Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,"

Átírás

1 Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk. /Birtalan Ferenc/ Készítette: Enyingi Szirombontogató Óvoda Nevelőtestülete

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az óvoda jellemző adatai 1.1. Alapító okirat 1.2. Adatlap 1.3. Az óvoda bemutatása Enying város jellemzői, sajátosságai Óvodánk szociológiai környezete Az óvodánk jellemzői 2. Az óvodai élet megszervezésének elvei 2.1. Személyi feltételek, továbbképzési irányultság TÁMOP / Enying Város Óvoda fejlesztése pályázat keretében megvalósuló továbbképzések Különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák átadása 2.2. Gyermeklétszám adatok 2.3. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek biztosításának terve TÁMOP / Enying Város Óvodafejlesztése pályázat keretében megvalósuló eszközbeszerzés 2.4. Az óvoda szervezeti felépítése 2.5. Az óvodai élet megszervezése, napirend 2.6. Az óvoda kapcsolatai Az óvoda és a család kapcsolata Gyermekvédelem Kapcsolat más intézményekkel 3. Gyermekkép, óvodakép 3.1. Gyermekkép 3.2. Óvodakép, küldetésünk 4. Nevelési rendszerünk modellje 5. Óvodai nevelés általános feladatai 5.1. Óvodai alapelvek, pedagógiai alapvetések 5.2. Helyi nevelési feladatok Kiemelt feladataink TÁMOP / Enying város óvodafejlesztése pályázaton belül, intézményünk Jó gyakorlat átadása 5.3. Egészséges életmód kialakítása Egészségügyi szokások kialakítása 5.4. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 5.5. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása Értelmi fejlesztés Anyanyelvi nevelés 5.6. Néphagyományok, hagyományok ápolása

3 6. Az óvodai élet tevékenységformái, az óvodapedagógus feladatai 6.1. Játék 6.2. Verselés, mesélés 6.3. Ének-zene, énekes játékok 6.4 Rajzolás, mintázás, kézi munka 6.5. Mozgás 6.6. A külső világ tevékeny megismerése A környezet megismerésére nevelés Matematikai nevelés 6.7. Munka jellegű tevékenységek 6.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 6.9. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Az óvodapedagógus feladatai 7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 8. Az óvoda szolgáltatásai 9. Ünnepélyek, megemlékezések 10. A gyermek fejlődésének nyomonkövetése 11. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek Differenciálás gyakorlata Inkluzív szemlélet 12. Az óvoda által használt nyomtatványok, eszközjegyzék

4 B E V E Z E T É S A Szirombontogató pedagógiai program jogszabályi háttere: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, - A kormány 363/2012. (XII.17) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - 30/2012.(X.8.) EMMI rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXXI. törvény A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról - Alapító okirat - Nevelőtestület Nevelőtestületünk felhasználta a módosítás során az intézményi önértékelés eredményeit, a pedagógiai program többszöri átvizsgálásának tapasztalatait és a módszertani változásokat. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva, a gyermekek személyiség teljes kibontakoztatását komplex tevékenységszervezés során tudjuk megvalósítani. Kiemelt feladataink: az anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés, környezettudatos nevelés. Az egymásra épülést játékos keretek között valósítjuk meg, napi egy kiemelt tevékenységgel, folyamatos napirenddel. Beépül a néphagyomány, a helyi hagyományok ápolása is. Fejlesztési területeket kidolgozó óvónői csoportok kialakításával, a munkák összehangolásával egységes gyermekközpontú dokumentum elkészítését tűztük ki célul. Sok ambiciózus, agilis, szakmailag kiemelkedő óvónő munkájának eredményeképpen óvodánk első számú dokumentumát hoztuk létre. Programunk egy tevékenykedtető, a helyi adottságoknak megfelelő megoldást kínál, amely komplex kezdeményezések, rendszerére épül. Minden gyermek ott, akkor és azon területen szerezheti meg a fejlődéshez szükséges magabiztosságot, ami az érdeklődésének, kíváncsiságának, fejlettségének megfelelő. Helyi nevelési programunk címe egyben hitvallásunk is: S Z I R O M B O N T O G A T Ó

5 1. Az óvoda jellemző adatai 1.1. Alapító okirat ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 8. -ában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv ában foglaltak szerint a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda 2. A költségvetési székhelye, törzsszáma: 8130 Enying, Vas Gereben utca Telephelyei: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca Enying (Balatonbozsok), Fő utca 61/a. 4. Adószáma: Jogszabályban meghatározott közfeladata (alaptevékenysége): A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a), r) pontja szerinti feladat. 6. Tevékenysége: 6.1 TEÁOR szerint: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás: Óvodai nevelés 6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: Óvodai ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6 6.5. Az intézmény alaptevékenysége, feladata: Óvodai nevelés Enying város közigazgatási területéről és a környező településekről felvett 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az egyénre irányuló differenciált felkészítés, szociális érettség elérése. Egy főétkezést és két kisebb étkezést biztosító napköziotthonos ellátás, mely feladatát az Enyingi Polgármesteri Hivatalon keresztül lát el. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. és a költségvetési törvény alapján az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére a normatív étkezési térítési díj kedvezményt és az ingyenes étkeztetést biztosítja az arra jogosultak körében. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. -ának 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése; sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Egy főétkezést és két kisebb étkezést biztosító napköziotthonos ellátás. A kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése, fejlesztése, különös tekintettel játékos tevékenykedtetésre. 7. Működési terület: Enying város közigazgatási területe 8. Irányító (alapító, felügyeleti illetve fenntartó) szerv neve, székhelye: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. (Törvényességi felügyeletet az Enying Város Jegyzője gyakorol. Szakfelügyeletet a különböző jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok és szervek látják el.) 9. Az intézmény típusa: Óvoda 10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám összesen 250 fő, az alábbi feladatellátási helyenkénti megosztásban: - a 8130 Enying, Vas Gereben utca 1. szám alatti feladatellátási helyen: 125 fő, - a 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 25. szám alatti feladatellátási helyen: 75 fő, - a 8131 Enying (Balatonbozsok), Fő utca 61/a. szám alatti feladatellátási helyen: 50 fő.

7 11. Besorolása: Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enyingi Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége útján látja el. Az általános forgalmi adónak alany, az általános szabályok szerint adózó költségvetési szerv. 12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján meghatározott 5 éves időtartamra Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony (egyéb foglalkoztatottak) 14. A feladatellátást szolgáló vagyon: 1. melléklet szerint. 15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Enying Város Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat, a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket határozott időre (egy évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás alapján. Záradék: A Szirombontogató Óvoda alapító okiratát Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 134/2013. (V. 29.) határozatával augusztus 31. napi hatállyal hagyta jóvá.

8 Enying, május 29. P.H alapító szerv vezető aláírása

9 1. melléklet A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAINAK ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON: Ingatlanok: használati joggal Hrsz. Cím Földterület Megjegyzés 2004 Enying, Vas G. u m 2 önkormányzati tulajdon 1332 Enying, Kossuth u m 2 önkormányzati tulajdon 39 Balatonbozsok, Fő u. 61/a m 2 önkormányzati tulajdon Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásban szereplő adatok szerint.

10 1.2. Adatlap Az óvoda hivatalos megnevezése: Enyingi Szirombontogató Óvoda Pontos címe: 8130 Enying Vas Gereben u. 1. Irányító (alapító, felügyeleti illetve fenntartó) szerv neve, székhelye: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. Pontos cím, telefonszám: 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/ Az intézmények telephelyei: 8130 Enying, Kossuth u Enying (Balatonbozsok) Fő u. 61/a A program megnevezése: SZIROMBONTOGATÓ A program benyújtója: Tolnai Zsuzsanna óvodavezető

11 1.3. Az óvoda bemutatása Enying város jellemzői, sajátosságai Enying Fejér megye délnyugati részén, az ún. Nyugat Mezőföldön elhelyezkedő, 7600 főt számláló kisváros. Történelme a XIII. századra nyúlik vissza, életének utolsó meghatározó momentuma, az 1992-ben ismételt várossá válása. A település magvát az öreg Enying alkotja, közigazgatásilag az alábbiak tartoznak hozzá: Balatonbozsok, Alsótekeres, Kabókapuszta, Leshegy-Ófalu mint városrészek. A település gazdasági életének meghatározó tényezője régebben a mezőgazdaság volt, melynek foglalkoztatási szempontból a jelentősége a rendszerváltást követően folyamatosan csökkent. Iparilag fejletlen, hátrányos helyzetű térségek közé tartozik, megyei szinten az egyik legmagasabb, 14,3%-os a munkanélküliségi mutató. Enying Város Önkormányzatának intézményei: Enyingi Városi Bölcsőde Enyingi Szirombontogató Óvoda Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Szoros együttműködés jött létre óvodánk és a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, valamint a városunkban működő Nevelési Tanácsadó dolgozóival. Fontos megemlítenem az alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal és az egyházi fenntartású Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskolával való kapcsolattartást Óvodánk szociológiai környezete Óvodánk minden évben elkészíti a családok szociális helyzetére vonatkozó felméréseket, melyet névtelenül töltenek ki a szülők. Ezt szükségessé tette a rohamosan emelkedő hátrányos helyzetű családok száma. Felmértük azt, hogy milyen alapokkal indulnak a gyermekek, milyenek előzetes ismereteik, anyanyelvi fejlettségük, miben kell változtatni a pedagógiai munkánkban, hogy eredményesen dolgozhassunk. A téma fontosságát jelezte felénk, hogy a szociális körülmények felmérésére kiadott kérdőívek %-ban visszaérkeztek! Vizsgálódásaink a helyi társadalom mikro sejtjének, a családnak a problémáira irányultak, hiszen a társadalmi méretekben folyó nevelés közösségi terepei közül az első a család. Nem csak fontosságát illetően, hanem azért is, mert ez az első közösség a felnövekvő ember életében. Tervezésünk csak úgy lehetett megalapozott, ha ismertük a környezetet, ahonnan óvodásaink jönnek intézményünkbe. Óvodás gyermekink családja közül halmozottan hátrányos helyzetű 21%, hátrányos helyzetű 45%. A felmérések szerint Enyingen a munkanélküliségi ráta kétszerese a megyei átlagnak, ami nagyon magasnak mondható. A szülők 32%-ának általános iskolai, 50%-nak középfokú ( ebből 27%-a érettségivel rendelkező), 18%-nak felsőfokú végzettsége van. Óvodánk szociológiai környezete alapvetően meghatározza saját lehetőségeinket és elvégzendő feladatainkat Az óvodánk jellemzői:

12 Óvodánk elődje száz éve kezdte meg működését. Jelenleg egy székhely és kettő telephelyből áll. A város központjában helyezkedik el a Vas Gereben u-i és a Kossuth u-i, a balatonbozsoki óvodánk a város északi peremén, a központtól mintegy három kilométer távolságban, a városrész centrumában található. A központi óvoda új szárnya kivételével eredetileg egyik sem óvodának épült. Az államosítás és Enying közigazgatásának többszöri átszervezése során kúriából, tiszti klubból kerültek átalakításra. A létesítmények alapterületének és statikai jellemzőinek funkcionális változtatására nem volt lehetőség. Épületek egyre romló állaga nagyon megterheli az óvoda költségvetését. Az udvari játéktér minden óvoda esetében ideális. A nevelés színterei a változó adottságok miatt mások, de több-kevesebb nehézséggel, szervezéssel a program megvalósításához elégségesek. A hiányosságok ellenére minden egység rendelkezik olyan pozitívummal, melyek lehetőségeit messzemenően kihasználjuk /közös rendezvények tornaterem, nagyméretű közös helyiség, tágas udvar stb/. Az óvodák fizikai elhelyezkedése és befogadó képessége nem esik egybe a gyermekek lakókörzetével, nem beszélve a szülők munkába és a gyermek óvodába járásának együttes biztosításáról összehangolásának nehézségeiről. Ennek ellenére a város minden óvodás korú gyermekének lehetősége van, hogy igénybe vegye az alapellátást. Óvodánkban 10 csoporttal működünk. Fejlesztési tervben szerepel az általunk már kezdeményezett csoportbővítés, mely telephelybővítéssel is kiegészül. Indokolja: - a népesség-nyilvántartó adatai alapján várható gyermeklétszám - a túlzsúfoltság megszüntetése - a 2013/14-es nevelési évtől a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (1) és 49. A 3 6 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása átlag 13%-kal elmarad a következő 5 évben az ellátásra jogosultak számától. (XX. sz tábla: Óvodáskorú gyermekek száma a településen). A számítás nem vette figyelembe a 7 éves korosztály létszámát, akik jelentős része ki is kerül az óvodai ellátásból, és az általános iskolai intézményrendszerben jelenik meg. Azt hogy évről-évre hány 7 éves gyermeket tartanak vissza az iskolaérettségi vizsgálatok alapján az óvodákban az adott év óvodai kapacitásainak felülvizsgálatakor indokolt figyelembe venni. Figyelembe vettük viszont a településen élő valamennyi 3 éves gyermeket. A helyzetelemzés adatai azt mutatják, hogy az óvoda kihasználtsága 99%-os. A rendelkezésre álló óvodai kapacitás nem elegendő a feladatellátás biztosításához. Az óvodaköteles gyermekek létszámának csökkenésével a helyhiány csökkenni fog, azonban jelentős férőhelyhiány prognosztizálható. Mivel az óvodaköteles korosztályok és az óvodai kapacitás minden évben a kapacitáshiány határán mozog, az adatok felülvizsgálata évről-évre fokozott figyelmet igényel. (Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv,fejér megye)

13 2. Az óvodai élet megszervezésének elvei 2.1.Személyi feltételek, továbbképzési irányultság Pedagógus 21 fő óvodapedagógus Ebből szakvizsgázott Dajka álláshely Egyéb teljes állású foglalkoztatott 6 fő 10 fő dajka (OKJ végzettségű) 3 fő óvodatitkár adminisztrátor gondnok 1 fő gyógypedagógus A pedagógusok továbbképzési irányultságának jellemző területei: - integráció - vizuális technikák - környezetvédelem - MAP - Kommunikáció Egyéb részmunkaidőben foglalkoztatott 4 fő 3 fő takarító 1 fő hivatalsegéd, takarító Pedagógiai asszisztens 3 fő ( től) TÁMOP / Enying Város Óvodafejlesztése pályázat keretében megvalósuló továbbképzések Továbbképzések megnevezése Résztvevők száma Iskolai és óvodai vezetők felkészítése a változások menedzselésére Felkészítés a mentorálás mesterségére Az óvodás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és korrekciója Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében. Az érzelmi intelligencia fejlesztése Professzionális pedagógiai kommunikáció, integráló óvodai/iskolai környezetben Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben (akkreditáció alatt) A mese szerepe az óvodáskorú gyermekek személyiség-fejlesztésében és alkalmazása az óvodaiskola közötti átmenet segítésében 3 fő 1 fő 21 fő 4 fő 4 fő 21 fő 1 fő 2 fő 3 fő 4fő Dajka továbbképzés: inkluzív nevelés az óvodában munkavédelmi továbbképzés kommunikációs továbbképzés szervezése

14 2.1.2 Különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák átadása A továbbképzésben szerzett ismeretek, tapasztalatok, technikák átadásának lehetőségét a továbbképzések végeztével, a gyakorlatba való átvitellel szerzett tapasztalatokkal kiegészítve belső továbbképzés szervezésével fogjuk megteremteni. Felelősei: - óvodavezető-helyettesek - munkaközösség-vezetők - továbbképzésen résztvevő pedagógusok 2.2. Gyermeklétszám adatok A nevelési évek során az intézmény teljes kihasználtsággal működik, az elkövetkezendő években bővítésre lesz igény. Ezt indokolja: - kötelező óvodai felvétel 3 éves korban a 2014/15-ös nevelés évre - lakosság-nyilvántartás adatai alapján magas gyermeklétszám - nemzeti köznevelési törvény rendelkezései Összes feladatellátási hely: 3 Gyermekek száma összesen: 229 ebből SNI: 12 hátrányos helyzetű: 104 halmozottan hátrányos helyzetű: 48 Csoport neve: Telephely : Létszám (ebből SNI-s) Óvodapedagógus: Pipacs Vas G. u.1. 25(1) 2 fő 1 fő Tulipán Vas G. u.1. 25(3) 2 fő 1 fő Pitypang Vas G. u.1. 26(1) 2 fő 1 fő Margaréta Vas G. u.1. 27(1) 2 fő 1 fő Napraforgó Vas G. u.1. 22(1) 2 fő 1 fő Gyöngyvirág Kossuth u fő 1 fő Dajka: Nefelejcs Kossuth u (1) 2 fő 1 fő Kamilla Kossuth u (1) 2 fő 1 fő Százszorszép Balatonbozsok 23(2) 2 fő 1 fő Rózsa Balatonbozsok 26(1) 2 fő 1 fő

15 2.3. Tárgyi feltételek - eszközrendszer Óvodánk székhelye: 1. Enying, Vas G. u.1. 5 csoporttal, tornaszobával működő óvoda Óvodánk telephelyei: 2. Kossuth u csoporttal működő óvoda 3. Balatonbozsok, Fő u csoporttal működő óvoda Értékelés Számítógépes ellátottság Mellékhelységek állapota Csoportszobák bútorzata Udvarok felszereltsége Irodák Szertárak felszereltsége A testneveléshez szükséges eszközök Nagyon X X X jó Jó X X Megfelel X X ő Nem megfelelő Akadálymentesítés X ÓVODA MEGNEVEZÉSE Vas Gereben u. 1. Kossuth L. u. 25. ÉPÜLET ALAPTERÜLETE UDVAR ALAPTERÜLETE Balatonbozsok, Fő u Összesen: Minden csoporthoz tartozik egy különálló mosdó, legtöbb helyen külön öltöző is. A csoporttermek több funkciósak, óvodai tevékenységeket, játékos tornát, étkezéseket és a pihenést is szolgálják. Tornaszobával csak a Vas Gereben u-i. óvoda rendelkezik. Az épületek külső állaga nem megfelelő, a tetőszerkezet, nyílászárók, homlokzat felújításra szorul. Az épületek belső állagának a szinten tartása az évenkénti tisztasági meszeléssel egybekötve történik meg. Mindegyik óvodában az épületek egyre nagyobb gondot jelentenek. Vizesedéssel, tetőszerkezeti problémákkal és cserére szoruló nyílászárókkal rendelkezik minden épület. Esztétikailag sem felelnek meg a XXI. század elvárásainak. Az esztétikai problémákon túl egészségügyi problémákat is felvet az épületek állaga.

16 A nagyobb volumenű karbantartási munkálatokat a fenntartónk Városgondnoksága végzi /anyagi lehetőségeink és kapacitás függvényében/, a folyamatos kisebb javításokat az óvoda karbantartója látja el. A 2009/10-es nevelési évben az óvoda alapítványának, szülői és helyi vállalkozók munkája és hozzájárulása, a dolgozók aktivitása eredményeként a Vas Gereben u.-i óvoda régi épülete megújult őszén ugyancsak szülői kapcsolatok révén, ugyanezen óvoda udvara is megszépült, biztonságosabbá vált. A Kossuth utcai óvodában 2012-ben került sor a mosdók felújítására, melyben ismét nagy segítséget nyújtottak a szülők, vállalkozók, dolgozók és az alapítvány. Civil szerveződések is segítik az óvoda megszépülését (pl. kerítésfestés a Pont te kellesz révén) Az intézmény játékállománya jelenleg jó. Fejlesztő játékok, társasjátékok és konstruáló játékok színesítik az óvodai játéktevékenységet. A könyvállomány közepes szintű. Az audiovizuális eszközök /vetítők, magnók/, számítógépek segítik az óvodapedagógusok munkáját. Minden óvodánkban a pedagógusoknak számítógép és internet hozzáférés biztosított. A csoportszobákat és egyéb helyiségeket saját készítésű dekorációk teszik barátságosabbá, otthonosabbá és ellensúlyozzák az anyagi nehézségekből fakadó hiányosságokat. Az intézmény egy fénymásolóval rendelkezik, mely elsősorban az ügyviteli munkát segíti. Kapacitása szűkös, egyéb neveléshez kapcsolódó tevékenységre már alig elegendő. A csoportszobák bútorzatát lecseréltük, új asztalok, székek és új szekrénysorok között játszhatnak a gyermekek. A Kossuth u-i telephelyünkön a fektetők cseréje is megtörtént. Terveink között szerepel a továbbiakban minden csoportba a könnyen kezelhető és higiénikus fektetők beszerzése. Udvari játékaink folyamatos cseréje pályázatokból, az óvoda költségvetéséből és adományokból volt biztosítva Tárgyi feltételek biztosításának terve: Udvarrendezések folyamatosak Ft a szeptemberi kezdésre szakmai anyag vásárlásával A mosdók felújításának tervezése és megvalósítása szülői, vállalkozói, költségvetés és alapítványi segítséggel TÁMOP / pályázat eszközterve A pályázatban való részvétel, nyertes pályázat esetén a leadott költségvetésben szereplő eszközök megvásárlása: Vas Gereben Gyermekfektetők Babaház Kötélalagút Dühöngő, fejlesztőjáték Kossuth utca Babaház Mászóka Négyüléses mérleghinta Hintaállvány két hintával Vár csúszdával Fő út Gyermek fektetők Babaház Egyensúlyozó tölcsér A pályázott eszközök összértéke: Ft.

17 2.4. Az óvoda szervezeti felépítése

18 2.5. Az óvoda élet megszervezése, napirend A napi, időben rendszeresen végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Az egyéni fejlődést legjobban a folyamatos és rugalmas napirend biztosítja. A gyermekek az oldott, kellemes semmire nem sürgető légkörben, a szívesen végzett tevékenységet nem érzik fárasztónak. Ezért a napirend nagyobb egységekre osztja a napot. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket. Ezek a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében megszervezve az óvodapedagógus jelenlétében és közreműködésével. A nevelőtestület tapasztalatai alapján, az alábbi napirend az iránymutató: Napirend: Közös játék, tevékenység összevont csoportokban. Pihenés feltételeinek biztosítása Tisztálkodás, étkeztetés reggeli, ill. tízórai. Napindító játékkal és beszélgető körrel kezdődnek a napi komplex kezdeményezések, mozgásos játékok, levegőzés, séták, megfigyelések, udvari v. csoportszobai játékok Ebéd Délutáni pihenés Tisztálkodás,Uzsonna Közös játék tevékenység összevont csoportokban, levegőzés, udvari játék, -

19 2.6.. Az óvoda kapcsolatai Az óvoda-család kapcsolat Az óvoda a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését. Az óvoda vállalja az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett a szemléletformálás direktebb módszereit is (előadás, vitaindító cikkek ajánlása, fórum, faliújságra helyezése). Az együttműködés alapelvei: - Elsődlegesen érvényesüljön a gyermek érdeke. - Kölcsönösen tiszteljék egymást, legyenek toleránsak, fogadják el a másság meglétét. - Közelítsenek egymáshoz a nevelési módszerek, a szokás és szabályrendszer. - Domináljon a tapintat, mélyüljön el a kapcsolat a közös tevékenykedésekben. - A szülők tájékozódjanak nevelési programunkról, saját maguk, megbízottaik, SZMK vezetőség stb. révén, kísérjék figyelemmel annak alakulását, és közöljék észrevételeiket. - A család és az óvoda jó kapcsolata váljék pedagógiai hatások forrásává. - A családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása. Alapelveink: - Gyermeknevelésünk a család intézményének tiszteletén alapszik. - A gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad. - A gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős. - A felelősség egyenrangú nevelőpartneri viszonyban valósuljon meg. - Az előítéletek felszámolása. Nevelésünk az eredményesség érdekében feladataink: - személyes, - folyamatos, - bizalomra épülő, - segítő, - őszinte, partneri kapcsolat, kommunikáció. A kapcsolattartás tartalma, formái: - A közvélemény formálása az elvárásoknak megfelelő óvodai munkával, pozitív óvónői attitűdökkel. - A család, a családi nevelés megismerése családlátogatások alkalmával. - Szülői értekezletek csoportonként az alapelvek betartása mellett. - Az óvodai munka megismerése nyílt napok, hetek, bemutató foglalkozások szervezése. - Közös tevékenységek kirándulások, sport napok, vetélkedők, munkadélutánok stb. - Fórumok, a szülőket, gyermekeket érintő témákról. - Nyitott óvoda a szülők felé a szülőknek legyen lehetőség a gyermek fejlődésének, munkájának megfigyelésére, az esetlegesen előforduló problémák közös tisztázására. - SZMK programok csoportonként, egységenként, az egész óvodát átfogóan /munkadélutánok, társadalmi munkák, az óvoda külső és belső környezetének szépítése, jótékonysági bál/.

20 Gyermekvédelem Óvodánkban a gyermekvédelmi munka egyre nagyobb területet ölel fel. Az utóbbi években a munkanélküliség sok családot érint, ahol a szülők munkalehetőség vagy szakképzettség hiányában nem tudnak elhelyezkedni, ezért alkalmi munkából, rosszabb esetben szociális segélyből élnek. Több család van, ahol a problémák hatványozódnak, nem ritka az erkölcsi elzüllés, alkoholizmus, érzelmi sivárság együttes hatásai miatt jelentkező elhanyagoló nevelés, a gyerek létszükségletei biztosításának alapvető hiánya. Újabb problémát vet fel, amikor a szülők a család megélhetését társadalmilag elfogadhatatlan eszközökkel, és módszerekkel biztosítják. A gyerek alapvető szükségletei ugyan biztosítottak, de a gyerek személyiségének fejlődése minden törekvésünk ellenére negatívan hatnak. Egyre gyakoribb a gyermekek nevelésének elhanyagolása más-más okok miatt is. A szegényebb családok a megélhetésért küzdenek, míg másokat egy magasabb életszínvonal elérése motivál. Ezek az alapvető gondok az óvoda megoldási lehetőségeit meghaladják, a problémák enyhítésére van csak módunk. Az alapellátás keretében eddig is minden gyerek számára biztosítottuk az elhelyezés, étkezés, tisztálkodás lehetőségeit, sok esetben a családi gondoskodás hiányosságait pótolva. Programunkban hosszabb távra tervezünk, mely magába foglalja ezen gyermekek felzárkóztatását, szellemi fejlődésük lehetőségének megteremtését és a gyermekek igényének kialakítását a pozitívabb környezethez. Célunk, feladatunk annak biztosítása, hogy az óvodán belül érzelmi biztonságban fejlődhessen, egyéni képességei kibontakoztatására lehetőség legyen. Legfontosabb az okok felmérése, a káros hatások megszüntetése, ennek érdekében szorosabb kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok nevelésére, figyelemmel kísérjük a gyermekek fejődését, az integráció megvalósulását az inkluzív szemlélet segíti Kapcsolat más intézményekkel Önkormányzat, Képviselő-testület: Az óvoda funkcionálását alapvetően meghatározza a mindenkori képviselő-testület neveléshez való viszonya. Rajta múlik, hogy a törvény biztosította kötelezettségeken felül, mint fenntartó milyen mértékben képes hozzájárulni a tényleges működés költségeihez, milyen mértékben tud azonosulni az intézmény célkitűzéseivel, elfogadja, támogatja esetleg bírálja az ott folyó munkát. Közvetíti az intézmény működési rendjével kapcsolatos lakossági elvárásokat, konkrét igényeket elismerést, kritikát. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat: Kölcsönös tájékoztatás, információcsere. Közös családlátogatás. Megoldási lehetőségek keresése, egyeztetés, javaslattétel.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben