A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi"

Átírás

1 A GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PROGRAMJA, az intézmény által elfogadott 1999 évtől bevezetett és többször módosított helyi adottságokra adaptált prevenciós óvodai program, a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal kiegészítve, az egyesített tagintézmények óvodai nevelési programját figyelembe véve és egységes szerkezetbe foglalva. Terebélyes fa hajszálgyökérből fejlődik, kilencemeletes torony kupac földből emelődik, ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik Tao te King A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi 1

2 I. BEVEZETÉS Az óvodáskor kezdete az egyik legnagyobb minőségi változás a kisgyermek életében. A szülők tele vannak aggodalommal, félelemmel amiatt, hogy a nemrég még pici baba, a féltett szemük fénye hirtelen hároméves lett, és már sok mindent egyedül akar tenni. Egyre jobban igényli a közösséget, a gyerekek társaságát, és rövid ideig már jól érzi magát az anyukája nélkül is. Megkezdődik apránként az elszakadás, és a család többnyire a munkába állás kényszere miatt elengedi gyermekét, óvodába íratja. A szülők megtisztelő bizalmát élvezni nagy felelősség, hisz ez nem más, mint a ránk bízott gyermekek élete, ezen belül egyéniségük, személyiségük komplex fejlesztése. Ápolni, gondozni, nevelni, oktatni, védeni és a családi nevelést kiegészítve szocializálni őket. Megtanítani őket arra, hogyan éljenek a közösségben, szokásokat, készségeket, képességeket fejleszteni, hogy alkalmassá váljanak a tanulásra és az iskolai élet megkezdésére. A Gesztenyés Óvoda nevelőtestülete mindezeket felvállalja, sőt magas szintű minőségi munka biztosításával igyekszik jól megfelelni az óvoda iránt tanúsított elvárásoknak, a törvény biztosította lehetőségek figyelembevételével. A GESZTENYÉS ÓVODA Nevelőtestülete II.1. Gyermekkép A gyermekeket tekintet nélkül fajra, bőrszínre, nemre, nyelvre, vallásra, a szülők nemzeti vagy szociális származására, politikai meggyőződésre, vagyoni, születési vagy egyéb körülményekre, megilleti a jog, hogy boldog gyermekkort éljenek. Valamennyi gyermeknek joga van egészséggel felnőni, megilleti elegendő táplálék, megfelelő lakás és orvosi gondoskodás, az ingyenes oktatás. (ENSZ, a gyermekek jogainak deklarációja) Minden gyermeknek meg kell ismernie a felnőttvilág csodálatos, érdekes titkait, a szeszélyes természeti jelenségek világának, a kiszámítható, és kiszámíthatatlan emberi kapcsolatoknak az értékeit és veszélyeit, hogy mint felnövekvő gyermek meg tudja állni a helyét, hogy önálló, kiegyensúlyozott, boldog ember lehessen. Óvodánk olyan nevelésre, fejlesztésre törekszik, ahol külső kényszerektől mentes környezetben nevelődik a gyermek. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, belső fejlődés, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják és alakítják. Ezekből adódik, hogy életkoronként és egyénileg változik fejlődési ütemük, amit nevelőmunkánk során messzemenően figyelembe veszünk. A személyiségfejlesztés folyamatában arra törekszünk, hogy független, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, önmagát ellátni képes, kreatív, segítőkész, toleráns és békeszerető gyermekeket neveljünk. Óvodánkban a gyermekeket nevelő felnőttek alapvető feladata olyan támasznyújtás, ahol a gyermekek szeretetteljes, biztonságos környezetben önállóan tevékenykedhetnek, a játékban és más különféle tevékenységben tapasztalatokat szerezhetnek, gyakorolhatják a különböző viselkedésmintákat, képessé válnak az iskolai életre való beilleszkedésre, és teljesítésére. 2

3 II.2. Óvodakép A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl Hűvös Éva Óvodánk Pécelen a Szent Imre körút elején, jól megközelíthető helyen, óriási gesztenyefák alatt meghúzódó évszázados épület, 1954-ben kezdte meg működését. Az udvaron és az épület körül mindenhol kimagaslanak a zöld lombok, árnyékot adva a forró napsütés ellen őszétől a gesztenyefákról vettük fel a GESZTENYÉS ÓVODA nevet. Sajnos nem rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek az óvodáskorú gyermekek neveléséhez ideális feltételeket teremtenek. Az épület nem óvoda céljára épült, adottságai nem megfelelők, hisz a négy csoportszobán és az egy vizesblokkon kívül egyáltalán nincs semmiféle kiszolgáló helyiség, mint gyermek- és felnőtt öltöző, szertár, nevelői szoba, orvosi szoba, tornaszoba stb. Mindezek ellenére nevelésfilozófiánk: Igyekszünk az évente mintegy 100 idejáró kisgyermek számára megteremteni a családias légkört, a biztonságot, örömet és szeretetet sugárzó környezetet, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érzi magát. Az óvodában uralkodó mostoha körülmények ellenére az óvodapedagógusok elkötelezett hivatástudattal, örömmel végzik munkájukat, fontosnak tartják, hogy a szabálytudat kialakulásával és a megfelelő iskolaelőkészítéssel, pozitív eszményekkel, társadalmi és személyes felelősséggel rendelkező, művelt, másokkal szemben nyitott és toleráns, önmagával szemben igényes, a kultúra iránt érzékeny és érdeklődő, a természettel harmóniában élő, a pillanatnyi értékeken átlépni tudó személyiség kifejlődését segítse elő januárjában felkérést kaptunk a fenntartótól, hogy vegyünk részt a TÁMOP / számú projekt megvalósításában. A felkérést örömmel vettük, hisz óvodánkban 1999 óta folyik komplex fejlesztés (nevelőtestületünk ekkor fogadta el a Porkolábné Balogh Katalin által kiadott Komplex Prevenciós Óvodai Programot), mely szemléletében hasonló a 2009/2010-es tanévben induló kompetencia alapú óvodai programcsomaghoz. A TÁMOP / számú projekt keretein belül tartott képzések, valamint a 2010-ben létre jött Pécel Város Egyesített Gyermekintézményeinek a fenntartó által elfogadott alapprogramja indokolttá tették, hogy eddigi nevelőmunkánkat átértékelve új helyi programot dolgozzunk ki, mely a fenntartó által elfogadott program függelékét képezi, s mint ilyen, egyesíti magában az általunk eddig elfogadott s alkalmazott Komplex Prevenciós Programot, igazodik az alapprogramhoz, ugyanakkor magába foglalja a kompetencia alapú programcsomagot is. 3

4 Kiemelt nevelési céljaink: Célunk: boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekek nevelése. Óvodánk programja azon túl, hogy kiemelten kezeli a kompetencia alapú óvodai programcsomagot, melynek fejlesztési célja az inkluzív (befogadó) együttnevelésnek az elterjesztése; a játéknak mint a fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése; a játék érzelem erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése, továbbra is nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására. Ezen kívül továbbra is támaszkodik a hazai hagyományos nevelési értékekre, szervesen illeszkedik a hazai közoktatást megújító törekvésekhez és megőrzi a hazai óvodapedagógiai hagyományok szakmai értékeit. Ezek alapján az alábbi nevelési at tűzi ki maga elé: A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. A gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, ha kell, természetes támaszra találjon. A gyermeknek igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor ha arra van igénye egyedül is tevékenykedhessen. Ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak hozzá. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák. Az adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusnak és a dajkáknak. A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai közé tartozik. Ennek kielégítése az óvodapedagógus feladata. Az óvodáskorú gyerekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyereket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka példája elengedhetetlen. A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított. Óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést, a környezetkedvelő szemléletmód kialakítását. 4

5 Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos elnevezése: Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei Gesztenyés Óvoda Tagintézmény Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 2119 Pécel, Szent Imre krt. 1. Tel.: 06-28/ Tel., fax: 06-28/ Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel.: 06-28/ Az óvodai csoportok száma: négy Az óvoda vezetője, a program benyújtója: ESZE TAMÁSNÉ tagintézmény-vezető Az óvoda önállóan működő szervezeti egység, szakmai tekintetben teljesen önálló, a munkáltatást és a bérgazdálkodást a mindenkori óvodaigazgató végzi. Gazdaságilag részben önálló, a gazdálkodási ellátásában partnerszervként közreműködik a Pénzügyi Iroda. A teljes vagyonért az óvodaigazgató a felelős, a szakmai irányításon kívül a fenntartóé az ellenőrző feladat. 5

6 III. Az óvodai nevelés feladatai III.1. Az óvodai nevelés általános feladatai Óvodánk alapvető feladatának tekinti: a kultúra átadását, közvetítését az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Fő feladataink a éves gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával: Olyan légkörű óvoda kialakítása, ahol az óvodapedagógus személyiségével biztonságot áraszt, hitelesen cselekszik, legfontosabbnak érzi a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, gondoskodásának feltétel nélküli nyújtását, hogy kellő empátiával forduljon a gyermekek felé, és megfelelő toleranciával el tudja fogadni minden gyermek másságát. Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, vagyis a gyermekek az adott közösségen belül tudják jól elsajátítani a társakkal való helyes viselkedés szabályait, a helyes szokásrendszert, a közös tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokat, a mások tiszteletét, segítését, a kölcsönös bizalmat és a partneri viszony megteremtését. Sajátítsák el magát a kapcsolatteremtés alapvető normáit és a toleranciát. A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, a tehetséges gyermekekkel való hatékony foglalkozás az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével. Feladataink közé tartozik továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlesztésük lehetőségei. Kiemelt figyelmet kapnak azok a gyermekek, akiknél a hátrányos helyzet tényezői gyakran előfordulnak. Feladatunknak tekintjük és felvállaljuk a részképességzavarokkal küszködő gyermekek célirányos fejlesztését. Megkülönböztetett figyelem és személyes törődés jár a problémás gyermekeknek, akik családi helyzetükből adódóan mások, esetleg különleges esetek. Ezekben az esetekben előtérbe kerül a magatartás, viselkedés, alkalmazkodó képesség, szorgalom, együttérzés, kudarctűrőképesség-fejlesztés, pozitív személyiségjegyek alakítgatása, különböző tevékenységek biztosításával. Megszervezzük a prevenciót és olyan segítséget nyújtunk, melyben nagymértékben támaszkodunk a gyermeki önállóságra. Az e területeken történő fejlesztés a gyermekek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő testi és lelki funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet. Feltételeinket (szubjektív és objektív) figyelembe véve felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Ebben az esetben nem feltétlenül a felzárkóztatás a célunk (adott esetben lehet ez is), hanem hogy segítsünk a gyermeknek abban, hogy a saját szintjének a maximumára eljusson. 6

7 Mint inkluzív pedagógiát folytató óvoda elsődleges feladatunknak tekintjük az integrálás során, hogy a hozzánk járó gyermek ne felzárkózzon a többséghez, hanem saját keretein belül, saját szokásain belül, pontosabban azokkal együtt képes legyen fejlődni egy nevelési színtéren belül, ahol többen (sokan) nevelődnek együtt. Nevelési feladatainkat nem külön kategóriákra bontva valósítjuk meg, hanem komplex módon, ami az egész nevelőmunkánkat átfogja, és intenzíven épít a gyermeki aktivitásra. Fejlesztőmunkánk alapja a játék mint a gyermek alaptevékenysége, egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő lehetőség, így a tanulás is játékba integrált, fejlesztő foglalkozásaink egy része (ami nem igényel szakembert) a csoportban zajlik az óvodapedagógus által a játék keretei között. Kiemelt fejlesztési területeink: Mozgásfejlesztés: Egyensúlygyakorlatok alkalmazása, nagymozgások, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: A test személyi zónájának kialakítása, testrészek, testfogalom felismerése, az egyes testrészek felismerésére alkalmas mozgások végzése. Észlelésfejlesztés: Az észlelés pontosabb működését 3 7 éveseknél elsősorban a mozgás és a testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. E területen fontos feladatunk a vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság, tapintásos, hallási észlelés, keresztcsatornák és térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése. A fejlesztőprogram igen fontos feladata a verbális fejlesztés, hiszen ez a terület egész nevelőmunkánkat átfogja. III.2. Az egészséges életmód alakítása 2.1. Egészséges életmód Óvodai nevelésünk egyik alapvető feladata a ránk bízott gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, mely elősegíti fejlődésüket, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, jó közérzetükhöz. Fontosnak tartjuk az életkori sajátosságokhoz igazított életritmus kialakítását, figyelembe véve egyéni sajátosságokat, családi szokásokat. A rendszeres, ugyanabban az időpontban végzett tevékenységek biztosítják azt a ritmust, ami az időben való tájékozódást segíti a gyermek részére. Óvodánk hatalmas udvara lehetőséget biztosít számunkra, hogy sokat mozogjunk, tevékenykedjünk az udvaron. Fedett rész nincs, ezért ha csapadékos az idő, beszorulunk a termekbe. Napirendünk kialakításánál figyeltünk arra, hogy minél több egybefüggő játékidőt biztosítsunk gyermekeink számára. Az egészségnevelés fő területei: az élet és testi épség védelme, az egészség védelme és fejlesztése, egészséggondozás, az egészséges táplálkozás biztosítása, elegendő mozgáslehetőség, rendszeres testedzés, játéklehetőség, a szocializáció-beilleszkedés segítése, a világ tevékeny megismertetése, az értelmi és érzelmi fejlesztés megvalósítása. Ezek közül kiemelten kezeljük: a gondozást, a testi nevelést, az egészségvédelmet, az edzést és a mozgásfejlesztést. 7

8 Nagy figyelmet fordítunk gyermekeink helyes és kulturált étkezési szokásaira, szem előtt tartva a különböző adottságaikat, igényeiket, érzékenységüket, ízlésüket, adott állapotukat. A szülőkkel együttműködve törekszünk az egészséges étrend kiegészítésére, ugyanis a szülők körében szokássá vált, hogy minden idénygyümölcsből kapunk, amit a kertekben megtermelnek Gondozás A gondozásnak programunkban alapvető szerepe van, az egész óvodai életet átszövi. Mivel a gondozási teljesítése bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez, igyekszünk ezt kialakítani a gyermek első napjától kezdve. Az új gyerekekkel az első hetekben minden esetben felnőtt megy ki a mosdóba, segít az öltözködésben, önkiszolgáló munkák elvégzésében. Folyamatosan, a gyermekek igényeit figyelembe véve kérjük meg a nagyobb gyerekeket, hogy segítsenek társaiknak (kísérje ki a mosdóba, az udvarról kísérje be, segítsen cipőt bekötni). Felnőttként mintát adunk, tanítjuk, gyakoroltatjuk a szokásokat, melyek sok gyakorlás után készséggé válnak. Az önkiszolgáló elvégzéséhez többszöri gyakoroltatást teszünk lehetővé, alakítva a gyermek énképét, segítve önállóvá válásukat. Testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a gyermek. Mivel minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísér, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a nyugodt feladatvégzésre, gyakorlásra. Étkezés: 3 4 évesek 4 5 évesek évesek 4 5 éveseknél finomítjuk a tárgyak fogásmódját, a villa mellett év közben esetleg a kés használatát is bevezetjük. Megmutatjuk a kanál és villa több fogásmódját: a mutatóujj felülről kitámasztja a kanalat, villát, így vágni lehet a szélével. Megtanítjuk a folyadéktöltés helyes technikáját, folyamatos reggelinél tölthetnek maguknak, darabos ételeket önállóan vehetnek el. Terítésnél nevezzék meg az irányokat (jobb, bal, közép, kívül, belül)! Ízek felismerése fogyasztás közben, ízek megváltoztatása étkezés közben (pl. tészta lekvár, dió, sajt, tejföl, túró)! Nevezzék meg az ételeket, azok összetevőit (pl. répa, karalábé, alma, megy), esetleg fűszerek felismerése, megnevezése! 3 4 évesekkel megtanítjuk a tárgyak helyes fogásmódját, figyelemmel kísérjük, hogy a tányért, evőeszközöket a megfelelő helyre teszik-e le, használjuk a névutókat (elé, mellé, mögé, fölé). Fokozatosan ismerkednek az ízekkel, evés közben (sós, édes, savanyú felismertetése evés közben). A két ízt egymás után kóstolják meg (pl. kenyér-kalács, édes tészta, sós tészta. Érzékeljék a hideget, meleget étkezés közben! Nevezzék meg a teríték, eszközök helyét, valamint az ételeket! Az ízekhez próbáljanak ételneveket kapcsolni! éveseknél figyeljük a tárgyak egyre biztosabb mozgatását. Késhasználat biztonsággal, önállóan töltsenek a folyadékból. Asztalterítőt önállóan hajtogassanak, felterítéskor ügyeljenek arra, hogy esztétikus legyen (sarkok pontosan álljanak, mintázat egyforma irányba álljon)! Az evőeszközöket pontosan helyezzék el terítésnél! Ízek alapján ismerjék fel az összetevőket (pl. körözött: vaj, hagyma, túró)! Bontsák részekre az ízeket: erős, édes, sós, savanyú (zöldborsófőzelék: tej, cukor, só, zöldborsó). Ételek ízeit változtassák (pl. salátakészítés)! Próbálják az ételeket hétköznapi és hivatalos módon is megnevezni (pl. rántott hús sertésszelet, zöldborsós rizs rizibizi)! 8

9 Testápolás: 3 4 évesek egyéni fejlettségükhöz mérten kapnak segítséget. Gyakorolják tükör előtt a fésülködést. Segítségünkkel rakják helyre a tisztálkodási eszközöket, tudják azokat megnevezni. Megmutatjuk, gyakoroltatjuk a kézmosás helyes technikáját (tenyér összedörzsölése, kézfej forgatása), beszélünk arról, hogy körkörösen, mossuk az arcunkat, kezünket, használjuk a névutókat. A szappanadagolóból csak egyet nyomunk (ha szükséges, még egyszer nyomunk, s újra összedörgöljük a tenyerünket). Megtanítjuk a szájöblítés technikáját (arcizmok és nyelv mozgatása), közben beszélünk a szájüreg elülső és hátulsó részéről. WC-papír használatánál a lányoknál figyelünk a törlés irányának betartására. Öltözködés: 3 4 évesek öltözködésnél a főbb testrészeket érintsék meg és nevezzék meg! Segítségnyújtáskor verbálisan is segítjük az ismeretanyag beépülését (az ing nyakát begombolom, a ruha eleje, ahol a minta van). Próbálkozzanak a gombolással, patentolással, zoknifelhúzással, cipőhúzással, kapcsolással, harisnyafelhúzással! Az egyszerűbb ruhadarabokat próbálják összehajtogatni! A fordítva felvett ruhadarabokat érzékeljék a testen! A fordítva felvett cipő orra kétfelé kanyarodik, befelé esik a csat, lépésnél összeakadhat. A különböző ruhadarabokat, öltözködéssel kapcsolatos irányokat pontosan nevezzék meg! 4 5 éveseknél megnevezzük a koszos testrészt, utasítás alapján elvégzik a tevékenységet, értékeljük, szükség szerint segítünk a tevékenységnél (ujjközök, szemhéj, szemöldök). Használják a körömkefét (zárt ujjakkal a körmök egymás mellé szorítása). Önállóan vagy kis segítséggel fésülködjenek, ellenőrizzék tükörben. 4 5 évesek részben önállóan öltözködjenek, szóbeli segítségnyújtással egészítjük ki (tűrd be a pólót, a zokni sarkát igazítsd). Kabátba bújáskor a jobb és bal kart ne keverjék! Önállóan gomboljanak ki és be! A cipőfűzés technikájának megismerése, a cipőkötés próbálgatása, gyakorlása. A ruhadarabokat hajtogassák össze (pulóver, melegítő)! évesek a hallott instrukciók alapján legyenek képesek a at elvégezni, önmagukon ellenőrizni és javítani. Biztos fésűfogással fésülködjenek, fésülködés közben tudják megnevezni: fejbőr, hajszál, hajtincs. Önállóan, pontosan hajtsák végre a faladatokat! A fogápoló szereket tartsák tisztán! évesek már önállóan öltözködjenek! Biztosan ismerjék a testrészeket! Beszélgetünk a ruhadarabok díszítéséről, mintázatáról. Húzózárat, patentot önállóan kezeljenek, önállóan kössék a cipőjüket, a kicsiknek nyújtsanak segítséget! A ruhadarabokat esztétikusan hajtsák össze! 9

10 Testi nevelés A testi nevelés területén fontos feladatunk gyermekeink testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítése, egészségének, testi épségének védelme, edzése. Mindezek elérése érdekében igyekszünk megteremteni az optimális feltételeket. A sokféle mozgáslehetőség, melyeket programunk biztosít, kedvezően befolyásolja óvodásaink fejlődését. Célunk, hogy a rendszeres, örömmel végzett mozgással gyermekeinket egészséges életmódhoz szoktassuk, s mintát adjunk a szülőknek is. Helyi adottságaink lehetővé teszik, hogy a mindennapos testnevelést és testnevelés-foglalkozást is a szabadban tartsuk, ha az időjárás engedi. Napi rendszerességgel szerepel a mindennapos testnevelések és a testnevelés-foglalkozások feladatai között a tartásjavító láb- és gerinctorna, az e területen nagyon gyakorivá vált gondok megelőzése és javítása érdekében. Többletszolgáltatásként pedig az arra igényt tartó szülők anyagi hozzájárulásával biztosítjuk és javasoljuk az úszást és a lovaglást. Két csoportszobánk elég kicsi, ezért ebben a két teremben nagy mozgást és nagy helyet igénylő at nem tudunk végezni, ezeket mindig az udvarra tervezzük. Nagy hangsúlyt fektetünk a levegőzésre, mivel az élettani hatásán túl elősegíti a hangképző szervek fejlődését, a helyes légzés kialakulását. A kiegyensúlyozott fejlődés másik feltétele a rendszeres pihenés, amelyhez biztosítjuk a nyugodt légkört, mindennap az altatás hangulatához illő mesét, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Figyelembe vesszük a gyermek egyéni alvásigényeit és szokásait. Főleg a nagycsoportos gyerekekre jellemző, hogy már nem pihennek délután, akkor általában rajzolnak, festenek, csendes játékot játszanak, hogy alvó társaikat ne zavarják. Minden korcsoportban vannak olyan gyerekek, akik otthonról hozott játékkal, cumival, esetleg ruhadarabbal alszanak. Odafigyelünk, hogy ezek az eszközök a lefekvés előtt előkerüljenek, hogy ne okozzanak problémát a pihenés során Egészségvédelem, edzés A gondozás, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési megfelelő ellátásával gyermekeink egészségének megóvását valósítjuk meg, ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására (takarítás, portalanítás, szellőztetés, minél több növény a termekben). Az anamnézisfelvételnél fokozottan figyelünk olyan betegségek megjelenésére, amelyek nem zárják ki a közösségbe kerülést, de nagyobb odafigyelést igényelnek (cukorbetegség, lisztérzékenység, epilepszia, asztma, allergia stb.). Ezen gyerekek tüneteire figyelünk, regisztráljuk őket, elsajátítjuk a velük kapcsolatos tennivalókat és a szükséges egészséges környezetet biztosítjuk. Óvodánkban évi rendszerességgel kerül sor a védőnőiorvosi szűrésekre, melynek megszervezésében segítünk A balesetek megelőzésére és a gyermekek testi épségének megóvása érdekében olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk, ahol a gyermekeink biztonságosan tevékenykedhetnek. Folyamatosan ellenőrizzük és javíttatjuk a meghibásodott játékokat és eszközöket. Hangsúlyozottan figyelünk arra, hogy gyermekeink állandó felnőtt felügyelet mellett tevékenykedjenek. Fontosnak tartjuk, hogy önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük a gyerekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében minél több időt kell tölteni a szabadban, de figyelni kell a megfelelő öltözködésre, az egyéni eltérésekre. Óvakodni kell a nap káros hatásaitól. A fentiek megvalósulása hozzájárul a derűs, nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez, így kialakulhat az igény az egészséges életvitelre. 10

11 III.3. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az egymással szorosan összefüggő tevékenységek: játék, tanulás egymástól elkülöníthető, ugyanakkor a gyermek számára nem mindig szétválasztható folyamatok, pontosabban, konkrét tevékenységek. Az erkölcsiség nem tevékenység. Hanem így önmagában fogalom, illetve ahhoz rendelt szabályok együttese. Az erkölcs, azaz a morál olyan szabályozók, minták együttese, amelyek az emberek magatartását, viselkedését, viszonyulását szabályozzák önmaga és környezete számára kedvező irányban, azaz: közös értékek felé mozgatja. Az erkölcsi érzék kialakulása egyfajta szocializációs folyamat eredménye, amely egyúttal feltétele is a fejlett szocializált életmódnak, A világ normarendszere hihetetlenül heterogén. Ez mindig is így volt, az emberre jellemző tény, hogy életmódja (érdekei) szerint másképp ítél meg helyzeteket, és ezért más és más vezérlő elvek szerint él. Ebből adódóan a feladatunk az, hogy az együttélés szokásait úgy tudjuk kialakítani, azaz a normákat megalapozni, hogy a gyermekek együtt tudjanak élni a sokszínűséggel, és örülni is tudjanak a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Az együtt éles harmóniája nem jelent sem szabadosságot, sem pedig anarchiát, csak türelmet, érdeklődést és olyan szabályozó erőt, amely rendet teremt az értékek között. Célunk a szocializáció folyamatában olyan élettér kialakítása, melyben az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely lehetővé teszi a gyermekek nyugodt, derűs együtt élését napi több órán keresztül. Nem célunk az eltérő értékek összemosása, egyesítése, nem célunk az egyformásítás, de célunk az együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör. Szokás-, szabályrendszerünk kialakításában törekszünk olyan szabályokat kialakítani a gyermekekkel együtt, melyek biztosítják mind az egyén, mind a közösség fejlődését a nyugodt és a zökkenőmentes individuális és szocializációs folyamatokhoz. A közösen kialakított hagyományok, szokások biztosítják a csoport egyéni arculatát, biztonságot, segítséget adva azzal, hogy állandóságot biztosítanak a gyermek számára. Lehetőséget adunk viszont arra is, hogy az újonnan bekerült gyermekek ötleteikkel, igényeikkel módosíthassák a kialakult szokás-, szabályrendszerünket. Valljuk azt a nézetet, hogy változásokra, újításokra szükség van, mottónak tekintjük Weöres Sándor szavait, miszerint A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad, legyen lakószobád, szabadon ki-be járhass, dolgod szerint A szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik, és finoman, hajlékonyan támogat. Az ember így a gyerek is társas lény, azaz egyéniségét igazán csak közösségi kereteken belül, másokkal együtt élve tudja kibontakoztatni, de saját egyéniségét akarja érvényre juttatni. E szerint egyensúlyban van az individuum a csoporttal. Csak az a csoport válik valódi közösséggé, amelyiknek minden egyes tagja önmagában biztos, önálló funkciót betöltő, és mindenkinek vállalható szerepe van. A szocializációs folyamatban törekszünk arra, hogy a mi-tudatban benne legyen éntudat is, az én-tudat pedig jó esetben és adott esetben mitudattá alakulhasson. A kettőt nem tekintjük ellentétes pólusnak, és nem tekinthetjük elszakíthatónak egymástól, az óvodáskorban sem, ahol a pici gyerek én-tudata a fejlődés folyamatában van. Alkalmazkodóképessége természetes egocentrikussága miatt még bizonytalan, ugyanakkor képlékeny és befogadó, tehát könnyen 11

12 alakítható, illetve alakuló. (Éppen kialakulóban van a szocializációs belsővé válás folyamata akkor, amikor először fogja fel, hogy pl. egy játékszer nem csak az övé, de az övé is.) A szocializációs folyamat ebben a megközelítésben az én-tudat fejlődésének folyamata is egyúttal. A harmonikus személyiségfejlesztésben a 3 7 (kivételes esetekben 8) évesekre jellemző pszichoszociális fejlődés összetevőit vesszük alapul, ennek érdekében kiemelt feladataink: Célunk olyan szituációkat teremteni a gazdag, változatos tevékenységrendszerben, amelyekben a gyermek választásaiban, döntéseiben, a helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját érzelmeit. Ez vezet majd oda, hogy megtanulja hagyni is mások által irányítani magát, és azt is, hogy az érzelmeken kívül egyéb vezérlő szempontok is vannak és ez jó esetben előbb vagy utóbb a felelősségérzet kialakulását eredményezi. Olyan szokás- és normarendszer megalapozása a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása során, mely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését A személyek közötti kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt értendő gyermek-felnőtt, és gyermek-gyermek kapcsolatokra, elsősorban az óvodapedagógus modell hatása és szoktatás révén. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű legyen a gyermeki magatartás alakulása szempontjából Az énkép, önismeret, önértékelés fejlesztése, melynek eredményeként a gyermekek képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló gondolkodásra, döntésre, választásra, önellenőrzésre és helyzetmegoldásokra. Új attitűdök, értékek, normák kialakítása. Fontos, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait: összetartozás, egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, önfegyelem és felelősségtudat fejlesztése. Nevelési helyzetekben az összpontosításra való képesség alakítása. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szölőföldhöz való kötődés alapja. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismeretket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó-rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás és tolerancia fejlesztése, őszinteségre, a különbözőség elfogadására, a gyengébbek védelmére nevelés 12

13 Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó-rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás és tolerancia fejlesztése, őszinteségre, a másság elfogadására, a gyengébbek védelmére nevelés. III.4. Az értelmi nevelés és a szocializáció biztosítása A játék tapasztaltatás tanulás során a gyermek személyisége gazdagodik, a szabálytudata erősödik, és ezzel együtt a felnőtt nevelő személyisége is teljesebbé válik. A játék tapasztaltatás tanulás, mivel kiválóan feltárja az egyén és a közösség egymásra utaltságát, remek alkalmat teremt a szabálytudat formázására és a szabályjátékok sokszínű alkalmazására, azok megannyi eljátszására. A játék tapasztaltatás tanulás hármasságában fejlődő gondolkodási műveletek nélkülözhetetlen alapot teremtenek arra, hogy a gyerekek a szabályok segítségével képessé váljanak olyan interakciókat vezérelni, melyek elősegítik a szabályjátékok játszását, majd a későbbi társadalmi beilleszkedést. Ezek során folyamatosan csiszolódik a gyermekek személyisége. A későbbiekben, így például az alsó tagozatban is, a konkrét műveleti gondolkodás erősödésével ez további még mélyebb alapokat teremt a gyermekek számára. Mivel a gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet és az empátia nélkül, ezért elengedhetetlen, hogy minden pillanatban értéket közvetítsünk az együttes élményhátterek kialakításakor. Ehhez válogatjuk meg mindazt, amit közvetíteni kívánunk úgy, hogy közben igazodunk a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz. Szavainkkal és a tetteinkkel törekszünk a mintaadásra, a szabályok betartatására és arra, hogy a gyermekek a társas viselkedésükbe a szocializációhoz szükséges szabályrendszereket és magatartásformákat önmagukkal összhangban beépítsék. Az interperszonális kapcsolatok alkalmával közvetített szabályokon és hatásokon keresztül valósul meg és realizálódik a társadalom személyiségformáló tendenciája, a folyamatos hatások-ellenhatások kereszttüzében. A szabályrendszerek megteremtik az interakcióhoz szükséges kölcsönös elvárások rendszerét is, melyek a mindennapokat is vezérlik. Ennek óvodáskorban is az első pillére a másik személy percepciója, azaz észlelése. Ez feltételezi már annak az elsődleges szabálytudati csírának a megteremtődését, melynek alapja az ez én vagyok megjelenése. Természetesen a kölcsönös egymásra hatásnak a második pillére a cselekvően történő viszonyulás egymáshoz, a másik személyhez és a kommunikáció kezdete. A szabálytudat alakulásának egyik kiemelt területe az egyén társadalmi szerepköri helyzetének a megtanulása. Egyfajta szereptanulás ez, amikor is a gyermek megtanulja, hogy miként kell viselkedni a vele kapcsolatban álló személyekkel. Ennek alapja az utánzás és a különböző szerepjátékok, melyek alkalmával a kicsik pl. előzetesen gyakorolják a felnőttek szerepét. Ezeket a játékokat a kezdetektől áthatják és végig is kísérik az egyéni képességek, a vérmérséklet, az attitűd, a diszpozíció, a motívum és a kognitív kompetencia. Célunk az, hogy a szabálytudat kialakításával megtörténjen egy olyan folyamat, amelyben az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét. Elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és az elvárt viselkedésmódokat, és amelyek következtében az egyén viselkedése aszerint változik, hogy egyre jobban megfeleljen a környezet által vele szemben támasztott követelményrendszereknek. A szabálytudattal, mint a szociális tanulás egyik eszközével, az egyén megtanul az emberi normák által diktált módon élni és viselkedni, így a társadalomba beilleszkedni. 13

14 Ezek alapja a szerepjátékok, szabályjátékok és ezek alrendszereinek differenciálódása folytán kialakuló és megvalósuló játékfajták. Míg a kezdetekben a gyermek egyedüli támasza a felnőtt viselkedési mintájának, szokásainak stb. az utánzása, az óvodában megjelenik a gyermekek közötti kölcsönös utánzáson alapuló szabálykövetés. A majdani időszakban a tárgy központú tevékenység újabb szabályozásokat indít el a gyerekek között, melynek be nem tartása egyenesen a csoport bomlásához is vezethet. A későbbiekben megjelenő magasabb szintet képző konstrukciós játékok alkalmával a társas kapcsolatok erősödése annak köszönhető, hogy az egymásrautaltságnak és az együttes tevékenységnek az alapját képező szabályokat a végső cél érdekében létrehozzák és be is tartják a gyerekek. Ekkor már megjelennek azok a szerepvállalások, amelyekhez már egy-egy társadalmi viselkedésminta is tartozik, amelyeket a játék, az együttlét nyújtotta öröm, az együttességet erősítő kommunikációk és szerzett élmények kedvéért szívesen be is tartanak. A szabálytudat fogalmi szinten való működésével, amikor is a gyermekek tisztában vannak azzal, hogy a szabály kölcsönös megegyezésből származik, kötelező jellegű, de megegyezéssel meg is változtatható, egy érdekes fordulat következik be, ami szerint a szabályok öncélúvá válnak. Ennek értelmében a játék egyik legfontosabb mozzanata a szabályok kialakítása és rögzítése lesz. Törekszünk a játék tapasztaltatás tanulás, tevékenységrendszer alkalmazásával az önálló játszás, tapasztalatszerzés és a tanulás képességének kifejlesztésére, valamint a gyermek nyitottságának, játszási, tapasztalatszerzési és tanulási kedvének komplex és integrált kibontakoztatására, majd a megőrzésére, mely alapját teremti meg a szabálytudat kialakulásának és megerősödésének. Kiemelten fontosnak tekintjük a játék erkölcs érzelem központú nevelésbe ágyazott személyiségfejlesztést, és azt, hogy az óvodából az iskolába történő átmenet devianciáktól mentes legyen. Az értelmi nevelés területén célunk az óvoda nevelési módszereinek segítségével a gyermek spontán és szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezeken keresztül fejlődjenek megismerő képességei, egyre pontosabb, valósághű észlelés, figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő képzeleti működés, reproduktív emlékezet, problémamegoldó kreatív gondolkodás. E képességek fejlesztésében több elméleti szempontot veszünk figyelembe és mozgásra alapozunk a játékosság mellett. A 3 7 éves korosztály egyik alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás. E területen tekinthető viszonylag homogénnek ez a korosztály, az óvodáskor kezdetén a mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetők az értelmi műveletek, a mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül kedvezően befolyásolhatjuk a testséma, oldaliság, testdimenzió, térérzékelés alakulását is, a mozgás szocializációs hatása is igen jelentős, a társakkal végzett együttmozgás is befolyásolja az ideális együttműködés kialakulását, a mozgásos kivitelezésére fordított összpontosítás a figyelemkoncentrációt, a kitartást, az erőfeszítésre való képességet fokozza. E feladataink legoptimálisabb megoldásához nyújt segítséget az a meghatározott szempontsor alapján összeállított fejlesztőprogram, melynek lényege a sokoldalú fejlesztés: Mozgásfejlesztés: Egyensúlygyakorlatok alkalmazása, nagymozgások, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: A test személyi zónájának kialakítása, testrészek, testfogalom felismerése, az egyes testrészek felismerésére alkalmas mozgások végzése. 14

15 Észlelésfejlesztés: Az észlelés pontosabb működését 3 7 éveseknél elsősorban a mozgás és a testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. E területen fontos feladatunk a vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság, tapintásos, hallási észlelés, keresztcsatornák és térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése. A fejlesztőprogram igen fontos feladata a verbális fejlesztés, hiszen ez a terület egész nevelőmunkánkat átfogja. III.5. Sajátos nevelési igényű gyermekek A sajátos nevelési igényű gyerekek is különbözőek, egyediek, ezért sajátos nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek ugyanúgy, mint bárki más. A sajátos nevelési igényű gyerekek elsősorban gyerekek, és csak másodsorban sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti, hogy a részfunkciók fejlesztésén túl az általános személyiségfejlesztésre nekik is szükségük van. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, a tapasztalatok átéléséhez. Ezektől való megóvásuk annyit jelentene, mint kizárni őket a világból. Csak ők tudják érzékeltetni, hogy mire van szükségük. A pedagógusnak értő figyelemmel kell feléjük fordulnia. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek önmaguknak is kell cselekedniük önmagukért. A pedagógus a szükséges feltételek megteremtésében segíthet. A sajátos nevelési igényű kisgyereknek joga van sajátosságaihoz, az azokkal való teljes élethez, amely bizonyos speciális életmóddal jár együtt. Minden sajátos nevelési igényű gyereknek joga van életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő szinten tisztában lenni saját állapotával, jogaival és lehetőségeivel. Labáth Ferencné: A sajátos nevelési igényű gyerekek helye, szerepe a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása során Nevelőtestületünk elfogadja és azonosul ezzel a szemlélettel, s valljuk, hogy amennyiben minden gyermek különbözőnek van kezelve, akkor a valódi különbözőség nem tűnik ki a többi közül. Ezért kiemelt feladatként jelöltük meg a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, figyelembe véve az óvodánk adta szubjektív (állapítsa meg a szakember az érintett kisgyerekről, illetve állapotáról az integrációra való alkalmasságát, tud-e fejlődni, személyisége a közösségben) és objektív feltételeket (az óvoda épületbeli adottságai, tárgyi feltételek, szakemberek a fejlesztéshez). Feltételeink figyelembevételével jelenleg a következő sérült gyerekeket tudja intézményünk felvállalni: Enyhe fokban értelmi akadályozott Beszédfogyatékos Gyengén látó Gyengén halló Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél fő célnak tekintjük az integrálást. A fő cél érdekében rész célul tűzzük ki az 15

16 objektív és szubjektív feltételek megteremtését, így a tárgyi, illetve személyi feltételek biztosítását. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél fő feladataink: Személyiség fejlesztés: a sajátos nevelési igényű gyermekeknél célirányosan fejlesztjük mindazokat a személyiség jegyeket, amelyeket sajátos nevelése szükségessé tesz. Képesség, készség fejlesztése: differenciált formában, egyénre szabottan, kiscsoportban, vagy egyénileg az egyéni fejlesztési terv alapján (gyógypedagógus) célirányosan végezzük a nevelő oktató munka során. A feladat sikeres elvégzéséhez bevonjuk a megfelelő szakembert (gyógypedagógus, pszichológus, logopédus) Taneszközök, fejlesztő játékok beszerzésénél a kompetencia alapú programcsomag eszközein túl, a gyógypedagógus ajánlását minden esetben figyelembe vesszük. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei IV.1. Személyi feltételek A négy csoportban az intézmény feladatainak szakmai ellátásához 14 fő biztosított. A munkakör szerinti létszámmegosztás a következő: 8 fő óvodapedagógus ebből 1 fő tagintézmény-vezető 4 fő technikai dolgozó 1 fő óvodatitkár 1 fő karbantartó Főzőkonyhánk sajnos 2008 őszétől nincs, már csak tálalókonyhával rendelkezünk, melynek személyzete 2 fő, de ők a Pécel Város Központi Konyhájának alkalmazottai. Teljes létszámunk 14 fő. Képesítés szerinti megosztás: felsőfokú, valamint főiskolai végzettségű: 7 fő óvónői szakközépiskolai végzettségű: 1 fő óvónői szakközépiskolai végzettségű óvodatitkár: 1 fő szakképzett dajka: 3 fő nem szakirányú képesítésű dajka: 1 fő szakképzetlen technikai dolgozó: 1 fő Az óvodai nevelőmunka komplex feladat és ehhez nagyon fontos, hogy jól együttműködő, egymást kiegészítő óvónői párok dolgozzanak együtt. A komplexitáshoz hozzátartozik még a dajkák munkája, akik nélkül nagyon nehezen, boldogulhatnánk. A nevelési-oktatási, célkitűzések csak a technikai dolgozókkal való szoros együttműködéssel valósíthatók meg, ennek érdekében az év elején kialakított szokás-, szabályrendszerben minden csoport megjelöli minden gyermeki tevékenységben a dajkák csoporton belüli pontos feladatait. A választott programhoz a törvényben meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok végzik a fejlesztő munkát. Folyamatosan vesznek részt a kötelező továbbképzéseken, melyeket elsősorban úgy válogatunk meg, hogy azok céljukban és tartalmukban megfeleljenek programunknak. 16

17 A testületre jellemző a folyamatos ön- és továbbképzés, mely lehetővé teszi a folyamatos szakmai megújulást. 2009/2010-es tanévben a TÁMOP / számú projekt keretein belül három óvodapedagógus vett részt továbbképzésen, mely a kompetencia alapú oktatással foglalkozott. Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása - óvodai programcsomag 3 fő Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban 1 fő Informatikai alapozó képzés 1 fő Együtt nevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben oktatásban 1 fő Óvoda iskola átmenetet segítő gyermeklánc program 1 fő Hatékony, tanuló megismerési technikák 1 fő Kooperatív technikák tréning 1 fő Tanulói differenciálás heterogén csoportban 1 fő A programcsomag fenntarthatóságának érdekében tervezzük még a többi óvodapedagógus képzését is az elkövetkező évek folyamán. Ezen kívül belső továbbképzések keretein belül biztosítjuk a programcsomag óvodán belüli megismertetését, gyakorlatban történő megvalósításának könnyebbé tételét. Dajkáink valamennyien szakképzettek, közülük kettőnek szakirányú képesítése is van. Tervezzük 1 dajkánk beiskolázását is. IV.2. Tárgyi feltételek A törzskönyv adatai szerint a beépített terület 336 négyzetméter, az udvar 1251 négyzetméter. A csoportszobák méretei: 44,8 négyzetméter 44 négyzetméter 33,3 négyzetméter 29,6 négyzetméter Az óvoda épülete, külső állagmegóvása nem a legjobb. Kicserélésre vár az összes nyílászáró, fel kell újítani a tetőt, külső és belső tatarozás is szükséges. Az utóbbi tíz évben történt eredmények, változtatások: Az épületen belül, 2002-ben felújításra került a vizesblokk, és a gyermek WC, 2003-ban pedig a teljes elektromos hálózat. A kis méretű csoportszobák miatt (gyakran kell átrendezni a nagyobb tér érdekében) idővel tervezzük a bútorok cseréjét (lekerekített asztalok, kisebb és könnyen mozdítható szekrények). A foglalkoztató termek túlzsúfoltak, a férőhelyszám (100 fő) megállapítása irreális, mert az érvényben lévő építési szabvány szerint 78 kisgyermek foglalkoztatására alkalmas az óvodánk. Minden csoport rendelkezik saját bekerített udvarral, sajnos füves terület nincs elég, mert a gesztenyefák ezt lehetetlenné teszik. Környezetünket azonban rengeteg virág gazdagítja, az 50 éves jubileum tiszteletére pedig bokrokat, élő sövényt telepítettünk. Udvarunk nagyon szép. Felszereltsége azonban nem felel meg az EU-s elvárásoknak. Fa udvari játékok, babaházak, állnak a gyermekek rendelkezésére, melyeken maximálisan kielégíthetik mozgásigényüket, de más egyéb tevékenységhez, játékhoz is biztosítottak az eszközök. Büszkék vagyunk arra, hogy az évente idejáró mintegy 100 kisgyerek jól érzi itt magát, szívesen jár óvodába, szüleik pedig javarészt közreműködők és elégedettek gyermekeik gondozásával, nevelésével. Ebben meghatározóak az óvodapedagógusok és a dolgozók is, akik egyéniségükkel, a személyiség tiszteletben tartásával nevelnek, kellő pedagógiai attitűddel oktatnak, naprakészen nyitottak a jó irányú 17

18 változásra, változtatásra. Kreativitásukkal, örök optimizmusukkal szint visznek az egyhangú hétköznapokba. IV.3. Az óvodai élet megszervezése IV.3.1. Csoportszervezés A nevelőtestület azonosult a prevenciós óvodai program szellemiségével, így a csoportszervezést illetően a program bevezetését követő évektől (1999) felmenő rendszerben bevezettük a gyermekek vegyes életkorú csoportokban történő foglalkoztatását. A minőségi munka érdekében fontos a legoptimálisabb létszám kialakítása (csoportonként átlagosan 24 gyermek), a pedagógusok nagyfokú figyelemmegosztása, a differenciált tervezés és a nagyobb arányú szellemi megterhelés miatt. Sajnos a túljelentkezés miatt ez az optimális csoportlétszám nem tartható, ami még nagyobb odafigyelést, még kiemelkedőbb munkát kíván az óvodapedagógusoktól. Figyelembe vesszük a jól összeszokott óvónői párokat, ezen indokolatlanul nem változtatunk. Az óvónői párok 3-4 évig nevelik a gyermekeket. IV.3.2. Napirend, heti rend IV Folyamatos napirend Folyamatos napirendünk lehetővé teszi, hogy az egymást követő napirendi szakaszok játékba integráltan történjenek, összekapcsolódva a gondozási tevékenységekkel. Ezáltal megnő a játékra és ezáltal az önfejlesztésre fordítható idő, lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gyermek megtanuljon a közösen kialakított szabályokhoz és társaihoz alkalmazkodni, bizonyos keretek között döntéseket hozhatnak, esetleges jó vagy éppen rossz döntéseik következményeit érezve és viselve fejlődik döntéshozó képességük, erkölcsi érzékük. Ebben a szervezeti keretben a gyermek nincs időhatárok közé szorítva, van ideje elmélyedni a tevékenységekben, és ezáltal az adott cselekvéshez szükséges képességei és készségei is jobban fejlődnek. A gondozási tevékenységre fordított idő a gyermek önállóságának alakulásával egyre rövidül, ugyanakkor növekszik a játékra és a játékba integráltan megjelenő egyéb tevékenységekre fordított idő. A folyamatosság kiterjed az egész napi nevelési folyamatra, tehát az étkezésre, a pihenésre, tanulásra stb. éppen úgy, mint minden a gyermek által végzett tevékenységre. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csoportban egymás mellett párhuzamosan több tevékenység is zajlik, amelyhez a gyermek adott időkereten belül szabadon kapcsolódhat. Figyelembe veszi a gyermek biológiai szükségleteit, egyéni tempóját, fejlettségi szintjét. Intimitást biztosít azzal, hogy a gyerekek a gondozással kapcsolatos tevékenységeket nem egyszerre, hanem egyenként, esetleg 2-3 fős kisebb csoportokban végzik. A folyamatos napirend bevezetésének feltételei a szervezési átgondolása, ebből adódóan az alábbi at jelenti számunkra: Óvodapedagógus és dajka szakszerű, rendkívül összehangolt munkája. Csoportok szokás-, szabályrendszerének tervezése során az óvodapedagógus és dajka feladatköre pontosan behatárolt aszerint, hogy mely tevékenységnél mi az elsődleges nevelési cél, ez minden esetben az óvodapedagógus jelenlétét 18

19 igényli (pl. étkezés kulturált étkezési szokások kialakítása ebben az esetben a dajka feladatköre elsődlegesen a gondozási teendők felügyelete lesz). A mosdóban, valamint a folyosón való folyamatos jelenlétet a dajkáknak a nap egész folyamán biztosítaniuk kell. Az óvodapedagógusra hárul az a feladat, hogy a dajkát megtanítsa a gyermekek differenciált segítésére. Az óvodapedagógus viselkedésével, problémamegoldásával, a segítségnyújtás módjának bemutatásával példa a dajka előtt. Megbeszéléseik alkalmával egyeztetik, hogy adott gyermektől mely tevékenységben várható el önállóság, kinek van szüksége tevőleges segítségre, kinek szóbeli utasításra, és ki az, aki önállósága miatt csak felügyeletet igényel. Az egy-egy csoporthoz tartozó munkatársak szervezettségén túl elengedhetetlen az óvodai csoportok életének összehangolása és ennek megfelelően minden munkatárs feladatainak összehangolt szervezése is. Napirend szeptember 1-jétől augusztus 31-ig Összevont gyülekezés, játék Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, kezdeményezések Étkezés előkészítése, folyamatos étkezés Testápolás, öltözés, levegőzés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, kezdeményezések, séták, mindennapos testnevelés Öltözés, étkezés előkészítése, ebéd Testápolás, pihenés előkészítése, mesélés, pihenés Folyamatos ébredés, testápolás, étkezés előkészítése, uzsonna Játék, levegőzés, egyéb szabadon választott tevékenység Összevont játék IV Heti rend Bár óvodánkban komplex fejlesztés folyik, a tevékenységek szervezése játékba integrált, helyi adottságaink miatt, illetve a tervszerű fejlesztés érdekében szükségesnek tartjuk, hogy minden csoportnak legyen heti rendje, mely meghatározza, hogy melyik napon mely tevékenységi formára helyezünk nagyobb nyomatékot. Heti rendünket rugalmasan kezeljük ugyanúgy, mint a napirendet, mindig igazodik a gyermekcsoporthoz. Kivételt 19

20 képez ez alól a testnevelés-foglalkozás, melyet helyhiány miatt csak kötött szervezési keretek között tudunk megvalósítani (a csoportszoba teljes összepakolása szükséges). A vegyes csoportok miatt indokoltnak látja a nevelőtestület, hogy a nagycsoportosok testnevelés-foglalkozását heti egy alkalommal külön szervezze oly módon, hogy a szomszédos csoportok (két-két csoport) összedolgoznak. Míg az egyik csoport óvónője a kisebbekkel foglalkozik, addig a másik óvónője testnevelés-foglalkozást tart a nagycsoportosoknak, így nagyobb lehetőség van a differenciáltabb mozgásfejlesztésre. IV.3.3. Tevékenységi formák idő- és szervezési jellemzői Óvodásaink életrendjének megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat, a napi élet szervezésénél figyelembe vesszük aktuális testi-lelki állapotukat, szükségleteiket, terhelhetőségeiket, érdeklődésüket. A közösségszervezésben elsődleges cél olyan közeg kialakítása, mely segíti a gyermekeket, ugyanakkor az is természetes, hogy amikor szükséges, ők váljanak segítőkké. Mindezek kielégítése érdekében közvetett, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk. A játékban valósíthatók meg a legkülönfélébb fejlesztési, ehhez biztosítjuk a lehetőségek figyelembevételével a legtöbb időt, a legnagyobb helyet és megfelelő eszközöket, valamint olyan légkört, ahol minden gyermek felszabadultan tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül. Az életszervezés alapelvei a következők: a gyermek- és szülői jogok tiszteletben tartása a nyitott csoportélet biztosítása és a partnerkapcsolat kialakítása a közösség segítő erejére való támaszkodás a természet- és életközeliség biztosítása a tevékenység központú, saját tapasztalatokon, felfedezéseken keresztül történő ütemet figyelembe vevő, önálló tevékenységválasztást biztosító képességfejlesztés változatos értékközvetítési tartalmak biztosítása élmények saját úton való feldolgozásához szükséges feltételek megteremtése IV.3.4. Ellenőrzés, értékelés IV A fejlesztőmunka hatékonyságának ellenőrzése Programunk deklarált célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása, amely biztosítja a sikeres iskolakezdést és iskolai beilleszkedést. Kiemelten kezeljük a tanulási képességek élettanilag adekvát eszközökkel történő indirekt fejlesztését. A eléréséhez szükséges a fejlesztő folyamat ellenőrzése az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig. Ez magába foglalja egyrészt a gyermek és környezetének, a fejlődés jellemzőinek, másrészt az óvodapedagógusok nevelői hatékonyságának tudatos követését. Ehhez használjuk a kísérletileg kipróbált pedagógiai diagnosztikai eszközöket. személyiséglapot megfigyelési szempontsort fejlettségmérő lapokat A fejlesztési megtervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. A fejlettségmérő lap tartalmazza azokat a feladatsorokat, amelyek idegélettani, fejlődéslélektani megalapozottságúak, de a gyermek mindennapi tevékenységében előfordulók, és az óvodapedagógusoknak játékosan mérhetők. 20

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat.

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 1 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai programrésze 5000 Szolnok, Kacsa út 2 Telefon:

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben