Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja"

Átírás

1 2. Napirend " Kis gyermekem csak nézzél szerteszét éretted van itt minden, ami szép." Várnai Zseni Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja Készítették: Hámori Imréné Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa 1

2 Tartalomjegyzék 1.Óvodai nevelésünk alapelvei, célkitűzései 2. Nevelési feladataink, tevékenységeink 2.1.Feladataink Egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 2.2. Tevékenységeink kerete Tolmács Néphagyomány-ápolás, népszokások A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban Óvodánk jeles napjai Bánk Néphagyomány-ápolás, népszokások A néphagyomány-ápolás jellegzetes tartalmai Óvodánk jeles napjai 2.3. Tevékenységeink formái Játék, játékba integrált tanulás Vers, mese, dramatikus játék Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A környezet tevékeny megszerettetése Munka jellegű tevékenységek 3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 5. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 6. Ellenőrzési és értékelési rendszerünk 7. Pedagógiai munkánk ellenőrzése, értékelése 2

3 Óvodáink bemutatása Tolmács és Bánk Nógrád megye kistelepülése. Bánk szlovák nemzetiségű község. Óvodáink a falu közepén, csendes, nyugodt környezetben helyezkednek el. Tolmácson a jelenlegi épületben 1976-tól, Bánkon 1975-től működik az óvoda. Az osztatlan csoportokban 2-2 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Munkájukat 1-1 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 konyhai kisegítő és 2 szakácsnő segíti. Tolmács saját konyhával rendelkezik, Bánkon az étkeztetés beszállítással a Nőtincsi Konyháról a SÜLLŐS és SÜLLŐS Bt. által történik. Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet. Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a játék elsődlegességét. A játékra alapozva szervezzük a gyermek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az emberekhez, társakhoz való érzelmi viszony megalapozását, a családdal való együttműködést. A tolmácsi óvoda programja adaptáció. Azért választottuk Nagy Jenőné "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" című programját, mert rendszere jól illeszthető nevelési elképzeléseinkhez. A bánki óvoda sajátossága a néphagyományok, a szlovák nemzetiségi nyelv ápolása. Programunkat a többször módosított évi LXXIX. Ktv., különös tekintettel a évi LXI. törvény módosításaival, a Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve, a 137/1996.(VIII.28) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Nógrád megyei Közgyűlés májusi határozata alapján készítettük el. 3

4 1. Óvodai nevelésünk alapelvei és célkitűzései Alapelveink a. Egységes szemléletet vallunk programunk megvalósítását illetően a jogszabályi mutatók figyelembe vételével. b. A gyermek személyiségének tiszteletben tartása, elfogadása, fejlesztése. c. A gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása. d. A gyermeki jogok tiszteletben tartása. e. A gyermek mint fejlődő személyiség különleges védelme. Céljaink a. Gyermekeink legyenek jókedvűek, felszabadultak, kiegyensúlyozttak. b. Tudjanak örülni apró dolgoknak, legyenek fogékonyak mindenféle humorra. c. Tudjanak együtt nagyokat mókázni, kacagni, tréfálkozni, játszani. d. Erősen kötődjenek a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. e. Az élet kori és egyéni sajátosságokat szem előtt tartva, és az eltérő fejlődési ütemüket figyelembe véve sokoldalú, harmonikus személyiségek nevelése. f. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása. g. Gyermekeink és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 2. Nevelési feladataink, tevékenységeink 2.1.Feladataink Egészséges életmód kialakítása Célunk A gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése Feladataink - A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. - A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. - A gyermek egészségének védelme, edzése. - Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. - A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. - Szükség esetén megfelelő mszakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-nevelési feladatok ellátása. 4

5 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. - A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. - Zsebkendőjüket önállóan használják. - Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból. - Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Készségszinten használják az evőeszközöket. Étkezés közben halkan beszélgetnek. - Teljesen önállóan öltöznek, a ruhákukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. - Ruhájukat esztétikusan, összehajtva a helyére teszik. - Környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. - Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Célunk Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása, a közösségen belül, a csoport normái alapján. Ápoljuk és fejlesztjük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat. Segítjük a kisebbségi identitás tudat kialakulását, belsővé válását. Feladataink - Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes családias légkör megteremtése, a beszoktatástól az óvodáskor végéig. - A gyermek- gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. - Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő, és megtartó képességek formálása, erősítése, a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. - A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása.egymást megkérik a szabályok betartására. 5

6 - A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együttéreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. - Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. - Érdeklődnek társaik, barátiak iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. - Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. - Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, melyek a hiányosságaik. - Érvényesítik kezdeményezőkészségüket. Kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. - Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Célunk Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kiváncsiságára mint életkori sajátosságra építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről. Feladataink - A megismerő tevékenységek során minél több problémahelyzet teremtése. - Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása. - Igyekezzünk úgy kielégíteni kíváncsiságukat, érdeklődésüket, hogy mindeközben mélyüljön figyelmük, gazdagodjon képzelőerejük, csiszolódjon emlékezetük, fejlődjön gondolkodásuk. - A kialakított szeretetteljes, biztonságos érzelmi-baráti kapcsolat megoldja a gyermekek nyelvét, jó táptalaj a beszédkedv kalakításához. - A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése. - Az értelmi képességek(észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek nyitott érdeklődésükkel készen állnak az iskolába lépésre. - A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. - Érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódik. - Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés. - Megjelenik a szándékos figyelem. Fokozatosan nő a tartalma és terjedelme. - Kialakulóban van az elemi-fogalmi gondolkodás. - Érthetően, folyamatosan beszél. Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában fejezi ki. - Végighallgatja és megérti mások beszédét. 6

7 2.2. Tevékenységeink kerete TOLMÁCS Néphagyomány ápolás, népszokások Az évszakhoz kapcsolódó ünnepek és a jeles napok jelentik a néphagyomány-népszokások ápolását. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése. A néphagyományok ápolása, a szokások kialakítása erősítik a gyökereket, megsokszorozzák a gyermekek kötődését a múlthoz, szülőkhöz, rokonokhoz, szülőföldhöz. Az óvoda természetes közege kell hogy legyen a néphagyományőrzésnek. Feladatunk községünk hagyományainak, szokásainak, kulturális értékeinek gyűjtése, ápolása A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban - Vers, mese, dramatikus játék(népmesék, mondókák, közmondások, találóskérdések, névcsúfolók, rigmusok, kikiáltók, csujjogatók) - Ének, énekes játékok, zenehallgatás(mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene) - Rajz, mintázás, kézimunka(tárgyi készítő népi játékok, fonások, szövések, sodrások, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács sütése) - A környezet tevékeny megszerettetése(találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, népszokások) - Mozgás, mozgásos játékok(ügyességi és sportjátékok) Óvodánk jeles napjai - Mihály nap(szept.29) - Szüret(okt.15-től) - Karácsony - Farsang - Húsvét - Május 1. - Anyák napja - Gyermeknap - Pünkösd - Évzáró ünnepély BÁNK Néphagyomány-ápolás, népszokások Programunk a magyar és szlovák néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónő feladatának tekinti. Az óvónő teremtse meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. 7

8 A népszokások többsége az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök, és az egyházi ünnephez fűződik. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő magyar és szlovák hagyományok, szokások felelevenítése. Az ünnepek, szokások keretet adnak munkánknak. A gyerekek megszokják, hogy a jeles napok ismétlődnek és hogy mindennek meg van a maga ideje. A várakozás, a készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket, belső tartást ad, s ezáltal teljesedik ki gyermekeink személyisége. Feladatunknak tartjuk lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek összegyűjtését, megőrzését és továbbadását a jövő számára. Arra törekszünk, hogy a néphagyományokon, illetve a gyerekeken keresztül szorosabb, mélyebb kapcsolat alakuljon ki a szülőkkel. A közös készülődés a családok bevonásával fokozza a gyermekek örömérzetét. A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: Vers, mese, dramatikus játék: (Népmesék, mondókák, közmondások, találós kérdések) Ének, énekes játékok, zenehallgatás: (Mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene) Rajz, mintázás, kézimunka: (Tárgykészítő népi játékok, szövés, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács sütés) A környezet tevékeny megszerettetése: (Találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, népszokások) Mozgás, mozgásos játékok: (Ügyességi és sportjátékok) A néphagyomány-ápolás jellegzetes tartalmai Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése. A készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket. A gyűjtött kincsek természetes anyagok motiválják a gyereket és cselekvésre késztetik. A mindennapok tevékenységébe jól beilleszkedik a játékeszköz készítése. Közben alkalom nyílik a beszélgetésre, magyar és szlovák népmesék, mondókák, dalok felidézésére. A séták, kirándulások jó lehetőséget adnak a természet, a környezet megszerettetésére. A környezet szépsége alakítja vizuális látásmódjukat. A népi kultúra tárgyai a gyermek érzelmein át beépülnek a gyermek ízlésvilágába. A jeles napok megünneplésével színesebbek lesznek a hétköznapok. A névnapok közül azok váltak jeles nappá, amelyhez történelmi események, természeti megfigyelések és bizonyos munkafolyamatok kapcsolódnak. 8

9 A gyerekek a tevékenység során megismerik a közös alkotás örömeit, a múlt értékeit. Érzelmileg gazdaggá, értelmileg fogékonnyá válik. Alapozódik benne a környezet és a haza iránti szeretet érzése Óvodánk jeles napjai Szüret ( szeptember végén) Búcsú (október végén) Advent (nov.30.utáni első vasárnaptól a 4.vasárnapig) Karácsony (december ) Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap) Május elseje Anyák napja Pünkösd (a Húsvét utáni 50. napon) Gyermeknap Évzáró Nemzetiségi találkozó Szüret (szeptembervégén) A kisebbek megismernek néhány őszi gyümölcsöt (alma, szőlő, dió) és bekapcsolódnak a szőlő szemezésébe, mustkészítésbe. Megismernek néhány verset, éneket az őszi gyümölcsökről. A nagyobbak szüreten vesznek részt, ahol bekapcsolódnak a szőlőszedésbe és a préselésbe. Megismernek verseket, mondókákat a szőlőről és a szüretről. Tudnak népi játékokat, énekeket, mindkét nyelven. Készítenek a termésekből egyszerű hangszereket (diópengető) csutkamuzsika. Búcsú Jeles nagy a falu életében a búcsú, melyet október utolsó vasárnapján tartanak. A családok vendégségbe hívják távolabbi rokonaikat. Megérkezik a körhinta, céllövölde, kirakodós játékvásár, vásárosok kínálják portékáikat. Beszélgetünk a gyerekekkel az ünnep élményeiről. Vendégséget rendezünk az óvodában is. Sütünk, főzünk, vendégségbe hívjuk a csoporttársakat. Vendégvárással kapcsolatos játékot, dalt, mondókákat kezdeményezünk szlovák nyelven is. Advent (nov.30.utáni első vasárnaptól a 4. vasárnapig) Borbála nap (december 4.) Miklós nap (december 6.) 9

10 Luca nap (december 13.) Karácsony (december ) A kisebbek megismerkednek az advent jelképével, a koszorúval. Megfigyelik a vízbe tett ágakat és a Luca napján ültetett búzát. Almát fényesitenek és segítenek a mézeskalács sütésénél. Készítenek egyszerű fenyődíszeket, ajándékokat. tudnak néhány mondókát, verset és dalt a Mikulást és Karácsonyt várva. A nagyobbak segítséggel készítenek adventi naptári és koszorút. Megfigyelik az időjárást, igazak-e a népi jóslások? Hajtatnak Borbála-ágat (cseresznye, barack, orgona stb.) Luca napján ültetnek búzát. Mézeskalácsot sütnek, amit maguk díszítenek ki. Készítenek fenyődíszeket, asztali díszeket, és ajándékokat. Tudnak a Mikulásról és a Karácsonyról verseket, mondókákat, dalokat magyar és szlovák nyelven. Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) Télbúcsúztató népszokások A kisebbek egyszerű technikával díszítenek farsangi álarcot, szemüveget, sapkát. Tréfás meséket, verseket hallgatnak. Rövid, egyszerű dalokat, mondókákat tanulnak mindkét nyelven. Ha kedvük van, jelmezbe öltöznek, utánozzák az óvónők táncos mozdulatait. A nagyobbak farsangi dalokat, bálba hívogató mondókákat tanulnak. Segítenek feldíszíteni a csoportszobát. Álarcokat, szemüveget, sapkát különböző technikákkal díszítenek. Jelmezes zenés játék délelőtt a szülőkkel közösen. Táncolnak, versenyeznek az ügyességi játékokban. Tombolasorsolás, ahol valami apróságot nyernek. Segítenek a Kisze-báb elkészítésében. A farsang végén körbetáncolják és kicsúfolják, majd elégetik a bábot. Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap) Locsolkodás, határkerülés A kisebbek locsolóverset tanulnak. Segítenek a csoportszoba feldíszítésében. A nagyobbak tavaszi ágakat gyűjtenek a határban. Mondókákat, verseket tanulnak a locsolkodáshoz. A fiúk meglocsolják a lányokat és az óvónőket. a lányok tojást festenek. Ajándékot készítenek és rejtenek el az udvaron a kisebbek számára. Élő nyulat hozunk a csoportba. Az udvaron a bokrok alján keressük a csoki nyuszit vagy tojást. Tojásfestésnél szlovák népi motívumokat használunk. Május 1 A természet virágba borulását, a tavasz érkezését ünnepeljük. Ezt a napot a vidámság, kötetlenség jellemzi. A kisebbek segítenek feldíszíteni a májusfát szalagokkal, léggömbökkel. Közösen körbejárjuk a fát, tavaszi dalokat énekelgetünk. A nagyok által készített pillangókat, sárkányokat eregetjük. 10

11 A nagyobbak díszeket készítenek a fára, és közösen feldíszítjük. Szlovák népdalokat, tavaszi dalokat énekelgetünk. Az óvónő irányításával sárkányt, pillangót készítenek, eregetnek. Pünkösd (Húsvét szombatját követő 50. nap) Teljes pompájával áll a tavasz, zöld ágak, virágok kísérik az ünnepet. A pünkösd megünneplésével belépünk az új évszakba, hamarosan kezdődik a nyár. A kisebbek figyelik a nagyok készülődését. Dalokat, meséket, vásári kikiáltókat hallgatnak, tanulnak meg az ünnepekhez kapcsolódva, mindkét nyelven. A nagyobbak a pünkösdölő játékhoz kapcsolódó köszöntőket, énekes játékokat, dalokat és egyszerű tánclépéseket ismernek meg. Anyák napja Ajándékkészítés anyukáknak, nagymamáknak, csoportszoba díszítése. Apró falatkák, sütemények, gyümölcssaláta készítése, vendégváráshoz. A csoportban megterített asztalokkal várjuk a vendégeket. Ünnepi köszöntő dalokkal, versekkel. Körjáték, tánc, ajándék átadása. Gyermeknap Kirándulással egybekötött sportnap. Mozgás, ügyességi és sportjátékok. Évzáró ünnepség Az év során tanult magyar és szlovák dalok, játékok, versek bemutatása. A nagycsoportosok búcsúztatása, ajándék átadás. A gyermekek és a szülők megvendégelése apró süteménnyel, szörppel. Nemzetiségi találkozó Szlovák népviseletben részt veszünk a Nemzetiségi Találkozón. Felvonulás, dalos játék, tánccal. A művészeti csoportok műsorát hallgatva megismerkedhetünk régi népszokásokkal (népviselet, lakodalmas, hangszerek, dalok). Születés és névnapok megünneplése dalok, versek mindkét nyelven. Ajándékkészítés, vidám hangulat, örömteli együttlét. 11

12 2.3. Tevékenységeink formái Játék, játékba integrált tanulás Célunk A belülről indított és vezérelt játéktevékenység a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, s a játékba integrált tanulás. A szlovák nyelvi légkörben lehetőség nyílik valamennyi játékfajtában a nyelvi kommunikálásra. Tárgyak, játékszituációk megnevezése, gyakorlása. Szerepjáték során a mindennapi kommunikálás fejlesztése, bábozással a "bátrabb" nyelvhasználat segítése, tájnyelvi játékok felhasználása. Feladataink - A játékhoz szükséges feltételek biztosítása. - A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során. - A éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. - A gyermekek beszédkészség fejlesztése a játékban. - Az óvodapedagógus játéksegítő metódusai, a játékirányítás feladatai. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek képesek álhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában együttesen résztvenni. - Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. - Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. - Bonyolult építményeket képesek kreálni. - Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. - Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. - Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető Vers, mese, dramatikus játék Célunk A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének fejlesztése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal,. A csodákkal teli meseélmények segítségével, a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. A szlovák nyelvi légkörben lehetőség nyílik valamennyi felsorolt játékfajtákban a nyelvi kommunikálás. Tárgyak, játékszituációk megnevezése, gyakorlása. Szerepjáték során a 12

13 mindennapi kommunikálás fejlesztése, bábozással a "bátrabb" nyelvhasználat segítése, tájnyelvi játékok felhasználása. Feladataink - A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása - A éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása(mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok) - A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. - Várják, igénylik a mesehallgatást. - Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek és maguk szórakoztatására is. - Megjegyeznek gyermekmondókát, 6-8 verset, és mesét. - Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni Ének, énekes játékok, zenehallgatás Célunk A közös éneklés, a közös énekes játék örömének megéreztetése, hogy azon keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket. A kisebbségi nyelven aktív szókincset szeretnénk kialakítani a nemzetiségi mondókák, dalok segítségével. Feladataink - A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása. - A éves korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak biztosítása. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. - A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei képességfejlesztő játékokkal. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. - Gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni. - Élvezettel tudnak zenét hallgatni. 13

14 - Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. - Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. - Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát Rajzolás, mintázás, kézimunka Célunk A gyermekek élmény-és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. A kisebbségi tárgyi műalkotásokkal, az életmód kultúráját és szokásait tükröző tárgyi emlékek gyűjteményével közelebb visszük a gyerekeket a kisebbségi hagyományokhoz, szokásokhoz. Feladataink - A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. - A éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, minőségének differenciált fejlesztése. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. - A gyermekek alkotására jellemző, a részletező formagazdagság, a színek variálása. Színhasználatukban érvényesítik kedvenc színeiket. - Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióiknak. - Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. - Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. - Rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködni tudnak benne. - Értékítéletüket megfogalmazzák, az alkotásukról beszélgetni tudnak. - Önállóan és csoportosan is készítenek játékokat, ajándékokat, kellékeket Mozgás, mozgásos játékok Célunk A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formálása. A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad mozgáskedve. A szlovák mozgásos játékok, szabályjátékok kedvelt tevékenység a mindennapi folyamatban bent és a szabadban egyaránt. A játékok, eszközök és utasítások megértését várjuk el. Feladataink 14

15 - A éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. - A különböző szervezeti formák megteremtése, a gyermekek mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. - Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. - Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. - Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. - Szeretnek futni, képesek métert kocogni. - Tudnak helyben labdát vezetni. - Célba dobnak egykezes felső dobással. - Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudja A környezet tevékeny megszerettetése Célunk A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozítív érzelmi viszonyának kialakítása, a természeti-emberi-tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása. Törekszünk pozitív érzelmi viszony kialakítására szülőföldjükhöz, a kisebbség szokásaihoz, hagyományaikhoz, kultúrájukhoz. Évszakok változásainak megnevezése szlovákul a természetben, tapasztalás útján. A témakörök élethelyzetben való feldolgozása. A községben élő szlovákul beszélő családok látogatása, szlovák tájház megtekintése. Kisebbségi nyelven az artikulációs bázis erősítését, a szókincs és fogalomkör bővítését, a mondatalkotó készség kialakítását segítjük. Feladataink - A éves korú gyermekeknek tervezhető hagyományos és helyi témák összeállítása a környezetük értékeinek felfedezésére. - A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése, a közvetlen tapasztalat és ismeretszerzés során. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak megteremtése. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek. Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét. - Tudják saját születési helyüket és idejüket. - Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. Felismerik a napszakokat. 15

16 - A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, esztétikai alkotásokat. - Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. - Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását. - Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. - A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín szerint. - Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat(pl. alá, fölé, közé stb.) - Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető beszéde. - Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. - Élvezik és többször megtekintik a tapasztalatszerző séták, kirándulások, rendezvényeken készült videofelvételeket Munka jellegű tevékenységek Célunk A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. Szlovák nyelven a tevékenységek megnevezése, utasítások megértésére törekszünk. Dalolva felhívás a munkára, szlovák versikék, rigmusok mondogatása, pl. sütés, rendrakás, kerti munka közben. Feladataink A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése, s azok feltételének biztosítása éves korban. A fejlődés várható erdménye az óvodáskor végén - A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. - Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik. - Önállóan, igényesen végzik a munkát. - Szívesen vállalkoznak egyéni megbizatások elvégzésére. - Szívesen közreműködnek a növények-állatok gondozásában. Mindezen nevelési feladatok, tevékenységek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 16

17 3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Céljaink A nevelési tényezők összahangolása, a gyermek eredményes nevelése, a fejlődő személyiség veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű gyermekek védelmének elősegítése, a jogi garanciák, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek biztosításával. Szülői kötelezettségek betartása, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek ellátása a tankötelezettség teljesítése során. Feladataink A család és az óvoda együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy a gyermek helyes irányban történő nevelését biztosítsuk, nagyobb hangsúlyt helyezve a gyermekek differenciált fejlesztésére, a gyermekek fejlődésének kibontakoztatására. Különös törődéssel támogatjuk a nevelésben nehézségekkel küzdő családokat és a fejlődésben gátolt gyermekeket, és megtámogatjuk a rászoruló gyermekek személyiségének fejlődését a lemaradás területei szerint. Nagy figyelmet kell fordítanunk a gyermekek személyiségét károsan befolyásoló tényezőkre. Meg kell ismernünk a gyermek és a szülők problémáit, törekednünk kell a gyermekeket ért ártalmak kiküszöbölésére a környezettanulmány megszervezésével a szülők jogainak és kötelességeinek ismertetésével. A megelőzés elve alapján-elsősorban pedagógiai eszközökkel, gyermekközpontú szemlélettelfellépünk a gyermekek kirívó közösségi magatartása, erőszakos cselekedetei ellen. A gyermekeket és környezetüket igyekszünk sokoldalúan megismerni és az információk tükrében korrekt módon kezelni. Törekszünk, hogy az óvoda és a család összehangolt nevelő tevékenységgel, megértő türelemmel küzdje le a személyiség fejlődését károsító zavarokat és ártalmakat segítő szakemberek együttműködésével, a gyermeki jogok érvényesítésével és védelmével. A megvalósítás stratégiája óvodánkban A nevelés a család kiemelkedő funkciója, ezért segítjük szakmai ismereteinkkel a gyermek családon belüli gondozását, nevelését, testi és szellemi fejlődését egyéni beszélgetésekkel, családlátogatások alkalmával. Felelős: vezető-, csoportvezető óvónők Az óvodába kerülő gyermek megfigyelését, megismerését kiemelkedő feladatunknak tekintjük a káros hatások megelőzése érdekében. Felelős:csoportvezető óvónők Egyéni nyilvántartást vezetünk a kedvezőtlen körülmények között élő, szociális segítségre szoruló, nevelési rendellenességekkel küzdő gyermekekről. Felelős:vezetők Biztosítjuk a rászoruló gyermekek számára a szükségleteiknek, igényeiknek, megfelelő differenciált fejlesztő tevékenységeket, mozgást, beszéd és értelmi téren egyaránt. Felelős:csoportvezető óvónők Arra törekszünk, hogy minél alaposabban, különféle nevelési szituációkban megismerjük a fejlődő gyermek személyiségét. Ezen kívül szülői értekezleten, családlátogatásokon megismerjük a gyermek szüleit, családtagjait, szociokulturális helyzetét. A hátrányos helyzet 17

18 és a veszélyeztettség prevenciója, korrekciója és az okok megszüntetése érdekében az óvóvédő szociális-nevelő személyiségfejlesztő funkciónk nagy hangsúlyt kap. Felelős:csoportvezető óvónők Különös odafigyelés a gyermekjóléti gondozásban részesülő gyermekekre. Felelős:csoportvezető óvónők Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel való speciális foglalkozás, segítségnyújtás, segítő együttműködés a szülőkkel Felelős:vezető Együttműködő kapcsolatot tartunk: Módszerek: Adatgyűjtés - a gyermekorvossal és a védőnőkkel - az önkormányzat jegyzőjével - a Gyermekvédelmi Szolgálattal - Nevelési Tanácsadóval - Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsággal - kérdőívek: veszélyeztetett gyermekekről - hátrányos helyzetű gyermekekről - megfigyelés alatt álló gyermekekrők(családi körülményeket felmérő kérdőív, az egész óvodára kiterjedő statisztikai felmérés) - családlátogatások, személyes beszélgetések - környezetfelmérés, információgyűjtés, környezettanulmány készítése Megelőzés fontosságának hangsúlyozása - Nagycsoportos óvodások számára beiktatjuk a játéktevékenységbe a "Dohányzás megelőző program"-ot. - Szülői értekezletek alkalmával felhívjuk a szülők figyelmét a megelőzés fontosságára. 4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása Céljaink - A másságot elfogadó környezet megteremtése. - A sajátos nevelési igényű gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése. - Sajátos fejlesztő eszközök, feltételek biztosítása. 18

19 Feladataink - A kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételével a sajátos nevelési igényű gyermekek megtámogatása differenciált nevelése integráltan nevelve. - A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a hátrányok csökkentése érdekében biztosítjuk, a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel rendelkező szakember bevonásával. A sajátos fejlesztési elveink A gyermekek fejlesztése a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szűrővizsgálata, és szakvéleménye alapján a szülők kérésére, egyéni vizsgálat alapján, a szülők kérésére, az óvónők és Nevelési Tanácsadó javaslatára, a szülők beleegyezésével történik. A szülőket mindig megilleti a korrekt tájékoztatás a gyermek állapotáról és a fejlesztő állomásokról. Megismerjük a szülők csoporttal szemben támasztott igényeit, figyelembe vesszük a család életkörülményeit. A szülő mindig partner, a központban az anya-gyermek kapcsolat erősítése áll. Alapozunk a tudatosan épített játékos tanulási helyzetekre, amennyiben a gyermek spontaneitása is sérült. Gyermekközpontú szemlélettel a szocializáció megtámogatása. Önképzéssel, továbbképzéssel, szemléletváltás, a sajátos nevelési igény tolerálása. Fontos szempont a kis lépések elvének követése, valamint a kiszámíthatóság és folyamatosság biztosítása. 5. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Óvodánk kapcsolatrendszere Óvoda-család A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés csak a kölcsönös bizalom talaján valósulhat meg. A kapcsolattartás formái: - Beiratás: az első személyes kapcsolat felvétele - Családlátogatások: családi nevelési szokások megismerése - Szülői értekezletek - Egyéni beszélgetések - Nyílt napok - Közös ünnepélyek - Közös kirándulások - Kulturális rendezvények, közös programok: gyermeknap, gyermekműsorok, sportvetélkedők, ügyességi játékok 19

20 Óvoda-iskola Ismerkedjünk meg egymás pedagógiai programjával, kölcsönösen érdeklődjünk egymás iránt, nevelési céljainkat, elképzeléseinket igyekezzünk megismerni, megérteni. Célunk közös, gyermekeink minél zökkenőmentesebben kezdjék meg az iskolát. Az együttműködés formái: - Kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés - Nevelési értekezletek - Tanévnyitó, tanévzáró értekezletek - Szakmai tanácskozások, megbeszélések - Szülői értekezleten való részvétel - Gyermekek látogatása az iskolában - Közös rendezvények, játékok, ünnepek(gyermeknap, karácsony stb.) További lehetőségeink - Munkadélutánok - Családok születésnapi-névnapi programjaiban való részvétel meghívás alapján Óvodánk egyéb kapcsolatai Fenntartóval: kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések intézményvezető, tagintézmény-vezető beszámolója intézményvezető mint önkormányzati képviselő, részese a képviselő testületi üléseknek, így közvetlen az információáramlás. Közművelődési intézmények: Egészségügyi szervekkel: (védőnő, orvos, fogorvos) vizsgálat(látás, hallásvizsgálat) gyermekműsorok könyvtárlátogatások alkalmankénti eset megbeszélése tájékoztató előadások szervezése a szülőknek évente orvosi vizsgálat a csoportban tanköteles korú gyermekek részére iskolaalkalmassági fogászati szűrés 6. Ellenőrzési és értékelési rendszerünk Óvodánk írásos dokumentumai - Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - Módosított nevelési program 20

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja 2010.

Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja 2010. " Kis gyermekem csak nézzél szerteszét éretted van itt minden, ami szép." Várnai Zseni Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja 2010. 1 Tartalomjegyzék I. Óvodánk jellemzői 3 II. Jövőképünk; Gyermekkép

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben