Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom"

Átírás

1 Nyíl ccs Mi e XVII. évfolyam 8. szám N yíracsád havonta megjelenő lapja novem ber-decem ber Kedves Nyíracsádi Lakosok! K özeledik az év vége, k é sz ü lü n k k a rácso n y ü n n e p é re, az óév búcsúztatására, szilveszterre és m ár tervezgetjük az új évet, 2009-et. így van ez az önkorm ányzatnál Számba vesszük ez évben végzett m unkáinkat, eredm ényeinket, gondjainkat, és készítjük a következő évre szóló pénzügyi szám ításokat, csokorba szedjük célkitűzéseinket, terveinket. Szeptem ber hónapban e lapban részletesen ism ertettem a kép v ise lő -te stü le t, p o lg árm esteri hivatal, az intézm ények m u n káját, a községi önkorm ányzat pénzü g y i helyzetét. Sajnos ez évben m ár nehezebb gazdasági körülm ények között dolgoztunk Nyíracsád fejlődéséért, a közösségi szolgáltatások színvonalának emeléséért. Erőfeszítéseink eredményeit nap m in t nap tapasztalhatják az itt élők, vagy a településre érkezők. K o rszerű síte ttü k a h á z io rv o si rendelőket, 20 m illió forintos költséggel felújítottuk az óvodai csoportszobákat, öltözőket, m osdókat, egyéb közösségi helyiségeket. E l k é s z ü l t a C s o n k á s Szabaidőpark kerítése, a labdarúgó pálya, futókör, valam int az öltöző. Jelentősen m egnőtt a futballmeccsek látogatottsága, és csapatunk is jól szerepel a bajnokságban. Buzita településen m egkezdődött egy önkormányzati tulajdonú lakás és a tanterem felújítása közösségi-turisztikai célokra. Kisebb-nagyobb karbantartásokat végeztettünk középületeinken Korszerű, jó körülmények között folyik a tan ítás az Ady E ndre Á ltalános Iskolában. M egszépült a N apköziotthonos Ó voda belseje, és jó sz ín v o n a lú a k a Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és Turisztikai Központ épületei, egyéb intézm ényeink, így az A lapszolgáltatási Szociális Központ, körzeti fogorvosi ren delők, valam int a védőnői szol gálát helyiségei. Gondoskodtunk a közterek, parkok, önkorm ányzati utak tisztántartásáról, a belvizek elvezetéséről, egyéb közsz o lg á lta tá s o k (k ö z v ilá g ítá s, temető) folyamatosságáról. Nagy rendezvényekkel, kiállítás szervezésével szolgáljuk a kulturális igények kielégítését, helyet biztosítunk a m űvészeti kiscsoportoknak és teret adunk különféle versenyek részére (területi sakkverseny, m azsorett csoportok bem utatója, népzenei találkozók, stb.) A Polgárm esteri Hivatal dolgozói folyamatosan, jó színvonalon látják el közigazgatási feladataikat, intézik a hozzájuk fordulók ügyeit. Példaként említem, hogy a szociális iroda dolgozói ebben az évben mintegy 3000 határozatot hoztak egyedi kérelm ek tárgyában. Az önkorm ányzat tevékenysége igen széleskörű. Szinte felsorolni is lehetetlen. Nyíracsád a kötelező feladataitól többet is vállal. A képviselő-testület tám ogatja a sportegyesületet, egyéb civil szervezeteket és szükség esetén az egyházakat Hagyományaink, m últunk tárgyi em lékein ek m eg ő rzése végett fenntartju k a G örög Katolikus Kulturális K özpontot és közrem űködünk m űem lékeink m egőrzése érdekében. Kedves Olvasók! Karácsonykor meghittebb a családok együttléte. Ilyenkor hálát ad u n k az eltelt évért, feledve a nehézségeket, békességben és szeretetben ünn ep elün k családunk körében. Boldogsággal tölti el a szülőket a gyermekek ünnepi készülődése és nekünk, felnőtteknek eszünkbe ju t az elm últ karácsonyok hangulata: kalácssütés, kántálás, csillagozás, betlehem ezés, tem p lo m b a m enés és vendégeskedés rokoni, baráti körben. T elep ü lésü n k ö n m in d e z ek rő l nem csak múlt időben beszélhetünk, hiszen napjainkban is találkozunk e szép hagyományokkal. Rajtunk is múlik, hogy m ennyire érezzük át az ünnep hangulatát, m ennyi szeretetet adunk át családtagjainknak, em bertársainknak. A képviselő-testület és a magam nevében m egköszönöm m inden lakosunknak, és a községért dolgozóknak a évben tanúsíto tt együttm űködést és ezúton kív án o k K ellem es K arácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Dr. Katona Gyula sk. polgármester K a r á c s o n y r a k é s z ü lv e az em berek élete felbolydul. Rohan u n k, sie tü n k, nem é rü n k rá egym ásra, id eg esek v agyunk, n é h a ö ssze-ö ss z e k a p u n k. Ez lenne az úgynevezett szeretet ünnepe? Zsibongással, fényárral vesszük m agunkat körül, s nem halljuk meg a Születés üzenetét, és nem látjuk meg m indennek az értelmét. Feltettem -e m ár m agam ban a kérdést, hogy m it is jelent szám om ra a karácsony? M i is e g y á lta lá n e n n e k az ünnepnek a jelentősége, értelme? Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. Isten Fia emberré lett. Az Ő születése Ajándék. Úgy szere tte Isten a v ilágot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Önm agát adja, ajándékozza Isten nekünk. A karácsony elsősorban ennek a megajándékozottságnak az ünnepe. Nem véletlen, hogy az em berek ekkor ajándékokat adnak egym ásnak. V alam iképpen kicsiben utánozni akarjuk Isten ajándékozó szeretetét. Ez az ajándékozásunk azo n ban nem m indig az igazi m intát k ö v eti. H a a lényeg h ián y z ik belőle, akkor vajm i keveset ér. Isten ajándéka önm aga, vajon a m iénk mi? Ajándékainknak olyannak kellene lenni, ami a saját lényünkből fakad. Valam iképpen m agunkat adjuk általa. Sokszor azt vesszük észre, hogy nem igazán tudunk m it adni a m ásiknak. Keresünk, kutatunk, de nem találjuk az igazi Egy cipészm ester azt álm odta, hogy a következő napon Jézus fog a háza előtt elhaladni. Boldogan ébredt föl. Bizonyos volt, hogy álm a teljesül és m eg láthatja az Urat. Felkelt és rendet terem tett m űhelyében. M agára ö ltö tte ü n n e p i ru h á já t és így v á rt az Ú r eljövetelére. H o g y jo b b a n k ilásso n az u tcára, az ablak elé h elyezte a széket és m ik ö z b e n d o lg o zo tt, m in d e n járó k e lő t alaposan szem ügyre v ett. Jö ttek -m e n te k az e m b e rek, de az Ű r Jézus csak n em a k art m egjelenni. M ost éppen egy szegény asszony m en t el az ablak előtt gyermekeivel. A szegénység és a nélkülözés szinte az arcukra volt írva. A cipészm e s te r m e g s a jn á lta ő k e t és behívta házába. A szegény asz- szonyt könnyekig m eghatotta a cipészm ester jósága. Elm esélte nyom orúságukat és a kilátástalan jövőt. Elhatározta épp ezért, Karácsony: ajándék és elfogadás ajándékot. Pedig itt van előttünk: önm agunk. Igen, Isten m intájára, önm agunkat kellene átadni ajándékképpen a másiknak. Ugye, tapasztalta m ár m indenki, hogy mennyivel becsesebb az az ajándék, am it a m ásik saját kezűleg készített nekünk. Lehet az egy egyszerű rajz, lehet az egy horgolt terítő, lehet egy általunk készített könyvjelző, stb. Mivel a m ásik m unkája van beleivódva, igazi szeretet árad a kicsiny tárgyból. Ugyanakkor lehet egy nagyon d rá g a, v á sá ro lt sz u p e r á ru a meglepetés, s ha csak az ajándékozás letudása árad belőle, m it sem ér az egész. G y e re k e in k is e ls ő s o rb a n m in k et szeretn én ek m egkapni ajándékként. Sokan esünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy az ajándék pótol b e n n ü n ket. Igaz, jó látni a m ásik arcán a m egajándékozottság öröm ét, de m it sem használ, ha m ellette m ag am n em v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom az leh etne, hogy tudatosan figyeljek arra, hogy a m ásik szám ára ö nm agam leg y ek az a já n dék, ahogy Isten Fia ajándék lett a világ számára. Jézus Kr i s z - tus m egszületett Jézusra várni hogy gyermekeivel együtt beleöli m agát a folyóba. A kkor legalább vége lesz m in d en nyom o rúságnak. - Ne tedd ezt jó asszony, vigasztalta a cipészm ester. - E m lék ezz c sa k a rra, h o g y m ily e n szegény volt Jézusunk is, m ikor a f ö ld ö n já r t! N e m h a g y el téged sem, csak bízzál benne! M in é l n a g y o b b a b aj, a n n á l k ö zeleb b van h o zzánk! M o st pedig üljetek le és egyetek. így segített rajtuk a jószívű cipészm ester. A lighogy a szegény asz- szony e lm ent, egy h ó lap áto ló e m b e r m en t el az ablak előtt. L á tsz o tt ra jta, h o g y n a g y o n fázik. A cipészm ester m egsajn á lta és b e h ív ta m ű h ely é b e. M eleg teával kínálta. H am arosan egy k o ld u s v e tő d ö tt a rra és a cipészm ester őt is behívta. Csak Jézus nem jött. Közben beesteledett és a cipészm ester m ég m in d ig o tt állt az Betlehem ben. Isten Fia em berré lett. Az Ő szü letése E lfogadás. N em csak az ajándékozónak van feladata, hanem a megajándékozottnak Tudnunk kell az ajándékot elfogadni. T u d n u n k kell örülni annak. Ugye milyen fájdalom, ha látjuk, hogy valaki nem örül ajándékunknak? Ajándékokat kapva figyeljünk erre Soha se legyen szívünkben a csalódás. Az csalódik, aki szeretetét üzleti alapon próbálja m egvalósítani. Azért szeret, hogy viszont szeressék. Adok, hogy adj! - szemlélet egyenlő a piaci szemlélettel. A z igazi ajándékozás az, amikor adok - akár m agam at is, - de nem azért, hogy kapjak, hanem azért, m ert adni, szeretni akarok. A visszavárt ajándék csalódást, keserűséget szül. Jézus Krisztus talán sohasem jött volna el közénk, ha eljövetelét feltételekhez kötötte volna. Meg kell tanulnunk ennek az a já n d é k n a k az e lfo g a d á sát H o g y a n fogadom a v i l á g b a b e l e s z ü l e tő M e g v á l tót? T udok-e ö rü ln i neki? Vajon a karácsony az szám om ra, hogy az én életem be is beleszületik Krisztus? ablak előtt Jézusra várva. E kkor csalódottan elfordult az ablaktó l és e lh a táro z ta h o g y lefekszik. Előbb azo n b an szok ásáh oz híven elővette a Szentírást és találo m ra kinyitotta. Tekintete m eg akad t ezen a m o n d a to n : A m it egyn ek testvéreim közül tesztek, nekem tettétek... E bben a p illanatb an m elegség és világosság járta át a cipészm ester lelkét. Egyszerre m egértette, hogy a m ai napon h áro m szor is talá lk o z o tt K risztussal és h á ro m szo r is k ö sz ö n th ette lakásában. ni I p Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván minden kedves olvasójának a Nyíracsádi Élet szerkesztősége * 1 f i A szenteste tö rtén etét gyakran látjuk m egjelenítve. Szerepelnek benne olyanok, akik nem fogadják be a Szent C saládot. Vajon m iért nem? - Talán azért, m ert akkor az életüket meg kellett volna változtatni. (Még egy családnak adjunk szállást, akkor nekünk kevesebb hely jut. Befogadjunk egy szülés előtt álló kismamát, bonyodalmakkal jár.) K risz tu st b efo g ad n i az é letü n k b e bonyodalm ak k al já r m ert O életünk megváltoztatását kéri tőlünk. Szeressetek m in denkit megkülönböztetés nélkül! Bocsássatok m eg haragosaitoknak! A djatok a rászo ru ló n ak! Vigasztaljátok meg a szom orúakat! Bánjátok meg bűneiteket! Krisztust befogadni születést, újjászületést jelent. Isten ajándékának, Jézus Krisztusnak az nem tud örülni, aki nem akar elszakadni önző valóságától. Aki nem akar adni, csak állandóan kapni. Tudjuk elfogadni az ajándékot, a kisded Jézust! A karácsony akkor nem lesz a rohanás, a rá nem érés, a boszszúság, a veszekedés, a h ián y ü n n e p e, ha e rre a k ét fo n to s dologra figyelünk: Mi magunk legyünk szeretteink részére az igazi ajándék! Fogadjuk öröm m el hozzátartozóink figyelmességét és Isten önajándékozó szeretetét! Tóth Elek gk. parochus Kedves Zilahi Enikő Karácsony Decemberben, m ikor negyedik gyertyánk is csonkig ég, összeborulva ünnepre készül a föld, s az ég. Karácsonykor, ha szívedet kitárod, elindulnak Napkeletről a háromkirályok. Éj teríti csillagdíszes leplét a tájra, m inden ember a Messiás születését várja. Imára hív a zengő harang, hálaének száll az égre, betlehem i csillag lobban, szent karácsony áldó fénye. Ablakszemek szikrázva égnek, meghallják a titok szavát. Benn a kályha melegénél béke öleli át a szobát. Gyertya árnya táncol a falon, gyanta, s kalács illata száll. Hittel vértezve, szeretetben őrizd egész évben a csodát.

2 2 Elkészült a sportpálya kerítése A Nyíracsádi önkorm ányzat az Észak-alföldi Regionális fejlesztési Tanácstól a nyíracsádi sportpálya infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez pályázati támogatásban részesült. A támogatás az összes költség 80 %-át fedezte, 20 % volt a saját költség. Már korábban elkészült a lelátó, a labdafogó háló, kispadok és utolsó fázisként készült el a korlát és a kerítés. Beruházó: Mobil Bt. A kerítés teljes hossza 840 méter, ez magában foglal 2 db nagy kaput és 2 db ajtót. Akik a sportpályát használni szeretnék, ugyanúgy használhatják, mint eddig. Czapár Gábor Egy kupaknyi segítség A segítségnyújtásnak nagyon sok fajtája lehet. Sokszor pénzbe sem kerül az, hogy másoknak örömet okozzunk, csupán egy kis odafigyelésre van szükség. Sokan érdeklődtek, hogy tart-e még a kupakgyüjtési akció, ezért úgy gondoltuk, ismét közzé tesszük az újságban a felhívást. Továbbra is várunk ásványvizes, üdítős, étolajos és tejes kupakokat. Jelenleg egy fővárosi gyermek gyógykezelését tudjuk tám ogatni az összegyűjtött kupakokkal. Minden kupak egy hajszállal több esélyt jelent az egészséges élethez. Ezúton is köszönik a közvetítők a lakosok aktivitását. A kupakok leadhatók a zöldségboltban Nagy Tündénél, vagy Gugg Gabriellánál. Valaki biztosan nagyon fog örülni neki. Köszönjük, hogy Ön is segített! Gugg Gabriella Az önkormányzat átvállalta a költségeket A Kenézy Kórház tüdőszűrőállom ása novem ber 4 - novem ber 7-ig szűrővizsgálatot végzett. A szűrővizsgálaton 1051 fő jelent meg. Az önkorm ányzat a kihelyezett digitális busz üzemeltetési költségét átvállalta. A megjelenteknek nem kellett vizsgálat céljából Debrecenbe utazni, mellyel időt és költséget takarítottak meg. A szűrővizsgálaton való megjelenés nem kötelező, a szűrőállomáson történő vizsgálat térítésköteles. Két köszönet a sok közül Az önkorm ányzat kérésére a Baptista Szeretetszolgálat Eu élelmiszersegélyt osztott ki Nyíracsád legrászorultabb lakosainak. Az önkormányzat két köszönetét továbbít a sok közül a szeretetszolgálat felé: Somogyi Jánosné Juliska néni és Somogyi Lajosné Marika néni megköszönik a kedvességet a kapott csom agot. Nagy meglepetés volt számomra, hogy csomagot kaptam a baptista szeretetszolgálattól. Még soha nem kaptam ajándékot, ezért is nagy öröm volt számra ez a csomag. Kicsi nyugdíjam van, így nekem nagyon jól jött a segítség. Köszönöm mindenkinek, aki közbenjárt, az Isten áldja meg érte. - mondta Juliska néni. Az én édesanyám egyszer a búcsúból egy kicsi Krisztus képet hozott nekem ajándékba. Nagyon örültem neki, a mai napig is magamnál hordom. Anyukám m indig azt mondta: Nem az ajándékot kell nézni, hanem azt, hogy milyen jó szívvel adják. Köszönöm a jószívűségüket - jelenti ki emlékezve a múltra Marika néni. Köszönjük a segítséget és kívánunk m indenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt. A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány ezúton köszöni meg azok tám ogatását, akik jövedelem adójuk egy százalékával segítették céljaink megvalósítását, fiatal tehetségek gondozását. A jövőben is számítunk segítő támogatásukra. A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány adószáma: A kuratórium vezetősége. Felhívás Önkormányzati hírek A K özségi Ö n k o rm á n y zat képviselő-testülete november 13-án rendkívüli ülést ta r tott, m elyen a H ajdú-b ihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Debreceni A gglom eráció Hulladékgazdálkodási Társulás társu lá si m egállapodásának alapító okirat módosítását fogadta el. Ism ételten m eghirdette a Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői álláshely betöltésére pályázatát. Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ö nkorm ányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálásáró l. A tám o g atásb an részesülők és a nem tám ogatottak névsora a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható. Dr. Katona Gyula polgárm ester tájékoztatta a képviselőket a N apközio tth o n o s Ó voda bővítéséhez elnyert tá m o g a tá s fe lh a s z n á lá s á ról, valam int a falufejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségéről. N ovem ber 27-én ta r to t ta re n d e s ü lé s é t a te s tü let, m elyen m ó d o síto tta a évi költségvetési ren d eletét. A bevételi o ld alát Ft-ban, kiadási oldalát szintén Ftban állapította meg. Az évközi előirányzati változások indokolták a három negyed éves költségvetési módosításokat. Dr. Katona Gyula polgármester tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Megállapította a testület, hogy az átm eneti finanszírozási nehézségek ellenére is az önkorm ányzat valamenynyi intézménye folyamatosan m űködik, a közalkalm azottak, köztisztviselők illetm é nye esedékességekor á tu ta lásra k e rü ltek, a h iv atal a megállapított támogatásokat, segélyeket folyam atosan ki tudta fizetni. Az év hátralévő részében szigorú, fegyelmezett gazdálkodás folytatására, és az előírt bevételek teljesítésére hívta fel intézményvezetőinek figyelmét. Az intézm ények folyam atosan élnek a pályázati leh e tőségekkel, m elyből nyert tám ogatásokkal minőségileg is színvonalas szolgáltatást tudnak biztosítani. M egkezd ő d ö tt a b u z ita i iskola épületének turista szálláshellyé történő átalakítása, befejeződött az óvoda belső felújítása, a sportpálya m űködés további feltételrendszerének megteremetése. Az ö n k o rm án y z at b e v é te lét képező m agánszem élyek kom m unális adója, az iparű zési adó, g é p já rm ű adó, egyéb bérleti díjak h átralékainak beszedésére felhívta a jegyző figyelmét a szükséges behajtási cselekmények folyam atos betartására és végrehajtására. M e g v ita tta a te stü le t az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Gazd álk o d á si c élk itű z ésein e k meghatározása során a következő tervezési szem pontok érvényesítését tartja szükségesnek: - Az önkorm ányzati kiadások m érsék lése, szig o rú takarékos gazdálkodás - Intézm ényi feladatellátás felülvizsgálata, - Egyeztetéseket kell folytatni a kistérségekkel a párhuzam os feladatellátás m egszüntetése érdekében, - Fel kell tárni azokat a lehetőségeket, am elyek alkalmazásával regionális, illetve kistérségi szinten láthatók el közszolgáltatási feladatok. - V iz sg á ln i k ell a z o k a t a működési és feladat ellátási technikákat, amelyek alkalmazásával költségmegtakarítást lehet elérni. Az önkorm ányzat és in tézm ényeinek kötelező feladat ellátását felül kell vizsgálni és gazdaságossági számítás után egyes szolgáltatást vállalkozás útján biztosítani. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, bérlők, figyelmét, hogy különösen a téli csapadékos időjárásra figyelem m el az ingatlan előtti járdának tisztántartásáról, a hó eltakarításáról és síkosság m entesítéséről köteles gondoskodni. A közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd h ulladékot köteles gyűjtő edényzetbe elhelyezni és elszállíttatásáról gondoskodni. A z üzletek és egyéb elárusító helyek előtti járdaszakaszt legkésőbb a reggeli nyitásig és zárás előtt összetakarítani. Aki a Nyíracsád Községi Önkormányzat közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2005. (11.21.) ÖR. rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, szabálysértést követ el, mely Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Nyíracsádi Élet Nyíracsád község havonta megjelenő lapja Lapalapító: Nyíracsád Község Ö nkorm ányzata 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. Tel./fax: (52) Szerkeszti: Vereb Csabáné és Tel./fax: (52) Készült a Színforrás Kft. tördelésével a Kapitális Kft. nyomdájában, Debrecenben Az egyre nehezedő pénzügyi helyzetben sem m ondhat le az önkorm ányzat a település további fejlesztéséről. Ennek é rd e k é b e n e ls ő s o r b a n a pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése mellett tervezi az iskolai konyha felújítását, teljes rekonstrukcióját. A ravatalozóhoz előtető építését pályázati tám ogatásból megvalósítani. A szennyvíz beruházás I-II. üteméhez felvett hosszú lejáratú hitel évi esedékes törlesztő részletének és kamatainak kifizetése. Az elfogadott irányelvek alapján kerül sor a évi költségvetés tervezésének előkészítésére. A tervezés folyamatában valam ennyi intézm ény vezetője figyelembe kell, hogy vegye az állam i k ö ltség v e tésb ő l kapott norm atívákat és azt a tényt, hogy az önkormányzat a működéshez egyre kevesebb forrást tud biztosítani. Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervét is elfogadta a testület, mely a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásában valósulhat meg. A H a jd ú -B ih a r M egyei Tem etkezési Vállalat a településen végzi a tem ető üzemeltetést, valamint a temetői szolgáltatási tevékenységet. O la jo s M ih á ly n é a v á lla lat igazgatója a feltett képviselői kérdésekre válaszolva elm ondta, hogy a településen nincs annyi temetés, hogy a tem etk ezési sz o lg áltatás fedezné a tem ető üzemeltetés költségeit Két főt alkalmaz N yíracsádról, a szolgáltatások ellen panasz nem volt, a vállalat igyekszik a kegyeletet biztosítani az elhunytnak és a hozzátartozóinak. ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a tem ető üzemeltetésével, bővítésével kapcsolatosan benyújtott pályázatokhoz a saját forrás legalább 50%-át átvállalja. A kérdésekre adott válaszok alapján a képviselőtestület úgy határozott, hogy Mikulás az ABC-ben D ecem b er 5 -én az iskolát és az óvodát látogatta m eg a M ikulás, 6-án azonban az A B C -ben várta a vásárló gyerekeket, felnőtteket. Senki sem távozott üres k ézzel, m in d en k i kapott e g y -e g y szem szaloncukrot m ég néhány kedves szó is kijárt gyereknek, felnőttnek egyaránt a Mikulástól. (A rossznyelvek szerint a Mikulás nem is volt igazi, Nem es József helyettesítette, de ez biztosan csak pletyka.) a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési V állalattal a k ö zségi köztem ető üzem eltetésére és kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatát - mely december 31. napjával lejár - újabb 5 évre 2013 december 31. napjáig jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására. Felhívta a jegyző figyelmét hogy a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését szükség szerint, de legalább évenként 2 alkalommal ellenőrizze. Az önkorm ányzat tulajdonában lévő bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját egységesen 10%-kal emelte. Ö nként vállalt kötelezettséget az Arany János Tehetsé g g o n d o z ó P ro g ra m b a n való részvételre. A hátrányos helyzetben lévő, de tehetséges tanuló számára 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra havi Ft szociális tám ogatást biztosít az Ady Endre Általános Iskola igazgatója, az osztályfőnök javaslata alapján egy tanuló részére. Az ülés további részében egyedi ügyekben hozott döntéseket. Varga Györgyné sk. jegyző Véradás Katona Jánosné véradásszervező szeretettel várja a vért adni szán d ék ozó régi és új véradókat: decenm ber 19-én, pénteken óráig KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS lesz a Régi Orvosi Ügyelet helyén A gyógyászatban sem m i m ással n em p ó to lh a tó g y ó g y s z e r az em beri vér és a k ülön böző vér- k észítm én yek. E m bereket kell m egnyerni szem élyes rábeszéléssel, h o g y vérük felajánlásával segítsenek rokonaik, barátaik, m unkatársaik és ism eretlen embertársaik gyógyításában. A véradás során személyi igazolvány és TÁJ kártya szü k séges. Tájékoztatjuk a véradókat, hogy a V érellátó Szolgálat a véradók részére 500 Ft értékű étk ezési b on t ad, m elyek széles körben beválthatók élelm iszerüzletekben, üzletláncokban. Betörések Az önkorm ányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben N yíracsádon elszaporodott betörések miatt fokozott figyelemmel legyenek értékeik megőrzésére. Minden gyanús eseményt, személyeket j e l e n t s e n e k a r e n d ő r i szerveknek. D iós András r. tzls körzeti m egbízott éjjel-nappal hívható a os telefonon.

3 3 Harminc év Három évtized bizony nem kevés idő. Egy h iv atásn ak élve, egy szakm a ösvényeit, m ajd útjait járva pedig m ár életcéllá válik. Egy település életében m inden em ber, m inden szakm a fontos, az o rv o s a z o n b a n k ö z p o n ti, m eg h atáro zó szerep et tö lt be ősidők óta. Nem kell a magyarázathoz sokáig keresni a választ, hisz m indannyian tudjuk jól. Az orvos legdrágább kincsünk, az egészségünk megóvásában segít. Nemcsak testi, de lelki bajainkkal is felkeressük őket, így válnak szinte részesévé életünknek, titk a in k tu d ó já n a k, így leszn ek nem csak gyógyítóink, de pszichológusaink, néhol papjaink Ezt a nehéz, em bert próbáló, de nagyon nem es feladatot éppen harm inc éve látja el községünkben Dr. Koncz Endre és felesége Dr. Patay Irén családorvosok. Harm inc évvel ezelőtt, 1978-ban, egy szeles novem beri éjszakán érkeztek Nyíracsádra. - Két kicsi gyerekkel úgy éjfél körül értü n k ide. Ketten vártak b e n n ü n k e t, a k ét sz o m sz éd, Dr. Katona Gyula és M arozsán Im re bácsi, akik a k ip ak o lá s b a n is s e g íts é g ü n k re s ie tte k - kezdte a három évtized első perceinek idézését Patay d o k tornő, aki elm esélte, hogy férjével együtt B erettyóújfaluban, a kórházban kezdtek dolgozni, doktor úr a sebészeten, doktornő a gyerekosztályon. Szerettek ott lenni, de a sok ügyelet nem tett jót a családnak, ezért döntöttek egy olyan körzet mellett, ahol együtt lehetnek. Rövid, féléves d o m b rád i k itérő u tán sikerült visszajönniük a megyébe, m égpedig N yíracsádra. A kórházat sajnálták, de a család érdeke ezt kívánta. - Nagyon könnyű volt beilleszkedni az új közösségbe, segítőkész volt a falu vezetősége, az em berek pedig fiatal korunk ellenére bizalom m al fordultak felénk - kezdett bele újra az emlékek felidézésébe Patay doktornő, majd folytatta: - A hetvenes évek végén sokkal nehezebb körülm é nyek között kellett dolgoznunk, de az ak k o r term észetes volt. H uszti Jani bácsi volt a fűtőnk, aki szinte éjjel nappal őrizte a m orgó kazánt, am inek sokszor olyan hangja volt, m intha tankok dübörö g tek volna az udvaron. Télen nagyon gyakran m aradt áram, telefon nélkül a falu, sokszor a m entőkre is órákat kellett várni. M indez állandó, m axim á lis felkészültséget igényelt. Megkívánta, hogy képesek legyünk petróleum lám pa m ellett ellátni a legsúlyosabb esetet is, s akár órák ig életben ta rta n i a bete- A M a g y a r B o r A k a d é m ia K o n y á ri Já n o s b a la to n le lle i borászt választotta a 2008-as év a lakosok egészségéért bortermelőjévé. A díjért az utolsó pillanatig versen y b en v o lt m ég Légii O ttó (B a la to n b o g lá r i b o r v id é k ), L ő rin cz G yörgy (E g ri b o rv i dék), Szöllősi M ihály (Á szár- N eszm élyi b o rv id ék ) és V ida Péter (Szekszárdi borvidék) Konyári János már az 1990-es évek elején megjelent a piacon palackozott boraival, s úgy tudni, hogy hazánkban elsőként alkalmazta a barrique hordós érlelést. De nem csak ennek köszönhetően bizonyította, hogy a dél-balatoni terüleget, míg a m entő ideért. Nagyon jó iskola volt ez szám unkra, és rendkívül szoros egy üttm űkö dést igényelt. Nemcsak a beteget kellett ellátni, de a család felé is el kellett számolnunk. H am ar meg is ism ertünk szinte m indenkit a településen. Ahol a gyökerek erednek A d o k to rn ő szerin t ez volt az egyik legfontosabb dolog, hisz ahhoz, hogy hatékonyan tu d janak gyógyítani az kellett, hogy m egism erjék az em berek életét, a testi panaszok m ögött húzódó lelki g o n d o k at. K oncz d o k to r és Patay d o k to rn ő fo ly am ato san képezték m agukat. M ikor az egészségügyi alapellátást vállalkozás form ájában folytatták, elvégezték a szegedi egyetem egészségügyi közgazdász szakát. M in t eg észsé g ü g y i s z a k k ö z gazdászok akár egy kórházat is vezethetnének. Doktor úr kapott is ajánlatot, elgondolkodott rajta, a z tá n m ég is h ű sé g e s m a ra d t N yíracsádhoz. - A nyolcvanas évek elején a k ö zp o n ti orvosi ügyelet m egszervezése a d ta a legnagyobb feladatot. K om oly szervezést, összehangolt m unkát igényelt, m inek következtében a négy település orvosi ügyelete hosszú évekig szinte zökkenőm entesen m űködött - fogalm a zott Patay d o k to rn ő, m ajd így folytatta: - Orvos és beteg között kom oly, bensőséges és nagyon őszinte kapcsolatra van szükség. Ha az orvosnak van erre képessége, magától kialakul, s a beteg is elfogadja orvosát. Ebben a kapcsolatban a bizalom a legalapvetőbb. A betegségek legnagyobb része ugyanis pszichoszom atikus, vagyis lelki eredetű. A problém a gyökeréhez azonban csak akkor ju th a tu n k el, ha a beteg m egnyílik, érzi, hogy bizalom m al fo rd u lh at felénk. N agyon fontos, hogy az orvos vegye észre m inden em berben az embert. Ha kimegy az ajtón, a beteg érezze, hogy orvosa kom olyan vette őt, figyelemmel fordult felé. P a t a y d o k t o r n ő s z a v a i ból á rad t a szeretet, am ik o r a nyíracsádiakról, s arról a kölcsönös bizalm on és tiszteleten alapuló kapcsolatról beszélt, am it az itt élő em berekkel sik erü lt k iép íten iü k. E zért nem v é le t len az sem, hogy m egvásárolták, majd saját pénzből felújították a rendelő feletti lakást. Egyre több időt szeretnének itt ism ét eltölteni. Ott, ahol a gyermekeik felnőttek, ahol érzik a gyökereiket, ahova m indig kijönnek, ha hazalátogatnak. Az sem v életlen, hogy m ind a három Koncz gyerek a m ai napig nyíracsádi ten termett szőlőből is lehet vörös csúcsborokat készíteni. A tradíció m indenesetre megvan, hiszen a birtok környéken a szőlő- és bőrművesség 800 éves múltra tekint vissza. A Konyári pincészet 25 h ektáron gazdálkodik, s évi ezer palack b o rt forgalm az. A balatonlellei Kishegyen találkozó 1757-ben épült téglaboltozatos központi pince a m agyar b orászat egyik legrégebb óta használatban lévő objektuma és építészeti értéke. A gazd aság nag y o b b részb en vöröborokat (merlot 25 százalék, kékfrankos 25 százalék, cabernet fra n c 12 sz á z a lé k, c a b e rn e t lakos. Még a New Yorkban élő Tamás Valahányszor hazalátogatnak, nem hagynak ki egyetlen alkalmat sem, hogy a Buzita felé vezető úton ne sétálnának egyet, vagy megnéznék, megvane még a házuk előtt a gólyafészek. Innen indultak világgá, s ide jönnek azóta is haza - fogalmazott a doktornő, aki szerint ezek a lelki tényezők is nagyon fontos szerepet játszottak a döntésben, hogy N yíracsádhoz kössék életüket. Új utak a gyógyításban Patay d o k to rn ő utazásai során ism erkedett meg a hom eopátiával. Ez a meglehetősen ősi, mégis az em berek szám ára ism eretlen alternatív orvostudom ány újfajta szemléletet hozott m unkájában. - M agam is sokkal nyito ttab b és elfogadóbb lettem. Felfedeztem ennek az alternatív orvostudom ánynak a nagyszerűségét, s szeretném is népszerűsíteni az em berek között, tájékoztatókra m eghívni m in d en érd ek lő d ő t, hogy m in él szélesebb k ö rb en kerüljön be a m indennapok gond o lk o d ásáb a - fo g a lm azott a doktornő. - Nemcsak a betegekkel, de a m unkatársakkal, beleértve a védőnőket és a gyógyszerészt is, sikerült nagyon jól m űködő, bizalmon alapuló kapcsolatot kiépíteni, ami azt jelenti, m ár szinte fél szavakból is értjük egymást. Erre szükség is van, hisz kem ény szellemi m unka a gyógyítás. Nemcsak munka, de felelősség Nap, m int nap szembe kell nézni nem csak a betegekkel, de a családdal is, hogy nem csak ma, de holnap, s holnapután is bizalom m al fo rd u lh assan ak felénk. Erőt adott nekünk a legn ehezebb p illanato k b an is az, hogy éreztük az em berek felénk áradó szeretetét. Ha tanulm ányaink miatt távol voltunk, éreztük, visszavárnak bennünket - fejezte be a beszélgetést Patay doktornő. Az em b e r ak k o r keresi fel az o rv o si re n d e lő t, ha baj v an. Bemegyünk, elmondjuk panaszainkat, várjuk a terápiás javaslatot. Sokszor észre sem veszsük, hogy a beszélgetés más irányba fordul. Egy-két kedves szó, a család, a gyerekek iránti érdeklődés elég ahhoz, hogy megnyíljunk, hogy kibeszéljük m agunkból, am i a lelkün ket nyom ja, hogy érezzük, figyelnek ránk. Ezt érezheti m indenki, aki megfordul Koncz doktor és Patay doktornő re n delőjében. Ez pedig nagy kincs, sokszor többet ér, hatékonyabb bármilyen pirulánál. Konyári János az év bortermelője sauvignon 12 százalék) termel, s mintegy 30 százaléknyi fehérbort (olaszrizling, hárslevelű, sauvignon blanc és chardonnay) termel. Nagyobb rendőri jelenlétre, több polgárőr szolgálatra van szükség!" Az elm últ hetekben nagy m érté k b e n, m o n d h a tn i m in d e n eddigi éves statisztikai szám o kat m eghaladva szaporodtak el községünkben a vagyon elleni bűncselekm ények, ezen belül is a betöréses lopások. Ennek m egelőzése érdekében a Nyíracsád- Ö r Egyesület vezetése és p o l gárőrei a novem beri hónapban megerősített szolgálatokat adtak. Ezzel egy időben felvettük a kapcsolatot a vám ospércsi ren dőrséggel, és jeleztük a késő d élu tán i, esti, v alam in t a hajnali betöréseket. Ekkor a rendőrség részéről ígértet kaptunk, hogy napokon belül községünkbe megerősített rendőri szolgálatot vezényelnek. Ezzel egy időben arra kérte a rendőrség a p o lg árő rcso p o rto t, hogy szolgálatokkal, valam int inform ációkkal segítse a rendőrség hatékonyabb munkáját. A közös akciónak meg is lett az eredménye. Az elm últ hetekben sik erü lt a rendőrség n ek kézre keríteni két gyanús csoportot. Az egyiket N yírm ártonfalva közelében, a m ásikat N y íracsádon tu d ták ellenőrzés, m ajd később intézkedés alá vonni. A hatékony rendőri m unkának köszönhetően azóta nem kaptunk újabb információt vagyon ellenes bűncselekményekről. De tudjuk jól, hogy a bűnözők nem a lsza n ak, ezért n ekünk, nyíracsádi lakosoknak is tenni kell valam it. M eggyőződésem, Egri m eghívásnak tett eleget a n é p d alk ö r, am ik o r n o v em b er 22-én a Palócgálán, azon belül pedig annak m inősítő részében énekelt. Egerben négy napig tartott a rendezvénysorozat, előadások, énekes és zenés, hangszeres fellépések követték egymást. 53 népdalkör és népzenei együttes lépett fel a négy nap alatt. A fellépő csoportok előadását rangos sz a k m a i z sű ri é rté k e lte : Dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió Együtteseinek igazgatója, Budai Ilona népdalénekes, Dr. Gerzanics Magdolna néprajzkutató és Dr. Olsvai Im re az MTA Z enetudom ányi Intézet főm unkatársa. A Nyíracsádi Népdalkör A N yugdíjas Klub tagjai m eghívást kaptak novem ber 3-ára a Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei K épviseletéhez egy regio n ális nyugdíjas találkozóra. Ö rültünk a lehetőségnek és 16 fővel megszerveztük az utazást. Amikor m egérkeztünk a házigazdák örömmel fogadtak bennünket. Igen vidám nyugdíjas társaság jö tt össze és m iu tá n e lk e z d ő d ö tt a m űsor, jobbnál jobb előadásokat láthattunk. Mi is nagy sikerrel adtuk elő a megtanult verseket és népdalokat. A közösen elfogyasztott ebéd után tánccal és nótázással tetőződött a jó hangulat. 3 órakor lett vége a rendezvénynek. Szeretettel m egköszöntük a házigazdáknak a szervezést. Azt ígérték, hogy máskor is meghívják ezt a vidám csoportot. Énekkel köszöntünk el a többi nyugdíjastól. M ég a buszon is hazáig énekeltünk. Palócgálán a népdalkör hogy a vagyon elleni bűncselekmények, főleg a betöréses lopások m egelőzése, valam int viszszaszo rítása érd ek ében a civil lakosság, a polgárok összefogására segítségére is szükség van. E n n e k é rd e k é b e n ta r to ttu n k re n d h ag y ó n y ilv ános p o lg á r őrgyűlést novem b er 29- én a D ózsa György M űvelődési Házban. Az összejövetelen több civil, n y íracsádi lakos is részt vett. A beszélgetés során felszínre kerültek az eddigi problémák, vélt és valós hiányosságok. A közel két órás megbeszélés után több hasznos, közös gondolat, vélemény született. Itt tájékoztattuk a jelenlévőket, a polgárőrség személyi, anyagi és tárgyi feltételeiről. A hatékonyabb m űködéshez a 2009-es évben is szükségünk van a lakosság adójának 1%-os felajánlására, amit az adóbevalláskor a es számú adószámra tehet meg. A jövőre nézve fontosnak tartom, hogy községünkben a bűncselekm ények m egelőzése érdekében nagyobb rendőri jelenlétre, több polgárőr szolgálatra van szükség. Továbbá nélkülözhetetlen, hogy a szomszédok, utcabeliek valamit közösen is tegyenek egymás értékeinek megvédése érdekében. Ehhez néhány jó tanács: - Az otthon tartózkodó lakosok, ha id eg en szem élyeket, eddig környezetükben nem látott gépkocsit látnak, figyeljék meg. - Az ismeretlen, gyalogosan közbordal és betyárdal csokrot énekelt. A csokor témájából adódóan az előadás során a dalkör férfi tagjai - Szmír Mihály, Ternován M ihály, V arga G yörgy, K erti Sándor, Vereb Csaba - többször M indannyian jól éreztük m agunkat és m egfogalm azódott b e n nünk, hogy a nyugdíjas években is kellenek az ilyen vidám napok. N ovem ber 25-én lehetőségünk volt arra, hogy kedvezményesen elm enjünk a debreceni C sokonai Színházba 25 fővel. Nyugdíjas korban ezt ritkán engedhetjük meg m agunknak. Este 7 órakor kezdődött az előadás, am inek a lekedő személy, személyek esetében jegyezzük meg, hogy néztek ki (arcvonása, ruházata, testfelépítése) továbbá m erre haladtak tovább. - G é p já rm ű e se té n, m eg kell figyelni az autó forgalm i ren d számát, típusát, színét, valam int bárm ilyen feltűnő dolog látható rajta. - N appali ó rá k b a n is ta rtsu k zárva az utcaajtót, garázsokat, n y á ri k o n y h á k a t, fé szere k et, műhelyeket! - Az udvaron álló gépjárművekben ne felejtsék benne az indítókulcsot, valam int m inden esetben zárják le az udvaron parkoló személygépkocsikat! - A m ennyiben lehetőségük van rá, tartsanak kutyát! Lehet, hogy méreténél fogva m egvédeni nem fog, de ugatásával, viselkedésével jelzést ad gazdájának. A m ennyiben bárm ilyen gyanús m ozgást észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék be a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon. M egragadnám az alk alm at, és ez úton szeretnék a N yíracsád- O r E g y esü le t ta g s á g a, v a la m in t m agam nevében m in d en n y íracsádi lakosn ak nyugodt, békés k a rácso n y i ü n n e p e k e t, eredm ényben gazdag boldog új évet kívánni! Szórádi Sándor k aptak szerepet, Vereb C saba pedig szólót is énekelt. A dalkör produkcióját arany m inősítéssel ju talm azta a zsűri. N agyon jól éreztük magunkat. Szabó Mihályné, a dalkör vezetője Nyugdíjas találkozó és színházlátogatás cím e Egy éj Velencében cím ű operett volt. M indenki elégedett volt a darabbal, és jó hangulatban tértünk haza. Szeretnénk többször is részt venni ilyen előadásokon, de a postás csak egyszer csenget egy hónapban. Köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített minket ahhoz, hogy ilyen programokon vehessünk részt. Özv. Gnáj Ferencné és nyugdíjas klubtársai

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők!

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők! Nyíracsádi XIV. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2005. július - augusztus IDVEZ LÉGY BODOG SZENT ISTVÁN KIRAL! F f Jdvez légy bódog Szent István királ! Te népednek nem es rem énysége!

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/ Gyertyák fényénél Advent a karácsonyi előkészület, a reménykedés ideje. Egy- részt utalás a történelmi adventre, a választott nép Messiást váró évezredeire, másrészt készület karácsony ünnepére, Jézus

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! T A R T A L O M NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester Augusztus 20-i ünnepély...2 Ritter Andrea...2 Magyar Államkincstár...3 Vöröskereszt hírei...3

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar.

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A PetĘfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulói karácsonyi mħsort adtak elę az iskola fenyęünnepélyén. A Vackor MĦvészeti Óvodában

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Köszöntjük az első osztályosokat

Köszöntjük az első osztályosokat 2012. szeptember xxi. évf. 8. szám Köszöntjük az első osztályosokat 1.a Osztályfőnök: Czirjákné Szabó Katalin Napközis nevelő: Bollók Nikolett Antal Márk, Bálega Levente, Bálega Máté József, Ba-ranyi Mirella,

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen Jegyzet Közeleg a karácsony. ALKALMI KIADVÁNY 1998. NOVEMBER 27. Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen 1998. október 18-án Oroszlányban 59 képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

A haza minden előtt. 190 éves a magyarok himnusza. 2013. január xxii. évf. 1. szám

A haza minden előtt. 190 éves a magyarok himnusza. 2013. január xxii. évf. 1. szám 2013. január xxii. évf. 1. szám A haza minden előtt Január 23-án délután ünneplő közönség töltötte be a községi könyvtár olvasótermét. Január 22-re, a Himnusz születésnapjára, a magyar kultúra napjára

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben