Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja"

Átírás

1 2. Napirend " Kis gyermekem csak nézzél szerteszét éretted van itt minden, ami szép." Várnai Zseni Tolmács-Bánk Óvoda módosított nevelési programja Készítették: Hámori Imréné Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa 1

2 Tartalomjegyzék 1.Óvodai nevelésünk alapelvei, célkitűzései 2. Nevelési feladataink, tevékenységeink 2.1.Feladataink Egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 2.2. Tevékenységeink kerete Tolmács Néphagyomány-ápolás, népszokások A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban Óvodánk jeles napjai Bánk Néphagyomány-ápolás, népszokások A néphagyomány-ápolás jellegzetes tartalmai Óvodánk jeles napjai 2.3. Tevékenységeink formái Játék, játékba integrált tanulás Vers, mese, dramatikus játék Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A környezet tevékeny megszerettetése Munka jellegű tevékenységek 3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 5. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 6. Ellenőrzési és értékelési rendszerünk 7. Pedagógiai munkánk ellenőrzése, értékelése 2

3 Óvodáink bemutatása Tolmács és Bánk Nógrád megye kistelepülése. Bánk szlovák nemzetiségű község. Óvodáink a falu közepén, csendes, nyugodt környezetben helyezkednek el. Tolmácson a jelenlegi épületben 1976-tól, Bánkon 1975-től működik az óvoda. Az osztatlan csoportokban 2-2 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Munkájukat 1-1 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 konyhai kisegítő és 2 szakácsnő segíti. Tolmács saját konyhával rendelkezik, Bánkon az étkeztetés beszállítással a Nőtincsi Konyháról a SÜLLŐS és SÜLLŐS Bt. által történik. Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet. Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a játék elsődlegességét. A játékra alapozva szervezzük a gyermek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az emberekhez, társakhoz való érzelmi viszony megalapozását, a családdal való együttműködést. A tolmácsi óvoda programja adaptáció. Azért választottuk Nagy Jenőné "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" című programját, mert rendszere jól illeszthető nevelési elképzeléseinkhez. A bánki óvoda sajátossága a néphagyományok, a szlovák nemzetiségi nyelv ápolása. Programunkat a többször módosított évi LXXIX. Ktv., különös tekintettel a évi LXI. törvény módosításaival, a Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve, a 137/1996.(VIII.28) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Nógrád megyei Közgyűlés májusi határozata alapján készítettük el. 3

4 1. Óvodai nevelésünk alapelvei és célkitűzései Alapelveink a. Egységes szemléletet vallunk programunk megvalósítását illetően a jogszabályi mutatók figyelembe vételével. b. A gyermek személyiségének tiszteletben tartása, elfogadása, fejlesztése. c. A gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása. d. A gyermeki jogok tiszteletben tartása. e. A gyermek mint fejlődő személyiség különleges védelme. Céljaink a. Gyermekeink legyenek jókedvűek, felszabadultak, kiegyensúlyozttak. b. Tudjanak örülni apró dolgoknak, legyenek fogékonyak mindenféle humorra. c. Tudjanak együtt nagyokat mókázni, kacagni, tréfálkozni, játszani. d. Erősen kötődjenek a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. e. Az élet kori és egyéni sajátosságokat szem előtt tartva, és az eltérő fejlődési ütemüket figyelembe véve sokoldalú, harmonikus személyiségek nevelése. f. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása. g. Gyermekeink és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 2. Nevelési feladataink, tevékenységeink 2.1.Feladataink Egészséges életmód kialakítása Célunk A gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése Feladataink - A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. - A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. - A gyermek egészségének védelme, edzése. - Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. - A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. - Szükség esetén megfelelő mszakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-nevelési feladatok ellátása. 4

5 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. - A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. - Zsebkendőjüket önállóan használják. - Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból. - Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Készségszinten használják az evőeszközöket. Étkezés közben halkan beszélgetnek. - Teljesen önállóan öltöznek, a ruhákukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. - Ruhájukat esztétikusan, összehajtva a helyére teszik. - Környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. - Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Célunk Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása, a közösségen belül, a csoport normái alapján. Ápoljuk és fejlesztjük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat. Segítjük a kisebbségi identitás tudat kialakulását, belsővé válását. Feladataink - Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes családias légkör megteremtése, a beszoktatástól az óvodáskor végéig. - A gyermek- gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. - Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő, és megtartó képességek formálása, erősítése, a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. - A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása.egymást megkérik a szabályok betartására. 5

6 - A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együttéreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. - Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. - Érdeklődnek társaik, barátiak iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. - Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. - Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, melyek a hiányosságaik. - Érvényesítik kezdeményezőkészségüket. Kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. - Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Célunk Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kiváncsiságára mint életkori sajátosságra építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről. Feladataink - A megismerő tevékenységek során minél több problémahelyzet teremtése. - Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása. - Igyekezzünk úgy kielégíteni kíváncsiságukat, érdeklődésüket, hogy mindeközben mélyüljön figyelmük, gazdagodjon képzelőerejük, csiszolódjon emlékezetük, fejlődjön gondolkodásuk. - A kialakított szeretetteljes, biztonságos érzelmi-baráti kapcsolat megoldja a gyermekek nyelvét, jó táptalaj a beszédkedv kalakításához. - A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése. - Az értelmi képességek(észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek nyitott érdeklődésükkel készen állnak az iskolába lépésre. - A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. - Érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódik. - Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés. - Megjelenik a szándékos figyelem. Fokozatosan nő a tartalma és terjedelme. - Kialakulóban van az elemi-fogalmi gondolkodás. - Érthetően, folyamatosan beszél. Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában fejezi ki. - Végighallgatja és megérti mások beszédét. 6

7 2.2. Tevékenységeink kerete TOLMÁCS Néphagyomány ápolás, népszokások Az évszakhoz kapcsolódó ünnepek és a jeles napok jelentik a néphagyomány-népszokások ápolását. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése. A néphagyományok ápolása, a szokások kialakítása erősítik a gyökereket, megsokszorozzák a gyermekek kötődését a múlthoz, szülőkhöz, rokonokhoz, szülőföldhöz. Az óvoda természetes közege kell hogy legyen a néphagyományőrzésnek. Feladatunk községünk hagyományainak, szokásainak, kulturális értékeinek gyűjtése, ápolása A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban - Vers, mese, dramatikus játék(népmesék, mondókák, közmondások, találóskérdések, névcsúfolók, rigmusok, kikiáltók, csujjogatók) - Ének, énekes játékok, zenehallgatás(mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene) - Rajz, mintázás, kézimunka(tárgyi készítő népi játékok, fonások, szövések, sodrások, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács sütése) - A környezet tevékeny megszerettetése(találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, népszokások) - Mozgás, mozgásos játékok(ügyességi és sportjátékok) Óvodánk jeles napjai - Mihály nap(szept.29) - Szüret(okt.15-től) - Karácsony - Farsang - Húsvét - Május 1. - Anyák napja - Gyermeknap - Pünkösd - Évzáró ünnepély BÁNK Néphagyomány-ápolás, népszokások Programunk a magyar és szlovák néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónő feladatának tekinti. Az óvónő teremtse meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. 7

8 A népszokások többsége az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök, és az egyházi ünnephez fűződik. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő magyar és szlovák hagyományok, szokások felelevenítése. Az ünnepek, szokások keretet adnak munkánknak. A gyerekek megszokják, hogy a jeles napok ismétlődnek és hogy mindennek meg van a maga ideje. A várakozás, a készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket, belső tartást ad, s ezáltal teljesedik ki gyermekeink személyisége. Feladatunknak tartjuk lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek összegyűjtését, megőrzését és továbbadását a jövő számára. Arra törekszünk, hogy a néphagyományokon, illetve a gyerekeken keresztül szorosabb, mélyebb kapcsolat alakuljon ki a szülőkkel. A közös készülődés a családok bevonásával fokozza a gyermekek örömérzetét. A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: Vers, mese, dramatikus játék: (Népmesék, mondókák, közmondások, találós kérdések) Ének, énekes játékok, zenehallgatás: (Mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene) Rajz, mintázás, kézimunka: (Tárgykészítő népi játékok, szövés, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács sütés) A környezet tevékeny megszerettetése: (Találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, népszokások) Mozgás, mozgásos játékok: (Ügyességi és sportjátékok) A néphagyomány-ápolás jellegzetes tartalmai Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése. A készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket. A gyűjtött kincsek természetes anyagok motiválják a gyereket és cselekvésre késztetik. A mindennapok tevékenységébe jól beilleszkedik a játékeszköz készítése. Közben alkalom nyílik a beszélgetésre, magyar és szlovák népmesék, mondókák, dalok felidézésére. A séták, kirándulások jó lehetőséget adnak a természet, a környezet megszerettetésére. A környezet szépsége alakítja vizuális látásmódjukat. A népi kultúra tárgyai a gyermek érzelmein át beépülnek a gyermek ízlésvilágába. A jeles napok megünneplésével színesebbek lesznek a hétköznapok. A névnapok közül azok váltak jeles nappá, amelyhez történelmi események, természeti megfigyelések és bizonyos munkafolyamatok kapcsolódnak. 8

9 A gyerekek a tevékenység során megismerik a közös alkotás örömeit, a múlt értékeit. Érzelmileg gazdaggá, értelmileg fogékonnyá válik. Alapozódik benne a környezet és a haza iránti szeretet érzése Óvodánk jeles napjai Szüret ( szeptember végén) Búcsú (október végén) Advent (nov.30.utáni első vasárnaptól a 4.vasárnapig) Karácsony (december ) Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap) Május elseje Anyák napja Pünkösd (a Húsvét utáni 50. napon) Gyermeknap Évzáró Nemzetiségi találkozó Szüret (szeptembervégén) A kisebbek megismernek néhány őszi gyümölcsöt (alma, szőlő, dió) és bekapcsolódnak a szőlő szemezésébe, mustkészítésbe. Megismernek néhány verset, éneket az őszi gyümölcsökről. A nagyobbak szüreten vesznek részt, ahol bekapcsolódnak a szőlőszedésbe és a préselésbe. Megismernek verseket, mondókákat a szőlőről és a szüretről. Tudnak népi játékokat, énekeket, mindkét nyelven. Készítenek a termésekből egyszerű hangszereket (diópengető) csutkamuzsika. Búcsú Jeles nagy a falu életében a búcsú, melyet október utolsó vasárnapján tartanak. A családok vendégségbe hívják távolabbi rokonaikat. Megérkezik a körhinta, céllövölde, kirakodós játékvásár, vásárosok kínálják portékáikat. Beszélgetünk a gyerekekkel az ünnep élményeiről. Vendégséget rendezünk az óvodában is. Sütünk, főzünk, vendégségbe hívjuk a csoporttársakat. Vendégvárással kapcsolatos játékot, dalt, mondókákat kezdeményezünk szlovák nyelven is. Advent (nov.30.utáni első vasárnaptól a 4. vasárnapig) Borbála nap (december 4.) Miklós nap (december 6.) 9

10 Luca nap (december 13.) Karácsony (december ) A kisebbek megismerkednek az advent jelképével, a koszorúval. Megfigyelik a vízbe tett ágakat és a Luca napján ültetett búzát. Almát fényesitenek és segítenek a mézeskalács sütésénél. Készítenek egyszerű fenyődíszeket, ajándékokat. tudnak néhány mondókát, verset és dalt a Mikulást és Karácsonyt várva. A nagyobbak segítséggel készítenek adventi naptári és koszorút. Megfigyelik az időjárást, igazak-e a népi jóslások? Hajtatnak Borbála-ágat (cseresznye, barack, orgona stb.) Luca napján ültetnek búzát. Mézeskalácsot sütnek, amit maguk díszítenek ki. Készítenek fenyődíszeket, asztali díszeket, és ajándékokat. Tudnak a Mikulásról és a Karácsonyról verseket, mondókákat, dalokat magyar és szlovák nyelven. Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) Télbúcsúztató népszokások A kisebbek egyszerű technikával díszítenek farsangi álarcot, szemüveget, sapkát. Tréfás meséket, verseket hallgatnak. Rövid, egyszerű dalokat, mondókákat tanulnak mindkét nyelven. Ha kedvük van, jelmezbe öltöznek, utánozzák az óvónők táncos mozdulatait. A nagyobbak farsangi dalokat, bálba hívogató mondókákat tanulnak. Segítenek feldíszíteni a csoportszobát. Álarcokat, szemüveget, sapkát különböző technikákkal díszítenek. Jelmezes zenés játék délelőtt a szülőkkel közösen. Táncolnak, versenyeznek az ügyességi játékokban. Tombolasorsolás, ahol valami apróságot nyernek. Segítenek a Kisze-báb elkészítésében. A farsang végén körbetáncolják és kicsúfolják, majd elégetik a bábot. Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap) Locsolkodás, határkerülés A kisebbek locsolóverset tanulnak. Segítenek a csoportszoba feldíszítésében. A nagyobbak tavaszi ágakat gyűjtenek a határban. Mondókákat, verseket tanulnak a locsolkodáshoz. A fiúk meglocsolják a lányokat és az óvónőket. a lányok tojást festenek. Ajándékot készítenek és rejtenek el az udvaron a kisebbek számára. Élő nyulat hozunk a csoportba. Az udvaron a bokrok alján keressük a csoki nyuszit vagy tojást. Tojásfestésnél szlovák népi motívumokat használunk. Május 1 A természet virágba borulását, a tavasz érkezését ünnepeljük. Ezt a napot a vidámság, kötetlenség jellemzi. A kisebbek segítenek feldíszíteni a májusfát szalagokkal, léggömbökkel. Közösen körbejárjuk a fát, tavaszi dalokat énekelgetünk. A nagyok által készített pillangókat, sárkányokat eregetjük. 10

11 A nagyobbak díszeket készítenek a fára, és közösen feldíszítjük. Szlovák népdalokat, tavaszi dalokat énekelgetünk. Az óvónő irányításával sárkányt, pillangót készítenek, eregetnek. Pünkösd (Húsvét szombatját követő 50. nap) Teljes pompájával áll a tavasz, zöld ágak, virágok kísérik az ünnepet. A pünkösd megünneplésével belépünk az új évszakba, hamarosan kezdődik a nyár. A kisebbek figyelik a nagyok készülődését. Dalokat, meséket, vásári kikiáltókat hallgatnak, tanulnak meg az ünnepekhez kapcsolódva, mindkét nyelven. A nagyobbak a pünkösdölő játékhoz kapcsolódó köszöntőket, énekes játékokat, dalokat és egyszerű tánclépéseket ismernek meg. Anyák napja Ajándékkészítés anyukáknak, nagymamáknak, csoportszoba díszítése. Apró falatkák, sütemények, gyümölcssaláta készítése, vendégváráshoz. A csoportban megterített asztalokkal várjuk a vendégeket. Ünnepi köszöntő dalokkal, versekkel. Körjáték, tánc, ajándék átadása. Gyermeknap Kirándulással egybekötött sportnap. Mozgás, ügyességi és sportjátékok. Évzáró ünnepség Az év során tanult magyar és szlovák dalok, játékok, versek bemutatása. A nagycsoportosok búcsúztatása, ajándék átadás. A gyermekek és a szülők megvendégelése apró süteménnyel, szörppel. Nemzetiségi találkozó Szlovák népviseletben részt veszünk a Nemzetiségi Találkozón. Felvonulás, dalos játék, tánccal. A művészeti csoportok műsorát hallgatva megismerkedhetünk régi népszokásokkal (népviselet, lakodalmas, hangszerek, dalok). Születés és névnapok megünneplése dalok, versek mindkét nyelven. Ajándékkészítés, vidám hangulat, örömteli együttlét. 11

12 2.3. Tevékenységeink formái Játék, játékba integrált tanulás Célunk A belülről indított és vezérelt játéktevékenység a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, s a játékba integrált tanulás. A szlovák nyelvi légkörben lehetőség nyílik valamennyi játékfajtában a nyelvi kommunikálásra. Tárgyak, játékszituációk megnevezése, gyakorlása. Szerepjáték során a mindennapi kommunikálás fejlesztése, bábozással a "bátrabb" nyelvhasználat segítése, tájnyelvi játékok felhasználása. Feladataink - A játékhoz szükséges feltételek biztosítása. - A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során. - A éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. - A gyermekek beszédkészség fejlesztése a játékban. - Az óvodapedagógus játéksegítő metódusai, a játékirányítás feladatai. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek képesek álhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában együttesen résztvenni. - Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. - Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. - Bonyolult építményeket képesek kreálni. - Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. - Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. - Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető Vers, mese, dramatikus játék Célunk A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének fejlesztése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal,. A csodákkal teli meseélmények segítségével, a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. A szlovák nyelvi légkörben lehetőség nyílik valamennyi felsorolt játékfajtákban a nyelvi kommunikálás. Tárgyak, játékszituációk megnevezése, gyakorlása. Szerepjáték során a 12

13 mindennapi kommunikálás fejlesztése, bábozással a "bátrabb" nyelvhasználat segítése, tájnyelvi játékok felhasználása. Feladataink - A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása - A éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása(mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok) - A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. - Várják, igénylik a mesehallgatást. - Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek és maguk szórakoztatására is. - Megjegyeznek gyermekmondókát, 6-8 verset, és mesét. - Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni Ének, énekes játékok, zenehallgatás Célunk A közös éneklés, a közös énekes játék örömének megéreztetése, hogy azon keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket. A kisebbségi nyelven aktív szókincset szeretnénk kialakítani a nemzetiségi mondókák, dalok segítségével. Feladataink - A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása. - A éves korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak biztosítása. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. - A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei képességfejlesztő játékokkal. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. - Gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni. - Élvezettel tudnak zenét hallgatni. 13

14 - Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. - Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. - Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát Rajzolás, mintázás, kézimunka Célunk A gyermekek élmény-és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. A kisebbségi tárgyi műalkotásokkal, az életmód kultúráját és szokásait tükröző tárgyi emlékek gyűjteményével közelebb visszük a gyerekeket a kisebbségi hagyományokhoz, szokásokhoz. Feladataink - A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. - A éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, minőségének differenciált fejlesztése. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. - A gyermekek alkotására jellemző, a részletező formagazdagság, a színek variálása. Színhasználatukban érvényesítik kedvenc színeiket. - Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióiknak. - Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. - Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. - Rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködni tudnak benne. - Értékítéletüket megfogalmazzák, az alkotásukról beszélgetni tudnak. - Önállóan és csoportosan is készítenek játékokat, ajándékokat, kellékeket Mozgás, mozgásos játékok Célunk A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formálása. A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad mozgáskedve. A szlovák mozgásos játékok, szabályjátékok kedvelt tevékenység a mindennapi folyamatban bent és a szabadban egyaránt. A játékok, eszközök és utasítások megértését várjuk el. Feladataink 14

15 - A éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. - A különböző szervezeti formák megteremtése, a gyermekek mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. - Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. - Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. - Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. - Szeretnek futni, képesek métert kocogni. - Tudnak helyben labdát vezetni. - Célba dobnak egykezes felső dobással. - Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudja A környezet tevékeny megszerettetése Célunk A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozítív érzelmi viszonyának kialakítása, a természeti-emberi-tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása. Törekszünk pozitív érzelmi viszony kialakítására szülőföldjükhöz, a kisebbség szokásaihoz, hagyományaikhoz, kultúrájukhoz. Évszakok változásainak megnevezése szlovákul a természetben, tapasztalás útján. A témakörök élethelyzetben való feldolgozása. A községben élő szlovákul beszélő családok látogatása, szlovák tájház megtekintése. Kisebbségi nyelven az artikulációs bázis erősítését, a szókincs és fogalomkör bővítését, a mondatalkotó készség kialakítását segítjük. Feladataink - A éves korú gyermekeknek tervezhető hagyományos és helyi témák összeállítása a környezetük értékeinek felfedezésére. - A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése, a közvetlen tapasztalat és ismeretszerzés során. - A tevékenység differenciált szervezeti formáinak megteremtése. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek. Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét. - Tudják saját születési helyüket és idejüket. - Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. Felismerik a napszakokat. 15

16 - A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, esztétikai alkotásokat. - Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. - Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását. - Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. - A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín szerint. - Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat(pl. alá, fölé, közé stb.) - Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető beszéde. - Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. - Élvezik és többször megtekintik a tapasztalatszerző séták, kirándulások, rendezvényeken készült videofelvételeket Munka jellegű tevékenységek Célunk A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. Szlovák nyelven a tevékenységek megnevezése, utasítások megértésére törekszünk. Dalolva felhívás a munkára, szlovák versikék, rigmusok mondogatása, pl. sütés, rendrakás, kerti munka közben. Feladataink A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése, s azok feltételének biztosítása éves korban. A fejlődés várható erdménye az óvodáskor végén - A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. - Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik. - Önállóan, igényesen végzik a munkát. - Szívesen vállalkoznak egyéni megbizatások elvégzésére. - Szívesen közreműködnek a növények-állatok gondozásában. Mindezen nevelési feladatok, tevékenységek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 16

17 3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Céljaink A nevelési tényezők összahangolása, a gyermek eredményes nevelése, a fejlődő személyiség veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű gyermekek védelmének elősegítése, a jogi garanciák, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek biztosításával. Szülői kötelezettségek betartása, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek ellátása a tankötelezettség teljesítése során. Feladataink A család és az óvoda együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy a gyermek helyes irányban történő nevelését biztosítsuk, nagyobb hangsúlyt helyezve a gyermekek differenciált fejlesztésére, a gyermekek fejlődésének kibontakoztatására. Különös törődéssel támogatjuk a nevelésben nehézségekkel küzdő családokat és a fejlődésben gátolt gyermekeket, és megtámogatjuk a rászoruló gyermekek személyiségének fejlődését a lemaradás területei szerint. Nagy figyelmet kell fordítanunk a gyermekek személyiségét károsan befolyásoló tényezőkre. Meg kell ismernünk a gyermek és a szülők problémáit, törekednünk kell a gyermekeket ért ártalmak kiküszöbölésére a környezettanulmány megszervezésével a szülők jogainak és kötelességeinek ismertetésével. A megelőzés elve alapján-elsősorban pedagógiai eszközökkel, gyermekközpontú szemlélettelfellépünk a gyermekek kirívó közösségi magatartása, erőszakos cselekedetei ellen. A gyermekeket és környezetüket igyekszünk sokoldalúan megismerni és az információk tükrében korrekt módon kezelni. Törekszünk, hogy az óvoda és a család összehangolt nevelő tevékenységgel, megértő türelemmel küzdje le a személyiség fejlődését károsító zavarokat és ártalmakat segítő szakemberek együttműködésével, a gyermeki jogok érvényesítésével és védelmével. A megvalósítás stratégiája óvodánkban A nevelés a család kiemelkedő funkciója, ezért segítjük szakmai ismereteinkkel a gyermek családon belüli gondozását, nevelését, testi és szellemi fejlődését egyéni beszélgetésekkel, családlátogatások alkalmával. Felelős: vezető-, csoportvezető óvónők Az óvodába kerülő gyermek megfigyelését, megismerését kiemelkedő feladatunknak tekintjük a káros hatások megelőzése érdekében. Felelős:csoportvezető óvónők Egyéni nyilvántartást vezetünk a kedvezőtlen körülmények között élő, szociális segítségre szoruló, nevelési rendellenességekkel küzdő gyermekekről. Felelős:vezetők Biztosítjuk a rászoruló gyermekek számára a szükségleteiknek, igényeiknek, megfelelő differenciált fejlesztő tevékenységeket, mozgást, beszéd és értelmi téren egyaránt. Felelős:csoportvezető óvónők Arra törekszünk, hogy minél alaposabban, különféle nevelési szituációkban megismerjük a fejlődő gyermek személyiségét. Ezen kívül szülői értekezleten, családlátogatásokon megismerjük a gyermek szüleit, családtagjait, szociokulturális helyzetét. A hátrányos helyzet 17

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM I. FEJEZET NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM 1996 BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című óvodai program átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013.

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013. Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Táplánszentkereszt 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4. 2. HELYZETKÉP... 5. 2.1. Személyi feltételeink... 6. 2.2. Tárgyi feltételeink...

Részletesebben

Az egészség maga az élet

Az egészség maga az élet A Táncsics Mihály Óvoda nevelési gyakorlata Bevezetés A helyi nevelési programunk a kormánynak a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramjának

Részletesebben

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ Tartalom 1. Óvodánk bemutatása 4. oldal 2. Az óvoda objektív feltételrendszere 5. Oldal 3.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben