ ,06 52/ , 06 30/ , 06 30/ , 06 30/ Szolgáltatásaink: Biztosítási ügyintézés B iztosításkötés K árbejelentés H elyszíni kárfelvételezés Teljes körű kárügyintézés Őszi akció: Ingyenes: - fényszóró beállítás - fagyálló mérés Sérült gépjárm ű elszállítása Autószerelés G épjárm ű átvizsgálás Olajcsere, olaj értékesítés G épjárm ű átíratás M otordiagnosztika Környezetvédelmi felülvizsgálat (zöld kártya) M űszaki vizsgáztatás és vizsgára való felkészítés Lézeres futóm ű beállítás Fényszóró beállítás M inden típusű gépjárm ű karosszériajavítása Gépjárműfényezés 50 éves házassági évfordulók Ebben az évben ö t p ár ü n n epelte 50 éves házassági évfordulóját Nyíracsádon: Bilák László és Bálega Erzsébet január 9-én Konyári József és Derzsi Margit január 13-án Antal Ferenc és Patalenszki Julianna január 18-án Újfalusi János és Verő Irén február 10-én Könnyű Ferenc és Várközi Julianna novem ber 10-én M in d an n y iu k n ak kív án u n k jó egészségben és erőben, szeretettel körülvett boldog éveket. Karácsonyi munkarend Ebben az évben többször is volt m ár arra példa, hogy az ünnepek környékén m egváltozott a m unkarend. így lesz ez karácsony táján D ecem ber 20-án, szom baton áthelyezett m unkanap, decem ber 24-e helyett. Azaz karácsony hete a következőképpen alakul: 22. hétfő - m unkanap 23. kedd - munkanap 24. szerda - munkaszüneti nap 25. csütörtök - karácsony, ünnepnap 26. péntek - karácsony, ünnepnap 27. szombat - munkaszüneti nap 28. vasárnap - ünnepnap Iskolai, óvodai téli szünet: Utolsó tanítási nap: dec. 19., az első tanítási nap jan. 5. (hétfő) A GOROG KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI SZERTARTÁSAI December Királyi imaórák Pásztorjáték és karácsonyi éneklés Szent Liturgia December Utrenye 8.30 Szent Liturgia Szent Liturgia (Asszonyrészen) Vecsernye December Utrenye 8.30 Szent Liturgia Vecsernye December Utrenye Vecsernye Szent Liturgia December 28. Szokásos vasárnapi miserend Férjem M o nostori János h a lá lának 1 éves évfordulójára szeretettel em lékezünk. Felesége, gyerm ekei és unokái. Hulló könnyekkel állunk sírod felett. A koporsó bezárta legdrágább kincsünket. Megállt egy szív, mely élni vágyott. Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Csak az idő m úlik feledni nem lehet. Nehéz az élet nélküled. Feledni Téged soha nem lehet. December Év végi hálaadó Szent Liturgia Január Utrenye Vecsernye Szent Liturgia RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI SZERTARTÁSAI December Szentmise December 25., 26., 27., 28-án, valamint január 1-jén szokásos vasárnapi m iserend December Év végi hálaadó Szentmise A REFORMÁTUS ÉS A BAPTISTA TEMPLO MOKBAN A SZOKÁ SOS ÜNNEPI REND SZERINT TARTJÁK AZ ISTENTISZTELETEKET. M arozsán János halálának decem ber 24-én m ásodik évfordulójára emlékezünk. Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid és rokonaid.

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok:

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok: Karácsonyi köszöntő Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 2006. 07. 01. 2007. 06. 30. KÉSZÍTETTE: Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezető BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Intézményünk működésének 2006. július 1 2007.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Debreceni Dózsa György Általános Iskola Kiss János Istvánné Barczikay Zsuzsanna 2015.november 15-20. A Tempus Közalapítvány Erasmus+ programjára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben